ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r."

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj 2016 r.

2 Spis treści Uwagi wstępne Str. Ubezpieczeni Dochody FUS Wydatki FUS Emerytury i renty Podstawowe dane o świadczeniobiorcach według województw Orzeczenia lekarskie Zasiłki Absencja chorobowa Inne świadczenia: emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne i renty socjalne Uwaga: Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych z większą dokładnością niż podano w tablicach. Objaśnienia znaków umownych Kreska ( - ) Zero ( 0 ) Kropka (. ) Znak iks ( x ) - zjawisko nie wystąpiło - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe

3 Uwagi wstępne 1. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu, są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Kwota wypłat świadczeń emerytalno-rentowych oznacza kwotę łącznie z zaliczką na podatek dochodowy, składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz z dodatkami pielęgnacyjnymi i dodatkami dla sierot zupełnych, ale bez dodatków za tajne nauczanie. Przeciętna miesięczna wypłata emerytury i renty prezentowana jest łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi i dodatkami dla sierot zupełnych, od 2009 r. łącznie z kwotą okresowej emerytury kapitałowej. Prezentowane dane liczbowe nie uwzględniają emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz świadczeń pobieranych łącznie ze świadczeniem rolniczym; w 2009 r. uwzględniają emerytury pomostowe natomiast w kolejnych latach tj. w latach od 2010 r. do 2015 r. nie uwzględniają emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy inwalidy wojennego i połowy emerytury, w zestawieniach statystycznych świadczeniobiorca występuje tylko raz - jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń. 6. W dziale Emerytury i renty zamieszczono informacje o pełnej zbiorowości emerytów i rencistów, tj. o emerytach i rencistach, którym świadczenia wypłaca ZUS, w 2009 r. - łącznie z danymi o emeryturach pomostowych. 7. Informacje o emeryturach pomostowych, nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, świadczeniach i zasiłkach przedemerytalnych oraz o rentach socjalnych za rok 2015 zostały zawarte w dziale Inne świadczenia.

4 w tys. Ubezpieczeni 7 Liczba ubezpieczonych a) w latach stan w grudniu Lata Ubezpieczeni w tys. okres poprzedni = ,4 100, ,9 102, ,1 101, ,5 105, ,7 103, ,0 100, ,5 100, ,1 100, ,9 99, ,8 99, ,0 100, ,5 102,0 a) Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5 8 Dochody FUS Wpływy składek i należności pochodnych od składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Wyszczególnienie w mln zł Ogółem , , ,4 Źródło: Departament Finansów Zakładu. Pozaskładkowe dochody FUS Wyszczególnienie w mln zł Ogółem , , ,1 Dotacja z budżetu państwa a) , , ,7 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego , , , , ,0 - Wpłaty z OFE b) x 4 076, ,8 Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów x 6 969,9 718,0 Pozostałe dochody c) 244,8 278,1 242,2 a) Jest to dotacja przeznaczona między innymi na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne przyznawane w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS oraz dotacja przeznaczona na uzupełnienie niedoboru środków na wypłaty świadczeń między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki. b) Kwota przekazanych środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z reformą OFE (ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych). c) Pozostałe dochody to przykładowo zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu z tytułu działalności podlegajacej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez emeryta bądź rencistę. Źródło: Departament Finansów Zakładu.

6 42 065,7 Dochody FUS 9 Struktura dochodów FUS w 2015 r. według rodzajów 74,1% pozaskładkowe dochody 25,9% wpływy ze składek i należności pochodnych 0,5% 1,4% Pozostałe dochody 8,1% 6,2% Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów Wpłaty z OFE 83,8% Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE Dotacja z budżetu państwa

7 10 Wydatki FUS Wydatki FUS ogółem Wyszczególnienie w mln zł w mln zł Ogółem ,4 100, ,0 100,0 - świadczenia pieniężne ,1 98, ,6 98,2 - odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 3 430,0 1, ,0 1,7 - działalność prewencyjna 186,6 0,1 212,4 0,1 - pozostałe wydatki bieżące 3,7 0,0 4,0 0,0 Źródło: Departament Finansów Zakładu. Wydatki FUS w 2015 r. według rodzajów 1,7% 0,1% odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydatki na działalność prewencyjną oraz pozostałe wydatki bieżące wydatki na świadczenia pieniężne 98,2% 534,6 mln zł pozostałe świadczenia ,2 mln zł zasiłki z ubezpieczeń społecznych ,8 mln zł emerytury i renty

8 Wydatki FUS Wydatki na świadczenia pieniężne z FUS w 2015 r. według rodzajów świadczeń W tym bez Razem podlegających Wyszczególnienie refundacji a) w tys. zł w % PKB b) w tys. zł Ogółem ,2 100,0 10, ,9 11 Emerytury i renty c) ,4 89,1 9, ,2 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych w tym: ,4 10,6 1, ,6 Zasiłki macierzyńskie ,3 3,9 0, ,3 Zasiłki opiekuńcze ,8 0,4 0, ,8 Zasiłki chorobowe ,5 5,0 0, ,5 Zasiłki pogrzebowe ,9 0,6 0, ,1 Zasiłki wyrównawcze 621,1 0,0 0,0 621,1 Świadczenia rehabilitacyjne ,2 0,7 0, ,2 Jednorazowe odszkodowania powypadkowe ,1 0,2 0, ,1 Pozostałe świadczenia d) ,3 0,1 0, ,0 a) Bez świadczeń podlegających finansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa (m.in. świadczeń przyznawanych w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS). b) PKB - dane szacunkowe (źródło: Główny Urząd Statystyczny). c) Łącznie z wypłatami emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, emerytur i rent osób mających również prawo do świadczenia rolniczego, rent wypadkowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przez MON, MSWiA, MS oraz łącznie z kwotą emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa d) Łącznie z kwotą odsetek od wypłat wyrównań emerytur zawieszonych od dnia r. do dnia r. oraz kwotą jednorazowych wypłat środków z subkonta. Wydatki z FUS do pokrycia ze składek, a wpływy ze składek Lata Wydatki z FUS do pokrycia ze składek, tj. bez podlegających refundacji z budżetu w mld zł w % ogółu wydatków FUS Wpływy ze składek i należności pochodnych Wskaźnik pokrycia wydatków dochodami ze składek w mld zł w % ,1 99,8 89,4 73, ,4 99,8 82,7 61, ,2 99,8 86,5 57, ,6 99,8 89,4 55, ,4 99,9 102,5 61, ,6 99,8 121,1 69, ,5 99,9 122,9 67, ,7 99,9 131,1 68, ,5 99,9 143,3 71,9

9 12 Wydatki FUS Wydatki na świadczenia pieniężne wg funduszy wyodrębnionych w ramach FUS w mln zł: Wyszczególnienie Ogółem FUS , , ,6 z tego: z funduszu emerytalnego , , ,5 z funduszu rentowego , , ,6 z funduszu chorobowego , , ,8 z funduszu wypadkowego 5 238, , ,7 Źródło: Departament Finansów Zakładu w % PKB: Wyszczególnienie 2013 a) b) Ogółem FUS 10,8 10,9 10,9 z tego: z funduszu emerytalnego 7,0 7,0 7,0 z funduszu rentowego 2,6 2,6 2,5 z funduszu chorobowego 0,9 1,0 1,1 z funduszu wypadkowego 0,3 0,3 0,3 fundusz wypadkowy fundusz chorobowy fundusz rentowy fundusz emerytalny 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 2015b) a) % PKB a) dane odnośnie PKB zmienione przez GUS w związku ze zmianą metodologii tworzenia rachunków narodowych na zgodną z "Eurpejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010)" b) PKB - dane szacunkowe Głównego Urzędu Statystycznego

10 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - liczba 13 Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających świadczenia emerytalno - rentowe a) Lata Liczba w tys. Rok poprzedni = , , , , , , , , , , , ,3 a) Patrz uwagi wstępne, pkt w tys

11 14 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - liczba Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne a) Lata w tys. emerytury okres poprzedni = 100 Liczba osób pobierających: renty z tytułu niezdolności do pracy w tys. okres poprzedni = 100 w tys. renty rodzinne okres poprzedni = , , , , , , X X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 a) , , ,7 Patrz uwagi wstępne, pkt 6. renty z tytułu niezdolności do pracy 13,5% renty rodzinne 17,4% 69,1% emerytury

12 Renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez ZUS 15 Liczba wypłacanych rent z tytułu niezdolności do pracy według stopnia niezdolności a) - stan w grudniu Renty z tytułu niezdolności do pracy: lata ogółem całkowitej i samodzielnej egzystencji całkowitej częściowej w tys ,9 95,0 262,7 653, ,2 92,3 246,1 620,8 a) Patrz uwagi wstępne, pkt 4 i 6. Struktura wypłacanych rent z tytułu niezdolności do pracy według stopnia niezdolności - stan w grudniu 2015 r. 9,6% 25,7% 64,7% całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy

13 w tys. 16 Renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez ZUS - liczba Osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy w grudniu 2015 r. - bez osób pobierających renty inwalidy wojennego lub wojskowego - według okresu ważności orzeczenia Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety w tys. Ogółem 923,2 613,5 309,7 renciści z orzeczoną trwałą niezdolnością do pracy A) 453,7 305,4 148,3 renciści z orzeczoną okresową niezdolnością do pracy B) 469,5 308,1 161,4 Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 87,3 58,0 29,3 A) 55,7 37,2 18,5 B) 31,6 20,8 10,8 Całkowita niezdolność do pracy 234,7 153,7 81,0 A) 113,9 74,1 39,8 B) 120,8 79,6 41,2 Częściowa niezdolność do pracy 601,2 401,8 199,4 A) 284,1 194,1 90,0 B) 317,1 207,7 109, , ,6 55,7 120,8 113,9 284,1 0 całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy Renciści z niezdolnością do pracy : trwałą okresową

14 wiek Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wiek 17 Struktura według wieku osób pobierających emerytury - stan w grudniu 2015 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 54 lata i mniej 1,1 2,5 0, ,5 2,6 2, ,0 12,2 30, ,0 31,9 28, ,0 18,9 14, ,5 15,9 11,8 80 lat i więcej 13,9 16,0 12,5 Średni wiek w latach 70,5 71,5 69,8 Wśród osób pobierających emerytury w grudniu 2015 r. 40,7% (tj tys.) stanowili mężczyźni, a 59,3% (tj tys.) - kobiety. 80 lat i więcej lata i mniej % osób mężczyźni kobiety

15 wiek 18 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wiek Struktura według wieku osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy - stan w grudniu 2015 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 29 lat i mniej 0,4 0,4 0, ,1 1,1 1, ,7 2,5 3, ,5 4,1 5, ,1 6,3 8, ,6 10,9 15, ,6 22,9 33, ,6 32,1 10, ,2 8,6 4, ,6 3,0 4, ,2 3,6 5,5 80 lat i więcej 5,4 4,5 7,1 Średni wiek w latach 59,4 59,7 58,8 Wśród osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy w grudniu 2015 r. 66,0% (tj. 633 tys.) stanowili mężczyźni, a 34,0% (tj. 326 tys.) - kobiety. 80 i więcej lat i mniej % osób mężczyźni kobiety

16 wiek Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wiek 19 Struktura według wieku osób uprawnionych do renty rodzinnej - stan w grudniu 2015 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 0,2 1,0 0, ,0 4,4 0, ,1 9,2 1, ,3 18,6 2, ,7 21,1 3, ,5 1,9 0, ,6 2,5 0, ,9 3,1 0, ,9 3,1 0, ,9 2,7 0, ,7 3,7 2, ,9 7,7 6, ,0 10,0 8, ,4 4,8 11, ,8 2,0 11, ,8 1,8 16,5 80 lat i więcej 28,3 2,4 31,7 Średni wiek w latach 65,5 35,5 69,5 Wśród osób uprawnionych pobierających rentę rodzinną w grudniu 2015 r. 11,5% (tj. 155 tys.) stanowili mężczyźni, a 88,5% (tj tys.) - kobiety. 70 lat i więcej lat i mniej % osób mężczyźni kobiety

17 20 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - staż Staż Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 24 lata i mniej 11,1 6,3 15, ,6 13,4 12, ,9 16,9 26, ,6 20,5 31, ,9 28,3 11, ,0 11,6 3,3 50 lat i więcej 1,9 3,0 1,0 Średni staż w latach 34,8 37,0 33,0 a) Staż dotyczy tylko emerytur wyliczonych według dotychczasowych zasad. Staż Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 4,3 4,0 4, ,8 8,5 12, ,6 10,0 14, ,3 12,4 15, ,9 14,8 15, ,4 16,6 13, ,9 15,2 14, ,4 11,6 8,0 40 lat i więcej 5,4 6,9 2,5 Średni staż w latach 23,1 24,1 21,1 a) Bez stażu hipotetycznego. Struktura według stażu osób pobierających emerytury a) - stan w grudniu 2015 r. Struktura według stażu a) osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy - stan w grudniu 2015 r. Renty z tytułu niezdolności do pracy Emerytury staż w latach Kobiety Mężczyźni Ogółem

18 Renty rodzinne wypłacane przez ZUS 21 Struktura rent rodzinnych według liczby uprawnionych i statusu osoby, po której przyznano świadczenie - stan w grudniu 2015 r. Renty rodzinne Wyszczególnienie ogółem po ubezpieczonym po emerycie /renciście Ogółem 100,0 22,6 77,4 Ogółem 100,0 100,0 100,0 z tego świadczenia, do których jest uprawniona: 1 osoba 95,2 89,0 97,0 2 osoby 3,6 7,9 2,3 3 osoby 1,0 2,5 0,6 4 osoby 0,2 0,5 0,1 5 osób 0,0 0,1 0,0 6 i więcej osób 0,0 0,0 0,0 Średnia liczba osób na jedno świadczenie 1,1 1,2 1,0 3,6% 1,0% 0,2% 1 osoba 2 osoby 95,2% 3 osoby 4 osoby i więcej

19 22 Renty wypadkowe - liczba Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy w latach Renty z tytułu niezdolności do pracy: z tego z tytułu: Lata Ogółem wypadków przy pracy chorób zawodowych wypadków w drodze do/z pracy w tys ,8 105,3 124,0 18, ,2 102,6 121,8 17, ,7 100,2 119,4 17, ,2 98,4 117,2 16, ,2 96,4 114,8 16, ,2 93,9 111,9 15, ,7 91,5 108,4 14, ,3 89,4 105,6 14, ,1 87,3 102,9 13, ,1 84,9 99,9 13, ,2 82,6 96,8 12, ,3 80,4 93,6 12, w tys. z tytułu: wypadków przy pracy chorób zawodowych wypadków w drodze do/z pracy

20 Renty wypadkowe z tytułu niezdolnosci do pracy 23 Struktura według wieku i płci osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy - stan w grudniu 2015 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 24 lata i mniej 0,1 0,1 0, ,5 1,9 0, ,0 5,2 1, ,0 16,6 8, ,4 33,6 33, ,6 28,1 39,2 80 lat i więcej 15,4 14,5 17,3 Średni wiek w latach 68,8 67,6 71,4 Wśród osób pobierających renty wypadkowe w grudniu 2015 r. 67,9% stanowili mężczyźni, a 32,1% - kobiety. Struktura według stażu a) pracy i płci osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy - stan w grudniu 2015 r. Ogółem Mężczyźni Kobiety Staż pracy Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 3,9 4,5 2, ,0 5,9 2, ,8 7,0 3, ,3 8,5 4, ,9 10,6 8, ,9 17,4 12, ,3 17,7 31, ,8 15,5 22,6 40 lat i więcej 12,1 12,9 10,4 Średni staż w latach 27,7 26,6 29,9 a) Bez stażu hipotetycznego.

21 24 Renty rodzinne wypadkowe - liczba Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty rodzinne wypadkowe w latach Renty rodzinne z tego z tytułu: Lata Ogółem wypadków przy pracy chorób zawodowych wypadków w drodze do/z pracy w tys ,6 22,1 4,5 5, ,1 21,7 4,5 4, ,6 21,4 4,5 4, ,1 21,1 4,6 4, ,5 20,8 4,5 4, ,0 20,5 4,5 4, ,4 20,1 4,5 3, ,8 19,7 4,4 3, ,1 19,3 4,4 3, ,4 18,9 4,2 3, ,8 18,5 4,2 3, ,0 17,9 4,1 3, z tytułu: w tys. wypadków przy pracy chorób zawodowych wypadków w drodze do/z pracy

22 Renty rodzinne wypadkowe 25 Struktura rent rodzinnych wypadkowych według liczby uprawnionych i statusu osoby, po której przyznano świadczenie - stan w grudniu 2015 r. Wyszczególnienie ogółem Renty rodzinne wypadkowe po ubezpieczonym po emerycie /renciście Ogółem 100,0 66,0 34,0 Ogółem 100,0 100,0 100,0 z tego renty, do których jest uprawniona: 1 osoba 87,1 85,8 89,8 2 osoby 8,9 10,1 6,6 3 osoby 3,2 3,3 2,9 4 osoby 0,5 0,5 0,5 5 osób 0,2 0,2 0,1 6 i więcej osób 0,1 0,1 0,1 Średnia liczba osób na jedno świadczenie 1,2 1,2 1,1 8,9% 3,2% 0,5% 1 osoba 0,3% 2 osoby 87,1% 3 osoby 4 osoby 5 i więcej osób

23 26 Emerytury i renty przyznane - liczba Liczba świadczeniobiorców, którym przyznano * ) emeryturę lub rentę w latach w tys. Ogółem 221,9 312,5 425,5 331,4 181,0 190,7 211,3 193,6 251,8 312,0 z tego osoby, którym przyznano: emeryturę 103,9 215,4 340,5 243,0 92,3 102,5 120,1 104,4 158,2 224,4 rentę z tytułu niezdolności do pracy 50,2 50,1 45,6 48,1 49,7 47,8 50,3 52,2 51,5 49,3 rentę rodzinną 67,8 47,0 39,4 40,3 39,0 40,4 40,9 37,0 42,1 38,3 *) Dotyczy osób, którym przyznano świadczenie po raz pierwszy i które podjęły jego wypłatę w stałym miesięcznym terminie płatności. Struktura świadczeniobiorców, którym przyznano emeryturę lub rentę w 2015 r. 15,8% 12,3% 71,9% emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne

24 Emerytury przyznane - stare i nowe zasady - liczba i wysokość 27 Liczba i wysokość nowo przyznanych emerytur *) wg starych i nowych zasad w latach Wyszczególnienie Liczba osób, którym przyznano i wypłacono emeryturę - w tys Przeciętna wysokość **) w zł/gr EMERYTURY z tego: według starych zasad według nowych zasad ***) 104, ,75 32, ,82 71, , EMERYTURY z tego: według starych zasad według nowych zasad ***) 158, ,63 26, ,24 132, , EMERYTURY z tego: 224, ,62 według starych zasad 16, ,68 według nowych zasad ***) 208, ,29 *) Dotyczy osób, którym przyznano świadczenie po raz pierwszy i które podjęły jego wypłatę w stałym miesięcznym terminie płatności. **) Przeciętna wysokość z momentu przyznania świadczenia, z dodatkami pielęgnacyjnymi, bez wyrównań; w przypadku pobierania okresowej emerytury kapitałowej łącznie z kwotą tej emerytury. ***) tj. emerytury, których wysokość ustalana jest w całości lub w części na podstawie stanu konta. Na wysokość nowo przyznanych emerytur wg starych zasad - wraz z upływem czasu - coraz większy wpływ mają emerytury górnicze. Przeciętna wysokość nowo przyznanych emerytur wg starych zasad bez emerytur górniczych wyniosła: w 2013 r ,77 zł w 2014 r ,50 zł w 2015 r ,45 zł

25 28 Renty z tytułu niezdolności do pracy przyznane Liczba rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w latach według stopnia niezdolności a) - stan w grudniu lata ogółem Renty z tytułu niezdolności do pracy: całkowitej i samodzielnej egzystencji w tys. całkowitej częściowej ,5 3,8 14,4 33, ,3 3,9 14,0 31,4 a) Patrz uwagi wstępne, pkt 4 i 6. Struktura rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w 2015 r. według stopnia niezdolności 8,0% 28,3% 63,7% całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy

26 Renty z tytułu niezdolności do pracy przyznane 29 Osoby, którym przyznano renty z tytułu niezdolności do pracy w 2015 r. - bez osób, którym przyznano renty inwalidy wojennego lub wojskowego - - stan w grudniu według okresu ważności orzeczenia Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety w tys. Ogółem 49,3 32,1 17,2 renciści z orzeczoną trwałą niezdolnością do pracy A) 3,0 2,3 0,7 renciści z orzeczoną okresową niezdolnością do pracy B) 46,3 29,8 16,5 Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 100,0 100,0 100,0 A) 5,1 5,7 4,0 B) 94,9 94,3 96,0 Całkowita niezdolność do pracy 100,0 100,0 100,0 A) 5,9 6,7 4,5 B) 94,1 93,3 95,5 Częściowa niezdolność do pracy 100,0 100,0 100,0 A) 6,2 7,3 4,3 B) 93,8 92,7 95,7 100% 80% 60% 94,9% 94,1% 93,8% 40% 20% 5,1% 5,9% 6,2% 0% całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy Renciści z niezdolnością do pracy : trwałą okresową

27 wiek 30 Emerytury i renty przyznane - wiek Struktura według wieku osób, którym przyznano emerytury w 2015 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 49 lat i mniej 2,2 5,2 0, ,1 2,3 0, ,9 1,0 4, ,2 29,0 93,4 65 lat i więcej 27,6 62,5 2,0 Średni wiek w latach 61,6 62,8 60,7 Wśród osób, którym przyznano emerytury w 2015 r. 42,2% (tj. 94,7 tys.) stanowili mężczyźni, a 57,8% (tj. 129,7 tys.) - kobiety. 65 i więcej i mniej % osób kobiety mężczyźni

28 wiek Emerytury i renty przyznane - wiek 31 Struktura według wieku osób, którym przyznano renty z tytułu niezdolności do pracy w 2015 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 19 lat i mniej 0,1 0,1 0, ,7 0,8 0, ,0 2,0 1, ,8 3,5 4, ,3 4,6 6, ,1 5,6 9, ,5 8,3 14, ,6 15,5 24, ,2 31,9 35, ,1 26,7 2,0 65 lat i więcej 0,6 1,0 0,0 Średni wiek w latach 52,6 53,8 50,3 Wśród osób, którym przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy w 2015 r. 65,1% (tj. 32,1 tys.) stanowili mężczyźni, a 34,9% (tj. 17,2 tys.) - kobiety. 60 i więcej i mniej % osób kobiety mężczyźni

29 % osób 32 Emerytury i renty przyznane - wiek Struktura według wieku osób uprawnionych do renty rodzinnej przyznanej w 2015 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 2,9 5,5 1, ,8 9,1 3, ,0 13,3 4, ,9 22,8 9, ,4 13,1 6, ,8 1,1 0, ,2 1,6 1, ,6 1,6 1, ,6 1,6 1, ,9 1,2 2, ,0 5,4 14, ,1 10,7 19, ,1 10,3 7, ,8 1,6 5, ,4 0,4 5, ,8 0,3 6,5 80 lat i więcej 5,7 0,4 7,7 Średni wiek w latach 44,3 29,4 49,9 Wśród osób uprawnionych, którym przyznano rentę rodzinną w 2015 r. 27,4% stanowili mężczyźni, a 72,6% - kobiety. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 9 i mniej i więcej wiek mężczyźni kobiety

30 staż Renty przyznane - staż 33 Struktura według stażu a) osób, którym przyznano renty - stan w grudniu 2015 r. z tytułu niezdolności do pracy w 2015 r. Staż Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 1,6 1,6 1, ,1 5,4 7, ,1 4,7 8, ,1 6,6 11, ,0 9,0 14, ,0 13,3 18, ,0 19,7 20, ,8 22,5 14,7 40 lat i więcej 12,3 17,2 3,1 Średni staż w latach 28,5 30,2 25,4 a) Bez stażu hipotetycznego. 40 i więcej i mniej % osób kobiety mężczyźni

31 w % przeciętnego wynagrodzenia 34 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wypłata Przeciętna miesięczna wypłata d) emerytury i renty wypłacanej przez ZUS w latach c) Lata Przeciętna wypłata brutto W % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce a) % wzrostu w zł nominalnego realnego b) ,74 55,0 103,1 100, ,81 53,2 109,5 105, ,52 54,9 108,8 105, ,95 56,3 106,5 103, ,22 56,1 105,1 100, ,85 57,1 105,4 101, ,52 58,1 105,4 104, ,92 58,1 103,6 103, ,96 58,1 103,0 103,9 a) relacja do przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego b) liczony jako stosunek wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnego miesięcznego świadczenia brutto do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem c) patrz uwagi wstępne pkt 6 d) patrz uwagi wstępne pkt 2 i 3 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,

32 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wypłata 35 Przeciętna miesięczna wypłata a) świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego przez ZUS według rodzaju świadczenia - w złotych: Wyszczególnienie Ogółem 1 491, , , , , , ,96 Emerytury 1 596, , , , , , ,55 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 184, , , , , , ,33 Renty rodzinne 1 391, , , , , , ,03 - w procencie przeciętnego wynagrodzenia b) : Wyszczególnienie Ogółem 54,9 56,3 56,1 57,1 58,1 58,1 58,1 Emerytury 58,8 60,2 59,9 60,8 61,7 61,8 61,5 Renty z tytułu niezdolności do pracy 43,6 44,7 44,5 45,7 46,6 46,4 46,7 Renty rodzinne 51,2 52,3 51,9 52,9 53,8 53,5 53,5 a) patrz uwagi wstępne pkt 2 i 3 b) relacja do przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego Przeciętna miesięczna wypłata a) emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych przez ZUS w XII 2015 r. według płci Ogółem Emerytury Mężczyźni Renty z tytułu niezdolności do pracy Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety - w złotych: 2 116, , , , , ,83 - w procencie przeciętnego wynagrodzenia b) : 62,1 76,3 52,3 47,1 49,4 42,6 a) patrz uwagi wstępne pkt 2 i 3 b) relacja do przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego

33 % osób Ogółem Emerytury *) ogółem całkowitej i samodzielnej egzystencji całkowitej częściowej Renty rodzinne 36 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wysokość Struktura emerytów i rencistów, którym świadczenie wypłaca ZUS według wysokości świadczeń w marcu 2015 r. Renty z tytułu niezdolności do pracy: Wysokość świadczenia w zł Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,00 i mniej 0,0 0, ,01-700,00 1,6 0,6 9, ,0-700,01-900,00 5,9 3,3 18,3-23,3 19,1 6,2 900, ,00 2,7 1,7 7,8-9,1 8,3 2, , ,00 8,9 7,1 16,8 43,4 16,8 12,9 9, , ,00 9,9 9,4 10,4 15,9 11,9 9,1 11, , ,00 11,4 11,8 7,2 10,0 8,3 6,4 13, , ,00 11,3 12,0 5,3 6,6 6,0 4,7 13, , ,00 10,1 10,8 3,7 4,8 4,9 3,0 12, , ,00 8,1 9,1 3,0 3,9 3,4 2,6 8, , ,00 6,4 7,3 2,4 2,6 2,7 2,2 5, , ,00 4,9 5,6 2,1 1,8 1,8 2,4 4, , ,00 3,8 4,3 2,3 2,5 1,9 2,4 3, , ,00 2,9 3,2 1,9 1,0 1,1 2,3 2, , ,00 2,3 2,5 1,8 1,1 1,4 2,0 2, , ,00 1,9 2,1 1,4 1,4 1,5 1,4 1, , ,00 1,6 1,7 1,3 1,3 1,4 1,2 1, , ,00 1,3 1,5 0,9 1,1 0,9 1,0 1, , ,00 1,1 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0, ,01 i więcej 3,9 4,7 3,7 1,9 2,9 4,3 0,6 *) Łącznie z kwotą okresowych emerytur kapitałowych, bez emerytur pomostowych w zł emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne

34 wiek (w latach) Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez ZUS - wiek 37 Przeciętny wiek osób pobierających emerytury według województw - stan w grudniu 2015 r. Lp. Województwo a) Ogółem Mężczyźni Kobiety Przeciętny wiek świadczeniobiorców w latach Ogółem 70,5 71,5 69,8 1 Dolnośląskie 70,6 71,5 70,0 2 Kujawsko-Pomorskie 70,4 72,1 69,3 3 Lubelskie 70,5 72,1 69,5 4 Lubuskie 70,2 71,8 69,3 5 Łódzkie 70,9 72,2 70,2 6 Małopolskie 70,9 71,6 70,3 7 Mazowieckie 71,6 73,5 70,6 8 Opolskie 70,9 72,3 70,0 9 Podkarpackie 70,6 72,4 69,2 10 Podlaskie 71,2 73,0 70,2 11 Pomorskie 70,7 72,4 69,5 12 Śląskie 68,7 68,1 69,3 13 Świętokrzyskie 70,7 72,2 69,6 14 Warmińsko-Mazurskie 70,5 72,0 69,6 15 Wielkopolskie 70,3 71,8 69,2 16 Zachodniopomorskie 70,5 71,9 69,6 74,0 73,0 72,0 71,0 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 64, kobiety mężczyźni a) Przypisanie do województwa według miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.

35 wiek (w latach) 38 Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez ZUS - wiek Przeciętny wiek osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy według województw - stan w grudniu 2015 r. Lp. Województwo a) Ogółem Mężczyźni Kobiety Przeciętny wiek świadczeniobiorców w latach Ogółem 59,4 59,7 58,8 1 Dolnośląskie 60,8 60,8 60,8 2 Kujawsko-Pomorskie 57,6 58,2 56,5 3 Lubelskie 60,0 60,0 60,0 4 Lubuskie 60,0 59,8 60,3 5 Łódzkie 58,2 58,9 56,9 6 Małopolskie 61,0 60,9 61,0 7 Mazowieckie 58,7 59,1 58,0 8 Opolskie 60,2 60,5 59,7 9 Podkarpackie 58,4 58,8 57,5 10 Podlaskie 59,4 58,9 60,1 11 Pomorskie 59,6 59,6 59,4 12 Śląskie 60,0 60,9 57,9 13 Świętokrzyskie 59,1 59,4 58,4 14 Warmińsko-Mazurskie 58,7 58,8 58,3 15 Wielkopolskie 58,5 58,9 57,9 16 Zachodniopomorskie 60,1 59,7 60,7 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54, kobiety mężczyźni a) Przypisanie do województwa według miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.

36 Orzecznictwo lekarskie 39 Wyszczególnienie Orzeczenia ogółem Liczba orzeczeń a) pierwszorazowych i ponownych wydanych w sprawach rentowych w 2015 r. Orzeczenia wydane przez: w tys. ogółem 2014 =100 lekarzy orzeczników w tys =100 komisje lekarskie Zakładu w tys = ,6 100,0 89,3 341,4 100,0 90,5 50,2 100,0 82,0 z tego: pierwszorazowe 98,1 25,0 93,4 80,4 23,5 95,4 17,7 35,3 85,5 - w tym ustalające niezdolność do pracy 53,1 13,6 97,6 49,0 14,4 98,6 4,1 8,1 86,6 ponowne 293,5 75,0 88,0 261,0 76,5 89,1 32,5 64,7 80,2 - w tym ustalające niezdolność do pracy 220,6 56,3 89,8 212,4 62,2 90,1 8,2 16,3 82,5 a) Bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego. Orzeczenia powypadkowe wydane w 2015 r. Wyszczególnienie Orzeczenia ogółem Orzeczenia wydane przez: w tys. ogółem 2014 =100 lekarzy orzeczników w tys =100 komisje lekarskie Zakładu w tys =100 96,7 100,0 95,2 87,2 100,0 95,9 9,5 100,0 89,3 w tym ustalające: - uszczerbek na zdrowiu 71,6 74,0 95,4 66,2 75,9 95,8 5,4 56,7 91,0 - brak uszczerbku 25,1 25,9 94,9 21,0 24,0 96,5 4,1 43,2 87,5 24,0% 43,2% brak uszczerbku 75,9% 56,7% uszczerbek na zdrowiu

37 40 Orzeczenia lekarskie Orzeczenia pierwszorazowe w 2015 r. ustalające niezdolność do pracy, uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego bądź celowość przekwalifikowania zawodowego Wyszczególnienie Orzeczenia wydane przez: w tys. ogółem 2014 =100 lekarzy orzeczników w tys =100 w tys. komisje lekarskie Zakładu 2014 =100 Orzeczenia ogółem 152,3 100,0 102,8 146,4 100,0 103,6 5,9 100,0 87,3 z tego ustalające : -całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 8,3 5,4 99,5 7,8 5,3 100,1 0,5 8,6 90,9 -całkowitą niezdolność do pracy 18,4 12,1 99,2 17,0 11,6 99,8 1,4 25,1 92,8 -częściową niezdolność do pracy 26,3 17,3 95,9 24,2 16,6 97,4 2,1 34,8 81,7 - celowość przekwalifikowania zawodowego 0,1 0,1 78,6 0,1 0,0 94,3 0,0 0,2 39,3 - uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego 99,2 65,1 105,9 97,3 66,5 106,3 1,9 31,3 89,5 Orzeczenia stwierdzające po raz pierwszy niezdolność do pracy na 100 tys. pracujących a) Lata Ogółem Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Całkowita niezdolność do pracy Częściowa niezdolność do pracy a) Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych).

38 Zasiłki Absencja chorobowa, zasiłki 41 Wyszczególnienie Absencja chorobowa a) Liczba dni w tys Przeciętna miesięczna liczba dni w tys Wypłaty w mln zł , , ,0 Przeciętna dzienna wysokość w zł 67,58 69,62 72,11 w tym zasiłki chorobowe finansowane z FUS Liczba dni w tys Przeciętna miesięczna liczba dni w tys Wypłaty w mln zł 8 499, , ,9 Przeciętna dzienna wysokość w zł 65,35 67,93 70,91 Zasiłki macierzyńskie Liczba dni w tys Przeciętna miesięczna liczba dni w tys Wypłaty w mln zł 4 308, , ,7 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 77,70 70,63 75,47 Zasiłki opiekuńcze Liczba dni w tys Przeciętna miesięczna liczba dni w tys Wypłaty w mln zł 635,3 611,3 701,3 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 72,46 74,50 77,24 Zasiłki pogrzebowe po ubezpieczonych i członkach ich rodzin Liczba zasiłków w tys. 39,4 38,3 39,6 Przeciętna miesięczna liczba zasiłków w tys. 3,3 3,2 3,3 Wypłaty w mln zł 156,9 152,7 157,9 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 981, , ,71 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin b) Liczba zasiłków w tys. 284,0 275,4 289,5 Przeciętna miesięczna liczba zasiłków w tys. 23,7 22,9 24,1 Wypłaty w mln zł 1 134, , ,2 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 993, , ,37 a) Łącznie z finansowaną przez zakłady pracy i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. b) Łącznie z zasiłkami wypłaconymi po osobach mających również prawo do świadczenia rolniczego oraz finansowanymi z budżetu państwa.

39 w tys. dni 42 Absencja chorobowa Absencja chorobowa według źródeł finansowania Wyszczególnienie w tys. w tys. w tys. =100 =100 =100 Liczba dni - ogółem a) ,1 103, ,9 98, ,6 107,7 w tym: finansowana z funduszy zakładów pracy ,8 104, ,0 96, ,1 109,6 finansowana ze środków FUS - zasiłki chorobowe ,7 103, ,0 99, ,8 106,7 a) Łącznie z finansowanymi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowana z funduszy zakładów pracy finansowana ze środków FUS

40 Absencja chorobowa 43 Liczba zaświadczeń lekarskich a) wystawionych w 2015 r. z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS według płci i długości absencji chorobowej Liczba zaświadczeń lekarskich Długość absencji chorobowej Ogółem b) w tym: Mężczyźni Kobiety w tysiącach Ogółem c) , , ,8 w tym: do 6 dni 6 226, , , , , , , , , ,7 821, ,9 31 dni i więcej 915,7 408,9 506,4 przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego w dniach 12,38 11,61 13,03 a) Na podstawie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wydanych na drukach ZUS ZLA zarejestrowanych w Rejestrze zaświadczeń lekarskich KSI ZUS. b) W kategorii OGÓŁEM łącznie z nieustaloną płcią. c) W kategorii OGÓŁEM łącznie z nieustaloną długością absencji chorobowej. Mężczyźni 4,9% Kobiety 5,1% 9,9% 34,5% 19,3% 33,7% 25,7% 22,6% 25,0% 19,3% Długość absencji chorobowej: do 6 dni dni i więcej

41 44 Absencja chorobowa Liczba dni absencji chorobowej a) w 2015 r. z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i długości absencji chorobowej Liczba dni absencji chorobowej Długość absencji chorobowej Ogółem b) w tym: Mężczyźni Kobiety w tysiącach Ogółem , , ,0 do 6 dni , , , , , , , , , , , ,4 31 dni i więcej , , ,8 a) Na podstawie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wydanych na drukach ZUS ZLA zarejestrowanych w Rejestrze zaświadczeń lekarskich KSI ZUS. b) W kategorii OGÓŁEM łącznie z nieustaloną płcią. Mężczyźni Kobiety 17,1% 11,8% 15,1% 9,8% 21,7% 17,6% 12,1% 31,8% 37,7% 25,3% Długość absencji chorobowej: do 6 dni dni i więcej

42 % osób Inne świadczenia - Emerytury pomostowe 45 Emerytury pomostowe *) Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , , ,15 *) Bez emerytur pomostowych realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Struktura osób pobierających emeryturę pomostową wg wieku i płci - stan w grudniu 2015 r. Wiek w XII 2015 r. Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM 100,0 77,5 22,5 100,0 100,0 100,0 54 i mniej 0,1 x 0,2 55 3,9 1,6 11,8 56 8,7 4,7 22,2 57 9,8 6,5 21,1 58 9,4 6,9 18,4 59 9,4 7,9 14, ,0 17,2 11, ,3 18,5 x 62 10,7 13,8 x 63 7,9 10,2 x 64 6,0 7,8 x 65 3,8 4,9 x Średni wiek 60,4 61,1 57, i mniej wiek w latach Mężczyźni Kobiety

43 % osób 46 Inne świadczenia - Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne *) Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , , ,01 *) Bez świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Struktura osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wg wieku i płci - stan w grudniu 2015 r. Wiek w XII 2015 r. Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 24,7 75,3 100,0 100,0 100, ,2 x 16, ,2 15,8 26, ,4 16,0 25, ,4 13,9 14,7 59 9,9 10,4 9,8 60 7,3 9,3 6,7 61 2,3 9,3 x 62 2,0 8,0 x 63 2,0 8,3 x 64 1,3 5,1 x 65 1,0 3,9 x Średni wiek 58,1 59,9 57, wiek w latach Mężczyźni Kobiety

44 % osób Inne świadczenia - Świadczenia przedemerytalne Świadczenia przedemerytalne 47 Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , , ,25 Struktura osób pobierających świadczenia przedemerytalne według płci i wieku - stan w grudniu 2015 r. Wiek w XII 2015 r. Ogółem Ogółem Mężczyźni Kobiety 100,0 33,6 66,4 100,0 100,0 100,0 50 i mniej 0,0 0,0 0,0 51 0,3 0,0 0,4 52 0,8 0,0 1,1 53 1,5 0,0 2,2 54 2,4 0,0 3,6 55 3,6 0,0 5,5 56 7,4 0,7 10, ,2 2,7 15, ,1 5,4 20, ,1 8,5 21, ,4 7,5 19,5 61 3,6 10,6 x 62 4,9 14,7 x 63 5,9 17,6 x 64 6,1 18,1 x 65 4,7 14,2 x Średni wiek 59,7 62,5 58, i mniej wiek w latach Mężczyźni Kobiety

45 % osób 48 Inne świadczenia - Zasiłki przedemerytalne Zasiłki przedemerytalne Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , ,7 969,73 Struktura osób pobierających zasiłki przedemerytalne według płci i wieku - stan w grudniu 2015 r. Wiek w XII 2015 r. Ogółem Ogółem Mężczyźni Kobiety 100,0 50,2 49,8 100,0 100,0 100,0 50 i mniej ,0-0,0 52 0,0-0,0 53 0,1-0,1 54 3,3-6,5 55 3,1 0,1 6,1 56 3,4 0,1 6,7 57 4,5 0,2 8,9 58 5,4 0,5 10, ,9 11,1 24, ,2 10,0 36,6 61 3,4 6,8 x 62 4,4 8,8 x 63 6,5 13,0 x 64 11,9 23,7 x 65 12,9 25,7 x Średni wiek 61,0 63,2 58, i mniej wiek w latach Mężczyźni Kobiety

46 % osób Inne świadczenia - Renty socjalne Renty socjalne *) 49 Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , ,7 729,66 *) Łącznie z wypłacanymi przez jednostki ZUS realizujące umowy międzynarodowe, łącznie z rentami wypłacanymi przez KRUS, MSWiA, MON, MS. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. Struktura osób pobierających renty socjalne wypłacane przez ZUS **) - stan w grudniu 2015 r. Wiek w XII 2015 r. Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 54,6 45,4 100,0 100,0 100,0 19 i mniej 3,4 3,7 3, ,0 13,9 12, ,4 16,3 14, ,6 21,7 19, ,3 16,5 16, ,5 10,3 10, ,4 5,9 6, ,7 4,1 5, ,2 3,5 5, ,7 2,2 3,4 65 i więcej 2,8 1,9 4,0 Średni wiek 36,2 35,1 37,5 **) Bez rent socjalnych wypłacanych przez jednostki ZUS realizujące umowy międzynarodowe oraz bez rent wypłacanych przez KRUS, MSWiA, MON, MS i mniej i więcej wiek w latach Mężczyźni Kobiety

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 266,8 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 188 974 975 197 044 213 104,3 1. Emerytury 122 963 752 128 293 331 104,3 2. Renty 40 771

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 196 955 587 204 259 889 103,7 1. Emerytury 128 167 947 133 690 786 104,3 2. Renty 41 332 004 41 715 161 100,9 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 182 694 087 190 392 498 104,2 1. Emerytury 120 034 550 124 179 445 103,5 2. Renty 39 938 266 41 079

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 4:3 171 470 455 180 967 530 105,4 1. Emerytury 112 953 860 119

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 roku. Warszawa 2014 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) rozdział 6. Gospodarka finansowa, art. 75-80 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego... SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent według rodzajów świadczeń... 6 TABL. 2. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT Warszawa 2007 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE...5 II. ŚWIADCZENIOBIORCY WYCHODZĄCY Z SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA II KWARTAŁ 2012 R. WARSZAWA 2012 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) MAJ 2013 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA CZERWIEC 2013

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2013 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2014 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU Warszawa 2006 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 22 1. Podstawowe pojęcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2012 R. WARSZAWA 2013 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS ZUS zajmuje się przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 roku. Warszawa 2016 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) GRUDZIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2012 roku. Warszawa 2012 I. Badana populacja

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2016 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 2692-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem:

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: - rodzajów świadczeń - sekcji gospodarki -rodzajów wydarzeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne źródła (2)

Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Regulacja prawna zabezpieczenia społecznego: î uregulowania międzynarodowe î uregulowania krajowe Uregulowania krajowe: î Konstytucja î ustawy î rozporządzenia î akty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU Warszawa 2005 SPIS TREŚCI str. Wprowadzenie 5 1. Orzecznictwo lekarskie w 2004 roku 8 2.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2015 2019 WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. II. III.

UZASADNIENIE I. II. III. UZASADNIENIE I. W związku z wątpliwościami, czy Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma prawo przyznawać świadczenie honorowe osobom, które ukończyły 100 lat życia, w projekcie proponuje się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe")

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł, na osobę w rodzinie - 351 zł, Zasiłek stały Maksymalna wysokość

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 22 października 2015 r. płatnikowi składek: Andrzej Stasiak.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 22 października 2015 r. płatnikowi składek: Andrzej Stasiak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/39 87-100 Toruń Znak pisma: 562015100146PRO001 Znak sprawy: 562015100146, Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. t AKTUALNE DANE Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki, odsetki 12

SPIS TREŚCI. t AKTUALNE DANE Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki, odsetki 12 nr 1 (60) 2015 SPIS TREŚCI t INFORMACJE I KOMUNIKATY Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Od 1 marca 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

Akt zgonu. Zasiłek pogrzebowy ZUS

Akt zgonu. Zasiłek pogrzebowy ZUS Akt zgonu Akt zgonu jest aktem stanu cywilnego rejestrującym śmierć osoby. Kwestie związane z aktem zgonu reguluje ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Skrócony odpis aktu zgonu potrzebny jest m.in.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2012 r.

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2012 r. Urząd Gminy Osie prosi o zapoznanie się z informacją KRUS dotyczących rozliczenia podatku dochodowego emeryta lub rencisty oraz elektronicznej weryfikacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych: Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy Warszawa 2011 Opracowanie: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 Ubezpieczenia społeczne Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2014 2018 WARSZAWA, LIPIEC 2012 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo