INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005

2 UWAGI WSTĘPNE Roczna informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o innych świadczeniach zawiera dane zagregowane według kryteriów merytorycznych. Dane kwotowe dotyczące świadczeń prezentowane są w ujęciu brutto, a więc przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu, są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaty emerytur i rent uwzględniają poza wypłatami bieżącymi, wypłaty wyrównawcze za okresy wsteczne oraz inne dodatkowe wypłaty. Pod pojęciem kwota świadczeń emerytalno-rentowych rozumiemy kwotę świadczeń należnych (bieżących i wyrównawczych) przed potrąceniami, a także zmniejszeniami z tytułu osiąganego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi świadczeniobiorcy i dodatkami dla sierot zupełnych. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty inwalidy wojennego z tytułu niezdolności do pracy i połowy emerytury, w zestawieniach statystycznych świadczeniobiorca występuje tylko raz - jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń. Użyte w publikacji sformułowanie system pozarolniczy oznacza wszystkie funkcjonujące systemy ubezpieczenia i zaopatrzenia emerytalnego poza systemem ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych. Do emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych zaliczono odpowiednie świadczenia z ustaw: o emeryturach i rentach z FUS z dnia 17 grudnia 1998 r., o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej isłużby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także świadczenia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów oraz przyznane w drodze wyjątku kombatantom i członkom ich rodzin przez Prezesa ZUS. 9. Dane w zakresie zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa prezentowane są jako dane ostateczne w odniesieniu do poszczególnych kwartałów poprzedniego roku. Mogą więc odbiegać od danych kwartalnych zamieszczonych w poprzednich publikacjach. Dane dotyczące bieżącego roku są danymi wstępnymi. 10. Użyte w publikacji skróty oznaczają: FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych JRUM - Jednostka ZUS realizująca umowy międzynarodowe KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego MON - Ministerstwo Obrony Narodowej MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji MS - Ministerstwo Sprawiedliwości OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska Zero Zero Kropka (-) - zjawisko nie wystąpiło. ( 0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. ( 0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. Znak (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe. Znak - oznacza "w tym" tj., że nie podaje się wszystkich składników sumy.

3 SPIS TREŚCI Tabl. Str. UWAGI WSTĘPNE x 4 TABLICE STATYSTYCZNE I. DANE OGÓLNE Wydatki na świadczenia pieniężne Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2004 r Wypłaty świadczeń pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów funduszy w okresie I-XII 2004 r Wypłaty świadczeń pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów świadczeń w okresie I-XII 2004 r Wpływy składek i należności pochodnych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2004 r Pozaskładkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2004 r Ubezpieczeni II. ZASIŁKI Absencja chorobowa, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze i świadczenia rehabilitacyjne 1( 8) 11 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ( 9) 12 Zasiłki pogrzebowe i jednorazowe odszkodowania powypadkowe ( 10) 13 Pozostałe świadczenia (11) 14 III. EMERYTURY I RENTY Z POZAROLNICZEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ Emerytury i renty w okresie I-XII 2004 r (12) 15 Emerytury i renty w okresie X-XII 2004 r (13) 16 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w % przeciętnego wynagrodzenia (14) 17 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.. 4(15) 17 Zmiany liczby emerytów i rencistów (16) 18 Osoby pobierające obok świadczenia pracowniczego bądź kombatanckiego emeryturę lub rentę rolniczą 6(17) 18 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie I-XII 2004 r (18) 19 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie X-XII 2004 r... 8(19) 20 Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia ogółem według województw w okresie I-XII 2004 r.. 9(20) 21 Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia ogółem według województw w okresie X-XII 2004 r.. 10(21) 22 Kwota emerytur i rent ogółem według województw w okresie I-XII 2004 r (22) 23 Kwota emerytur i rent ogółem według województw w okresie X-XII 2004 r (23) 24 IV. EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Emerytury i renty w okresie I-XII 2004 r (24) 25 Emerytury i renty w okresie X-XII 2004 r (25) 26 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w % przeciętnego wynagrodzenia (26) 27 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.. 4(27) 27

4 Tabl. Str. Zmiany liczby emerytów i rencistów (28) 28 Osoby pobierające obok świadczenia finansowanego z FUS emeryturę lub rentę rolniczą (29) 28 Renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w okresie I-XII 2004 r (30) 29 Wypłaty emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych realizowane na mocy umów międzynarodowych w okresie I-XII 2004 r (31) 30 Świadczenia emerytalno rentowe przekazywane przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe osobom uprawnionym do rent zagranicznych za pośrednictwem ZUS w okresie I-XII 2004 r (32) 30 Wydane decyzje o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń (33) 31 Decyzje i umorzenia w sprawach wniosków pierwszorazowych o emerytury i renty według rodzajów świadczeń w okresie I-XII 2004 r (34) 31 Decyzje przyznające emerytalno-rentowe wydane w sprawie wniosków pierwszorazowych według województw (35) 32 V. ŚWIADCZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-XII 2004 r (36) 33 Wojskowe emerytury i renty według rodzajów świadczeń w okresie I-XII 2004 r (37) 33 VI. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-XII 2004 r (38) 34 Emerytury i renty resortowe według rodzajów świadczeń w okresie I-XII 2004 r (39) 34 VII. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-XII 2004 r (40) 35 Emerytury i renty resortowe według rodzajów świadczeń w okresie I-XII 2004 r (41) 35 VIII. DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników (42) 37 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników według województw w okresie I-XII 2004 r (43) 38 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników według województw w okresie X-XII 2004 r (44) 40 IX. REHABILITACJA LECZNICZA Sprawy o rehabilitację leczniczą według grup schorzeń (45) 43 Sprawy o rehabilitację leczniczą zakończone pobytem w ośrodku rehabilitacyjnym (46) 43 Realizacja wniosków w sprawach o rehabilitację leczniczą według okresu pobytu ubezpieczonego w ośrodku rehabilitacyjnym (47) 44 X. SĄDY PRACY Odwołania od decyzji oddziałów ZUS w okresie I-XII 2004 r (48) 45 Sposób rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZUS przez Sądy Pierwszej Instancji w okresie I-XII 2004 r. 2(49) 45 SPIS WYKRESÓW Liczba ubezpieczonych według stanu w grudniu Przecietna miesięczna liczba emerytów i rencistów pobierajacych świadczenia wypłacane przez MON, MSWiA oraz Ministerstwo Sprawiedliwości w okresie I-XII 2004 r

5 Tabl. Str. Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych w okresie I-XII 2004 r Struktura orzeczeń ponownych wydanych dla celów rentowych w okresie I-XII 2004 r Rozstrzygnięcia przez Sądy Pierwszej Instancji odwołań od decyzji ZUS w sprawach emerytur i rent w okresie I-XII 2004 r

6 TABL. 1. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE TABLICE STATYSTYCZNE I. DANE OGÓLNE 2003 I - XII I - XII 2004 VII - IX X - XII w tysiącach złotych O G Ó Ł E M , , , ,3 z tego: Emerytury i renty a/ , , , ,1 w tym: realizowane na mocy umów międzynarodowych , , , ,5 wypłacone obok emerytury i renty rolniczej , , , ,8 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych b/ , , , ,9 w tym: chorobowe c/ , , , ,5 w tym absencja finansowana z funduszu płac zakładów pracy i FGŚP , , , ,7 opiekuńcze , , , ,7 macierzyńskie , , , ,4 pogrzebowe po ubezpieczonych i członkach ich rodzin , , , ,3 pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin d/ , , , ,0 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne , ,4 i wychowawcze b/ , , ,5 e/ ,4 e/ Dodatki do zasiłków rodzinnych f/ , , ,9 Renty socjalne g/ , , , ,6 Zasiłki i świadczenia przedemerytalne , , ,0 Zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne , , ,2 Odszkodowania powypadkowe , , , ,7 Pozostałe świadczenia h/ , , , ,5 w tym: ryczałty energetyczne dla kombatantów , , , ,8 dodatki kombatanckie , , , ,6 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 1 641, ,4 507,2 516,8 świadczenia pieniężne dla żołnierzy górników , , , ,7 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych , , , ,8 dodatki kompensacyjne , , , ,1 Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i/ , ,2 - - a/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez MON, MSWiA oraz MS. b/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. c/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z FGŚP. d/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS, a również po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. e/ Od 1 maja 2004 r. na mocy ustawy z dnia r.o świadczeniach rodzinnych nie przysługują zasiłki wychowawcze. f/ Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone od r.na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych. g/ Renty socjalne wypłacone od r. na podstawie ustawy z dnia r. o rencie socjalnej. Łącznie z wypłaconymi przez JRUM-y, KRUS oraz MON, MSWiA i MS. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej h/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz KRUS. i/ Z dniem r. Fundusz Alimentacyjny przeszedł w stan likwidacji w myśl postanowień ustawy z dnia r. o świadczeniac rodzinnych.

7 6 Dane ogólne TABL. 2. WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - XII 2004 R. Wydatki a) w mln złotych % O G Ó Ł E M ,7 100,0 Świadczenia pieniężne ,0 97,0 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2 843,9 2,6 Działalność prewencyjna 80,2 0,1 Pozostałe wydatki bieżące 262,6 0,3 a/ Bez umorzeń i salda rezerw. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY TABL. 3. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW FUNDUSZY W OKRESIE I - XII 2004 R. Wypłaty w mln złotych % O G Ó Ł E M ,0 100,0 z tego: Fundusz emerytalny ,5 55,6 Fundusz rentowy ,5 35,9 Fundusz chorobowy 4 748,9 4,5 Fundusz wypadkowy 4 209,1 4,0 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY

8 Dane ogólne 7 TABL. 4. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - XII 2004 R. Razem W tym bez podlegających refundacji a/ w mln złotych % w mln złotych % O G Ó Ł E M ,0 100, ,6 100,0 Emerytury i renty ,0 92, ,4 93,5 w tym bez dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych oraz dodatków za tajne nauczanie ,6 89, ,6 90,6 Zasiłki macierzyńskie b/ 915,4 0,9 915,4 0,9 Zasiłki opiekuńcze b/ 164,3 0,2 164,3 0,2 Zasiłki chorobowe b/ 3 758,3 3, ,3 3,7 Zasiłki pogrzebowe b/ 1 291,2 1, ,5 1,2 Zasiłki wyrównawcze b/ 0,9 0,0 0,9 0,0 Świadczenia rehabilitacyjne b/ 229,3 0,2 229,3 0,2 Ryczałty energetyczne dla kombatantów 537,9 0,5 - - Dodatki kombatanckie 362,8 0,3 - - Świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego 2, Dodatki dla żołnierzy-górników 57,9 0,1 - - Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 211,3 0,2 - - Dodatki kompensacyjne 107,2 0,1 - - Pozostałe 480,5 0,5 238,5 0,3 a/ To jest bez świadczeń podlegających finansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa (świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów, a także inne pozaubezpieczeniowe). b/ Patrz uwagi wstępne ust. 9.

9 8 Dane ogólne TABL. 5. WPŁYWY SKŁADEK I NALEŻNOŚCI POCHODNYCH NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - XII 2004 R. Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,2 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY TABL. 6. POZASKŁADKOWE DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - XII 2004 R. Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,5 Dotacja celowa z budżetu państwa a/ ,1 Dotacja uzupełniająca z budżetu państwa b/ ,5 Pozostałe dochody c/ ,9 w tym: - refundacja z tytułu przekazania składek do OFE ,2 a/ Jest to dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne inne niż z ubezpieczeń społecznych zlecone Zakładowi do wypłaty na mocy odrębnych przepisów, tj. wypłaty świadczeń dla inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów oraz wypłaty pozostałych świadczeń nie mających charakteru ubezpieczeniowego. b/ Jest to dotacja między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki oraz z tytułu niedoboru środków na wypłaty świadczeń. c/ W 2004 r. nastapiła zmiana zasad finansowania ubytku dochodów z tytułu przekazania części składek emerytalnych do OFE. W latach poprzednich środki te stanowiły część dotacji budżetu państwa, natomiast od 2004 r. pochodzą z rozchodów budżetu i nie zaliczają się do dotacji. Ponadto pozostałe dochody to przykładowo zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez emeryta bądź rencistę. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY

10 Dane ogólne 9 TABL. 7. UBEZPIECZENI Lata Stan w grudniu roku w tys. rok poprzedni = ,8 103, ,8 100, ,1 97, ,3 98, ,6 104, ,9 98, ,0 98, ,0 99, ,3 99, ,4 100,9

11 10 Liczba ubezpieczonych według stanu w grudniu (w tys.) tys.

12 II. ZASIŁKI TABL. 1. ( 8). ABSENCJA CHOROBOWA, ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, MACIERZYŃSKIE, WYRÓWNAWCZE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE a/ I - XII I - XII VII - IX X - XII ABSENCJA CHOROBOWA RAZEM b/ Liczba dni w tys , , , ,3 Wypłaty w tys. zł , , , ,5 Przeciętna dzienna wysokość w zł 38,95 39,89 40,15 40,04 w tym: ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUNDUSZU ZAKŁADÓW PRACY Liczba dni w tys , , , ,8 Wypłaty w tys. zł , , , ,8 Przeciętna dzienna wysokość w zł 39,87 41,65 41,24 41,88 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUS Liczba dni w tys , , , ,1 Wypłaty w tys. zł , , , ,8 Przeciętna dzienna wysokość w zł 38,41 38,87 39,57 39,03 ZASIŁKI OPIEKUŃCZE Liczba dni zasiłkowych w tys , ,2 916, ,1 Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 36,22 38,13 38,04 39,08 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Liczba dni zasiłkowych w tys , , , ,5 Wypłaty w tys. zł , , , ,4 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 39,69 41,12 41,23 42,14 ZASIŁKI WYRÓWNAWCZE Liczba dni zasiłkowych Wypłaty w tys. zł 742,6 919,7 224,1 201,2 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 26,66 27,56 28,56 26,02 ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE Liczba b/ osób Wypłaty w tys. zł , , , ,2 Przeciętna wysokość świadczenia w zł 1 040, , , ,86 a/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. b/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z FGŚP, która w okresie I - XII 2003 r. wyniosła ,0 tys. zł, w okresie VII-IX 2004 r ,7 tys. zł, w okresie X - XII 2004 r ,9 tys. zł, a w okresie I-XII 2004 r ,4 tys. zł.

13 12 Zasiłki TABL. 2. ( 9). ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE a/ I - XII I - XII VII - IX X - XII ZASIŁKI RODZINNE RAZEM c/ Liczba b/ wypłat Liczba b/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł 87,70 88,43 91,07 91,36 ZASIŁKI RODZINNE WYPŁACONE NA CZŁONKÓW RODZINY UBEZPIECZONYCH I BEZROBOTNYCH Liczba b/ wypłat Liczba b/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,3 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł 89,26 89,78 92,99 93,86 ZASIŁKI RODZINNE WYPŁACONE NA CZŁONKÓW RODZINY EMERYTA LUB RENCISTY Liczba b/ wypłat Liczba b/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,4 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł 77,23 78,65 79,88 76,80 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE RAZEM Liczba b/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,1 Przeciętna wypłata w zł 152,15 146,97 145,35 144,39 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE WYPŁACONE NA CZŁONKÓW RODZINY UBEZPIECZONYCH I BEZROBOTNYCH Liczba b/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,4 Przeciętna wypłata w zł 146,61 145,13 145,42 144,30 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE WYPŁACONE PRZY EMERYTURACH I RENTACH Liczba b/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wypłata w zł 152,15 148,32 145,32 144,44 a/ Łącznie z zasiłkami wypłacanymi przez JRUM-y, MON, MSWiA oraz MS - dotyczy zasiłków wypłaconych przy emeryturach i ren Patrz uwagi wstępne ust. 9. b/ Przeciętna miesięczna. c/ Bez wypłat dodatków do zasiłków rodzinnych wypłacanych od r. na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych.

14 Zasiłki 13 TABL. 3. ( 10). ZASIŁKI POGRZEBOWE a/ I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE I - XII I - XII VII - IX X - XII JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł 3 440, , , ,09 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO UBEZPIECZONYCH I CZŁONKACH ICH RODZIN Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,3 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 341, , , ,54 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN b/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,0 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 332, , , ,46 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,2 Przeciętna wysokość zasiłku w zł , , ,49 a/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. b/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS, a również po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego.

15 14 Zasiłki TABL. 4. ( 11). POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA I - XII I - XII VII - IX X - XII RYCZAŁTY ENERGETYCZNE b/ Liczba a/ ryczałtów Wypłaty w tys. zł , , , ,8 DODATKI KOMBATANCKIE b/ Liczba a/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,6 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI DODATKU KOMBATANCKIEGO Liczba a/ świadczeń Wypłaty w tys. zł 1 641, ,4 507,2 516,8 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA ŻOŁNIERZY-GÓRNIKÓW b/ Liczba a/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,7 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA DEPORTOWANYCH b/ Liczba a/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,8 DODATKI KOMPENSACYJNE b/ Liczba a/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,1 RENTY SOCJALNE b/c/ Liczba a/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , , , ,6 ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE d/ Liczba a/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , , ,6 ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE d/ Liczba a/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , , ,4 a/ Przeciętna miesięczna. b/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz KRUS. c/ Wypłacane od r. na podstawie ustawy z dnia r. o rencie socjalnej. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. d/ Wypłacane od r. na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach przedemerytalnych.

16 III. EMERYTURY I RENTY Z POZAROLNICZEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ TABL. 1.( 12 ). EMERYTURY I RENTY a/ W OKRESIE I - XII 2004 R. Przeciętna miesięczna Kwota świadczeń Przeciętna miesięczna liczba emerytów w tys. zł wysokość świadczenia i rencistów w tys. w zł O G Ó Ł E M 7 503, , ,94 Emerytury 4 011, , ,59 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 158, ,0 898,08 Renty rodzinne 1 333, , ,81 EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUS 7 174, , ,97 Emerytury 3 792, , ,38 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 119, ,0 875,43 Renty rodzinne 1 263, , ,11 EMERYTURY I RENTY TZW. SŁUŻB MUNDUROWYCH b/ 328, , ,36 Emerytury 219, , ,69 Renty z tytułu niezdolności do pracy 38, , ,46 Renty rodzinne 70, , ,57 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 114, , ,23 Renty z tytułu niezdolności do pracy 79, , ,22 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 60, ,8 854,99 Renty rodzinne 34, , ,15 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 4, ,0 695,85 Emerytury wyjątkowe 1, ,0 691,43 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,0 692,65 Renty rodzinne wyjątkowe 2, ,0 699,89 a/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo do świadczenia rolniczego. b/ Bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez rent wypadkowych finansowanych z FUS, ale łącznie z rentami inwalidów wojennych i wojskowych.

17 16 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 2.( 13 ). EMERYTURY I RENTY a/ W OKRESIE X - XII 2004 R. Przeciętna miesięczna Kwota świadczeń Przeciętna miesięczna liczba emerytów w tys. zł wysokość świadczenia i rencistów w tys. w zł O G Ó Ł E M 7 515, , ,84 Emerytury 4 085, , ,92 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 101, ,2 906,01 Renty rodzinne 1 328, , ,97 EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUS 7 182, , ,73 Emerytury 3 862, , ,41 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 063, ,7 882,06 Renty rodzinne 1 257, , ,69 EMERYTURY I RENTY TZW. SŁUŻB MUNDUROWYCH b/ 333, , ,36 Emerytury 223, , ,99 Renty z tytułu niezdolności do pracy 38, , ,83 Renty rodzinne 71, , ,45 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 112, , ,46 Renty z tytułu niezdolności do pracy 78, , ,73 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 59, ,7 856,32 Renty rodzinne 34, , ,12 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 4, ,5 697,82 Emerytury wyjątkowe 1, ,6 691,48 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,3 697,10 Renty rodzinne wyjątkowe 2, ,6 702,08 a/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. b/ Bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez rent wypadkowych finansowanych z FUS, ale łącznie z rentami inwalidów wojennych i wojskowych.

18 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 17 TABL. 3. ( 14 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY W % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA 2004 I - XII VII - IX X - XII przeciętna w % przeciętna w % przeciętna w % wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego świadczenia wynagro- świadczenia wynagro- świadczenia wynagrow zł dzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 49,8 50,4 48, , , ,84 b/ 60,0 60,4 57,3 Emerytury a/ 56,3 56,8 54, , , ,92 b/ 67,7 68,1 64,4 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ 39,2 39,7 37,7 898,08 901,35 906,01 b/ 47,2 47,6 44,9 Renty rodzinne a/ 47,6 48,3 46, , , ,97 b/ 57,3 57,8 54,9 a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płacon przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w III kwartale 2004 r ,93 zł, w IV kwartale 2004 r ,46 zł, a w okresie I-XII 2004 r ,57 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne pł przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w III kwartale 2004 r ,80 zł, w IV kwartale 2004 r ,04 zł, a w okresie I-XII 2004 r ,03 zł. TABL. 4. ( 15 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY PO POTRĄCE- NIU ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY 2004 I - XII VII - IX X - XII w złotych O G Ó Ł E M 972,03 975,05 983,82 Emerytury 1 086, , ,84 Renty z tytułu niezdolności do pracy 782,47 785,95 789,27 Renty rodzinne 937,81 942,54 952,77

19 18 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 5. ( 16 ). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW I - XII VII - IX X - XII w liczbach bezwględnych I - XII I - XII 2003 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego ,3 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,1 emerytury ,7 renty z tytułu niezdolności do pracy ,0 renty rodzinnej ,2 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,5 emeryturę ,9 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,6 rentę rodzinną ,3 Saldo pozostałych zmian x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego ,8 TABL. 6. ( 17 ). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO BĄDŹ KOMBATANCKIEGO EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ 2003 I - XII VII - IX X - XII w liczbach bezwględnych 2004 I - XII I - XII 2003 = 100 Liczba osób a/ ,9 a/ Przeciętna miesięczna.

20 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 19 TABL. 7.( 18 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2004 R. Renty z tytułu niezdolności do pracy Województwa Ogółem Emerytury razem z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z tytułu częściowej niezdolności do pracy Renty rodzinne w liczbach bezwzględnych POLSKA a/b/ w tym: województwa c/ razem: Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie a/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. b/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. c/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

21 20 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 8.( 19 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2004 R. Renty z tytułu niezdolności do pracy Województwa Ogółem Emerytury razem z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z tytułu częściowej niezdolności do pracy Renty rodzinne w liczbach bezwzględnych POLSKA a/b/ w tym: województwa c/ razem: Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie a/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. b/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. c/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

22 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 21 TABL. 9.( 20 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA OGÓŁEM WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2004 R. Renty z tytułu niezdolności do pracy Województwa Ogółem Emerytury razem z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z tytułu częściowej niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych POLSKA a/b/ 1 140, ,59 898, ,43 896,16 853, ,81 w tym: województwa c/ razem: 1 096, ,38 875,45 976,13 875,80 851, ,11 Dolnośląskie 1 119, ,95 956, ,73 988,66 922, ,86 Kujawsko-Pomorskie 1 009, ,57 791,46 959,33 849,30 720,90 964,09 Lubelskie 961, ,05 805,93 939,44 814,88 768,88 897,87 Lubuskie 981, ,36 820,87 918,64 841,68 789,58 932,83 Łódzkie 1 021, ,18 787,75 954,33 841,55 712,16 961,80 Małopolskie 1 063, ,24 860,08 956,82 816,71 858, ,10 Mazowieckie 1 112, ,86 845,67 990,78 901,89 763, ,57 Opolskie 1 069, ,44 890,68 941,94 864,15 893,89 994,55 Podkarpackie 928, ,50 740,18 895,14 790,20 691,99 885,69 Podlaskie 996, ,59 839,07 935,29 813,91 825,55 904,24 Pomorskie 1 093, ,73 892, ,63 883,11 857, ,92 Śląskie 1 393, , , ,24 996, , ,51 Świętokrzyskie 980, ,72 795,17 917,91 802,84 761,37 920,77 Warmińsko-Mazurskie 991, ,00 823,77 963,26 845,58 774,99 923,07 Wielkopolskie 1 034, ,07 827,16 967,89 861,71 782, ,03 Zachodniopomorskie 1 060, ,10 876,70 958,13 901,25 840,47 990,03 a/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. b/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. c/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

23 22 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 10.( 21 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA OGÓŁEM WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2004 R. Renty z tytułu niezdolności do pracy Województwa Ogółem Emerytury razem z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z tytułu częściowej niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych POLSKA a/b/ 1 155, ,92 906, ,00 905,97 860, ,97 w tym: województwa c/ razem: 1 106, ,41 882,08 979,73 883,44 858, ,69 Dolnośląskie 1 127, ,89 957, ,24 995,65 919, ,84 Kujawsko-Pomorskie 1 018, ,97 799,28 964,78 857,97 730,26 975,99 Lubelskie 969, ,74 807,13 943,45 821,56 766,87 921,68 Lubuskie 991, ,62 828,41 923,52 855,19 795,33 951,02 Łódzkie 1 029, ,73 792,03 951,63 846,26 718,33 977,60 Małopolskie 1 073, ,76 868,83 963,86 830,89 862, ,84 Mazowieckie 1 123, ,61 850,71 993,21 899,59 775, ,80 Opolskie 1 080, ,36 898,91 945,40 870,54 904, ,99 Podkarpackie 937, ,34 745,92 900,58 798,17 697,49 902,90 Podlaskie 1 006, ,31 848,77 939,38 820,30 839,47 920,77 Pomorskie 1 102, ,18 898, ,20 888,37 865, ,47 Śląskie 1 404, , , , , , ,61 Świętokrzyskie 990, ,37 800,67 920,26 809,60 766,91 940,97 Warmińsko-Mazurskie 1 005, ,57 839,59 969,13 860,49 794,41 944,67 Wielkopolskie 1 043, ,26 833,89 974,08 868,33 790, ,55 Zachodniopomorskie 1 069, ,41 881,99 963,76 909,00 845, ,97 a/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. b/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. c/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

24 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 23 TABL. 11.( 22 ). KWOTA EMERYTUR I RENT OGÓŁEM WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2004 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych POLSKA a/b/ , , , ,7 w tym: województwa c/ razem: , , , ,9 Dolnośląskie , , , ,0 Kujawsko-Pomorskie , , , ,6 Lubelskie , , , ,0 Lubuskie , , , ,6 Łódzkie , , , ,7 Małopolskie , , , ,4 Mazowieckie , , , ,7 Opolskie , , , ,5 Podkarpackie , , , ,9 Podlaskie , , , ,2 Pomorskie , , , ,4 Śląskie , , , ,9 Świętokrzyskie , , , ,4 Warmińsko-Mazurskie , , , ,9 Wielkopolskie , , , ,0 Zachodniopomorskie , , , ,7 a/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. b/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych c/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

25 24 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 12.( 23 ). KWOTA EMERYTUR I RENT OGÓŁEM WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2004 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych POLSKA a/b/ , , , ,2 w tym: województwa c/ razem: , , , ,3 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 a/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości nie uwzględnionymi w podziale na województwa. b/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych c/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

26 IV. EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH TABL. 1. ( 24 ). EMERYTURY I RENTY a/ W OKRESIE I - XII 2004 R. Przeciętna miesięczna Kwota Przeciętna miesięliczba emerytów świadczeń b/ czna b/ wysokość i rencistów w tys. w tys. zł świadczenia w zł O G Ó Ł E M 7 174, , ,97 Emerytury 3 792, , ,38 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 119, ,0 875,43 Renty rodzinne 1 263, , ,11 w tym: EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 271, , ,75 Emerytury 142, , ,86 Renty z tytułu niezdolności do pracy 44, ,9 861,20 Renty rodzinne 85, , ,38 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 302, , ,16 Emerytury 171, , ,61 Renty z tytułu niezdolności do pracy 50, , ,81 Renty rodzinne 80, , ,47 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 279, , ,27 Emerytury 239, , ,36 Renty z tytułu niezdolności do pracy 39, , ,15 EMERTURY I RENTY OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMOWY AGENCYJNEJ LUB UMOWY ZLECENIA 18, ,0 795,44 Emerytury 6, ,7 942,35 Renty z tytułu niezdolności do pracy 9, ,2 697,49 Renty rodzinne 2, ,1 753,05 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 224, ,4 805,21 Emerytury 54, , ,38 Renty z tytułu niezdolności do pracy 128, ,2 713,97 Renty rodzinne 41, ,0 779,80 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB 111, , ,47 REPRESJONOWANYCH 76, , ,24 Renty z tytułu niezdolności do pracy 57, ,7 784,06 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 34, , ,15 Renty rodzinne ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 4, ,0 695,85 Emerytury wyjątkowe 1, ,0 691,43 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,0 692,65 Renty rodzinne wyjątkowe 2, ,0 699,89 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 279, , ,51 Renty z tytułu niezdolności do pracy 247, , ,75 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 142, , ,63 Renty rodzinne 31, , ,57 a/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających praw także do świadczenia rolniczego. b/ Bez emerytur finansowanych z budżetu MON, MSWiA oraz MS wypłacanych obok rent wypadkowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

27 26 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 2. ( 25 ). EMERYTURY I RENTY a/ W OKRESIE X - XII 2004 R. Przeciętna miesięczna Kwota Przeciętna miesięliczba emerytów świadczeń b/ czna b/ wysokość i rencistów w tys. w tys. zł świadczenia w zł O G Ó Ł E M 7 182, , ,73 Emerytury 3 862, , ,41 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 063, ,7 882,06 Renty rodzinne 1 257, , ,69 w tym: EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 269, , ,68 Emerytury 142, , ,80 Renty z tytułu niezdolności do pracy 42, ,7 869,77 Renty rodzinne 84, , ,21 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 304, , ,61 Emerytury 174, , ,98 Renty z tytułu niezdolności do pracy 49, , ,37 Renty rodzinne 80, , ,35 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 286, , ,14 Emerytury 246, , ,87 Renty z tytułu niezdolności do pracy 39, , ,08 EMERTURY I RENTY OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMOWY AGENCYJNEJ LUB UMOWY ZLECENIA 17, ,7 801,58 Emerytury 6, ,3 939,35 Renty z tytułu niezdolności do pracy 8, ,3 703,63 Renty rodzinne 2, ,1 769,33 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 222, ,8 816,21 Emerytury 56, , ,12 Renty z tytułu niezdolności do pracy 125, ,5 717,01 Renty rodzinne 40, ,8 803,89 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB 109, , ,84 REPRESJONOWANYCH 75, , ,70 Renty z tytułu niezdolności do pracy 56, ,8 785,36 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 34, , ,12 Renty rodzinne ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 4, ,5 697,82 Emerytury wyjątkowe 1, ,6 691,48 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,3 697,10 Renty rodzinne wyjątkowe 2, ,6 702,08 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 277, , ,01 Renty z tytułu niezdolności do pracy 246, , ,52 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 142, , ,49 Renty rodzinne 31, , ,41 a/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających praw także do świadczenia rolniczego. b/ Bez emerytur finansowanych z budżetu MON, MSWiA oraz MS wypłacanych obok rent wypadkowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

28 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 3. ( 26 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY W % PRZECIĘT- NEGO WYNAGRODZENIA I - XII VII - IX X - XII przeciętna w % przeciętna w % przeciętna w % wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego świadczenia wynagro- świadczenia wynagro- świadczenia wynagrow zł dzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 47,9 48,5 46, , , ,73 b/ 57,6 58,2 54,8 Emerytury a/ 54,0 54,6 51, , , ,41 b/ 65,0 65,5 61,5 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ 38,2 38,7 36,7 875,43 878,62 882,06 b/ 46,0 46,4 43,7 Renty rodzinne a/ 45,7 46,4 44, , , ,69 b/ 55,0 55,6 52,8 a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płacon przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w III kwartale 2004 r ,93 zł, w IV kwartale 2004 r ,46 zł, a w okresie I-XII 2004 r ,57 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne pła przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w III kwartale 2004 r ,80 zł, w IV kwartale 2004 r ,04 zł, a w okresie I-XII 2004 r ,03 zł. TABL. 4. ( 27 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY PO POTRĄCE- NIU ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY 2004 I - XII VII - IX X - XII w złotych O G Ó Ł E M 937,98 942,02 945,78 Emerytury 1 045, , ,99 Renty z tytułu niezdolności do pracy 764,68 768,11 770,46 Renty rodzinne 904,81 909,44 919,41

29 28 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 5. ( 28 ). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW I - XII VII - IX X - XII w liczbach bezwzględnych I - XII I - XII 2003 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego ,2 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,1 emerytury ,4 renty z tytułu niezdolności do pracy ,0 renty rodzinnej ,7 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,7 emeryturę ,2 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,7 rentę rodzinną ,5 Saldo pozostałych zmian x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego ,7 TABL. 6. ( 29 ). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA FINANSOWANEGO Z FUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ I - XII VII - IX X - XII w liczbach bezwzględnych I - XII I - XII 2003 = 100 Liczba osób a/ ,9 a/ Przeciętna miesięczna.

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) MAJ 2013 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA CZERWIEC 2013

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 266,8 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r. Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r. Autor: Agnieszka Szewczyk 24.02.2017 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) rozdział 6. Gospodarka finansowa, art. 75-80 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2016 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) GRUDZIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA II KWARTAŁ 2012 R. WARSZAWA 2012 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego... SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent według rodzajów świadczeń... 6 TABL. 2. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2014 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1384 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 188 974 975 197 044 213 104,3 1. Emerytury 122 963 752 128 293 331 104,3 2. Renty 40 771

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-7-07 Druk nr 1348 Warszawa, 24 stycznia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2012 R. WARSZAWA 2013 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2013 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2017

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2017 finansowy Funduszu Ubezpieczeń na rok 2017 Część A Lp. Treść 1 2 I Zadania wynikające z ustaw 211 804 6 1 Emerytury 140 286 48 2 Renty 40 642 1 Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 196 955 587 204 259 889 103,7 1. Emerytury 128 167 947 133 690 786 104,3 2. Renty 41 332 004 41 715 161 100,9 3.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 24 maja 2005 r. Druk nr 964

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 24 maja 2005 r. Druk nr 964 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2005 r. Druk nr 964 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Uprzywilejowane systemy emerytalne aspekt społeczno-ekonomiczny. dr Damian Walczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uprzywilejowane systemy emerytalne aspekt społeczno-ekonomiczny. dr Damian Walczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uprzywilejowane systemy emerytalne aspekt społeczno-ekonomiczny dr Damian Walczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Cel pracy Celem pracy jest przedstawienie przywilejów emerytalnych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012 Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012 Część A Lp. Treść na 2012 r. 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 4:3 163 294 172 172 156 962 105,4

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia od opłat abonamentowych

Zwolnienia od opłat abonamentowych Zwolnienia od opłat abonamentowych Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej tj. przedstawienie dokumentów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 4:3 171 470 455 180 967 530 105,4 1. Emerytury 112 953 860 119

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 182 694 087 190 392 498 104,2 1. Emerytury 120 034 550 124 179 445 103,5 2. Renty 39 938 266 41 079

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT Warszawa 2007 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE...5 II. ŚWIADCZENIOBIORCY WYCHODZĄCY Z SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2005 r.

USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 852. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 1 ZUS zajmuje się: przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych, dodatków kombatanckich

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych

Bardziej szczegółowo

z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób Projekt z dnia 16 października 2015 r. U S T A W A z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemery talne, zasiłki przedemerytalne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011 Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011 Część A Lp. Treść 4:3 w 2010 r. 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 157 501 034 162 999 347 103,5

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS ZUS zajmuje się przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach O ZUS Jesteśmy instytucją administracji publicznej, której państwo polskie powierzyło zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Stało się to 24

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2017r. o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia. 2017r. o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt Ustawa z dnia. 2017r. o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o

Bardziej szczegółowo