11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76"

Transkrypt

1 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Rada 11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 Komunikat Komisji Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu Debata dotycząca kierunków polityki Delegacje otrzymują w załączeniu wspólne oświadczenie państw grupy wyszehradzkiej (CZ, HU, PL i SK) jako wkład w debatę na temat kierunków polityki poświęconą wyżej wymienionemu komunikatowi Komisji; debata ta odbędzie się na posiedzeniu Rady ds. TTE w dniu 9 października 2009 r. Wyżej wymienione państwa członkowskie zwracają się o włączenie wspomnianego wspólnego oświadczenia do protokołu obrad Rady /09 lo/pas/gt 1 DG C III PL

2 ZAŁĄCZNIK Wspólne oświadczenie państw grupy wyszehradzkiej w sprawie komunikatu Komisji Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu 30 września 2009 r. Państwa grupy wyszehradzkiej z zadowoleniem przyjmują proces refleksji zainicjowany przez Komisję Europejską, konsultacje publiczne i zbliżającą się w Radzie debatę na temat kierunków polityki poświęconą komunikatowi Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu i mającą na celu określenie możliwości rozwoju europejskiej polityki transportowej w przyszłości. Komunikat ten stanowi dla państw członkowskich dobrą okazję do przedstawienia opinii dotyczących tworzenia przyszłej europejskiej polityki transportowej. Z perspektywy państw grupy wyszehradzkiej należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 1. Aktualne pogorszenie koniunktury ma znaczny wpływ na sektor transportowy, a czas trwania recesji i jej skala wciąż nie są dokładnie znane. Dlatego też przygotowując nową białą księgę dotyczącą europejskiej polityki transportowej, Komisja powinna uwzględnić także wpływ aktualnego kryzysu gospodarczego na transport. W związku z tym należy rozważyć przeprowadzenie dyskusji poświęconych umieszczeniu w następnej polityce transportowej możliwych scenariuszy ożywienia gospodarczego. 2. Wnioski wyciągane wyłącznie na podstawie długoterminowych trendów i wyzwań nie stanowią odpowiedniego ani wystarczającego punktu wyjścia do stworzenia nowej polityki transportowej UE. Dlatego też Komisja proszona jest o dokładniejsze przeanalizowanie skutków obecnej polityki transportowej i bardziej zróżnicowaną ocenę rozwoju sytuacji w regionach /09 lo/pas/gt 2

3 3. W niektórych regionach, szczególnie w nowych państwach członkowskich, nie osiągnięto jeszcze wysokiego poziomu mobilności. Wynika to przede wszystkim z niższej jakości infrastruktury transportowej, braku zasobów finansowych wystarczających na jej konserwację i naprawę, przestarzałego taboru i niedostosowania infrastruktury do nowoczesnych technologii. Państwa grupy wyszehradzkiej są więc przekonane, że środki dotyczące przyszłej polityki transportowej UE powinny być dostosowane do różnych potrzeb i uwarunkowań państw członkowskich, takich jak lokalizacja, poziom rozwoju gospodarczego i stan infrastruktury. 4. Państwa grupy wyszehradzkiej pragną podkreślić, że wszelkie nowe środki związane z europejską polityką transportową powinny być zgodne z zasadą lepszych uregulowań prawnych i uwzględniać konkurencyjność europejskiej branży transportowej. 5. Państwa grupy wyszehradzkiej stoją na stanowisku, że istotna jest nie tylko modernizacja, ale także budowa infrastruktury transportowej. Dotyczy to szczególnie nowych państw członkowskich, których potencjał gospodarczy i potencjał w zakresie infrastruktury transportowej należy uwzględnić przy planowaniu rozwoju europejskiej infrastruktury transportowej. Budowa nowej infrastruktury powinna być również rozpatrywana jako działanie, które pobudzi gospodarkę Europy nękaną pogorszeniem koniunktury. Dlatego też biała księga dotycząca europejskiej polityki transportowej powinna skupiać się nie tylko na polepszeniu integracji między różnymi rodzajami transportu, ale także na wyeliminowaniu luk i brakujących powiązań między sieciami infrastruktury znajdującymi się na różnych poziomach rozwoju. Stworzenie jednolitego systemu transportowego, który zapewni bezproblemowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, powinno pozostać jednym z priorytetowych celów polityki TEN-T. Komisja proszona jest o zapewnienie odpowiednich środków w zakresie finansowania na szczeblu Wspólnoty, tak aby cel ten mógł zostać zrealizowany /09 lo/pas/gt 3

4 6. Jeśli chodzi o planowany przegląd polityki TEN-T, państwa grupy wyszehradzkiej pragną podkreślić, że wprowadzenie koncepcji sieci podstawowej nie doprowadzi do zmniejszenia sieci TEN-T współfinansowanych ze środków Wspólnoty. Jeżeli koncepcja ta zostanie wprowadzona, należy dopilnować, aby nowe państwa członkowskie UE mogły korzystać z zasobów stanowiących środki Wspólnoty (fundusz TEN-T, Fundusz Spójności i fundusze strukturalne) również dla potrzeb projektów dotyczących infrastruktury, które nie są częścią sieci podstawowej, ale kompleksowej sieci TEN-T. Inwestycje w te połączenia są niezwykle istotne, ponieważ pełnią one ważną rolę w łączeniu różnych regionów. 7. Jeśli chodzi o instrumenty finansowania, państwa grupy wyszehradzkiej uważają, że samofinansowanie należy wprowadzać stopniowo. Zwracamy się do Komisji, aby w następnym okresie budżetowym UE w latach kontynuowała stosowanie instrumentów UE wspomagających rozwój infrastruktury, takich jak Fundusz Spójności, fundusze strukturalne i fundusz TEN-T. Jeśli chodzi o strategię finansowania systemu transportowego należy zwrócić odpowiednią uwagę na stabilność gospodarczą i wydajność finansowania. W przypadku krajów posiadających mniej rozwiniętą infrastrukturę usprawnienie, modernizację i rozwój systemu transportowego, w tym infrastruktury, należy finansować przede wszystkim ze środków Wspólnoty takich jak fundusze strukturalne, Fundusz Spójności i fundusz TEN-T. Potencjalne nowe przychody ze stopniowej internalizacji kosztów zewnętrznych we wszystkich rodzajach transportu i stopniowego wprowadzania inteligentnego systemu taryfowego opartego na zasadach użytkownik płaci i zanieczyszczający płaci powinny być postrzegane wyłącznie jako dodatkowe źródło finansowania wykorzystywane zwłaszcza do napraw i konserwacji infrastruktury transportowej /09 lo/pas/gt 4

5 8. Państwa grupy wyszehradzkiej są w pełni świadome tego, jak istotny jest wymiar zewnętrzny europejskiej polityki transportowej. Dlatego też przedstawiona przez Komisję wizja pogłębiania integracji gospodarczej z sąsiadującymi regionami jest zasadniczo popierana. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój połączeń północ południe i wschód zachód oraz na zintegrowanie państw Europy Wschodniej z główną siecią transportową Unii Europejskiej, jak również na rozwój sieci odpowiednich połączeń drogowych i kolejowych, tak aby wzmocnić więzy gospodarcze z Europą Wschodnią. Wymiar zewnętrzny europejskiej polityki transportowej powinien jednak także uwzględniać inicjatywy państw Europy Środkowo-Wschodniej. 9. Państwa grupy wyszehradzkiej zgadzają się z oceną Komisji, że w poszukiwaniu rozwiązań problemów transportowych pomóc mogą nowoczesne technologie. Pragną jednak zwrócić uwagę, że konieczne jest jak najszybsze znalezienie właściwych ram finansowania UE, które pozwoliłyby na odpowiednie sfinansowanie obecnych i przyszłych inteligentnych systemów transportu ze środków UE. Oczywiste jest, że bez odpowiednich środków UE nie będzie możliwe zniwelowanie różnic technologicznych między poszczególnymi państwami członkowskimi. 10. Jeśli chodzi o cel polityki, którym jest zapewnienie bezpiecznego i wysokiej jakości transportu, państwa grupy wyszehradzkiej zgadzają się, że kwestia bezpieczeństwa transportu drogowego jest wciąż priorytetem, i oczekują na komunikat Komisji w sprawie nowego planu działań dotyczącego bezpieczeństwa transportu drogowego na lata W swym wspólnym oświadczeniu państwa grupy wyszehradzkiej skupiają się na kwestiach, które są dla nich najważniejsze. Pragną podziękować Komisji za omawiany komunikat, a prezydencji za pytania pomocnicze, na których opierać się będzie debata dotycząca kierunków polityki na posiedzeniu Rady. Są głęboko przekonane, że wymiana poglądów między państwami członkowskimi ułatwi znalezienie zrównoważonych rozwiązań problemów, na które napotykamy wszyscy /09 lo/pas/gt 5

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego (2012/C 9/03)

Opinia Komitetu Regionów Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego (2012/C 9/03) C 9/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.1.2012 Opinia Komitetu Regionów Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego (2012/C 9/03) KOMITET

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4, 29.7.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 247/97 ZALECENIE RADY z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego

Bardziej szczegółowo

11559/13 jw/kt/pb 1 DG C 1

11559/13 jw/kt/pb 1 DG C 1 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 25 czerwca 2013 r. (01.07) (OR. en) 11559/13 DEVGEN 168 ENV 639 ONU 68 RELEX 579 ECOFIN 639 NOTA Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Nadrzędny program

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Ogólne ramy debaty poświęconej innowacyjnym metodom finansowania

UZASADNIENIE. Ogólne ramy debaty poświęconej innowacyjnym metodom finansowania UZASADNIENIE Ogólne ramy debaty poświęconej innowacyjnym metodom finansowania Światowy kryzys gospodarczy i finansowy w latach 2007 2009 obnażył ogromne słabości ram regulacyjnych i nadzorczych światowego

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny OPINIA

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny OPINIA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny NAT/592 7. unijny program działań w zakresie środowiska Bruksela, 20 marca 2013 r. OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r.

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. WKŁAD KOMISJI W DYSKUSJĘ NA TEMAT GOSPODARKI CYFROWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

(2007/C 146/09) KOMITET REGIONÓW

(2007/C 146/09) KOMITET REGIONÓW 30.6.2007 C 146/63 Opinia Komitetu Regionów Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych i Plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010 (2007/C 146/09) KOMITET

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 24 SIERPNIA 2015 Spis treści Wykaz skrótów... 2 1 Wstęp... 3 2 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 371 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2011 KOM(2011) 743 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Globalne

Bardziej szczegółowo