w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH"

Transkrypt

1 w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

2 Spis treści Uwagi wstępne Str. Ubezpieczeni Dochody FUS Wydatki FUS Emerytury i renty Podstawowe dane o świadczeniobiorcach według województw Orzeczenia lekarskie Zasiłki Absencja chorobowa Inne świadczenia: emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne i renty socjalne Uwaga: Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych z większą dokładnością niż podano w tablicach. Objaśnienia znaków umownych Kreska ( - ) Zero ( 0 ) Kropka (. ) Znak iks ( x ) - zjawisko nie wystąpiło - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe

3 Uwagi wstępne 1. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Kwota wypłat świadczeń emerytalno-rentowych oznacza kwotę łącznie z zaliczką na podatek dochodowy, składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz z dodatkami pielęgnacyjnymi i dodatkami dla sierot zupełnych, ale bez dodatków za tajne nauczanie. Przeciętna miesięczna wypłata emerytury i renty prezentowana jest łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi i dodatkami dla sierot zupełnych oraz z kwotą okresowej emerytury kapitałowej. Prezentowane dane liczbowe nie uwzględniają emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz świadczeń pobieranych łącznie ze świadczeniem rolniczym, a także emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy inwalidy wojennego i połowy emerytury, w zestawieniach statystycznych świadczeniobiorca występuje tylko raz - jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń W dziale Emerytury i renty zamieszczono informacje o pełnej zbiorowości emerytów i rencistów, tj. o emerytach i rencistach, którym świadczenia wypłaca ZUS. Informacje o emeryturach pomostowych, nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, świadczeniach i zasiłkach przedemerytalnych oraz o rentach socjalnych za rok 2017 zostały zawarte w dziale Inne świadczenia. Ze względu na zaokrąglenia danych w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem.

4 w tys. Ubezpieczeni 7 Liczba ubezpieczonych a) w latach stan w grudniu Lata Ubezpieczeni w tys. okres poprzedni = ,5 100, ,1 100, ,9 99, ,8 99, ,0 100, ,5 102, ,6 101, ,8 102,9 a) Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5 8 Dochody FUS Wpływy składek i należności pochodnych od składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Wyszczególnienie w mln zł Ogółem , , ,1 Źródło: Departament Finansów Zakładu. Pozaskładkowe dochody FUS Wyszczególnienie w mln zł Ogółem , , ,0 Dotacja z budżetu państwa a) , , ,7 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 3 098, , ,3 Wpłaty z OFE b) 4 055, , ,2 Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów 718,0 718,0 718,0 Pozostałe dochody c) 242,2 279,2 276,9 a) Jest to dotacja przeznaczona między innymi na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne przyznawane w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS oraz dotacja przeznaczona na uzupełnienie niedoboru środków na wypłaty świadczeń między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki. b) Kwota przekazanych środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z reformą OFE (ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych). c) Pozostałe dochody to przykładowo zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu z tytułu działalności podlegajacej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez emeryta bądź rencistę. Źródło: Departament Finansów Zakładu.

6 40 978,7 Dochody FUS 9 Struktura dochodów FUS w 2017 r. według rodzajów wpływy ze składek i należności pochodnych 76,5% 23,5% pozaskładkowe dochody Pozostałe dochody 0,5% 1,4% 12,0% Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów 6,3% Wpłaty z OFE Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 85,4% 79,8% Dotacja z budżetu państwa

7 10 Wydatki FUS Wydatki FUS ogółem Wyszczególnienie w mln zł w mln zł Ogółem ,2 100, ,6 100,0 - świadczenia pieniężne ,4 98, ,4 98,2 - odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 3 573,0 1, ,5 1,7 - działalność prewencyjna 242,4 0,1 254,7 0,1 - pozostałe wydatki bieżące 4,5 0,0 5,1 0,0 Źródło: Departament Finansów Zakładu. Wydatki FUS w 2017 r. według rodzajów odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydatki na działalność prewencyjną oraz pozostałe wydatki bieżące wydatki na świadczenia pieniężne 1,7% 0,1% 678,1 mln zł ,4 mln zł ,9 mln zł 98,2% pozostałe świadczenia zasiłki z ubezpieczeń społecznych emerytury i renty

8 Wydatki FUS 11 Wydatki na świadczenia pieniężne z FUS w 2017 r. według rodzajów świadczeń Wyszczególnienie Razem W tym bez podlegających refundacji a) w tys. zł w % PKB b) w tys. zł Ogółem ,8 100,0 10, ,8 Emerytury i renty c) ,3 88,6 9, ,9 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych Jednorazowe odszkodowania powypadkowe ,3 11,0 1, , ,4 0,2 0, ,4 Pozostałe świadczenia d) ,5 0,2 0, ,2 a) Bez świadczeń podlegających finansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa (m.in. świadczeń przyznawanych w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS). b) PKB - dane z Biuletynu Statystycznego GUS nr r. c) Łącznie z wypłatami emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, emerytur i rent osób mających również prawo do świadczenia rolniczego, rent wypadkowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przez MON, MSWiA, MS oraz łącznie z kwotą emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa d) Łącznie z kwotą odsetek od wypłat wyrównań emerytur zawieszonych od dnia r. do dnia r. oraz kwotą jednorazowych wypłat środków z subkonta. Wydatki z FUS do pokrycia ze składek, a wpływy ze składek Lata Wydatki z FUS do pokrycia ze składek, tj. bez podlegających refundacji z budżetu w mld zł w % ogółu wydatków FUS Wpływy ze składek i należności pochodnych Wskaźnik pokrycia wydatków dochodami ze składek w mld zł w % ,4 99,9 102,5 61, ,6 99,8 121,1 69, ,5 99,9 122,9 67, ,7 99,9 131,1 68, ,5 99,9 143,3 71, ,1 99,8 152,2 74, ,6 99,8 166,9 78,5

9 12 Wydatki FUS Wydatki na świadczenia pieniężne wg funduszy wyodrębnionych w ramach FUS w mln zł: Wyszczególnienie Ogółem FUS , , ,4 z tego: z funduszu emerytalnego , , ,1 z funduszu rentowego , , ,6 z funduszu chorobowego , , ,1 z funduszu wypadkowego 5 144, , ,6 Źródło: Departament Finansów Zakładu w % PKB: Wyszczególnienie 2015 a) 2016 a) 2017 b) Ogółem FUS 10,9 10,9 10,5 z tego: z funduszu emerytalnego 7,1 7,1 6,9 z funduszu rentowego 2,5 2,4 2,3 z funduszu chorobowego 1,0 1,1 1,1 z funduszu wypadkowego 0,3 0,3 0,3 fundusz wypadkowy fundusz chorobowy fundusz rentowy fundusz emerytalny 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 2017b) 2016a) 2015a) % PKB a) PKB - dane z Biuletynu Statystycznego GUS nr r. ( w 2015 r. PKB zmienione w porównaniu z publikacją "Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2015 r.") b) PKB - dane z Biuletynu Statystycznego GUS nr r.

10 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - liczba 13 Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających świadczenia emerytalno - rentowe a) Lata Liczba w tys. Rok poprzedni = , , , , , , , ,6 a) Patrz uwagi wstępne, pkt w tys

11 14 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - liczba Lata Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne a) w tys. emerytury okres poprzedni = 100 Liczba osób pobierających: renty z tytułu niezdolności do pracy w tys. okres poprzedni = 100 w tys. renty rodzinne okres poprzedni = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 a) , , ,4 Patrz uwagi wstępne, pkt 6. % ,1% ,9% 17,0% 0 emerytury 71,1 renty z 11,9 tytułu niezdolności do pracy renty 17,0 rodzinne

12 Renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez ZUS 15 Liczba wypłacanych rent z tytułu niezdolności do pracy według stopnia niezdolności a) - stan w grudniu Renty z tytułu niezdolności do pracy: lata ogółem całkowitej i samodzielnej egzystencji całkowitej częściowej w tys ,2 92,3 246,1 620, ,2 86,8 234,0 592, ,2 78,9 210,8 524,5 a) Patrz uwagi wstępne, pkt 4 i 6. Struktura wypłacanych rent z tytułu niezdolności do pracy według stopnia niezdolności - stan w grudniu 2017 r. % ,4% ,7% 25,9% 0 całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy

13 w tys. 16 Renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez ZUS - liczba Osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy w grudniu 2017 r. - bez osób pobierających renty inwalidy wojennego lub wojskowego - według okresu ważności orzeczenia Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety w tys. Ogółem 783,6 527,5 256,2 renciści z orzeczoną trwałą niezdolnością do pracy A) 401,7 272,8 128,9 renciści z orzeczoną okresową niezdolnością do pracy B) 381,9 254,7 127,3 Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 75,3 50,7 24,5 A) 45,9 31,1 14,8 B) 29,3 19,7 9,7 Całkowita niezdolność do pracy 201,2 133,1 68,2 A) 100,5 66,2 34,3 B) 100,7 66,8 33,9 Częściowa niezdolność do pracy 507,1 343,7 163,4 A) 255,3 175,5 79,7 B) 251,9 168,2 83, , całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 29,3 45,9 100,7 100,5 całkowita niezdolność do pracy 255,3 częściowa niezdolność do pracy Renciści z niezdolnością do pracy : trwałą okresową

14 wiek Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wiek 17 Struktura według wieku osób pobierających emerytury - stan w grudniu 2017 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 54 lata i mniej 0,9 2,0 0, ,6 2,2 1, ,4 9,0 29, ,8 34,9 29, ,2 21,4 16, ,0 14,3 10,5 80 lat i więcej 14,1 16,2 12,7 Średni wiek w latach 70,6 71,7 69,9 Wśród osób pobierających emerytury w grudniu 2017 r. 40,3% (tj ,2 tys.) stanowili mężczyźni, a 59,7% (tj ,6 tys.) - kobiety. 80 lat i więcej lata i mniej mężczyźni % osób kobiety

15 wiek 18 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wiek Struktura według wieku osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy - stan w grudniu 2017 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 29 lat i mniej 0,4 0,4 0, ,0 1,0 1, ,6 2,4 3, ,9 4,4 6, ,2 6,3 9, ,2 10,4 15, ,5 21,0 31, ,7 34,3 8, ,3 7,4 4, ,1 3,5 5, ,4 3,6 6,1 80 lat i więcej 6,7 5,3 9,3 Średni wiek w latach 59,9 60,1 59,5 Wśród osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy w grudniu 2017 r. 66,8% (tj. 543,8 tys.) stanowili mężczyźni, a 33,2% (tj. 270,4 tys.) - kobiety. 80 i więcej lat i mniej % osób mężczyźni kobiety

16 wiek Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wiek 19 Struktura według wieku osób uprawnionych do renty rodzinnej - stan w grudniu 2017 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 0,2 0,9 0, ,0 4,5 0, ,0 9,1 1, ,7 16,8 2, ,8 18,4 3, ,4 1,8 0, ,6 2,4 0, ,9 3,3 0, ,0 3,6 0, ,9 3,1 0, ,4 3,9 2, ,1 7,4 5, ,1 11,5 8, ,6 5,4 11, ,6 2,9 12, ,3 2,0 15,9 80 lat i więcej 30,4 3,0 33,8 Średni wiek w latach 66,8 37,5 70,5 Wśród osób uprawnionych pobierających rentę rodzinną w grudniu 2017 r. 11,1% (tj. 146,7 tys.) stanowili mężczyźni, a 88,9% (tj ,8 tys.) - kobiety. 70 lat i więcej lat i mniej mężczyźni % osób kobiety

17 20 Renty rodzinne wypłacane przez ZUS - wiek i pokrewieństwo Struktura osób uprawnionych do renty rodzinnej według wieku i stopnia pokrewieństwa z osobą po której przyznano świadczenie - stan w grudniu 2017 r. Uprawnieni do renty rodzinnej: Wiek po współmałżonku po rodzicach po pozostałych osobach Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej - 1,2 0, ,0 2, ,2 7, ,0 22,9 13, ,0 29,7 14, ,0 2,4 1, ,2 2,8 1, ,3 3,7 1, ,4 4,0 1, ,4 3,5 1, ,3 3,0 3, ,7 2,9 8, ,3 2,6 11, ,3 1,6 9, ,7 0,8 6, ,1 0,4 5,5 80 lat i więcej 36,3 0,3 10,1 % po współmałżonku po rodzicach po pozostałych osobach

18 Renty rodzinne wypłacane przez ZUS - pokrewieństwo 21 Struktura rent rodzinnych wypłacanych z ZUS według stopnia pokrewieństwa osoby, po której przyznano świadczenie - stan w grudniu 2017 r. Stopień pokrewieństwa Liczba rent rodzinnych w XII 2017 r. Ogółem po współmałżonku po rodzicu po pozostałych osobach po współmałżonku i po rodzicu po współmałżonku i po pozostałych osobach po rodzicu i po pozostałych osobach po współmałżonku, po rodzicu i po pozostałych osobach 100,0 85,8 11,4 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 po pozostałych osobach po współmałżonku i po rodzicu 0,2% 2,6% po współmałżonku i po pozostałych osobach 0,0% 11,4% po rodzicu po rodzicu i po pozostałych osobach 0,0% po współmałżonku, po rodzicu i po pozostałych osobach 0,0% 85,8% po współmałżonku

19 staż w latach 22 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - staż Staż Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 24 lata i mniej 10,4 5,7 14, ,4 13,8 11, ,9 16,9 25, ,7 20,2 31, ,0 28,1 11, ,3 11,8 3,8 50 lat i więcej 2,3 3,5 1,3 Średni staż w latach 35,0 37,2 33,4 a) Staż dotyczy tylko emerytur wyliczonych według dotychczasowych zasad (tj. 60,7%). renty z tytułu niezdolności do pracy - stan w grudniu 2017 r. Staż Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 4,7 4,4 5, ,7 9,3 13, ,9 10,5 14, ,0 12,5 14, ,0 14,0 13, ,6 15,7 12, ,8 14,8 14, ,7 11,8 8,5 40 lat i więcej 5,6 7,0 2,8 Średni staż w latach 22,9 23,8 21,0 a) Bez stażu hipotetycznego. Struktura według stażu osób pobierających emerytury a) - stan w grudniu 2017 r. Struktura według stażu a) osób pobierających Emerytury 40 Renty z tytułu niezdolności do pracy Ogółem Mężczyźni 10 Kobiety 0

20 Renty rodzinne wypłacane przez ZUS - liczba uprawnionych i status osoby, po której przyznano rentę 23 Struktura rent rodzinnych według liczby uprawnionych i statusu osoby, po której przyznano świadczenie - stan w grudniu 2017 r. Renty rodzinne Wyszczególnienie ogółem po ubezpieczonym po emerycie /renciście Ogółem 100,0 21,3 78,7 Ogółem 100,0 100,0 100,0 z tego świadczenia, do których jest uprawniona: 1 osoba 95,7 91,2 97,0 2 osoby 3,2 6,4 2,3 3 osoby 0,9 1,9 0,6 4 osoby 0,2 0,4 0,1 5 osób 0,0 0,1 0,0 6 i więcej osób 0,0 0,0 0,0 Średnia liczba osób na jedno świadczenie 1,1 1,1 1,0 3,2% 0,9% 0,2% 1 osoba 2 osoby 95,7% 3 osoby 4 osoby i więcej

21 24 Renty wypadkowe - liczba Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy w latach Renty z tytułu niezdolności do pracy: z tego z tytułu: Lata Ogółem wypadków przy pracy chorób zawodowych wypadków w drodze do/z pracy w tys ,7 91,5 108,4 14, ,3 89,4 105,6 14, ,1 87,3 102,9 13, ,1 84,9 99,9 13, ,2 82,6 96,8 12, ,3 80,4 93,6 12, ,5 78,4 90,3 11, ,5 76,2 87,0 11, z tytułu: wypadków przy pracy chorób zawodowych wypadków w drodze do/z pracy

22 Renty wypadkowe z tytułu niezdolnosci do pracy 25 Struktura według wieku i płci osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy - stan w grudniu 2017 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 24 lata i mniej 0,0 0,0 0, ,3 1,7 0, ,7 4,8 1, ,6 14,3 6, ,0 32,9 27, ,5 29,1 42,4 80 lat i więcej 18,9 17,2 22,2 Średni wiek w latach 70,0 68,6 72,8 Wśród osób pobierających renty wypadkowe w grudniu 2017 r. 67,4% (tj. 115,7 tys.) stanowili mężczyźni, a 32,6% (tj. 56,0 tys.) - kobiety. Struktura według stażu a) pracy i płci osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy - stan w grudniu 2017 r. Ogółem Mężczyźni Kobiety Staż pracy Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 3,8 4,5 2, ,0 6,0 2, ,9 7,0 3, ,2 8,5 4, ,8 10,6 8, ,0 17,7 12, ,4 17,6 32, ,8 15,2 23,0 40 lat i więcej 12,1 12,9 10,5 Średni staż w latach 27,8 26,7 30,1 a) Bez stażu hipotetycznego.

23 26 Renty rodzinne wypadkowe - liczba Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty rodzinne wypadkowe w latach Renty rodzinne z tego z tytułu: Lata Ogółem wypadków przy pracy chorób zawodowych wypadków w drodze do/z pracy w tys ,4 20,1 4,5 3, ,8 19,7 4,4 3, ,1 19,3 4,4 3, ,4 18,9 4,2 3, ,8 18,5 4,2 3, ,0 17,9 4,1 3, ,3 17,5 4,0 2, ,6 17,0 3,9 2, z tytułu: w tys. wypadków przy pracy chorób zawodowych wypadków w drodze do/z pracy

24 Renty rodzinne wypadkowe 27 Struktura rent rodzinnych wypadkowych według liczby uprawnionych i statusu osoby, po której przyznano świadczenie - stan w grudniu 2017 r. Wyszczególnienie ogółem Renty rodzinne wypadkowe po ubezpieczonym po emerycie /renciście Ogółem 100,0 61,7 38,3 Ogółem 100,0 100,0 100,0 z tego renty, do których jest uprawniona: 1 osoba 88,8 88,4 89,4 2 osoby 7,9 8,5 7,0 3 osoby 2,6 2,5 2,8 4 osoby 0,5 0,4 0,7 5 osób 0,2 0,2 0,1 6 i więcej osób 0,0 0,0 0,0 Średnia liczba osób na jedno świadczenie 1,2 1,2 1,1 7,9% 2,6% 1 osoba 2 osoby 3 osoby 0,5% 0,2% 4 osoby 5 i więcej osób 88,8%

25 28 Emerytury i renty przyznane - liczba Liczba świadczeniobiorców, którym przyznano * ) emeryturę lub rentę w latach w tys. Ogółem 181,0 190,7 211,3 193,6 251,8 312,0 314,8 498,9 z tego osoby, którym przyznano: emeryturę 92,3 102,5 120,1 104,4 158,2 224,4 229,4 417,0 rentę z tytułu niezdolności do pracy 49,7 47,8 50,3 52,2 51,5 49,3 48,1 45,7 rentę rodzinną 39,0 40,4 40,9 37,0 42,1 38,3 37,2 36,2 *) Dotyczy osób, którym przyznano świadczenie po raz pierwszy i które podjęły jego wypłatę w stałym miesięcznym terminie płatności. Struktura świadczeniobiorców, którym przyznano emeryturę lub rentę w 2017 r emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne

26 Emerytury przyznane - stare i nowe zasady - liczba i wysokość 29 Liczba i wysokość nowo przyznanych emerytur *) wg starych i nowych zasad w latach Wyszczególnienie Liczba osób, którym przyznano i wypłacono emeryturę - w tys Przeciętna wysokość **) w zł/gr EMERYTURY z tego: według starych zasad według nowych zasad ***) 224, ,62 16, ,68 208, , EMERYTURY z tego: według starych zasad według nowych zasad ***) 229, ,11 13, ,63 216, , EMERYTURY z tego: 417, ,90 według starych zasad 12, ,57 według nowych zasad ***) 404, ,08 *) Dotyczy osób, którym przyznano świadczenie po raz pierwszy i które podjęły jego wypłatę w stałym miesięcznym terminie płatności. **) Przeciętna wysokość z momentu przyznania świadczenia, z dodatkami pielęgnacyjnymi, bez wyrównań; w przypadku pobierania okresowej emerytury kapitałowej łącznie z kwotą tej emerytury. ***) tj. emerytury, których wysokość ustalana jest w całości lub w części na podstawie stanu konta. Na wysokość nowo przyznanych emerytur wg starych zasad - wraz z upływem czasu - coraz większy wpływ mają emerytury górnicze. Przeciętna wysokość nowo przyznanych emerytur wg starych zasad bez emerytur górniczych wyniosła: w 2015 r ,45 zł w 2016 r ,33 zł w 2017 r ,39 zł

27 30 Renty z tytułu niezdolności do pracy przyznane Liczba rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w latach według stopnia niezdolności a) - stan w grudniu Renty z tytułu niezdolności do pracy: lata ogółem całkowitej i samodzielnej egzystencji całkowitej częściowej w tys ,3 3,9 14,0 31, ,1 3,9 13,7 30, ,7 3,7 12,9 29,1 a) Patrz uwagi wstępne, pkt 4 i 6. Struktura rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w 2017 r. według stopnia niezdolności 70 % ,7% ,3% 0 8,0% całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy

28 Renty z tytułu niezdolności do pracy przyznane 31 Osoby, którym przyznano renty z tytułu niezdolności do pracy w 2017 r. - bez osób, którym przyznano renty inwalidy wojennego lub wojskowego - - stan w grudniu według okresu ważności orzeczenia Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety w tys. Ogółem 45,6 30,0 15,6 renciści z orzeczoną trwałą niezdolnością do pracy A) 3,4 2,4 1,0 renciści z orzeczoną okresową niezdolnością do pracy B) 42,2 27,6 14,6 Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 100,0 100,0 100,0 A) 5,7 5,8 5,4 B) 94,3 94,2 94,6 Całkowita niezdolność do pracy 100,0 100,0 100,0 A) 7,8 8,6 6,3 B) 92,2 91,4 93,7 Częściowa niezdolność do pracy 100,0 100,0 100,0 A) 7,5 8,3 5,9 B) 92,5 91,7 94,1 Renciści z niezdolnością do pracy : trwałą okresową 100% 80% 60% 94,3% 92,2% 92,5% 40% 20% 5,7% 7,8% 7,5% całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy 0%

29 wiek 32 Emerytury i renty przyznane - wiek Struktura według wieku osób, którym przyznano emerytury w 2017 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 49 lat i mniej 0,9 2,4 0, ,5 1,2 0, ,1 0,4 1, ,2 11,1 97,3 65 lat i więcej 32,3 84,9 1,2 Średni wiek w latach 62,3 64,6 61,0 Wśród osób, którym przyznano emerytury w 2017 r. 37,2% (tj. 155,2 tys.) stanowili mężczyźni, a 62,8% (tj. 261,8 tys.) - kobiety. 65 i więcej i mniej % osób kobiety mężczyźni

30 wiek Emerytury i renty przyznane - wiek 33 Struktura według wieku osób, którym przyznano renty z tytułu niezdolności do pracy w 2017 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 19 lat i mniej 0,1 0,1 0, ,7 0,8 0, ,8 1,8 1, ,6 3,1 4, ,7 4,7 7, ,7 6,0 11, ,6 8,1 15, ,8 13,5 23, ,2 30,3 32, ,2 30,7 2,7 65 lat i więcej 0,6 0,9 0,1 Średni wiek w latach 52,7 54,2 49,9 Wśród osób, którym przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy w 2017 r. 65,9% (tj. 30,1 tys.) stanowili mężczyźni, a 34,1% (tj. 15,6 tys.) - kobiety. 60 i więcej i mniej % osób kobiety mężczyźni

31 wiek 34 Emerytury i renty przyznane - wiek Struktura według wieku osób uprawnionych do renty rodzinnej przyznanej w 2017 r. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 3,0 5,9 2, ,5 10,5 3, ,4 14,4 4, ,6 19,2 7, ,5 11,4 6, ,7 1,0 0, ,3 1,8 1, ,8 2,3 1, ,9 1,8 1, ,0 1,2 2, ,0 4,9 13, ,9 10,1 19, ,0 11,8 9, ,5 2,1 5, ,4 0,7 5, ,1 0,4 6,8 80 lat i więcej 6,4 0,5 8,6 Średni wiek w latach 45,3 30,2 51,0 Wśród osób uprawnionych, którym przyznano rentę rodzinną w 2017 r. 27,3% stanowili mężczyźni, a 72,7% - kobiety. 70 i więcej i mniej % osób kobiety mężczyźni

32 Renty rodzinne przyznane - wiek i pokrewieństwo 35 Struktura osób uprawnionych do renty rodzinnej przyznanej w 2017 r. według wieku i stopnia pokrewieństwa z osobą po której przyznano świadczenie - stan w grudniu 2017 r. Uprawnieni do nowo przyznanej renty rodzinnej: Wiek po współmałżonku po rodzicach po pozostałych osobach Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej - 8,1 1, ,7 7, ,5 20, ,0 22, ,1 19,7 8, ,5 1,2 0, ,0 1,8 1, ,6 2,2 1, ,9 1,8 0, ,5 1,2 1, ,2 0,8 6, ,7 0,6 12, ,8 0,3 5, ,2 0,1 1, ,1 0,0 1, ,1-4,8 80 lat i więcej 10,3 0,0 4, % 0 po współmałżonku po rodzicach po pozostałych osobach

33 36 Renty rodzinne przyznane - pokrewieństwo Struktura przyznanych rent rodzinnych w 2017 r. według stopnia pokrewieństwa osoby, po której przyznano świadczenie Stopień pokrewieństwa Liczba nowo przyznanych rent rodzinnych Ogółem po współmałżonku po rodzicu po pozostałych osobach po współmałżonku i po rodzicu po współmałżonku i po pozostałych osobach po rodzicu i po pozostałych osobach po współmałżonku, po rodzicu i po pozostałych osobach 100,0 66,7 24,8 0,5 7,9 0,1 0,0 0,0 po pozostałych osobach po współmałżonku i po rodzicu 0,5% 7,9% po współmałżonku i po pozostałych osobach 0,1% 0,0% po rodzicu i po pozostałych osobach 24,8% 0,0% po współmałżonku, po rodzicu i po pozostałych osobach po rodzicu 66,7% po współmałżonku

34 % osób Renty z tytułu niezdolności do pracy przyznane - staż 37 Struktura według stażu a) osób, którym przyznano renty - stan w grudniu 2017 r. z tytułu niezdolności do pracy w 2017 r. Staż Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 100,0 100,0 4 lata i mniej 1,6 1,5 1, ,5 4,7 7, ,3 5,8 10, ,8 6,8 12, ,2 9,1 15, ,9 13,5 17, ,3 18,2 18, ,8 21,3 14,0 40 lat i więcej 13,6 19,1 3,0 Średni staż w latach 28,3 30,2 24,8 a) Bez stażu hipotetycznego i mniej i więcej staż mężczyźni kobiety

35 38 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wypłata Przeciętna miesięczna wypłata a) emerytury i renty wypłacanej przez ZUS w latach b) Lata Przeciętna wypłata brutto w zł W % % wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w nominalnego gospodarce c) realnego d) ,95 56,3 106,5 103, ,22 56,1 105,1 100, ,85 57,1 105,4 101, ,52 58,1 105,4 104, ,92 58,1 103,6 103, ,96 58,1 103,0 103, ,48 57,1 101,9 102, ,44 55,5 102,7 100,7 a) patrz uwagi wstępne pkt 2 i 3 b) patrz uwagi wstępne pkt 6 c) relacja do przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego d) liczony jako stosunek wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnego miesięcznego świadczenia brutto do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w % przeciętnego wynagrodzenia

36 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wypłata 39 Przeciętna miesięczna wypłata a) świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego przez ZUS według rodzaju świadczenia - w złotych: Wyszczególnienie Ogółem 1 669, , , , , , ,44 Emerytury 1 783, , , , , , ,45 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 323, , , , , , ,34 Renty rodzinne 1 543, , , , , , ,54 - w procencie przeciętnego wynagrodzenia b) : Wyszczególnienie Ogółem 56,1 57,1 58,1 58,1 58,1 57,1 55,5 Emerytury 59,9 60,8 61,7 61,8 61,5 60,3 58,5 Renty z tytułu niezdolności do pracy 44,5 45,7 46,6 46,4 46,7 45,7 44,4 Renty rodzinne 51,9 52,9 53,8 53,5 53,5 52,5 50,9 a) patrz uwagi wstępne pkt 2 i 3 b) relacja do przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego Przeciętna miesięczna wypłata a) emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych przez ZUS w XII 2017 r. według płci Ogółem Emerytury Mężczyźni Renty z tytułu niezdolności do pracy Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety - w złotych: 2 207, , , , , ,04 - w procencie przeciętnego wynagrodzenia b) : 59,2 73,6 49,5 44,9 46,7 41,3 a) patrz uwagi wstępne pkt 2 i 3 b) relacja do przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego

37 % osób Ogółem Emerytury *) ogółem całkowitej i samodzielnej egzystencji całkowitej częściowej Renty rodzinne 40 Emerytury i renty wypłacane przez ZUS - wysokość Struktura emerytów i rencistów, którym świadczenie wypłaca ZUS według wysokości świadczeń w marcu 2017 r. Renty z tytułu niezdolności do pracy: Wysokość świadczenia w zł Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,00 i mniej 0,8 1, ,01-900,00 3,9 2,0 19, ,5-900, ,00 4,5 2,5 13,3-31,8 8,1 6, , ,00 6,0 4,9 12,1-15,4 12,7 5, , ,00 10,9 9,8 14,4 54,3 12,4 9,2 13, , ,00 10,9 11,0 7,6 11,3 8,3 6,8 12, , ,00 11,3 11,7 5,2 7,1 6,1 4,6 13, , ,00 10,3 10,7 4,3 5,4 5,1 3,8 13, , ,00 8,4 9,2 3,2 4,5 3,5 2,8 9, , ,00 6,7 7,5 2,5 3,3 2,7 2,3 6, , ,00 5,3 5,9 2,4 2,3 2,3 2,4 4, , ,00 4,1 4,6 2,4 2,6 2,0 2,5 3, , ,00 3,2 3,5 2,0 1,4 1,3 2,4 2, , ,00 2,6 2,8 1,9 1,0 1,4 2,2 2, , ,00 2,1 2,2 1,5 1,5 1,5 1,5 2, , ,00 1,7 1,9 1,3 1,4 1,4 1,3 1, , ,00 1,4 1,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1, , ,00 1,2 1,4 0,8 0,7 0,7 0,8 0, ,01 i więcej 4,8 5,8 4,1 2,2 2,9 4,9 0,9 *) Łącznie z kwotą okresowych emerytur kapitałowych, bez emerytur pomostowych w zł emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne

38 Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez ZUS - wiek 41 Przeciętny wiek osób pobierających emerytury według województw - stan w grudniu 2017 r. Lp. Województwo a) Ogółem Mężczyźni Kobiety Przeciętny wiek świadczeniobiorców w latach Ogółem 70,6 71,7 69,9 1 Dolnośląskie 70,7 71,8 70,0 2 Kujawsko-Pomorskie 70,5 72,2 69,4 3 Lubelskie 70,6 72,1 69,7 4 Lubuskie 70,4 72,0 69,4 5 Łódzkie 71,0 72,3 70,3 6 Małopolskie 71,0 71,9 70,4 7 Mazowieckie 71,7 73,4 70,7 8 Opolskie 71,1 72,5 70,1 9 Podkarpackie 70,9 72,6 69,5 10 Podlaskie 71,2 73,0 70,2 11 Pomorskie 70,8 72,6 69,6 12 Śląskie 69,1 68,7 69,4 13 Świętokrzyskie 70,9 72,4 69,8 14 Warmińsko-Mazurskie 70,5 72,1 69,6 15 Wielkopolskie 70,4 72,0 69,3 16 Zachodniopomorskie 70,6 72,1 69, ,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 wiek (w latach) mężczyźni kobiety a) Przypisanie do województwa według miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.

39 42 Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez ZUS - wiek Przeciętny wiek osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy według województw - stan w grudniu 2017 r. Lp. Województwo a) Ogółem Mężczyźni Kobiety Przeciętny wiek świadczeniobiorców w latach Ogółem 59,9 60,1 59,5 1 Dolnośląskie 61,3 61,2 61,6 2 Kujawsko-Pomorskie 58,0 58,6 56,8 3 Lubelskie 60,6 60,4 61,1 4 Lubuskie 60,6 60,3 61,3 5 Łódzkie 58,6 59,2 57,4 6 Małopolskie 61,7 61,4 62,2 7 Mazowieckie 58,9 59,3 58,2 8 Opolskie 60,8 60,9 60,7 9 Podkarpackie 58,9 59,2 58,2 10 Podlaskie 59,8 59,3 60,8 11 Pomorskie 60,2 60,1 60,4 12 Śląskie 60,6 61,5 58,3 13 Świętokrzyskie 59,6 59,8 59,2 14 Warmińsko-Mazurskie 59,4 59,4 59,4 15 Wielkopolskie 58,9 59,1 58,5 16 Zachodniopomorskie 60,6 60,1 61, mężczyźni kobiety wiek (w latach) a) Przypisanie do województwa według miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.

40 Orzecznictwo lekarskie 43 Wyszczególnienie Orzeczenia ogółem Liczba orzeczeń a) pierwszorazowych i ponownych wydanych w sprawach rentowych w 2017 r. Orzeczenia wydane przez: w tys =100 w tys =100 w tys = ,9 100,0 99,0 303,5 100,0 100,1 40,4 100,0 91,1 z tego: pierwszorazowe 89,2 25,9 92,6 74,1 24,4 93,0 15,1 37,5 90,7 - w tym ustalające niezdolność do 49,8 14,5 94,3 46,1 15,2 94,4 3,7 9,2 93,5 ponowne 254,7 74,1 101,4 229,4 75,6 102,7 25,3 62,5 91,4 - w tym ustalające niezdolność do pracy 193,4 56,3 103,4 186,1 61,3 103,5 7,3 18,1 100,9 a) Bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego. ogółem lekarzy orzeczników komisje lekarskie Zakładu Orzeczenia powypadkowe wydane w 2017 r. Wyszczególnienie Orzeczenia ogółem Orzeczenia wydane przez: w tys. ogółem lekarzy orzeczników komisje lekarskie Zakładu 2016 =100 w tys =100 w tys =100 94,6 100,0 100,1 84,9 100,0 99,4 9,7 100,0 106,6 w tym ustalające: - uszczerbek na zdrowiu 70,3 74,3 99,9 64,5 76,0 99,2 5,8 59,5 108,4 - brak uszczerbku 24,3 25,6 100,8 20,4 23,9 100,1 3,9 40,3 104,3 23,9% 40,3% brak uszczerbku 76,0% 59,5% uszczerbek na zdrowiu Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie

41 44 Orzeczenia lekarskie Orzeczenia pierwszorazowe w 2017 r. ustalające niezdolność do pracy, uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego bądź celowość przekwalifikowania zawodowego Wyszczególnienie Orzeczenia wydane przez: w tys. ogółem 2016 =100 lekarzy orzeczników w tys =100 w tys. komisje lekarskie Zakładu 2016 =100 Orzeczenia ogółem 155,2 100,0 98,6 149,6 100,0 98,7 5,6 100,0 95,9 z tego ustalające : -całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 8,0 5,2 94,5 7,6 5,1 95,0 0,4 8,0 86,8 -całkowitą niezdolność do pracy 16,7 10,8 93,4 15,4 10,3 93,4 1,3 23,8 93,4 -częściową niezdolność do pracy 25,0 16,1 94,8 23,0 15,4 94,8 2,0 34,5 95,3 - celowość przekwalifikowania zawodowego 0,1 0,0 68,3 0,1 0,0 67,7 0,0 0,2 70,0 - uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego 105,4 67,9 100,8 103,5 69,2 100,8 1,9 33,5 101,2 Orzeczenia stwierdzające po raz pierwszy niezdolność do pracy na 100 tys. pracujących a) Lata Ogółem Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Całkowita niezdolność do pracy Częściowa niezdolność do pracy a) Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych).

42 Zasiłki 45 Absencja chorobowa, zasiłki Wyszczególnienie Absencja chorobowa a) Liczba dni w tys Przeciętna miesięczna liczba dni w tys Wypłaty w mln zł , , ,4 Przeciętna dzienna wysokość w zł 72,11 73,95 76,88 w tym zasiłki chorobowe finansowane z FUS Liczba dni w tys Przeciętna miesięczna liczba dni w tys Wypłaty w mln zł 9 826, , ,7 Przeciętna dzienna wysokość w zł 70,91 72,71 75,49 Zasiłki macierzyńskie Liczba dni w tys Przeciętna miesięczna liczba dni w tys Wypłaty w mln zł 7 555, , ,6 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 75,47 76,34 75,44 Zasiłki opiekuńcze Liczba dni w tys Przeciętna miesięczna liczba dni w tys Wypłaty w mln zł 701,3 790,1 883,3 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 77,24 80,54 84,44 Zasiłki pogrzebowe po ubezpieczonych i członkach ich rodzin Liczba zasiłków w tys. 39,6 40,8 42,1 Przeciętna miesięczna liczba zasiłków w tys. 3,3 3,4 3,5 Wypłaty w mln zł 157,9 162,8 168,2 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 991, , ,62 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin b) Liczba zasiłków w tys. 289,5 285,5 295,8 Przeciętna miesięczna liczba zasiłków w tys. 24,1 23,8 24,6 Wypłaty w mln zł 1 156, , ,6 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 994, , ,92 a) Łącznie z finansowaną przez zakłady pracy i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. b) Łącznie z zasiłkami wypłaconymi po osobach mających również prawo do świadczenia rolniczego oraz finansowanymi z budżetu państwa.

43 46 Absencja chorobowa Absencja chorobowa według źródeł finansowania Wyszczególnienie w tys w tys. w tys. =100 =100 =100 Liczba dni - ogółem a) ,6 107, ,6 105, ,3 104,3 w tym: finansowana z funduszy zakładów pracy ,1 109, ,6 105, ,5 107,5 finansowana ze środków FUS - zasiłki chorobowe ,8 106, ,4 105, ,5 102,6 a) Łącznie z finansowanymi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w tys. dni finansowana z funduszy zakładów pracy finansowana ze środków FUS

44 Absencja chorobowa 47 Liczba zaświadczeń lekarskich a) wystawionych w 2017 r. z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS według płci i długości absencji chorobowej Liczba zaświadczeń lekarskich Długość absencji chorobowej Ogółem b) w tym: Mężczyźni Kobiety w tysiącach Ogółem c) , , ,4 w tym: do 6 dni 6 903, , , , , , , , , ,8 886, ,6 31 dni i więcej 1 056,9 461,0 594,6 przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego w dniach 12,41 11,60 13,08 a) Na podstawie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wydanych na drukach ZUS ZLA oraz w formie dokumentu elektronicznego e-zla zarejestrowanych w Rejestrze zaświadczeń lekarskich KSI ZUS. b) W kategorii OGÓŁEM łącznie z nieustaloną płcią. c) W kategorii OGÓŁEM łącznie z nieustaloną długością absencji chorobowej. Mężczyźni Kobiety 24,6% 25,5% 35,4% 9,9% 5,2% 18,9% 21,8% 19,3% 34,5% 5,5% Długość absencji chorobowej: do 6 dni dni i więcej

45 48 Absencja chorobowa Liczba dni absencji chorobowej a) w 2017 r. z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i długości absencji chorobowej Liczba dni absencji chorobowej Długość absencji chorobowej Ogółem b) w tym: Mężczyźni Kobiety w tysiącach Ogółem , , ,5 do 6 dni , , , , , , , , , , , ,6 31 dni i więcej , , ,0 a) Na podstawie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wydanych na drukach ZUS ZLA oraz w formie dokumentu elektronicznego e-zla zarejestrowanych w Rejestrze zaświadczeń lekarskich KSI ZUS. b) W kategorii OGÓŁEM łącznie z nieustaloną płcią. Mężczyźni Kobiety 30,9% 21,7% 24,3% 37,7% 17,3% 12,0% 18,1% 11,8% 9,9% 16,4% Długość absencji chorobowej: do 6 dni dni i więcej

46 % osób Inne świadczenia - Emerytury pomostowe 49 Emerytury pomostowe *) Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , , ,98 *) Bez emerytur pomostowych realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Struktura osób pobierających emeryturę pomostową wg wieku i płci - stan w grudniu 2017 r. Wiek w XII 2017 r. OGÓŁEM Ogółem Mężczyźni Kobiety 100,0 80,5 19,5 100,0 100,0 100,0 55 i mniej 2,7 0,8 10,9 56 5,1 1,7 19,0 57 6,4 2,5 22,3 58 7,4 3,7 22,7 59 7,5 4,8 19, ,6 16,9 5, ,7 23,0 0, ,9 19,8 x 63 11,9 14,7 x 64 8,1 10,0 x 65 1,4 1,7 x 66 0,3 0,4 x Średni wiek 61,0 61,8 57, i mniej wiek w latach Mężczyźni Kobiety

47 % osób 50 Inne świadczenia - Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne *) Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , , ,98 *) Bez świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Struktura osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wg wieku i płci - stan w grudniu 2017 r. Wiek w XII 2017 r. Ogółem Ogółem Mężczyźni Kobiety 100,0 19,1 80,9 100,0 100,0 100,0 55 9,6 x 11, ,3 x 21, ,4 16,8 23, ,0 18,7 21, ,3 16,0 17,6 60 5,4 13,6 3,4 61 2,2 9,7 0,4 62 1,6 8,4 x 63 1,6 8,2 x 64 1,3 6,9 x 65 0,3 1,4 x 66 0,0 0,3 x Średni wiek 58,2 60,3 57, wiek w latach Mężczyźni Kobiety

48 % osób Inne świadczenia - Świadczenia przedemerytalne 51 Świadczenia przedemerytalne Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , , ,12 Struktura osób pobierających świadczenia przedemerytalne według płci i wieku - stan w grudniu 2017 r. Wiek w XII 2017 r. Ogółem Ogółem Mężczyźni Kobiety 100,0 36,8 63,2 100,0 100,0 100,0 55 i mniej 7,8 0,0 12,4 56 7,1 0,4 11, ,5 1,6 17, ,5 3,9 23, ,5 7,8 29,4 60 6,3 8,2 5,2 61 5,0 12,1 0,9 62 6,3 17,0 x 63 7,6 20,6 x 64 8,9 24,3 x 65 1,3 3,5 x 66 0,2 0,6 x Średni wiek 59,7 62,5 58, i mniej wiek w latach Mężczyźni Kobiety

49 % osób 52 Inne świadczenia - Zasiłki przedemerytalne Zasiłki przedemerytalne Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , ,6 986,67 Struktura osób pobierających zasiłki przedemerytalne według płci i wieku - stan w grudniu 2017 r. Wiek w XII 2017 r. Ogółem Ogółem Mężczyźni Kobiety 100,0 47,1 52,9 100,0 100,0 100,0 55 i mniej 0,2-0,4 56 5,7-10,8 57 9,5 0,4 17, ,0 0,3 24, ,8 1,1 34,5 60 5,4 1,6 8,8 61 5,9 8,6 3,5 62 8,4 17,9 x 63 10,8 22,9 x 64 17,1 36,4 x 65 3,6 7,5 x 66 1,6 3,3 x Średni wiek 61,0 63,6 58, i mniej wiek w latach Mężczyźni Kobiety

50 % osób Inne świadczenia - Renty socjalne 53 Liczba - przeciętna miesięczna - w tys. Renty socjalne *) Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna miesięczna wypłata w zł I-XII , ,1 822,04 *) Łącznie z wypłacanymi przez jednostki ZUS realizujące umowy międzynarodowe, łącznie z rentami wypłacanymi przez KRUS, MSWiA, MON, MS. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. Struktura osób pobierających renty socjalne wypłacane przez ZUS **) - stan w grudniu 2017 r. Wiek w XII 2017 r. Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 100,0 54,6 45,4 100,0 100,0 100,0 19 i mniej 2,9 3,2 2, ,6 12,5 10, ,8 14,7 12, ,6 19,5 17, ,1 18,8 17, ,2 12,0 12, ,4 6,9 8, ,0 4,4 5, ,1 3,4 5, ,1 2,5 3,7 65 i więcej 3,2 2,1 4,5 Średni wiek 37,6 36,5 39,0 **) Bez rent socjalnych wypłacanych przez jednostki ZUS realizujące umowy międzynarodowe oraz bez rent wypłacanych przez KRUS, MSWiA, MON, MS i mniej i wiek w latach więcej Mężczyźni Kobiety

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2008 r. 0 2 500 5 000 7 500 WARSZAWA, maj 2009 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2009 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 WARSZAWA, maj 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) 2005 r. WARSZAWA Maj 2006 r. Spis treści Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 498,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 62,3 lat Średni wiek rencistów z tytułu niezdolności do pracy: 52,7 lat Średni staż rencistów z tytułu niezdolności do

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2015 r.

Emerytury i renty przyznane w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2015 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,0 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2007 r.

Emerytury i renty górnicze w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 319,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,7 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2008 r.

Emerytury i renty górnicze w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 322,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 61,0 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 260,5 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 7 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 322,7 tys. osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2010 R. Warszawa 2011 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2016 R. DANE WSTĘPNE Warszawa 2017 Objaśnienia znaków umownych: Kreska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2011 R. Warszawa 2012 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2014 R. Warszawa 2015 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2018 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2017 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2015 R. Warszawa 2016 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2013 R. Warszawa 2014 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I -III 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl. Str.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I - III 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 266,8 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 188 974 975 197 044 213 104,3 1. Emerytury 122 963 752 128 293 331 104,3 2. Renty 40 771

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2018

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2018 Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2018 Część A Lp. Treść Plan na 2018 r. 1 2 3 I Zadania wynikające z ustaw 228 530 832 1 Emerytury 155 809 079 2 Renty 40 391 875 3 Dodatki do emerytur

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2017

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2017 finansowy Funduszu Ubezpieczeń na rok 2017 Część A Lp. Treść 1 2 I Zadania wynikające z ustaw 211 804 6 1 Emerytury 140 286 48 2 Renty 40 642 1 Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 196 955 587 204 259 889 103,7 1. Emerytury 128 167 947 133 690 786 104,3 2. Renty 41 332 004 41 715 161 100,9 3.

Bardziej szczegółowo