Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku"

Transkrypt

1 Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określił rodzaje oraz wzory sprawozdań finansowych sporządzanych w urzędzie jednostki, wśród nich znalazł się skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego. Bilans skonsolidowany Gminy Środa Wielkopolska został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i istniejącymi wytycznymi w oparciu o bilanse jednostkowe wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych oraz bilans z wykonania budżetu. Skonsolidowany bilans Gminy Środa Wielkopolska został sporządzony w oparciu o następujące bilanse jednostkowe: 1. Bilans z wykonania budżetu. 2. Bilanse z następujących jednostek budżetowych: a) Urząd Miejski Środa Wielkopolska, b) Ośrodek Pomocy Społecznej, c) Szkoła Podstawowa Nr 2, d) Szkoła Podstawowa Nr 3, e) Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim, f) Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej, g) Gimnazjum Nr 1, h) Przedszkole Nr 1, i) Przedszkole Nr 2, j) Przedszkole Nr 3, k) Przedszkole Nr 4, l) Ośrodek Wsparcia Gminna Świetlica Terapeutyczno Wychowawcza, m) Ośrodek Sportu i Rekreacji, n) Zakład Gospodarki Komunalnej, o) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli, p) Stołówki Gminne 3. Bilanse spółek,w których Gmina Środa Wielkopolska posiada Udziały : a) Usługi Komunalne Spółka z o.o., b) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka.z o.o. c) Środa XXI Spółka z o.o.. 4. Bilanse instytucji kultury: a) Ośrodek Kultury, b) Miejska Biblioteka Publiczna, c) Muzeum Ziemi Średzkiej

2 Bilans z wykonania budżetu został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a bilanse jednostek budżetowych zostały zatwierdzone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych. Bilans sporządzony przez Usługi Komunalne Sp.z o.o został zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników w dniu roku uchwałą nr 1/2015. Bilans sporządzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o został zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników w dniu roku uchwałą nr 1/2015. Bilans sporządzony przez Środa XXI Sp.z o.o został zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników w dniu roku uchwałą nr 1. Wszystkie pozycje bilansu skonsolidowanego zgodnie z wytycznymi zostały przedstawione w złotych i groszach. 2. Część szczegółowa. AKTYWA A.Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne W pozycji tej została ujęta aktualna wartość licencji nabytych przez jednostki budżetowe Zakład Gospodarki Komunalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz spółki gminne. Są to licencje na programy komputerowe. III. Rzeczowe aktywa trwałe 1.1 Grunty Na tę pozycję składa się wartość wg ewidencji księgowej wszystkich gruntów znajdujących się w posiadaniu gminy Środa Wielkopolska i spółek gminnych. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Pozycja ta obejmuje wartość księgową netto wszystkich budynków, budowli i obiektów, w których prowadzona jest działalność lub będących własnością gminy, jednostek podległych i spółek gminnych Pozostałe środki trwałe Pozycja ta obejmuje wartość urządzeń technicznych, maszyn, środków transportu i innych środków trwałych będących własnością jednostek organizacyjnych Gminy oraz spółek gminnych. 1.4 Inwestycje( środki trwałe w budowie ) Zadania inwestycyjne rozpoczęte do 2013 roku włącznie i nie zakończone na dzień r. IV. Długoterminowe aktywa finansowe 1.1 Akcje i udziały

3 Na tę pozycję składają się udziały Gminy w spółkach - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.ul.harcerska 16 w Środzie Wielkopolskiej % udziały Gminy udziały po 500 zł zł, - Usługi Komunalne Spółka z o.o. ul.wiosny Ludów 3 w Środzie Wielkopolskiej % udziały Gminy udziały po 500 zł zł, - Środa XXI Spółka z o. o. ul.daszyńskiego % udziały Gminy udziałów po 500 zł zł - Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z o. o.. ul.daszyńskiego 5 24,66 % udziałów Gminy udziały po 100 zł zł 1.3 Inne Na tę pozycję składają się m.in.: - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, - inne rozliczenia międzyokresowe obejmujące nakłady na remonty do rozliczenia po 2015 r. V. Należności finansowe długoterminowe Na pozycję tę składają się należności z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych umowy dzierżawne oraz z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką i odroczenia długoterminowego podatku od nieruchomości i podatku rolnego osoby fizycznej. B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Pozycja ta stanowi sumę wszystkich materiałów, towarów i in. środków obrotowych znajdujących się w magazynach jednostek organizacyjnych oraz spółek. II. Należności i roszczenia Na pozycję tę składają się należne, a niewpłacone jednostkom organizacyjnym i spółkom gminnym kwoty z tytułu dostaw i usług, z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń oraz od budżetów i rozliczenie z tytułu środków na dochody i wydatki jednostek budżetowych i nie rozliczonych na koniec roku. III. Środki pieniężne Pozycja ta obejmuje sumę środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych gminy, wszystkich jednostek oraz spółek gminnych. C. Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe i długoterminowe) Pozycja ta oznacza koszty poniesione przez spółki gminne do roku a rozliczane w kolejnych latach, m.in.: koszty remontów rozliczanych w czasie, koszty prenumerat, ubezpieczeń majątkowych, koszty zakupu usług opłaconych z góry, opłaty za zajęcie pasa drogowego. PASYWA A.Fundusz I. Fundusze jednostek Pozycja ta obejmuje łączną wartość funduszy wszystkich jednostek organizacyjnych i spółek gminnych.

4 II. Skumulowany wynik budżetu Pozycja wynikająca z bilansu budżetu Gminy Środa Wielkopolska będąca rezultatem rozliczenia nadwyżek i niedoborów budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. III. Wynik budżetu Pozycja wynikająca z bilansu budżetu Gminy Środa Wielkopolska i pokazująca niedobór budżetu za 2014 rok. IV. Wyniki finansowe roku bieżącego 1.1 Zysk netto 1.2 Strata netto Powyższe pozycje stanowią sumę sald wyników finansowych jednostek organizacyjnych i spółek za 2014 rok. V. Wyniki finansowe lat ubiegłych 1.2 Strata netto Powyższa pozycja stanowi stratę spółki gminnej z lat ubiegłych. VII. Pozostałe pozycje Wynik na operacjach niekasowych. B. Zobowiązania długoterminowe 1. Zobowiązania finansowe długoterminowe Pozycja ta dotyczy Gminy i spółek gminnych z tytułu zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty po 2014 roku o okresie dłuższym niż rok. C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe Dotyczą spółek gminnych z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy. II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Na pozycję tę składają się zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy i spółek z tytułu dostaw i usług,ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i rozliczeń z budżetem państwa oraz depozyty, kaucje, sumy obce. IV. Fundusze specjalne Pozycja ta odzwierciedla środki pieniężne pozostające na dzień roku na rachunkach funduszu socjalnego. D. Rozliczenia międzyokresowe

5 Kwota ta obejmuje rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego spółek i instytucji kultury, które sfinansowano z dotacji i są rozliczane sukcesywnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z tych środków. F. Inne pasywa Wartość subwencji oświatowej przekazana w 2014 roku na poczet wydatków 2015 roku.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Spis treści Strona Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo