Małe i średnie miasta a polityka rozwoju w świetle międzynarodowych badań. Katarzyna Wojnar KPK ESPON / EUROREG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małe i średnie miasta a polityka rozwoju w świetle międzynarodowych badań. Katarzyna Wojnar KPK ESPON / EUROREG k.wojnar@uw.edu.pl"

Transkrypt

1 Plan prezentacji Definicja małych i średnich miast Trendy Typologie Paradoksy i wątpliwości Historie sukcesu Rekomendacje Benchmarking miast definicja i cele Benchmarking miast krok po kroku Narzędzia i źródła danych Model nexus-growth Pytania i dyskusja

2 Małe i średnie miasta a polityka rozwoju w świetle międzynarodowych badań Katarzyna Wojnar KPK ESPON / EUROREG

3 Znaczenie miast kontekst UE 87% populacji UE mieszka na terenach miejskich, z czego: 46,3% populacji w większych miastach (850) 24,2% w małych i średnich (8 414) 19% w bardzo małych miastach (69 000) Wniosek: miasta są istotnym adresatem polityk rozwojowych w tym polityki spójności i strategii Europa 2020.

4 Definicja DG Regio / ESPON TOWN Nowa definicja urbanizacji przejawia się w trzystopniowej klasyfikacji w oparciu o poziom gmin: 1) Obszary gęsto zaludnione: (duże miasta - cities) Tzw. HDUC high density urban clusters pow mieszkańców, gęstość zaludnienia pow mieszk./km 2 2) Obszary średnio zaludnione (miasta i przedmieścia - towns and suburbs) mieszkańców, gęstość zaludnienia mieszk./km 2 Podkategoria: bardzo małe miasta < mieszkańców, gęstość zaludnienia mieszk./km 2 3) Obszary słabo zaludnione (obszary wiejskie - rural areas)

5 Rozmieszczenie populacji wg. kilometrowej siatki kwadratów grid Uwaga! Inne przedziały GUS

6 Typologia dominującego typu osadnictwa: W Polsce dominują obszary słabo zaludnione Koncentracja małych i średnich miast w Polsce Zachodniej Sieciowa struktura metropolii i dużych miast Brak obszarów koncentracji bardzo małych miasteczek Policentryczna struktura osadnicza

7 Definicja: Ośrodki drugiego rzędu Miasta niestołeczne, których społeczna i gospodarcza pozycja jest wystarczająco istotna, aby mieć wpływ na gospodarkę krajową (124 w UE) ESPON SGPTD

8 Definicja funkcjonalna KPZK Miejskie obszary funkcjonalne: Ośrodki wojewódzkie w tym metropolitalne (obszary metropolitalne) 300 tys.; 40 tys. zatr. w usł. rynkowych; 60 tys. studentów; 5/6 FP; port lotniczy; hotele 4/5*; wystawy m-nar. (Warszawa, Aglomeracja Górnośląska, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, bipol Bydgoszcz-Toruń, Szczecin, Lublin) Ośrodki regionalne Pozostałe miasta wojewódzkie i ośrodki tys. (Częstochowa, Radom, Bielsko-Biała, Rybnik, Płock, Elbląg, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Kalisz z Ostrowem Wlkp., Koszalin, Legnica, Grudziądz, Słupsk). Ośrodki subregionalne ( tys. mieszk.) HDUC Ośrodki lokalne (< 50 tys. mieszk.) Które miasta można zatem określić jako średnie miasta TOWNS

9 Ośrodki subregionalne ( tys. mieszk.) Ulokowane na peryferiach obszarów uczestniczących w procesach rozwojowych Ośrodki lokalne (< 50 tys. mieszk.) Ulokowane w skupiskach wewnątrz obszarów uczestniczących w procesach rozwojowych Tworzą skupiska w obszarach wymagających wsparcia procesów rozwojowych

10 TRENDY

11 Główne trendy miasta II rzędu Konkurencyjność gospodarki krajowej przejawia się w tym jak radzą sobie miasta II rzędu Stolice dominują głównie w CEE, w Europie Zachodniej często miasta II rzędu wypadają lepiej niż stolice Dynamiczny wzrost w okresie koniunktury ( ), dotkliwe konsekwencje kryzysu Decentralizacja przekłada się na lepsze wyniki gospodarcze miast II rzędu Tam gdzie wzrost gospodarczy dominuje w stolicach rosną nierówności regionalne, tam, gdzie wzrost gospodarczy jest wysoki w miastach II rzędu nierówności zmniejszają się Nasilona rywalizacja o środki publiczne i prywatne powiększa nierówności pomiędzy miastami II rzędu Czy miasta II rzędu w Polsce powinny ze sobą współpracować

12 Główne trendy MŚM Wyższy odsetek zatrudnienia w przemyśle, stosunkowo mały w sektorze usług; Znacznie mniejszy odsetek miejsc pracy w usługach dla przedsiębiorstw i usługach publicznych w stosunku do większych miast; Zatrudnienie w sektorze handlu jest znacznie niższe niż w większych miastach; Wyższy współczynnik aktywności zawodowej; Niższy odsetek ludzi, którzy żyją i pracują na miejscu niż w większych miastach, które znajdują się w tych samych regionach i krajach; Większy udział osób w wieku emerytalnym i dzieci, mniejszy odsetek dorosłych z wyższym wykształceniem; Wyższy odsetek dzieci w wieku szkolnym; Wyższy udział domów rekreacyjnych.

13 Główne trendy MŚM, c.d. Bardzo zróżnicowane profile gospodarcze Bardzo istotny kontekst krajowy (stopień decentralizacji i regulacje budżetów lokalnych JST) Istotne zmiany profilu gospodarczego w ciągu ostatnich 10 lat Wielkość ma znaczenie różnorodność gospodarcza vs. specjalizacja Główne determinanty rozwojowe: położenie geograficzne (bliskość do ośrodków metropolitalnych), trendy makro/regionalne, specjalizacja społeczno-gospodarcza, rozwój historyczny (path dependency) sposób postrzegania ich roli przez aktorów politycznych (tj. ich "ramy polityki").

14 TYPOLOGIE

15 Typologia ośrodków II rzędu

16 Typologia MŚM Profil produkcyjny restrukturyzacja przemysłu Relatywna stałość struktury gospodarczej. Duża wrażliwość na efekty globalizacji w branżach tracących na znaczeniu gospodarczym. Gospodarka rezydencjonalna Gospodarka oparta o usługi komunalne, jako główny motor rozwoju. Miasta o profilu turystycznym i podmiejskim. Profil relatywnie odporny na kryzys. Gospodarka oparta na wiedzy Gospodarka nastawiona na popyt zewnętrzny z istotnym sektorem innowacyjnym, w tym akademickim, kreatywnym. Efekt strategicznych, świadomych dążeń do zapewnienia optymalnych warunków dla branż wiedzochłonnych (ulgi podatkowe, subsydia, wysoka jakość życia, itp.). Ważną bazą jest nadal sektor komunalny. Jaki typ MŚM dominuje w Polsce (produkcyjny, rezydencjonalny, kreatywny)

17 Węzły i przepływy Innowacyjne węzły (metropolie), miasta upadające (tradycyjnego przemysłu), reszta przestrzeń silnie się różnicuje pomimo promowania spójności, przepływy między węzłami (E. Moretti, The New Geography of Jobs, 2013) Małe i średnie miasta: warunki i jakość życia (migranci z większych miast, obszarów wiejskich; zrównoważony urbanizm), ryzyko konkurowania ceną, depopulacja (problem, adaptacja) Czym mogą konkurować MŚM (czynniki atrakcyjności) Paradoks dostępności i izolacji

18 STUDIA PRZYPADKÓW Historie sukcesu

19 Tampere, Finlandia (210 tys. mieszk.) Transformacja z miasta przemysłowego na miasto o zdywersyfikowanej gospodarce (sektor publiczny i komunalny, uniwersytet, Nokia, przemysł metalurgiczny) Lata 90 głęboka recesja i bezrobocie (24%), 2008 silna recesja w sektorze przemysłowym Uniwersytet i politechnika, 15% środków zewnętrznych zainwestowanych w B+R Jakość życia i tworzenie miejsc pracy Awangardowe inicjatywy w zakresie społeczeństwa informacyjnego

20 Tampere, c.d. Przykład wyrafinowanego myślenia strategicznego w połączeniu z aktywną rolą władz lokalnych i wsparciem na poziomie krajowym i regionalnym Cel lokalnej strategii: zakorzenienie kompetencji, działań i wiedzy poprzez rozwiązania organizacyjne, instytucjonalne i biznesowe tak, aby przepływy globalne nie wymywały lokalnych zasobów, a raczej przynosiły im zyski Strategia: modernizacja przemysłu, rozwijanie nowych, wzajemnie komplementarnych branży przy wsparciu uczelni wyższych, wyspecjalizowanych instytutów badawczych, parków technologicznych Selektywna polityka klastrowa: ICT, medycyna i biotechnologia, inżynieria mechaniczna i automatyka, media i komunikacja, kultura i usługi dla biznesu

21 Östersund, Szwecja (40 tys. mieszk.) Miasto odizolowane, które w świadomy i podparty strategią sposób rozwija się w oparciu o potencjał endogenny Istotna rola uniwersytetu (polityka decentralizacji szkolnictwa wyższego w latach 90.) Zimowe miasto spoty zimowe, turystyka, powiązana działalność B+R (izolacja jako przewaga konkurencyjna) Cel operacyjny zwiększanie populacji (udogodnienia dla biznesu, wysokiej jakości mieszkania, planowanie przestrzenne) Strategia oparta na partnerstwie i sieciowych powiązaniach: włączanie różnorodnych środowisk lokalnych w proces planowania strategicznego wspólna wizja Duże sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (UE, granty rządowe)

22 Tárrega, Hiszpania (17 tys. mieszk.) Dynamiczne miasto, które w ostatnich 10 latach zwiększyło liczbę ludności (+26%), zatrudnienie (+24%), populację aktywną zawodowo (+23%), liczbę mieszkań (+33%) Zwiększenie zatrudnienia w sektorze przemysłowym, komunalnym i kreatywnym, rosnący udział sektora usług 80% zatrudnionych to mieszkańcy Bazą są mikroprzedsiębiorcy w sektorach usług i handlu, lokujący się w specjalnie wydzielonych obszarach centrum Renomowane liceum plastyczne

23 Issoudun, Francja (12 tys. mieszk.) Gospodarka oparta na specjalizacji w produkcji galanterii skórzanej, niekorzystny drenaż mózgów Od dekady następuje dywersyfikacja lokalnej gospodarki w kierunku usług, w tym usług komunalnych Starania lokalnych władz doprowadziły do otwarcia filii uczelni wyższej z Orleanu (wydziały technologii i komunikacji oraz handlu) Kursy i szkolenia z dziedziny nowych mediów oraz własne centrum nadawczo-medialne Miasteczko zwiększyło ogólny wskaźnik zatrudnienia, w tym zatrudnienia w branżach wiedzochłonnych, jednak mimo to populacja uległa zmniejszeniu

24 REKOMENDACJE

25 Rekomendacje miasta II rzędu Miasta II rzędu są bardziej konkurencyjne w krajach o wysokim stopniu decentralizacji władzy, zasobów, odpowiedzialności Relacja między stolicą a miastami II rzędu nie jest zero-jedynkowa Konieczna jest długoterminowa krajowa polityka wspierania miast II rzędu z wykorzystaniem innowacyjnych instrumentów finansowych i fiskalnych w celu: Zmniejszania różnic pomiędzy stolicą a resztą Wspierania infrastruktury biznesowej Wspierania najlepszych i zwiększania potencjału miast restrukturyzujących gospodarkę Przejrzysta struktura i procedury tworzenia lokalnych strategii rozwoju Współpraca sieciowa w ramach aglomeracji

26 Rekomendacje MŚM Zarządzanie (kto?) Potrzeba spójnej wizji / strategii (na wszystkich poziomach) opartej na rzeczywistym potencjale miasta Samorząd lokalny w instytucjonalnych partnerstwach (lepsze pozycjonowanie geograficzne) Proces (jak?) systematyczna analiza potencjału lokalnego praca poza mentalnymi silosami i wymiana informacji pomiędzy interesariuszami niekonwencjonalne, twórcze myślenie Projekty / programy (co?) Rozwiązania szyte na miarę (place-based approach) Projekty przestrzeni publicznej / dziedzictwo - jakości miejsca Usługi publiczne jako kluczowy czynnik rozwoju Ograniczone "dźwignie finansowe MŚM wymagają dodatkowych zewnętrznych środków finansowych Pakiety polityki miejskiej i podejście międzysektorowe

27 Publikacje i badania ESPON Projekty: TOWN - Small and Medium-Sized Towns ATTREG - Attractiveness of European Regions and Cities for Residents and Visitors SGPTD - Secondary growth poles in territorial development GEOSPECS - Geographic Specificities and Development Potentials in Europe GROSEE - Growth Poles in South-East Europe (Targeted Analysis) POLYCE - Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic Options(Targeted Analysis) Seria Evidence Briefs: Secondary cities as important growth poles Narzędzia: RIMAP: rimap.espon.eu CITYBENCH: citybench.espon.eu

28 Benchmarking miast - wyzwania metodologiczne i potencjalne źródła danych. Dorota Celińska-Janowicz KPK ESPON / EUROREG

29 Narzędzia analiz Podejście oparte na dowodach (evidencebased) Zaniedbane MŚM: mało badań, porównania z dużymi miastami, lokalna specyfika Analizy pod kątem MŚM samodzielne benchmarking miast model nexus W tej części prezentacji wykorzystano materiały opracowane w ramach projektu ESPON USESPON autorstwa D. Celińskiej-Janowicz, J. Roka i K. Wojnar (benchmarking miast) oraz opracowanie A. Olechnickiej, K. Wojnar, D. Celińskiej-Janowicz i J. Roka Modele i narzędzia analizy terytorialnej (2014)

30 Benchmarking miast porównywanie wskaźników opisujących dane miasto z analogicznymi wskaźnikami dotyczącymi innych jednostek proces diagnozowania swojej pozycji poprzez porównywanie się i ocenianie dystansu do wybranej grupy odniesienia narzędzie poprawy wyników, które wykracza poza pomiar, wskazując jak osiągnąć lepsze wyniki (Foot, 1998)

31 Benchmarking miast porównywanie wskaźników opisujących dane miasto z analogicznymi wskaźnikami dotyczącymi innych jednostek proces diagnozowania swojej pozycji poprzez porównywanie się i ocenianie dystansu do wybranej grupy odniesienia narzędzie poprawy wyników, które wykracza poza pomiar, wskazując jak osiągnąć lepsze wyniki (Foot, 1998)

32 Benchmarking miast porównywanie wskaźników opisujących dane miasto z analogicznymi wskaźnikami dotyczącymi innych jednostek proces diagnozowania swojej pozycji poprzez porównywanie się i ocenianie dystansu do wybranej grupy odniesienia narzędzie poprawy wyników, które wykracza poza pomiar, wskazując jak osiągnąć lepsze wyniki (Foot, 1998)

33 Benchmarking miast porównywanie wskaźników opisujących dane miasto z analogicznymi wskaźnikami dotyczącymi innych jednostek proces diagnozowania swojej pozycji poprzez porównywanie się i ocenianie dystansu do wybranej grupy odniesienia narzędzie poprawy wyników, które wykracza poza pomiar, wskazując jak osiągnąć lepsze wyniki (Foot, 1998)

34 Benchmarking miast porównywanie wskaźników opisujących dane miasto z analogicznymi wskaźnikami dotyczącymi innych jednostek proces diagnozowania swojej pozycji poprzez porównywanie się i ocenianie dystansu do wybranej grupy odniesienia narzędzie poprawy wyników, które wykracza poza pomiar, wskazując jak osiągnąć lepsze wyniki (Foot, 1998)

35 Benchmarking miast Cele Zobiektywizowana ocena wyników miasta lub poszczególnych sfer jego działania (np. jakości wybranych usług publicznych) Wskazanie obszarów wymagających poprawy Zidentyfikowanie porównywalnych jednostek, które osiągają lepsze wyniki, co może służyć przeszczepieniu dobrych praktyk, tj. ich transferowi i adaptacji do warunków danego miasta Ocena efektywności programów ukierunkowanych na restrukturyzację i poprawę funkcjonowania miasta Komunikacja osiąganych rezultatów (Źródło: Rok 2013 na podst. Cowper, Samuels 1997)

36 Benchmarking miast Zalety

37 Benchmarking miast Ogrniczenia

38 Benchmarking miast Wizualizacja Cel Zakres Zbieranie i analiza danych Interpretacja Dyskusja

39 Benchmarking miast krok 1 Cel analizy Diagnoza stanu (technika oceny) Wyznaczenie celów rozwoju (dokumenty strategiczne, konsultacje społeczne) Komunikacja osiągnięć Zakres badania PUŁAPKI: -Pominięcie etapu Rodzaj badania procesy czy wyniki określenia celu analizy Rodzaj grupy odniesienia inne miasta (gminy), zewnętrzne standardy - Niedopasowanie Zakres analizy obszary tematyczne obszarów tematycznych do Grupa odniesienia kryteria doboru, wybór jednostek celów i specyfiki badania

40 Benchmarking miast krok 1 Identyfikacja grupy odniesienia Z czym powinny się porównywać MŚM jednostki podobne, lepsze, z tego samego regionu/kraju podobne, czyli jakie? wielkość, miejsce w strukturze administracyjnej / sieci osadniczej, dostępność, gospodarka, warunki przyrodnicze kryteria obiektywne/subiektywne podejście mieszane manipulowanie wynikami

41 Zebranie danych Benchmarking miast krok 2 Źródła: GUS (BDL), Eurostat, inne Kompletność czasowa, terytorialna Porównywalność metodologia konstrukcji wskaźników (ważna także przy interpretacji) Ostateczny wybór wskaźników (adekwatne, zrozumiałe, interpretowalne, odpowiednio liczne) Dane jakościowe tak/nie Wstępna baza danych Jak mierzyć jakość życia w MŚM Obliczenia Relatywizacja aby dane były porównywalne per capita, gęstość (km 2 ), odsetki, łączenie kategorii, ujednolicenie jednostek (waluty) Ostateczna baza danych Wizualizacja: mapy, wykresy PUŁAPKA: -Koncentracja na aspektach łatwo mierzalnych

42 Benchmarking miast krok 2 Przeciętna powierzchnia mieszkania/os. Benchmarking obszarów metropolitalnych Paryża, Berlina i Warszawy Źródło: PUŁAPKI: - Mapa: dobór metody prezentacji (kartogram, kartodiagram), dobór przedziałów - Nadmiar informacji utrata czytelności

43 Benchmarking miast krok 2 Cel analizy diagnoza stanu dokonywana przez specjalistów Cel analizy komunikacja wyników szerszemu gronu odbiorców

44 Benchmarking miast krok 2

45 Benchmarking miast krok 3 Nietypowe wyniki (odstające na plus lub na minus) Błędy w obliczeniach (rachunkowe, różne jednostki itp.) Jakość danych wyjściowych Pozycjonowanie Co jest celem wartości wysokie, niskie, średnie Nasze miasto względem grupy odniesienia mocne i słabe strony >> ich przyczyny >> możliwość poprawy Uwzględnienie aspektów jakościowych, niewłączonych wcześniej do analizy Trendy (dane historyczne) Pozytywne/ negatywne/ neutralne Możliwe przyczyny uniwersalne, specyficzne dla danego miasta Realizacja celu Diagnoza stanu >> plan naprawczy >> benchmarking jako monitoring Wyznaczanie celów rozwoju Identyfikacja liderów źródło dobrych praktyk Komunikacja - dyskusja w szerokim gronie PUŁAPKI: -Nadinterpretacja - Benchmarking ranking -Bezrefleksyjne kopiowani rozwiązań

46 Narzędzia analityczne on-line Moja polis i Nasza Kasa Portal geostatystyczny (GUS) STRATEG (GUS) >> analiza danych (przegląd, przystępność, szybkość, prostota) >> mapy: źródło dodatkowej informacji >> wsparcie bardziej szczegółowych analiz np. identyfikacja jednostek podobnych >> sugestie dot. zagadnień metodologicznych

47 Mojapolis.pl

48 Mojapolis.pl Nasza Kasa

49 Portal geostatystyczny

50 Strateg

51 Model nexus-growth Regiony o specyficznych uwarunkowaniach (regiony przygraniczne, wyspy, obszary górzyste, najbardziej oddalone i o niskiej gęstości zaludnienia, regiony nadbrzeżne, peryferie wewnętrzne): słabiej rozwinięte, specyficzne czynniki rozwoju, trudności z identyfikacją potencjałów rozwojowych przy użyciu tradycyjnych narzędzi analitycznych wiedza ekspercka wsparta o dane ilościowe Krok 1. Zdefiniowanie charakterystyk i uwarunkowań danego obszaru Pytanie: Czym charakteryzuje się dane miasto? Krok 2. Powiązanie cech miasta z celami interwencji publicznych Pytanie: Jakie czynniki wiążą cechy miasta z pożądanymi efektami? Krok 3. Określenie wyzwań i możliwości Pytanie: Jakie są logiczne powiązania między cechami miasta a czynnikami wiążącymi? Jakie czynniki rozwoju są specyficzne dla MŚM

52 Model nexus-growth

53 Benchmarking terytorialny Model NEXUS Analiza SWOT PESTLE Geneza Nowe Zarządzanie Publiczne Nauki medyczne i środowiskowe Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Istota Ustrukturyzowane porównanie Skontekstualizowana analiza strategiczna Cel 1) Zobiektywizowana ocena wyników 1) Identyfikacja obszarów o istotnym miasta potencjale rozwoju 2) Wskazanie obszarów wymagających 2) Połączenie procesów rozwoju ze poprawy specyfiką geograficzną regionu 3) Transfer dobrych praktyk, uczenie 3) Stworzenie alternatywy dla się od liderów podejścia opartego na konwergencji 4) Ocena efektywności programów 4) Uwzględnienie w analizie 5) Komunikacja z mieszkańcami strategicznej miękkich procesów Praktyka Czynniki sukcesu Podejście bottom-up, włączające decydentów i inne grupy interesariuszy na wszystkich etapach prowadzenia oceny. Trzy typy benchmarkingu: 1) procesu: analiza procesu ukierunkowanego na dany rezultat 2) rezultatu: zestawienie wyników w wybranych dziedzinach 3) standardów: analiza wyników względem ustalonych standardów Wiele możliwości wizualizacji, m.in. wykresy, mapy, infografiki 1) Chęć uczenia się od innych i dążenie do porównywania się z najlepszymi, ale unikanie podejścia rankingowego 2) Uwzględnienie mierników procesu, pozwalające na dokładniejszą analizę tego, jak zaprojektowane i wdrażane są interwencje Podział badanych regionów na kategorie według specyficznych cech środowiska geograficznego w celu zidentyfikowania sieci współzależnych procesów determinujących rozwój. Punktem wyjścia są cechy definiujące specyfikę środowiska regionu, łączone z szansami i zagrożeniami przez czynniki nazwane procesami pośredniczącymi Wizualizacja - schemat 1) Diagnoza powiązań między cechami środowiska geograficznego a zagrożeniami i szansami poddającymi się wpływom interwencji publicznych 2) Równowaga między kontekstualizacją i porównywalnością Jakościowa analiza strategiczna Identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, istotnych dla osiągnięcia założonego celu. Identyfikacja przewag konkurencyjnych. Jakościowa analiza strategiczna Segmentacja otoczenia i jego analiza według sześciu rodzajów czynników: politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, prawnych i środowiskowych Formułowanie lub modyfikacja założeń strategii działania Interpretacja przez Wykorzystanie oceny siły i 1) wiązanie (matching) prawdopodobieństwa oddziaływania znajdowanie przewag każdego z czynników na jednostkę; konkurencyjnych przez łączenie ukierunkowana na analizę czynników silnych stron z szansami, zewnętrznych, z pominięciem 2) przekształcanie przekuwanie czynników wewnętrznych samej słabości i zagrożeń w silne strony i organizacji (dlatego najczęściej szanse. poprzedza analizę SWOT). Często Łączona z analizą TOWS - 4 stosowana w ramach szerszych badań podstawowe ścieżki strategiczne: typu foresight. ekspansji (maxi maxi), wykorzystania Wizualizacja - matryca szans (mini maxi), przezwyciężania zagrożeń (maxi mini) oraz starań o przetrwanie (mini mini). Wizualizacja - matryca 1) Wyznaczenie osiągalnego celu 2) Odpowiednia priorytetyzacja czynników 1) Systematyzacja czynników ze względu na siłę oraz czas oddziaływania 2) Opracowanie konkretnych działań w odniesieniu do wyników diagnozy

54 Pytania do dyskusji Które miasta można określić jako średnie miasta? Czy miasta II rzędu w Polsce powinny ze sobą współpracować? Jaki typ MŚM dominuje w Polsce (produkcyjny, rezydencjonalny, kreatywny)? Czym mogą konkurować MŚM (czynniki atrakcyjności) wobec innych MŚM, metropolii Jakie czynniki rozwoju są specyficzne dla MŚM? Z czym powinny się porównywać MŚM? Jak mierzyć jakość życia w MŚM?

55 Dziękujemy za uwagę!

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

Benchmarking miast. Prezentacja aplikacji online. 6 XI 2013 Warszawa Katarzyna Wojnar

Benchmarking miast. Prezentacja aplikacji online. 6 XI 2013 Warszawa Katarzyna Wojnar Benchmarking miast Prezentacja aplikacji online 6 XI 2013 Warszawa Katarzyna Wojnar Benchmarking miast Benchmarking miast w praktyce omówienie metody w oparciu o przykłady 6 XI 2013 Warszawa Jakub Rok

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta SGH w Warszawie

Jacek Szlachta SGH w Warszawie Kraków w sieci metropolii europejskich Jacek Szlachta SGH w Warszawie Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 - warsztaty 28.06.2016 r. Układ prezentacji 1. Ramy rozwojowe dużych miast Europy Typologia

Bardziej szczegółowo

Miasta jako bieguny wzrostu w świetle wyników programu ESPON

Miasta jako bieguny wzrostu w świetle wyników programu ESPON Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski Maciej Smętkowski Miasta jako bieguny wzrostu w świetle wyników programu ESPON 2007-2013 Warszawa, Konferencja Terytorialny

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programowanie w układach makroregionalnych Polska Zachodnia [strategia przyjęta przez rząd 30.04.14]? Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Benchmarking jako instrument klasyfikacji regionów europejskich. Dr inż. Adam Świda

Benchmarking jako instrument klasyfikacji regionów europejskich. Dr inż. Adam Świda Benchmarking jako instrument klasyfikacji regionów europejskich. Dr inż. Adam Świda WROCŁAW 6.09.007 Definicje benchmarkingu AUTOR LUB INSTYTUCJA R. C. Camp [Camp, 995] TREŚĆ DEFINICJI Benchmarking jest

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 plus

Strategia Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 plus Strategia Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 plus Podstawowe założenia do konsultacji społecznych I etap Punktem wyjścia do sformułowania dokumentu była diagnoza stanu Zawiercia opracowana w oparciu o metodologię

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM Jerzy Bański Konrad Czapiewski 1 PLAN PREZENTACJI/WARSZTATÓW 1. ZAŁOŻENIA I CELE

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym

3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym 3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Kuźmicz, Elżbieta Szubzda, Joanna Urban Pojęcie benchmarkingu należy ściśle łączyć z imperatywem

Bardziej szczegółowo

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założenia perspektywy finansowej 2014-20202020 27 lutego 2014 r. Jedną z głównych zasad programowania 2014-2020 jest wymiar terytorialny. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów

Bardziej szczegółowo

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym Janusz Witkowski OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYKI PUBLICZNEJ doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

JAK, O CO I CZYM KONKURUJE POLSKIE MIASTO?

JAK, O CO I CZYM KONKURUJE POLSKIE MIASTO? dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa 25 26 czerwca 2013 r. STRATEGIE KONKURENCYJNE WYBRANYCH POLSKICH MIAST JAK,

Bardziej szczegółowo

Elbląg widziany z zewnątrz

Elbląg widziany z zewnątrz Elbląg widziany z zewnątrz Wojciech Dziemianowicz ELBLĄG, 22 listopada 212 r. POTENCJAŁ ROZWOJOWY GMIN WSKAŹNIK SYNTETYCZNY POTENCJAŁ ROZWOJOWY 23 21 wysoki (31) przeciętny (41) niski (44) wysoki (33)

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zegar. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Trendy rozwojowe Mazowsza

Tomasz Zegar. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Trendy rozwojowe Mazowsza Tomasz Zegar Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Trendy rozwojowe Mazowsza Regionalna Strategia Innowacji dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza przygotowania do polityki spójności po 2014 r. Urząd

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i możliwości korekty podziału terytorialnego państwa na szczeblu województw w świetle rozmieszczenia głównych ośrodków miejskich

Przesłanki i możliwości korekty podziału terytorialnego państwa na szczeblu województw w świetle rozmieszczenia głównych ośrodków miejskich Przesłanki i możliwości korekty podziału terytorialnego państwa na szczeblu województw w świetle rozmieszczenia głównych ośrodków miejskich Łukasz Zaborowski Instytut Sobieskiego Zakład Geografii Miast

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Europejskie metropolie i ich regiony Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii

Europejskie metropolie i ich regiony Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii Europejskie metropolie i ich regiony Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii Maciej Smętkowski, Grzegorz Gorzelak, Marek Kozak, Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj, Katarzyna Wojnar Europejskie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE Proces opracowania RSI WK-P Dokument opracowany w okresie kwiecień październik 2012

Bardziej szczegółowo

Europejska klasyfikacja instytucji szkolnictwa wyższego (HEI)

Europejska klasyfikacja instytucji szkolnictwa wyższego (HEI) Europejska klasyfikacja instytucji szkolnictwa wyższego (HEI) Różnorodność uczelni w Europie, narzędzia jej opisu Ewa Chmielecka, Jakub Brdulak Eksperci Bolońscy Seminarium bolońskie Miedzeszyn, 26-27

Bardziej szczegółowo

Notatka z warsztatu diagnostycznego Kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego obszaru metropolitalnego

Notatka z warsztatu diagnostycznego Kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego obszaru metropolitalnego Notatka z warsztatu diagnostycznego Kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego obszaru metropolitalnego Spotkanie odbyło się 5 września 2014 roku w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rola Miast w Polityce Rozwoju: Prezentacja Projektu ZałoŜeń Krajowej Polityki Miejskiej. Warszawa, 21 maja 2012

Konferencja Rola Miast w Polityce Rozwoju: Prezentacja Projektu ZałoŜeń Krajowej Polityki Miejskiej. Warszawa, 21 maja 2012 Konferencja Rola Miast w Polityce Rozwoju: Prezentacja Projektu ZałoŜeń Krajowej Polityki Miejskiej Warszawa, 21 maja 2012 1 ZałoŜenia Krajowej Polityki Miejskiej Piotr śuber Dyrektor Departamentu Koordynacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia Projektu Narodowy Program Foresight

Cele i założenia Projektu Narodowy Program Foresight Cele i założenia Projektu Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników Prof. dr hab. inż. Krystyna CZAPLICKA-KOLARZ Warszawa, 18 listopada 2011 r. Narodowy Program Foresight POLSKA 2020 Zakres realizacji

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni?

Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni? Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni? Gliwice, 30.11.2012 Jakub Brdulak Ekspert Boloński U-Map i U-Multirank Jakub Brdulak 1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO WROCŁAW 2015 Prezentacja spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. została utworzona w 2005 r. z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

WYZWANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYZWANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Prof. dr hab. inż. arch. ZBIGNIEW J. KAMIŃSKI Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. zmiany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta Etap 2: Analiza strategiczna Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta 2 METODYKA

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ załącznik do uchwały nr V / 26 / 2 / 2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Katowice, 29 sierpnia 2016 r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Pion Współpracy i Rozwoju AGH Centrum Karier Kraków, 15 marca 2008 Analiza perspektyw zatrudnienia studentów

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Konsultacje wewnętrzne

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Konsultacje wewnętrzne OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Konsultacje wewnętrzne Gdański Park Naukowo Technologiczny Gdańsk, 4 lipca 2014 Plan warsztatów 4 lipca 2014 Gdańsk, Gdański Park Naukowo

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Spotkania konsultacyjne Proces

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Metropolia Kraków dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ i UEk w Krakowie synteza głównych tez wykładu

Metropolia Kraków dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ i UEk w Krakowie synteza głównych tez wykładu Protokół ze spotkania Zespołu obszaru strategicznego Kraków metropolitalny. w ramach prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Krakowa w dniu 30.09.2013 r. Miejsce spotkania: Sala im. Juliusza Lea, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Wizja Mazowsza do 2030 r.

Wizja Mazowsza do 2030 r. Wizja Mazowsza do 2030 r. Wizja rozwoju województwa Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Zielona Góra 10 kwietnia 2014 r. Halina Dmochowska 1 Statystyka publiczna w demokratycznym państwie prawa

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Założenia projektu

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Założenia projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy Założenia projektu 1 Działania w projekcie zmierzające do wyznaczenia OMW Projekt realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie BENCHMARKING Dariusz Wasilewski Instytut Wiedza i Zdrowie PROSTO DO CELU... A co z efektami?: WZROSTOWI wydatków na zdrowie NIE towarzyszy wzrost zadowolenia z funkcjonowania Systemu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

1 gmina miejska, 10 wiejskich, 4 miejskowiejskie

1 gmina miejska, 10 wiejskich, 4 miejskowiejskie Aleksander Noworól 1 gmina miejska, 10 wiejskich, 4 miejskowiejskie powierzchnia 1 275 km 2 ludność: 1 034,1 tys. gęstość zaludnienia: 811 os/km 2 Kraków - 2322 os./km 2, strefa podmiejska 290 os./km 2

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM Małgorzata Sarzalska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 24 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu Otwarte seminaria 2015 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu dr inż. arch. Justyna Gorgoń Zespół GIS Katowice, 26 lutego 2015 www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Plan prezentacji 1. Wyzwania dla polityki rozwoju umiejętności w Polsce 2. Absolwenci i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Insight Into Development GAPS. Propozycja projektu. Krajowa Konferencja ESPON Arkadiusz Suliga. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Insight Into Development GAPS. Propozycja projektu. Krajowa Konferencja ESPON Arkadiusz Suliga. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Propozycja projektu Insight Into Development GAPS Krajowa Konferencja ESPON 2013 Arkadiusz Suliga Wrocław, 28 października 2008 r. Program wystąpienia Na

Bardziej szczegółowo