Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2005 r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2005 r."

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 498/05 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2005 Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2005 r. Kalisz 2005

2 Spis treści I. WSTĘP WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA METODY WYCENY MIENIA ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA WNIOSKI... 6 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU GMINY OGÓŁEM. (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY. (W ZŁ) STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY. (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO GMINY. (W ZŁ)...13 III. MAJĄTEK GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM STRUKTURA MAJĄTKU GMINY OGÓŁEM STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO GMINY IV. MAJĄTEK W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU GIMINY WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ) STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ) STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO. (W ZŁ) RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY URZĘDU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE WYDZIAŁÓW...23 V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM MIASTA WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ) STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO (W ZŁ) POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO (W ZŁ) WARTOŚĆ MAJĄTKU W UKŁADZIE PODMIOTOWYM...28 VI. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2006 ROKU...29 VII. PLANOWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA MIENIE KOMUNALNE W 2006 ROKU...30 VIII. ZAŁĄCZNIKI...31 ZAŁĄCZNIK NR 1 - MIENIE KOMUNALNE UŻYTKOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY WG KRST...34 ZAŁĄCZNIK NR 3 - ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE...38 ZAŁĄCZNIK NR 4 - STAN ROBÓT W TOKU NA DZIEŃ R... 40

3 ZAŁĄCZNIK NR 5 - WARTOŚĆ I POWIERZCHNIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH ZAŁĄCZNIK NR 6 - POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ DRÓG LOKALNYCH ULIC...41 ZAŁĄCZNIK NR 7 - SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA...42 ZAŁĄCZNIK NR 8 - WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO PO PRZEKSZTAŁCENIACH PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH I PAŃSTWOWYCH WG STANU NA R ZAŁĄCZNIK NR 9 - INFORMACJE O GRUNTACH I LOKALACH A. Stan gruntów w granicach administracyjnych miasta Kalisza B. Grunty komunalne wg rodzaju użytkowania stan na dzień r C. Grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, leżące poza granicami administracyjnymi miasta D. Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych...48 E. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza...49 F. Informacja o gruntach zbytych, udostępnionych oraz nabytych w okresie od r. do r.. 50 G. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w dzierżawę i najem H. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w użyczenie...53 I. Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od r. do r J. Mienie w zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych K. Mienie komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych L. Grunty skomunalizowane wg rodzaju użytkowania [w ha] M. Wykaz gruntów przeznaczonych do komunalizacji na terenie miasta Kalisza...62 ZAŁĄCZNIK NR 10 - INFORMACJA O OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH...63 A. Wykaz ważniejszych obiektów inżynieryjnych...63 B. Wykaz innych obiektów inżynierskich IX. INFORMACJA DODATKOWA ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W ZWIĄZKU KOMUNALNYM GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W SPÓŁCE WODNO ŚCIEKOWEJ PROSNA W KALISZU ZOBOWIĄZANIA CIĄŻĄCE NA MAJĄTKU MIASTA...69 X. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ INSTYTUCJE KULTURY I SPORTU POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

4 I. WSTĘP 1. Wstęp i podstawa prawna. Niniejsza Informacja jest realizacją art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 288/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza wg stanu na r.. Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia jest dla władz Miasta podstawą podejmowania decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz warunkiem kreowania optymalnej polityki gospodarczej w mieście. Obowiązek przygotowania Informacji o stanie mienia ww. ustawa nakłada na Prezydenta Miasta. 2. Metody wyceny mienia. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Poszczególne składniki mienia objęte Informacją wyceniono w sposób następujący: Wartość gruntów określona została poprzez zastosowanie średnich wartości rynkowych nieruchomości gruntowych, przyjętych w oparciu o załącznik do Uchwały Zarządu Miasta Nr 314/2001 z dnia r. stanowiący wykaz średnich wartości rynkowych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Kalisza. Wartość dróg i mostów przyjęto wg szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki i posiadane przez Zarząd Dróg Miejskich materiały inwentaryzacyjne (w tym przeglądy techniczne dróg i mostów). Wartość poszczególnych grup składników majątku Urzędu, zakładów i jednostek budżetowych przyjęto według ich wartości bilansowych. Wartość akcji i udziałów w spółkach ustalono według nominalnej wartości wniesionych wkładów. Należności przejęte przez Miasto po likwidacji przedsiębiorstw komunalnych i państwowych wyceniono według wartości wynikającej z protokołów przejęcia. 3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta ogółem, jak również poszczególnych jego elementów i składa się z następujących części: 4

5 1) Zbiorcze zestawienie majątku Miasta. 2) Majątek Miasta w układzie podmiotowym. 3) Majątek w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego. 4) Mienie komunalne powierzone jednostkom organizacyjnym Miasta. 5) Planowane dochody z mienia komunalnego w 2006 roku. 6) Planowane nakłady do poniesienia na mienie komunalne w 2006 roku. 7) Załączniki. 8) Informacja dodatkowa. 9) Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta. Informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych i prawnych dla każdej jednostki organizacyjnej podległej Miastu. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym; ponadto przedstawia się ich strukturę i dynamikę. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez wydziały Urzędu oraz podległe im zakłady i jednostki budżetowe oraz instytucje kultury. 4. Wnioski 1) Wartość netto majątku ogółem wzrosła w br. w porównaniu do roku poprzedniego o 6,4 %, czyli w ujęciu wartościowym o zł. 2) Na jednego mieszkańca Kalisza przypada mienie komunalne o wartości zł, co spowodowane jest zwiększeniem wartości netto ogółem majątku gminy oraz zmniejszeniem liczby mieszkańców o 436 osób. 3) W stosunku do roku ubiegłego wzrosła również wartość majątku trwałego gminy o 4,13 % (w ujęciu wartościowym zł), na co miała decydujący wpływ dynamika wzrostu w kategoriach: budynki i lokale 104,8 % obiekty inżynierii lądowej i wodnej 128,0 % grunty 102,7 % drogi i mosty 100,7 % 4) Udział majątku obrotowego gminy w majątku ogółem wynosi 9,5 %. 5) Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to: grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego 33,67 % drogi i mosty 30,67 % budynki i lokale 16,10 % obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13,34 % Udział tych pozycji w strukturze jest porównywalny do ich udziałów w roku poprzednim. 5

6 6) Prawie połowa majątku Miasta (48,64 %) znajduje się w zarządzie Urzędu Miejskiego, 41,05 % majątku pozostaje w zarządzie jednostek budżetowych (Zarząd Dróg Miejskich 33,81 %), a 9,92 % - zakładów budżetowych. 7) Wartość nominalna udziałów Miasta w spółkach wynosi zł. i jest wyższa od ubiegłorocznej o zł. Wzrost wartości udziałów wynika ze zwiększania zaangażowania kapitałowego Miasta w Spółkach: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Kaliskie Linie Autobusowe, Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Jedna Spółka z udziałem Miasta jest w upadłości i jedna w likwidacji. W tych Spółkach wartość księgowa kapitału wniesionego przez Kalisz na pewno nie odpowiada jego wartości realnej. Udział Miasta w ww. Spółkach jest jednak niski i nie rzutuje na ogólną ocenę prowadzonej polityki zaangażowania kapitałowego wobec spółek. Ponadto udział Miasta w KALPO S.A. i KZPZM PZZ S.A. wynika z przeprowadzonego wobec tych podmiotów postępowania ugodowego i konwersji należnych Miastu podatków na udział kapitałowy. Wielkość planowanych na 2006 rok dochodów z mienia komunalnego oraz nakładów na to mienie pokazują tabele na stronach

7 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA. 1. Wartość netto majątku gminy ogółem. (w zł) Stan na Stan na Zmiana Dynamika Struktura L.p. Wyszczególnienie r r. wartości (%) (%) Rzeczowy majątek trwały * Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,1 99,8 80, ,1 7, ,0 0, ,0 0, ,5 0,03 6. Majątek obrotowy ,1 10,98 OGÓŁEM : ,4 99,8 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu Wykres 1. Wartość netto majątku gminy Stan na r Stan na r

8 Wykres 2. Struktura wartości netto majątku gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Rzeczowy majątek trwały * Majątek obrotowy Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek Należności długoterminowe Finansowy majątek trwały Wykres 3. Zmiany w strukturze majątku gminy. Majątek obrotow y Mienie zlikw idow anych jednostek Wartości niematerialne i praw ne Należności długoterminow e Finansow y majątek trw ały Rzeczow y majątek trw ały * Stan na r. Stan na r. 8

9 2. Struktura majątku trwałego gminy. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Budynki i lokale ,8 16, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,0 13, ,4 0, ,7 0, ,8 0,01 6. Urządzenia techniczne ,2 0,43 7. Środki transportowe ,2 0,04 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty * ,8 0, ,7 33, Środki trwałe w budowie ,5 3, Drogi i mosty ,7 30,67 OGÓŁEM : ,1 99,8 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ** wartość dróg i mostów przyjęta jest według szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki, materiały inwentaryzacyjne i przeglądy techniczne dróg i mostów, wartości te ujęte są w ewidencji pozaksięgowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu 9

10 Wykres 4. Struktura majątku trwałego gminy. Środki trw ałe w budow ie 3,80% Drogi i mosty 30,67% Budynki i lokale 16,10% Grunty * 33,67% Środki transportow e 0,04% Narzędzia, przyrządy, ( ) 0,25% Urządzenia techniczne 0,43% Specjalistyczne maszyny, ( ) 0,01% Kotły i maszyny energetyczne 0,76% Maszyny, urządzenia ( ) 0,93% Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej 13,34% Wykres 5. Zmiany w strukturze majątku trwałego gminy. Drogi i mosty Środki trw ałe w budow ie Grunty * Narzędzia, przyrządy, ( ) Środki transportow e Urządzenia techniczne Specjalistyczne maszyny, ( ) Maszyny, urządzenia ( ) Kotły i maszyny energetyczne Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej Budynki i lokale Stan na r. Stan na r. 10

11 3. Struktura pozostałego majątku trwałego gminy. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) I. Finansowy majątek trwały ,1 1. Udziały i akcje ,4 2. Papiery wartościowe 3. Udzielone pożyczki długoterminowe ,4 4. Inne składniki finans. majątku II. Należności długoterminowe ,0 III. Wartości niematerialne i prawne ,0 IV. Mienie zlikwidowanych jednostek ,5 OGÓŁEM (I+II+III+IV): ,2 Wykres 6. Struktura pozostałego majątku trwałego gminy. Finansowy majątek trwały 89,38% Mienie zlikwidowanych jednostek 0,38% Wartości niematerialne i prawne 0,31% Należności długoterminowe 9,93% 11

12 4. Struktura majątku obrotowego gminy. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Zapasy w tym : ,9 0,40 materiały ,7 0,25 półprodukty i produkty w toku produkty gotowe ,7 0,02 towary ,4 0,13 zaliczki na poczet dostawców 2. Należności i roszczenia w tym : ,5 73,67 należ. z tyt. dostaw i usług ,7 14,04 należ. wewnątrzzakładowe ,4 1,47 pozostałe należności ,6 3,26 należ. dochodzone w drodze sądowej należ. z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społ. 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : ,6 17, ,0 37,33 udziały lub akcje inne 4. Środki pieniężne w tym : ,3 25,93 w kasie ,2 0,06 w banku ,2 25,87 inne środki (weksle, czeki ) OGÓŁEM ( ) ,1 100,0 12

13 III. MAJĄTEK GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM. 1. Struktura majątku gminy ogółem. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały * Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Majątek ogółem Struktura (%) MAJĄTEK W ZARZĄDZIE I ,64 URZĘDU MIEJSKIEGO MAJĄTEK W ZARZĄDZIE II. JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM : , Placówki oświaty i wychowania Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej , ,44 3. Zarząd Dróg Miejskich ,81 4. Straż Miejska ,09 III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym : 1. Instytucje kultury IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE W TYM: , , ,92 1. MZBM ,61 2. OSRiR ,51 3. MZOSZ ,80 OGÓŁEM: ,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 13

14 Wykres 7. Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym. Majątek w zarządzie Urzędu Miejskiego 48,64% Zakłady budżetowe 9,91% Pozostałe jednostki 0,39% Majątek w zarządzie jednostek budżetowych 41,05% Wykres 8. Struktura majątku gminy w zarządzie jednostek budżetowych. Zarząd Dróg Miejskich 82,35% Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3,51% Placówki oświaty i wychowania 13,92% Straż Miejska 0,22% 14

15 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) I. URZĄD GMINY ,09 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym : ,06 1. Placówki oświaty i wychowania ,25 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej ,08 3. Zarząd Dróg Miejskich ,63 4 Straż Miejska ,10 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym: - instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym : , ,64 1. MZBM ,87 2. OSRiR ,84 3. MZOSZ ,93 OGÓŁEM: ,0 15

16 3. Struktura pozostałego majątku trwałego gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) I. URZĄD GMINY w tym : ,93 1. Udziały i akcje ,48 2. Udzielone pożyczki długoterminowe ,90 3. Należności długoterminowe ,93 4. Wartości niematerialne i prawne ,23 5 Mienie zlikwidowanych jednostek ,39 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE ,01 1. Placówki Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej ,01 2. Zarząd Dróg Miejskich III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI - instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE (MZBM) , ,06 OGÓŁEM: ,0 16

17 4. Struktura majątku obrotowego gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) I. URZĄD GMINY ,11 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym : ,01 1. Placówki oświaty i wychowania ,23 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej ,18 3. Zarząd Dróg Miejskich ,50 4 Straż Miejska ,10 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI Instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym: , ,87 1. MZBM ,21 2. OSRiR ,23 3. MZOSZ ,43 OGÓŁEM: ,0 17

18 IV. MAJĄTEK W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU GIMINY. 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Rzeczowy majątek trwały * ,5 99,7 69,70 2. Finansowy majątek trwały ,1 15,57 3. Należności długoterminowe ,0 ** 1, Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,9 0, ,4 0,07 6. Majątek obrotowy ,3 12,89 OGÓŁEM : ,8 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ** wzrost należności długoterminowych nastąpił w związku z dokonaniem przez organ egzekucyjny hipotecznych wpisów zabezpieczających zaległości z tytułu podatków, głównie podatku od nieruchomości osób prawnych. 18

19 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Budynki i lokale ,5 3, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,6 11, ,2 1, ,6 1, ,1 0,00 6. Urządzenia techniczne ,6 0,46 7. Środki transportowe ,2 0,03 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ,3 0,05 9. Grunty * ,8 99,7 79,91 0, Środki trwałe w budowie ,1 1,30 11 Drogi i mosty OGÓŁEM : ,5 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 19

20 3. Struktura pozostałego majątku trwałego. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) I. Finansowy majątek trwały ,1 89,45 1. Udziały i akcje ,4 88,55 2. Papiery wartościowe 3. Udzielone pożyczki długoterminowe * ,4 0,90 4. II. III. IV. Inne składniki finans. majątku Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,0 9, ,9 0, ,5 0,38 OGÓŁEM : ,2 100,0 * Pożyczka udzielona Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych na podstawie umowy nr 1/2003 z dnia r. harmonogram spłat od do r. 20

21 4. Struktura majątku obrotowego. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Zapasy w tym : ,8 0,07 - materiały ,8 0,07 - półprodukty i produkty w toku - produkty gotowe - towary zaliczki na poczet dostawców 2. Należności i roszczenia w tym : ,6 67,37 - należ. z tyt. dostaw i usług ,2 0,95 - należności wewnątrzzakładowe - pozostałe należności ,3 3,78 - należ. dochodzone w drodze sądowej - należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społ. 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : ,3 62,64 - udziały lub akcje - inne 4. Środki pieniężne w tym: ,1 32,56 - w kasie ,8 0,01 - w banku ,6 32,55 - inne środki (weksle, czeki) OGÓŁEM : ,3 100,0 21

22 5. Rzeczowy majątek trwały Urzędu w bezpośrednim zarządzie Wydziałów. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Urząd Miasto L.p. Wyszczególnienie WSRK RAZEM WAG WGM WKSST WRI WO WSSM WZKO w tym PEC Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne Środki transportowe Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty * Środki trwałe w budowie OGÓŁEM: * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

23 V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM MIASTA. 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Rzeczowy majątek trwały * ,9 90,82 2. Finansowy majątek trwały 3. Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,6 0,01 6. Majątek obrotowy ,1 9,17 OGÓŁEM : ,0 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 23

24 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Budynki i lokale ,1 25, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,0 14, ,9 0, ,5 0, ,2 0,01 6. Urządzenia techniczne ,3 0,40 7. Środki transportowe ,7 0,04 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty * Środki trwałe w budowie ,4 0, ,7 0, ,5 5, Drogi i mosty ** ,7 52,97 OGÓŁEM : ,9 100,0 24

25 3. Pozostały majątek trwały (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) I. Finansowy majątek trwały 1. Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe 3. Udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne składniki finans. majątku II. Należności długoterminowe III. Wartości niematerialne i prawne ,6 IV. Mienie zlikwidowanych jednostek OGÓŁEM : ,6 25

26 4. Struktura majątku obrotowego (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Zapasy w tym : ,0 0,84 materiały ,1 0,50 półprodukty i produkty w toku produkty gotowe ,7 0,04 towary ,4 0,30 zaliczki na poczet dostawców 2. Należności i roszczenia w tym : ,5 82,06 należ. z tyt. dostaw i usług ,8 31,48 należ. wewnątrzzakładowe ,4 3,42 pozostałe należności ,5 2,57 należ. dochodzone w drodze sądowej należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społ. 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : ,6 40, ,3 3,63 udziały lub akcje inne 4. Środki pieniężne w tym : ,8 17,10 w kasie ,7 0,12 w banku ,5 16,98 inne środki (weksle, czeki ) OGÓŁEM ( ): ,1 100,0 26

27 5. Wartość majątku w układzie podmiotowym. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały * Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Majątek ogółem Struktura (%) I Jednostki budżetowe w tym : Placówki oświaty i wychowania Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej , , ,80 3. Zarząd Dróg Miejskich ,83 4. Straż Miejska ,18 II. III. Pozostałe jednostki - instytucje kultury Zakłady budżetowe w tym: , ,30 1. MZOSZ ,54 2. OSRiR ,94 3. MZBM ,82 OGÓŁEM : ,00 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 27

28 VI. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2006 ROKU. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł LEŚNICTWO dochody z dzierżawy 700 dochody ze sprzedaży drewna TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ opłata parkingowa i zajęcie pasa drogowego GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody z najmu i dzierżaw DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ dywidenda i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody z najmu składników majątkowych OCHRONA ZDROWIA dochody z najmu składników majątkowych POMOC SPOŁECZNA dochody z najmu składników majątkowych wpływy za usługi świadczone przez Inwalid Taxi GOSPODARKA KOMUNALNA dzierżawa mienia ciepłowniczego dzierżawa cmentarza komunalnego OGÓŁEM :

29 VII. PLANOWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA MIENIE KOMUNALNE W 2006 ROKU. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne bieżące utrzymanie drogi publiczne gminne modernizacja dróg GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a komputeryzacja Urzędu Miejskiego OŚWIATA I WYCHOWANIE Roboty termomodernizacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wymiana stolarki w MOPS GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA konserwacja I utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i cieków wodnych utrzymanie zieleni utrzymanie rekultywacja składowiska odpadów komunalnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wymiana drzwi i okien w bibliotece przy ul. Łaziennej OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY rezerwaty i pomniki przyrody KULTURA FIZYCZNA I SPORT modernizacje obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łódzkiej OGÓŁEM :

30 VIII. ZAŁĄCZNIKI. Załącznik Nr 1 - Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy JEDNOSTKI BUDŻETOWE I. Placówki oświaty i wychowania w tym: 01. Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Niepubliczne "Bursztynowy Zamek" Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwa 13" Przedszkole Niepubliczne im. M.Konopnickiej Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr

31 L.p. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy 30. Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr I L.O. im. Adama Asnyka II L. O. im. Tadeusza Kościuszki Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr IV L. O. im. Ignacego J. Paderewskiego V Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Mech. - Elektrycznych Zespół Szkół Gastronom. - Hotelarskich Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Zespół Szkół Budowlanych Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Technicznych Państwowa Szkoła Muzyczna Zespół Szkół przy ul. Żwirki i Wigury Medyczne Studium Zawodowe Ośrodek Dokształcania Zawodowego Sp. Oś. Szk. Wychowawczy SOSW dla Dzieci Niesł. Niedosłyszących Centrum Kształcenia Praktycznego Poradnia Psych. - Pedagogiczna Nr Miejski Dom Kultury II. Razem: Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32 L.p. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy 2. DORW "Tulipan" DDPS Dom Pomocy Społecznej Dom Dziecka Centrum Interwencji Kryzysowej Ośrodek Rozw. Problemów Alkoh Żłobek Nr Żłobek Nr Żłobek Nr III. Razem: Jednostki budżetowe 1. Zarząd Dróg Miejskich Straż Miejska IV. Razem: Instytucje kultury i sportu 1. Miejska Biblioteka Publiczna Filharmonia Kaliska Ośrodek Kult. Plast Biuro Wyst. Artyst Miejski Ośrodek Kult Razem: V. Zakłady Budżetowe 1. MZBM OSRiR MZOSZ Razem: OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)

33 Załącznik Nr 2 - Opis majątku trwałego gminy wg KRST L.p. Wyszczególnienie Ilość w szt. Wartość początkow a Dotychcz. umorzenie Wartość netto Zużycie I. Budynki i lokale A B ,56 49,80 1. Urząd A ,99 B ,12 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,55 B ,86 3. Placówki oświaty i wychowania A ,01 B ,44 4. Instytucje kultury i sportu A ,33 B ,34 5. Zarząd Dróg Miejskich A ,78 B ,28 6. Straż Miejska A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,38 B ,06 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A ,23 B ,58 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,84 B ,65 II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej A ,24 B ,43 1. Urząd A ,73 B ,06 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,03 B ,92 3. Placówki oświaty i wychowania A ,04 B ,43 4. Instytucje kultury i sportu A B Zarząd Dróg Miejskich A ,11 B ,63 6. Straż Miejska A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,28 B ,37 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A ,14 B ,92 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,25 B ,45 III. Kotły i maszyny energetyczne A ,71 B ,43 1. Urząd A ,65 B ,65 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,50 B ,75 3. Placówki oświaty i wychowania A ,13 B ,15 33

34 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia IV. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania 1. Urząd 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki oświaty i wychowania 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia V. Specjalne maszyny, urządzenia, aparaty 1. Urząd 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki oświaty i wychowania 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia VI. Urządzenia techniczne A ,50 B ,50 A B A B A ,01 B ,90 A B A ,34 B ,34 A ,17 B ,53 A ,79 B ,93 A ,84 B ,74 A ,34 B ,88 A ,47 B ,78 A ,73 B ,93 A B ,00 A ,21 B ,67 A ,37 B ,62 A ,00 B ,00 A ,51 B ,45 A ,29 B ,58 A ,82 B ,50 A ,14 B ,41 A B A ,00 B ,00 A B A B A B A B A ,57 B ,43 34

35 1. Urząd 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki oświaty i wychowania 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia VII. Środki transportu 1. Urząd 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki oświaty i wychowania 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia VIII. * Narzędzia, przyrządy, ruchom., wyposażenie 1. Urząd 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki oświaty i wychowania 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,10 B ,99 A ,31 B ,11 A ,78 B ,86 A ,00 B ,00 A ,83 B ,95 A B ,00 A ,46 B ,12 A B ,83 A ,83 B ,86 A ,43 B ,85 A ,38 B ,50 A ,06 B ,74 A ,37 B ,00 A ,00 B ,00 A ,00 B ,00 A B ,00 A B A ,00 B ,00 A ,42 B ,42 A ,87 B ,55 A ,58 B ,44 A ,51 B ,64 A ,14 B ,01 A ,21 B ,47 A ,79 B ,33 A B A ,58 B ,96 35

36 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia IX. Inwentarz żywy X. OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 1. Urząd 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki oświaty i wychowania 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,69 B ,70 A ,17 B ,00 A B A ,21 B ,90 A ,85 B ,32 A ,24 B ,34 A ,43 B ,75 A ,36 B ,58 A ,86 B ,25 A B ,68 A ,23 B ,97 A ,83 B ,38 A ,82 B ,94 * ilość bez placówek oświaty i wychowania. A stan na r. B stan na r. 36

37 Załącznik Nr 3 - Środki trwałe w budowie. Lp. Wyszczególnienie Stan robót r. Stan robót r. Przyrost wartości robót w toku I. TRANSPORT II. GOSPODARKA KOMUNALNA III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUN IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE V. KULTURA I SZTUKA VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OGÓŁEM: Spadek wskaźnika wykonania środków trwałych w budowie w stosunku do stanu na r. związany jest z niskim stopniem zaawansowania zadań ujętych w tegorocznym planie. Większość zadań realizowanych w 2004 roku została zakończona, natomiast w roku bieżącym wzrost nakładów na inwestycje ma miejsce w II półroczu. 37

38 Wykres 9. Zmiana wartości środków trwałych w budowie. Bezpieczeństw o publiczne Administracja ( ) Kultura fizyczna i sport Ochrona zdrow ia i opieka społeczna Kultura i sztuka Ośw iata i w ychow anie Gospodarka mieszkaniow a ( ) Gospodarka komunalna Transport Stan robót r. Stan robót r. Wykres 10. Struktura środków trwałych w budowie. Transport 85,62% Bezpieczeństwo publiczne 0,30% Kultura i sztuka 0,00% Administracja ( ) 0,17% Ochrona zdrowia i opieka społeczna 0,10% Kultura fizyczna i sport 0,38% Gospodarka komunalna 5,59% Gospodarka mieszkaniowa ( ) 0,92% Oświata i wychowanie 6,93% 38

39 Załącznik nr 4 - Stan robót w toku na dzień r. L.p. Wyszczególnienie Nakłady w latach poprzednich - stan robót na r. Wykonanie od r. do r. Stan robót w toku na r INWESTYCJE I. TRANSPORT Drogi Dokumentacja II. GOSPODARKA KOMUNALNA Wodociągi i kanalizacja Urządzenia sanitarne Urządzenia komunalne 4. Ciepłownictwo Uzbrojenie terenów pod budownictwo wielorodzinne 6. Linie i urządzenia energetyczne Cmentarze, zieleń miejska 8. Oświetlenie Dokumentacja Sieci gazowe 11. Parkingi, chodniki III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE 1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne 2. Dofinansowanie czynów społecznych 3. Komunalne Budownictwo Mieszkaniowe Inne wykupy gruntów, zakupy IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE V. KULTURA I SZTUKA VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁ VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄD IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE X. REMONTY OGÓŁEM:

40 Załącznik nr 5 - Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Opis obiektu Powierzchnia [m 2 ] Wartość początkowa Zużycie [%] Wartość netto I. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach powiatowych 1 M. rz. Prosna ul. Śródmiejska 173, M. rz. Prosna ul. Szopena 460, M. rz. Prosna - Sukiennicza 315, M. rz. Prosna ul. Ks. Jolanty 507, M. rz. Krępica ul. Ogrodowa 55, M. rz. Swędrnia ul. Rajskowska 216, k. Bernardyński ul. Warszawska 1.067, k. Bernardyński ul. Stawiszyńska 437, k. Rypinkowski ul. Śródmiejska 285, k. Rypinkowski ul. Bankowa 488, k. Rypinkowski ul. Częstochowska 248, M. rz. Swędrnia ul. Sportowa 104, , Kładka ul. Szewska rz. Prosna 123, k. Bernardyński-Wał Bern.-Złota 390, Rz. Prosna ul. Stanczukowskiego 510, M. rz. Swędrnia ul. Południowa 375, Razem: 5.760, II. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach gminnych 1 Wał Matejki 52, , Razem: 52, , Ogółem (I+II) 5.812, Załącznik nr 6 - Powierzchnia i wartość dróg lokalnych ulic Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Przyrost Powierzchnia dróg powiatowych w m Wartość dróg powiatowych w zł Powierzchnia dróg gminnych w m Wartość dróg gminnych w zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr... do zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Kalisza z dnia... Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2006 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2006 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 500/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2006 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Załącznik Nr... do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Kalisza z dnia... Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2003 r. Kalisz 2003

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia nr... z dnia... Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (zawiera tabele o nr od 1 do 26). ... Tabela

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2018r. Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2017r. (zawiera

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza Prezydent Miasta Kalisza Załącznik do zarządzenia Nr 130/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2017r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R. PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 152/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia trybu sporządzenia Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 0 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 016 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza Prezydent Miasta Kalisza Załącznik do zarządzenia Nr 221/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2018 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2007 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2007 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 519/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2007 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 138/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Miasta Kalisza

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Zarządu Miasta Kalisza z dnia... INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Miasta Kalisza Stan na dzień 30 czerwca 2002 r. Spis treści Strona I. WSTĘP... 4 1. Wstęp i podstawa

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza Prezydent Miasta Kalisza Załącznik do zarządzenia Nr 190/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2019 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik do zarządzenia Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Informacja o stanie mienia Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik do zarządzenia Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. Informacja o stanie mienia Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na Zadania gminne i powiatowe z zakresu kultury realizuje 7 jednostek. Zadania gminne realizują jednostki: - Dom Kultury Klub XIII Muz" - Miejski Ośrodek Kultury -Dom Kultury "Słowianin" - Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU (OKRES SPRAWOZDAWCZY OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.10.2009 R.) 1. ZBIORCZE ZESTAWIENIA MAJĄTKU GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.130.2014 ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2008 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 460/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2008 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8. W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2005 roku Miasto Nowy Sącz otrzymało 33 decyzje od Wojewody Małopolskiego stwierdzające nabycie przez Gminę Nowy Sącz własności nieruchomości. Skomunalizowano

Bardziej szczegółowo

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31 r. Załącznik nr 3 Grunty Wartość księgowa Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Powierzchnia Wartość Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2005 r.... BIAŁYSTOK 2005 ROK WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego opracowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 R. 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 R. Tabele przedstawiają wartość majątku gminy w ujęciu dynamicznym, porównując

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Załącznik Nr 17 PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2006 r.... BIAŁYSTOK 2006 ROK 1 WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. 1. INFORMACJA OGÓLNA Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna zwiera dane dotyczące majątku,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, marzec 2016 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, luty 2014 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element do

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VI/2012 Burmistrza Pyzdr z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

ZARZĄDZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA BUHMISTRZ MI l A~,i':- ~Lc\l- c'" IN' CU1' ~I\ \ ZARZĄDZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA Działając na podstawie art. 30 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok 2014 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok Do wiadomości 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2. Rada Miejska w Słubicach Burmistrz Słubic: Tomasz Ciszewicz Gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK CZELADŹ MARZEC 2017 ROK WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2016 roku została

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 R. 1 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach

01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach 01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach 05. Majątek w administracji jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r. Przedłożona informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra os. Robotnicze NIP

Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra os. Robotnicze NIP Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze NIP 611-24-47442 A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31 Bilans sporządzony na dzień: 31.12017 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12017 stan na dzień 31.12016 A. AKTYWA TRWAŁE 5 269 276,59 5 496 232,31 I. Wartości niematerialne i prawne 3 365,63

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ 31.12.2015 R. I. Wstęp Poniższą informację stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2015 przygotowano

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 R. 1 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa. wg stanu na dzień roku

Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa. wg stanu na dzień roku Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa wg stanu na dzień 31.12.2016 roku Rzeszów, marzec 2017 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP 1. Cel opracowania.. 4 2. Podstawa prawna 5 3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr XVIII/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010r. I N F O R M A C J A o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień:

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17 37-500 Jarosław Numer identyfikacyjny REGON 650903227 AKTYWA Stan na początek roku BILANS jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2011 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. 1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Formularz dla pełnej księgowości

Formularz dla pełnej księgowości Formularz dla pełnej księgowości 1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy 2. Adres firmy 3. NIP REGON. A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VII/2014 Burmistrza Pyzdr z dnia 27.03.2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2013rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2016 r. Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2015 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2015 31.12.2015 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku. Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 6 96 9 1 246 274 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 114 39 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie majątku Miasta Rzeszowa

Informacja o stanie majątku Miasta Rzeszowa Załącznik nr 3 Informacja o stanie majątku Miasta Rzeszowa wg stanu na 31.12.2013 rok Rzeszów 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP 1. Cel opracowania.. 4 2. Podstawa prawna.4 3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo