ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r."

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej wiek lat i mniej % osób mężczyźni kobiety WARSZAWA, czerwiec 2014 r.

2 Spis treści Uwagi wstępne Str. Ubezpieczeni Dochody FUS Wydatki FUS Emerytury i renty Podstawowe dane o świadczeniobiorcach według województw Orzeczenia lekarskie Zasiłki Absencja chorobowa Inne świadczenia: emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne i renty socjalne Uwaga: Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych z większą dokładnością niż podano w tablicach. Objaśnienia znaków umownych Kreska ( - ) Zero ( 0 ) Kropka (. ) Znak iks ( x ) - zjawisko nie wystąpiło - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe

3 Uwagi wstępne 1. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu, są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Kwota wypłat świadczeń emerytalno-rentowych oznacza kwotę łącznie z zaliczką na podatek dochodowy, składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz z dodatkami pielęgnacyjnymi i dodatkami dla sierot zupełnych, ale bez dodatków za tajne nauczanie. Przeciętna miesięczna wypłata emerytury i renty prezentowana jest łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi i dodatkami dla sierot zupełnych, od 2009 r. łącznie z kwotą okresowej emerytury kapitałowej (od 2011 r. również jest to II filar ZUS). Prezentowane dane liczbowe nie uwzględniają emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz świadczeń pobieranych łącznie ze świadczeniem rolniczym; w 2009 r. uwzględniają emerytury pomostowe natomiast w kolejnych latach tj. w latach od 2010 r. do 2013 r. nie uwzględniają emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy inwalidy wojennego i połowy emerytury, w zestawieniach statystycznych świadczeniobiorca występuje tylko raz - jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń W dziale Emerytury i renty zamieszczono informacje o pełnej zbiorowości emerytów i rencistów, tj. o emerytach i rencistach, którym świadczenia wypłaca ZUS, w 2009 r. - łącznie z danymi o emeryturach pomostowych. Informacje o emeryturach pomostowych, nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, świadczeniach i zasiłkach przedemerytalnych oraz o rentach socjalnych za rok 2013 zostały zawarte w dziale Inne świadczenia.

4 Ubezpieczeni 7 Liczba ubezpieczonych a) w latach stan w grudniu Lata Ubezpieczeni w tys. okres poprzedni = ,0 99, ,3 99, ,4 100, ,9 102, ,1 101, ,5 105, ,7 103, ,0 100, ,5 100, ,1 100, ,9 99, ,8 99,4 a) ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tys

5 8 Dochody FUS Wpływy składek i należności pochodnych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Wyszczególnienie w mln zł Ogółem , , ,0 Źródło: Departament Finansów Zakładu Pozaskładkowe dochody FUS Wyszczególnienie w mln zł Ogółem , , ,2 Dotacja z budżetu państwa a) , , ,9 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE , , ,5 Środki z FRD 4 000, , ,0 Pozostałe dochody b) 303,6 295,7 244,8 a) Jest to dotacja przeznaczona między innymi na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne przyznawane w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS oraz dotacja przeznaczona na uzupełnienie niedoboru środków na wypłaty świadczeń między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki. b) Pozostałe dochody to między innymi zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu przez emeryta bądź rencistę z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Źródło: Departament Finansów Zakładu

6 1 Dochody FUS 9 Struktura dochodów FUS w 2013 r. według rodzajów 70,8% pozaskładkowe dochody 29,2% wpływy ze składek i należności pochodnych Pozostałe dochody 0,5% 4,9% Środki z FRD Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE Dotacja z budżetu państwa 21,2% 73,4%

7 10 Wydatki FUS Wydatki FUS ogółem Wyszczególnienie w mln zł w mln zł Ogółem ,4 100, ,8 100,0 - świadczenia pieniężne ,4 97, ,6 98,0 - odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 3 765,0 2, ,0 1,9 - działalność prewencyjna 176,2 0,1 180,7 0,1 - pozostałe wydatki bieżące 2,8 0,0 3,5 0,0 Źródło: Departament Finansów Zakładu Wydatki FUS w 2013 r. według rodzajów 1,9% 0,1% odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydatki na działalność prewencyjną oraz pozostałe wydatki bieżące wydatki na świadczenia pieniężne 98,0% 330,1 mln zł pozostałe świadczenia ,7 mln zł zasiłki z ubezpieczeń społecznych ,8 mln zł emerytury i renty

8 Wydatki FUS 11 Wydatki na świadczenia pieniężne z FUS w 2013 r. według rodzajów świadczeń Wyszczególnienie Razem W tym bez podlegających refundacji a) w tys. zł w % PKB b) w tys. zł Ogółem ,3 100,0 11, ,5 Emerytury i renty c) ,0 91,0 10, ,0 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych w tym: ,8 8,8 1, ,5 Zasiłki macierzyńskie ,1 2,4 0, ,1 Zasiłki opiekuńcze ,5 0,3 0, ,5 Zasiłki chorobowe ,3 4,7 0, ,3 Zasiłki pogrzebowe ,5 0,7 0, ,2 Zasiłki wyrównawcze 405,1 0,0 0,0 405,1 Świadczenia rehabilitacyjne ,3 0,7 0, ,3 Jednorazowe odszkodowania powypadkowe ,4 0,2 0, ,4 Pozostałe świadczenia ,1 0,0 0, ,6 a) bez świadczeń podlegających finansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa (m.in. świadczeń przyznawanych w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS) b) PKB - dane szacunkowe (źródło: Główny Urząd Statystyczny) c) Łącznie z wypłatami emeryturi rent realizowanychna mocy umów międzynarodowych,emeryturi rent osób mających również prawo do świadczenia rolniczego, rent wypadkowychfinansowanychz FUS, a wypłacanych przez MON, MSW, MS oraz łącznie z kwotą emerytur zbiegowych finansowanychz FUS, a wypłacanychprzy rentach finansowanychz odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa Wydatki z FUS do pokrycia ze składek, a wpływy ze składek Lata Wydatki z FUS do pokrycia ze składek, tj. bez podlegających refundacji z budżetu Wpływy ze składek i należności pochodnych Wskaźnik pokrycia wydatków dochodami ze składek w % ogółu w mld zł wydatków FUS w mld zł w % ,7 97,1 81,3 70, ,1 99,8 89,4 73, ,4 99,8 82,7 61, ,2 99,8 86,5 57, ,6 99,8 89,4 55, ,4 99,9 102,5 61, ,6 99,8 121,1 69, ,5 99,9 122,9 67,0

9 12 Wydatki FUS Wydatki na świadczenia pieniężne wg funduszy wyodrębnionych w ramach FUS w mln zł: Wyszczególnienie Ogółem FUS , , ,6 z tego: z funduszu emerytalnego , , ,6 z funduszu rentowego , , ,9 z funduszu chorobowego , , ,9 z funduszu wypadkowego 5 123, , ,2 Źródło: Departament Finansów Zakładu w % PKB: Wyszczególnienie a) Ogółem FUS 11,1 10,7 11,0 z tego: z funduszu emerytalnego 7,0 7,0 7,1 z funduszu rentowego 2,6 2,6 2,7 z funduszu chorobowego 0,7 0,8 0,9 z funduszu wypadkowego 0,3 0,3 0,3 fundusz wypadkowy fundusz chorobowy fundusz rentowy fundusz emerytalny 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8, a) % PKB a) PKB - dane szacunkowe Głównego Urzędu Statystycznego

10 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - liczba 13 Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających świadczenia emerytalno - rentowe a) Lata Liczba w tys. Rok poprzedni = , , , , , , , , , ,4 a) Patrz uwagi wstępne, pkt w tys

11 14 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - liczba Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne a) Lata w tys. emerytury okres poprzedni = 100 Liczba osób pobierających: renty z tytułu niezdolności do pracy w tys. okres poprzedni = 100 w tys. renty rodzinne okres poprzedni = , , , , , , X X , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 a) , , ,8 Patrz uwagi wstępne, pkt 6. renty z tytułu niezdolności do pracy 14,7% renty rodzinne 17,4% 67,9% emerytury

12 Renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez ZUS 15 Struktura wypłacanych w latach rent z tytułu niezdolności do pracy według stopnia niezdolności a) IV kwartał danego roku Renty z tytułu niezdolności do pracy: Lata ogółem całkowitej i samodzielnej egzystencji całkowitej częściowej ,0 12,9 31,8 55, ,0 12,9 31,4 55, ,0 7,3 27,5 65, ,0 6,1 29,6 64, ,0 5,6 30,3 64, ,0 5,3 30,6 64, ,0 5,0 30,8 64, ,0 4,8 31,0 64, ,0 4,5 31,5 64, ,0 4,4 31,5 64,1 a) Bez rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, rent osób mających również prawo do świadczenia rolniczego. Patrz uwagi wstępne, pkt w tys. całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy

13 16 Renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez ZUS - liczba Osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy w grudniu 2013 r. - bez osób pobierających renty inwalidy wojennego lub wojskowego - według okresu ważności orzeczenia Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety w tys. Ogółem 1 014,6 668,2 346,4 renciści z orzeczoną trwałą niezdolnością do pracy A) 461,6 308,5 153,1 renciści z orzeczoną okresową niezdolnością do pracy B) 553,0 359,7 193,3 Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 64,4 42,3 22,1 A) 50,1 32,7 17,4 B) 14,3 9,6 4,7 Całkowita niezdolność do pracy 292,2 189,2 103,0 A) 134,3 85,8 48,5 B) 157,9 103,4 54,5 Częściowa niezdolność do pracy 658,0 436,7 221,3 A) 277,2 190,0 87,2 B) 380,8 246,7 134, w tys całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy Renciści z niezdolnością do pracy : trwałą okresową

14 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wiek 17 Struktura według wieku osób pobierających emerytury - stan w grudniu 2013 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 54 lata i mniej 1,4 2,8 0, ,3 2,8 3, ,4 13,7 35, ,6 29,3 23, ,5 19,8 14, ,7 16,3 11,9 80 lat i więcej 13,1 15,3 11,7 Średni wiek w latach 69,9 71,1 69,0 Wśród osób pobierających emerytury w grudniu 2013 r. 41,0% (tj tys.) stanowili mężczyźni, a 59,0% (tj tys.) - kobiety. 80 lat i więcej wiek lata i mniej % osób mężczyźni kobiety

15 18 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wiek Struktura według wieku osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy - stan w grudniu 2013 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 29 lat i mniej 0,4 0,5 0, ,3 1,3 1, ,0 2,8 3, ,5 4,2 5, ,6 6,7 9, ,7 12,7 18, ,9 25,7 37, ,0 31,2 4, ,2 4,1 4, ,9 3,3 4, ,9 3,5 4,9 80 lat i więcej 4,6 4,0 5,7 Średni wiek w latach 58,5 58,9 57,8 Wśród osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy w grudniu 2013 r. 65,4% (tj. 691 tys.) stanowili mężczyźni, a 34,6% (tj. 365 tys.) - kobiety. 80 i więcej wiek lat i mniej % osób mężczyźni kobiety

16 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wiek 19 Struktura według wieku osób uprawnionych do renty rodzinnej - stan w grudniu 2013 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 0,2 1,1 0, ,0 4,1 0, ,3 9,9 1, ,1 21,1 2, ,6 23,6 4, ,5 2,1 0, ,7 2,5 0, ,9 2,8 0, ,9 2,7 0, ,9 2,3 0, ,2 3,8 3, ,5 7,4 7, ,1 8,3 8, ,4 3,0 10, ,8 1,8 13, ,5 1,6 16,3 80 lat i więcej 26,4 1,9 29,7 Średni wiek w latach 64,1 32,9 68,3 Wśród osób uprawnionych pobierających rentę rodzinną w grudniu 2013 r. 11,9% (tj.163 tys.) stanowili mężczyźni, a 88,1% (tj tys.) - kobiety. 70 lat i więcej wiek lat i mniej % osób mężczyźni kobiety

17 20 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - staż Staż Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 24 lata i mniej 10,2 4,7 15, ,2 12,8 11, ,8 16,8 24, ,5 19,8 32, ,1 29,2 12, ,1 13,4 3,5 50 lat i więcej 2,1 3,3 1,1 Średni staż w latach 34,5 36,8 32,4 a) Staż dotyczy tylko emerytur wyliczonych według dotychczasowych zasad. Struktura według stażu a) osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy - stan w grudniu 2013 r. Staż Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 3,3 3,2 3, ,2 8,0 11, ,2 9,6 14, ,3 12,0 15, ,6 15,0 16, ,1 17,2 13, ,1 15,9 13, ,5 11,8 7,9 40 lat i więcej 5,7 7,3 2,6 Średni staż w latach 22,7 23,8 20,6 a) bez stażu hipotetycznego Struktura według stażu osób pobierających emerytury a) - stan w grudniu 2013 r. Renty z tytułu niezdolności do pracy Emerytury staż w latach Kobiety Mężczyźni Ogółem

18 Renty rodzinne wypłacane przez ZUS 21 Struktura rent rodzinnych według liczby uprawnionych i statusu osoby, po której przyznano świadczenie - stan w grudniu 2013 r. Renty rodzinne Wyszczególnienie ogółem po ubezpieczonym po emerycie /renciście Ogółem 100,0 24,2 75,8 Ogółem 100,0 100,0 100,0 z tego świadczenia, do których jest uprawniona: 1 osoba 94,5 86,5 97,1 2 osoby 4,0 9,3 2,3 3 osoby 1,2 3,2 0,5 4 osoby 0,2 0,7 0,1 5 osób 0,1 0,2 0,0 6 i więcej osób 0,0 0,1 0,0 Średnia liczba osób na jedno świadczenie 1,1 1,2 1,0 4,0% 1,2% 0,3% 1 osoba 2 osoby 94,5% 3 osoby 4 osoby i więcej

19 22 Renty wypadkowe - liczba Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w latach Renty z tytułu niezdolności do pracy: z tego z tytułu: Lata Ogółem wypadków przy pracy chorób zawodowych wypadków w drodze do/z pracy w tys. osób ,8 105,3 124,0 18, ,2 102,6 121,8 17, ,7 100,2 119,4 17, ,2 98,4 117,2 16, ,2 96,4 114,8 16, ,2 93,9 111,9 15, ,7 91,5 108,4 14, ,3 89,4 105,6 14, ,1 87,3 102,9 13, ,1 84,9 99,9 13, z tytułu: w tys. wypadków przy pracy chorób zawodowych wypadków w drodze do/z pracy

20 Renty wypadkowe z tytułu niezdolnosci do pracy 23 Struktura według wieku i płci osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy - stan w grudniu 2013 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 24 lata i mniej 0,1 0,1 0, ,6 2,2 0, ,6 5,8 1, ,6 19,2 10, ,4 32,1 35, ,3 28,5 37,4 80 lat i więcej 12,4 12,1 13,3 Średni wiek w latach 67,5 66,5 69,8 Wśród osób pobierających renty wypadkowe w grudniu 2013 r. 68,4% stanowili mężczyźni, a 31,6% - kobiety. Struktura według stażu a) pracy i płci osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy - stan w grudniu 2013 r. Ogółem Mężczyźni Kobiety Staż pracy Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 3,8 4,3 2, ,0 5,9 3, ,9 6,9 3, ,0 8,2 4, ,5 10,3 7, ,5 16,1 11, ,1 17,6 28, ,6 15,7 24,8 40 lat i więcej 14,6 15,0 13,5 Średni staż w latach 27,5 26,4 29,8 a) bez stażu hipotetycznego

21 24 Renty rodzinne wypadkowe - liczba Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty rodzinne wypadkowe z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w latach Renty rodzinne z tego z tytułu: Lata Ogółem wypadków przy pracy chorób zawodowych wypadków w drodze do/z pracy w tys. osób ,6 22,1 4,5 5, ,1 21,7 4,5 4, ,6 21,4 4,5 4, ,1 21,1 4,6 4, ,5 20,8 4,5 4, ,0 20,5 4,5 4, ,4 20,1 4,5 3, ,8 19,7 4,4 3, ,1 19,3 4,4 3, ,4 18,9 4,2 3, z tytułu: w tys. wypadków przy pracy chorób zawodowych wypadków w drodze do/z pracy

22 Renty rodzinne wypadkowe 25 Struktura rent rodzinnych wypadkowych według liczby uprawnionych i statusu osoby, po której przyznano świadczenie - stan w grudniu 2013 r. Wyszczególnienie ogółem Renty rodzinne wypadkowe po ubezpieczonym po emerycie /renciście Ogółem 100,0 69,3 30,7 Ogółem 100,0 100,0 100,0 z tego renty, do których jest uprawniona: 1 osoba 85,3 82,8 91,2 2 osoby 9,9 11,8 5,6 3 osoby 3,8 4,3 2,6 4 osoby 0,7 0,8 0,5 5 osób 0,2 0,2 0,1 6 i więcej osób 0,1 0,1 0,0 Średnia liczba osób na jedno świadczenie 1,2 1,3 1,1 9,9% 3,8% 0,7% 1 osoba 0,3% 2 osoby 3 osoby 85,3% 4 osoby 5 i więcej osób

23 26 Emerytury i renty przyznane - liczba Liczba świadczeniobiorców, którym przyznano * ) emeryturę lub rentę w latach w tys. Ogółem 275,0 224,0 221,9 312,5 425,5 331,4 181,0 190,7 211,3 193,6 z tego osoby, którym przyznano: emeryturę 143,2 103,9 103,9 215,4 340,5 243,0 92,3 102,5 120,1 104,4 rentę z tytułu niezdolności do pracy 59,7 52,4 50,2 50,1 45,6 48,1 49,7 47,8 50,3 52,2 rentę rodzinną 72,1 67,7 67,8 47,0 39,4 40,3 39,0 40,4 40,9 37,0 *) dotyczy osób, którym przyznano świadczenie po raz pierwszy i które podjęły jego wypłatę w stałym miesięcznym terminie płatności Struktura świadczeniobiorców, którym przyznano emeryturę bądź rentę w 2013 r. 19,1% 27,0% emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne 53,9%

24 Emerytury przyznane - stare i nowe zasady - liczba i wysokość 27 Liczba i wysokość nowo przyznanych emerytur *) wg starych i nowych zasad w latach Wyszczególnienie Liczba osób, którym przyznano i wypłacono emeryturę - w tys Przeciętna wysokość **) w zł/gr EMERYTURY z tego: według starych zasad według nowych zasad ***) 102, ,26 36, ,55 66, , EMERYTURY z tego: według starych zasad według nowych zasad ***) 120, ,31 38, ,89 81, , EMERYTURY z tego: 104, ,75 według starych zasad 32, ,82 według nowych zasad ***) 71, ,51 *) Dotyczy osób, którym przyznano świadczenie po raz pierwszy i które podjęły jego wypłatę w stałym miesięcznym terminie płatności. **) Przeciętna wysokość z momentu przyznania świadczenia, z dodatkami pielęgnacyjnymi, bez wyrównań; w przypadku pobierania okresowej emerytury kapitałowej łącznie z kwotą tej emerytury. ***) tj. emerytury, których wysokość ustalana jest w całości lub w części na podstawie stanu konta

25 28 Renty z tytułu niezdolności do pracy przyznane Struktura rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w latach według stopnia niezdolności a) Renty z tytułu niezdolności do pracy: Lata ogółem całkowitej i samodzielnej egzystencji całkowitej częściowej ,0 8,3 30,9 60, ,0 8,0 30,7 61, ,0 7,2 31,2 61, ,0 7,3 32,2 60, ,0 8,0 33,3 58, ,0 6,4 32,8 60, ,0 5,9 31,8 62, ,0 5,8 32,8 61, ,0 6,3 31,8 61, ,0 6,5 29,7 63, a) stan w grudniu 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 w tys. całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy

26 Renty z tytułu niezdolności do pracy przyznane 29 Osoby, którym przyznano renty z tytułu niezdolności do pracy w 2013 r. - bez osób, którym przyznano renty inwalidy wojennego lub wojskowego - według okresu ważności orzeczenia - stan w grudniu Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety w tys. Ogółem 52,2 34,2 18,0 renciści z orzeczoną trwałą niezdolnością do pracy a) renciści z orzeczoną okresową niezdolnością do pracy b) 3,8 2,7 1,1 48,4 31,5 16,9 Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 100,0 100,0 100,0 a) 15,5 16,2 14,1 b) 84,5 83,8 85,9 Całkowita niezdolność do pracy 100,0 100,0 100,0 a) 6,4 6,9 5,3 b) 93,6 93,1 94,7 Częściowa niezdolność do pracy 100,0 100,0 100,0 a) 6,4 7,1 5,1 b) 93,6 92,9 94,9 % całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy Renciści z niezdolnością do pracy : trwałą okresową

27 30 Emerytury i renty przyznane - wiek Struktura według wieku osób, którym przyznano emerytury w 2013 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 49 lat i mniej 5,1 9,7 0, ,4 5,1 1, ,2 2,0 25, ,5 59,1 70,5 65 lat i więcej 13,8 24,1 2,4 Średni wiek w latach 59,5 59,7 59,3 Wśród osób, którym przyznano emerytury w 2013 r. 52,8% (tj. 55,1 tys.) stanowili mężczyźni, a 47,2% (tj. 49,3 tys.) - kobiety. 65 i więcej i mniej % osób mężczyźni kobiety

28 Emerytury i renty przyznane - wiek 31 Struktura według wieku osób, którym przyznano renty z tytułu niezdolności do pracy w 2013 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 19 lat i mniej 0,1 0,1 0, ,7 0,8 0, ,2 2,3 2, ,0 3,6 4, ,6 4,7 7, ,0 5,7 9, ,0 8,9 14, ,0 17,8 27, ,2 33,1 33, ,0 22,8 0,3 65 lat i więcej 0,2 0,2 0,3 Średni wiek w latach 51,7 52,8 49,4 Wśród osób, którym przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy w 2013 r. 65,4% (tj. 34,1 tys.) stanowili mężczyźni, a 34,6% (tj. 18,1 tys.) - kobiety. 60 i więcej wiek i mniej 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 % osób mężczyźni kobiety

29 32 Emerytury i renty przyznane - wiek Struktura według wieku osób uprawnionych do renty rodzinnej przyznanej w 2013 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 2,7 5,2 1, ,0 7,8 2, ,2 12,4 4, ,4 25,5 9, ,9 19,2 9, ,7 0,9 0, ,9 1,2 0, ,3 1,4 1, ,4 1,2 1, ,9 1,1 2, ,8 5,0 14, ,2 9,1 18, ,9 8,0 5, ,6 1,1 5, ,2 0,4 6, ,5 0,2 7,3 80 lat i więcej 6,4 0,3 8,6 Średni wiek w latach 44,0 27,2 49,9 Wśród osób uprawnionych, którym przyznano rentę rodzinną w 2013 r. 26,0% stanowili mężczyźni, a 74,0% - kobiety. 40,0 35,0 30,0 25,0 % osób 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 9 i mniej i więcej wiek mężczyźni kobiety

30 Emerytury i renty przyznane - staż 33 - stan w grudniu 2013 r. Struktura według stażu osób, którym przyznano emerytury a) w 2013 r. Staż Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 24 lata i mniej 10,3 11,1 7, ,1 28,2 1, ,5 25,1 11, ,3 11,5 40, ,5 9,8 34, ,8 13,7 2,8 50 lat i więcej 0,5 0,6 0,2 Średni staż w latach 33,7 32,8 36,4 a) Staż dotyczy tylko emerytur przyznanych według dotychczasowych zasad. Struktura według stażu a) osób, którym przyznano renty z tytułu niezdolności do pracy w 2013 r. - stan w grudniu 2013 r. Staż Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 1,5 1,5 1, ,8 5,0 7, ,4 5,2 8, ,2 6,4 11, ,6 8,8 14, ,3 13,5 18, ,0 20,7 21, ,3 23,3 14,6 40 lat i więcej 10,9 15,6 1,9 Średni staż w latach 27,9 29,5 24,7 a) bez stażu hipotetycznego

31 34 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wypłata Przeciętna miesięczna wypłata d) emerytury i renty wypłacanej przez ZUS w latach c) Lata Przeciętna wypłata W % przeciętnego % wzrostu brutto wynagrodzenia w w zł gospodarce a) nominalnego realnego b) ,75 59,0 107,8 106, ,74 55,0 103,1 100, ,81 53,2 109,5 105, ,52 54,9 108,8 105, ,95 56,3 106,5 103, ,22 56,1 105,1 100, ,85 57,1 105,4 101, ,52 58,1 105,4 104,5 a) w relacji do przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego b) liczony jako stosunek wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnego miesięcznego świadczenia brutto do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem c) patrz uwagi wstępne pkt. 6 d) patrz uwagi wstępne pkt. 2 i 3 60,0 w % przeciętnego wynagrodzenia 58,0 56,0 54,0 52,0 50,

32 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wypłata 35 Przeciętna miesięczna wypłata a) świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego przez ZUS według rodzaju świadczenia - w złotych: Wyszczególnienie Ogółem 1 251, , , , , , ,52 Emerytury 1 346, , , , , , ,39 Renty z tytułu niezdolności do 1 011, , , , , , ,65 pracy Renty rodzinne 1 190, , , , , , ,68 - w relacji do przeciętnego wynagrodzenia b) : Wyszczególnienie Ogółem 55,0 53,2 54,9 56,3 56,1 57,1 58,1 Emerytury 59,2 57,1 58,8 60,2 59,9 60,8 61,7 Renty z tytułu niezdolności do 44,5 42,5 43,6 44,7 44,5 45,7 46,6 pracy Renty rodzinne 52,3 50,1 51,2 52,3 51,9 52,9 53,8 a) patrz uwagi wstępne pkt. 2 i 3 b) pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego Przeciętna miesięczna wypłata a) emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych przez ZUS w XII 2013 r. według płci Ogółem Emerytury Mężczyźni Renty z tytułu niezdolności do pracy Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety - w złotych: 1 992, , , , , ,13 - w relacji do przeciętnego wynagrodzenia b) : 62,4 76,3 52,8 47,1 49,8 42,0 a) patrz uwagi wstępne pkt. 2 i 3 b) pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego

33 36 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wysokość Struktura emerytów i rencistów, którym świadczenie wypłaca ZUS według wysokości świadczeń w marcu 2013 r. Wysokość świadczenia w zł Ogółem Emerytury *) Renty z tytułu niezdolności do pracy: ogółem całkowitej i samodzielnej egzystencji całkowitej częściowej Renty rodzinne Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,00 i mniej 0,0 0, ,01-700,00 2,2 0,6 11, ,3-700,01-900,00 7,2 3,8 21,1-24,5 20,9 8,3 900, ,00 3,1 1,9 8,0-8,6 8,4 3, , ,00 10,4 8,7 16,6 59,0 19,4 12,1 11, , ,00 11,2 11,0 9,6 12,1 12,0 8,3 13, , ,00 12,0 12,8 6,1 5,5 8,2 5,2 14, , ,00 11,2 12,3 4,5 3,1 5,8 4,0 12, , ,00 9,6 10,7 3,2 2,1 4,5 2,7 11, , ,00 7,4 8,6 2,5 2,1 3,0 2,2 6, , ,00 5,6 6,7 2,2 1,0 2,3 2,2 4, , ,00 4,3 4,9 2,1 1,4 1,9 2,3 3, , ,00 3,2 3,6 2,0 2,2 1,3 2,4 2, , ,00 2,5 2,6 1,7 0,7 1,2 2,0 2, , ,00 2,0 2,1 1,6 1,9 1,4 1,7 1, , ,00 1,7 1,9 1,3 2,3 1,4 1,3 1, , ,00 1,4 1,6 1,1 2,0 1,1 1,0 1, , ,00 1,1 1,4 0,7 1,3 0,7 0,7 0, , ,00 0,9 1,2 0,6 0,9 0,5 0,6 0, ,01 i więcej 3,0 3,6 3,4 2,4 2,2 3,7 0,3 *) łącznie z kwotą okresowych emerytur kapitałowych, bez emerytur pomostowych 25 % osób ,00 i mniej 500,01-700,00 700,01-900,00 900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 i więcej emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne w zł

34 Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez ZUS - wiek 37 Przeciętny wiek osób pobierających emerytury według województw - stan w grudniu 2013 r. Lp. Województwo a) Ogółem Mężczyźni Kobiety Przeciętny wiek świadczeniobiorców w latach Ogółem 69,9 71,1 69,0 1 Dolnośląskie 70,1 71,3 69,3 2 Kujawsko-Pomorskie 69,7 71,7 68,5 3 Lubelskie 69,9 71,8 68,7 4 Lubuskie 69,7 71,5 68,6 5 Łódzkie 70,3 71,8 69,5 6 Małopolskie 70,4 71,4 69,6 7 Mazowieckie 71,4 73,3 70,3 8 Opolskie 70,3 71,9 69,2 9 Podkarpackie 70,0 72,1 68,3 10 Podlaskie 70,7 72,8 69,5 11 Pomorskie 70,2 72,1 68,8 12 Śląskie 68,2 67,9 68,6 13 Świętokrzyskie 70,1 71,8 68,8 14 Warmińsko-Mazurskie 70,0 71,7 68,9 15 Wielkopolskie 69,6 71,5 68,4 16 Zachodniopomorskie 70,0 71,5 69,0 74,0 73,0 72,0 71,0 wiek (w latach) 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 64, kobiety mężczyźni a) przypisanie do województwa według miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy

35 38 Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez ZUS - wiek Przeciętny wiek osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy według województw - stan w grudniu 2013 r. Lp. Województwo a) Ogółem Mężczyźni Kobiety Przeciętny wiek świadczeniobiorców w latach Ogółem 58,5 58,9 57,8 1 Dolnośląskie 59,9 60,0 59,8 2 Kujawsko-Pomorskie 56,8 57,3 55,7 3 Lubelskie 58,9 59,1 58,7 4 Lubuskie 59,1 59,0 59,3 5 Łódzkie 57,4 58,1 56,2 6 Małopolskie 60,0 60,1 59,8 7 Mazowieckie 58,1 58,4 57,4 8 Opolskie 59,4 59,7 58,8 9 Podkarpackie 57,5 57,9 56,5 10 Podlaskie 58,4 58,1 59,0 11 Pomorskie 58,7 58,9 58,3 12 Śląskie 59,1 60,0 57,1 13 Świętokrzyskie 58,3 58,6 57,4 14 Warmińsko-Mazurskie 57,7 58,0 57,3 15 Wielkopolskie 57,5 58,0 56,8 16 Zachodniopomorskie 59,3 58,9 59,9 61,0 60,0 59,0 58,0 wiek (w latach) 57,0 56,0 55,0 54,0 53, kobiety mężczyźni a) przypisanie do województwa według miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy

36 Orzecznictwo lekarskie 39 Liczba orzeczeń a ) pierwszorazowych i ponownych wydanych w sprawach rentowych w 2013 r. Wyszczególnienie Orzeczenia ogółem Orzeczenia wydane przez: w tys. ogółem 2012 =100 lekarzy orzeczników w tys =100 komisje lekarskie Zakładu w tys = ,5 100,0 98,1 408,7 100,0 97,2 62,8 100,0 104,7 z tego: pierwszorazowe 107,9 22,9 108,7 87,1 21,3 107,4 20,8 33,2 114,2 - w tym ustalające niezdolność do pracy 54,6 11,6 103,2 50,5 12,4 102,7 4,1 6,5 110,2 ponowne 363,6 77,1 95,3 321,6 78,7 94,7 42,0 66,8 100,5 - w tym ustalające niezdolność do pracy 263,8 56,0 93,7 255,4 62,5 93,5 8,4 13,5 100,1 a) bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego Orzeczenia powypadkowe wydane w 2013 r. Wyszczególnienie Orzeczenia ogółem Orzeczenia wydane przez: w tys. ogółem 2012 =100 lekarzy orzeczników w tys =100 komisje lekarskie Zakładu w tys = ,2 100,0 94,2 93,4 100,0 94,0 10,8 100,0 96,4 w tym ustalające: - uszczerbek na zdrowiu 76,9 73,8 93,5 71,0 76,0 93,4 5,9 54,9 94,6 - brak uszczerbku 27,1 26,0 96,4 22,3 23,8 95,9 4,8 44,9 98,8 100% 75% 23,8% 44,9% brak uszczerbku 50% 25% 76,0% 54,9% uszczerbek na zdrowiu 0% przez lekarzy orzeczników przez komisje lekarskie Zakładu

37 40 Orzeczenia lekarskie Orzeczenia pierwszorazowe w 2013 r. ustalające niezdolność do pracy, uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego bądź celowość przekwalifikowania zawodowego Wyszczególnienie Orzeczenia wydane przez: w tys. ogółem 2012 =100 lekarzy orzeczników w tys =100 w tys. komisje lekarskie Zakładu 2012 =100 Orzeczenia ogółem 141,6 100,0 104,2 135,7 100,0 103,8 5,9 100,0 113,5 z tego ustalające : -całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 8,0 5,7 103,4 7,6 5,6 103,8 0,4 7,5 97,4 -całkowitą niezdolność do pracy 18,5 13,1 99,1 17,2 12,7 98,8 1,3 22,7 103,8 -częściową niezdolność do pracy 28,1 19,8 106,0 25,8 19,0 105,1 2,3 38,2 117,5 - celowość przekwalifikowania zawodowego 0,1 0,0 68,6 0,1 0,0 69,4 0,0 0,4 66,7 - uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego 86,9 61,4 104,9 85,0 62,7 104,6 1,9 31,2 122,6 Orzeczenia stwierdzające po raz pierwszy niezdolność do pracy na 100 tys. pracujących a) Lata Ogółem Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Całkowita niezdolność do pracy Częściowa niezdolność do pracy a) Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych).

38 Zasiłki Absencja chorobowa, zasiłki 41 Wyszczególnienie Absencja chorobowa a) Liczba dni w tys Przeciętna miesięczna liczba dni w tys Wypłaty w mln zł , , ,6 Przeciętna dzienna wysokość w zł 61,81 64,76 67,58 w tym zasiłki chorobowe finansowane z FUS Liczba dni w tys Przeciętna miesięczna liczba dni w tys Wypłaty w mln zł 7 223, , ,2 Przeciętna dzienna wysokość w zł 59,40 62,49 65,35 Zasiłki macierzyńskie Liczba dni w tys Przeciętna miesięczna liczba dni w tys Wypłaty w mln zł 3 018, , ,5 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 72,58 78,80 77,70 Zasiłki opiekuńcze Liczba dni w tys Przeciętna miesięczna liczba dni w tys Wypłaty w mln zł 543,0 558,9 635,3 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 66,88 70,05 72,46 Zasiłki pogrzebowe po ubezpieczonych i członkach ich rodzin Liczba zasiłków w tys. 39,2 39,6 39,4 Przeciętna miesięczna liczba zasiłków w tys. 3,3 3,3 3,3 Wypłaty w mln zł 179,3 158,0 156,9 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 571, , ,74 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin b) Liczba zasiłków w tys. 269,3 274,3 284,0 Przeciętna miesięczna liczba zasiłków w tys. 22,4 22,9 23,7 Wypłaty w mln zł 1 231, , ,3 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 574, , ,55 a) łącznie z finansowaną przez zakłady pracy i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych b) łącznie z zasiłkami wypłaconymi po osobach mających również prawo do świadczenia rolniczego oraz finansowanymi z budżetu państwa

39 42 Absencja chorobowa Absencja chorobowa według źródeł finansowania Wyszczególnienie w tys. w tys. w tys. =100 =100 =100 Liczba dni - ogółem a) ,6 100, ,1 100, ,1 103,9 w tym: finansowana z funduszy zakładów pracy ,6 99, ,0 94, ,8 104,0 finansowana ze środków FUS - zasiłki chorobowe ,4 101, ,0 103, ,7 103,9 a) łącznie z finansowanymi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w tys. dni finansowana z funduszy zakładów pracy finansowana ze środków FUS

40 Absencja chorobowa 43 Liczba zaświadczeń lekarskich a) wystawionych w 2013 r. z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS według płci i długości absencji chorobowej Liczba zaświadczeń lekarskich Długość absencji chorobowej Ogółem b) w tym: Mężczyźni Kobiety w tysiącach Ogółem c) , , ,9 w tym: do 6 dni 5 702, , , , , , , , , ,9 796, ,1 31 dni i więcej 815,6 377,8 437,5 przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego w dniach 12,31 11,62 12,93 a) na podstawie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wydanych na drukach ZUS ZLA zarejestrowanych w Rejestrze zaświadczeń lekarskich KSI ZUS b) w kategorii OGÓŁEM łącznie z nieustaloną płcią c) w kategorii OGÓŁEM łącznie z nieustaloną długością absencji chorobowej 9,8% Mężczyźni 4,7% Kobiety 4,8% 32,8% 18,9% 33,0% 26,1% 22,9% 26,6% 20,4% Długość absencji chorobowej: do 6 dni dni i więcej

41 44 Absencja chorobowa Liczba dni absencji chorobowej a) w 2013 r. z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i długości absencji chorobowej Liczba dni absencji chorobowej Długość absencji chorobowej Ogółem b) w tym: Mężczyźni Kobiety w tysiącach Ogółem , , ,8 do 6 dni , , , , , , , , , , , ,0 31 dni i więcej , , ,1 a) na podstawie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wydanych na drukach ZUS ZLA zarejestrowanych w Rejestrze zaświadczeń lekarskich KSI ZUS b) w kategorii OGÓŁEM łącznie z nieustaloną płcią Mężczyźni Kobiety 16,1% 11,5% 14,1% 9,9% 18,7% 12,9% 21,5% 37,3% 25,8% 32,2% Długość absencji chorobowej: do 6 dni dni i

42 Inne świadczenia - Emerytury pomostowe 45 Emerytury pomostowe Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , , ,67 Struktura osób pobierających emeryturę pomostową wg wieku i płci - stan w grudniu 2013 r. Wiek w XII 2013 r. Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM 100,0 79,0 21,0 100,0 100,0 100,0 54 i mniej 0,2 x 0,7 55 6,4 4,2 14, ,9 8,6 24, ,9 10,9 20, ,6 12,5 22, ,9 11,8 16,8 60 9,9 12, ,6 13,4 x 62 8,9 11,2 x 63 6,8 8,6 x 64 4,9 6,2 x Średni wiek 59,1 59,6 57, % osób i mniej wiek w latach Mężczyźni Kobiety

43 46 Inne świadczenia - Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Liczba - przeciętna miesięczna Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , ,36 Struktura osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wg wieku i płci - stan w grudniu 2013 r. Wiek w XII 2013 r. Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 33,7 66,3 100,0 100,0 100, ,7 10,3 29, ,6 16,7 27, ,7 11,6 19, ,1 12,1 15, ,6 12,9 9,5 60 3,0 9,0-61 3,4 10,0 x 62 2,3 6,8 x 63 2,1 6,2 x 64 1,5 4,4 x Średni wiek 57,2 58,7 56, % osób wiek w latach Mężczyźni Kobiety

44 Inne świadczenia - Świadczenia przedemerytalne Świadczenia przedemerytalne 47 Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , , ,78 Struktura osób pobierających świadczenia przedemerytalne według płci i wieku - stan w grudniu 2013 r. Wiek w XII 2013 r. Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 32,5 67,5 100,0 100,0 100,0 50 i mniej 0,0 0,0 0,0 51 0,4 0,0 0,5 52 1,1 0,0 1,6 53 2,0 0,0 2,9 54 3,3 0,1 5,0 55 4,9 0,1 7,3 56 9,7 1,1 13, ,1 3,1 18, ,1 6,1 20, ,8 9,1 29,5 60 3,2 8,4 0,6 61 4,2 13,0 x 62 5,3 16,3 x 63 5,6 17,1 x 64 8,2 25,2 x 65 0,1 0,4 x Średni wiek 59,1 62,1 57, % osób i mniej wiek w latach Mężczyźni Kobiety

45 48 Inne świadczenia - Zasiłki przedemerytalne Zasiłki przedemerytalne Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , ,3 932,18 Struktura osób pobierających zasiłki przedemerytalne według płci i wieku - stan w grudniu 2013 r. Wiek w XII 2013 r. Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 54,2 45,8 100,0 100,0 100,0 50 i mniej 0,0-0,0 51 0,0-0,1 52 1,6-3,4 53 3,1 0,1 6,8 54 5,0 0,0 10,7 55 3,4 0,1 7,2 56 2,9 0,3 6,1 57 8,9 5,0 13, ,2 12,2 23, ,1 18,9 28,0 60 6,5 11,2 1,0 61 4,0 7,3 x 62 6,3 11,7 x 63 7,9 14,5 x 64 9,8 18,2 x 65 0,3 0,5 x Średni wiek 59,5 61,4 57, % osób i mniej wiek w latach Mężczyźni Kobiety

46 Inne świadczenia - Renty socjalne Renty socjalne *) 49 Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , ,4 691,48 *) łącznie z wypłacanymi przez jednostki ZUS realizujące umowy międzynarodowe, łącznie z rentami wypłacanymi przez KRUS, MSW, MON, MS. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej Struktura osób pobierających renty socjalne wypłacane przez ZUS **) - stan w grudniu 2013 r. Wiek w XII 2013 r. Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 54,6 45,4 100,0 100,0 100,0 19 i mniej 3,9 4,1 3, ,6 15,6 13, ,5 19,6 17, ,6 21,6 19, ,2 14,4 14, ,9 8,6 9, ,7 5,2 6, ,6 4,1 5, ,0 3,3 4, ,4 1,9 2,9 65 i więcej 2,6 1,6 3,7 Średni wiek 35,5 34,4 36,8 **) bez rent socjalnych wypłacanych przez jednostki ZUS realizujące umowy międzynarodowe oraz bez rent wypłacanych przez KRUS, MSW, MON, MS % osób i mniej i więcej wiek w latach Mężczyźni Kobiety

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2008 r. 0 2 500 5 000 7 500 WARSZAWA, maj 2009 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2009 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 WARSZAWA, maj 2010

Bardziej szczegółowo

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH w % przeciętnego wynagrodzenia 60 58 56 54 52 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Spis treści Uwagi wstępne...............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2012 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) 2005 r. WARSZAWA Maj 2006 r. Spis treści Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2015 r.

Emerytury i renty przyznane w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2015 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,0 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 260,5 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2007 r.

Emerytury i renty górnicze w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 319,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,7 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 498,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 62,3 lat Średni wiek rencistów z tytułu niezdolności do pracy: 52,7 lat Średni staż rencistów z tytułu niezdolności do

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2008 r.

Emerytury i renty górnicze w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 322,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 61,0 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 7 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 322,7 tys. osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2010 R. Warszawa 2011 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2014 R. Warszawa 2015 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2011 R. Warszawa 2012 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2015 R. Warszawa 2016 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2013 R. Warszawa 2014 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2016 R. DANE WSTĘPNE Warszawa 2017 Objaśnienia znaków umownych: Kreska

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2018 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2017 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 266,8 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I -III 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl. Str.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I - III 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009

Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009 Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009 Ustawa Treść wykonanie budżetowa na % w 2008 r. 2009 r. 3:2 1 2 3 4 OGÓŁEM 42 018 115 37 742 932 89,8

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 188 974 975 197 044 213 104,3 1. Emerytury 122 963 752 128 293 331 104,3 2. Renty 40 771

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo