INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2006 R. WARSZAWA 2006

2 SPIS TREŚCI Tabl. Str. UWAGI WSTĘPNE X 5 TABLICE STATYSTYCZNE FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-III 2006 r Wypłaty świadczeń pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów funduszy w okresie I-III 2006 r Wypłaty świadczeń pieniężnych według rodzajów świadczeń Wypłaty świadczeń pieniężnych według rodzajów świadczeń w okresie I-III 2006 r Wpływy składek i należności pochodnych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-III 2006 r Pozaskładkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresie I-III 2006 r Płatnicy składek konta aktywne stan marzec 2006 r II. ZASIŁKI Absencja chorobowa, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze i świadczenia rehabilitacyjne ( 8) 12 III. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA Zasiłki pogrzebowe i jednorazowe odszkodowania powypadkowe ( 9) 14 Świadczenia pozaubezpieczeniowe (10) 15 IV. EMERYTURY I RENTY Emerytury i renty w okresie I-III 2006 r (11) 16 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w % przeciętnego wynagrodzenia... 2 (12) 17 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (13) 17 Zmiany liczby emerytów i rencistów (14) 18 Osoby pobierające obok świadczenia finansowanego z FUS emeryturę lub rentę rolniczą (15) 18 Renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w okresie I-III 2006 r (16) 19 Wydane decyzje o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń (17) 20

3 Tabl. Str. Decyzje i umorzenia w sprawach wniosków pierwszorazowych o emerytury i renty według rodzajów świadczeń w okresie I-III 2006 r (18) 20 Decyzje przyznające wydane w sprawach wniosków pierwszorazowych o emerytury i renty według województw w okresie I-III 2006 r (19) 21 V. ŚWIADCZENIA REALIZOWANE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Polskie świadczenia emerytalno rentowe wypłacone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez Jednostki Realizujące Umowy Międzynarodowe w okresie I-III 2006 r (20) 22 Świadczenia emerytalno rentowe przekazywane przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe osobom uprawnionym do rent zagranicznych za pośrednictwem ZUS w okresie I-III 2006 r (21) 22 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin wypłacone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez Jednostki Realizujące Umowy Międzynarodowe w okresie I-III 2006 r (22) 23 POZAROLNICZY SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE Wypłaty świadczeń pieniężnych według rodzajów świadczeń (23) 24 II. ZASIŁKI I POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA Zasiłki pogrzebowe i świadczenia pozaubezpieczeniowe (24) 25 III. EMERYTURY I RENTY Emerytury i renty w okresie I-III 2006 r (25) 26 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w % przeciętnego wynagrodzenia... 2 (26) 27 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (27) 27 Zmiany liczby emerytów i rencistów (28) 28 Osoby pobierające obok świadczenia pracowniczego bądź kombatanckiego emeryturę lub rentę rolniczą (29) 28 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie I-III 2006 r (30) 29 Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia ogółem według województw w okresie I-III 2006 r (31) 30 Kwota emerytur i rent ogółem według województw w okresie I-III 2006 r (32) 31 ŚWIADCZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-III 2006 r (33) 32 Wojskowe emerytury i renty według rodzajów świadczeń w okresie I-III 2006 r (34) 32

4 Tabl. Str. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-III 2006 r (35) 33 Emerytury i renty resortowe według rodzajów świadczeń w okresie I-III 2006 r (36) 33 ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-III 2006 r (37) 34 Emerytury i renty resortowe według rodzajów świadczeń w okresie I-III 2006 r (38) 34 ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne (39) 36 Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne według województw w okresie I-III 2006 r (40) 37 DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zakładu w okresie I-III 2006 r (41) 38 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników w okresie I-III 2006 r (42) 39 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie zakładu w okresie I-III 2006 r (43) 40 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zakładu według województw w okresie I-III 2006 r (44) 40 REHABILITACJA LECZNICZA Sprawy zakończone rehabilitacją leczniczą według profili rehabilitacji w okresie I-III 2006 r (45) 42 Realizacja spraw o rehabilitację leczniczą według okresu pobytu ubezpieczonego w ośrodku rehabilitacyjnym (46) 42 SPIS WYKRESÓW Płatnicy składek konta aktywne według stanu na marzec 2006 r Struktura zasiłków wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-III 2006 r Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów pobierających świadczenia wypłacane przez MON, MSWiA oraz MS w okresie I-III 2006 r Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu dla celów rentowych w okresie I-III 2006 r Struktura orzeczeń ponownych wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu dla celów rentowych w okresie I-III 2006 r Sprawy zakończone rehabilitacją leczniczą według profili rehabilitacji w okresie I-III 2006 r

5 UWAGI WSTĘPNE 1. Kwartalna informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego zawiera dane zagregowane według kryteriów merytorycznych. 2. Użyte w publikacji sformułowanie system pozarolniczy oznacza wszystkie funkcjonujące systemy ubezpieczenia i zaopatrzenia emerytalnego poza systemem ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych. 3. Dane kwotowe dotyczące świadczeń prezentowane są w ujęciu brutto, a więc przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy. 4. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu, są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 5. Wypłaty emerytur i rent uwzględniają poza wypłatami bieżącymi, wypłaty wyrównawcze za okresy wsteczne oraz inne dodatkowe wypłaty. 6. Pod pojęciem kwota świadczeń emerytalno-rentowych rozumiemy kwotę świadczeń należnych (bieżących i wyrównawczych) przed potrąceniami, a także zmniejszeniami z tytułu osiąganego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi świadczeniobiorcy i dodatkami dla sierot zupełnych. 7. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty inwalidy wojennego z tytułu niezdolności do pracy i połowy emerytury, w zestawieniach statystycznych świadczeniobiorca występuje tylko raz - jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń. 8. W opracowaniu uwzględniono emerytury i renty z ustaw: o emeryturach i rentach z FUS z dnia 17 grudnia 1998 r., o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także świadczenia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów oraz przyznane w drodze wyjątku kombatantom i członkom ich rodzin przez Prezesa ZUS. 9. Dane w zakresie zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa prezentowane są jako dane ostateczne w odniesieniu do poszczególnych kwartałów poprzedniego roku. Różnią się więc od danych kwartalnych zamieszczanych w poprzednich publikacjach. Dane dotyczące bieżącego roku są danymi wstępnymi. 10. Użyte w publikacji skróty oznaczają: FGŚP JRUM KRUS MON MSWiA MS - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Jednostka ZUS realizująca umowy międzynarodowe - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Ministerstwo Obrony Narodowej - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Ministerstwo Sprawiedliwości OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero ( 0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. Zero ( 0,0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. Kropka (. ) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. Znak ( x ) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe. Znak - oznacza "w tym" tj., że nie podaje się wszystkich składników sumy.

6 TABLICE STATYSTYCZNE FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE TABL. 1. WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - III 2006 R. Wydatki 1/ w mln złotych % O G Ó Ł E M ,1 100,0 Świadczenia pieniężne ,6 97,1 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 754,0 2,6 Działalność prewencyjna 19,2 0,1 Pozostałe wydatki bieżące 58,3 0,2 1/ Bez umorzeń i salda rezerw. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY TABL. 2. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW FUNDUSZY W OKRESIE I - III 2006 R. Wypłaty w mln złotych % O G Ó Ł E M ,6 100,0 z tego: Fundusz emerytalny ,9 58,8 Fundusz rentowy 9 152,4 32,7 Fundusz chorobowy 1 319,7 4,7 Fundusz wypadkowy 1 061,6 3,8 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY

7 6 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ I - III X - XII I - III w tysiącach złotych O G Ó Ł E M , , ,5 z tego: Emerytury i renty 1/ , , ,7 realizowane na mocy umów międzynarodowych , , ,9 wypłacone obok emerytury i renty rolniczej , , ,8 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych 2/ , , ,2 chorobowe , , ,8 opiekuńcze , , ,8 macierzyńskie , , ,6 wyrównawcze 196,8 216,1 214,4 świadczenia rehabilitacyjne , , ,2 pogrzebowe po ubezpieczonych i członkach ich rodzin , , ,8 pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 3/ , , ,2 Odszkodowania powypadkowe , , ,4 Pozostałe świadczenia , , ,2 ryczałty energetyczne dla kombatantów , , ,8 dodatki kombatanckie , , ,1 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 663,4 745,3 739,9 świadczenia pieniężne dla żołnierzy górników , , ,8 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych , , ,4 dodatki kompensacyjne , , ,6 1/ W 2005 r. łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 3/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego.

8 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 7 TABL. 4. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - III 2006 R. Razem W tym bez podlegających refundacji 1/ w mln złotych % w mln złotych % O G Ó Ł E M ,6 100, ,7 100,0 Emerytury i renty ,6 91, ,4 93,2 w tym bez dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych oraz dodatków za tajne nauczanie ,6 88, ,8 90,3 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych 2/ 1 787,4 6, ,5 6,6 chorobowe 2/ 978,3 3,5 978,3 3,6 opiekuńcze 2/ 60,7 0,2 60,7 0,2 macierzyńskie 2/ 246,2 0,9 246,2 0,9 wyrównawcze 2/ 0,2 0,0 0,2 0,0 świadczenia rehabilitacyjne 2/ 126,7 0,5 126,7 0,5 pogrzebowe po ubezpieczonych i członkach ich rodzin 2/ 39,1 0,1 39,1 0,1 pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 2/ 336,1 1,2 326,3 1,2 Odszkodowania powypadkowe 61,3 0,2 60,6 0,2 Pozostałe świadczenia 433,3 1,6 1,2 0,0 ryczałty energetyczne dla kombatantów 131,6 0,5 - - dodatki kombatanckie 83,6 0,3 - - świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 0,7 0,0 - - świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 14,1 0,1 - - świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 56,6 0,2 - - dodatki kompensacyjne 25,5 0, / To jest bez świadczeń podlegających finansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa (świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów, a także inne pozaubezpieczeniowe). 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 9.

9 8 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 5. WPŁYWY SKŁADEK I NALEŻNOŚCI POCHODNYCH NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - III 2006 R. Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,8 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY TABL. 6. POZASKŁADKOWE DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - III 2006 R. Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,6 Dotacja celowa z budżetu państwa 1/ ,0 Dotacja uzupełniająca z budżetu państwa 2/ ,9 Pozostałe dochody 3/ ,7 - refundacja z tytułu przekazania składek do OFE ,0 1/ Jest to dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne inne niż z ubezpieczeń społecznych zlecone Zakładowi do wypłaty na mocy odrębnych przepisów, tj. wypłaty świadczeń dla inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów oraz wypłaty pozostałych świadczeń nie mających charakteru ubezpieczeniowego. 2/ Jest to dotacja między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki oraz z tytułu niedoboru środków na wypłaty świadczeń. 3/ W 2004 r. nastapiła zmiana zasad finansowania ubytku dochodów z tytułu przekazania części składek emerytalnych do OFE. W latach poprzednich środki te stanowiły część dotacji budżetu państwa, natomiast od 2004 r. pochodzą z rozchodów budżetu i nie zaliczają się do dotacji. Ponadto pozostałe dochody to przykładowo zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez emeryta bądź rencistę. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY

10 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 9 TABL. 7. PŁATNICY SKŁADEK - KONTA AKTYWNE - STAN MARZEC 2006 R. 1/2/ Województwa Liczba kont aktywnych w ubezpieczeniu zdrowotnym w liczbach bezwzględnych Ogółem Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Na podstawie raportów generowanych z KSI przez Departament Rejestrów Centralnych. 2/ W dacie przetworzenia bazy na dzień r.

11 10 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Płatnicy składek - konta aktywne według stanu na marzec 2006 r. (w tys.) Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko-Mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Dolnośląskie tys.

12 II. ZASIŁKI TABL. 1. ( 8). ABSENCJA CHOROBOWA, ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, MACIERZYŃSKIE, WYRÓWNAWCZE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE 1/ I - III X - XII I - III ABSENCJA CHOROBOWA RAZEM 2/ Liczba dni w tys , , ,8 Wypłaty w tys. zł , , ,7 Przeciętna dzienna wysokość w zł 40,03 39,60 39,75 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUNDUSZU ZAKŁADÓW PRACY Liczba dni w tys , , ,5 Wypłaty w tys. zł , , ,8 Przeciętna dzienna wysokość w zł 42,68 42,63 43,77 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUS Liczba dni w tys , , ,6 Wypłaty w tys. zł , , ,8 Przeciętna dzienna wysokość w zł 38,46 37,76 37,16 ZASIŁKI OPIEKUŃCZE Liczba dni zasiłkowych w tys , , ,9 Wypłaty w tys. zł , , ,8 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 39,24 40,60 40,64 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Liczba dni zasiłkowych w tys , , ,1 Wypłaty w tys. zł , , ,6 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 42,14 42,94 43,15 ZASIŁKI WYRÓWNAWCZE Liczba dni zasiłkowych Wypłaty w tys. zł 196,8 216,1 214,4 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 28,69 27,26 26,45 ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE Liczba 3/ osób Wypłaty w tys. zł , , ,2 Przeciętna wysokość świadczenia w zł 1 004, , ,65 1/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 2/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z FGŚP, która w okresie I - III 2005 r. wyniosła - 215,1 tys. zł, w okresie X-XII 2005 r ,6 tys. zł, a w okresie I - III 2006 r ,1 tys. zł. 3/ Przeciętna miesięczna.

13 12 Zasiłki - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Struktura zasiłków wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I - III 2006 r. świadczenia rehabilitacyjne 7,1% zasiłki pogrzebowe 21,0% zasiłki wyrównawcze 0,0% zasiłki macierzyńskie 13,8% absencja chorobowa finansowana z FUS 54,7% zasiłki opiekuńcze 3,4%

14 III. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA TABL. 1. ( 9). ZASIŁKI POGRZEBOWE 1/ I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE I - III X - XII I - III JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł , , ,4 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł 3 101, , ,32 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO UBEZPIECZONYCH I CZŁONKACH ICH RODZIN Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,8 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 581, , ,76 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN 2/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,2 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 588, , ,92 1/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 2/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego.

15 Pozostałe świadczenia - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 14 TABL. 2. ( 10). ŚWIADCZENIA POZAUBEZPIECZENIOWE I - III X - XII I - III RYCZAŁTY ENERGETYCZNE Liczba 1/ ryczałtów Wypłaty w tys. zł , , ,8 DODATKI KOMBATANCKIE Liczba 1/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , ,1 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI DODATKU KOMBATANCKIEGO Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł 663,4 745,3 739,9 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA ŻOŁNIERZY-GÓRNIKÓW Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , ,8 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA DEPORTOWANYCH Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , ,4 DODATKI KOMPENSACYJNE Liczba 1/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , ,6 1/ Przeciętna miesięczna.

16 IV. EMERYTURY I RENTY TABL. 1. ( 11). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE I - III 2006 R. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów w tys. Kwota świadczeń 2/ w tys. zł Przeciętna miesięczna 2/ wysokość świadczenia w zł O G Ó Ł E M 7 197, , ,77 Emerytury 4 333, , ,61 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 588, ,4 958,97 Renty rodzinne 1 275, , ,75 EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 263, , ,70 Emerytury 149, , ,38 Renty z tytułu niezdolności do pracy 30, ,7 947,80 Renty rodzinne 83, , ,47 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 310, , ,35 Emerytury 184, , ,86 Renty z tytułu niezdolności do pracy 43, , ,39 Renty rodzinne 82, , ,44 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 295, , ,55 Emerytury 257, , ,33 Renty z tytułu niezdolności do pracy 37, , ,12 EMERTURY I RENTY OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMOWY AGENCYJNEJ LUB UMOWY ZLECENIA 16, ,6 839,63 Emerytury 10, ,8 901,80 Renty z tytułu niezdolności do pracy 3, ,0 688,64 Renty rodzinne 2, ,8 792,41 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 217, ,1 865,06 Emerytury 76, , ,92 Renty z tytułu niezdolności do pracy 99, ,1 757,82 Renty rodzinne 41, ,6 814,97 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 103, , ,05 Renty z tytułu niezdolności do pracy 70, , ,82 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 52, ,1 811,60 Renty rodzinne 33, , ,26 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 3, ,8 713,75 Emerytury wyjątkowe 1, ,9 706,91 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,8 710,01 Renty rodzinne wyjątkowe 1, ,1 719,20 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 269, , ,98 Renty z tytułu niezdolności do pracy 238, , ,85 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 142, , ,97 Renty rodzinne 31, , ,88 1/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 2/ Bez emerytur finansowanych z budżetu MON, MSWiA oraz MS wypłacanych obok rent wypadkowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

17 16 Emerytury i renty - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 12). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY W % PRZECIĘT- NEGO WYNAGRODZENIA I - III X - XII I - III przeciętna w % przeciętna w % przeciętna w % wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego świadczenia 1/ wynagro- świadczenia 1/ wynagro- świadczenia wynagrow zł dzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 46,2 44,9 46, , , ,77 b/ 56,1 53,6 56,1 Emerytury a/ 51,7 49,9 49, , , ,61 b/ 62,7 59,5 60,6 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ b/ 37,2 35,7 37,9 897,98 903,29 958,97 45,1 42,6 46,0 Renty rodzinne a/ 43,9 43,2 43, , , ,75 b/ 53,3 51,6 53,2 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2005 r ,45 zł, w IV kwartale 2005 r ,62 zł, a w I kwartale 2006 r ,18 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2005 r ,36 zł, w IV kwartale 2005 r ,09 zł, a w I kwartale 2006 r ,75 zł. TABL. 3. ( 13). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY PO POTRĄCENIU ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE / 2006 I - III X - XII I - III w złotych O G Ó Ł E M 952,00 967,49 991,49 Emerytury 1 050, , ,13 Renty z tytułu niezdolności do pracy 784,97 788,65 831,75 Renty rodzinne 914,91 941,27 950,36 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

18 TABL. 4. ( 14). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW Emerytury i renty - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych I - III X - XII I - III w liczbach bezwględnych I - III 2005 X - XII 2005 = 100 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego ,0 100,5 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,3 84,0 emerytury ,7 76,2 renty z tytułu niezdolności do pracy ,7 92,5 renty rodzinnej ,5 90,2 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,2 109,1 emeryturę ,6 123,9 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,1 80,9 rentę rodzinną ,3 107,4 Saldo pozostałych zmian x x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego ,4 100,1 TABL. 5. ( 15). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA FINANSOWANEGO Z FUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ I - III X - XII I - III w liczbach bezwględnych I - III 2005 X - XII 2005 = 100 = 100 Liczba osób 1/ ,4 98,5 1/ Przeciętna miesięczna.

19 18 Emerytury i renty - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 6. ( 16). RENTY Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH W OKRESIE I - III 2006 R. Przeciętna miesięczna liczba rencistów w tys. Kwota świadczeń 1/ w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia 1/ w zł O G Ó Ł E M 269, , ,98 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ SKUTKAMI: 238, , ,85 w tym emerytury zbiegowe 142, , ,97 wypadku przy pracy 101, , ,06 w tym emerytury zbiegowe 38, , ,92 choroby zawodowej 120, , ,01 w tym emerytury zbiegowe 97, , ,56 wypadku w drodze do (z) pracy 17, , ,43 w tym emerytury zbiegowe 7, ,4 969,10 RENTY RODZINNE 31, , ,88 z tytułu: wypadku przy pracy 21, , ,55 choroby zawodowej 4, , ,55 wypadku w drodze do (z) pracy 4, , ,63 1/ Bez emerytur finansowanych z budżetu MON, MSWiA oraz MS wypłacanych obok rent wypadkowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

20 Emerytury i renty - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 19 TABL. 7. ( 17). WYDANE DECYZJE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ I - III X - XII w liczbach bezwzględnych I - III I - III 2005 = 100 X - XII 2005 = 100 O G Ó Ł E M ,1 157,0 Emerytury ,9 183,8 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,6 100,0 Renty rodzinne ,3 100,9 1/ Bez decyzji w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów miedzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym oraz w sprawie rent socjalnych. TABL. 8. ( 18). DECYZJE I UMORZENIA W SPRAWACH WNIOSKÓW PIERWSZORAZOWYCH O EMERYTURY I RENTY 1/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - III 2006 R. Decyzje i umorzenia ogółem Decyzje razem przyznające odmowne Wnioski umorzone 2/ w liczbach bezwzględnych w % ogółu wydanych decyzji w liczbach bezwzględnych O G Ó Ł E M , Emerytury , Renty z tytułu niezdolności do pracy ,5 940 Renty rodzinne , / Bez decyzji w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów miedzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym oraz w sprawie rent socjalnych. 2/ Łącznie z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS.

21 20 Emerytury i renty - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 9. ( 19). DECYZJE PRZYZNAJĄCE WYDANE W SPRAWACH WNIOSKÓW PIERWSZORA- ZOWYCH O EMERYTURY I RENTY 1/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - III 2006 R. Decyzje przyznające: Województwa emerytury i renty emerytury renty z tytułu niezdolnosci do pracy renty rodzinne w liczbach bezwzględnych Województwa razem 2/ Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez decyzji w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

22 V. ŚWIADCZENIA REALIZOWANE NA MOCY UMÓW MIĘDZY- NARODOWYCH O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM TABL. 1. ( 20). POLSKIE ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE WYPŁACONE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZUS REALIZUJĄCE UMOWY MIĘDZYNARODOWE W OKRESIE I - III 2006 R. Liczba wypłat 1/ Kwota wypłat ogółem w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość wypłaty w zł Wypłaty ogółem ,2 808,89 z tego: wypłaty w kraju ,6 890,29 wypłaty (transfery) za granicę razem ,6 747,09 z tego: do państw UE/EOG ,6 760,37 z tego: Austria ,8 531,20 Belgia ,9 569,12 Cypr 1 2,9 736,43 Czechy ,1 343,50 Dania 17 67, ,90 Estonia 1 0,5 456,73 Finlandia 6 9,6 531,96 Francja ,0 524,65 Grecja , ,73 Hiszpania 26 65,4 827,52 Holandia , ,71 Litwa ,5 565,47 Luksemburg 10 8,8 291,76 Łotwa 20 29,9 497,71 Niemcy , ,66 Portugalia 1 3, ,68 Słowacja ,5 267,44 Słowenia 15 20,8 471,63 Szwecja ,3 759,10 Węgry ,2 432,30 Wielka Brytania ,8 990,06 Włochy , ,96 Liechtenstein - 3,4 - Norwegia 7 30, ,94 do Szwajcarii do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE/EOG ,0 702,65 1/ Przeciętna miesięczna. TABL. 2. ( 21). ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ ZAGRA- NICZNE INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE OSOBOM UPRAWNIONYM DO RENT ZAGRANICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM ZUS W OKRESIE I - III 2006 R. KRAJ Przeciętna miesięczna liczba rent (wpłat) Waluta Kwota wpłat w walucie obcej w tys. Przeciętna miesięczna wpłata w walucie obcej Białoruś 95 USD 16,6 58,21 Brazylia 7 USD 6,3 315,50 Bułgaria 124 EUR 11,0 29,49 Francja 514 EUR 87,0 56,41 Niemcy EUR 4 899,2 251,52 Serbia i Czarnogóra 40 USD 18,6 156,64 Ukraina 110 USD 18,7 56,67

23 22 Świadczenia realizowane na mocy umów miedzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. ( 22). ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN WYPŁACONE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZUS REALIZUJĄCE UMOWY MIĘDZYNARODOWE W OKRESIE I - III 2006 R. Liczba zasiłków Kwota wypłat ogółem w tys. zł Przeciętna wysokość zasiłku w zł Wypłaty ogółem , ,92 z tego: wypłaty w kraju , ,53 wypłaty (transfery) za granicę razem , ,35 z tego: do państw UE/EOG , ,36 z tego: Belgia Czechy Francja Niemcy Szwecja Węgry 1 4, ,48 2 9, ,77 2 9, , , ,08 1 4, ,90 1 4, ,48 do Szwajcarii do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE/EOG 1/ Przeciętna miesięczna , ,49

24 POZAROLNICZY SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE TABL. 1( 23). WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ I - III X - XII I - III w tysiącach złotych O G Ó Ł E M , , ,7 z tego: Emerytury i renty 1/ , , ,4 realizowane na mocy umów międzynarodowych , , ,6 wypłacone obok emerytury i renty rolniczej , , ,3 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych 2/ , , ,1 chorobowe 3/ , , ,7 w tym absencja finansowana z funduszu płac zakładów pracy i FGŚP , , ,9 opiekuńcze , , ,8 macierzyńskie , , ,6 pogrzebowe po ubezpieczonych i członkach ich rodzin , , ,8 pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 4/ , , ,3 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 5/ , , ,5 Dodatki do zasiłków rodzinnych , , ,8 Renty socjalne 6/ , , ,7 Zasiłki i świadczenia przedemerytalne , , ,5 Zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne 2 139, , ,1 Odszkodowania powypadkowe , , ,4 Pozostałe świadczenia 7/ , , ,2 ryczałty energetyczne dla kombatantów , , ,9 dodatki kombatanckie , , ,9 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 663,4 745,3 739,9 świadczenia pieniężne dla żołnierzy górników , , ,1 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych , , ,3 dodatki kompensacyjne , , ,6 1/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez MON, MSWiA oraz MS oraz w 2005 r. łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 3/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z FGŚP. 4/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz również po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 5/ Od dnia r. na mocy ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych ZUS nie wypłaca świadczeń rodzinnych emerytom i rencistom oraz ubezpieczonym obsługiwanym bezpośrednio przez Oddziały ZUS. 6/ Łącznie z wypłaconymi przez JRUM-y, KRUS oraz MON, MSWiA i MS. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. 7/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz KRUS.

25 II. ZASIŁKI I POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA TABL. 1. ( 24). ZASIŁKI POGRZEBOWE I ŚWIADCZENIA POZAUBEZPIECZENIOWE I - III X - XII I - III ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN 2/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,3 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 588, , ,24 RYCZAŁTY ENERGETYCZNE 2/ Liczba 1/ ryczałtów Wypłaty w tys. zł , , ,9 DODATKI KOMBATANCKIE 2/ Liczba 1/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , ,9 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI DODATKU KOMBATANCKIEGO Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł 663,4 745,3 739,9 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA ŻOŁNIERZY-GÓRNIKÓW 2/ Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , ,1 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA DEPORTOWANYCH 2/ Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , ,3 DODATKI KOMPENSACYJNE 2/ Liczba 1/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , ,6 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz KRUS.

26 III. EMERYTURY I RENTY TABL. 1. ( 25). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE I - III 2006 R. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów w tys. Kwota świadczeń w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia w zł O G Ó Ł E M 7 541, , ,10 Emerytury 4 565, , ,58 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 626, ,0 987,73 Renty rodzinne 1 349, , ,64 EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUS 7 197, , ,77 Emerytury 4 333, , ,61 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 588, ,4 958,97 Renty rodzinne 1 275, , ,75 EMERYTURY I RENTY TZW. SŁUŻB MUNDUROWYCH 2/ 343, , ,11 Emerytury 231, , ,31 Renty z tytułu niezdolności do pracy 38, , ,69 Renty rodzinne 73, , ,18 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 106, , ,90 Renty z tytułu niezdolności do pracy 72, , ,69 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 55, ,9 880,44 Renty rodzinne 33, , ,26 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 3, ,8 713,75 Emerytury wyjątkowe 1, ,9 706,91 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,8 710,01 Renty rodzinne wyjątkowe 1, ,1 719,20 1/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 2/ Bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez rent wypadkowych finansowanych z FUS, ale łącznie z rentami inwalidów wojennych i wojskowych.

27 26 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 2. ( 26). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY W % PRZECIĘT- NEGO WYNAGRODZENIA I - III X - XII I - III przeciętna w % przeciętna w % przeciętna w % wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego świadczenia 1/ wynagro- świadczenia 1/ wynagro- świadczenia wynagrow zł dzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 48,0 46,7 47, , , ,10 b/ 58,3 55,6 58,2 Emerytury a/ 53,7 51,9 51, , , ,58 b/ 65,2 61,8 62,9 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ b/ 38,1 36,7 39,0 921,10 927,30 987,73 46,3 43,7 47,4 Renty rodzinne a/ 45,7 45,0 45, , , ,64 b/ 55,5 53,6 55,3 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2005 r ,45 zł, w IV kwartale 2005 r ,62 zł, a w I kwartale 2006 r ,18 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2005 r ,36 zł, w IV kwartale 2005 r ,09 zł, a w I kwartale 2006 r ,75 zł. TABL. 3. ( 27). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY PO POTRĄCENIU ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE / 2006 I - III X - XII I - III w złotych O G Ó Ł E M 978,15 993, ,26 Emerytury 1 080, , ,95 Renty z tytułu niezdolności do pracy 799,70 803,90 854,24 Renty rodzinne 939,69 966,02 984,36 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

28 TABL. 4. ( 28). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń I - III X - XII I - III w liczbach bezwględnych I - III 2005 X - XII 2005 = 100 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego ,1 100,5 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,2 85,2 emerytury ,2 79,7 renty z tytułu niezdolności do pracy ,8 92,7 renty rodzinnej ,7 88,6 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,2 108,9 emeryturę ,0 123,1 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,9 81,6 rentę rodzinną ,8 107,7 Saldo pozostałych zmian x x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego ,4 100,1 TABL. 5. ( 29). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO BĄDŹ KOMBATANCKIEGO EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ I - III X - XII w liczbach bezwględnych I - III I - III 2005 X - XII 2005 = 100 = 100 Liczba osób 1/ ,4 98,5 1/ Przeciętna miesięczna.

29 28 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 6. ( 30). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - III 2006 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w liczbach bezwzględnych POLSKA 1/2/ województwa 3/ razem: Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 2/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

30 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 29 TABL. 7. ( 31). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA OGÓŁEM WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - III 2006 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych POLSKA 1/2/ 1 213, ,58 987, ,64 województwa 3/ razem: 1 168, ,61 958, ,75 Dolnośląskie 1 192, , , ,98 Kujawsko-Pomorskie 1 073, ,84 844, ,11 Lubelskie 1 023, ,85 868,18 948,75 Lubuskie 1 046, ,82 892,08 983,29 Łódzkie 1 090, ,53 843, ,85 Małopolskie 1 133, ,38 961, ,61 Mazowieckie 1 190, ,42 918, ,03 Opolskie 1 137, ,19 979, ,34 Podkarpackie 989, ,74 801,30 936,19 Podlaskie 1 058, ,57 909,67 958,39 Pomorskie 1 166, ,67 987, ,86 Śląskie 1 478, , , ,29 Świętokrzyskie 1 044, ,20 861,39 970,99 Warmińsko-Mazurskie 1 058, ,94 900,64 974,43 Wielkopolskie 1 103, ,51 897, ,90 Zachodniopomorskie 1 127, ,69 946, ,65 1/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 2/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

31 30 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 8. ( 32). KWOTA EMERYTUR I RENT OGÓŁEM WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - III 2006 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych POLSKA 1/2/ , , , ,2 województwa 3/ razem: , , , ,5 Dolnośląskie , , , ,4 Kujawsko-Pomorskie , , , ,6 Lubelskie , , , ,6 Lubuskie , , , ,2 Łódzkie , , , ,0 Małopolskie , , , ,7 Mazowieckie , , , ,0 Opolskie , , , ,9 Podkarpackie , , , ,4 Podlaskie , , , ,9 Pomorskie , , , ,2 Śląskie , , , ,5 Świętokrzyskie , , , ,3 Warmińsko-Mazurskie , , , ,7 Wielkopolskie , , , ,0 Zachodniopomorskie , , , ,1 1/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 2/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

32 ŚWIADCZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN TABL. 1. ( 33). ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W OKRESIE I - III 2006 R. Kwota świadczeń w tys. zł O G Ó Ł E M ,8 z tego: Emerytury i renty 1/ ,3 Dodatki kombatanckie 3 312,8 Świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 35,7 Ryczałty energetyczne 4 376,4 Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 648,0 Zasiłki pogrzebowe 4 668,9 Dodatki kompensacyjne 944,7 1/ Łącznie ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz realizowanymi na mocy umów międzynarodowych, bez świadczeń rolniczych finansowanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników indywidualnych. TABL. 2. ( 34). WOJSKOWE EMERYTURY I RENTY WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - III 2006 R. Liczba 1/ emerytów i rencistów w tys. Kwota świadczeń ogółem w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w zł O G Ó Ł E M 155, , ,18 Emerytury 101, , ,54 Renty z tytułu niezdolności do pracy 19, , ,22 Renty rodzinne 34, , ,58 1/ Przeciętna miesięczna. Spośród świadczeniobiorców 0,1 tys. osób pobrało obok emerytury wojskowej renty wypadkowe na kwotę 215,9 tys. zł; 1,8 tys. świadczeniobiorców otrzymało renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin na kwotę 4 238,0 tys. zł; a 0,3 tys. osób otrzymało świadczenia rolnicze na kwotę 282,8 tys. zł.

33 ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN TABL. 1. ( 35). ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W OKRESIE I - III 2006 R. Kwota świadczeń w tys. zł O G Ó Ł E M 1/ ,0 Emerytury i renty 2/ ,5 Dodatki kombatanckie 1 634,8 Świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 123,7 Ryczałty energetyczne 2 571,8 Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 1 285,9 Zasiłki pogrzebowe 5 027,1 Dodatki kompensacyjne 531,1 1/ Kwota świadczeń ogółem zawiera wszystkie należne za ten okres wypłaty świadczeń pieniężnych finansowanych z budżetu MSWiA, FUS, w tym także odsetki. 2/ Łącznie ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bez świadczeń rolniczych finansowanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników indywidualnych. TABL. 2. ( 36). EMERYTURY I RENTY RESORTOWE WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - III 2006 R. Liczba 1/ emerytów i rencistów w tys. Kwota świadczeń ogółem w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w zł O G Ó Ł E M 166, , ,10 Emerytury 116, , ,52 Renty z tytułu niezdolności do pracy 15, , ,16 Renty rodzinne 35, , ,15 1/ Przeciętna miesięczna. Spośród świadczeniobiorców 63 osoby pobrały obok emerytury renty wypadkowe na kwotę 121,2 tys. zł; 0,7 tys. świadczeniobiorców otrzymało renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin na kwotę 1 917,0 tys. zł; a 1,9 tys. osób otrzymało świadczenia rolnicze na kwotę 1 620,4 tys. zł.

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2018 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2017 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2010 R. Warszawa 2011 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2011 R. Warszawa 2012 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I -III 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl. Str.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) 2005 r. WARSZAWA Maj 2006 r. Spis treści Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2014 R. Warszawa 2015 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2013 R. Warszawa 2014 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I - III 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2016 R. DANE WSTĘPNE Warszawa 2017 Objaśnienia znaków umownych: Kreska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2015 R. Warszawa 2016 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2008 r. 0 2 500 5 000 7 500 WARSZAWA, maj 2009 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2009 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 WARSZAWA, maj 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH w % przeciętnego wynagrodzenia 60 58 56 54 52 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Spis treści Uwagi wstępne...............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2008 r.

Emerytury i renty górnicze w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 322,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 61,0 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2012 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 260,5 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2007 r.

Emerytury i renty górnicze w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 319,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,7 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 7 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 322,7 tys. osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2015 r.

Emerytury i renty przyznane w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2015 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,0 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 498,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 62,3 lat Średni wiek rencistów z tytułu niezdolności do pracy: 52,7 lat Średni staż rencistów z tytułu niezdolności do

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo