INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2016 R. WARSZAWA 2017

2 SPIS TREŚCI Tabl. Str. UWAGI WSTĘPNE X 5 TABLICE STATYSTYCZNE FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE Wpływy składek i należności pochodnych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2016 r. 1 7 Pozaskładkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2016 r. 2 7 Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2016 r. 3 8 Wydatki na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów funduszy w okresie I-XII 2016 r. 4 8 Wydatki na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów świadczeń w okresie I-XII 2016 r. 5 9 II. EMERYTURY I RENTY Emerytury i renty z FUS w okresie I-XII 2016 r. 1 ( 6) 10 Emerytury i renty z FUS w okresie X-XII 2016 r. 2 ( 7) 10 Renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z FUS w okresie I-XII 2016 r. 3 ( 8) 11 Osoby pobierające obok świadczenia finansowanego z FUS emeryturę lub rentę rolniczą 4 ( 9) 11 III. ZASIŁKI I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Absencja chorobowa, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze i świadczenia rehabilitacyjne 1 ( 10) 12 Zasiłki pogrzebowe i jednorazowe odszkodowania powypadkowe 2 (11) 13 Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według województw w okresie X-XII 2016 r. 3 (12) 14 Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według województw w okresie I-XII 2016 r. 4 (13) 15 ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZU PRACY Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie I-XII 2016 r. 1 (14) 19 Emerytury i renty finansowane z budżetu państwa w okresie I-XII 2016 r. 2 (15) 19 Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie X-XII 2016 r. 3 (16) 20 Emerytury i renty finansowane z budżetu państwa w okresie X-XII 2016 r. 4 (17) 20 Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu państwa 5 (18) 21 Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu państwa (dok.) 5 (18)

3 Tabl. Str. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne finansowane z Funduszu Pracy 6 (19) 22 Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne według województw w okresie I-XII 2016 r. 7 (20) 23 Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne według województw w okresie X-XII 2016 r. 8 (21) 24 EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Emerytury i renty w okresie I-XII 2016 r. 1 (22) 27 Emerytury i renty w okresie X-XII 2016 r. 2 (23) 28 Przeciętna emerytura-renta w % przeciętnego wynagrodzenia 3 (24) 29 Emerytury pomostowe 4 (25) 29 Zmiany liczby emerytów i rencistów 5 (26) 30 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie I-XII 2016 r. 6 (27) 31 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie X-XII 2016 r. 7 (28) 32 Przeciętna emerytura-renta według województw w okresie I-XII 2016 r. 8 (29) 33 Przeciętna emerytura-renta według województw w okresie X-XII 2016 r. 9 (30) 34 Kwota wypłat emerytur i rent według województw w okresie I-XII 2016 r. 10 (31) 35 Kwota wypłat emerytur i rent według województw w okresie X-XII 2016 r. 11 (32) 36 Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń oraz o przyznanie emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 12 (33) 37 Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń oraz o przyznanie emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 13 (34) 37 Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie I-XII 2016 r. 14 (35) 38 Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie I-XII 2016 r. 15 (36) 38 Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie X-XII 2016 r. 16 (37) 39 Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie X-XII 2016 r. 17 (38) 39 Polskie świadczenia emerytalno rentowe wypłacone przez komórki Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w okresie I-XII 2016 r. 18 (39) 40 Wypłaty świadczeń specjalnych (NZSS) dla polskich kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicą (realizowanych na podstawie decyzji premiera RP) w okresie I-XII 2016 r. 19 (39a) 40 Świadczenia emerytalno rentowe przekazywane przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe osobom uprawnionym do rent zagranicznych za pośrednictwem ZUS w okresie I-XII 2016 r. 20 (40) 41 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin wypłacone przez komórki Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w okresie I-XII 2016 r. 21 (41)

4 Tabl. Str. DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu w okresie I-XII 2016 r. 1 (42) 47 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu w okresie X-XII 2016 r. 2 (43) 48 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników 3 (44) 49 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie Zakładu 4 (45) 49 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie Zakładu 5 (46) 50 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według województw 6 (47) 50 REHABILITACJA LECZNICZA Skierowania na rehabilitację leczniczą 1 (48) 53 Sprawy zakończone rehabilitacją leczniczą według profili rehabilitacji 2 (49) 54 SĄDY PRACY Odwołania od decyzji oddziałów ZUS w okresie I-XII 2016 r. 1 (50) 55 Sposób rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZUS przez sądy pierwszej instancji w okresie I-XII 2016 r. 2 (51)

5 SPIS WYKRESÓW Str. Dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2016 r. 17 Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-XII 2016 r. 17 Wypłaty zasiłków i świadczeń ktrótkoterminowych według rodzajów w okresie X-XII 2016 r. 18 Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie I-XII 2016 r. Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne według województw w okresie X-XII 2016 r Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie X-XII 2016 r. Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych według wybranych grup w okresie X-XII 2016 r Emeryci i renciści według województw w okresie X-XII 2016 r. Przeciętna wypłata emerytury i renty wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych według województw w okresie X-XII 2016 r. Przeciętna wypłata emerytury i renty wypłaconej przez komórki realizacji umów międzynarodowych ZUS według krajów wypłaty w okresie X-XII 2016 r Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według rodzaju orzeczenia w okresie X-XII 2016 r. 51 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według województw w okresie X-XII 2016 r. 52 Skierowania na rehabilitację leczniczą oraz sprawy zakończone rehabilitacją według województw w okresie X-XII 2016 r. 57 Sposób roztrzygnięcia odwołań od decyzji ZUS przez sądy pierwszej instancji w okresie I-XII 2016 r

6 UWAGI WSTĘPNE 1. Kwartalna informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego zawiera dane zagregowane tematycznie według kryteriów merytorycznych. 2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w dziale tym zamieszczono informacje o dochodach i wydatkach FUS. Kwoty wypłat świadczeń emerytalno-rentowych wykazywane są w tym dziale łącznie z kwotą emerytur okresowych finansowanych z FUS, ale bez kwot emerytur zbiegowych wypłacanych przy rentach z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z budżetu państwa z wyjątkiem tabl. 5, w której prezentowane są pełne wydatki z FUS, tj. łącznie z kwotą emerytur zbiegowych oraz łącznie z kwotą emerytur okresowych. Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy Z budżetu państwa finansowane są: a) świadczenia inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów i członków ich rodzin, renty wypadkowe posłów i senatorów, renty z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, świadczenia odszkodowawcze wypłacane przez komórkę Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale w Warszawie, b) jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone: z tytułu chorób zawodowych osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów azbestowych, oraz dla posłów i senatorów, z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, c) zasiłki pogrzebowe wypłacone po osobach pobierających świadczenia wymienione w pkt. a) i członkach ich rodzin oraz po osobach zmarłych wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach i po osobach pobierających świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, d) pozostałe świadczenia, tj. między innymi: ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie, świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego, świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników, świadczenia pieniężne dla osób deportowanych, dodatki kompensacyjne oraz świadczenia pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, e) renty socjalne i zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających renty socjalne, f) nauczycielskie świadczenia kompensacyjne tabl. 5(18). Z Funduszu Pracy finansowane są zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Kwoty wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z budżetu państwa wykazywane są w tym dziale łącznie z kwotą emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, z wyjątkiem tablicy 1(14) i 3(16), w której prezentowane są wyłącznie wydatki z budżetu państwa. Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dziale tym zawarto informacje o świadczeniach emerytalno-rentowych i zasiłkach pogrzebowych łącznie z wypłaconymi z budżetu państwa. 3. Dane dotyczące emerytur i rent wypłaconych przez ZUS prezentowane są łącznie z okresowymi emeryturami kapitałowymi finansowymi z FUS, ale nie zawierają informacji o emeryturach pomostowych oraz o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Dane o wypłatach emerytur pomostowych finansowanych z Funduszu Emerytur Pomostowych (łącznie z kwotą dodatków pielęgnacyjnych finansowanych z FUS) wykazywane są odrębnie w tablicy 4(25). 4. Kwota wypłat świadczeń emerytalno-rentowych oznacza kwotę łącznie z zaliczką na podatek dochodowy, składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz z dodatkami pielęgnacyjnymi i dodatkami dla sierot zupełnych, ale bez dodatków za tajne nauczanie. 5. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowej lub finansowanej z budżetu państwa oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy i połowy emerytury, w tablicach świadczeniobiorca występuje tylko raz jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń. Świadczenia zbiegowe są kwalifikowane do odpowiednich działów publikacji zgodnie ze źródłem finansowania renty. 6. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu, są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 7. Liczba osób przy zasiłkach macierzyńskich prezentuje osoby, którym w danym czasie wypłacono (pobierały) zasiłek macierzyński choć za jeden dzień (bez osób, za które dokonano korekt w dokumentach za lata wsteczne). Osoba występuje tylko raz, niezależnie od liczby pobieranych w danym okresie rodzajów zasiłku macierzyńskiego, np. jeżeli w danym okresie osoba pobierała podstawowy zasiłek macierzyński i dodatkowy zasiłek macierzyński wystąpi raz. W okresach narastających osoby zliczane są jako unikalne w danym okresie, np. jeśli ta sama osoba pobierała zasiłek w kilku miesiącach w okresie narastającym zostanie wykazana jeden raz. 8. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem

7 1. Użyte w publikacji skróty oznaczają: FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych RUM - Komórka Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego MON - Ministerstwo Obrony Narodowej MSWiA - Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji MS - Ministerstwo Sprawiedliwości OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero ( 0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. Zero ( 0,0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. Kropka (. ) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. Znak ( x ) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe. Znak - oznacza "w tym" tj., że nie podaje się wszystkich składników sumy

8 TABLICE STATYSTYCZNE FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE TABL. 1. WPŁYWY SKŁADEK I NALEŻNOŚCI POCHODNYCH NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,2 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU TABL. 2. POZASKŁADKOWE DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,5 Dotacja z budżetu państwa 1/ ,0 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE ,9 Wpłaty z OFE 2/ ,9 Środki pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów ,8 Pozostałe dochody 3/ ,9 1/ Jest to dotacja przeznaczona między innymi na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne przyznawane w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS oraz dotacja na uzupełnienie niedoboru środków na wypłaty świadczeń między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki. 2/ Kwota przekazanych środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z reformą OFE (ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych). 3/ Pozostałe dochody to przykładowo zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez emeryta bądź rencistę. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU - 7 -

9 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki 1/ w tysiącach złotych % O G Ó Ł E M ,5 100,0 Świadczenia pieniężne ,4 98,1 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,0 1,7 Działalność prewencyjna ,2 0,1 Pozostałe wydatki 4 462,9 0,0 1/ Bez salda rezerw. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU TABL. 4. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW FUNDUSZY W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki w tysiącach złotych % O G Ó Ł E M ,4 100,0 Fundusz emerytalny ,1 65,0 Fundusz rentowy ,4 22,6 Fundusz chorobowy ,6 9,9 Fundusz wypadkowy ,3 2,5 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU - 8 -

10 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 5. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Razem W tym bez podlegających finansowaniu z budżetu państwa w ramach dotacji do FUS 1/ w tysiącach złotych % w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,4 100, ,5 Emerytury i renty 2/ ,2 88, ,9 w tym : bez dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych oraz dodatków za tajne nauczanie ,1 85, ,3 realizowane na mocy umów międzynarodowych ,8 1, ,7 wypłacone obok emerytury i renty rolniczej ,6 0, ,0 emerytury wypłacone obok rent z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa ,7 0, ,6 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych ,3 /3 10, ,2 Odszkodowania powypadkowe ,6 0, ,6 Pozostałe świadczenia 4/ ,2 0, ,7 1/ To jest bez świadczeń podlegających finansowaniu z budżetu państwa w ramach dotacji do FUS (między innymi świadczeń przyznawanych w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS, kwot podwyższeń zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego). 2/ Łącznie z wypłatami emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, rent wypadkowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS oraz kwotą emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa Patrz uwagi wstępne ust.2. 3/ Łącznie z kwotą podwyższeń zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. 4/ Łącznie z kwotą odsetek od wypłat wyrównań emerytur zawieszonych od dnia r. do dnia r. oraz kwotą jednorazowych wypłat środków z subkonta

11 II. EMERYTURY I RENTY TABL. 1. ( 6). EMERYTURY I RENTY 1/ Z FUS W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 255, , ,43 Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne 5 119, , ,75 899, , , , , ,37 w tym: ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 204, , ,46 Renty z tytułu niezdolności do pracy w tym emerytury pobierane przy tych rentach Renty rodzinne 180, , ,28 121, , ,19 24, , ,47 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego oraz bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z budżetu państwa. Łącznie z kwotą okresowej emerytury kapitałowej finansowanej z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. TABL. 2. ( 7). EMERYTURY I RENTY 1/ Z FUS W OKRESIE X - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 270, , ,91 Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne 5 156, , ,01 883, , , , , ,50 w tym: ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 202, , ,58 Renty z tytułu niezdolności do pracy w tym emerytury pobierane przy tych rentach Renty rodzinne 178, , ,29 120, , ,99 23, , ,01 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego oraz bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z budżetu państwa. Łącznie z kwotą okresowej emerytury kapitałowej finansowanej z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS

12 Emerytury i renty - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. ( 8). RENTY Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH 1/ Z FUS W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba rencistów w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata renty w zł O G Ó Ł E M 204, , ,46 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ SKUTKAMI: 180, , ,28 w tym emerytury zbiegowe 121, , ,19 wypadku przy pracy 78, , ,09 w tym emerytury zbiegowe 33, , ,10 choroby zawodowej 90, , ,86 w tym emerytury zbiegowe 81, , ,91 wypadku w drodze do (z) pracy 11, , ,26 w tym emerytury zbiegowe 6, , ,09 RENTY RODZINNE 24, , ,47 z tytułu: wypadku przy pracy 17, , ,16 choroby zawodowej 4, , ,08 wypadku w drodze do (z) pracy 2, , ,74 1/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. Bez rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. TABL. 4. ( 9). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA FINANSOWANEGO Z FUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII VII - IX X - XII I - XII w liczbach bezwględnych I - XII 2015 = 100 Liczba osób 1/ ,0 1/ Przeciętna miesięczna

13 III. ZASIŁKI I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE TABL. 1. ( 10). ABSENCJA CHOROBOWA, ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, MACIERZYŃSKIE, WYRÓWNAWCZE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII I - XII VII - IX X - XII ABSENCJA CHOROBOWA RAZEM 1/ Liczba dni w tys , , , ,6 Wypłaty w tys. zł , , , ,1 Przeciętna dzienna wysokość w zł 72,11 73,95 73,68 74,91 w tym: ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUNDUSZU ZAKŁADÓW PRACY Liczba dni w tys , , , ,4 Wypłaty w tys. zł , , , ,6 Przeciętna dzienna wysokość w zł 74,48 76,39 75,05 77,62 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUS Liczba dni w tys , , , ,6 Wypłaty w tys. zł , , , ,6 Przeciętna dzienna wysokość w zł 70,91 72,71 73,06 73,65 ZASIŁKI OPIEKUŃCZE Liczba dni zasiłkowych w tys , , , ,0 Wypłaty w tys. zł , , , ,1 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 77,24 80,54 80,86 83,04 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Liczba osób 2/ w tys. 671,3 669,1 368,3 358,2 Liczba dni zasiłkowych w tys , , , ,2 Wypłaty w tys. zł , ,7 / ,5 / ,6 /3 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 75,47 76,34 76,61 75,14 w tym: ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Z TYTUŁU URLOPU OJCOWSKIEGO Liczba osób 2/ w tys. 148,4 146,4 50,4 44,6 Liczba dni zasiłkowych 2 082, ,6 602,0 509,3 Wypłaty w tys. zł , , , ,0 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 121,68 123,90 134,12 125,19 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Z TYTUŁU URLOPU RODZICIELSKIEGO Liczba osób 2/ w tys. 357,6 395,9 210,4 206,4 Liczba dni zasiłkowych , , , ,5 Wypłaty w tys. zł , , , ,6 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 69,22 72,33 73,00 71,78 1/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 7 3/ Łącznie z kwotą podwyższeń zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

14 Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 11). ZASIŁKI POGRZEBOWE I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII I - XII VII - IX X - XII ZASIŁKI WYRÓWNAWCZE Liczba dni zasiłkowych Wypłaty w tys. zł 621,1 558,7 162,7 156,2 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 32,99 31,29 36,92 37,97 ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,4 Przeciętna wysokość świadczenia w zł 1 465, , , ,53 JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł , , , ,6 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł 4 567, , , ,83 ZASIŁKI POGRZEBOWE RAZEM /2 Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,2 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 994, , , ,40 z tego: ZASIŁKI POGRZEBOWE PO UBEZPIECZONYCH I CZŁONKACH ICH RODZIN Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,4 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 991, , , ,25 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN 2/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 994, , , ,56 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego

15 Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. ( 12). LICZBA OSÓB 1/ POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2/ W OKRESIE X - XII 2016 R. Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe: WOJEWÓDZTWA Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek wyrównawczy Zasiłek opiekuńczy Zasiłek macierzyński w tym za okres ustalony jako: okres urlopu rodzicielskiego okres urlopu ojcowskiego POLSKA 3/ Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Unikalność osoby w ramach okresu i rodzaju zasiłku - jeżeli osoba pobierała ten sam rodzaj zasiłku/świadczenia kilka razy w ciągu okresu, wykazywana jest tylko raz, jeżeli pobierała dwa różne rodzaje zasiłku/świadczenia wykazana jest dwa razy - w każdym rodzaju zasiłku/świadczenia. 2/ Przypisanie do województwa według siedziby płatnika dokonującego wypłaty. 3/ Wiersz "Ogółem" zawiera również dane o osobach pobierających zasiłki i świadczenia, które z uwagi na brak danych o świadczeniobiorcy nie mogły zostać przypisane do poszczególnych województw. W przypadku gdy osoba pobierała zasiłek/świadczenie wypłacone przez dwóch różnych płatników, z siedzibą na terenie różnych województw w wierszu ogółem wystąpi tylko raz, natomiast w wierszach dotyczących województw jest wykazana dwukrotnie

16 Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 4. ( 13). LICZBA OSÓB 1/ POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2/ W OKRESIE I - XII 2016 R. Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe: WOJEWÓDZTWA Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek wyrównawczy Zasiłek opiekuńczy Zasiłek macierzyński w tym za okres ustalony jako: okres urlopu rodzicielskiego okres urlopu ojcowskiego POLSKA 3/ Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Unikalność osoby w ramach okresu i rodzaju zasiłku - jeżeli osoba pobierała ten sam rodzaj zasiłku/świadczenia kilka razy w ciągu okresu, wykazywana jest tylko raz, jeżeli pobierała dwa różne rodzaje zasiłku/świadczenia wykazana jest dwa razy - w każdym rodzaju zasiłku/świadczenia. 2/ Przypisanie do województwa według siedziby płatnika dokonującego wypłaty. 3/ Wiersz "Ogółem" zawiera również dane o osobach pobierających zasiłki i świadczenia, które z uwagi na brak danych o świadczeniobiorcy nie mogły zostać przypisane do poszczególnych województw. W przypadku gdy osoba pobierała zasiłek/świadczenie wypłacone przez dwóch różnych płatników, z siedzibą na terenie różnych województw w wierszu ogółem wystąpi tylko raz, natomiast w wierszach dotyczących województw jest wykazana dwukrotnie

17 - 16 -

18 DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I-XII 2016 R. (w mln zł) Składki ubezpieczeniowe , ,3 Dotacja z budżetu państwa Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE , ,7 718,0 279,2 Wpłaty z OFE Środki pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów Pozostałe dochody WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I-XII 2016 R. (w mln zł) Emerytury i renty Zasiłki z ubezpieczeń społecznych , ,9 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inne świadczenia pieniężne 4,5 242,4 590, ,0 Działalność prewencyjna Pozostałe wydatki

19 WYPŁATY ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ KTÓRKOTERMINOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW W OKRESIE X-XII 2016 R. (w mln zł) 393,9 310,0 0, , , , ,2 0,1 197,8 Zasiłki opiekuńcze Zasiłki macierzyńskie Zasiłki wyrównawcze Świadczenia rehabilitacyjne Zasiłki pogrzebowe Absencja chorobowa Absencja chorobowa finansowana z FZP Absencja chorobowa finansowana z FUS Absencja chorobowa finansowana z FGŚP

20 ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ Z FUNDUSZU PRACY TABL. 1. ( 14). WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota wypłat w tys. zł % O G Ó Ł E M ,6 100,0 z tego: Emerytury i renty 1/ ,7 49,8 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ,0 5,2 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 2/ oraz po innych osobach ubezpieczonych ,8 0,7 Odszkodowania powypadkowe 2 376,0 0,1 Pozostałe świadczenia 2/ ,1 44,2 w tym: ryczałty energetyczne dla kombatantów ,1 15,4 dodatki kombatanckie ,7 6,6 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 8 691,2 0,3 świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników ,5 1,3 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych ,5 4,9 dodatki kompensacyjne ,6 2,5 1/ Łącznie z emeryturami i rentami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. Bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z wypłaconymi przez komórki RUM. TABL. 2. ( 15). EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty w zł O G Ó Ł E M , ,48 Emerytury , ,18 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,75 Renty rodzinne , ,65 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH , ,28 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,57 w tym emerytury z FUS pobierane przy tych rentach , ,83 Renty rodzinne , ,02 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW , ,46 Emerytury wyjątkowe , ,18 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy , ,12 Renty rodzinne wyjątkowe , ,59 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE , ,83 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,12 Renty rodzinne 5 63, ,66 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. Łącznie z emeryturami zbiegowymi finansowanymi z FUS. Patrz uwagi wstępne ust

21 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy TABL. 3. ( 16). WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE X - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota wypłat w tys. zł % O G Ó Ł E M ,7 100,0 z tego: Emerytury i renty 1/ ,0 56,1 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ,5 7,9 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 2/ oraz po innych osobach ubezpieczonych 4 522,6 0,8 Odszkodowania powypadkowe 520,2 0,1 Pozostałe świadczenia 2/ ,4 35,2 w tym: ryczałty energetyczne dla kombatantów ,5 17,3 dodatki kombatanckie ,4 7,3 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 2 747,1 0,5 świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 8 703,1 1,4 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych ,0 5,5 dodatki kompensacyjne ,4 2,8 1/ Łącznie z emeryturami i rentami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. Bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z wypłaconymi przez komórki RUM. TABL. 4. ( 17). EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ W OKRESIE X - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty w zł O G Ó Ł E M , ,30 Emerytury , ,82 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,02 Renty rodzinne , ,94 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH , ,59 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,75 w tym emerytury z FUS pobierane przy tych rentach , ,85 Renty rodzinne , ,73 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW , ,54 Emerytury wyjątkowe , ,82 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy , ,21 Renty rodzinne wyjątkowe , ,60 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 22 76, ,22 Renty z tytułu niezdolności do pracy 17 60, ,16 Renty rodzinne 5 15, ,08 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. Łącznie z emeryturami zbiegowymi finansowanymi z FUS. Patrz uwagi wstępne ust

22 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy TABL. 5. ( 18). POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII I - XII VII - IX X - XII JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE 2/ Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł 1 926, ,0 619,8 520,2 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł , , , ,64 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN ORAZ PO INNYCH OSOBACH UBEZPIECZONYCH 3/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,6 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 995, , , ,71 RYCZAŁTY ENERGETYCZNE Liczba 4/ ryczałtów Wypłaty w tys. zł , , , ,4 DODATKI KOMBATANCKIE Liczba 4/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,4 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI DODATKU KOMBATANCKIEGO Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł 4 384, , , ,1 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA ŻOŁNIERZY-GÓRNIKÓW Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,1 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA DEPORTOWANYCH Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,0 DODATKI KOMPENSACYJNE Liczba 4/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,4 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE 5/ Liczba 4/ osób pobierających Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wypłata świadczenia w zł 2 059, , , ,

23 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy TABL. 5. ( 18). POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII I - XII VII - IX X - XII RENTY SOCJALNE 6/7/ Liczba 4/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , , , ,1 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł 4 876, , , ,3 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 913, , , ,95 1/ Łącznie z wypłatami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 2 pkt. b). 3/ Patrz uwagi wstępne ust. 2 pkt. c). 4/ Przeciętna miesięczna. 5/ Bez wypłat realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 6/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez komórki RUM, MON, MSWiA, MS oraz KRUS. 7/ W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. TABL. 6. ( 19). ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE, ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRACY WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII I - XII VII - IX X - XII ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE Liczba 1/ osób pobierających zasiłki Wypłaty w tys. zł , , , ,5 ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba 1/ osób pobierających świadczenia Wypłaty w tys. zł , , , ,2 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł 2 369, ,1 519,6 567,7 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 995, , , ,18 1/ Przeciętna miesięczna

24 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy TABL. 7. ( 20). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2016 R. Liczba osób pobierających: z tego: WOJEWÓDZTWA renty socjalne zasiłki i świadczenia przedemerytalne razem zasiłki przedemerytalne świadczenia przedemerytalne POLSKA 1/ / Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego dla danego świadczeniobiorcy. 2/ Łącznie z rentami socjalnymi wypłacanymi przez MON, MSWiA, MS oraz KRUS nie uwzględnionymi w podziale na województwa oraz łącznie z rentami socjalnymi wypłaconymi przez komórki RUM

25 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy TABL. 8. ( 21). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2016 R. Liczba osób pobierających: z tego: WOJEWÓDZTWA renty socjalne zasiłki i świadczenia przedemerytalne razem zasiłki przedemerytalne świadczenia przedemerytalne POLSKA 1/ / Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego dla danego świadczeniobiorcy. 2/ Łącznie z rentami socjalnymi wypłacanymi przez MON, MSWiA, MS oraz KRUS nie uwzględnionymi w podziale na województwa oraz łącznie z rentami socjalnymi wypłaconymi przez komórki RUM

26 WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE I-XII 2016 R. (w mln zł) Emerytury i renty 1 382,7 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 1 228,0 2,4 18,9 145,3 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin oraz po innych osobach ubezpieczonych Odszkodowania powypadkowe Pozostałe świadczenia Pozostałe świadczenia: ryczałty energetyczne dla kombatantów 427,1 dodatki kombatanckie oraz świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 191,4 36,4 137,2 68,8 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych dodatki kompensacyjne 367,1 pozostałe świadczenia

27 PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE, ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE W OKRESIE X-XII 2016 R. Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-M azurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA W16 LICZBA OSÓB świadczenia przedemerytalne zasiłki przedemerytalne renty socjalne

28 EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH TABL. 1. ( 22). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 312, , ,48 w tym: okresowe emerytury kapitałowe 52, ,5 173,42 Emerytury 5 119, , ,70 Renty z tytułu niezdolności do pracy 933, , ,46 Renty rodzinne 1 259, , ,34 w tym: EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 3/ 176, , ,77 Emerytury 98, , ,65 Renty z tytułu niezdolności do pracy 14, , ,36 Renty rodzinne 63, , ,64 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 3/ 321, , ,10 Emerytury 205, , ,16 Renty z tytułu niezdolności do pracy 27, , ,26 Renty rodzinne 88, , ,07 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 3/ 287, , ,94 Emerytury 254, , ,64 Renty z tytułu niezdolności do pracy 32, , ,87 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 3/ 155, , ,70 Emerytury 72, , ,99 Renty z tytułu niezdolności do pracy 48, , ,24 Renty rodzinne 34, , ,99 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 56, , ,28 Renty z tytułu niezdolności do pracy 34, , ,57 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 24, , ,83 Renty rodzinne 22, , ,02 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 0, , ,46 Emerytury wyjątkowe 0, , ,18 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0,1 909, ,12 Renty rodzinne wyjątkowe 0, , ,59 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 204, , ,30 Renty z tytułu niezdolności do pracy 180, , ,14 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 121, , ,19 Renty rodzinne 24, , ,22 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Patrz uwagi wstępne ust. 2 i 3. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. 3/ Dotyczy świadczeń przyznanych według tzw. "starych" zasad

29 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 23). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE X - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 326, , ,78 w tym: okresowe emerytury kapitałowe 68, ,8 174,06 Emerytury 5 156, , ,96 Renty z tytułu niezdolności do pracy 917, , ,39 Renty rodzinne 1 253, , ,15 w tym: EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 3/ 173, , ,53 Emerytury 96, , ,27 Renty z tytułu niezdolności do pracy 13, , ,38 Renty rodzinne 62, , ,00 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 3/ 321, , ,38 Emerytury 205, , ,75 Renty z tytułu niezdolności do pracy 27, , ,46 Renty rodzinne 88, , ,03 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 3/ 286, , ,35 Emerytury 253, , ,09 Renty z tytułu niezdolności do pracy 32, , ,84 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 3/ 151, , ,09 Emerytury 70, , ,71 Renty z tytułu niezdolności do pracy 47, , ,86 Renty rodzinne 33, , ,27 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 55, , ,59 Renty z tytułu niezdolności do pracy 33, , ,75 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 24, , ,85 Renty rodzinne 21, , ,73 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 0, , ,54 Emerytury wyjątkowe 0,2 656, ,82 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0,1 211, ,21 Renty rodzinne wyjątkowe 0,3 948, ,60 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 202, , ,41 Renty z tytułu niezdolności do pracy 178, , ,14 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 120, , ,99 Renty rodzinne 23, , ,76 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Patrz uwagi wstępne ust. 2 i 3. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. 3/ Dotyczy świadczeń przyznanych według tzw. "starych" zasad

30 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. ( 24). PRZECIĘTNA EMERYTURA-RENTA W % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA 2016 I - XII VII - IX X - XII WYSZCZEGÓLNIENIE przeciętna wypłata emerytury-renty w zł w % przeciętna w % przeciętna w % przeciętnego wypłata przeciętnego wypłata przeciętnego wynagro- emerytury-renty wynagro- emerytury-renty wynagrodzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 49,9 49,9 48, , , ,78 b/ 57,1 56,9 54,8 Emerytury a/ 52,7 52,7 50, , , ,96 b/ 60,3 60,1 57,8 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ 39,9 39,9 38, , , ,39 b/ 45,7 45,6 43,9 Renty rodzinne a/ 45,9 45,8 44, , , ,15 b/ 52,5 52,3 50,6 a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płacon przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w III kwartale 2016 r ,04 zł, w IV kwartale 2016 r ,92 zł, a w okresie I - XII 2016 r ,21 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płacon przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w III kwartale 2016 r ,51 zł, w IV kwartale 2016 r ,95 zł, a w okresie I - XII 2016 r ,87 zł. TABL. 4. ( 25). EMERYTURY POMOSTOWE 1/ WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII 2016 VII - IX X - XII Przeciętna miesięczna liczba emerytów w tys. 17,5 18,0 19,2 Kwota wypłat w tys. zł , , ,8 Przeciętna wypłata emerytury w zł 2 457, , ,94 1/ Bez świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Patrz uwagi wstępne ust

31 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 5. ( 26). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW 2016 WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII VII - IX X - XII w liczbach bezwględnych VII - IX 2016 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego 1/ ,9 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,6 emerytury 2/ ,6 renty z tytułu niezdolności do pracy ,7 renty rodzinnej ,6 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,8 emeryturę ,5 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,3 rentę rodzinną ,1 Saldo pozostałych zmian x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego 1/ ,3 1/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegi z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. 2/ Łącznie z emeryturami przyznanymi osobom pobierającym wcześniej zasiłek lub świadczenie przedemerytalne

32 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 6. ( 27). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2016 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne OGÓŁEM 1/2/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

33 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 7. ( 28). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2016 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne OGÓŁEM 1/2/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

34 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 8. ( 29). PRZECIĘTNA EMERYTURA-RENTA WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2016 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych OGÓŁEM 1/2/ 2 018, , , ,34 Dolnośląskie 2 041, , , ,73 Kujawsko-pomorskie 1 860, , , ,29 Lubelskie 1 812, , , ,32 Lubuskie 1 845, , , ,93 Łódzkie 1 876, , , ,21 Małopolskie 1 975, , , ,56 Mazowieckie 2 085, , , ,34 Opolskie 1 985, , , ,32 Podkarpackie 1 755, , , ,36 Podlaskie 1 831, , , ,36 Pomorskie 1 991, , , ,83 Śląskie 2 477, , , ,95 Świętokrzyskie 1 818, , , ,79 Warmińsko-mazurskie 1 824, , , ,58 Wielkopolskie 1 935, , , ,89 Zachodniopomorskie 1 945, , , ,74 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

35 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 9. ( 30). PRZECIĘTNA EMERYTURA-RENTA WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2016 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych OGÓŁEM 1/2/ 2 028, , , ,15 Dolnośląskie 2 051, , , ,23 Kujawsko-pomorskie 1 870, , , ,76 Lubelskie 1 821, , , ,99 Lubuskie 1 855, , , ,25 Łódzkie 1 883, , , ,34 Małopolskie 1 985, , , ,90 Mazowieckie 2 097, , , ,91 Opolskie 1 995, , , ,90 Podkarpackie 1 765, , , ,63 Podlaskie 1 841, , , ,51 Pomorskie 2 001, , , ,16 Śląskie 2 489, , , ,22 Świętokrzyskie 1 825, , , ,18 Warmińsko-mazurskie 1 834, , , ,97 Wielkopolskie 1 947, , , ,11 Zachodniopomorskie 1 956, , , ,94 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

36 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 10. ( 31). KWOTA WYPŁAT EMERYTUR I RENT WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2016 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych OGÓŁEM 1/2/ , , , ,2 Dolnośląskie , , , ,1 Kujawsko-pomorskie , , , ,1 Lubelskie , , , ,5 Lubuskie , , , ,6 Łódzkie , , , ,1 Małopolskie , , , ,3 Mazowieckie , , , ,1 Opolskie , , , ,2 Podkarpackie , , , ,6 Podlaskie , , , ,5 Pomorskie , , , ,8 Śląskie , , , ,3 Świętokrzyskie , , , ,6 Warmińsko-mazurskie , , , ,3 Wielkopolskie , , , ,3 Zachodniopomorskie , , , ,8 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

37 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 11. ( 32). KWOTA WYPŁAT EMERYTUR I RENT WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2016 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych OGÓŁEM 1/2/ , , , ,1 Dolnośląskie , , , ,0 Kujawsko-pomorskie , , , ,8 Lubelskie , , , ,0 Lubuskie , , , ,4 Łódzkie , , , ,4 Małopolskie , , , ,0 Mazowieckie , , , ,6 Opolskie , , , ,2 Podkarpackie , , , ,6 Podlaskie , , , ,8 Pomorskie , , , ,5 Śląskie , , , ,1 Świętokrzyskie , , , ,9 Warmińsko-mazurskie , , , ,2 Wielkopolskie , , , ,5 Zachodniopomorskie , , , ,1 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

38 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 12. ( 33). WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ ORAZ O PRZYZNANIE EMERYTUR POMOSTOWYCH I NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZEŃ KOMPENSACYJNYCH 2016 WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII VII - IX w liczbach bezwzględnych X - XII VII - IX 2016 = 100 EMERYTURY I RENTY 2/ ,4 Emerytury ,8 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,3 Renty rodzinne ,1 EMERYTURY POMOSTOWE ,5 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE ,8 1/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. TABL. 13. ( 34). ZAŁATWIONE WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ ORAZ O PRZYZNANIE EMERYTUR POMOSTOWYCH I NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZEŃ KOMPENSACYJNYCH 2016 WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII VII - IX w liczbach bezwzględnych X - XII VII - IX 2016 = 100 EMERYTURY I RENTY 3/ ,3 Emerytury ,7 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,5 Renty rodzinne ,3 EMERYTURY POMOSTOWE ,5 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE ,4 1/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz łącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). 3/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

39 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 14. ( 35). WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2016 R. Zarejestrowane wnioski z tego o: WOJEWÓDZTWA Ogółem renty z tytułu emerytury niezdolności do pracy renty rodzinne OGÓŁEM 3/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy. TABL. 15. ( 36). ZAŁATWIONE WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/3/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - XII 2016 R. Załatwione wnioski z tego o: WOJEWÓDZTWA Ogółem renty z tytułu emerytury renty rodzinne niezdolności do pracy OGÓŁEM 4/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego orazłącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

40 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 16. ( 37). WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2016 R. Zarejestrowane wnioski z tego o: WOJEWÓDZTWA Ogółem renty z tytułu emerytury niezdolności do pracy renty rodzinne OGÓŁEM 3/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy. TABL. 17. ( 38). ZAŁATWIONE WNIOSKI PIERWSZORAZOWE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/3/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2016 R. Załatwione wnioski z tego o: WOJEWÓDZTWA Ogółem renty z tytułu emerytury renty rodzinne niezdolności do pracy OGÓŁEM 4/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego orazłącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

41 Liczba wypłat 2/ Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna emerytura-renta w zł Wypłaty ogółem , ,65 z tego: wypłaty w kraju , ,06 wypłaty (transfery) za granicę razem , ,01 z tego: do państw UE , ,05 z tego: Austria ,1 826,06 Belgia ,8 964,12 Bułgaria ,0 580,56 Chorwacja ,8 587,47 Cypr , ,42 Czechy ,0 525,56 Dania , ,13 Estonia 3 75, ,79 Finlandia ,8 665,81 Francja ,3 790,16 Grecja , ,50 Hiszpania , ,45 Holandia , ,37 Irlandia , ,52 Litwa ,9 832,68 Luksemburg ,2 913,27 Łotwa ,3 575,36 Malta 3 73, ,68 Niemcy , ,66 Portugalia , ,54 Rumunia ,7 886,89 Słowacja ,9 455,93 Słowenia ,3 495,90 Szwecja ,2 780,54 Węgry ,0 597,17 Wielka Brytania , ,83 Włochy , ,18 do państw EFTA ,1 927,49 z tego: Islandia , ,90 Liechtenstein 4 44, ,40 Norwegia , ,13 Szwajcaria ,1 850,98 do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE/EOG , ,75 1/ Bez wypłat świadczeń specjalnych (NZSS). 2/ Przeciętna miesięczna. Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 18. ( 39). POLSKIE ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE WYPŁACONE PRZEZ KOMÓRKI REALIZACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZUS 1/ W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE TABL. 19. ( 39a). WYPŁATY ŚWIADCZEŃ SPECJALNYCH (NZSS) DLA POLSKICH KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH ZAMIESZKAŁYCH ZA GRANICĄ (REALIZOWA- NYCH NA PODSTAWIE DECYZJI PREMIERA RP) 1/ W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba wypłat 2/ Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata w zł 1/ 2/ Wypłaty ogółem ,1 748,59 z tego: wypłaty do państw UE i EFTA razem 21 63,3 753,33 z tego: Litwa 15 44,6 731,29 Łotwa 6 18,7 811,79 wypłaty do innych państw poza UE i EFTA razem ,8 748,04 Świadczenia płatne kwartalnie przez komórkę RUM w I Oddziale w Warszawie w wysokości 24% kwoty bazowej przekazywane kombatantom polskim za pośrednictwem placówek konsularnych RP. Przeciętna kwartalna

42 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 20. ( 40). ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ ZAGRANI- CZNE INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE OSOBOM UPRAWNIONYM DO RENT ZAGRANICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM ZUS W OKRESIE I - XII 2016 R. KRAJ Przeciętna miesięczna liczba rent (wpłat) Waluta Kwota wpłat w walucie obcej w tys. Przeciętna miesięczna wpłata w walucie obcej Białoruś 28 USD 18,3 54,38 Brazylia 5 EURO 22,0 366,83 Niemcy 966 EURO 3 607,0 311,29 Serbia i Wojwodina 46 USD 108,3 194,34 Ukraina 37 USD 25,0 56,28 TABL. 21. ( 41). ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN WYPŁACONE PRZEZ KOMÓRKI REALIZACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZUS W OKRESIE I - XII 2016 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba zasiłków Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wysokość zasiłku w zł Wypłaty ogółem , ,27 z tego: wypłaty w kraju , ,47 wypłaty (transfery) za granicę razem , ,09 z tego: do państw UE , ,08 z tego: Austria 15 59, ,13 Belgia 8 31, ,94 Bułgaria 2 8, ,00 Czechy 25 96, ,35 Dania 2 8, ,00 Finlandia 2 8, ,00 Francja 21 84, ,00 Hiszpania 2 8, ,00 Holandia 6 24, ,00 Litwa 2 8, ,00 Niemcy , ,86 Rumunia 1 4, ,00 Słowacja 1 4, ,00 Szwecja 20 80, ,00 Węgry 3 12, ,00 Wielka Brytania 4 16, ,00 Włochy 5 19, ,11 do państw EFTA do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE i EFTA , ,93 z tego: Australia , ,11 Kanada , ,05 Macedonia 11 44, ,00 Serbia 1 4, ,00 USA , ,30 do pozostałych państw poza UE i EFTA

43 - 42 -

44 EMERYCI I RENCIŚCI POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE X - XII 2016 R. (w tys.) 5 156,2 917, , Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne EMERYCI I RENCIŚCI POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG WYBRANYCH GRUP UBEZPIECZENIOWYCH W OKRESIE X - XII 2016 R. (w tys.) OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ 70,6 47,4 33,8 NAUCZYCIELE 253,9 32,1 GÓRNICY 205,8 27,0 88,4 KOLEJARZE 96,5 13,9 62, Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne

45 EMERYCI I RENCIŚCI WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2016 R. (w tys.) Śląskie 1 113,0 Mazowieckie 948,4 Wielkopolskie 633,4 Małopolskie 621,1 Dolnośląskie 600,9 Łódzkie 510,9 Pomorskie 413,9 Kujawsko-pomorskie 384,7 Podkarpackie 379,4 Lubelskie 353,8 Zachodniopomorskie 331,7 Warmińsko-mazurskie 249,1 Świętokrzyskie 236,9 Lubuskie 198,5 Opolskie 177,6 Podlaskie 173,

46 PRZECIĘTA MIESIĘCZNA WYPŁATA EMERYTURY I RENTY WYPŁACONEJ PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X - XII 2016 R. (w zł) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie - 500, , , , , ,00 Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne

47 PRZECIĘTA MIESIĘCZNA WYPŁATA EMERYTURY I RENTY WYPŁACONEJ PRZEZ KOMÓRKI REALIZACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZUS WEDŁUG KRAJÓW ZAMIESZKANIA W OKRESIE I-XII 2016 R. (w zł) Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Norwegia Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy 0,00 500, , , , ,

48 DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU TABL. 1. ( 42). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE I - XII 2016 R. Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA ogółem % lekarza orzecznika z tego przez: % komisje lekarskie Zakładu % O G Ó Ł E M , , ,0 Orzeczenia pierwszorazowe razem , , ,0 Orzeczenia ponowne razem , , ,5 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom , , ,8 Orzeczenia powypadkowe , , ,7 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji , , ,6 Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego 1/ , ,4 x x Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy , ,9 x x Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej , , ,8 Orzeczenia w pozostałych sprawach , , ,6 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy

49 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 43). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE X - XII 2016 R. Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA ogółem % lekarza orzecznika z tego przez: % komisje lekarskie Zakładu % O G Ó Ł E M , , ,0 Orzeczenia pierwszorazowe razem , , ,2 Orzeczenia ponowne razem , , ,9 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom , , ,7 Orzeczenia powypadkowe , , ,0 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji , , ,5 Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego 1/ , ,0 x x Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy , ,9 x x Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej , , ,1 Orzeczenia w pozostałych sprawach 561 0, ,2 98 0,6 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy

50 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. ( 44). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA I - XII VII - IX 2016 w liczbach bezwzględnych X - XII VII - IX 2016 = 100 O G Ó Ł E M ,3 Orzeczenia pierwszorazowe razem ,6 Orzeczenia ponowne razem ,5 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom ,4 Orzeczenia powypadkowe ,3 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji ,4 Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego 1/ ,8 Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy ,3 Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej ,8 Orzeczenia w pozostałych sprawach ,0 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. TABL. 4. ( 45). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA I - XII VII - IX 2016 w liczbach bezwzględnych X - XII VII - IX 2016 = 100 O G Ó Ł E M ,7 Orzeczenia pierwszorazowe razem ,4 Orzeczenia ponowne razem ,4 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom ,4 Orzeczenia powypadkowe ,6 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji ,6 Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej ,8 Orzeczenia w pozostałych sprawach ,5-49 -

51 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 5. ( 46). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU Liczba orzeczeń WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII VII - IX 2016 w liczbach bezwzględnych X - XII VII - IX 2016 = 100 ORZECZENIA OGÓŁEM ,7 w tym: Zmieniające ustalenie lekarza orzecznika ZUS ,0 Podtrzymujące orzeczenie lekarza orzecznika ZUS ,3 TABL. 6. ( 47). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU WEDŁUG WOJEWÓDZTW 1/ I - XII 2016 Liczba orzeczeń: X - XII 2016 WOJEWÓDZTWA z tego wydanych przez: z tego wydanych przez: ogółem lekarza orzecznika ZUS komisje lekarskie Zakładu ogółem lekarza orzecznika ZUS komisje lekarskie Zakładu OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według oddziału ZUS wydającego orzeczenie

52 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU WEDŁUG RODZAJU ORZECZENIA W OKRESIE X-XII 2016 R. 28,0% 16,8% 8,0% 4,8% 3,6% 34,0% 3,9% 0,2% 0,7% w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy ponowne razem pierwszorazowe razem powypadkowe o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom opinie i dodatkowe badania lekarskiew sprawach świadczeń podlegających koordynacji w pozostałych sprawach

53 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE X-XII 2016 R. Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie W_ LICZBA ORZECZEŃ WYDANYCH PRZEZ: komisje lekarskie Zakładu lekarzy orzeczników

54 REHABILITACJA LECZNICZA TABL. 1. ( 48). SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ I - XII 2016 Liczba osób skierowanych X - XII 2016 WOJEWÓDZTWA Ogółem na skutek chorób Ogółem na skutek chorób narządu ruchu układu krążenia narządu ruchu układu krążenia OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

55 Rehabilitacja lecznicza - Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 49). SPRAWY ZAKOŃCZONE REHABILITACJĄ LECZNICZĄ Liczba spraw I - XII 2016 X - XII 2016 WOJEWÓDZTWA Ogółem na skutek chorób na skutek chorób Ogółem narządu ruchu układu krążenia narządu ruchu układu krążenia OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

56 SĄDY PRACY TABL. 1. ( 50). ODWOŁANIA OD DECYZJI ODDZIAŁÓW ZUS W OKRESIE I - XII 2016 R. Odwołania ODWOŁANIA do załatwienia zarejestrowane w okresie sprawozdawczym załatwione ogółem załatwione w O/ZUS przez wydanie decyzji uwzględniającej roszczenie 1/ przekazane do sądu O G Ó Ł E M z tego w sprawach: emerytur i rent razem emerytur rent z tytułu niezdolności do pracy rent rodzinnych kapitału początkowego ubezpieczeń społecznych i realizacji dochodów świadczeń w razie choroby i macierzyństwa świadczeń rodzinnych jednorazowych odszkodowań rent socjalnych świadczeń i zasiłków przedemerytalnych transferu świadczeń za granicę pozostałych / Łącznie z decyzjami rozpatrującymi nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy. TABL. 2. ( 51). SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZUS PRZEZ SĄDY PIERWSZEJ INSTANCJI W OKRESIE I - XII 2016 R. ORZECZENIA Liczba wydanych przez sąd orzeczeń uwzględniające odwołania oddalające, odrzucające odwołania Z tego orzeczenia: umarzające postępowanie uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania O G Ó Ł E M z tego w sprawach: emerytur i rent razem emerytur rent z tytułu niezdolności do pracy w tym dotyczących lekarzy orzeczników i komisji lekarskich rent rodzinnych kapitału początkowego ubezpieczeń społecznych i realizacji dochodów świadczeń w razie choroby i macierzyństwa świadczeń rodzinnych jednorazowych odszkodowań rent socjalnych świadczeń i zasiłków przedemerytalnych transferu świadczeń za granicę pozostałych

57 - 56 -

58 SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ ORAZ SPRAWY ZAKOŃCZONE REHABILITACJĄ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE X-XII 2016 R. Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie skierowania na rehabilitację sprawy zakończone rehabilitacją

59 SPOSÓB ROZTRZYGNIĘCIA ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZUS PRZEZ SĄDY PIERWSZEJ INSTANCJI W OKRESIE I-XII 2016 R. EMERYTURY I RENTY uwzględniające odwołania 55,7% oddalające, odrzucające odwołania 33,5% 9,7% umarzające postępowanie 1,1% uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I REALIZACJA DOCHODÓW uwzględniające odwołania 55,8% 20,4% 0,0% oddalające, odrzucające odwołania 23,8% umarzające postępowanie uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) MAJ 2013 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA CZERWIEC 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 188 974 975 197 044 213 104,3 1. Emerytury 122 963 752 128 293 331 104,3 2. Renty 40 771

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2017

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2017 finansowy Funduszu Ubezpieczeń na rok 2017 Część A Lp. Treść 1 2 I Zadania wynikające z ustaw 211 804 6 1 Emerytury 140 286 48 2 Renty 40 642 1 Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 196 955 587 204 259 889 103,7 1. Emerytury 128 167 947 133 690 786 104,3 2. Renty 41 332 004 41 715 161 100,9 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r. Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r. Autor: Agnieszka Szewczyk 24.02.2017 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) rozdział 6. Gospodarka finansowa, art. 75-80 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego... SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent według rodzajów świadczeń... 6 TABL. 2. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent w

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA II KWARTAŁ 2012 R. WARSZAWA 2012 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2016 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 266,8 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach O ZUS Jesteśmy instytucją administracji publicznej, której państwo polskie powierzyło zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Stało się to 24

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2014 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 22 1. Podstawowe pojęcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) GRUDZIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2012 R. WARSZAWA 2013 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 182 694 087 190 392 498 104,2 1. Emerytury 120 034 550 124 179 445 103,5 2. Renty 39 938 266 41 079

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2013 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 4:3 171 470 455 180 967 530 105,4 1. Emerytury 112 953 860 119

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT Warszawa 2007 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE...5 II. ŚWIADCZENIOBIORCY WYCHODZĄCY Z SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012 Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012 Część A Lp. Treść na 2012 r. 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 4:3 163 294 172 172 156 962 105,4

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 roku. Warszawa 2014 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS ZUS zajmuje się przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011 Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011 Część A Lp. Treść 4:3 w 2010 r. 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 157 501 034 162 999 347 103,5

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych

Bardziej szczegółowo

Dodatki do emerytur i rent

Dodatki do emerytur i rent EMERYTURY I RENTY Najniższe emerytury i renty Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji i podwyższeniu świadczeń najniższych w marcu 2017

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki. Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki. Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010 roku. Warszawa 2010 I. Badana populacja. W marcu 2010 r. emerytury

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 1 ZUS zajmuje się: przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych, dodatków kombatanckich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo