INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ / OKRES I - IX 2015 R. WARSZAWA 2015

2 SPIS TREŚCI Tabl. Str. UWAGI WSTĘPNE X 5 TABLICE STATYSTYCZNE FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE Wpływy składek i należności pochodnych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-IX 2015 r. 1 7 Pozaskładkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-IX 2015 r. 2 7 Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-IX 2015 r. 3 8 Wydatki na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów funduszy w okresie I-IX 2015 r. 4 8 Wydatki na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów świadczeń w okresie I-IX 2015 r. 5 9 II. EMERYTURY I RENTY Emerytury i renty z FUS w okresie I-IX 2015 r. 1 ( 6) 10 Emerytury i renty z FUS w okresie VII-IX 2015 r. 2 ( 7) 10 Renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z FUS w okresie I-IX 2015 r. 3 ( 8) 11 Osoby pobierające obok świadczenia finansowanego z FUS emeryturę lub rentę rolniczą 4 ( 9) 11 III. ZASIŁKI I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Absencja chorobowa, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze i świadczenia rehabilitacyjne 1 ( 10) 12 Zasiłki pogrzebowe i jednorazowe odszkodowania powypadkowe 2 (11) 13 ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZU PRACY Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie I-IX 2015 r. 1 (12) 17 Emerytury i renty finansowane z budżetu państwa w okresie I-IX 2015 r. 2 (13) 17 Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie VII-IX 2015 r. 3 (14) 18 Emerytury i renty finansowane z budżetu państwa w okresie VII-IX 2015 r. 4 (15) 18 Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu państwa 5 (16) 19 Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu państwa (dok.) 5 (16) 20 Zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne finansowane z Funduszu Pracy 6 (17) 20

3 Tabl. Str. Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne według województw w okresie I-IX 2015 r. 7 (18) 21 Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne według województw w okresie VII-IX 2015 r. 8 (19) 22 EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Emerytury i renty w okresie I-IX 2015 r. 1 (20) 25 Emerytury i renty w okresie VII-IX 2015 r. 2 (21) 26 Przeciętna emerytura-renta w % przeciętnego wynagrodzenia 3 (22) 27 Emerytury pomostowe 4 (23) 27 Zmiany liczby emerytów i rencistów 5 (24) 28 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie I-IX 2015 r. 6 (25) 29 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie VII-IX 2015 r. 7 (26) 30 Przeciętna emerytura-renta według województw w okresie I-IX 2015 r. 8 (27) 31 Przeciętna emerytura-renta według województw w okresie VII-IX 2015 r. 9 (28) 32 Kwota wypłat emerytur i rent według województw w okresie I-IX 2015 r. 10 (29) 32 Kwota wypłat emerytur i rent według województw w okresie VII-IX 2015 r. 11 (30) 34 Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń oraz o przyznanie emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 12 (31) 35 Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń oraz o przyznanie emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 13 (32) 35 Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie I-IX 2015 r. 14 (33) 36 Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie I-IX 2015 r. 15 (34) 36 Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie VII-IX 2015 r. 16 (35) 37 Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie VII-IX 2015 r. 17 (36) 37 Polskie świadczenia emerytalno rentowe wypłacone przez komórki Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w okresie I-IX 2015 r. 18 (37) 38 Wypłaty świadczeń specjalnych (NZSS) dla polskich kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicą (realizowanych na podstawie decyzji premiera RP) w okresie I-IX 2015 r. 19 (37a) 38 Świadczenia emerytalno rentowe przekazywane przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe osobom uprawnionym do rent zagranicznych za pośrednictwem ZUS w okresie I-IX 2015 r. 20 (38) 39 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin wypłacone przez komórki Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w okresie I-IX 2015 r. 21 (39) 39

4 Tabl. Str. DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu w okresie I-IX 2015 r. 1 (40) 45 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu w okresie VII-IX 2015 r. 2 (41) 46 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników 3 (42) 47 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie Zakładu 4 (43) 47 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie Zakładu 5 (44) 48 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według województw 6 (45) 48 REHABILITACJA LECZNICZA Skierowania na rehabilitację leczniczą 1 (46) 51 Sprawy zakończone rehabilitacją leczniczą według profili rehabilitacji 2 (47) 52 SĄDY PRACY Odwołania od decyzji oddziałów ZUS w okresie I-IX 2015 r. 1 (48) 53 Sposób rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZUS przez sądy pierwszej instancji w okresie I-IX 2015 r. 2 (49) 53

5 SPIS WYKRESÓW Str. Dochody funduszu ubezpieczeń społecznych w okresie I-IX 2015 r. 15 Wydatki z funduszu ubezpieczeń społecznych w okresie I-IX 2015 r. 15 Wypłaty zasiłków i świadczeń ktrótkoterminowych według rodzajów w okresie VII-IX 2015 r. 16 Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie I-IX 2015 r. 23 Osoby pobierające renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne według województw w okresie VII-IX 2015 r. 24 Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie VII-IX 2015 r. Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych według wybranych grup ubezpieczeniowych w okresie VII-IX 2015 r Emeryci i renciści według województw w okresie VII-IX 2015 r. Przeciętna miesięczna wypłata emerytury i renty wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych według województw w okresie VII-IX 2015 r. Przeciętna miesięczna wypłata emerytury i renty wypłaconej przez komórki realizacji umów międzynarodowych ZUS według krajów zamieszkania w okresie VII-IX 2015 r Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według rodzaju orzeczenia w okresie VII-IX 2015 r. 49 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według województw w okresie VII-IX 2015 r. 50 Skierowania na rehabilitację leczniczą oraz sprawy zakończone rehabilitacją według województw w okresie VII-IX 2015 r. 55 Sposób roztrzygnięcia odwołań od decyzji ZUS przez sądy pierwszej instancji w okresie I-IX 2015 r. 56

6 UWAGI WSTĘPNE 1. Kwartalna informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego zawiera dane zagregowane tematycznie według kryteriów merytorycznych. 2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w dziale tym zamieszczono informacje o dochodach i wydatkach FUS. Kwoty wypłat świadczeń emerytalno-rentowych wykazywane są w tym dziale łącznie z kwotą emerytur okresowych finansowanych z FUS, ale bez kwot emerytur zbiegowych wypłacanych przy rentach z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z budżetu państwa z wyjątkiem tabl. 5, w której prezentowane są pełne wydatki z FUS, tj. łącznie z kwotą emerytur zbiegowych oraz łącznie z kwotą emerytur okresowych. Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy Z budżetu państwa finansowane są: a) świadczenia inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów i członków ich rodzin, renty wypadkowe posłów i senatorów, renty z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, świadczenia odszkodowawcze wypłacane przez komórkę Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale w Warszawie, b) jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone: z tytułu chorób zawodowych osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów azbestowych, oraz dla posłów i senatorów, z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, c) zasiłki pogrzebowe wypłacone po osobach pobierających świadczenia wymienione w pkt. a) i członkach ich rodzin oraz po osobach zmarłych wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach i po osobach pobierających świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, d) pozostałe świadczenia, tj. między innymi: ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie, świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego, świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników, świadczenia pieniężne dla osób deportowanych, dodatki kompensacyjne oraz świadczenia pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, e) renty socjalne i zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających renty socjalne, f) nauczycielskie świadczenia kompensacyjne tabl. 5(16). Z Funduszu Pracy finansowane są zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Kwoty wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z budżetu państwa wykazywane są w tym dziale łącznie z kwotą emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, z wyjątkiem tablicy 1(12) i 3(14), w której prezentowane są wyłącznie wydatki z budżetu państwa. Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dziale tym zawarto informacje o świadczeniach emerytalno-rentowych i zasiłkach pogrzebowych łącznie z wypłaconymi z budżetu państwa. 3. Dane dotyczące emerytur i rent wypłaconych przez ZUS prezentowane są łącznie z okresowymi emeryturami kapitałowymi finansowymi z FUS, ale nie zawierają informacji o emeryturach pomostowych oraz o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Dane o wypłatach emerytur pomostowych finansowanych z Funduszu Emerytur Pomostowych (łącznie z kwotą dodatków pielęgnacyjnych finansowanych z FUS) wykazywane są odrębnie w tablicy 4(23). 4. Kwota wypłat świadczeń emerytalno-rentowych oznacza kwotę łącznie z zaliczką na podatek dochodowy, składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz z dodatkami pielęgnacyjnymi i dodatkami dla sierot zupełnych, ale bez dodatków za tajne nauczanie. 5. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowej lub finansowanej z budżetu państwa oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy i połowy emerytury, w tablicach świadczeniobiorca występuje tylko raz jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń. Świadczenia zbiegowe są kwalifikowane do odpowiednich działów publikacji zgodnie ze źródłem finansowania renty. 6. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu, są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 7. Liczba osób przy zasiłkach macierzyńskich prezentuje osoby, którym w danym czasie wypłacono (pobierały) zasiłek macierzyński choć za jeden dzień (bez osób, za które dokonano korekt w dokumentach za lata wsteczne). Osoba występuje tylko raz, niezależnie od liczby pobieranych w danym okresie rodzajów zasiłku macierzyńskiego, np. jeżeli w danym okresie osoba pobierała podstawowy zasiłek macierzyński i dodatkowy zasiłek macierzyński wystąpi raz. W okresach narastających osoby zliczane są jako unikalne w danym okresie, np. jeśli ta sama osoba pobierała zasiłek w kilku miesiącach w okresie narastającym zostanie wykazana jeden raz.

7 8. Użyte w publikacji skróty oznaczają: FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych RUM - Komórka Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego MON - Ministerstwo Obrony Narodowej MSW - Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych MS - Ministerstwo Sprawiedliwości OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero ( 0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. Zero ( 0,0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. Kropka (. ) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. Znak ( x ) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe. Znak - oznacza "w tym" tj., że nie podaje się wszystkich składników sumy.

8 TABLICE STATYSTYCZNE FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE TABL. 1. WPŁYWY SKŁADEK I NALEŻNOŚCI POCHODNYCH NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,7 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU TABL. 2. POZASKŁADKOWE DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,8 Dotacja z budżetu państwa 1/ ,7 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE ,6 Określone ustawowo wpływy funduszy celowych 2/ ,0 Pozostałe dochody 3/ ,6 1/ Jest to dotacja przeznaczona między innymi na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne przyznawane w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS oraz dotacja na uzupełnienie niedoboru środków na wypłaty świadczeń między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki. 2/ Określone ustawowo wpływy funduszy celowych pochodzące z wpłat z OFE. 3/ Pozostałe dochody to przykładowo zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez emeryta bądź rencistę. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU

9 8 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki 1/ w tysiącach złotych % O G Ó Ł E M ,8 100,0 Świadczenia pieniężne ,1 98,2 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,0 1,7 Działalność prewencyjna ,6 0,1 Pozostałe wydatki 2 947,1 0,0 1/ Bez salda rezerw. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU TABL. 4. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW FUNDUSZY W OKRESIE I - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki w tysiącach złotych % O G Ó Ł E M ,1 100,0 Fundusz emerytalny ,9 64,5 Fundusz rentowy ,6 23,4 Fundusz chorobowy ,5 9,5 Fundusz wypadkowy ,1 2,6 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU

10 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 9 TABL. 5. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Razem W tym bez podlegających refundacji 1/ w tysiącach złotych % w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,1 100, ,1 Emerytury i renty 2/ ,1 89, ,1 w tym : bez dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych oraz dodatków za tajne nauczanie ,1 86, ,9 realizowane na mocy umów międzynarodowych ,7 1, ,0 wypłacone obok emerytury i renty rolniczej ,4 0, ,6 emerytury wypłacone obok rent z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa ,4 0, ,1 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych ,4 10, ,7 Odszkodowania powypadkowe ,7 0, ,7 Pozostałe świadczenia 3/ ,9 0, ,6 1/ To jest bez świadczeń podlegających finansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa (między innymi świadczeń przyznawanych w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS). 2/ Łącznie z wypłatami emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, rent wypadkowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przez MON, MSW i MS oraz kwotą emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa Patrz uwagi wstępne ust.2. 3/ Łącznie z kwotą odsetek od wypłat wyrównań emerytur zawieszonych od dnia r. do dnia r. oraz kwotą jednorazowych wypłat środków z subkonta.

11 II. EMERYTURY I RENTY TABL. 1. ( 6). EMERYTURY I RENTY 1/ Z FUS W OKRESIE I - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 209, , ,91 Emerytury 5 015, , ,91 Renty z tytułu niezdolności do pracy 950, , ,75 Renty rodzinne w tym: 1 243, , ,73 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 212, , ,60 Renty z tytułu niezdolności do pracy w tym emerytury pobierane przy tych rentach 187, ,4 124, , , ,99 Renty rodzinne 25, , ,09 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego oraz bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z budżetu państwa. Łącznie z kwotą okresowej emerytury kapitałowej finansowanej z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSW oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSW oraz MS. TABL. 2. ( 7). EMERYTURY I RENTY 1/ Z FUS W OKRESIE VII - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 211, , ,60 Emerytury 5 032, , ,32 Renty z tytułu niezdolności do pracy 939, , ,78 Renty rodzinne 1 239, , ,16 w tym: ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 210, , ,17 Renty z tytułu niezdolności do pracy 185, , ,80 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 123, , ,48 Renty rodzinne 24, , ,91 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego oraz bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z budżetu państwa. Łącznie z kwotą okresowej emerytury kapitałowej finansowanej z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSW oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSW oraz MS.

12 Emerytury i renty - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 11 TABL. 3. ( 8). RENTY Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH 1/ Z FUS W OKRESIE I - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba rencistów w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata renty w zł O G Ó Ł E M 212, , ,60 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 187, , ,31 SPOWODOWANEJ SKUTKAMI: w tym emerytury zbiegowe 124, , ,99 wypadku przy pracy 80, , ,96 w tym emerytury zbiegowe 33, , ,00 choroby zawodowej 93, , ,95 w tym emerytury zbiegowe 83, , ,74 wypadku w drodze do (z) pracy 12, , ,36 w tym emerytury zbiegowe 6, , ,95 RENTY RODZINNE 25, , ,09 z tytułu: wypadku przy pracy 18, , ,06 choroby zawodowej 4, , ,88 wypadku w drodze do (z) pracy 3, , ,54 1/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSW oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSW oraz MS. Bez rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. TABL. 4. ( 9). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA FINANSOWANEGO Z FUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX IV - VI VII - IX I - IX w liczbach bezwględnych I - IX 2014 = 100 Liczba osób 1/ ,4 1/ Przeciętna miesięczna.

13 III. ZASIŁKI I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE TABL. 1. ( 10). ABSENCJA CHOROBOWA, ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, MACIERZYŃSKIE, WYRÓWNAWCZE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX I - IX IV - VI VII - IX ABSENCJA CHOROBOWA RAZEM 1/ Liczba dni w tys , , , ,3 Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna dzienna wysokość w zł 69,36 71,86 72,65 72,05 w tym: ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUNDUSZU ZAKŁADÓW PRACY Liczba dni w tys , , , ,1 Wypłaty w tys. zł , , , ,8 Przeciętna dzienna wysokość w zł 73,02 74,42 75,74 72,85 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUS Liczba dni w tys , , , ,6 Wypłaty w tys. zł , , , ,6 Przeciętna dzienna wysokość w zł 67,52 70,51 70,65 71,71 ZASIŁKI OPIEKUŃCZE Liczba dni zasiłkowych w tys , , , ,0 Wypłaty w tys. zł , , , ,5 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 74,04 76,64 76,79 77,45 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Liczba osób 2/ w tys. 526,3 565,0 346,0 370,0 Liczba dni zasiłkowych w tys , , , ,5 Wypłaty w tys. zł , , , ,0 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 69,70 75,20 75,04 76,41 Liczba osób 2/ w tys. 95,0 111,5 35,4 52,1 Liczba dni zasiłkowych 1 315, ,0 449,1 671,6 Wypłaty w tys. zł , , , ,9 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 119,97 122,39 118,90 132,04 Liczba osób 2/ w tys. 255,8 295,8 180,2 179,7 Liczba dni zasiłkowych , , , ,6 Wypłaty w tys. zł , , , ,3 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 59,11 68,71 68,79 70,16 1/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 7 w tym: ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Z TYTUŁU URLOPU OJCOWSKIEGO ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Z TYTUŁU URLOPU RODZICIELSKIEGO

14 Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 13 TABL. 2. ( 11). ZASIŁKI POGRZEBOWE I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX I - IX IV - VI VII - IX ZASIŁKI WYRÓWNAWCZE Liczba dni zasiłkowych Wypłaty w tys. zł 519,9 486,2 132,9 169,8 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 27,27 33,81 36,02 35,47 ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,0 Przeciętna wysokość świadczenia w zł 1 407, , , ,04 JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł , , , ,2 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł 4 507, , , ,36 ZASIŁKI POGRZEBOWE RAZEM Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,0 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 991, , , ,98 z tego: ZASIŁKI POGRZEBOWE PO UBEZPIECZONYCH I CZŁONKACH ICH RODZIN Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 982, , , ,92 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN 2/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,3 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 993, , , ,74 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego.

15

16 DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I IX 2015 R. (w mln zł) Składki ubezpieczeniowe , ,0 Dotacja z budżetu państwa , ,7 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 195,9 Określone ustawowo wpływy funduszy celowych Pozostałe dochody WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I IX 2015 R. (w mln zł) Emerytury i renty Zasiłki z ubezpieczeń społecznych ,5 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,6 Inne świadczenia pieniężne Działalność prewencyjna 2,9 136,3 403, ,5 Pozostałe wydatki

17 WYPŁATY ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ KTÓRKOTERMINOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW W OKRESIE VII IX 2015 R. (w mln zł) 352,4 0,2 305, , , , ,8 0,1 134,1 Zasiłki opiekuńcze Zasiłki macierzyńskie Zasiłki wyrównawcze Świadczenia rehabilitacyjne Zasiłki pogrzebowe Absencja chorobowa Absencja chorobowa finansowana z FZP Absencja chorobowa finansowana z FUS Absencja chorobowa finansowana z FGŚP

18 ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ Z FUNDUSZU PRACY TABL. 1. ( 12). WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE I - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota wypłat w tys. zł % O G Ó Ł E M ,0 100,0 z tego: Emerytury i renty 1/ ,3 48,9 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ,8 2,8 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 2/ oraz po innych osobach ubezpieczonych ,5 0,7 Odszkodowania powypadkowe 1 357,7 0,1 Pozostałe świadczenia 2/ ,7 47,5 w tym: ryczałty energetyczne dla kombatantów ,6 15,3 dodatki kombatanckie ,6 6,7 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 3 140,0 0,1 świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników ,8 1,4 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych ,9 5,1 dodatki kompensacyjne ,1 2,5 1/ Łącznie z emeryturami i rentami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. Bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z wypłaconymi przez komórki RUM. TABL. 2. ( 13). EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ W OKRESIE I - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty w zł O G Ó Ł E M , ,89 Emerytury , ,49 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,52 Renty rodzinne , ,05 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH , ,39 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,15 w tym emerytury z FUS pobierane przy tych rentach , ,56 Renty rodzinne , ,95 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW , ,44 Emerytury wyjątkowe , ,49 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy , ,33 Renty rodzinne wyjątkowe , ,40 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE , ,47 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,08 Renty rodzinne 5 47, ,94 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. Łącznie z emeryturami zbiegowymi finansowanymi z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2.

19 18 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy TABL. 3. ( 14). WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE VII - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota wypłat w tys. zł % O G Ó Ł E M ,2 100,0 z tego: Emerytury i renty 1/ ,3 45,3 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ,2 2,8 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 2/ oraz po innych osobach ubezpieczonych 4 726,6 0,6 Odszkodowania powypadkowe 490,8 0,1 Pozostałe świadczenia 2/ ,3 51,2 w tym: ryczałty energetyczne dla kombatantów ,2 14,0 dodatki kombatanckie ,9 6,2 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 1 058,7 0,1 świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników ,2 1,2 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych ,1 4,6 dodatki kompensacyjne ,2 2,3 1/ Łącznie z emeryturami i rentami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. Bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z wypłaconymi przez komórki RUM. TABL. 4. ( 15). EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ W OKRESIE VII - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty w zł O G Ó Ł E M , ,79 Emerytury , ,30 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,44 Renty rodzinne , ,33 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH , ,02 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,98 w tym emerytury z FUS pobierane przy tych rentach , ,09 Renty rodzinne , ,88 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW , ,40 Emerytury wyjątkowe , ,30 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy , ,69 Renty rodzinne wyjątkowe , ,32 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 21 77, ,01 Renty z tytułu niezdolności do pracy 16 61, ,56 Renty rodzinne 5 15, ,54 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. Łącznie z emeryturami zbiegowymi finansowanymi z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2.

20 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy 19 TABL. 5. ( 16). POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX I - IX IV - VI VII - IX JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE 2/ Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł 1 288, ,7 481,0 490,8 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł , , , ,63 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN ORAZ PO INNYCH OSOBACH UBEZPIECZONYCH 3/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,6 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 994, , , ,38 RYCZAŁTY ENERGETYCZNE Liczba 4/ ryczałtów Wypłaty w tys. zł , , , ,2 DODATKI KOMBATANCKIE Liczba 4/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,9 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI DODATKU KOMBATANCKIEGO Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł 3 193, , , ,7 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA ŻOŁNIERZY-GÓRNIKÓW Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,2 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA DEPORTOWANYCH Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,1 DODATKI KOMPENSACYJNE Liczba 4/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,2 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE 5/ Liczba 4/ osób pobierających Wypłaty w tys. zł , , , ,2 Przeciętna wypłata świadczenia w zł 2 002, , , ,77

21 20 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy TABL. 5. ( 16). POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX I - IX IV - VI VII - IX RENTY SOCJALNE 6/7/ Liczba 4/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , , , ,4 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł 3 261, , , ,8 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 929, , , ,68 1/ Łącznie z wypłatami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 2 pkt. b). 3/ Patrz uwagi wstępne ust. 2 pkt. c). 4/ Przeciętna miesięczna. 5/ Bez wypłat realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 6/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez komórki RUM, MON, MSW, MS oraz KRUS. 7/ W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. TABL. 6. ( 17). ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE, ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRACY WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX I - IX IV - VI VII - IX ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE Liczba 1/ osób pobierających zasiłki Wypłaty w tys. zł , , , ,2 ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba 1/ osób pobierających świadczenia Wypłaty w tys. zł , , , ,4 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł 2 226, ,4 656,0 583,4 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 983, , , ,17 1/ Przeciętna miesięczna.

22 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy 21 TABL. 7. ( 18). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - IX 2015 R. Liczba osób pobierających: z tego: WOJEWÓDZTWA renty socjalne zasiłki i świadczenia przedemerytalne razem zasiłki przedemerytalne świadczenia przedemerytalne POLSKA 1/ / Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego dla danego świadczeniobiorcy. 2/ Łącznie z rentami socjalnymi wypłacanymi przez MON, MSW, MS oraz KRUS nie uwzględnionymi w podziale na województwa oraz łącznie z rentami socjalnymi wypłaconymi przez komórki RUM.

23 22 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy TABL. 8. ( 19). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE VII - IX 2015 R. Liczba osób pobierających: z tego: WOJEWÓDZTWA renty socjalne zasiłki i świadczenia przedemerytalne razem zasiłki przedemerytalne świadczenia przedemerytalne POLSKA 1/ / Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego dla danego świadczeniobiorcy. 2/ Łącznie z rentami socjalnymi wypłacanymi przez MON, MSW, MS oraz KRUS nie uwzględnionymi w podziale na województwa oraz łącznie z rentami socjalnymi wypłaconymi przez komórki RUM.

24 WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE I IX 2015 R. (w mln zł) Emerytury i renty 1 116,9 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 1 084,2 1,4 64,1 15,7 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin oraz po innych osobach ubezpieczonych Odszkodowania powypadkowe Pozostałe świadczenia Pozostałe świadczenia: ryczałty energetyczne dla kombatantów 349,1 dodatki kombatanckie oraz świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 156,8 30,9 115,6 56,3 świadczenia pieniężne dla żołnierzy górników świadczenia pieniężne dla osób deportowanych dodatki kompensacyjne 375,5 pozostałe świadczenia

25 PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE, ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE W OKRESIE VII IX 2015 R. Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA OSÓB dla POBIERAJĄCYCH: WOJEW_16_ świadczenia przedemerytalne zasiłki przedemerytalne renty socjalne

26 EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH TABL. 1. ( 20). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE I - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 271, , ,63 w tym: okresowe emerytury kapitałowe 12, ,0 160,78 Emerytury 5 015, , ,86 Renty z tytułu niezdolności do pracy 988, , ,62 Renty rodzinne 1 267, , ,26 w tym: EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 3/ 187, , ,85 Emerytury 106, , ,84 Renty z tytułu niezdolności do pracy 15, , ,56 Renty rodzinne 66, , ,04 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 3/ 323, , ,68 Emerytury 206, , ,07 Renty z tytułu niezdolności do pracy 29, , ,23 Renty rodzinne 88, , ,78 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 3/ 294, , ,69 Emerytury 260, , ,51 Renty z tytułu niezdolności do pracy 33, , ,59 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 3/ 166, , ,90 Emerytury 76, , ,48 Renty z tytułu niezdolności do pracy 53, , ,22 Renty rodzinne 35, , ,52 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 61, , ,39 Renty z tytułu niezdolności do pracy 37, , ,15 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 27, , ,56 Renty rodzinne 23, , ,95 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 0, , ,44 Emerytury wyjątkowe 0, , ,49 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0,1 930, ,33 Renty rodzinne wyjątkowe 0, , ,40 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 212, , ,46 Renty z tytułu niezdolności do pracy 187, , ,20 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 124, , ,99 Renty rodzinne 25, , ,86 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Patrz uwagi wstępne ust. 2 i 3. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSW oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSW oraz MS. 3/ Dotyczy świadczeń przyznanych według tzw. "starych" zasad.

27 26 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 21). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE VII - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 272, , ,18 w tym: okresowe emerytury kapitałowe 18, ,5 170,99 Emerytury 5 032, , ,26 Renty z tytułu niezdolności do pracy 976, , ,14 Renty rodzinne 1 263, , ,60 w tym: EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 3/ 185, , ,41 Emerytury 104, , ,13 Renty z tytułu niezdolności do pracy 14, , ,89 Renty rodzinne 65, , ,54 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 3/ 323, , ,35 Emerytury 206, , ,23 Renty z tytułu niezdolności do pracy 28, , ,90 Renty rodzinne 88, , ,75 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 3/ 291, , ,47 Emerytury 258, , ,98 Renty z tytułu niezdolności do pracy 33, , ,49 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 3/ 163, , ,65 Emerytury 75, , ,60 Renty z tytułu niezdolności do pracy 52, , ,59 Renty rodzinne 35, , ,17 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 60, , ,02 Renty z tytułu niezdolności do pracy 36, , ,98 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 26, , ,09 Renty rodzinne 23, , ,88 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 0, , ,40 Emerytury wyjątkowe 0,2 766, ,30 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0,1 289, ,69 Renty rodzinne wyjątkowe 0, , ,32 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 210, , ,01 Renty z tytułu niezdolności do pracy 185, , ,65 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 123, , ,48 Renty rodzinne 24, , ,68 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Patrz uwagi wstępne ust. 2 i 3. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSW oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSW oraz MS. 3/ Dotyczy świadczeń przyznanych według tzw. "starych" zasad.

28 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 27 TABL. 3. ( 22). PRZECIĘTNA EMERYTURA-RENTA W % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA 2015 I - IX IV - VI VII - IX WYSZCZEGÓLNIENIE przeciętna wypłata emerytury-renty w zł w % przeciętna w % przeciętna w % przeciętnego wypłata przeciętnego wypłata przeciętnego wynagro- emerytury-renty wynagro- emerytury-renty wynagrodzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 1 974,63 50, ,90 51, ,18 51,1 b/ 57,5 58,9 58,3 Emerytury a/ 2 090,86 53, ,73 54, ,26 54,1 b/ 60,9 62,4 61,7 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ 1 586,62 40, ,10 41, ,14 41,0 b/ 46,2 47,4 46,8 Renty rodzinne a/ 1 817,26 46, ,95 47, ,60 47,0 b/ 52,9 54,3 53,7 a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w II kwartale 2015 r ,88 zł, w III kwartale 2015 r ,33 zł a w okresie I - IX 2015 r ,51 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w II kwartale 2015 r ,44 zł, w III kwartale 2015 r ,78 zł a w okresie I - IX 2015 r ,34 zł. TABL. 4. ( 23). EMERYTURY POMOSTOWE 1/ WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX 2015 IV - VI VII - IX Przeciętna miesięczna liczba emerytów w tys. 13,3 13,3 14,1 Kwota wypłat w tys. zł , , ,7 Przeciętna wypłata emerytury w zł 2 416, , ,81 1/ Bez świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Patrz uwagi wstępne ust. 3.

29 28 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 5. ( 24). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW 2015 WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX IV - VI VII - IX w liczbach bezwględnych IV - VI 2015 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego 1/ ,2 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,9 emerytury 2/ ,6 renty z tytułu niezdolności do pracy ,3 renty rodzinnej ,1 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,1 emeryturę ,5 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,7 rentę rodzinną ,7 Saldo pozostałych zmian x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego 1/ ,8 1/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSW oraz MS w zbiegi z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSW oraz MS. 2/ Łącznie z emeryturami przyznanymi osobom pobierającym wcześniej zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

30 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 29 TABL. 6. ( 25). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - IX 2015 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne OGÓŁEM 1/2/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSW i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

31 30 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 7. ( 26). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE VII - IX 2015 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne OGÓŁEM 1/2/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSW i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

32 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 31 TABL. 8. ( 27). PRZECIĘTNA EMERYTURA-RENTA WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - IX 2015 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych OGÓŁEM 1/2/ 1 974, , , ,26 Dolnośląskie 1 996, , , ,77 Kujawsko-pomorskie 1 820, , , ,72 Lubelskie 1 770, , , ,64 Lubuskie 1 803, , , ,20 Łódzkie 1 838, , , ,44 Małopolskie 1 932, , , ,40 Mazowieckie 2 040, , , ,10 Opolskie 1 941, , , ,76 Podkarpackie 1 714, , , ,65 Podlaskie 1 791, , , ,01 Pomorskie 1 949, , , ,56 Śląskie 2 423, , , ,80 Świętokrzyskie 1 780, , , ,32 Warmińsko-mazurskie 1 783, , , ,03 Wielkopolskie 1 890, , , ,25 Zachodniopomorskie 1 905, , , ,58 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSW i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

33 32 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 9. ( 28). PRZECIĘTNA EMERYTURA-RENTA WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE VII - IX 2015 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych OGÓŁEM 1/2/ 1 990, , , ,60 Dolnośląskie 2 012, , , ,52 Kujawsko-pomorskie 1 836, , , ,09 Lubelskie 1 786, , , ,28 Lubuskie 1 820, , , ,59 Łódzkie 1 854, , , ,42 Małopolskie 1 946, , , ,31 Mazowieckie 2 055, , , ,01 Opolskie 1 958, , , ,47 Podkarpackie 1 729, , , ,99 Podlaskie 1 806, , , ,44 Pomorskie 1 964, , , ,96 Śląskie 2 438, , , ,21 Świętokrzyskie 1 794, , , ,51 Warmińsko-mazurskie 1 799, , , ,76 Wielkopolskie 1 907, , , ,81 Zachodniopomorskie 1 919, , , ,12 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSW i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

34 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 33 TABL. 10. ( 29). KWOTA WYPŁAT EMERYTUR I RENT WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - IX 2015 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych OGÓŁEM 1/2/ , , , ,8 Dolnośląskie , , , ,3 Kujawsko-pomorskie , , , ,7 Lubelskie , , , ,0 Lubuskie , , , ,5 Łódzkie , , , ,4 Małopolskie , , , ,1 Mazowieckie , , , ,9 Opolskie , , , ,8 Podkarpackie , , , ,5 Podlaskie , , , ,1 Pomorskie , , , ,8 Śląskie , , , ,6 Świętokrzyskie , , , ,3 Warmińsko-mazurskie , , , ,3 Wielkopolskie , , , ,0 Zachodniopomorskie , , , ,5 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSW i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

35 34 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 11. ( 30). KWOTA WYPŁAT EMERYTUR I RENT WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE VII - IX 2015 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych OGÓŁEM 1/2/ , , , ,5 Dolnośląskie , , , ,6 Kujawsko-pomorskie , , , ,0 Lubelskie , , , ,8 Lubuskie , , , ,5 Łódzkie , , , ,7 Małopolskie , , , ,7 Mazowieckie , , , ,5 Opolskie , , , ,7 Podkarpackie , , , ,4 Podlaskie , , , ,0 Pomorskie , , , ,5 Śląskie , , , ,6 Świętokrzyskie , , , ,9 Warmińsko-mazurskie , , , ,2 Wielkopolskie , , , ,8 Zachodniopomorskie , , , ,6 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSW i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

36 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 12. ( 31). WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ ORAZ O PRZYZNANIE EMERYTUR POMOSTOWYCH I NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZEŃ KOMPENSACYJNYCH WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX IV - VI w liczbach bezwzględnych VII - IX IV - VI 2015 = 100 EMERYTURY I RENTY 2/ ,6 Emerytury ,2 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,1 Renty rodzinne ,6 EMERYTURY POMOSTOWE ,4 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE ,0 1/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. TABL. 13. ( 32). ZAŁATWIONE WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ ORAZ O PRZYZNANIE EMERYTUR POMOSTOWYCH I NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZEŃ KOMPENSACYJNYCH 2015 WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX IV - VI w liczbach bezwzględnych VII - IX IV - VI 2015 = 100 EMERYTURY I RENTY 3/ ,2 Emerytury ,8 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,7 Renty rodzinne ,7 EMERYTURY POMOSTOWE ,3 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE ,3 1/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz łącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). 3/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

37 36 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 14. ( 33). WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - IX 2015 R. WOJEWÓDZTWA emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne OGÓŁEM 3/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy. Ogółem Zarejestrowane wnioski z tego o: TABL. 15. ( 34). ZAŁATWIONE WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/3/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - IX 2015 R. Załatwione wnioski z tego o: WOJEWÓDZTWA Ogółem renty z tytułu emerytury renty rodzinne niezdolności do pracy OGÓŁEM 4/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego orazłącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

38 TABL. 16. ( 35). WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE VII - IX 2015 R. WOJEWÓDZTWA emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne OGÓŁEM 3/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy. Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 37 Ogółem Zarejestrowane wnioski z tego o: TABL. 17. ( 36). ZAŁATWIONE WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/3/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE VII - IX 2015 R. Załatwione wnioski z tego o: WOJEWÓDZTWA Ogółem renty z tytułu emerytury renty rodzinne niezdolności do pracy OGÓŁEM 4/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego orazłącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

39 38 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 18. ( 37). POLSKIE ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE WYPŁACONE PRZEZ KOMÓRKI REALIZACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZUS 1/ W OKRESIE I - IX 2015 R. Liczba wypłat 2/ Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna emerytura-renta w zł Wypłaty ogółem , ,53 z tego: wypłaty w kraju , ,09 wypłaty (transfery) za granicę razem , ,88 z tego: do państw UE , ,01 z tego: Austria ,3 790,19 Belgia ,9 901,63 Bułgaria ,2 581,17 Chorwacja ,4 517,13 Cypr , ,43 Czechy ,4 507,34 Dania ,1 974,73 Estonia 4 51, ,84 Finlandia ,0 592,13 Francja ,9 770,64 Grecja , ,65 Hiszpania , ,71 Holandia , ,15 Irlandia , ,25 Litwa ,8 803,21 Luksemburg ,4 876,86 Łotwa 18 79,0 487,51 Malta 3 54, ,31 Niemcy , ,32 Portugalia 9 52,4 663,92 Rumunia 9 49,0 576,85 Słowacja ,1 455,34 Słowenia ,4 486,50 Szwecja ,3 744,37 Węgry ,2 601,08 Wielka Brytania , ,05 Włochy , ,86 do państw EFTA ,3 878,67 z tego: Islandia , ,69 Liechtenstein 2 24, ,76 Norwegia ,2 975,04 Szwajcaria ,1 809,82 do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE/EOG , ,91 1/ Bez wypłat świadczeń specjalnych (NZSS). 2/ Przeciętna miesięczna. WYSZCZEGÓLNIENIE TABL. 19. ( 37a). WYPŁATY ŚWIADCZEŃ SPECJALNYCH (NZSS) DLA POLSKICH KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH ZAMIESZKAŁYCH ZA GRANICĄ (REALIZOWA- NYCH NA PODSTAWIE DECYZJI PREMIERA RP) 1/ W OKRESIE I - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba wypłat 2/ Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata w zł Wypłaty ogółem ,6 710,48 z tego: wypłaty do państw UE i EFTA razem 30 68,2 758,22 z tego: Litwa 23 51,7 750,16 Łotwa 7 16,5 784,69 wypłaty do innych państw poza UE i EFTA razem ,4 704,54 1/ 2/ Świadczenia płatne kwartalnie przez komórkę RUM w I Oddziale w Warszawie w wysokości 24% kwoty bazowej przekazywane kombatantom polskim za pośrednictwem placówek konsularnych RP. Przeciętna kwartalna.

40 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 39 TABL. 20. ( 38). ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ ZAGRANI- CZNE INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE OSOBOM UPRAWNIONYM DO RENT ZAGRANICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM ZUS W OKRESIE I - IX 2015 R. KRAJ Przeciętna miesięczna liczba rent (wpłat) Waluta Kwota wpłat w walucie obcej w tys. Przeciętna miesięczna wpłata w walucie obcej Białoruś 32 USD 16,1 56,29 Brazylia 5 EURO 19,3 402,29 Czarnogóra 1 USD 0,3 52,00 Niemcy EURO 3 288,9 304,86 Serbia i Wojwodina 44 USD 85,6 217,81 Ukraina 44 USD 22,7 57,40 TABL. 21. ( 39). ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN WYPŁACONE PRZEZ KOMÓRKI REALIZACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZUS W OKRESIE I - IX 2015 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba zasiłków Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wysokość zasiłku w zł Wypłaty ogółem , ,34 z tego: wypłaty w kraju , ,10 wypłaty (transfery) za granicę razem , ,26 z tego: do państw UE , ,56 z tego: Austria 6 24, ,00 Belgia 2 8, ,00 Bułgaria 1 4, ,00 Czechy 4 15, ,65 Dania 2 8, ,00 Francja , ,00 Hiszpania 2 8, ,00 Holandia 3 12, ,00 Niemcy , ,00 Szwecja 20 76, ,00 Węgry 5 20, ,00 Wielka Brytania 9 36, ,00 do państw EFTA 2 8, ,00 z tego: Norwegia 1 4, ,00 Szwajcaria 1 4, ,00 do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE i EFTA , ,53 z tego: Australia , ,00 Kanada 19 73, ,35 Macedonia 1 4, ,00 USA , ,00 do pozostałych państw poza UE i EFTA - - -

41 EMERYCI I RENCIŚCI POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE VII IX 2015 R. (w tys.) 5 032,9 976, , Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne EMERYCI I RENCIŚCI POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG WYBRANYCH GRUP UBEZPIECZENIOWYCH W OKRESIE VII IX 2015 R. (w tys.) OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ 75,6 52,8 35,5 NAUCZYCIELE 258,6 33,2 GÓRNICY 206,1 28,7 88,5 KOLEJARZE 104,3 14,9 65, Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne

42 EMERYCI I RENCIŚCI WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE VII IX 2015 R. (w tys.) Śląskie 1 109,0 Mazowieckie 939,8 Wielkopolskie 627,6 Małopolskie 619,5 Dolnośląskie 596,9 Łódzkie 507,4 Pomorskie 411,3 Kujawsko pomorskie 381,0 Podkarpackie 376,5 Lubelskie 349,8 Zachodniopomorskie 329,1 Warmińsko mazurskie 247,2 Świętokrzyskie 234,4 Lubuskie 196,4 Opolskie 176,2 Podlaskie 170,

43 PRZECIĘTA MIESIĘCZNA WYPŁATA EMERYTURY I RENTY WYPŁACONEJ PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE VII IX 2015 R. (w zł) Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 500, , , , , ,00 Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne

44 PRZECIĘTA MIESIĘCZNA WYPŁATA EMERYTURY I RENTY WYPŁACONEJ PRZEZ KOMÓRKI REALIZACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZUS WEDŁUG KRAJÓW ZAMIESZKANIA W OKRESIE I IX 2015 R. (w zł) Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Norwegia Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy 0,00 500, , , , ,00

45 DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU TABL. 1. ( 40). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE I - IX 2015 R. Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA ogółem % lekarza orzecznika z tego przez: % komisje lekarskie Zakładu % O G Ó Ł E M , , ,0 Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych , , ,8 Orzeczenia ponowne dla celów rentowych , , ,6 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom , , ,7 Orzeczenia powypadkowe , , ,7 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji , , ,4 Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego 1/ , ,9 x x Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy , ,5 x x Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej , , ,1 Orzeczenia w pozostałych sprawach , , ,7 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy.

46 46 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 41). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE VII - IX 2015 R. Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA ogółem % lekarza orzecznika z tego przez: % komisje lekarskie Zakładu % O G Ó Ł E M , , ,0 Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych , , ,0 Orzeczenia ponowne dla celów rentowych , , ,3 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom , , ,1 Orzeczenia powypadkowe , , ,7 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji , , ,4 Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego 1/ , ,9 x x Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy , ,5 x x Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej , , ,0 Orzeczenia w pozostałych sprawach 522 0, , ,5 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy.

47 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 47 TABL. 3. ( 42). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA I - IX IV - VI 2015 w liczbach bezwzględnych VII - IX IV - VI 2015 = 100 O G Ó Ł E M ,4 Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych ,9 Orzeczenia ponowne dla celów rentowych ,4 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom ,9 Orzeczenia powypadkowe ,5 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji ,3 Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego 1/ ,6 Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy ,0 Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej ,8 Orzeczenia w pozostałych sprawach ,2 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. TABL. 4. ( 43). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA I - IX IV - VI 2015 w liczbach bezwzględnych VII - IX IV - VI 2015 = 100 O G Ó Ł E M ,1 Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych ,7 Orzeczenia ponowne dla celów rentowych ,7 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom ,2 Orzeczenia powypadkowe ,3 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji ,8 Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej ,3 Orzeczenia w pozostałych sprawach ,2

48 48 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 5. ( 44). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU Liczba orzeczeń WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX IV - VI 2015 w liczbach bezwzględnych VII - IX IV - VI 2015 = 100 ORZECZENIA OGÓŁEM ,1 w tym: Zmieniające ustalenie lekarza orzecznika ZUS ,5 Podtrzymujące orzeczenie lekarza orzecznika ZUS ,3 TABL. 6. ( 45). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU WEDŁUG WOJEWÓDZTW 1/ I - IX 2015 Liczba orzeczeń: VII - IX 2015 WOJEWÓDZTWA z tego wydanych przez: z tego wydanych przez: ogółem lekarza orzecznika ZUS komisje lekarskie Zakładu ogółem lekarza orzecznika ZUS komisje lekarskie Zakładu OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według oddziału ZUS wydającego orzeczenie.

49 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU WEDŁUG RODZAJU ORZECZENIA W OKRESIE VII IX 2015 R. 28,6% 16,8% 7,9% 4,6% 3,8% 33,4% 4,2% 0,1% 0,6% w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy ponowne dla celów rentowych pierwszorazowe dla celów rentowych powypadkowe o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom opinie i dodatkowe badania lekarskiew sprawach świadczeń podlegających koordynacji w pozostałych sprawach

50 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE VII IX 2015 R. Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie M azowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie WOJEW_16_ LICZBA ORZECZEŃ WYDANYCH PRZEZ: komisje lekarskie zakładu lekarze orzecznicy

51 REHABILITACJA LECZNICZA TABL. 1. ( 46). SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ Liczba osób skierowanych I - IX 2015 VII - IX 2015 WOJEWÓDZTWA Ogółem na skutek chorób Ogółem na skutek chorób narządu ruchu układu krążenia narządu ruchu układu krążenia OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

52 52 Rehabilitacja lecznicza - Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 47). SPRAWY ZAKOŃCZONE REHABILITACJĄ LECZNICZĄ Liczba spraw I - IX 2015 VII - IX 2015 WOJEWÓDZTWA Ogółem na skutek chorób na skutek chorób Ogółem narządu ruchu układu krążenia narządu ruchu układu krążenia OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

53 SĄDY PRACY TABL. 1. ( 48). ODWOŁANIA OD DECYZJI ODDZIAŁÓW ZUS W OKRESIE I - IX 2015 R. Odwołania ODWOŁANIA do załatwienia zarejestrowane w okresie sprawozdawczym załatwione ogółem załatwione w O/ZUS przez wydanie decyzji uwzględniającej roszczenie 1/ przekazane do sądu O G Ó Ł E M z tego w sprawach: emerytur i rent razem emerytur rent z tytułu niezdolności do pracy rent rodzinnych kapitału początkowego ubezpieczeń społecznych i realizacji dochodów świadczeń w razie choroby i macierzyństwa świadczeń rodzinnych jednorazowych odszkodowań rent socjalnych świadczeń i zasiłków przedemerytalnych transferu świadczeń za granicę pozostałych / Łącznie z decyzjami rozpatrującymi nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy. TABL. 2. ( 49). SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZUS PRZEZ SĄDY PIERWSZEJ INSTANCJI W OKRESIE I - IX 2015 R. ORZECZENIA Liczba wydanych przez sąd orzeczeń uwzględniające odwołania oddalające, odrzucające odwołania Z tego orzeczenia: umarzające postępowanie uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania O G Ó Ł E M z tego w sprawach: emerytur i rent razem emerytur rent z tytułu niezdolności do pracy w tym dotyczących lekarzy orzeczników i komisji lekarskich rent rodzinnych kapitału początkowego ubezpieczeń społecznych i realizacji dochodów świadczeń w razie choroby i macierzyństwa świadczeń rodzinnych jednorazowych odszkodowań rent socjalnych świadczeń i zasiłków przedemerytalnych transferu świadczeń za granicę pozostałych

54

55 SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ ORAZ SPRAWY ZAKOŃCZONE REHABILITACJĄ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE VII IX 2015 R. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie skierowania na rehabilitację sprawy zakończone rehabilitacją

56 SPOSÓB ROZTRZYGNIĘCIA ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZUS PRZEZ SĄDY PIERWSZEJ INSTANCJI W OKRESIE I IX 2015 R. EMERYTURY I RENTY uwzględniające odwołania 53,9% oddalające, odrzucające odwołania 36,3% 8,5% umarzające postępowanie 1,3% uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I REALIZACJA DOCHODÓW uwzględniające odwołania 55,7% 25,4% 18,8% 0,1% oddalające, odrzucające odwołania umarzające postępowanie uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2018 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2017 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2014 R. Warszawa 2015 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2015 R. Warszawa 2016 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I -III 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl. Str.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I - III 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2016 R. DANE WSTĘPNE Warszawa 2017 Objaśnienia znaków umownych: Kreska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2013 R. Warszawa 2014 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2011 R. Warszawa 2012 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2010 R. Warszawa 2011 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH w % przeciętnego wynagrodzenia 60 58 56 54 52 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Spis treści Uwagi wstępne...............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2008 r. 0 2 500 5 000 7 500 WARSZAWA, maj 2009 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2006

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2009 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 WARSZAWA, maj 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2012 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) 2005 r. WARSZAWA Maj 2006 r. Spis treści Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 7 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 322,7 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2008 r.

Emerytury i renty górnicze w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 322,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 61,0 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 260,5 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2007 r.

Emerytury i renty górnicze w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 319,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,7 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2015 r.

Emerytury i renty przyznane w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2015 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,0 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 498,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 62,3 lat Średni wiek rencistów z tytułu niezdolności do pracy: 52,7 lat Średni staż rencistów z tytułu niezdolności do

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo