INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2017 R. Warszawa 2018

2 SPIS TREŚCI Tabl. Str. UWAGI WSTĘPNE X 5 TABLICE STATYSTYCZNE FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE Wpływy składek i należności pochodnych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2017 r. 1 7 Pozaskładkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2017 r. 2 7 Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2017 r. 3 8 Wydatki na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów funduszy w okresie I-XII 2017 r. 4 8 Wydatki na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów świadczeń w okresie I-XII 2017 r. 5 9 II. EMERYTURY I RENTY Emerytury i renty z FUS w okresie I-XII 2017 r. 1 ( 6) 10 Emerytury i renty z FUS w okresie X-XII 2017 r. 2 ( 7) 10 Renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z FUS w okresie I-XII 2017 r. 3 ( 8) 11 Osoby pobierające obok świadczenia finansowanego z FUS emeryturę lub rentę rolniczą 4 ( 9) 11 III. ZASIŁKI I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Absencja chorobowa, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze i świadczenia rehabilitacyjne 1 ( 10) 12 Zasiłki pogrzebowe i jednorazowe odszkodowania powypadkowe 2 (11) 13 Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według województw w okresie X-XII 2017 r. 3 (12) 14 Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według województw w okresie I-XII 2017 r. 4 (13) 15 ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZU PRACY Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie I-XII 2017 r. 1 (14) 19 Emerytury i renty finansowane z budżetu państwa w okresie I-XII 2017 r. 2 (15) 19 Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie X-XII 2017 r. 3 (16) 20 Emerytury i renty finansowane z budżetu państwa w okresie X-XII 2017 r. 4 (17) 20 Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu państwa 5 (18) 21 Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu państwa (dok.) 5 (18) 22

3 Tabl. Str. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne finansowane z Funduszu Pracy 6 (19) 22 Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne według województw w okresie I-XII 2017 r. 7 (20) 23 Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne według województw w okresie X-XII 2017 r. 8 (21) 24 EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Emerytury i renty w okresie I-XII 2017 r. 1 (22) 27 Emerytury i renty w okresie X-XII 2017 r. 2 (23) 28 Przeciętna emerytura-renta w % przeciętnego wynagrodzenia 3 (24) 29 Emerytury pomostowe 4 (25) 29 Zmiany liczby emerytów i rencistów 5 (26) 30 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie I-XII 2017 r. 6 (27) 31 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie X-XII 2017 r. 7 (28) 32 Przeciętna emerytura-renta według województw w okresie I-XII 2017 r. 8 (29) 33 Przeciętna emerytura-renta według województw w okresie X-XII 2017 r. 9 (30) 34 Kwota wypłat emerytur i rent według województw w okresie I-XII 2017 r. 10 (31) 35 Kwota wypłat emerytur i rent według województw w okresie X-XII 2017 r. 11 (32) 36 Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń oraz o przyznanie emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 12 (33) 37 Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń oraz o przyznanie emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 13 (34) 37 Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie I-XII 2017 r. 14 (35) 38 Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie I-XII 2017 r. 15 (36) 38 Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie X-XII 2017 r. 16 (37) 39 Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie X-XII 2017 r. 17 (38) 39 Polskie świadczenia emerytalno rentowe wypłacone przez komórki Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w okresie I-XII 2017 r. 18 (39) 40 Wypłaty świadczeń specjalnych (NZSS) dla polskich kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicą (realizowanych na podstawie decyzji premiera RP) w okresie I-XII 2017 r. 19 (39a) 40 Świadczenia emerytalno rentowe przekazywane przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe osobom uprawnionym do rent zagranicznych za pośrednictwem ZUS w okresie I-XII 2017 r. 20 (40) 41 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin wypłacone przez komórki Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w okresie I-XII 2017 r. 21 (41) 41

4 Tabl. Str. DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu w okresie I-XII 2017 r. 1 (42) 47 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu w okresie X-XII 2017 r. 2 (43) 48 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników 3 (44) 49 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie Zakładu 4 (45) 49 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie Zakładu 5 (46) 50 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według województw 6 (47) 50 REHABILITACJA LECZNICZA Sprawy zakończone rehabilitacją leczniczą według profili rehabilitacji 1 (48) 53 SĄDY PRACY Odwołania od decyzji oddziałów ZUS w okresie I-XII 2017 r. 1 (49) 55 Sposób rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZUS przez sądy pierwszej instancji w okresie I-XII 2017 r. 2 (50) 55

5 SPIS WYKRESÓW Str. Dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2017 r. 17 Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2017 r. 17 Wypłaty zasiłków i świadczeń ktrótkoterminowych według rodzajów w okresie X-XII 2017 r. 18 Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie I-XII 2017 r. Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne według województw w okresie X-XII 2017 r Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie X-XII 2017 r. Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych według wybranych grup w okresie X-XII 2017 r Emeryci i renciści według województw w okresie X-XII 2017 r. Przeciętna wypłata emerytury i renty wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych według województw w okresie X-XII 2017 r. Przeciętna wypłata emerytury i renty wypłaconej przez komórki realizacji umów międzynarodowych ZUS według krajów wypłaty w okresie X-XII 2017 r Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według rodzaju orzeczenia w okresie X-XII 2017 r. 51 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według województw w okresie X-XII 2017 r. 52 Sposób roztrzygnięcia odwołań od decyzji ZUS przez sądy pierwszej instancji w okresie I-XII 2017 r. 57

6 UWAGI WSTĘPNE 1. Kwartalna informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego zawiera dane zagregowane tematycznie według kryteriów merytorycznych. 2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w dziale tym zamieszczono informacje o dochodach i wydatkach FUS. Kwoty wypłat świadczeń emerytalno-rentowych wykazywane są w tym dziale łącznie z kwotą emerytur okresowych finansowanych z FUS, ale bez kwot emerytur zbiegowych wypłacanych przy rentach z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z budżetu państwa z wyjątkiem tabl. 5, w której prezentowane są pełne wydatki z FUS, tj. łącznie z kwotą emerytur zbiegowych oraz łącznie z kwotą emerytur okresowych. Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy Z budżetu państwa finansowane są: a) świadczenia inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów i członków ich rodzin, renty wypadkowe posłów i senatorów, renty z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, świadczenia odszkodowawcze wypłacane przez komórkę Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale w Warszawie, b) jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone: z tytułu chorób zawodowych osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów azbestowych, oraz dla posłów i senatorów, z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, c) zasiłki pogrzebowe wypłacone po osobach pobierających świadczenia wymienione w pkt. a) i członkach ich rodzin oraz po osobach zmarłych wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach i po osobach pobierających świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, d) pozostałe świadczenia, tj. między innymi: ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie, świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego, świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników, świadczenia pieniężne dla osób deportowanych, dodatki kompensacyjne oraz świadczenia pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, e) renty socjalne i zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających renty socjalne, f) nauczycielskie świadczenia kompensacyjne tabl. 5(18). Z Funduszu Pracy finansowane są zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Kwoty wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z budżetu państwa wykazywane są w tym dziale łącznie z kwotą emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, z wyjątkiem tablicy 1(14) i 3(16), w której prezentowane są wyłącznie wydatki z budżetu państwa. Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dziale tym zawarto informacje o świadczeniach emerytalno-rentowych i zasiłkach pogrzebowych łącznie z wypłaconymi z budżetu państwa. 3. Dane dotyczące emerytur i rent wypłaconych przez ZUS prezentowane są łącznie z okresowymi emeryturami kapitałowymi finansowymi z FUS, ale nie zawierają informacji o emeryturach pomostowych oraz o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Dane o wypłatach emerytur pomostowych finansowanych z Funduszu Emerytur Pomostowych (łącznie z kwotą dodatków pielęgnacyjnych finansowanych z FUS) wykazywane są odrębnie w tablicy 4(25). 4. Kwota wypłat świadczeń emerytalno-rentowych oznacza kwotę łącznie z zaliczką na podatek dochodowy, składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz z dodatkami pielęgnacyjnymi i dodatkami dla sierot zupełnych, ale bez dodatków za tajne nauczanie. 5. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowej lub finansowanej z budżetu państwa oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy i połowy emerytury, w tablicach świadczeniobiorca występuje tylko raz jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń. Świadczenia zbiegowe są kwalifikowane do odpowiednich działów publikacji zgodnie ze źródłem finansowania renty. 6. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu, są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 7. Liczba osób przy zasiłkach macierzyńskich prezentuje osoby, którym w danym czasie wypłacono (pobierały) zasiłek macierzyński choć za jeden dzień (bez osób, za które dokonano korekt w dokumentach za lata wsteczne). Osoba występuje tylko raz, niezależnie od liczby pobieranych w danym okresie rodzajów zasiłku macierzyńskiego, np. jeżeli w danym okresie osoba pobierała podstawowy zasiłek macierzyński i dodatkowy zasiłek macierzyński wystąpi raz. W okresach narastających osoby zliczane są jako unikalne w danym okresie, np. jeśli ta sama osoba pobierała zasiłek w kilku miesiącach w okresie narastającym zostanie wykazana jeden raz. 8. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem

7 1. Użyte w publikacji skróty oznaczają: FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych RUM - Komórka Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego MON - Ministerstwo Obrony Narodowej MSWiA - Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji MS - Ministerstwo Sprawiedliwości OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero ( 0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. Zero ( 0,0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. Kropka (. ) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. Znak ( x ) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe. Znak - oznacza "w tym" tj., że nie podaje się wszystkich składników sumy

8 TABLICE STATYSTYCZNE FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE TABL. 1. WPŁYWY SKŁADEK I NALEŻNOŚCI POCHODNYCH NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,3 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU TABL. 2. POZASKŁADKOWE DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,7 Dotacja z budżetu państwa 1/ ,0 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE ,2 Wpłaty z OFE 2/ ,7 Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów ,8 Pozostałe dochody 3/ ,0 1/ Jest to dotacja przeznaczona między innymi na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne przyznawane w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS oraz dotacja na uzupełnienie niedoboru środków na wypłaty świadczeń między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki. 2/ Kwota przekazanych środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z reformą OFE (ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych). 3/ Pozostałe dochody to przykładowo zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez emeryta bądź rencistę. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU - 7 -

9 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki 1/ w tysiącach złotych % O G Ó Ł E M ,9 100,0 Świadczenia pieniężne ,5 98,2 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,0 1,7 Działalność prewencyjna ,4 0,1 Pozostałe wydatki 5 069,0 0,0 1/ Bez salda rezerw. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU TABL. 4. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW FUNDUSZY W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki w tysiącach złotych % O G Ó Ł E M ,5 100,0 Fundusz emerytalny ,5 65,7 Fundusz rentowy ,9 21,8 Fundusz chorobowy ,6 10,0 Fundusz wypadkowy ,5 2,5 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU - 8 -

10 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 5. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Razem W tym bez podlegających finansowaniu z budżetu państwa w ramach dotacji do FUS 1/ w tysiącach złotych % w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,5 100, ,8 Emerytury i renty 2/ ,3 88, ,9 w tym : bez dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych oraz dodatków za tajne nauczanie ,2 0, ,6 realizowane na mocy umów międzynarodowych ,5 1, ,7 wypłacone obok emerytury i renty rolniczej ,3 0, ,7 emerytury wypłacone obok rent z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa ,7 0, ,8 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych ,3 3/ 11, ,3 3/ Odszkodowania powypadkowe ,4 0, ,4 Pozostałe świadczenia 4/ ,5 0, ,2 1/ To jest bez świadczeń podlegających finansowaniu z budżetu państwa w ramach dotacji do FUS (między innymi świadczeń przyznawanych w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS, kwot podwyższeń zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego). 2/ Łącznie z wypłatami emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, rent wypadkowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS oraz kwotą emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa Patrz uwagi wstępne ust.2. 3/ Łącznie z kwotą podwyższeń zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. 4/ Łącznie z kwotą odsetek od wypłat wyrównań emerytur zawieszonych od dnia r. do dnia r. oraz kwotą jednorazowych wypłat środków z subkonta

11 II. EMERYTURY I RENTY TABL. 1. ( 6). EMERYTURY I RENTY 1/ Z FUS W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 305, , ,93 Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne 5 230, , ,49 843, , , , , ,88 w tym: ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 198, , ,70 Renty z tytułu niezdolności do pracy w tym emerytury pobierane przy tych rentach Renty rodzinne 174, , ,25 118, , ,91 23, , ,32 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego oraz bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z budżetu państwa. Łącznie z kwotą okresowej emerytury kapitałowej finansowanej z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. TABL. 2. ( 7). EMERYTURY I RENTY 1/ Z FUS W OKRESIE X - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 397, , ,16 Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne 5 371, , ,38 803, , , , , ,01 w tym: ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 195, , ,71 Renty z tytułu niezdolności do pracy w tym emerytury pobierane przy tych rentach Renty rodzinne 172, , ,76 118, , ,33 23, , ,84 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego oraz bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z budżetu państwa. Łącznie z kwotą okresowej emerytury kapitałowej finansowanej z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS

12 Emerytury i renty - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. ( 8). RENTY Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH 1/ Z FUS W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba rencistów w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata renty w zł O G Ó Ł E M 198, , ,70 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ SKUTKAMI: 174, , ,25 w tym emerytury zbiegowe 118, , ,91 wypadku przy pracy 76, , ,59 w tym emerytury zbiegowe 33, , ,16 choroby zawodowej 87, , ,50 w tym emerytury zbiegowe 78, , ,54 wypadku w drodze do (z) pracy 11, , ,74 w tym emerytury zbiegowe 6, , ,91 RENTY RODZINNE 23, , ,32 z tytułu: wypadku przy pracy 17, , ,14 choroby zawodowej 3, , ,35 wypadku w drodze do (z) pracy 2, , ,91 1/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. Bez rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. TABL. 4. ( 9). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA FINANSOWANEGO Z FUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII VII - IX X - XII I - XII w liczbach bezwględnych I - XII 2016 = 100 Liczba osób 1/ ,9 1/ Przeciętna miesięczna

13 III. ZASIŁKI I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE TABL. 1. ( 10). ABSENCJA CHOROBOWA, ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, MACIERZYŃSKIE, WYRÓWNAWCZE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII I - XII VII - IX X - XII ABSENCJA CHOROBOWA RAZEM 1/ Liczba dni w tys , , , ,9 Wypłaty w tys. zł , , , ,9 Przeciętna dzienna wysokość w zł 73,95 76,88 77,02 78,03 w tym: ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUNDUSZU ZAKŁADÓW PRACY Liczba dni w tys , , , ,4 Wypłaty w tys. zł , , , ,6 Przeciętna dzienna wysokość w zł 76,39 79,50 78,65 80,81 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUS Liczba dni w tys , , , ,0 Wypłaty w tys. zł , , , ,1 Przeciętna dzienna wysokość w zł 72,71 75,49 76,29 76,69 ZASIŁKI OPIEKUŃCZE Liczba dni zasiłkowych w tys , , , ,4 Wypłaty w tys. zł , , , ,0 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 80,54 84,44 84,99 86,11 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Liczba osób 2/ w tys. 669,1 707,8 392,0 386,7 Liczba dni zasiłkowych w tys , , , ,7 Wypłaty w tys. zł ,7 3/ ,3 3/ ,7 3/ ,7 3/ Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 76,34 75,44 75,97 75,87 w tym: ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Z TYTUŁU URLOPU OJCOWSKIEGO Liczba osób 2/ w tys. 146,4 174,2 63,0 58,5 Liczba dni zasiłkowych 1 926, ,3 687,4 632,9 Wypłaty w tys. zł , , , ,0 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 123,90 128,74 136,57 130,05 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Z TYTUŁU URLOPU RODZICIELSKIEGO Liczba osób 2/ w tys. 395,9 406,6 215,9 217,5 Liczba dni zasiłkowych , , , ,5 Wypłaty w tys. zł , , , ,3 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 72,33 70,99 71,08 71,19 1/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 7 3/ Łącznie z kwotą podwyższeń zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

14 Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 11). ZASIŁKI POGRZEBOWE I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII I - XII VII - IX X - XII ZASIŁKI WYRÓWNAWCZE Liczba dni zasiłkowych Wypłaty w tys. zł 558,7 581,2 134,8 165,9 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 31,29 34,48 37,61 34,09 ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wysokość świadczenia w zł 1 535, , , ,95 JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł 4 662, , , ,36 ZASIŁKI POGRZEBOWE RAZEM /2 Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,3 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 994, , , ,55 z tego: ZASIŁKI POGRZEBOWE PO UBEZPIECZONYCH I CZŁONKACH ICH RODZIN Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,1 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 995, , , ,16 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN 2/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,2 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 994, , , ,92 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego

15 Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. ( 12). LICZBA OSÓB 1/ POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2/ W OKRESIE X - XII 2017 R. Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe: WOJEWÓDZTWA Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek wyrównawczy Zasiłek opiekuńczy Zasiłek macierzyński w tym za okres ustalony jako: okres urlopu rodzicielskiego okres urlopu ojcowskiego POLSKA 3/ Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Unikalność osoby w ramach okresu i rodzaju zasiłku - jeżeli osoba pobierała ten sam rodzaj zasiłku/świadczenia kilka razy w ciągu okresu, wykazywana jest tylko raz, jeżeli pobierała dwa różne rodzaje zasiłku/świadczenia wykazana jest dwa razy - w każdym rodzaju zasiłku/świadczenia. 2/ Przypisanie do województwa według siedziby płatnika dokonującego wypłaty. 3/ Wiersz "Ogółem" zawiera również dane o osobach pobierających zasiłki i świadczenia, które z uwagi na brak danych o świadczeniobiorcy nie mogły zostać przypisane do poszczególnych województw. W przypadku gdy osoba pobierała zasiłek/świadczenie wypłacone przez dwóch różnych płatników, z siedzibą na terenie różnych województw w wierszu ogółem wystąpi tylko raz, natomiast w wierszach dotyczących województw jest wykazana dwukrotnie

16 Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 4. ( 13). LICZBA OSÓB 1/ POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2/ W OKRESIE I - XII 2017 R. Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe: WOJEWÓDZTWA Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek wyrównawczy Zasiłek opiekuńczy Zasiłek macierzyński w tym za okres ustalony jako: okres urlopu rodzicielskiego okres urlopu ojcowskiego POLSKA 3/ Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Unikalność osoby w ramach okresu i rodzaju zasiłku - jeżeli osoba pobierała ten sam rodzaj zasiłku/świadczenia kilka razy w ciągu okresu, wykazywana jest tylko raz, jeżeli pobierała dwa różne rodzaje zasiłku/świadczenia wykazana jest dwa razy - w każdym rodzaju zasiłku/świadczenia. 2/ Przypisanie do województwa według siedziby płatnika dokonującego wypłaty. 3/ Wiersz "Ogółem" zawiera również dane o osobach pobierających zasiłki i świadczenia, które z uwagi na brak danych o świadczeniobiorcy nie mogły zostać przypisane do poszczególnych województw. W przypadku gdy osoba pobierała zasiłek/świadczenie wypłacone przez dwóch różnych płatników, z siedzibą na terenie różnych województw w wierszu ogółem wystąpi tylko raz, natomiast w wierszach dotyczących województw jest wykazana dwukrotnie

17 - 16 -

18 DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I-XII 2017 R. (w mln zł) Składki ubezpieczeniowe , ,3 Dotacja z budżetu państwa Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE , ,2 718,0 276,9 Wpłaty z OFE Środki pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów Pozostałe dochody WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I-XII 2017 R. (w mln zł) Emerytury i renty Zasiłki z ubezpieczeń społecznych , ,4 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inne świadczenia pieniężne 5,1 254,7 678, ,5 Działalność prewencyjna Pozostałe wydatki

19 WYPŁATY ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ KTÓRKOTERMINOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW W OKRESIE X-XII 2017 R. (w mln zł) 424,6 309,3 0, , , , ,8 0,2 220,5 Zasiłki opiekuńcze Zasiłki macierzyńskie Zasiłki wyrównawcze Świadczenia rehabilitacyjne Zasiłki pogrzebowe Absencja chorobowa razem Absencja chorobowa finansowana z FZP Absencja chorobowa finansowana z FUS Absencja chorobowa finansowana z FGŚP

20 ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ Z FUNDUSZU PRACY TABL. 1. ( 14). WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota wypłat w tys. zł % O G Ó Ł E M ,9 100,0 z tego: Emerytury i renty 1/ ,4 48,6 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ,1 7,8 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 2/ oraz po innych osobach ubezpieczonych ,5 0,7 Odszkodowania powypadkowe 1 754,9 0,1 Pozostałe świadczenia 2/ ,0 42,8 w tym: ryczałty energetyczne dla kombatantów ,9 14,7 dodatki kombatanckie ,8 6,2 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego ,2 0,5 świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników ,0 1,2 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych ,0 4,6 dodatki kompensacyjne ,1 2,4 1/ Łącznie z emeryturami i rentami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. Bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z wypłaconymi przez komórki RUM. TABL. 2. ( 15). EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty w zł O G Ó Ł E M , ,62 Emerytury , ,72 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,63 Renty rodzinne , ,62 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH , ,31 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,69 w tym emerytury z FUS pobierane przy tych rentach , ,59 Renty rodzinne , ,95 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW , ,76 Emerytury wyjątkowe , ,72 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy , ,11 Renty rodzinne wyjątkowe , ,18 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE , ,52 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,62 Renty rodzinne 5 71, ,59 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. Łącznie z emeryturami zbiegowymi finansowanymi z FUS. Patrz uwagi wstępne ust

21 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy TABL. 3. ( 16). WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE X - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota wypłat w tys. zł % O G Ó Ł E M ,8 100,0 z tego: Emerytury i renty 1/ ,7 54,8 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ,3 10,9 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 2/ oraz po innych osobach ubezpieczonych 4 174,7 0,7 Odszkodowania powypadkowe 558,7 0,1 Pozostałe świadczenia 2/ ,4 33,5 w tym: ryczałty energetyczne dla kombatantów ,0 16,5 dodatki kombatanckie ,4 6,9 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 3 314,8 0,6 świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 7 670,9 1,3 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych ,2 5,1 dodatki kompensacyjne ,9 2,7 1/ Łącznie z emeryturami i rentami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. Bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z wypłaconymi przez komórki RUM. TABL. 4. ( 17). EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ W OKRESIE X - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty w zł O G Ó Ł E M , ,82 Emerytury , ,60 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,79 Renty rodzinne , ,06 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH , ,84 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,63 w tym emerytury z FUS pobierane przy tych rentach , ,66 Renty rodzinne , ,87 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW , ,94 Emerytury wyjątkowe , ,60 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy , ,88 Renty rodzinne wyjątkowe , ,89 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 23 89, ,77 Renty z tytułu niezdolności do pracy 18 71, ,52 Renty rodzinne 5 18, ,00 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. Łącznie z emeryturami zbiegowymi finansowanymi z FUS. Patrz uwagi wstępne ust

22 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy TABL. 5. ( 18). POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII I - XII VII - IX X - XII JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE 2/ Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł 2 376, ,9 121,2 558,7 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł , , , ,43 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN ORAZ PO INNYCH OSOBACH UBEZPIECZONYCH 3/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 995, , , ,95 RYCZAŁTY ENERGETYCZNE Liczba 4/ ryczałtów Wypłaty w tys. zł , , , ,0 DODATKI KOMBATANCKIE Liczba 4/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,4 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI DODATKU KOMBATANCKIEGO Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł 8 691, , , ,8 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA ŻOŁNIERZY-GÓRNIKÓW Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,9 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA DEPORTOWANYCH Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,2 DODATKI KOMPENSACYJNE Liczba 4/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,9 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE 5/ Liczba 4/ osób pobierających Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wypłata świadczenia w zł 2 062, , , ,

23 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy TABL. 5. ( 18). POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII I - XII VII - IX X - XII RENTY SOCJALNE 6/7/ Liczba 4/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , , , ,7 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł 4 603, ,2 948, ,6 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 924, , , ,99 1/ Łącznie z wypłatami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 2 pkt. b). 3/ Patrz uwagi wstępne ust. 2 pkt. c). 4/ Przeciętna miesięczna. 5/ Bez wypłat realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 6/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez komórki RUM, MON, MSWiA, MS oraz KRUS. 7/ W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. TABL. 6. ( 19). ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE, ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRACY WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII I - XII VII - IX X - XII ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE Liczba 1/ osób pobierających zasiłki Wypłaty w tys. zł , , , ,7 ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba 1/ osób pobierających świadczenia Wypłaty w tys. zł , , , ,8 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł 2 371, ,4 556,0 425,7 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 998, , , ,50 1/ Przeciętna miesięczna

24 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy TABL. 7. ( 20). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2017 R. Liczba osób pobierających: z tego: WOJEWÓDZTWA renty socjalne zasiłki i świadczenia przedemerytalne razem zasiłki przedemerytalne świadczenia przedemerytalne POLSKA 1/ / Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego dla danego świadczeniobiorcy. 2/ Łącznie z rentami socjalnymi wypłacanymi przez MON, MSWiA, MS oraz KRUS nie uwzględnionymi w podziale na województwa oraz łącznie z rentami socjalnymi wypłaconymi przez komórki RUM

25 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy TABL. 8. ( 21). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2017 R. Liczba osób pobierających: z tego: WOJEWÓDZTWA renty socjalne zasiłki i świadczenia przedemerytalne razem zasiłki przedemerytalne świadczenia przedemerytalne POLSKA 1/ / Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego dla danego świadczeniobiorcy. 2/ Łącznie z rentami socjalnymi wypłacanymi przez MON, MSWiA, MS oraz KRUS nie uwzględnionymi w podziale na województwa oraz łącznie z rentami socjalnymi wypłaconymi przez komórki RUM

26 WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE I-XII 2017 R. (w mln zł) Emerytury i renty 1 296,8 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 1 141,5 208,4 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin oraz po innych osobach ubezpieczonych 1,8 18,7 Odszkodowania powypadkowe Pozostałe świadczenia Pozostałe świadczenia: 392,6 ryczałty energetyczne dla kombatantów dodatki kombatanckie oraz świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 176,9 32,1 122,7 63,4 świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników świadczenia pieniężne dla osób deportowanych dodatki kompensacyjne 353,9 pozostałe świadczenia

27 PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE, ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE W OKRESIE X-XII 2017 R. Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH: W16_ świadczenia przedemerytalne zasiłki przedemerytalne renty socjalne

28 EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH TABL. 1. ( 22). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 358, , ,44 w tym: okresowe emerytury kapitałowe 105, ,8 196,40 Emerytury 5 230, , ,45 Renty z tytułu niezdolności do pracy 875, , ,34 Renty rodzinne 1 251, , ,54 w tym: EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 3/ 166, , ,69 Emerytury 92, , ,20 Renty z tytułu niezdolności do pracy 12, , ,22 Renty rodzinne 61, , ,09 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 3/ 319, , ,00 Emerytury 205, , ,82 Renty z tytułu niezdolności do pracy 26, , ,57 Renty rodzinne 88, , ,58 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 3/ 282, , ,64 Emerytury 250, , ,73 Renty z tytułu niezdolności do pracy 31, , ,83 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 3/ 145, , ,75 Emerytury 67, , ,87 Renty z tytułu niezdolności do pracy 43, , ,45 Renty rodzinne 33, , ,09 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 52, , ,31 Renty z tytułu niezdolności do pracy 31, , ,69 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 22, , ,59 Renty rodzinne 20, , ,95 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 0, , ,76 Emerytury wyjątkowe 0, , ,72 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0,1 745, ,11 Renty rodzinne wyjątkowe 0, , ,18 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 198, , ,53 Renty z tytułu niezdolności do pracy 174, , ,10 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 118, , ,91 Renty rodzinne 23, , ,09 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Patrz uwagi wstępne ust. 2 i 3. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. 3/ Dotyczy świadczeń przyznanych według tzw. "starych" zasad

29 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 23). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE X - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 448, , ,23 w tym: okresowe emerytury kapitałowe 147, ,0 217,54 Emerytury 5 371, , ,34 Renty z tytułu niezdolności do pracy 833, , ,66 Renty rodzinne 1 243, , ,35 w tym: EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 3/ 163, , ,97 Emerytury 90, , ,07 Renty z tytułu niezdolności do pracy 12, , ,60 Renty rodzinne 60, , ,57 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 3/ 318, , ,06 Emerytury 204, , ,49 Renty z tytułu niezdolności do pracy 25, , ,97 Renty rodzinne 88, , ,71 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 3/ 281, , ,70 Emerytury 250, , ,90 Renty z tytułu niezdolności do pracy 31, , ,24 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 3/ 139, , ,75 Emerytury 66, , ,84 Renty z tytułu niezdolności do pracy 40, , ,50 Renty rodzinne 32, , ,72 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 51, , ,84 Renty z tytułu niezdolności do pracy 30, , ,63 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 22, , ,66 Renty rodzinne 20, , ,87 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 0, , ,94 Emerytury wyjątkowe 0,2 636, ,60 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0,0 167, ,88 Renty rodzinne wyjątkowe 0,2 893, ,89 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 195, , ,52 Renty z tytułu niezdolności do pracy 172, , ,58 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 118, , ,33 Renty rodzinne 23, , ,60 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Patrz uwagi wstępne ust. 2 i 3. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. 3/ Dotyczy świadczeń przyznanych według tzw. "starych" zasad

30 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. ( 24). PRZECIĘTNA EMERYTURA-RENTA W % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA 2017 I - XII VII - IX X - XII WYSZCZEGÓLNIENIE przeciętna wypłata emerytury-renty w zł w % przeciętna w % przeciętna w % przeciętnego wypłata przeciętnego wypłata przeciętnego wynagro- emerytury-renty wynagro- emerytury-renty wynagrodzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 48,5 48,6 46, , , ,23 b/ 55,5 55,6 53,4 Emerytury a/ 51,1 51,2 49,4 b/ 2 182, , ,34 58,5 58,5 56,3 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ 38,8 39,4 37, , , ,66 b/ 44,4 45,1 42,2 Renty rodzinne a/ 44,4 44,7 42,4 b/ 1 897, , ,35 50,9 51,1 48,4 a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płacon przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w III kwartale 2017 r ,59 zł, w IV kwartale 2017 r ,69 zł, a w okresie I - XII 2017 r ,51 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płacon przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w III kwartale 2017 r ,45 zł, w IV kwartale 2017 r ,94 zł, a w okresie I - XII 2017 r ,13 zł. TABL. 4. ( 25). EMERYTURY POMOSTOWE 1/ WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII 2017 VII - IX X - XII Przeciętna miesięczna liczba emerytów w tys. 21,7 22,5 22,8 Kwota wypłat w tys. zł , , ,2 Przeciętna wypłata emerytury w zł 2 525, , ,62 1/ Bez świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Patrz uwagi wstępne ust

31 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 5. ( 26). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW 2017 WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII VII - IX X - XII w liczbach bezwględnych VII - IX 2017 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego 1/ ,0 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,5 emerytury 2/ / 455,1 renty z tytułu niezdolności do pracy ,8 renty rodzinnej ,2 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,9 emeryturę ,0 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,7 rentę rodzinną ,3 Saldo pozostałych zmian x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego 1/ ,1 1/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegi z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. 2/ Łącznie z emeryturami przyznanymi osobom pobierającym wcześniej zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. 3/ Wzrost liczby nowo przyznanych emerytur wynika z realizacji, począwszy od dnia 1 października 2017 r., przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

32 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 6. ( 27). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2017 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne OGÓŁEM 1/2/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

33 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 7. ( 28). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2017 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne OGÓŁEM 1/2/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

34 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 8. ( 29). PRZECIĘTNA EMERYTURA-RENTA WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2017 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych OGÓŁEM 1/2/ 2 072, , , ,54 Dolnośląskie 2 100, , , ,43 Kujawsko-pomorskie 1 911, , , ,18 Lubelskie 1 870, , , ,76 Lubuskie 1 905, , , ,20 Łódzkie 1 927, , , ,60 Małopolskie 2 029, , , ,08 Mazowieckie 2 141, , , ,84 Opolskie 2 014, , , ,87 Podkarpackie 1 811, , , ,99 Podlaskie 1 890, , , ,56 Pomorskie 2 043, , , ,16 Śląskie 2 532, , , ,05 Świętokrzyskie 1 866, , , ,44 Warmińsko-mazurskie 1 880, , , ,31 Wielkopolskie 1 991, , , ,26 Zachodniopomorskie 1 995, , , ,19 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

35 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 9. ( 30). PRZECIĘTNA EMERYTURA-RENTA WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2017 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych OGÓŁEM 1/2/ 2 116, , , ,35 Dolnośląskie 2 148, , , ,71 Kujawsko-pomorskie 1 953, , , ,85 Lubelskie 1 915, , , ,88 Lubuskie 1 958, , , ,52 Łódzkie 1 972, , , ,38 Małopolskie 2 071, , , ,63 Mazowieckie 2 188, , , ,07 Opolskie 2 034, , , ,67 Podkarpackie 1 856, , , ,44 Podlaskie 1 941, , , ,08 Pomorskie 2 089, , , ,14 Śląskie 2 567, , , ,20 Świętokrzyskie 1 908, , , ,89 Warmińsko-mazurskie 1 927, , , ,94 Wielkopolskie 2 041, , , ,19 Zachodniopomorskie 2 042, , , ,18 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

36 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 10. ( 31). KWOTA WYPŁAT EMERYTUR I RENT WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2017 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych OGÓŁEM 1/2/ , , , ,2 Dolnośląskie , , , ,7 Kujawsko-pomorskie , , , ,9 Lubelskie , , , ,4 Lubuskie , , , ,4 Łódzkie , , , ,1 Małopolskie , , , ,6 Mazowieckie , , , ,5 Opolskie , , , ,4 Podkarpackie , , , ,8 Podlaskie , , , ,0 Pomorskie , , , ,8 Śląskie , , , ,0 Świętokrzyskie , , , ,8 Warmińsko-mazurskie , , , ,9 Wielkopolskie , , , ,3 Zachodniopomorskie , , , ,5 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

37 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 11. ( 32). KWOTA WYPŁAT EMERYTUR I RENT WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2017 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych OGÓŁEM 1/2/ , , , ,4 Dolnośląskie , , , ,0 Kujawsko-pomorskie , , , ,3 Lubelskie , , , ,1 Lubuskie , , , ,1 Łódzkie , , , ,0 Małopolskie , , , ,2 Mazowieckie , , , ,1 Opolskie , , , ,7 Podkarpackie , , , ,2 Podlaskie , , , ,1 Pomorskie , , , ,0 Śląskie , , , ,9 Świętokrzyskie , , , ,2 Warmińsko-mazurskie , , , ,8 Wielkopolskie , , , ,6 Zachodniopomorskie , , , ,0 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

38 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 12. ( 33). WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ ORAZ O PRZYZNANIE EMERYTUR POMOSTOWYCH I NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZEŃ KOMPENSACYJNYCH 2017 WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII VII - IX w liczbach bezwzględnych X - XII VII - IX 2017 = 100 EMERYTURY I RENTY 2/ ,7 Emerytury ,8 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,9 Renty rodzinne ,2 EMERYTURY POMOSTOWE ,7 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE ,7 1/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. TABL. 13. ( 34). ZAŁATWIONE WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ ORAZ O PRZYZNANIE EMERYTUR POMOSTOWYCH I NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZEŃ KOMPENSACYJNYCH 2017 WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII VII - IX w liczbach bezwzględnych X - XII VII - IX 2017 = 100 EMERYTURY I RENTY 3/ ,5 Emerytury ,6 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,1 Renty rodzinne ,8 EMERYTURY POMOSTOWE ,9 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE ,4 1/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz łącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). 3/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

39 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 14. ( 35). WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2017 R. Zarejestrowane wnioski z tego o: WOJEWÓDZTWA Ogółem renty z tytułu emerytury niezdolności do pracy renty rodzinne OGÓŁEM 3/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy. TABL. 15. ( 36). ZAŁATWIONE WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/3/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2017 R. Załatwione wnioski z tego o: WOJEWÓDZTWA Ogółem renty z tytułu emerytury renty rodzinne niezdolności do pracy OGÓŁEM 4/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego orazłącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

40 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 16. ( 37). WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2017 R. Zarejestrowane wnioski z tego o: WOJEWÓDZTWA Ogółem renty z tytułu emerytury niezdolności do pracy renty rodzinne OGÓŁEM 3/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy. TABL. 17. ( 38). ZAŁATWIONE WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/3/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2017 R. Załatwione wnioski z tego o: WOJEWÓDZTWA Ogółem renty z tytułu emerytury renty rodzinne niezdolności do pracy OGÓŁEM 4/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego orazłącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

41 Liczba wypłat 2/ Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna emerytura-renta w zł Wypłaty ogółem , ,57 z tego: wypłaty w kraju , ,50 wypłaty (transfery) za granicę razem , ,48 z tego: do państw UE , ,10 z tego: Austria ,9 850,50 Belgia , ,91 Bułgaria ,1 588,39 Chorwacja ,7 595,80 Cypr , ,82 Czechy ,5 548,17 Dania , ,97 Estonia 5 115, ,38 Finlandia ,4 723,44 Francja ,9 811,52 Grecja , ,66 Hiszpania , ,52 Holandia , ,10 Irlandia , ,04 Litwa ,8 863,36 Luksemburg , ,64 Łotwa ,5 587,94 Malta 4 118, ,25 Niemcy , ,30 Portugalia , ,71 Rumunia , ,91 Słowacja ,9 474,07 Słowenia ,3 734,84 Szwecja ,7 826,09 Węgry ,2 619,60 Wielka Brytania , ,09 Włochy , ,78 do państw EFTA , ,59 z tego: Islandia , ,27 Liechtenstein 3 35,1 948,25 Norwegia , ,52 Szwajcaria ,9 915,13 do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE/EOG , ,44 1/ Bez wypłat świadczeń specjalnych (NZSS). 2/ Przeciętna miesięczna. Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 18. ( 39). POLSKIE ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE WYPŁACONE PRZEZ KOMÓRKI REALIZACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZUS 1/ W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE TABL. 19. ( 39a). WYPŁATY ŚWIADCZEŃ SPECJALNYCH (NZSS) DLA POLSKICH KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH ZAMIESZKAŁYCH ZA GRANICĄ (REALIZOWA- NYCH NA PODSTAWIE DECYZJI PREMIERA RP) 1/ W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba wypłat 2/ Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata w zł 1/ 2/ Wypłaty ogółem ,9 704,68 z tego: wypłaty do państw UE i EFTA razem 13 36,9 723,89 z tego: Litwa 9 24,3 695,42 Łotwa 4 12,6 786,18 wypłaty do innych państw poza UE i EFTA razem ,0 702,71 Świadczenia płatne kwartalnie przez komórkę RUM w I Oddziale w Warszawie w wysokości 24% kwoty bazowej przekazywane kombatantom polskim za pośrednictwem placówek konsularnych RP. Przeciętna kwartalna

42 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 20. ( 40). ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ ZAGRANI- CZNE INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE OSOBOM UPRAWNIONYM DO RENT ZAGRANICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM ZUS W OKRESIE I - XII 2017 R. KRAJ Przeciętna miesięczna liczba rent (wpłat) Waluta Kwota wpłat w walucie obcej w tys. Przeciętna miesięczna wpłata w walucie obcej Białoruś 25 USD 16,7 55,77 Brazylia 4 EURO 22,9 476,25 Niemcy 782 EURO 3 043,1 324,77 Serbia i Wojwodina 51 USD 131,3 214,89 Ukraina 32 USD 21,1 55,79 TABL. 21. ( 41). ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN WYPŁACONE PRZEZ KOMÓRKI REALIZACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZUS W OKRESIE I - XII 2017 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba zasiłków Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wysokość zasiłku w zł Wypłaty ogółem , ,20 z tego: wypłaty w kraju , ,03 wypłaty (transfery) za granicę razem , ,99 z tego: do państw UE , ,90 z tego: Austria 14 56, ,00 Belgia 5 20, ,00 Bułgaria 4 16, ,00 Czechy 9 36, ,00 Dania 4 16, ,00 Francja , ,00 Grecja - 2,7 - Holandia 4 16, ,00 Irlandia 1 4, ,00 Litwa 1 4, ,00 Niemcy , ,10 Słowacja 2 8, ,00 Szwecja , ,00 Węgry 6 22, ,60 Wielka Brytania 13 52, ,00 Włochy 6 24, ,00 do państw EFTA 3 12, ,00 z tego: Islandia 1 4, ,00 Norwegia 1 4, ,00 Szwajcaria 1 4, ,00 do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE i EFTA , ,85 z tego: Australia , ,00 Bośnia i Hercegowina 1 4, ,00 Kanada , ,09 Macedonia 5 20, ,00 Ukraina 2 5, ,56 USA , ,00 do pozostałych państw poza UE i EFTA

43 - 42 -

44 EMERYCI I RENCIŚCI POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE X - XII 2017 R. (w tys.) 5 371,8 833, , Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne EMERYCI I RENCIŚCI POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG WYBRANYCH GRUP UBEZPIECZENIOWYCH W OKRESIE X - XII 2017 R. (w tys.) OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ 66,3 40,2 32,5 NAUCZYCIELE 250,3 31,1 GÓRNICY 204,9 25,4 88,1 KOLEJARZE 90,3 12,4 60, Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne

45 EMERYCI I RENCIŚCI WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2017 R. (w tys.) Śląskie 1 127,1 Mazowieckie 966,4 Wielkopolskie 644,5 Małopolskie 629,7 Dolnośląskie 613,0 Łódzkie 519,4 Pomorskie 422,3 Kujawsko-pomorskie 392,3 Podkarpackie 384,1 Lubelskie 360,9 Zachodniopomorskie 338,2 Warmińsko-mazurskie 253,6 Świętokrzyskie 241,7 Lubuskie 202,5 Opolskie 174,7 Podlaskie 178,

46 PRZECIĘTA MIESIĘCZNA WYPŁATA EMERYTURY I RENTY WYPŁACONEJ PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2017 R. (w zł) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie - 500, , , , , ,00 Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne

47 PRZECIĘTA MIESIĘCZNA WYPŁATA EMERYTURY I RENTY WYPŁACONEJ PRZEZ KOMÓRKI REALIZACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZUS WEDŁUG KRAJÓW ZAMIESZKANIA W OKRESIE I-XII 2017 R. (w zł) Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Norwegia Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy 0,00 500, , , , , ,

48 DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU TABL. 1. ( 42). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE I - XII 2017 R. Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA ogółem % lekarza orzecznika z tego przez: % komisje lekarskie Zakładu % O G Ó Ł E M , , ,0 Orzeczenia pierwszorazowe razem , , ,0 Orzeczenia ponowne razem , , ,9 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom , , ,4 Orzeczenia powypadkowe , , ,4 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji , , ,1 Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego 1/ , ,5 3 0,0 Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy , ,4 x x Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej , , ,6 Orzeczenia w pozostałych sprawach , , ,6 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy

49 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 43). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE X - XII 2017 R. Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA ogółem % lekarza orzecznika z tego przez: % komisje lekarskie Zakładu % O G Ó Ł E M , , ,0 Orzeczenia pierwszorazowe razem , , ,6 Orzeczenia ponowne razem , , ,2 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom , , ,8 Orzeczenia powypadkowe , , ,6 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji , , ,2 Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego 1/ , ,0 3 0,0 Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy , ,8 x x Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej , , ,1 Orzeczenia w pozostałych sprawach 546 0, ,2 94 0,5 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy

50 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. ( 44). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA I - XII VII - IX 2017 w liczbach bezwzględnych X - XII VII - IX 2017 = 100 O G Ó Ł E M ,3 Orzeczenia pierwszorazowe razem ,1 Orzeczenia ponowne razem ,8 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom ,9 Orzeczenia powypadkowe ,4 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji ,6 Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego 1/ ,0 Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy ,8 Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej ,6 Orzeczenia w pozostałych sprawach ,0 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy TABL. 4. ( 45). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA I - XII VII - IX 2017 w liczbach bezwzględnych X - XII VII - IX 2017 = 100 O G Ó Ł E M ,8 Orzeczenia pierwszorazowe razem ,5 Orzeczenia ponowne razem ,1 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom ,2 Orzeczenia powypadkowe ,5 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji ,3 Orzeczenia w sprawie ustalenia potrzeby rehabilitacji leczniczej 3 x 3 x Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej ,3 Orzeczenia w pozostałych sprawach ,0-49 -

51 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 5. ( 46). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU Liczba orzeczeń WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII VII - IX 2017 w liczbach bezwzględnych X - XII VII - IX 2017 = 100 ORZECZENIA OGÓŁEM ,8 w tym: Zmieniające ustalenie lekarza orzecznika ZUS ,4 Podtrzymujące orzeczenie lekarza orzecznika ZUS ,6 TABL. 6. ( 47). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU WEDŁUG WOJEWÓDZTW 1/ I - XII 2017 Liczba orzeczeń: X - XII 2017 WOJEWÓDZTWA z tego wydanych przez: z tego wydanych przez: ogółem lekarza orzecznika ZUS komisje lekarskie Zakładu ogółem lekarza orzecznika ZUS komisje lekarskie Zakładu OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według oddziału ZUS wydającego orzeczenie

52 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU WEDŁUG RODZAJU ORZECZENIA W OKRESIE X-XII 2017 R. 16,5% 30,3% 8,3% 5,7% 4,0% 5,0% 29,1% 0,1% 1,0% w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy ponowne razem pierwszorazowe razem powypadkowe o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom opinie i dodatkowe badania lekarskiew sprawach świadczeń podlegających koordynacji w pozostałych sprawach

53 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE X-XII 2017 R. Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie LICZBA ORZECZEŃ W16_5 WYDANYCH PRZEZ: komisje lekarskie Zakładu lekarzy orzeczników ZUS

54 REHABILITACJA LECZNICZA TABL. 1. ( 48). SPRAWY ZAKOŃCZONE REHABILITACJĄ LECZNICZĄ I - XII 2017 Liczba spraw X - XII 2017 WOJEWÓDZTWA Ogółem na skutek chorób na skutek chorób Ogółem narządu ruchu układu krążenia narządu ruchu układu krążenia OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

55 - 54 -

56 SĄDY PRACY TABL. 1. ( 49). ODWOŁANIA OD DECYZJI ODDZIAŁÓW ZUS W OKRESIE I - XII 2017 R. Odwołania ODWOŁANIA do załatwienia zarejestrowane w okresie sprawozdawczym załatwione ogółem załatwione w O/ZUS przez wydanie decyzji uwzględniającej roszczenie 1/ przekazane do sądu O G Ó Ł E M z tego w sprawach: emerytur i rent razem emerytur rent z tytułu niezdolności do pracy rent rodzinnych kapitału początkowego ubezpieczeń społecznych i realizacji dochodów świadczeń w razie choroby i macierzyństwa świadczeń rodzinnych jednorazowych odszkodowań rent socjalnych świadczeń i zasiłków przedemerytalnych transferu świadczeń za granicę pozostałych / Łącznie z decyzjami rozpatrującymi nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy. TABL. 2. ( 50). SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZUS PRZEZ SĄDY PIERWSZEJ INSTANCJI W OKRESIE I - XII 2017 R. ORZECZENIA Liczba wydanych przez sąd orzeczeń uwzględniające odwołania oddalające, odrzucające odwołania Z tego orzeczenia: umarzające postępowanie uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania O G Ó Ł E M z tego w sprawach: emerytur i rent razem emerytur rent z tytułu niezdolności do pracy w tym dotyczących lekarzy orzeczników i komisji lekarskich rent rodzinnych kapitału początkowego ubezpieczeń społecznych i realizacji dochodów świadczeń w razie choroby i macierzyństwa świadczeń rodzinnych jednorazowych odszkodowań rent socjalnych świadczeń i zasiłków przedemerytalnych transferu świadczeń za granicę pozostałych

57 - 56 -

58 SPOSÓB ROZTRZYGNIĘCIA ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZUS PRZEZ SĄDY PIERWSZEJ INSTANCJI W OKRESIE I-XII 2017 R. EMERYTURY I RENTY uwzględniające odwołania 55,3% oddalające, odrzucające odwołania 33,8% 9,8% umarzające postępowanie 1,1% uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I REALIZACJA DOCHODÓW uwzględniające odwołania 62,9% 15,7% 0,0% oddalające, odrzucające odwołania 21,4% umarzające postępowanie uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2018 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I -III 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl. Str.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I - III 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2016 R. DANE WSTĘPNE Warszawa 2017 Objaśnienia znaków umownych: Kreska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2014 R. Warszawa 2015 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2015 R. Warszawa 2016 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2011 R. Warszawa 2012 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2013 R. Warszawa 2014 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH w % przeciętnego wynagrodzenia 60 58 56 54 52 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Spis treści Uwagi wstępne...............................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2010 R. Warszawa 2011 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2008 r. 0 2 500 5 000 7 500 WARSZAWA, maj 2009 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2006

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2009 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 WARSZAWA, maj 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2012 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) 2005 r. WARSZAWA Maj 2006 r. Spis treści Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2008 r.

Emerytury i renty górnicze w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 322,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 61,0 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 260,5 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2007 r.

Emerytury i renty górnicze w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 319,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,7 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 7 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 322,7 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2015 r.

Emerytury i renty przyznane w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2015 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,0 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 498,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 62,3 lat Średni wiek rencistów z tytułu niezdolności do pracy: 52,7 lat Średni staż rencistów z tytułu niezdolności do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009

Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009 Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009 Ustawa Treść wykonanie budżetowa na % w 2008 r. 2009 r. 3:2 1 2 3 4 OGÓŁEM 42 018 115 37 742 932 89,8

Bardziej szczegółowo