Czy potrzebna jest Strategia rozwoju transportu lotniczego? Aviation Breakfast, 29 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy potrzebna jest Strategia rozwoju transportu lotniczego? Aviation Breakfast, 29 marca 2012 r."

Transkrypt

1 Czy potrzebna jest Strategia rozwoju transportu lotniczego? Aviation Breakfast, 29 marca 2012 r.

2 Stan polskiego rynku lotniczego Ruch pasażerski i operacje lotnicze w Polsce w latach Struktura rynku lotniczego w podziale na segmenty w 2011 r. 41% 15% % ,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Pasażerowie Operacje Koncentracja pasażerów w portach lotniczych w 2011 roku 0 6 głównych lotnisk 93% ruchu Wejście Polski do UE spowodowało gwałtowny wzrost ruchu lotniczego w polskich portach lotniczych. W stosunku do 2004 r. porty lotnicze obsłużyły 150% więcej pasażerów przy średniorocznym wzroście ruchu ok. 14%. Największy wzrost ruchu został osiągnięty w portach regionalnych, które obsługują w większości pasażerów przewoźników niskokosztowych w przeciągu ostatnich dwóch lat segment ten ustabilizował się na podobnym poziomie. Należy zwrócić uwagę, że znaczący wzrost udziału lotnisk regionalnych nie odbył się kosztem pasażerów obsługiwanych przez port lotniczy w Warszawie - w latach Lotnisko Chopina obsłużyło 53% więcej pasażerów. W większości sytuacji regionalne porty lotnicze posiadają dużo mniej kompleksową ofertę połączeń, opartą o segment tanich przewozów lotniczych. Podkreślenia wymaga, że sześć największych portów lotniczych w Polsce obsługuje ok. 93% ruchu lotniczego. Tradycyjni LCC Czartery

3 Główne trendy wpływające na sektor lotniczy Konsolidacja ruchu lotniczego wokół największych portów lotniczych na świecie Nowe rynki Ograniczone możliwości finansowania infrastruktury ze środków publicznych Konsolidacja ruchu wokół dużych grup przewoźników Państwo Linie lotnicze ANSP Nadzwyczajne wydarzenia (ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe itp.) Postępująca kongestia w portach lotniczych oraz przestrzeni powietrznej Postępująca liberalizacja i deregulacja rynków lotniczych Nowe modele biznesowe przewoźników lotniczych konkurencja LCC Producenci sprzętu Porty lotnicze Dostawcy usług Obywatele Turystyka Nowe technologie Spedyto rzy Pasażer owie Wahania kursów walut oraz cen paliwa Skrócenie cykli koniunkturalnych Nierówne traktowanie poszczególnych gałęzi transportu - Konkurencja ze strony transportu kolejowego Wzrost świadomości środowiskowej uczestników rynku lotniczego

4 Strategia rynku lotniczego wybór koncepcji. Dokument bezwzględnie obowiązujący Dokument kierunkowy Rola państwa/administracji Ingerencja w procesy rynkowe Odporność na zmiany w uwarunkowaniach rynkowych Koszty wdrożenia koncepcji Kluczowa państwo nakreśla nie tylko ogólne kierunki rozwoju rynku, ale też określa plany działania w zakresie poszczególnych inwestycji/inicjatyw, implementowanych przez podmioty rynku lotniczego, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Duża podmioty planując rozwój powinny ściśle trzymać się planów/działań określonych w strategii. Niska każda zmiana może powodować konieczność aktualizacji dokumentu. Wysokie dla wszystkich zaangażowanych, w szczególności w przypadku zmian uwarunkowań rynkowych. Pomocnicza - państwo nakreśla ogólne kierunki rozwoju rynku lotniczego pozostawiając podmiotom sposób realizacji tych kierunków, wyjątkiem są strategiczne inwestycje/przedsięwzięcia mogące mieć wpływ na rozwój społecznogospodarczy kraju. Średnia państwo nakreśla ogólne kierunki, oraz zapewnia prawne, finansowe oraz rynkowe instrumenty dla stymulowania efektywnego, spójnego oraz konkurencyjnego rozwoju rynku lotniczego. Średnia tylko poważne zmiany koncepcyjne, rynkowe, czy polityczne będą miały wpływ na założenia kierunkowe dokumentu. Średnie/niskie sposób realizacji celów jest pozostawiony dla podmiotów rynkowych.

5 Założenia strategiczne Główne kierunki strategiczne. Wizja Infrastruktura transportu lotniczego będzie efektywna, zintegrowana oraz dostosowana do wymagań użytkowników, dzięki której pasażerowie z dowolnego miejsca w Polsce będą mogli swobodnie oraz w sposób bezpieczny przemieszczać się po przystępnej cenie do dowolnego punktu w Europie i na świecie. Misja Zapewnienie warunków do efektywnego i zrównoważonego rozwoju rynku pasażerskiego oraz towarowego z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Rozwój rynku transportu lotniczego Prognoza rozwoju rynku polskiego do 2035 roku. Kontekst europejski oraz kontrybucja rynku polskiego w rozwój lotnictwa cywilnego w Europie. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb rynku lotniczego i gospodarki Zintegrowana sieć lotnisk. Przepustowość infrastruktury lotnisk oraz przestrzeni powietrznej. Operacyjna i ekonomiczna efektywność systemu Dostosowanie infrastruktury przez zarządzających do realnych potrzeb rynku lotniczego w długim okresie (ekonomiczna efektywność - korzyści finansowe, ekonomiczne i społeczne). Wewnętrzna (rynkowa i operacyjna) i zewnętrzna (system transportowy, zagospod. przestrzenne) spójność infrastruktury. Intermodalny model rozwoju Spójność z polityką UE, kontekst europejski. Wdrożenie koncepcji z uwzględnieniem konkurencyjności/komplementarności (obszar oddziaływania, koszt/opłacalność). Rola Państwa w rozwoju infrastruktury lotniczej Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, poprawnym funkcjonowaniem rynku (równa konkurencja, liberalizacja rynku). Procesy przekształceń własnościowych oraz kapitałowych (komercjalizacja). Finansowanie rozwoju infrastruktury i połączeń (użyteczność publiczna, rozwój lotnisk lokalnych). Nowa perspektywa finansowa ( ) Ochrona środowiska oraz komfortu życia obywateli Maksymalny poziom bezpieczeństwa lotniczego oraz skuteczna ochrona lotnictwa cywilnego

6 Tony cargo lotniczego Operacje Pasażerowie Potencjał rozwoju rynku lotniczego do 2035 r. na tle UE Ścieżka rozwoju ruchu lotniczego w Polsce od 2008 do 2035 r. Docelowi Tranzyt ,8 199,7 30,4 292,1 387,9 376,8 50,2 519,9 524,4 78,2 699,2 +275% +140% +550% PKB w PPP (UE=100) NO 50 LV LT 30 CH AT IE DK IC SE FI BE CY GR SI MT CZ SK PT EE HR HU BG Pozycjonowanie rynków lotniczych w Europie NL RO PL '09 PL '35 ES IT GB FR DE Wielkość rynku Populacja (mln) 150 mln PAX 100 mln PAX 50 mln PAX ,3 Uwaga: dla scenariuszy referencyjnych 5 i 20 Przewiduje się, że w 2035 r. ruch lotniczy na polskich lotniskach zwiększy się czterokrotnie. Zrównoważony wzrost gospodarczy Polski, stymulowany członkostwem Polski w strukturach UE, będzie prowadził do konsekwentnego zamykania luki PKB pomiędzy Polską a krajami UE. Zwiększenie dobrobytu społeczeństwa, będzie stymulowało inwestycje w sektorach publicznym oraz prywatnym, a przede wszystkim w przemyśle i usługach, w tym turystyce, zwiększając atrakcyjność Polski na arenie międzynarodowej. Na tym tle polski rynek lotniczy wykazuje się wysokim potencjałem, zarówno jeżeli chodzi o wielkość populacji (szósty kraj pod względem wielkości), czy wysokości PKB (w latach PKB na mieszkańca ma zwiększyć się z 61% do 86% średniego PKB w 27 krajach UE). Taka charakterystyka pokazuje, że rynek będzie podążał w kierunku krajów wysoko rozwiniętych przy zachowaniu specyfiki parametrów ekonomiczno-społecznych polskiej gospodarki oraz systemu transportowego.

7 Zintegrowany system lotnisk w Polsce Sieć podstawowa obejmująca: Porty lotnicze dla Warszawy; WAW/CPL jako węzłowy port lotniczy funkcjonujący w systemie hub-and-spoke, pełniący funkcję integratora w systemie lotnisk oraz zapewniający maksymalną w ujęciu sieciowym dostępność połączeń dla obywateli, połączony z europejskim system transportowym. Port lotniczy w Modlinie, jako uzupełniający w stosunku do Lotniska Chopina/CPL. Lotniska znajdujące się w sieci TEN-T: Kraków, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław, jako wiodące regionalne porty lotnicze (TEN-T), stanowiące główne punkty lotniczej dostępności transportowej, zintegrowane z transportem kolejowym o znaczeniu krajowym/europejskim oraz siecią autostrad/dróg szybkiego ruchu. Rzeszów, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz (oraz dodatkowo Zielona Góra), jako rozwijające się regionalne porty lotnicze (TEN-T), obsługujące międzynarodowy regularny ruch lotniczy stanowiące regionalne punkty dostępu, połączone regionalnie z siecią drogową i kolejową. Pozostałe nowe porty lotnicze dopełniające białe plamy lotniczej dostępności przystosowane do obsługi przewoźników regionalnych, obsługujących regularny międzyregionalny ruch lotniczy. Komplementarna sieć lotnisk obejmująca: Lotniska lokalne i lądowiska przystosowane do obsługi nieregularnego międzynarodowego ruchu lotniczego, w tym air taxi, lotnictwa GA/BA, a także lotów szkoleniowych i aeroklubowych, w tym lotnictwa państwowego oraz medycznego.

8 Przepustowość sieci portów lotniczych ,8 Ruch lotniczy oraz przepustowość portów w latach (w mln) 11,5 21, , ,5 Gwałtowny wzrost wielkości obsłużonych pasażerów wzmógł działania zarządzających portami w zakresie zwiększenia przepustowości portów lotniczych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku porty lotnicze zwiększały przepustowość, aby dostosować możliwości obsługi potoków pasażerskich do aktualnego i przewidywanego popytu w tych portach. W okresie całkowita przepustowość sieci portów lotniczych wzrosła o ok. 120% podczas gdy ruch lotniczy wzrósł o 130%. W 2011 r. wskaźnik wykorzystania przepustowości wynosi 87%, co jest wskaźnikiem krytycznym dla efektywności i konkurencyjności sieci portów lotniczych. Obecne plany inwestycyjne poszczególnych portów lotniczych zwiększą przepustowość o ok. 75% co pozwoli większości zarządzających na efektywną obsługę ruchu lotniczego do r. Zarządzający powinni kontynuować podjęte prace w kierunku zwiększenia przepustowości portów lotniczych. Ruch lotniczy w portach lotniczych Przepustowośc portów lotniczych

9 Zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej Prognoza wzrostu ruchu lotniczego do roku 2030 Średnie roczne opóźnienie ATFM Prognozowany dynamiczny wzrost liczby operacji w polskiej przestrzeni powietrznej będzie wymagał działań w zakresie zapewnienia odpowiedniej przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej do efektywnej obsługi ruchu lotniczego. Działania w kierunku zwiększenia przepustowości przestrzeni powietrznej powinny być przeprowadzane w dwóch zasadniczych obszarach: Realizacji przedsięwzięć w ramach inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej poprzez wdrożenie FAB-u Bałtyckiego. Inwestycji w infrastrukturę nawigacyjną oraz usprawnienia proceduralne w tym realizację inicjatyw wynikających z ATM Master Plan (SESAR). Końcowym efektem będzie zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej, która zapewni większą efektywność dostarczania usług nawigacyjnych poszczególnym użytkownikom, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa operowania w polskiej przestrzeni powietrznej.

10 Intermodalność portów lotniczych Płaszczyzny multimodalności w porcie lotniczym Porty lotnicze na tle przyszłej sieci drogowej i kolejowej CPL Sieć drogowa Sieć kolejowa Zintegrowany oraz konkurencyjny system transportu powinien obejmować wszystkie środki transportu zapewniając nie tylko ich wzajemną komplementarność, ale także konkurencyjność w stopniu zapewniającym efektywność ich użytkowania. Potwierdza to Biała Księga Transportu UE, która kładzie nacisk na rozwój kolei (w tym kolei dużych prędkości) na krótkich dystansach z jednoczesnym zapewnieniem intermodalności portów lotniczych z transportem kolejowym zwiększając rolę oraz dostępność portów lotniczych nie tylko w ujęciu regionalnym, ale także europejskim. Zapewnienie intermodalności powinno zmienić konkurencję w kooperację portów lotniczych z innymi środkami transportu, zwiększając efektywność oraz obszary ciążenia portów. Ze względu na różnice w potencjale ruchu lotniczego charakter tych połączeń powinien przebiegać na różnych poziomach: port lotniczy zintegrowany z siecią kolejową o znaczeniu krajowym (ew. KDP) oraz z siecią autostrad/dróg szybkiego ruchu (Warszawa/CPL, Kraków, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław). port lotniczy z dogodnym dojazdem do dróg szybkiego ruchu, posiadający lokalne połączenie kolejowe z obsługiwanym miastem (Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź). Działania te z jednej strony mogą wpłynąć liczbę pasażerów w lotach krajowych, jednak komplementarność z transportem naziemnym zapewni większą penetrację rynku portom lotniczym.

11 Finansowanie rozwoju infrastruktury portów lotniczych Szacunkowe wymagania w zakresie przepustowości istniejących lotnisk Port lotniczy Prognozowana liczba pasażerów w 2035 r. Przepustowość terminalowa po rozbudowie portów Szacunkowa wymagana przepustowość w 2035 r. Warszawa Kraków Katowice Gdańsk Wrocław Poznań Szczecin Bydgoszcz Łódź Rzeszów Zielona Góra Modlin Lublin Obsłużenie prognozowanej liczby pasażerów będzie wymagało rozbudowę infrastruktury regionalnych portów lotniczych do rozmiarów trzy lub czterokrotnie większych niż obecnie. Wartość programów inwestycyjnych realizowanych przez zarządzających portami lotniczymi w sieci TEN-T wynosi ok. 4,7 mld PLN. Jednocześnie całkowita wartość programów inwestycyjnych na lotniskach poza siecią TEN- T oraz w budowanych portach w Modlinie i Lublinie w ramach perspektywy wynosi ok. 1,5 mld PLN. Rozwój infrastruktury portów lotniczych będzie wspierany z funduszy UE: Funduszu Spójności (lotniska w sieci TEN-T), Funduszy Strukturalnych (lotniska poza siecią TEN-T, ew. lotniska lokalne), Nowe mechanizmy ustanawiane na poziomie UE (Connecting Europe Facility, obligacje projektowe). Szacunkowa wielkość inwestycji w ramach funkcjonującej sieci TEN-T w nowej perspektywie finansowej powinna wynieść ok. 3 mld PLN. Jednocześnie potencjalne nakłady inwestycyjne na budowę CPL w pierwszej fazie powinny wynieść ok. 2,4-2,8 mld EUR. W celu zwiększenia efektywności zarządzający portami lotniczymi powinni rozwijać rynkowe metody pozyskiwania kapitału. Skala inwestycji będzie wymagała finansowania zewnętrznego o charakterze komercyjnym (np. PPP, finansowanie dłużne).

12 Zwiększenie dostępności do infrastruktury lotniskowej w szczególności w regionie Polski Wschodniej i Północnej Dostępność lotnicza w poszczególnych regionach Drogowa i kolejowa dostępność komunikacyjna lotnisk w 2010 r. Na obecną chwilę regionami posiadającymi ograniczony dostęp do infrastruktury lotniczej są podlaskie, warmińskomazurskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podregion koszaliński. Sieć portów regionalnych, tam gdzie to ekonomicznie uzasadnione, zostanie uzupełniona o lotniska do obsługi właśnie tych regionów Polski - zasadność i wielkość inwestycji w infrastrukturę lotniskową powinna być uzależniona od potencjału popytu. Rozbudowa sieci drogowej oraz kolejowej umożliwi penetrację niektórych rynków (południe oraz ściana wschodnia) celem w tych regionach powinno być zwiększanie dostępności do istniejącej sieci portów lotniczych. Jeżeli te działania nie zapewnią w racjonalnym czasie dostępu do funkcjonującej sieci lotnisk, zaleca się wspieranie rozwoju istniejących lotnisk lokalnych oraz efektywne ich wykorzystanie - na ten cel powinny być wykorzystywane istniejące lotniska niekomunikacyjne pełniące funkcje sportowo-usługowe. Rozwój portów lokalnych/regionalnych powinien być stymulowany poprzez zapewnienie finansowych, prawnych oraz rynkowych mechanizmów wsparcia (warunki budowy lotnisk lokalnych finansowanie ich rozwoju i funkcjonowania).

13 Dziękuję za uwagę

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RYNKU LOTNICZEGO W POLSCE

ROZWÓJ RYNKU LOTNICZEGO W POLSCE ROZWÓJ RYNKU LOTNICZEGO W POLSCE Dominika Maj, Ewa Szymkowicz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Streszczenie Na przestrzeni ostatnich lat rynek lotniczy Polski dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo