INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 016 ROKU 1

2 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku netto zarządzanego przez Gminę Bestwina i podległe jednostki Zakres rzeczowy i podmiotowy informacji o stanie mienia I. Majątek zarządzany w sposób bezpośredni przez Gminę Bestwina II. Majątek zarządzany w sposób pośredni przez jednostki Gminy Bestwina Niniejszą informację sporządzono: zgodnie z art. 3 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 016 r., poz. 6z późn. zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 013 r. poz. 88 z późn. zm.) Informacje sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Gminy Bestwina, tj.: Urząd Gminy Bestwina Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Bibliotekę Publiczną ZSP Bestwina ZSP Bestwinka ZSP Janowice ZSP Kaniów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej SP ZOZ Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych. Informacje opracowano w celu przedłożenia jej wraz z wykonaniem budżetu Gminy Bestwina za rok 016 Radzie Gminy Bestwina oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

3 ZESTAWIENIE WARTOŚCI MAJĄTKU ZARZĄDZANEGO PRZEZ GMINĘ I PODLEGŁE JEDNOSTKI I. Majątek zarządzany przez jednostki Gminy CKSiR, Biblioteka Publiczna, ZSP Bestwina, ZSP Bestwinka, ZSP Janowice, ZSP Kaniów, GOPS, SP ZOZ na dzień 31 grudnia 016 r. II. Majątek zarządzany bezpośrednio przez Urząd Gminy Bestwina na dzień 31 grudnia 016 r. wyniósł ,1. III. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych 180,316 ha. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste to,733 ha. Dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniósł ,. IV. Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę na cele rolne i działalność gospodarczą wynosi 9,967 ha. Dochód z tego tytułu wyniósł 13 1,79 V. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w okresie objętym informacją wyniosły 31 36,8 VI. Wartość rozpoczętych (nie zakończonych) inwestycji wyniosła ,3. 3

4 MAJATEK ZARZĄDZANY W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZEZ GMINĘ BESTWINA Gmina Bestwina 1. Wartość majątku L.p. 1 3 Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Inwestycje rozpoczęte środki trwałe w budowie Wartości niematerialne i prawne 6 Majątek obrotowy Ogółem , 1 7, ,8 Zmiana Wartości ,90 Struktura % 97,70% , ,00 0,00 1,8% , , ,88 0,31% 31 3,13 6,1-6 77,9 0,0% 66 9,76 8, ,98 033,9 71 0, ,6 0,69% , ,9 100%. Struktura majątku trwałego L.p Zmiana Wartości Struktura % 1 Budynki i lokale , , ,3 19,0 % 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny 99 70, , ,90 1,% 17 1,01 UG 1 7,6 GZOSiP , ,03 0,11% Środki transportowe 0 798, , ,9 0,08% Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 89,70 96,81-9 6,89 0,0% 6 Grunty , ,7 11 9,3 38,7% 7 Inwestycje rozpoczęte środki trwałe w budowie Ogółem , , ,88 0,31% ,09 1 7, , ,0 100,%

5 3. Struktura pozostałego majątku trwałego I Finansowy majątek trwały Zmiana r r. wartości Zł , ,00 0,00 1 Udziały i akcje , ,00 Papiery wartościowe Udzielone pożyczki 3 długoterminowe Inne składniki majątku Należności II długoterminowe Wartości niematerialne III i prawne Mienie zlikwidowanych IV jednostek Pozostały majątek Razem 31 3, ,13 0, , ,13 0,00 1.Struktura majątku obrotowego 1 Zapasy w tym Zmiana r r. wartości materiały półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i 83 16,3 + 8, , ,7 roszczenia w tym: należ. z tytułu dostaw 6 88, , -3 67,9 należ. wewnątrz zakładowe

6 pozostałe należności 337,00+ 8, , ,7 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków oraz pozostałe należności 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: 1 966, , ,6 udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: 8 397,3 3 3, ,10 w kasie w banku 8 397,3 3 3, ,10 inne środki (weksle, czeki) Rozliczenia międzyokresowe 6 RAZEM 1,, 3,, 66 9,76+8,8 71 0, ,6 Opis majątku trwałego GRUPA wartość netto Wartość początkowa () Dotychczasow e umorzenie () Budynki i lokale. 0 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Maszyny urządzenia techniczne. 0 Środki transportowe. 0 Narzędzia Przyrządy Nieruchomości i wyposażenia Wartość netto () , , , , , , , ,1 17 1, ,6 RAZEM , + 1 7, ,71 7 7, , , , , ,3 89, , ,9 96, , , ,01 6

7 Zestawienie powierzchni i wartości gruntów (Grupa 0 ) Obręb Bestwina Bestwinka Janowice Kaniów RAZEM Gmina Bestwina 1.stan na r. Grunty Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Powierzchnia Wartość Pow. gruntów Wartość gruntów Pow. gruntów gruntów gruntów w zasobie w zasobie będących w będących w uż.wiecz. uż.wiecz. ha ha ha 6,779 6, ,68 1, ,00.zwiększenie 0,171 0, ,3 0,0000 0,00 3.zmniejszenie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00.stan na r. 6,91 6, ,00 1, ,00 1.stan na r. 16,711 16, ,81 0,0000 0,00.zwiększenie 0,0 0,0 1330,00 0,0000 0,00 3.zmniejszenie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00.stan na r. 16,616 16, ,81 0,0000 0,00 1.stan na r. 9,7978 9, ,87 0,0000 0,00.zwiększenie 0,03 0, ,00 0,0000 0,00 3.zmniejszenie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00.stan na r. 9,8333 9, ,87 0,0000 0,00 1.stan na r. 16,16 16, ,9 0, ,00.zwiększenie,91, ,00 0,0000 0,00 3.zmniejszenie,166, ,00 0,0000 0,00.stan na r. 16,91 16, ,9 0, ,00 1.stan na r. 179, , ,9, ,00.zwiększenie,833,88 698,3 0,0000 0,00 3.zmniejszenie,166, ,00 0,0000 0,00.stan na r. 180, , ,7, ,00 7

8 Nabywanie, zbywanie i aktualizacja nieruchomości w 016r. Nieruchomości zbyte 1. Działka nr -67/10 o pow. 0,087 ha. Działka nr -67/11 o pow. 0,080 ha 3. Działka nr -67/1 o pow. 0,0809 ha. Działka nr -68/0 o pow. 0,067 ha. Działka nr -67/ o pow. 0,103 ha 6. Działka nr -67/3 o pow. 0,08 ha 7. Działka nr -67/ o pow. 0,086 ha 8. Działka nr -67/7 o pow. 0,113 ha 9. Działka nr -67/8 o pow. 0,1136 ha 10. Działka nr -67/13 o pow. 0,0808 ha 11. Działka nr -67/16 o pow. 0,0916 ha 1. Działka nr -807/9 o pow. 0,038 ha 13. Działka nr -67/ o pow. 0,0986 ha 1. Działka nr -67/6 o pow. 0,1168 ha 1. Działka nr -309/3 o pow. 0,1031 ha Darowizna Razem 1.768,00 0.,00 0.9, , , , , ,00 7.0,00 0.3, , ,00.39,00 6., , ,00 Zmniejszenie wartości zgodnie z operatem szacunkowym Działka nr -68/0 o pow. 0,067 ha położona w Kaniowie Suma , ,00 Nieruchomości nabyte 1. Działka nr 1-6/1 o pow. 0,0310 ha położona w Bestwinie. Działka nr -1786/1 o pow. 0,007 ha położona w Janowicach 3. Działka nr -1786/ o pow. 0,0308 ha położona w Janowicach. Działka nr 1-131/1 o pow. 0,033 ha położona w Bestwinie. Działka nr -68/ o pow. 0,0039 ha 6. Udział w działce nr 1-199/1 o pow. 0,013 ha położona w Bestwinie 7. Działka nr 1-189/7 o pow. 0,001 ha położona w Bestwinie 8. Działka nr -69/90 o pow. 0,00 ha położona w Bestwince 9. Działka nr -69/91 o pow. 0,01 ha położona w Bestwince Z mocy prawa drogi art. 73 Z mocy prawa drogi art. 98 Z mocy prawa drogi art. 98 Z mocy prawa drogi art. 98 Z mocy prawa drogi art. 98 Darowizna poszerzenie drogi Z mocy prawa drogi art. 98 Z mocy prawa drogi art. 98 Z mocy prawa drogi art , ,00 9.0, , , ,00 360, , ,00 8

9 10. Działka nr -318/ o pow. 1,9 ha 11. Działka nr -1189/3 o pow. 0,016 ha 1. Działka nr -807/13 o pow. 0,1068 ha 13. Działka nr 1-09/1 o pow. 0,0078 położona w Bestwinie 1. Działka nr 1-6/ o pow. 0,0 położona w Bestwinie 1. Działka nr 1-09/30 o pow. 0,001 położona w Bestwinie 16. Działka nr 1-197/7 o pow. 0,007 położona w Bestwinie 17. Działka nr 1-09/16 o pow. 0,007 położona w Bestwinie 18. Działka nr 1-09/17 o pow. 0,0068 położona w Bestwinie 19. Działka nr 1-09/1 o pow. 0,00 położona w Bestwinie 0. Działka nr -97/73 o pow. 0,03 ha położona w Bestwince 1. Działka nr 1-177/0 o pow. 0,0168 ha położona w Bestwinie. Działka nr -80/ o pow. 0,381 ha 3. Działka nr -69/9 o pow. 0,000 ha położona w Bestwince. Działka nr 1-766/8 o pow. 0,008 położona w Bestwinie. Udział w gruncie 196/1000 w działce nr 1-61 wraz z lokalem mieszkalnym położonym w Bestwinie Z mocy prawa Z mocy prawa Z mocy prawa Z mocy prawa Z mocy prawa Z mocy prawa Z mocy prawa Z mocy prawa Z mocy prawa Z mocy prawa Z mocy prawa drogi art. 98 Z mocy prawa drogi art. 98 Z mocy prawa Z mocy prawa drogi art. 98 Wykup Wykup lokalu Wykup gruntu Razem 88.80,00.860,00.136,00.30, ,00 360, , ,00.00, , ,00.00, , ,00.8, , ,3 9.,00 Zwiększenie wartości zgodnie z operatem szacunkowym Działka nr -67/1 o pow. 0,1890 ha położona w Kaniowie Suma 1.8,00 969,00 Zmiany na istniejących Nowy nr księgi wieczystej 1. Działka nr 1-18/ położona w Bestwinie KA1P/0003/7. Działka nr 1-70/ położona w Bestwinie KA1P/ / 3. Działka nr 1-66/3 położona w Bestwinie KA1P/ /. Działka nr 1-6/1 położona w Bestwinie KA1P/ /7. Działka nr -1786/ położona w Janowicach KA1P/ / 6. Działka nr -1786/1 położona w Janowicach KA1P/ / 7. Działka nr 1-131/1 położona w Bestwinie KA1P/000830/0 8. Działka nr -1189/3 KA1P/000196/3 9. Działka nr -807/13 KA1P/000816/ 10. Działka nr -68/ KA1P/00083/3 11. Działka nr 1-189/7 położona w Bestwinie KA1P/0003/7 1. Działka nr -69/91 położona w Bestwince KA1P/000719/ 13. Działka nr -69/90 położona w Bestwince KA1P/000719/ 9

10 Zmniejszenie powierzchni gruntu zgodnie z wykazem zmian danych ewidencyjnych 1. Działka nr -78/1 0,018 ha. Działka nr -7/1 0,0136 ha Usunięcie nieruchomości Lp Oznaczenie nieruchomości Rodzaj czynności Wartość nieruchomości Działka nr -801/1 o pow.,78 ha położona w Kaniowie podział 86.00,00 Nieruchomości do dopisania Lp Oznaczenie nieruchomości Rodzaj czynności Wartość nieruchomości 1. Działka nr -801/19 o pow. 0,300 ha podział. Działka nr -801/0 o pow. 0,3003 ha podział 3. Działka nr -801/1 o pow. 0,300 ha podział. Działka nr -801/ o pow. 0,3018 ha podział. Działka nr -801/3 o pow. 0,11 ha podział 6. Działka nr -801/ o pow. 0,3000 ha podział 7. Działka nr -801/ o pow. 0,99 ha podział 8. Działka nr -801/6 o pow. 0,3000 ha podział 9. Działka nr -801/7 o pow. 0,3096 ha podział 10. Działka nr -801/8 o pow. 0,7 ha podział 93.06, , , ,00 3.0, ,00 9.8, , , ,00 Dochody z mienia komunalnego w 016 roku Dział KWOTA ZŁOTYCH 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6,69 1.Dochody z najmu i dzierżawy 6, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,7 1.Dochody z najmu i dzierżawy ,9. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste , 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku komunalnego ,8 70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 300,00 1.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 300,00 OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA 7 319,16 10

11 Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów komunalnych wg stanu na dzień r. Sposób użytkowania Wielkość dzierżawy Dochód z dzierżawy 1. Grunty dzierżawione na cele rolne 9,70 ha 1 1,73. Grunt wydzierżawiony pod działalność gospodarczą 0,017 ha 1 089,06 3. Lokale mieszkalne i użytkowe w najmie 1 630,7 m² 10 69,7 OGÓŁEM 133 8,06 11

12 Majątek Centrum Kultury Sportu i Rekreacji II MAJĄTEK ZARZĄDZANY W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZEZ JEDNOSTKI GMINY Pozycję stanowią nieruchomości zabudowane położone w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej Wartość netto majątku ogółem zarządzanego przez CKSIR r r. Zmiana wartości Struktura % Rzeczowy majątek trwały , , -30 6,16 99,7 Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne. Majątek obrotowy 1 6,9 197, 770,3 0,8 Ogółem , , ,8 100,00%. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez CKSiR L.p r r. Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale , ,6-7 7,16 98,3 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne 7 Środki transportowe 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1 980, ,83-99,00 1,68 9 Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty 1

13 Ogółem , , -30 6,16 100,00% 3. Struktura majątku obrotowego CKSIR L.p. 1 Zapasy w tym: - materiały - półprodukty i produkty w toku produkty gotowe - towary - zaliczki na poczet dostawców Zmiana wartości Należności i roszczenia w tym: 118,8 36,16-8,66 - należ. z tyt. dostaw i usług 118,8 36,16-8,66 - należ. wewnątrzzakładowe - pozostałe należności - należ. dochodzone w drodze sądowej - należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: - udziały lub akcje - inne Środki pieniężne w tym: 1 308,10 161,08 8,98 - w kasie - w banku 1 308,10 161,08 8,98 - inne środki (weksle, czeki) Razem 1,,3, 1 6,9 197, 770,3 13

14 Gminna Biblioteka Publiczna 1. Wartość netto majątku ogółem zarządzanego przez GBP r. Zł r. Zmiana wartości Struktura % Rzeczowy majątek trwały 90,78 1 1, ,0 7, Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne 90,00 90,00 30,80. Majątek obrotowy 1 979, , ,70 61,60 Ogółem 18 70, ,9-00,7 100,00%. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez GBP L.p r r. Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne 7 Środki transportowe 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 90,78 1 1,7 100,00 9 Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty Ogółem 1,7 1 1,7 100,00% 1

15 3. Struktura majątku obrotowego GBP L.p. 1 Zapasy w tym: - materiały Zmiana wartości - półprodukty i produkty w toku produkty gotowe - towary - zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: - należ. z tyt. dostaw i usług - należ. wewnątrzzakładowe - pozostałe należności - należ. dochodzone w drodze sądowej - należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: - udziały lub akcje - inne Środki pieniężne w tym: 1 979, , ,70 - w kasie - w banku 1 979, , ,70 - inne środki (weksle, czeki) Razem 1,,3, 1 979, , ,70 Wykaz budynków szkolnych na terenie Gminy Bestwina Pozycję stanowią nieruchomości zabudowane budynkami szkół podstawowych oraz gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Bestwina. Położenie Nr działki Pow. w ha Nr Kw Rodzaj budynku 1 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Bestwina 17/117,118 KA1P/00078/ Budynek szkolny Przedszkole Bestwina /7 0,8 800CZ Budynek przedszkolny 1

16 3 Szkoła Podstawowa Gimnazjum Bestwinka Przedszkole Szkoła Podstawowa Przedszkole Janowice Szkoła Podstawowa Przedszkole Kaniów 678/ 1,3019 KA1P/ /7 Budynek szkolny 80/7 0, CZ Budynek szkolny 378/; 79; 378/0 1,761; 0,1161; 0,07 KA1P/ /3; 870CZ Budynek szkolny Ogółem 1. Wartość netto majątku ogółem L.p Zmiana wartości Struktura % 1 Rzeczowy majątek trwały 31 76, 3 960,37 1 0,1 7,37% Finansowy majątek trwały 3 Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Majątek obrotowy 100, 60, , 9,63% Ogółem 7 86,7 96 1,3 0 6,60 100,00% L.p. 1. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Bestwina Zł Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale 0,00 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0,00 6 8, ,9 1 86,9 100,00% 6 Urządzenia techniczne 0 0,00 7 Środki transportowe 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 0,00 9 Grunty 0,00 10 Roboty w toku 0,00 0,00 11 Drogi i mosty 0,00 Ogółem 6 8, ,9 1 86,9 100% 0,00 0,00 3. Struktura majątku obrotowego 16

17 1 Zmiana r r. wartości Zapasy w tym 081,6 8 13,3 3,7 materiały 081,6 8 13,3 3,7 półprodukty i półprodukty w toku 0,00 0,00 produkty gotowe 0,00 0,00 towary 0,00 0,00 zaliczki na poczet 0,00 0,00 dostawców 0,00 0,00 Należności i roszczenia w tym: 97,3 8 81, , należ. z tytułu dostaw 0,00 0,00 należ. Wewnątrz zakładowe 0,00 0,00 pozostałe należności 6 306,00 17, ,00 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: 0,00 0, ,3 96,87-306, 0,00 0,00 udziały i akcje 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 Środki pieniężne w tym: , , ,11 w kasie w banku , , ,11 inne środki (weksle, czeki) 0,00 0,00 RAZEM 1,, 3, , , ,93. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Bestwinka L.p Zł Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale 0,00 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 Maszyny, urządzenia i aparaty 0,00 17

18 ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0,00 6 Urządzenia techniczne 0,00 7 Środki transportowe 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Grunty 0,00 10 Roboty w toku 0,00 11 Drogi i mosty 0,00 Ogółem 0,00 3. Struktura majątku obrotowego 1 Zmiana r r. wartości Zapasy w tym 7 1,1 6 68,8-86,8 materiały 7 1,1 6 68,8-86,8 półprodukty i półprodukty w toku 0,00 0,00 produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: , , 1 70,06 należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności , ,00 1 7,0 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje inne 69,86 83, 17,6 Środki pieniężne w tym: , , 1 83,71 w kasie w banku , , 1 83,71 inne środki (weksle, czeki) RAZEM 1,, 3, 10 3, , ,93 18

19 L.p. 3. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Janowice Zł Zł Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale 0,00 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3 Kotły i maszyny energetyczne 10,06 309, ,9 7,37% Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 381,1 707,1-3 81,00 3,09% 6 Urządzenia techniczne 0,00 7 Środki transportowe 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 60,00 3 0, ,00 0,% 9 Grunty 0,00 10 Roboty w toku 0,00 11 Drogi i mosty 0,00 Ogółem 1 06, ,3-609,9 100,00% 3. Struktura majątku obrotowego 1 Zmiana r r. wartości Zapasy w tym 1 60,0 1 7,3-36,7 materiały 1 60,0 1 7,3-36,7 półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: 31 70,8 0 1, , należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności 6 739, , ,7 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 731, , ,9 19

20 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: 1 96, ,69-681,9 w kasie w banku 1 96, , ,9 inne środki (weksle, czeki) RAZEM 1,, 3, 8 037, ,09 10,3 L.p.. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Kaniów Zł Zmiana wartości Struktura % 1 Budynki i lokale 0,00 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 3 37,8 878,0-9,6 17,77% 6 Urządzenia techniczne 770,8 397, -373,60 1,80% 7 Środki transportowe 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 3 67, ,0 7 37,0 67,3% 9 Grunty 0,00 10 Roboty w toku 0,00 11 Drogi i mosty 0,00 Ogółem 9 77, ,8 6,1 100,00% 3. Struktura majątku obrotowego 1 Zmiana r r. wartości Zapasy w tym 60,0 37, ,30 materiały 60,0 37, ,30 półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: , ,3 16, 0

21 należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności 67 7, , ,00 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: 3 89,90 178,3-091,8 udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: 0 60, , -3,36 w kasie w banku 0 60, , -3,36 inne środki (weksle, czeki) RAZEM 1,, 3, 11 63,90 983, ,6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1. Wartość netto majątku zarządzanego przez GOPS w Bestwinie 1 3 Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Zmiana Struktura r r. wartości % Majątek obrotowy 9 860, , ,33 100% Ogółem 9 860, , ,33 100%. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez GOPS w Bestwinie Zmiana Struktura 1

22 r r. wartości % 1 Budynki i lokale 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne 7 Środki transportowe 8 Narzędzie, przyrządy, Nieruchomości i wyposażenie 9 Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty Ogółem Struktura majątku obrotowego 1 Zapasy w tym materiały półprodukty i produkty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet Zmiana r r. Wartości dostawców Należności i roszczenia w tym: 9 860, , ,33

23 należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności 9 860, , ,33 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: w kasie w banku inne środki (weksle, czeki) RAZEM 1,, 3, 9 860, , ,33 SP ZOZ 1. Wartość netto majątku zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie 1 3 Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne Zmiana r r. wartości Struktura % 11 37,3 8 17,79-3 1,6 0,9% i prawne Majątek obrotowy 768 0, ,9 97 6,10 99,06% Ogółem , , , 100,00% 3

24 . Struktura majątku trwałego zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie Zmiana Struktura r r. wartości % 1 Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 773,08 3, ,0,13% Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne 7 Środki transportowe Narzędzie, przyrządy, 8 nieruchomości i wyposażenie 6,7 79,91-1 8,36 7,87% 9 Grunty 10 Roboty w toku 11 Drogi i mosty Ogółem 11 37,3 8 17,79-3 1,6 100,00% 3. Struktura majątku obrotowego 1 Zapasy w tym Zmiana r r. Wartości Struktura % materiały półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: 1 76, , ,79 0,31% należ. z tytułu dostaw 1 76, , ,79 0,31% należ. wewnątrz zakładowe pozostałe należności należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu

25 podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: , , ,16 79,69% w kasie 7 0, ,9 3 09,01 w banku 9, , ,1 inne środki (weksle, czeki) RAZEM 1,, 3, 78 7, ,70 37,61 100,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 0 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU (OKRES SPRAWOZDAWCZY OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.10.2009 R.) 1. ZBIORCZE ZESTAWIENIA MAJĄTKU GMINY

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2018r. Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2017r. (zawiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r. Przedłożona informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia nr... z dnia... Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (zawiera tabele o nr od 1 do 26). ... Tabela

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.130.2014 ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na Zadania gminne i powiatowe z zakresu kultury realizuje 7 jednostek. Zadania gminne realizują jednostki: - Dom Kultury Klub XIII Muz" - Miejski Ośrodek Kultury -Dom Kultury "Słowianin" - Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

PRZED KOREKTĄ BILANS na dzień 31 marca 2019

PRZED KOREKTĄ BILANS na dzień 31 marca 2019 PRZED KOREKTĄ BILANS na dzień 31 marca 2019 Aktywa 31.03.2018 A AKTYWA TRWAŁE 258 344 830,97 245 782 867,45 I Wartości niematerialne i prawne 29 239 516,51 27 459 805,93 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2015 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2015 31.12.2015 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza Prezydent Miasta Kalisza Załącznik do zarządzenia Nr 130/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2017r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R. PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 14 listopada 2008 roku 1. Stosownie do art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. 1. INFORMACJA OGÓLNA Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna zwiera dane dotyczące majątku,

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie MSIG 242/2013 (4359) poz. 17520 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17520. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. (załącznik nr 5) [BMSiG-9903/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia trybu sporządzenia Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 15 listopada 2004 roku W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2004 roku Miasto

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31 Bilans sporządzony na dzień: 31.12017 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12017 stan na dzień 31.12016 A. AKTYWA TRWAŁE 5 269 276,59 5 496 232,31 I. Wartości niematerialne i prawne 3 365,63

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 152/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra os. Robotnicze NIP

Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra os. Robotnicze NIP Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze NIP 611-24-47442 A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8. W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2005 roku Miasto Nowy Sącz otrzymało 33 decyzje od Wojewody Małopolskiego stwierdzające nabycie przez Gminę Nowy Sącz własności nieruchomości. Skomunalizowano

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7.2015 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 marca 2015 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2006 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2006 R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2006 R. 1. Informacja ogólna Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy zwiera dane dotyczące majątku jakim

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. Kwota Kwota Kwota Kwota PASYWA

BILANS na dzień r. Kwota Kwota Kwota Kwota PASYWA Stowarzyszenie "Dziedzictwo Św. Jana Sarkandra" 43-400 Cieszyn Plac Dominikański 2 AKTYWA BILANS na dzień 31.12.2016r. Kwota Kwota Kwota Kwota 31.12.2015r. 31.12.2016r. PASYWA 31.12.2015r. 31.12.2016r.

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. A K T Y W A w zł i gr. Stan aktywów na: , , , , , , , ,75

B I L A N S. A K T Y W A w zł i gr. Stan aktywów na: , , , , , , , ,75 B I L A N S A K T Y W A w zł i gr. Wyszczególnienie aktywów Stan aktywów na: koniec roku 2016 poprzedniego 31.12.2015 Październik 1 2 3 A. Aktywa trwałe 38 688 256,98 38 229 409,34 I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA 2017 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. Warta Bolesławiecka 2017-12-31 Spis treści I. MIENIE KOMUNALNE stan na 01.01.2017r.... 4 1. GRUNTY... 4 2. BUDYNKI I LOKALE...

Bardziej szczegółowo

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31 r. Załącznik nr 3 Grunty Wartość księgowa Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Powierzchnia Wartość Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK CZELADŹ MARZEC 2017 ROK WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2016 roku została

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr... do zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Kalisza z dnia... Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach

01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach 01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach 05. Majątek w administracji jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 marca 2019r. Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku I. Gospodarka nieruchomościami Według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień:

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17 37-500 Jarosław Numer identyfikacyjny REGON 650903227 AKTYWA Stan na początek roku BILANS jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, marzec 2016 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 130 / XVII /08

Uchwała Nr 130 / XVII /08 Uchwała Nr 130 / XVII /08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej za 2007 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

Formularz dla pełnej księgowości

Formularz dla pełnej księgowości Formularz dla pełnej księgowości 1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy 2. Adres firmy 3. NIP REGON. A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie 1. W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w pozycji Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie oraz w pozycji RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA Marzec 2012

WARSZAWA Marzec 2012 WSTĘPNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. ZA ROK OBROTOWY 2011 ROZPOCZĘTY DNIA 1 STYCZNIA 2011 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WARSZAWA Marzec

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe do kredytu

Dane finansowe do kredytu Dane finansowe do kredytu z Planu Finansowego na rok 2012: 1. Zestawienie Inwestycji 2. Rachunek zysków i strat 3. Rachunek przepływów pieniężnych 4. Bilans Prognoza na lata 2012-2016 1. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA BABICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABICE za 2012 rok Babice,dnia 20 marca 2013 roku W s t ę p Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Babice obejmuje zestaw danych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, luty 2014 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element do

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHRZANÓW URZĄD MIEJSKI W CHRZANOWIE CHRZANÓW, Listopad 2005 ROK - 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp... str.3-4 Część I - Mienie komunalne ogółem 1. Tabela nr 1 mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2005 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2005 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 498/05 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2005 Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. 1.1. Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej 1.2. Siedziba jednostki Józefów 1.3. Adres Jednostki ul. Leśna

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 8532D Pozostała Opieka Wychowawcza i Społeczna bez Zakwaterowania

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 8532D Pozostała Opieka Wychowawcza i Społeczna bez Zakwaterowania INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi 1.2 siedzibę jednostki Jastrzębia 1.3 adres

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BILANS AKTYWA PASYWA A AKTYWA TRWAŁE A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Udziały (akcje) własne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r. nazwa i adres jednostki BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2007 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Caritas Diecezji Kaliskiej Informacja dodatkowa za 2012 r. 1. Objaśnienie stosowanych zasad wyceny Aktywów i Pasywów a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2006 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2006 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 500/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2006 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo