Małe i średnie miasta a polityka rozwoju w świetle międzynarodowych badań. Katarzyna Wojnar KPK ESPON / EUROREG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małe i średnie miasta a polityka rozwoju w świetle międzynarodowych badań. Katarzyna Wojnar KPK ESPON / EUROREG k.wojnar@uw.edu.pl"

Transkrypt

1 Plan prezentacji Definicja małych i średnich miast Trendy Typologie Paradoksy i wątpliwości Historie sukcesu Rekomendacje Benchmarking miast definicja i cele Benchmarking miast krok po kroku Narzędzia i źródła danych Model nexus-growth Pytania i dyskusja

2 Małe i średnie miasta a polityka rozwoju w świetle międzynarodowych badań Katarzyna Wojnar KPK ESPON / EUROREG

3 Znaczenie miast kontekst UE 87% populacji UE mieszka na terenach miejskich, z czego: 46,3% populacji w większych miastach (850) 24,2% w małych i średnich (8 414) 19% w bardzo małych miastach (69 000) Wniosek: miasta są istotnym adresatem polityk rozwojowych w tym polityki spójności i strategii Europa 2020.

4 Definicja DG Regio / ESPON TOWN Nowa definicja urbanizacji przejawia się w trzystopniowej klasyfikacji w oparciu o poziom gmin: 1) Obszary gęsto zaludnione: (duże miasta - cities) Tzw. HDUC high density urban clusters pow mieszkańców, gęstość zaludnienia pow mieszk./km 2 2) Obszary średnio zaludnione (miasta i przedmieścia - towns and suburbs) mieszkańców, gęstość zaludnienia mieszk./km 2 Podkategoria: bardzo małe miasta < mieszkańców, gęstość zaludnienia mieszk./km 2 3) Obszary słabo zaludnione (obszary wiejskie - rural areas)

5 Rozmieszczenie populacji wg. kilometrowej siatki kwadratów grid Uwaga! Inne przedziały GUS

6 Typologia dominującego typu osadnictwa: W Polsce dominują obszary słabo zaludnione Koncentracja małych i średnich miast w Polsce Zachodniej Sieciowa struktura metropolii i dużych miast Brak obszarów koncentracji bardzo małych miasteczek Policentryczna struktura osadnicza

7 Definicja: Ośrodki drugiego rzędu Miasta niestołeczne, których społeczna i gospodarcza pozycja jest wystarczająco istotna, aby mieć wpływ na gospodarkę krajową (124 w UE) ESPON SGPTD

8 Definicja funkcjonalna KPZK Miejskie obszary funkcjonalne: Ośrodki wojewódzkie w tym metropolitalne (obszary metropolitalne) 300 tys.; 40 tys. zatr. w usł. rynkowych; 60 tys. studentów; 5/6 FP; port lotniczy; hotele 4/5*; wystawy m-nar. (Warszawa, Aglomeracja Górnośląska, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, bipol Bydgoszcz-Toruń, Szczecin, Lublin) Ośrodki regionalne Pozostałe miasta wojewódzkie i ośrodki tys. (Częstochowa, Radom, Bielsko-Biała, Rybnik, Płock, Elbląg, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Kalisz z Ostrowem Wlkp., Koszalin, Legnica, Grudziądz, Słupsk). Ośrodki subregionalne ( tys. mieszk.) HDUC Ośrodki lokalne (< 50 tys. mieszk.) Które miasta można zatem określić jako średnie miasta TOWNS

9 Ośrodki subregionalne ( tys. mieszk.) Ulokowane na peryferiach obszarów uczestniczących w procesach rozwojowych Ośrodki lokalne (< 50 tys. mieszk.) Ulokowane w skupiskach wewnątrz obszarów uczestniczących w procesach rozwojowych Tworzą skupiska w obszarach wymagających wsparcia procesów rozwojowych

10 TRENDY

11 Główne trendy miasta II rzędu Konkurencyjność gospodarki krajowej przejawia się w tym jak radzą sobie miasta II rzędu Stolice dominują głównie w CEE, w Europie Zachodniej często miasta II rzędu wypadają lepiej niż stolice Dynamiczny wzrost w okresie koniunktury ( ), dotkliwe konsekwencje kryzysu Decentralizacja przekłada się na lepsze wyniki gospodarcze miast II rzędu Tam gdzie wzrost gospodarczy dominuje w stolicach rosną nierówności regionalne, tam, gdzie wzrost gospodarczy jest wysoki w miastach II rzędu nierówności zmniejszają się Nasilona rywalizacja o środki publiczne i prywatne powiększa nierówności pomiędzy miastami II rzędu Czy miasta II rzędu w Polsce powinny ze sobą współpracować

12 Główne trendy MŚM Wyższy odsetek zatrudnienia w przemyśle, stosunkowo mały w sektorze usług; Znacznie mniejszy odsetek miejsc pracy w usługach dla przedsiębiorstw i usługach publicznych w stosunku do większych miast; Zatrudnienie w sektorze handlu jest znacznie niższe niż w większych miastach; Wyższy współczynnik aktywności zawodowej; Niższy odsetek ludzi, którzy żyją i pracują na miejscu niż w większych miastach, które znajdują się w tych samych regionach i krajach; Większy udział osób w wieku emerytalnym i dzieci, mniejszy odsetek dorosłych z wyższym wykształceniem; Wyższy odsetek dzieci w wieku szkolnym; Wyższy udział domów rekreacyjnych.

13 Główne trendy MŚM, c.d. Bardzo zróżnicowane profile gospodarcze Bardzo istotny kontekst krajowy (stopień decentralizacji i regulacje budżetów lokalnych JST) Istotne zmiany profilu gospodarczego w ciągu ostatnich 10 lat Wielkość ma znaczenie różnorodność gospodarcza vs. specjalizacja Główne determinanty rozwojowe: położenie geograficzne (bliskość do ośrodków metropolitalnych), trendy makro/regionalne, specjalizacja społeczno-gospodarcza, rozwój historyczny (path dependency) sposób postrzegania ich roli przez aktorów politycznych (tj. ich "ramy polityki").

14 TYPOLOGIE

15 Typologia ośrodków II rzędu

16 Typologia MŚM Profil produkcyjny restrukturyzacja przemysłu Relatywna stałość struktury gospodarczej. Duża wrażliwość na efekty globalizacji w branżach tracących na znaczeniu gospodarczym. Gospodarka rezydencjonalna Gospodarka oparta o usługi komunalne, jako główny motor rozwoju. Miasta o profilu turystycznym i podmiejskim. Profil relatywnie odporny na kryzys. Gospodarka oparta na wiedzy Gospodarka nastawiona na popyt zewnętrzny z istotnym sektorem innowacyjnym, w tym akademickim, kreatywnym. Efekt strategicznych, świadomych dążeń do zapewnienia optymalnych warunków dla branż wiedzochłonnych (ulgi podatkowe, subsydia, wysoka jakość życia, itp.). Ważną bazą jest nadal sektor komunalny. Jaki typ MŚM dominuje w Polsce (produkcyjny, rezydencjonalny, kreatywny)

17 Węzły i przepływy Innowacyjne węzły (metropolie), miasta upadające (tradycyjnego przemysłu), reszta przestrzeń silnie się różnicuje pomimo promowania spójności, przepływy między węzłami (E. Moretti, The New Geography of Jobs, 2013) Małe i średnie miasta: warunki i jakość życia (migranci z większych miast, obszarów wiejskich; zrównoważony urbanizm), ryzyko konkurowania ceną, depopulacja (problem, adaptacja) Czym mogą konkurować MŚM (czynniki atrakcyjności) Paradoks dostępności i izolacji

18 STUDIA PRZYPADKÓW Historie sukcesu

19 Tampere, Finlandia (210 tys. mieszk.) Transformacja z miasta przemysłowego na miasto o zdywersyfikowanej gospodarce (sektor publiczny i komunalny, uniwersytet, Nokia, przemysł metalurgiczny) Lata 90 głęboka recesja i bezrobocie (24%), 2008 silna recesja w sektorze przemysłowym Uniwersytet i politechnika, 15% środków zewnętrznych zainwestowanych w B+R Jakość życia i tworzenie miejsc pracy Awangardowe inicjatywy w zakresie społeczeństwa informacyjnego

20 Tampere, c.d. Przykład wyrafinowanego myślenia strategicznego w połączeniu z aktywną rolą władz lokalnych i wsparciem na poziomie krajowym i regionalnym Cel lokalnej strategii: zakorzenienie kompetencji, działań i wiedzy poprzez rozwiązania organizacyjne, instytucjonalne i biznesowe tak, aby przepływy globalne nie wymywały lokalnych zasobów, a raczej przynosiły im zyski Strategia: modernizacja przemysłu, rozwijanie nowych, wzajemnie komplementarnych branży przy wsparciu uczelni wyższych, wyspecjalizowanych instytutów badawczych, parków technologicznych Selektywna polityka klastrowa: ICT, medycyna i biotechnologia, inżynieria mechaniczna i automatyka, media i komunikacja, kultura i usługi dla biznesu

21 Östersund, Szwecja (40 tys. mieszk.) Miasto odizolowane, które w świadomy i podparty strategią sposób rozwija się w oparciu o potencjał endogenny Istotna rola uniwersytetu (polityka decentralizacji szkolnictwa wyższego w latach 90.) Zimowe miasto spoty zimowe, turystyka, powiązana działalność B+R (izolacja jako przewaga konkurencyjna) Cel operacyjny zwiększanie populacji (udogodnienia dla biznesu, wysokiej jakości mieszkania, planowanie przestrzenne) Strategia oparta na partnerstwie i sieciowych powiązaniach: włączanie różnorodnych środowisk lokalnych w proces planowania strategicznego wspólna wizja Duże sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (UE, granty rządowe)

22 Tárrega, Hiszpania (17 tys. mieszk.) Dynamiczne miasto, które w ostatnich 10 latach zwiększyło liczbę ludności (+26%), zatrudnienie (+24%), populację aktywną zawodowo (+23%), liczbę mieszkań (+33%) Zwiększenie zatrudnienia w sektorze przemysłowym, komunalnym i kreatywnym, rosnący udział sektora usług 80% zatrudnionych to mieszkańcy Bazą są mikroprzedsiębiorcy w sektorach usług i handlu, lokujący się w specjalnie wydzielonych obszarach centrum Renomowane liceum plastyczne

23 Issoudun, Francja (12 tys. mieszk.) Gospodarka oparta na specjalizacji w produkcji galanterii skórzanej, niekorzystny drenaż mózgów Od dekady następuje dywersyfikacja lokalnej gospodarki w kierunku usług, w tym usług komunalnych Starania lokalnych władz doprowadziły do otwarcia filii uczelni wyższej z Orleanu (wydziały technologii i komunikacji oraz handlu) Kursy i szkolenia z dziedziny nowych mediów oraz własne centrum nadawczo-medialne Miasteczko zwiększyło ogólny wskaźnik zatrudnienia, w tym zatrudnienia w branżach wiedzochłonnych, jednak mimo to populacja uległa zmniejszeniu

24 REKOMENDACJE

25 Rekomendacje miasta II rzędu Miasta II rzędu są bardziej konkurencyjne w krajach o wysokim stopniu decentralizacji władzy, zasobów, odpowiedzialności Relacja między stolicą a miastami II rzędu nie jest zero-jedynkowa Konieczna jest długoterminowa krajowa polityka wspierania miast II rzędu z wykorzystaniem innowacyjnych instrumentów finansowych i fiskalnych w celu: Zmniejszania różnic pomiędzy stolicą a resztą Wspierania infrastruktury biznesowej Wspierania najlepszych i zwiększania potencjału miast restrukturyzujących gospodarkę Przejrzysta struktura i procedury tworzenia lokalnych strategii rozwoju Współpraca sieciowa w ramach aglomeracji

26 Rekomendacje MŚM Zarządzanie (kto?) Potrzeba spójnej wizji / strategii (na wszystkich poziomach) opartej na rzeczywistym potencjale miasta Samorząd lokalny w instytucjonalnych partnerstwach (lepsze pozycjonowanie geograficzne) Proces (jak?) systematyczna analiza potencjału lokalnego praca poza mentalnymi silosami i wymiana informacji pomiędzy interesariuszami niekonwencjonalne, twórcze myślenie Projekty / programy (co?) Rozwiązania szyte na miarę (place-based approach) Projekty przestrzeni publicznej / dziedzictwo - jakości miejsca Usługi publiczne jako kluczowy czynnik rozwoju Ograniczone "dźwignie finansowe MŚM wymagają dodatkowych zewnętrznych środków finansowych Pakiety polityki miejskiej i podejście międzysektorowe

27 Publikacje i badania ESPON Projekty: TOWN - Small and Medium-Sized Towns ATTREG - Attractiveness of European Regions and Cities for Residents and Visitors SGPTD - Secondary growth poles in territorial development GEOSPECS - Geographic Specificities and Development Potentials in Europe GROSEE - Growth Poles in South-East Europe (Targeted Analysis) POLYCE - Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic Options(Targeted Analysis) Seria Evidence Briefs: Secondary cities as important growth poles Narzędzia: RIMAP: rimap.espon.eu CITYBENCH: citybench.espon.eu

28 Benchmarking miast - wyzwania metodologiczne i potencjalne źródła danych. Dorota Celińska-Janowicz KPK ESPON / EUROREG

29 Narzędzia analiz Podejście oparte na dowodach (evidencebased) Zaniedbane MŚM: mało badań, porównania z dużymi miastami, lokalna specyfika Analizy pod kątem MŚM samodzielne benchmarking miast model nexus W tej części prezentacji wykorzystano materiały opracowane w ramach projektu ESPON USESPON autorstwa D. Celińskiej-Janowicz, J. Roka i K. Wojnar (benchmarking miast) oraz opracowanie A. Olechnickiej, K. Wojnar, D. Celińskiej-Janowicz i J. Roka Modele i narzędzia analizy terytorialnej (2014)

30 Benchmarking miast porównywanie wskaźników opisujących dane miasto z analogicznymi wskaźnikami dotyczącymi innych jednostek proces diagnozowania swojej pozycji poprzez porównywanie się i ocenianie dystansu do wybranej grupy odniesienia narzędzie poprawy wyników, które wykracza poza pomiar, wskazując jak osiągnąć lepsze wyniki (Foot, 1998)

31 Benchmarking miast porównywanie wskaźników opisujących dane miasto z analogicznymi wskaźnikami dotyczącymi innych jednostek proces diagnozowania swojej pozycji poprzez porównywanie się i ocenianie dystansu do wybranej grupy odniesienia narzędzie poprawy wyników, które wykracza poza pomiar, wskazując jak osiągnąć lepsze wyniki (Foot, 1998)

32 Benchmarking miast porównywanie wskaźników opisujących dane miasto z analogicznymi wskaźnikami dotyczącymi innych jednostek proces diagnozowania swojej pozycji poprzez porównywanie się i ocenianie dystansu do wybranej grupy odniesienia narzędzie poprawy wyników, które wykracza poza pomiar, wskazując jak osiągnąć lepsze wyniki (Foot, 1998)

33 Benchmarking miast porównywanie wskaźników opisujących dane miasto z analogicznymi wskaźnikami dotyczącymi innych jednostek proces diagnozowania swojej pozycji poprzez porównywanie się i ocenianie dystansu do wybranej grupy odniesienia narzędzie poprawy wyników, które wykracza poza pomiar, wskazując jak osiągnąć lepsze wyniki (Foot, 1998)

34 Benchmarking miast porównywanie wskaźników opisujących dane miasto z analogicznymi wskaźnikami dotyczącymi innych jednostek proces diagnozowania swojej pozycji poprzez porównywanie się i ocenianie dystansu do wybranej grupy odniesienia narzędzie poprawy wyników, które wykracza poza pomiar, wskazując jak osiągnąć lepsze wyniki (Foot, 1998)

35 Benchmarking miast Cele Zobiektywizowana ocena wyników miasta lub poszczególnych sfer jego działania (np. jakości wybranych usług publicznych) Wskazanie obszarów wymagających poprawy Zidentyfikowanie porównywalnych jednostek, które osiągają lepsze wyniki, co może służyć przeszczepieniu dobrych praktyk, tj. ich transferowi i adaptacji do warunków danego miasta Ocena efektywności programów ukierunkowanych na restrukturyzację i poprawę funkcjonowania miasta Komunikacja osiąganych rezultatów (Źródło: Rok 2013 na podst. Cowper, Samuels 1997)

36 Benchmarking miast Zalety

37 Benchmarking miast Ogrniczenia

38 Benchmarking miast Wizualizacja Cel Zakres Zbieranie i analiza danych Interpretacja Dyskusja

39 Benchmarking miast krok 1 Cel analizy Diagnoza stanu (technika oceny) Wyznaczenie celów rozwoju (dokumenty strategiczne, konsultacje społeczne) Komunikacja osiągnięć Zakres badania PUŁAPKI: -Pominięcie etapu Rodzaj badania procesy czy wyniki określenia celu analizy Rodzaj grupy odniesienia inne miasta (gminy), zewnętrzne standardy - Niedopasowanie Zakres analizy obszary tematyczne obszarów tematycznych do Grupa odniesienia kryteria doboru, wybór jednostek celów i specyfiki badania

40 Benchmarking miast krok 1 Identyfikacja grupy odniesienia Z czym powinny się porównywać MŚM jednostki podobne, lepsze, z tego samego regionu/kraju podobne, czyli jakie? wielkość, miejsce w strukturze administracyjnej / sieci osadniczej, dostępność, gospodarka, warunki przyrodnicze kryteria obiektywne/subiektywne podejście mieszane manipulowanie wynikami

41 Zebranie danych Benchmarking miast krok 2 Źródła: GUS (BDL), Eurostat, inne Kompletność czasowa, terytorialna Porównywalność metodologia konstrukcji wskaźników (ważna także przy interpretacji) Ostateczny wybór wskaźników (adekwatne, zrozumiałe, interpretowalne, odpowiednio liczne) Dane jakościowe tak/nie Wstępna baza danych Jak mierzyć jakość życia w MŚM Obliczenia Relatywizacja aby dane były porównywalne per capita, gęstość (km 2 ), odsetki, łączenie kategorii, ujednolicenie jednostek (waluty) Ostateczna baza danych Wizualizacja: mapy, wykresy PUŁAPKA: -Koncentracja na aspektach łatwo mierzalnych

42 Benchmarking miast krok 2 Przeciętna powierzchnia mieszkania/os. Benchmarking obszarów metropolitalnych Paryża, Berlina i Warszawy Źródło: PUŁAPKI: - Mapa: dobór metody prezentacji (kartogram, kartodiagram), dobór przedziałów - Nadmiar informacji utrata czytelności

43 Benchmarking miast krok 2 Cel analizy diagnoza stanu dokonywana przez specjalistów Cel analizy komunikacja wyników szerszemu gronu odbiorców

44 Benchmarking miast krok 2

45 Benchmarking miast krok 3 Nietypowe wyniki (odstające na plus lub na minus) Błędy w obliczeniach (rachunkowe, różne jednostki itp.) Jakość danych wyjściowych Pozycjonowanie Co jest celem wartości wysokie, niskie, średnie Nasze miasto względem grupy odniesienia mocne i słabe strony >> ich przyczyny >> możliwość poprawy Uwzględnienie aspektów jakościowych, niewłączonych wcześniej do analizy Trendy (dane historyczne) Pozytywne/ negatywne/ neutralne Możliwe przyczyny uniwersalne, specyficzne dla danego miasta Realizacja celu Diagnoza stanu >> plan naprawczy >> benchmarking jako monitoring Wyznaczanie celów rozwoju Identyfikacja liderów źródło dobrych praktyk Komunikacja - dyskusja w szerokim gronie PUŁAPKI: -Nadinterpretacja - Benchmarking ranking -Bezrefleksyjne kopiowani rozwiązań

46 Narzędzia analityczne on-line Moja polis i Nasza Kasa Portal geostatystyczny (GUS) STRATEG (GUS) >> analiza danych (przegląd, przystępność, szybkość, prostota) >> mapy: źródło dodatkowej informacji >> wsparcie bardziej szczegółowych analiz np. identyfikacja jednostek podobnych >> sugestie dot. zagadnień metodologicznych

47 Mojapolis.pl

48 Mojapolis.pl Nasza Kasa

49 Portal geostatystyczny

50 Strateg

51 Model nexus-growth Regiony o specyficznych uwarunkowaniach (regiony przygraniczne, wyspy, obszary górzyste, najbardziej oddalone i o niskiej gęstości zaludnienia, regiony nadbrzeżne, peryferie wewnętrzne): słabiej rozwinięte, specyficzne czynniki rozwoju, trudności z identyfikacją potencjałów rozwojowych przy użyciu tradycyjnych narzędzi analitycznych wiedza ekspercka wsparta o dane ilościowe Krok 1. Zdefiniowanie charakterystyk i uwarunkowań danego obszaru Pytanie: Czym charakteryzuje się dane miasto? Krok 2. Powiązanie cech miasta z celami interwencji publicznych Pytanie: Jakie czynniki wiążą cechy miasta z pożądanymi efektami? Krok 3. Określenie wyzwań i możliwości Pytanie: Jakie są logiczne powiązania między cechami miasta a czynnikami wiążącymi? Jakie czynniki rozwoju są specyficzne dla MŚM

52 Model nexus-growth

53 Benchmarking terytorialny Model NEXUS Analiza SWOT PESTLE Geneza Nowe Zarządzanie Publiczne Nauki medyczne i środowiskowe Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Istota Ustrukturyzowane porównanie Skontekstualizowana analiza strategiczna Cel 1) Zobiektywizowana ocena wyników 1) Identyfikacja obszarów o istotnym miasta potencjale rozwoju 2) Wskazanie obszarów wymagających 2) Połączenie procesów rozwoju ze poprawy specyfiką geograficzną regionu 3) Transfer dobrych praktyk, uczenie 3) Stworzenie alternatywy dla się od liderów podejścia opartego na konwergencji 4) Ocena efektywności programów 4) Uwzględnienie w analizie 5) Komunikacja z mieszkańcami strategicznej miękkich procesów Praktyka Czynniki sukcesu Podejście bottom-up, włączające decydentów i inne grupy interesariuszy na wszystkich etapach prowadzenia oceny. Trzy typy benchmarkingu: 1) procesu: analiza procesu ukierunkowanego na dany rezultat 2) rezultatu: zestawienie wyników w wybranych dziedzinach 3) standardów: analiza wyników względem ustalonych standardów Wiele możliwości wizualizacji, m.in. wykresy, mapy, infografiki 1) Chęć uczenia się od innych i dążenie do porównywania się z najlepszymi, ale unikanie podejścia rankingowego 2) Uwzględnienie mierników procesu, pozwalające na dokładniejszą analizę tego, jak zaprojektowane i wdrażane są interwencje Podział badanych regionów na kategorie według specyficznych cech środowiska geograficznego w celu zidentyfikowania sieci współzależnych procesów determinujących rozwój. Punktem wyjścia są cechy definiujące specyfikę środowiska regionu, łączone z szansami i zagrożeniami przez czynniki nazwane procesami pośredniczącymi Wizualizacja - schemat 1) Diagnoza powiązań między cechami środowiska geograficznego a zagrożeniami i szansami poddającymi się wpływom interwencji publicznych 2) Równowaga między kontekstualizacją i porównywalnością Jakościowa analiza strategiczna Identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, istotnych dla osiągnięcia założonego celu. Identyfikacja przewag konkurencyjnych. Jakościowa analiza strategiczna Segmentacja otoczenia i jego analiza według sześciu rodzajów czynników: politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, prawnych i środowiskowych Formułowanie lub modyfikacja założeń strategii działania Interpretacja przez Wykorzystanie oceny siły i 1) wiązanie (matching) prawdopodobieństwa oddziaływania znajdowanie przewag każdego z czynników na jednostkę; konkurencyjnych przez łączenie ukierunkowana na analizę czynników silnych stron z szansami, zewnętrznych, z pominięciem 2) przekształcanie przekuwanie czynników wewnętrznych samej słabości i zagrożeń w silne strony i organizacji (dlatego najczęściej szanse. poprzedza analizę SWOT). Często Łączona z analizą TOWS - 4 stosowana w ramach szerszych badań podstawowe ścieżki strategiczne: typu foresight. ekspansji (maxi maxi), wykorzystania Wizualizacja - matryca szans (mini maxi), przezwyciężania zagrożeń (maxi mini) oraz starań o przetrwanie (mini mini). Wizualizacja - matryca 1) Wyznaczenie osiągalnego celu 2) Odpowiednia priorytetyzacja czynników 1) Systematyzacja czynników ze względu na siłę oraz czas oddziaływania 2) Opracowanie konkretnych działań w odniesieniu do wyników diagnozy

54 Pytania do dyskusji Które miasta można określić jako średnie miasta? Czy miasta II rzędu w Polsce powinny ze sobą współpracować? Jaki typ MŚM dominuje w Polsce (produkcyjny, rezydencjonalny, kreatywny)? Czym mogą konkurować MŚM (czynniki atrakcyjności) wobec innych MŚM, metropolii Jakie czynniki rozwoju są specyficzne dla MŚM? Z czym powinny się porównywać MŚM? Jak mierzyć jakość życia w MŚM?

55 Dziękujemy za uwagę!

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

Benchmarking miast. Prezentacja aplikacji online. 6 XI 2013 Warszawa Katarzyna Wojnar

Benchmarking miast. Prezentacja aplikacji online. 6 XI 2013 Warszawa Katarzyna Wojnar Benchmarking miast Prezentacja aplikacji online 6 XI 2013 Warszawa Katarzyna Wojnar Benchmarking miast Benchmarking miast w praktyce omówienie metody w oparciu o przykłady 6 XI 2013 Warszawa Jakub Rok

Bardziej szczegółowo

Miasta jako bieguny wzrostu w świetle wyników programu ESPON

Miasta jako bieguny wzrostu w świetle wyników programu ESPON Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski Maciej Smętkowski Miasta jako bieguny wzrostu w świetle wyników programu ESPON 2007-2013 Warszawa, Konferencja Terytorialny

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programowanie w układach makroregionalnych Polska Zachodnia [strategia przyjęta przez rząd 30.04.14]? Polska

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM Jerzy Bański Konrad Czapiewski 1 PLAN PREZENTACJI/WARSZTATÓW 1. ZAŁOŻENIA I CELE

Bardziej szczegółowo

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym Janusz Witkowski OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYKI PUBLICZNEJ doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Europejskie metropolie i ich regiony Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii

Europejskie metropolie i ich regiony Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii Europejskie metropolie i ich regiony Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii Maciej Smętkowski, Grzegorz Gorzelak, Marek Kozak, Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj, Katarzyna Wojnar Europejskie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Notatka z warsztatu diagnostycznego Kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego obszaru metropolitalnego

Notatka z warsztatu diagnostycznego Kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego obszaru metropolitalnego Notatka z warsztatu diagnostycznego Kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego obszaru metropolitalnego Spotkanie odbyło się 5 września 2014 roku w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia Projektu Narodowy Program Foresight

Cele i założenia Projektu Narodowy Program Foresight Cele i założenia Projektu Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników Prof. dr hab. inż. Krystyna CZAPLICKA-KOLARZ Warszawa, 18 listopada 2011 r. Narodowy Program Foresight POLSKA 2020 Zakres realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Zielona Góra 10 kwietnia 2014 r. Halina Dmochowska 1 Statystyka publiczna w demokratycznym państwie prawa

Bardziej szczegółowo

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Pion Współpracy i Rozwoju AGH Centrum Karier Kraków, 15 marca 2008 Analiza perspektyw zatrudnienia studentów

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu Otwarte seminaria 2015 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu dr inż. arch. Justyna Gorgoń Zespół GIS Katowice, 26 lutego 2015 www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni?

Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni? Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni? Gliwice, 30.11.2012 Jakub Brdulak Ekspert Boloński U-Map i U-Multirank Jakub Brdulak 1

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozprawy doktorskiej. Dorota Czyżewska. Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Poznań, 25.03.2010 r.

Koncepcja rozprawy doktorskiej. Dorota Czyżewska. Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Poznań, 25.03.2010 r. Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna w ujęciu koncepcji regionu uczącego się - przykład Francji Koncepcja rozprawy doktorskiej Dorota Czyżewska Opiekun naukowy: dr hab. Ewa Łaźniewska,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Spotkania konsultacyjne Proces

Bardziej szczegółowo

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim dr Michał Klepka Współpraca - formy Nieformalne spotkania Praktyki studenckie Zamawiane prace

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia. Moderator: Aleksander Noworól 12 maja 2014

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia. Moderator: Aleksander Noworól 12 maja 2014 Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia Moderator: Aleksander Noworól 12 maja 2014 Ramowymi celami aktualizacji dokumentu Strategii jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Prof. Dr. Peter Dehne PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I ROZWÓJ PRZESTRZENNY W POLSKO- NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM

Prof. Dr. Peter Dehne PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I ROZWÓJ PRZESTRZENNY W POLSKO- NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM Prof. Dr. Peter Dehne PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I ROZWÓJ PRZESTRZENNY W POLSKO- NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM VI Konferencja Transgraniczna Nasze pogranicze. Między wizją a praktyką zbiór rekomendacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE W POLITYCE SPÓJNOŚCI

MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE W POLITYCE SPÓJNOŚCI MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE W POLITYCE SPÓJNOŚCI 2014-2020 Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 24. 01. 2013 Plan prezentacji Miejskie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK Dr inż. Joanna KAŁKOWSKA Dr inż. Marek GOLIŃSKI CELE ANALIZY PEST DLA OCENY TRANSFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości.

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości. TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH studia stacjonarne pierwszego stopnia ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2015/2016 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Doradztwo na rynku Promotor

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO WROCŁAW 2015 Prezentacja spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. została utworzona w 2005 r. z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KULTURY POTENCJAŁ KULTURY MATERIALNY >>zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków; >>zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury;

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do Narodowego Programu Rewitalizacji roku 2020 oraz projekty podregionalne w kontraktach terytorialnych województw Materiał

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Plan prezentacji 1. Wyzwania dla polityki rozwoju umiejętności w Polsce 2. Absolwenci i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego?

Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego? Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego? Bartosz Staszewski Naczelnik wydziału Departament Budżetu Państwa Kraków, 24 września 2014 r. www.mf.gov.pl Uniwersalne cechy systemowe i

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska przyczyny-cele-skuteczność polskie priorytety. Dr Mariusz-Jan Radło Polskie Forum Strategii Lizbońskiej

Strategia Lizbońska przyczyny-cele-skuteczność polskie priorytety. Dr Mariusz-Jan Radło Polskie Forum Strategii Lizbońskiej Strategia Lizbońska przyczyny-cele-skuteczność polskie priorytety Dr Mariusz-Jan Radło Polskie Forum Strategii Lizbońskiej Przyczyny przyjęcia Strategii Lizbońskiej PKB per capita UE15 (%PKB per capita

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Uniwersytet Warszawski Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki

Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Strategia inteligentnej specjalizacji poziom krajowy Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki Założenia strategii inteligentnej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Zarządzanie OM. Mirosław Grochowski

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Zarządzanie OM. Mirosław Grochowski OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Zarządzanie OM Mirosław Grochowski 1 Plan konsultacji Prezentacja założeń diagnozy Wskazanie głównych obszarów problemowych Pytania badawcze

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO JAKO WAŻNY OBIEKT OBSERWACJI STATYSTYKI PUBLICZNEJ. Główny Urząd Statystyczny. Wiesława Domańska. w.domanska@stat.gov.

ŚRODOWISKO JAKO WAŻNY OBIEKT OBSERWACJI STATYSTYKI PUBLICZNEJ. Główny Urząd Statystyczny. Wiesława Domańska. w.domanska@stat.gov. ŚRODOWISKO JAKO WAŻNY OBIEKT OBSERWACJI STATYSTYKI PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny 1 Wiesława Domańska w.domanska@stat.gov.pl Warszawa, 2 października 2014 r. PLAN PREZENTACJI 1. Znaczenie środowiska

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe elementy wniosłaby ona do obecnego podejścia do spójności gospodarczej i społecznej w formie, którą praktykuje się w Unii Europejskiej?

Jakie nowe elementy wniosłaby ona do obecnego podejścia do spójności gospodarczej i społecznej w formie, którą praktykuje się w Unii Europejskiej? Artur Prażniewski Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego 1. Definicja Spójność terytorialna przynosi coraz to nowe zagadnienia oraz stawia istniejące problemy w nowym świetle.

Bardziej szczegółowo