INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005

2 SPIS TREŚCI Tabl. Str. UWAGI WSTĘPNE X 4 TABLICE STATYSTYCZNE I. DANE OGÓLNE Wydatki na świadczenia pieniężne Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-VI 2005 r Wypłaty świadczeń pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów funduszy w okresie I-VI 2005 r Wypłaty świadczeń pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów świadczeń w okresie I-VI 2005 r Wpływy składek i należności pochodnych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-VI 2005 r Pozaskładkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-VI 2005 r II. ZASIŁKI Absencja chorobowa, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze i świadczenia rehabilitacyjne ( 7) 9 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ( 8) 10 Zasiłki pogrzebowe i jednorazowe odszkodowania powypadkowe ( 9) 11 Pozostałe świadczenia (10) 12 III. EMERYTURY I RENTY Z POZAROLNICZEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ Emerytury i renty w okresie I-VI 2005 r (11) 13 Emerytury i renty w okresie IV-VI 2005 r (12) 14 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w % przeciętnego wynagrodzenia 3 (13) 15 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy (14) 15 Zmiany liczby emerytów i rencistów (15) 16 Osoby pobierające obok świadczenia pracowniczego bądź kombatanckiego emeryturę lub rentę rolniczą (16) 16 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie I-IV 2005 r (17) 17 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie IV-VI 2005 r (18) 18

3 Tabl. Str. Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia ogółem według województw w okresie I-VI 2005 r (19) 19 Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia ogółem według województw w okresie IV-VI 2005 r (20) 20 Kwota emerytur i rent ogółem według województw w okresie I-VI 2005 r (21) 21 Kwota emerytur i rent ogółem według województw w okresie IV-VI 2005 r (22) 22 IV. EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Emerytury i renty w okresie I-VI 2005r (23) 23 Emerytury i renty w okresie IV-VI 2005r (24) 24 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w % przeciętnego wynagrodzenia (25) 25 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy (26) 25 Zmiany liczby emerytów i rencistów (27) 26 Osoby pobierające obok świadczenia finansowanego z FUS emeryturę lub rentę rolniczą (28) 26 Renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w okresie I-VI 2005 r (29) 27 Wydane decyzje o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń (30) 28 Decyzje i umorzenia w sprawach wniosków pierwszorazowych o emerytury i renty według rodzajów świadczeń w okresie I-VI 2005 r (31) 28 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez jednostki ZUS realizujące umowy międzynarodowe w okresie I-VI 2005 r (32) 29 Świadczenia emerytalno rentowe przekazywane przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe osobom uprawnionym do rent zagranicznych za pośrednictwem ZUS w okresie I-VI 2005 r (33) 29 V. ŚWIADCZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-VI 2005 r (34) 31 Wojskowe emerytury i renty według rodzajów świadczeń w okresie I-VI 2005 r (35) 31 VI. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-VI 2005 r (36) 32 Emerytury i renty resortowe według rodzajów świadczeń w okresie I-VI 2005 r (37) 32

4 Tabl. Str. VII. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-VI 2005 r (38) 33 Emerytury i renty resortowe według rodzajów świadczeń w okresie I-VI 2005 r (39) 33 VIII. DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zakładu w okresie I-VI 2005 r (40) 35 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zakładu w okresie IV-VI 2005 r (41) 36 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników w okresie IV-VI 2005 r (42) 37 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie zakładu w okresie I-VI 2005 r (43) 38 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zakładu według województw w okresie I-VI 2005 r (44) 38 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie zakładu w okresie IV-VI 2005 r (45) 39 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zakładu według województw w okresie IV-VI 2005 r (46) 39 IX. REHABILITACJA LECZNICZA Sprawy zakończone rehabilitacją leczniczą według profili rehabilitacji w okresie IV-VI 2005 r (47) 41 Realizacja spraw o rehabilitację leczniczą według okresu pobytu ubezpieczonego w ośrodku rehabilitacyjnym (48) 41 SPIS WYKRESÓW Emeryci i renciści według rodzajów pobieranych świadczeń w okresie I-VI 2005 r Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów pobierających świadczenia wypłacane przez MON, MSWiA oraz MS w okresie I-VI 2005 r Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych w okresie I-VI 2005 r Struktura orzeczeń ponownych wydanych dla celów rentowych w okresie I-VI 2005 r. 40 Sprawy zakończone rehabilitacją według profili rehabilitacji w okresie IV-VI 2005 r

5 UWAGI WSTĘPNE Kwartalna informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o innych świadczeniach zawiera dane zagregowane według kryteriów merytorycznych. Dane kwotowe dotyczące świadczeń prezentowane są w ujęciu brutto, a więc przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu, są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaty emerytur i rent uwzględniają poza wypłatami bieżącymi, wypłaty wyrównawcze za okresy wsteczne oraz inne dodatkowe wypłaty. Pod pojęciem kwota świadczeń emerytalno-rentowych rozumiemy kwotę świadczeń należnych (bieżących i wyrównawczych) przed potrąceniami, a także zmniejszeniami z tytułu osiąganego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi świadczeniobiorcy i dodatkami dla sierot zupełnych. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty inwalidy wojennego z tytułu niezdolności do pracy i połowy emerytury, w zestawieniach statystycznych świadczeniobiorca występuje tylko raz - jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń. Użyte w publikacji sformułowanie system pozarolniczy oznacza wszystkie funkcjonujące systemy ubezpieczenia i zaopatrzenia emerytalnego poza systemem ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych. Do emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych zaliczono odpowiednie świadczenia z ustaw: o emeryturach i rentach z FUS z dnia 17 grudnia 1998 r., o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także świadczenia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów oraz przyznane w drodze wyjątku kombatantom i członkom ich rodzin przez Prezesa ZUS. 9. Dane w zakresie zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa prezentowane są jako dane ostateczne w odniesieniu do poszczególnych kwartałów poprzedniego roku. Mogą więc odbiegać od danych kwartalnych zamieszczonych w poprzednich publikacjach. Dane dotyczące bieżącego roku są danymi wstępnymi. 10. Użyte w publikacji skróty oznaczają: FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych JRUM - Jednostka ZUS realizująca umowy międzynarodowe KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego MON - Ministerstwo Obrony Narodowej MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji MS - Ministerstwo Sprawiedliwości OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska Zero Zero Kropka (-) - zjawisko nie wystąpiło. ( 0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. ( 0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. Znak (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe. Znak - oznacza "w tym" tj., że nie podaje się wszystkich składników sumy.

6 TABL. 1. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE TABLICE STATYSTYCZNE I. DANE OGÓLNE 2004 I - VI I - VI 2005 I - III IV - VI w tysiącach złotych O G Ó Ł E M , , , ,0 z tego: Emerytury i renty 1/ , , , ,8 realizowane na mocy umów międzynarodowych , , , ,8 wypłacone obok emerytury i renty rolniczej , , , ,0 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych 2/ , , , ,6 chorobowe 3/ , , , ,9 w tym absencja finansowana z funduszu płac zakładów pracy i FGŚP , , , ,4 opiekuńcze , , , ,5 macierzyńskie , , , ,4 pogrzebowe po ubezpieczonych i członkach ich rodzin , , , ,3 pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 4/ , , , ,0 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne , , ,3 i wychowawcze 2/ , ,6 5/ ,3 5/ ,3 5/ Dodatki do zasiłków rodzinnych 6/ , , , ,6 Renty socjalne 7/ , , , ,0 Zasiłki i świadczenia przedemerytalne 8/ , , ,4 Zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne 8/ , , ,3 Odszkodowania powypadkowe , , , ,9 Pozostałe świadczenia 9/ , , , ,1 ryczałty energetyczne dla kombatantów , , , ,4 dodatki kombatanckie , , , ,0 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 1 020, ,0 663,4 763,6 świadczenia pieniężne dla żołnierzy górników , , , ,3 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych , , , ,0 dodatki kompensacyjne , , , ,6 Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 10/ , / Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez MON, MSWiA oraz MS oraz w 2005 r. łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 3/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z FGŚP. 4/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz również po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 5/ Od 1 maja 2004 r. na mocy ustawy z dnia r.o świadczeniach rodzinnych nie przysługują zasiłki wychowawcze. 6/ Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone od r.na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych. 7/ Łącznie z wypłaconymi przez JRUM-y, KRUS oraz MON, MSWiA i MS. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. 8/ Zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne wypłacone od r. na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach przedmerytalnych. 9/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz KRUS. 10/ Z dniem r. Fundusz Alimentacyjny przeszedł w stan likwidacji w myśl postanowień ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych.

7 6 Dane ogólne TABL. 2. WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - VI 2005 R. Wydatki 1/ w mln złotych % O G Ó Ł E M ,4 100,0 Świadczenia pieniężne ,0 96,6 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1 663,0 3,0 Działalność prewencyjna 30,1 0,1 Pozostałe wydatki bieżące 155,3 0,3 1/ Bez umorzeń i salda rezerw. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY TABL. 3. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW FUNDUSZY W OKRESIE I - VI 2005 R. Wypłaty w mln złotych % O G Ó Ł E M ,0 100,0 z tego: Fundusz emerytalny ,0 56,4 Fundusz rentowy ,4 35,0 Fundusz chorobowy 2 490,2 4,7 Fundusz wypadkowy 2 081,4 3,9 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY

8 Dane ogólne 7 TABL. 4. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - VI 2005 R. Razem W tym bez podlegających refundacji 1/ w mln złotych % w mln złotych % O G Ó Ł E M ,0 100, ,1 100,0 Emerytury i renty 2/ ,5 92, ,3 93,3 w tym bez dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych oraz dodatków za tajne nauczanie ,2 89, ,3 90,4 Zasiłki macierzyńskie 3/ 467,1 0,9 467,1 0,9 Zasiłki opiekuńcze 3/ 109,1 0,2 109,1 0,2 Zasiłki chorobowe 3/ 1 967,0 3, ,0 3,8 Zasiłki pogrzebowe 3/ 707,2 1,3 687,6 1,3 Zasiłki wyrównawcze 3/ 0,4 0,0 0,4 0,0 Świadczenia rehabilitacyjne 3/ 111,2 0,2 111,2 0,2 Ryczałty energetyczne dla kombatantów 267,3 0,5 - - Dodatki kombatanckie 173,9 0,3 - - Świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego 1,4 0,0 - - Świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 28,3 0,1 - - Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 110,1 0,2 - - Dodatki kompensacyjne 52,2 0,1 - - Pozostałe 242,3 0,4 107,4 0,3 1/ To jest bez świadczeń podlegających finansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa (świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów, a także inne pozaubezpieczeniowe). 2/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 3/ Patrz uwagi wstępne ust. 9.

9 8 Dane ogólne TABL. 5. WPŁYWY SKŁADEK I NALEŻNOŚCI POCHODNYCH NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - VI 2005 R. Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,3 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY TABL. 6. POZASKŁADKOWE DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - VI 2005 R. Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,7 Dotacja celowa z budżetu państwa 1/ ,2 Dotacja uzupełniająca z budżetu państwa 2/ ,2 Pozostałe dochody 3/ ,3 - refundacja z tytułu przekazania składek do OFE ,8 1/ Jest to dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne inne niż z ubezpieczeń społecznych zlecone Zakładowi do wypłaty na mocy odrębnych przepisów, tj. wypłaty świadczeń dla inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów oraz wypłaty pozostałych świadczeń nie mających charakteru ubezpieczeniowego. 2/ Jest to dotacja między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki oraz z tytułu niedoboru środków na wypłaty świadczeń. 3/ W 2004 r. nastapiła zmiana zasad finansowania ubytku dochodów z tytułu przekazania części składek emerytalnych do OFE. W latach poprzednich środki te stanowiły część dotacji budżetu państwa, natomiast od 2004 r. pochodzą z rozchodów budżetu i nie zaliczają się do dotacji. Ponadto pozostałe dochody to przykładowo zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez emeryta bądź rencistę. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY

10 II. ZASIŁKI TABL. 1. ( 7). ABSENCJA CHOROBOWA, ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, MACIERZYŃSKIE, WYRÓWNAWCZE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE 1/ I - VI I - VI I - III IV - VI ABSENCJA CHOROBOWA RAZEM 2/ Liczba dni w tys , , , ,4 Wypłaty w tys. zł , , , ,9 Przeciętna dzienna wysokość w zł 39,69 40,41 40,12 40,71 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUNDUSZU ZAKŁADÓW PRACY Liczba dni w tys , , , ,4 Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna dzienna wysokość w zł 41,72 43,16 42,88 43,39 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUS Liczba dni w tys , , , ,5 Wypłaty w tys. zł , , , ,5 Przeciętna dzienna wysokość w zł 38,45 38,60 38,50 38,70 ZASIŁKI OPIEKUŃCZE Liczba dni zasiłkowych w tys , , , ,0 Wypłaty w tys. zł , , , ,5 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 37,73 39,25 39,32 39,19 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Liczba dni zasiłkowych w tys , , , ,7 Wypłaty w tys. zł , , , ,4 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 40,51 42,18 42,17 42,19 ZASIŁKI WYRÓWNAWCZE Liczba dni zasiłkowych Wypłaty w tys. zł 494,4 421,8 199,3 222,5 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 27,80 28,65 28,37 28,92 ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE Liczba 3/ osób Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wysokość świadczenia w zł 1 036, , , ,91 1/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 2/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z FGŚP, która w okresie I - VI 2004 r. wyniosła - 585,8 tys. zł, w okresie I - III 2005 r ,1 tys. zł, w okresie IV-VI 2005 r ,7 tys. zł, a w okresie I - VI 2005 r ,8 tys. zł. 3/ Przeciętna miesięczna.

11 10 Zasiłki TABL. 2. ( 8). ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE 1/ I - VI I - VI I - III IV - VI ZASIŁKI RODZINNE RAZEM 3/ Liczba 2/ wypłat Liczba 2/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,9 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł 88,20 87,25 87,58 86,91 ZASIŁKI RODZINNE WYPŁACONE NA CZŁONKÓW RODZINY UBEZPIECZONYCH I BEZROBOTNYCH Liczba 2/ wypłat Liczba 2/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,1 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł 88,16 89,36 89,78 88,94 ZASIŁKI RODZINNE WYPŁACONE NA CZŁONKÓW RODZINY EMERYTA LUB RENCISTY Liczba 2/ wypłat Liczba 2/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,8 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł 78,85 74,94 74,84 75,05 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE RAZEM Liczba 2/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,8 Przeciętna wypłata w zł 151,98 144,45 144,53 144,38 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE WYPŁACONE NA CZŁONKÓW RODZINY UBEZPIECZONYCH I BEZROBOTNYCH Liczba 2/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,4 Przeciętna wypłata w zł 145,26 144,67 151,41 144,37 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE WYPŁACONE PRZY EMERYTURACH I RENTACH Liczba 2/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,4 Przeciętna wypłata w zł 151,99 144,37 144,35 144,39 1/ Łącznie z zasiłkami wypłacanymi przez JRUM-y, MON, MSWiA oraz MS - dotyczy zasiłków wypłaconych przy emeryturach i rentach. Patrz uwagi wstępne ust. 9. 2/ Przeciętna miesięczna. 3/ Bez wypłat dodatków do zasiłków rodzinnych wypłacanych od r. na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych.

12 Zasiłki 11 TABL. 3. ( 9). ZASIŁKI POGRZEBOWE 1/ I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE I - VI I - VI I - III IV - VI JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł , , , ,9 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł 3 035, , , ,75 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO UBEZPIECZONYCH I CZŁONKACH ICH RODZIN Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,3 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 456, , , ,58 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN 2/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,0 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 453, , , ,56 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,3 Przeciętna wysokość zasiłku w zł , , ,64 1/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 2/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz również po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego.

13 12 Zasiłki TABL. 4. ( 10). POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA I -VI I -VI I -III IV-VI RYCZAŁTY ENERGETYCZNE 2/ Liczba 1/ ryczałtów Wypłaty w tys. zł , , , ,4 DODATKI KOMBATANCKIE 2/ Liczba 1/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,0 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI DODATKU KOMBATANCKIEGO Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł 1 020, ,0 663,4 763,6 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA ŻOŁNIERZY-GÓRNIKÓW 2/ Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,3 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA DEPORTOWANYCH 2/ Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,0 DODATKI KOMPENSACYJNE 2/ Liczba 1/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,6 RENTY SOCJALNE 2/3/ Liczba 1/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , , , ,0 ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE 4/ Liczba 1/ osób pobierających zasiłki Wypłaty w tys. zł , , ,5 ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE 4/ Liczba 1/ osób pobierających świadczenia Wypłaty w tys. zł , , ,9 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz KRUS. 3/ W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. 4/ Wypłacane od r. na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach przedemerytalnych.

14 III. EMERYTURY I RENTY Z POZAROLNICZEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ TABL. 1. ( 11). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE I - VI 2005 R. Przeciętna miesięczna Kwota świadczeń Przeciętna miesięczna liczba emerytów w tys. zł wysokość świadczenia i rencistów w tys. w zł O G Ó Ł E M 7 523, ,5 3/ 1 164,49 3/ Emerytury 4 134, , ,60 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 041, ,0 923,59 Renty rodzinne 1 347, , ,83 EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUS 7 185, ,5 3/ 1 121,10 3/ Emerytury 3 907, , ,23 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 002, ,2 900,28 Renty rodzinne 1 275, , ,12 EMERYTURY I RENTY TZW. SŁUŻB MUNDUROWYCH 2/ 337, ,0 4/ 2 087,52 4/ Emerytury 226, , ,63 Renty z tytułu niezdolności do pracy 38, , ,50 Renty rodzinne 72, , ,81 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 110, ,2 5/ 1 743,88 5/ Renty z tytułu niezdolności do pracy 76, , ,02 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 58, ,0 856,85 Renty rodzinne 34, , ,72 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 3, ,7 5/ 700,39 5/ Emerytury wyjątkowe 1, ,4 695,60 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,3 698,88 Renty rodzinne wyjątkowe 1, ,0 703,94 1/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 2/ Bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez rent wypadkowych finansowanych z FUS, ale łącznie z rentami inwalidów wojennych i wojskowych. 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 4/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty nie uwzględnioną w podziale na rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych. 5/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

15 14 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 2. ( 12). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE IV - VI 2005 R. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów w tys. Kwota świadczeń w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia w zł O G Ó Ł E M 7 521, ,2 3/ 1 168,89 3/ Emerytury 4 150, , ,13 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 021, ,2 926,12 Renty rodzinne 1 349, , ,58 EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUS 7 182, ,9 3/ 1 125,38 3/ Emerytury 3 922, , ,77 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 983, ,7 902,62 Renty rodzinne 1 276, , ,78 EMERYTURY I RENTY TZW. SŁUŻB MUNDUROWYCH 2/ 339, ,3 4/ 2 090,50 4/ Emerytury 227, , ,50 Renty z tytułu niezdolności do pracy 38, , ,82 Renty rodzinne 72, , ,96 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 109, ,5 5/ 1 769,67 5/ Renty z tytułu niezdolności do pracy 75, , ,58 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 57, ,9 857,93 Renty rodzinne 34, , ,21 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 3, ,5 5/ 700,61 5/ Emerytury wyjątkowe 1, ,1 695,99 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,8 698,94 Renty rodzinne wyjątkowe 1, ,6 704,09 1/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 2/ Bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez rent wypadkowych finansowanych z FUS, ale łącznie z rentami inwalidów wojennych i wojskowych. 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 4/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty nie uwzględnioną w podziale na rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych. 5/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

16 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 15 TABL. 3. ( 13). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY 1/ W % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA 2005 I - VI I - III IV - VI przeciętna w % przeciętna w % przeciętna w % wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego świadczenia wynagro- świadczenia wynagro- świadczenia wynagrow zł dzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 49,2 48,0 50, , , ,89 b/ 59,6 58,3 60,9 Emerytury a/ 55,0 53,7 56, , , ,13 b/ 66,6 65,2 68,0 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ b/ 39,0 38,1 39,9 923,59 921,10 926,12 47,3 46,3 48,3 Renty rodzinne a/ 46,8 45,7 48, , , ,58 b/ 56,8 55,5 58,1 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2005 r ,45 zł, w II kwartale 2005 r ,53 zł, a w okresie I-VI 2005 r ,19 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2005 r ,36 zł, w II kwartale 2005 r ,08 zł a w okresie I-VI 2005 r ,50 zł. TABL. 4. ( 14). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY 1/ PO POTRĄCE- NIU ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY I - VI I - III IV - VI 2005 w złotych O G Ó Ł E M 981,76 978,15 985,37 Emerytury 1 083, , ,94 Renty z tytułu niezdolności do pracy 802,06 799,70 804,47 Renty rodzinne 943,41 939,69 947,12 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

17 16 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 5. ( 15). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW I - VI I - III IV - VI w liczbach bezwględnych I -VI I - VI 2004 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego ,8 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,5 emerytury ,6 renty z tytułu niezdolności do pracy ,0 renty rodzinnej ,5 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,5 emeryturę ,3 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,8 rentę rodzinną ,1 Saldo pozostałych zmian x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego ,1 TABL. 6. ( 16). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO BĄDŹ KOMBATANCKIEGO EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ 2004 I - VI I - III IV - VI w liczbach bezwględnych 2005 I -VI I - VI 2004 = 100 Liczba osób 1/ ,7 1/ Przeciętna miesięczna.

18 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 17 TABL. 7. ( 17). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - VI 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w liczbach bezwzględnych POLSKA 1/2/ województwa 3/ razem: Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 2/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

19 18 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 8. ( 18). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE IV - VI 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w liczbach bezwzględnych POLSKA 1/2/ województwa 3/ razem: Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 2/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

20 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 19 TABL. 9. ( 19). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA OGÓŁEM 1/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - VI 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych POLSKA 2/3/ 1 164, ,60 923, ,83 województwa 4/ razem: 1 121, ,23 900, ,12 Dolnośląskie 1 143, ,73 980, ,50 Kujawsko-Pomorskie 1 030, ,36 813,67 982,15 Lubelskie 982, ,06 824,85 913,81 Lubuskie 1 004, ,89 846,56 948,88 Łódzkie 1 043, ,77 809,32 979,68 Małopolskie 1 088, ,76 887, ,65 Mazowieckie 1 139, ,79 870, ,32 Opolskie 1 092, ,60 917, ,72 Podkarpackie 949, ,75 760,81 903,80 Podlaskie 1 019, ,24 867,87 923,24 Pomorskie 1 117, ,10 918, ,34 Śląskie 1 420, , , ,79 Świętokrzyskie 1 004, ,90 818,35 938,13 Warmińsko-Mazurskie 1 012, ,47 845,69 938,69 Wielkopolskie 1 058, ,35 852, ,58 Zachodniopomorskie 1 083, ,60 899, ,66 1) Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 3/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

21 20 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 10. ( 20). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA OGÓŁEM 1/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE IV - VI 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych POLSKA 2/3/ 1 168, ,13 926, ,58 województwa 4/ razem: 1 125, ,77 902, ,78 Dolnośląskie 1 147, ,95 982, ,58 Kujawsko-Pomorskie 1 034, ,79 815,97 985,91 Lubelskie 984, ,50 825,81 915,24 Lubuskie 1 007, ,94 847,69 952,16 Łódzkie 1 046, ,60 809,93 983,24 Małopolskie 1 092, ,64 889, ,37 Mazowieckie 1 145, ,93 873, ,31 Opolskie 1 096, ,05 920, ,61 Podkarpackie 951, ,78 760,76 906,22 Podlaskie 1 022, ,77 868,87 924,85 Pomorskie 1 121, ,73 920, ,70 Śląskie 1 425, , , ,49 Świętokrzyskie 1 007, ,48 821,32 940,90 Warmińsko-Mazurskie 1 015, ,38 847,40 940,38 Wielkopolskie 1 063, ,12 856, ,59 Zachodniopomorskie 1 087, ,86 902, ,81 1) Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 3/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

22 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 21 TABL. 11. ( 21). KWOTA EMERYTUR I RENT OGÓŁEM 1/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - VI 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych POLSKA 2/3/ , , , ,6 województwa 4/ razem: , , , ,8 Dolnośląskie , , , ,0 Kujawsko-Pomorskie , , , ,7 Lubelskie , , , ,8 Lubuskie , , , ,0 Łódzkie , , , ,8 Małopolskie , , , ,5 Mazowieckie , , , ,6 Opolskie , , , ,5 Podkarpackie , , , ,3 Podlaskie , , , ,8 Pomorskie , , , ,2 Śląskie , , , ,8 Świętokrzyskie , , , ,9 Warmińsko-Mazurskie , , , ,4 Wielkopolskie , , , ,4 Zachodniopomorskie , , , ,1 1) Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 3/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

23 22 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 12. ( 22). KWOTA EMERYTUR I RENT OGÓŁEM 1/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE IV - VI 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych POLSKA 2/3/ , , , ,3 województwa 4/ razem: , , , ,7 Dolnośląskie , , , ,3 Kujawsko-Pomorskie , , , ,9 Lubelskie , , , ,9 Lubuskie , , , ,5 Łódzkie , , , ,5 Małopolskie , , , ,6 Mazowieckie , , , ,3 Opolskie , , , ,4 Podkarpackie , , , ,4 Podlaskie , , , ,9 Pomorskie , , , ,4 Śląskie , , , ,1 Świętokrzyskie , , , ,7 Warmińsko-Mazurskie , , , ,6 Wielkopolskie , , , ,7 Zachodniopomorskie , , , ,5 1) Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 3/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

24 IV. EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH TABL. 1. ( 23). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE I - VI 2005 R. Przeciętna miesięczna Kwota Przeciętna miesięliczba emerytów świadczeń 2/ czna 2/ wysokość i rencistów w tys. w tys. zł świadczenia w zł O G Ó Ł E M 7 185, ,5 3/ 1 121,10 3/ Emerytury 3 907, , ,23 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 002, ,2 900,28 Renty rodzinne 1 275, , ,12 EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 268, , ,52 Emerytury 142, , ,75 Renty z tytułu niezdolności do pracy 41, ,7 882,16 Renty rodzinne 84, , ,37 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 306, , ,74 Emerytury 176, , ,81 Renty z tytułu niezdolności do pracy 48, , ,98 Renty rodzinne 81, , ,12 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 287, , ,61 Emerytury 247, , ,64 Renty z tytułu niezdolności do pracy 39, , ,17 EMERTURY I RENTY OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMOWY AGENCYJNEJ LUB UMOWY ZLECENIA 17, ,9 811,23 Emerytury 6, ,4 953,18 Renty z tytułu niezdolności do pracy 8, ,9 713,28 Renty rodzinne 2, ,6 760,76 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 220, ,7 826,86 Emerytury 57, , ,10 Renty z tytułu niezdolności do pracy 121, ,5 729,51 Renty rodzinne 41, ,4 784,62 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 107, , ,22 Renty z tytułu niezdolności do pracy 73, , ,19 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 55, ,9 787,27 Renty rodzinne 34, , ,72 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 3, ,7 700,39 Emerytury wyjątkowe 1, ,4 695,60 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,3 698,88 Renty rodzinne wyjątkowe 1, ,0 703,94 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 274, , ,48 Renty z tytułu niezdolności do pracy 243, , ,37 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 142, , ,04 Renty rodzinne 31, , ,70 1/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 2/ Bez emerytur finansowanych z budżetu MON, MSWiA oraz MS wypłacanych obok rent wypadkowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty w emeryturach i rentach ogółem według rodzajów świadczeń nie uwzględnioną w pozycjach wyszczególnionych jako "w tym".

25 24 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 2. ( 24). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE IV - VI 2005 R. Przeciętna miesięczna Kwota Przeciętna miesięliczba emerytów świadczeń 2/ czna 2/ wysokość i rencistów w tys. w tys. zł świadczenia w zł O G Ó Ł E M 7 182, ,9 3/ 1 125,38 3/ Emerytury 3 922, , ,77 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 983, ,7 902,62 Renty rodzinne 1 276, , ,78 EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 267, , ,02 Emerytury 141, , ,65 Renty z tytułu niezdolności do pracy 40, ,4 888,05 Renty rodzinne 84, , ,65 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 307, , ,74 Emerytury 177, , ,99 Renty z tytułu niezdolności do pracy 48, , ,32 Renty rodzinne 81, , ,07 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 287, , ,51 Emerytury 247, , ,00 Renty z tytułu niezdolności do pracy 39, , ,97 EMERTURY I RENTY OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMOWY AGENCYJNEJ LUB UMOWY ZLECENIA 17, ,0 816,34 Emerytury 6, ,9 959,54 Renty z tytułu niezdolności do pracy 8, ,3 718,41 Renty rodzinne 2, ,8 760,31 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 220, ,0 833,27 Emerytury 58, , ,54 Renty z tytułu niezdolności do pracy 120, ,0 735,09 Renty rodzinne 41, ,6 787,66 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 107, , ,03 Renty z tytułu niezdolności do pracy 73, , ,71 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 55, ,2 788,87 Renty rodzinne 34, , ,21 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 3, ,5 700,61 Emerytury wyjątkowe 1, ,1 695,99 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,8 698,94 Renty rodzinne wyjątkowe 1, ,6 704,09 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 274, , ,64 Renty z tytułu niezdolności do pracy 242, , ,82 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 142, , ,11 Renty rodzinne 31, , ,28 1/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 2/ Bez emerytur finansowanych z budżetu MON, MSWiA oraz MS wypłacanych obok rent wypadkowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty w emeryturach i rentach ogółem według rodzajów świadczeń nie uwzględnioną w pozycjach wyszczególnionych jako "w tym".

26 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 3. ( 25). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY 1/ W % PRZECIĘT- NEGO WYNAGRODZENIA I - VI I - III IV - VI przeciętna w % przeciętna w % przeciętna w % wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego świadczenia wynagro- świadczenia wynagro- świadczenia wynagrow zł dzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 47,4 46,2 48, , , ,38 b/ 57,4 56,1 58,7 Emerytury a/ 52,9 51,7 54, , , ,77 b/ 64,1 62,7 65,5 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ 38,0 37,2 38,9 900,28 897,98 902,62 b/ 46,1 45,1 47,1 Renty rodzinne a/ 45,0 43,9 46, , , ,78 b/ 54,6 53,3 55,8 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2005 r ,45 zł, w II kwartale 2005 r ,53 zł, a w okresie I-VI 2005 r ,19 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2005 r ,36 zł, w II kwartale 2005 r ,08 zł a w okresie I-VI 2005 r ,50 zł. TABL. 4. ( 26). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY 1/ PO POTRĄCE- NIU ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY 2005 I - VI I - III IV - VI w złotych O G Ó Ł E M 955,57 952,00 959,14 Emerytury 1 053, , ,86 Renty z tytułu niezdolności do pracy 787,22 784,97 789,51 Renty rodzinne 918,65 914,91 922,38 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

27 26 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 5. ( 27). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW I - VI I - III IV - VI w liczbach bezwzględnych I - VI I - VI 2004 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego ,7 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,2 emerytury ,6 renty z tytułu niezdolności do pracy ,7 renty rodzinnej ,3 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,7 emeryturę ,4 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,2 rentę rodzinną ,2 Saldo pozostałych zmian x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego ,0 TABL. 6. ( 28). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA FINANSOWANEGO Z FUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ I - VI I - III IV - VI I - VI w liczbach bezwzględnych I - VI 2004 = 100 Liczba osób 1/ ,7 1/ Przeciętna miesięczna.

28 Emerytury i renty finansowane z FUS 27 TABL. 7. ( 29). RENTY Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH W OKRESIE I - VI 2005 R. Przeciętna miesięczna liczba rencistów w tys. Kwota świadczeń 1/2/ w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia 1/2/ w zł O G Ó Ł E M 274, , ,48 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ SKUTKAMI: 243, , ,37 w tym emerytury zbiegowe 142, , ,04 wypadku przy pracy 103, , ,50 w tym emerytury zbiegowe 38, , ,70 choroby zawodowej 122, , ,32 w tym emerytury zbiegowe 97, , ,18 wypadku w drodze do (z) pracy 18, , ,28 w tym emerytury zbiegowe 7, ,8 937,76 RENTY RODZINNE 31, , ,70 z tytułu: wypadku przy pracy 22, , ,57 choroby zawodowej 4, , ,43 wypadku w drodze do (z) pracy 4, , ,50 1/ Bez emerytur finansowanych z budżetu MON, MSWiA oraz MS wypłacanych obok rent wypadkowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 2/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

29 28 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 8. ( 30). WYDANE DECYZJE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ I - VI I - III IV - VI w liczbach bezwzględnych I - VI I - VI 2004 = 100 O G Ó Ł E M ,8 Emerytury ,5 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,3 Renty rodzinne ,2 1/ Bez decyzji w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów miedzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym oraz w sprawie rent socjalnych. TABL. 9. ( 31). DECYZJE I UMORZENIA W SPRAWACH WNIOSKÓW PIERWSZORAZOWYCH O EMERYTURY I RENTY 1/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - VI 2005 R. Decyzje i umorzenia ogółem Decyzje Wnioski razem przyznające odmowne umorzone 2/ w % ogółu w liczbach w liczbach bezwzględnych wydanych bezwzględdecyzji nych O G Ó Ł E M , Emerytury , Renty z tytułu niezdolności do pracy , Renty rodzinne , / Bez decyzji w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów miedzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym oraz w sprawie rent socjalnych. 2/ Łącznie z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS.

30 Emerytury i renty finansowane z FUS 29 TABL. 10. ( 32). POLSKIE ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE WYPŁACANE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZUS REALIZUJĄCE UMOWY MIĘDZYNARODOWE W OKRESIE I - VI 2005 R. Liczba wypłat 1/ Kwota wypłat ogółem w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość wypłaty w zł Wypłaty ogółem ,7 760,23 z tego: wypłaty w kraju ,3 817,29 wypłaty (transfery) za granicę razem ,4 719,77 z tego: do państw UE/EOG ,9 728,69 z tego: Austria ,0 501,30 Belgia ,0 598,07 Cypr 1 6, ,69 Czechy ,1 318,44 Dania 8 58, ,89 Estonia 1 0,9 895,75 Finlandia 2 10,8 832,85 Francja ,4 513,62 Grecja 7 59, ,68 Hiszpania 14 65,0 792,27 Holandia , ,21 Litwa ,3 507,04 Luksemburg 8 18,4 400,22 Łotwa 20 63,2 522,36 Niemcy , ,35 Słowacja ,0 266,00 Słowenia 11 22,8 341,01 Szwecja ,8 826,51 Węgry ,7 387,53 Wielka Brytania , ,86 Włochy , ,36 Norwegia 4 32, ,73 do Szwajcarii do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE/EOG ,5 690,54 1/ Przeciętna miesięczna. TABL. 11. ( 33). ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ ZAGRA- NICZNE INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE OSOBOM UPRAWNIONYM DO RENT ZAGRANICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM ZUS W OKRESIE I - VI 2005 R. KRAJ Przeciętna miesięczna liczba rent (wpłat) Waluta Kwota wpłat w walucie obcej w tys. Przeciętna miesięczna wpłata w walucie obcej Białoruś 103 USD 36,4 58,79 Brazylia 6 USD 9,2 262,86 Bułgaria 115 USD 25,2 36,65 Francja 884 EUR 299,4 56,46 Macedonia 5 USD 3,4 111,67 Niemcy EUR ,2 244,14 Serbia i Czarnogóra 35 USD 28,3 135,26 Słowenia 7 USD 9,4 240,26 Ukraina 121 USD 41,6 57,57

31 30 Emerytury i renty finansowane z FUS Emeryci i renciści według rodzajów pobieranych świadczeń w okresie I - VI 2005 r. tys ,4 tys ,7 tys ,5 tys Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne

32 V. ŚWIADCZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN TABL. 1. ( 34). ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W OKRESIE I - VI 2005 R. Kwota świadczeń w tys. zł O G Ó Ł E M ,7 z tego: Emerytury i renty 1/2/ ,9 Dodatki kombatanckie 7 117,2 Świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 73,2 Ryczałty energetyczne 8 808,5 Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 1 255,4 Zasiłki pogrzebowe 8 403,3 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 4 078,0 Dodatki kompensacyjne 1 954,2 1/ Łącznie ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz realizowanymi na mocy umów międzynarodowych, bez świadczeń rolniczych finansowanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników indywidualnych. 2/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty w kwocie 3,5 tys zł. TABL. 2. ( 35). WOJSKOWE EMERYTURY I RENTY WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - VI 2005 R. Liczba 1/ Kwota świadczeń 2/ Przeciętna miesięczna emerytów i rencistów ogółem wysokość emerytury w tys. w tys. zł i renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 153, , ,61 Emerytury 100, , ,51 Renty z tytułu niezdolności do pracy 19, , ,20 Renty rodzinne 33, , ,53 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. Spośród świadczeniobiorców 0,1 tys. osób pobrało obok emerytury wojskowej renty wypadkowe na kwotę 405,4 tys. zł; 1,9 tys. świadczeniobiorców otrzymało renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin na kwotę 8 738,6 tys. zł; a 0,3 tys. osób otrzymało świadczenia rolnicze na kwotę 587,9 tys. zł.

33 VI. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN TABL. 1. ( 36). ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W OKRESIE I - VI 2005 R. Kwota świadczeń w tys. zł O G Ó Ł E M 1/ ,3 Emerytury i renty 2/3/ ,4 Dodatki kombatanckie 3 430,6 Świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 244,8 Ryczałty energetyczne 5 220,8 Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 2 504,6 Zasiłki pogrzebowe ,1 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 4 093,3 Dodatki kompensacyjne 1 083,5 1/ Kwota świadczeń ogółem zawiera wszystkie należne za ten okres wypłaty świadczeń pieniężnych finansowanych z budżetu MSWiA, FUS, w tym także odsetki. 2/ Łącznie ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bez świadczeń rolniczych finansowanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników indywidualnych. 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty w kwocie 17,1 tys zł. TABL. 2. ( 37). EMERYTURY I RENTY RESORTOWE WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - VI 2005 R. Liczba 1/ Kwota świadczeń 2/ Przeciętna miesięczna emerytów i rencistów ogółem wysokość emerytury w tys. w tys. zł i renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 163, , ,77 Emerytury 113, , ,40 Renty z tytułu niezdolności do pracy 15, , ,27 Renty rodzinne 34, , ,98 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. Spośród świadczeniobiorców 65 osób pobrało obok emerytury renty wypadkowe na kwotę 260,1 tys. zł; 0,7 tys. świadczeniobiorców otrzymało renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin na kwotę 3 812,3 tys. zł; a 2,0 tys. osób otrzymało świadczenia rolnicze na kwotę 3 297,1 tys. zł.

34 VII. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN TABL. 1. ( 38). ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W OKRESIE I - VI 2005 R. Kwota świadczeń w tys. zł O G Ó Ł E M 1/ ,9 Emerytury i renty 2/ ,9 Dodatki kombatanckie 539,9 Świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 37,5 Ryczałty energetyczne 817,6 Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 353,5 Zasiłki pogrzebowe 1 437,0 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 693,0 Dodatki kompensacyjne 168,7 1/ Kwota świadczeń ogółem zawiera wszystkie należne za ten okres wypłaty świadczeń pieniężnych finansowanych z budżetu MS, FUS, w tym także odsetki. 2/ Łącznie ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bez świadczeń rolniczych finansowanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników indywidualnych. TABL. 2. ( 39). EMERYTURY I RENTY RESORTOWE WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - VI 2005 R. Liczba 1/ Kwota świadczeń Przeciętna miesięczna emerytów i rencistów ogółem wysokość emerytury w tys. w tys. zł i renty w zł O G Ó Ł E M 24, , ,23 Emerytury 16, , ,72 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2, , ,35 Renty rodzinne 5, , ,23 1/ Przeciętna miesięczna. Spośród świadczeniobiorców 12 osób pobrało obok emerytury renty wypadkowe na kwotę 43,0 tys. zł; 0,1 tys. świadczeniobiorców otrzymało renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin na kwotę 416,0 tys. zł; a 0,2 tys. osób otrzymało świadczenia rolnicze na kwotę 316,8 tys. zł.

35 34 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów pobierających świadczenia wypłacane przez MON, MSWiA oraz MS w okresie I - VI 2005 r. 113, 8 tys ,5 tys tys. 34,6 tys. 33,4 tys ,1 tys. 19,1 tys. 16,4 tys. 20 5,4 tys. 0 MSWiA 2,2 tys. Emerytury MON Renty rodzinne MS Renty z tytułu niezdolności do pracy

36 VIII. DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU TABL. 1. ( 40). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE I - VI 2005 R. RODZAJ ORZECZENIA ogółem % Liczba wydanych orzeczeń z tego przez: lekarza komisje lekarskie % % orzecznika Zakładu O G Ó Ł E M x x x ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM , , ,0 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej , ,5 13 0,1 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,0 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,6 Częściową niezdolność do pracy , , ,9 Celowość przekwalifikowania zawodowego 123 0, ,2 16 0,2 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego , , ,5 Brak niezdolności do pracy , , ,8 ORZECZENIA PONOWNE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM , , ,0 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej , ,4 57 0,2 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,4 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,3 Częściową niezdolność do pracy , , ,1 Celowość przekwalifikowania zawodowego 450 0, ,1 89 0,4 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego , , ,0 Brak niezdolności do pracy , , ,8 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWACH O PRZYZNANIE DODATKU PIELĘGNACYJNEGO EMERYTOM RAZEM: , , ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,0 ORZECZENIA POWYPADKOWE RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Uszczerbek na zdrowiu , , ,9 ORZECZENIA, OPINIE I DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH KOORDYNACJI , , ,0 na podstawie przepisów prawnych UE , , ,0 ORZECZENIA O POTRZEBIE REHABILITACJI LECZNICZEJ W OKRESIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 1/ , ,0 x x stwierdzające potrzebę rehabilitacji , ,9 x x ORZECZENIA W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ PRAWIDŁOWOŚCI ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 2/ , , ,0 o potrzebie rehabilitacji leczniczej , ,3 x x ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWIE RENTY SOCJALNEJ , , ,0 ORZECZENIA W POZOSTAŁYCH SPRAWACH RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , ,0 7 2,6 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,9 Częściową niezdolność do pracy , , ,9 Brak niezdolności do pracy , , ,2 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. 2/ Łącznie z orzeczeniami dotyczącymi przedłużenia okresu zasiłkowego wydanymi przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu. Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy wydawane są wyłącznie przez lekarzy orzeczników.

37 36 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu TABL. 2. ( 41). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE IV - VI 2005 R. RODZAJ ORZECZENIA ogółem Liczba wydanych orzeczeń z tego przez: lekarza komisje lekarskie % orzecznika Zakładu O G Ó Ł E M x x x ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM , , ,0 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej , ,2 5 0,1 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,8 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,7 Częściową niezdolność do pracy , , ,0 Celowość przekwalifikowania zawodowego 57 0,1 46 0,2 11 0,2 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego , , ,2 Brak niezdolności do pracy , , ,1 ORZECZENIA PONOWNE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM , , ,0 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej , ,6 32 0,2 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,4 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,8 Częściową niezdolność do pracy , , ,3 Celowość przekwalifikowania zawodowego 224 0, ,1 55 0,4 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego , , ,0 Brak niezdolności do pracy , , ,1 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWACH O PRZYZNANIE DODATKU PIELĘGNACYJNEGO EMERYTOM RAZEM: , , ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,2 ORZECZENIA POWYPADKOWE RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Uszczerbek na zdrowiu , , ,7 ORZECZENIA, OPINIE I DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH KOORDYNACJI , , ,0 na podstawie przepisów prawnych UE , , ,3 ORZECZENIA O POTRZEBIE REHABILITACJI LECZNICZEJ W OKRESIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 1/ , ,0 x x stwierdzające potrzebę rehabilitacji , ,6 x x ORZECZENIA W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ PRAWIDŁOWOŚCI ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 2/ , , ,0 o potrzebie rehabilitacji leczniczej , ,3 x x ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWIE RENTY SOCJALNEJ , , ,0 ORZECZENIA W POZOSTAŁYCH SPRAWACH RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , ,7 1 0,7 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,2 Częściową niezdolność do pracy , , ,6 Brak niezdolności do pracy , , ,4 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. 2/ Łącznie z orzeczeniami dotyczącymi przedłużenia okresu zasiłkowego wydanymi przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu. Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy wydawane są wyłącznie przez lekarzy orzeczników. % %

38 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu 37 TABL. 3. ( 42). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W OKRESIE IV - VI 2005 R. RODZAJ ORZECZENIA I - III I - III 2005 = 100 OGÓŁEM ,1 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM ,1 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej ,7 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji ,1 Całkowitą niezdolność do pracy ,8 Częściową niezdolność do pracy ,3 Celowość przekwalifikowania zawodowego ,4 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego ,9 Brak niezdolności do pracy ,7 ORZECZENIA PONOWNE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM ,9 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej ,3 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji ,2 Całkowitą niezdolność do pracy ,9 Częściową niezdolność do pracy ,1 Celowość przekwalifikowania zawodowego ,0 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego ,4 Brak niezdolności do pracy ,1 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWACH O PRZYZNANIE DODATKU PIELĘGNACYJNEGO EMERYTOM RAZEM: ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji ,6 ORZECZENIA POWYPADKOWE RAZEM ,6 w tym ustalające: Uszczerbek na zdrowiu ,6 ORZECZENIA, OPINIE I DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH KOORDYNACJI ,0 na podstawie przepisów prawnych UE ,1 ORZECZENIA O POTRZEBIE REHABILITACJI LECZNICZEJ W OKRESIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 1/ ,4 stwierdzające potrzebę rehabilitacji ,3 ORZECZENIA W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ PRAWIDŁOWOŚCI ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 2/ ,7 o potrzebie rehabilitacji leczniczej ,3 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWIE RENTY SOCJALNEJ ,7 ORZECZENIA W POZOSTAŁYCH SPRAWACH RAZEM ,8 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji ,1 Całkowitą niezdolność do pracy ,0 Częściową niezdolność do pracy ,7 Brak niezdolności do pracy ,5 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. 2/ Łącznie z orzeczeniami dotyczącymi przedłużenia okresu zasiłkowego. Liczba wydanych orzeczeń 2005 w liczbach bezwzględnych IV - VI

39 38 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu TABL. 4. ( 43). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE I - VI 2005 R. Liczba orzeczeń: z tego wydanych w związku: Ogółem wniesieniem sprzeciwu ze zgłoszeniem zarzutu wadliwości w związku z jednoczesnym wniesienim sprzeciwu i zgłoszeniem zarzutu wadliwości inne ORZECZENIA OGÓŁEM z tego: Zmieniające ustalenie lekarza orzecznika ZUS Podtrzymujące orzeczenie lekarza orzecznika ZUS TABL. 5. ( 44). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU WEDŁUG WOJEWÓDZTW 1/ W OKRESIE I - VI 2005 R. Liczba orzeczeń: Lp. WOJEWÓDZTWA ogółem lekarza orzecznika ZUS z tego wydanych przez: komisje lekarskie Zakładu O G Ó Ł E M Dolnośląskie 2 Kujawsko-Pomorskie 3 Lubelskie 4 Lubuskie 5 Łódzkie 6 Małopolskie 7 Mazowieckie 8 Opolskie 9 Podkarpackie 10 Podlaskie 11 Pomorskie 12 Śląskie 13 Świętokrzyskie 14 Warmińsko-Mazurskie 15 Wielkopolskie 16 Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według oddziału ZUS wydającego orzeczenie.

40 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu 39 TABL. 6. ( 45). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE IV - VI 2005 R. Liczba orzeczeń: z tego wydanych w związku: Ogółem wniesieniem sprzeciwu ze zgłoszeniem zarzutu wadliwości w związku z jednoczesnym wniesienim sprzeciwu i zgłoszeniem zarzutu wadliwości inne ORZECZENIA OGÓŁEM z tego: Zmieniające ustalenie lekarza orzecznika ZUS Podtrzymujące orzeczenie lekarza orzecznika ZUS TABL. 7. ( 46). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU WEDŁUG WOJEWÓDZTW 1/ W OKRESIE IV - VI 2005 R. Liczba orzeczeń: Lp. WOJEWÓDZTWA z tego wydanych przez: ogółem lekarza orzecznika ZUS komisje lekarskie Zakładu O G Ó Ł E M Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według oddziału ZUS wydającego orzeczenie.

41 40 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych w okresie I - VI 2005 r. Brak niezdolności do pracy 31,4% Niezdolność do samodzielnej egzystencji 6,4% Całkowitą niezdolność do pracy 14,9% Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego 21,0% Celowość przekwalifikowania zawodowego 0,2% Częściową niezdolność do pracy 26,1% Struktura orzeczeń ponownych wydanych dla celów rentowych w okresie I - VI 2005 r. Częściową niezdolność do pracy 57,1% Całkowitą niezdolność do pracy 19,2% Celowość przekwalifikowania zawodowego 0,2% Niezdolność do samodzielnej egzystencji 8,0% Brak niezdolności do pracy 12,6% Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego 2,9%

42 IX. REHABILITACJA LECZNICZA TABL. 1. ( 47). SPRAWY ZAKOŃCZONE REHABILITACJĄ WEDŁUG PROFILI REHABILITACJI W OKRESIE IV - VI 2005 R. Liczba spraw Ogółem wypadkiem przy pracy w związku z: chorobą zawodową Sprawy ogółem z tego profile rehabilitacji: narząd ruchu układ krążenia układ oddechowy schorzenia psychosomatyczne TABL. 2. ( 48). REALIZACJA SPRAW O REHABILITACJĘ LECZNICZĄ WEDŁUG OKRESU POBYTU UBEZPIECZONEGO W OŚRODKU REHABILITACYJNYM Okresy pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym I - VI I - III IV - VI w liczbach bezwzględnych I - VI I - VI 2004 = 100 Liczba zakończonych spraw ogółem ,7 do 14 dni , dni ,6 24 dni , dni , dni ,7 48 dni ,3 49 dni i więcej ,6

43 42 Rehabilitacja lecznicza Sprawy zakończone rehabilitacją według profili rehabilitacji w okresie IV - VI 2005 r. układ oddechowy 6,2% schorzenia psychosomatyczne 1,8% układ krążenia 16,2% narząd ruchu 75,8%

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) MAJ 2013 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA CZERWIEC 2013

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 266,8 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2014 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) rozdział 6. Gospodarka finansowa, art. 75-80 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego... SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent według rodzajów świadczeń... 6 TABL. 2. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA II KWARTAŁ 2012 R. WARSZAWA 2012 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2016 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) GRUDZIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2013 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2012 R. WARSZAWA 2013 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-7-07 Druk nr 1348 Warszawa, 24 stycznia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 188 974 975 197 044 213 104,3 1. Emerytury 122 963 752 128 293 331 104,3 2. Renty 40 771

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

Uprzywilejowane systemy emerytalne aspekt społeczno-ekonomiczny. dr Damian Walczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uprzywilejowane systemy emerytalne aspekt społeczno-ekonomiczny. dr Damian Walczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uprzywilejowane systemy emerytalne aspekt społeczno-ekonomiczny dr Damian Walczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Cel pracy Celem pracy jest przedstawienie przywilejów emerytalnych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 196 955 587 204 259 889 103,7 1. Emerytury 128 167 947 133 690 786 104,3 2. Renty 41 332 004 41 715 161 100,9 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT Warszawa 2007 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE...5 II. ŚWIADCZENIOBIORCY WYCHODZĄCY Z SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 4:3 171 470 455 180 967 530 105,4 1. Emerytury 112 953 860 119

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 182 694 087 190 392 498 104,2 1. Emerytury 120 034 550 124 179 445 103,5 2. Renty 39 938 266 41 079

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób Projekt z dnia 16 października 2015 r. U S T A W A z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemery talne, zasiłki przedemerytalne,

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS ZUS zajmuje się przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych,

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA projekt z dnia 24 października 2016 r. z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

U S T A W A. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 28 sierpnia 2014 r. U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 11 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 1373 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY Druk nr 3832 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o poselskim projekcie ustawy o dodatku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 roku. Warszawa 2014 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 1682 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających

Bardziej szczegółowo

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata Zgodnie z uchwałą nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ze zm. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r.

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r. Urząd Pracy opłaca składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna tylko w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia*. KOMUNIKAT Zasady potwierdzania uprawnień do

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU uzyskałam/uzyskałem dochód w wysokości zł gr z tytułu:

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr.

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. . OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 Ubezpieczenia społeczne Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r.

USTAWA z dnia.. 2013 r. Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Co nowego? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp do I wydania... 19. Wprowadzenie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp do I wydania... 19. Wprowadzenie... 21 Wykaz skrótów.................................. 17 Wstęp do I wydania............................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo