ANALIZA KONFIGURACJI LINII PRODUKCYJNYCH NA PODSTAWIE MODELI SYMULACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA KONFIGURACJI LINII PRODUKCYJNYCH NA PODSTAWIE MODELI SYMULACYJNYCH"

Transkrypt

1 WOJCIECH DANILCZUK, RADOSŁAW CECHOWICZ Katedra Automatyzacji ARKADIUSZ GOLA Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska ANALIZA KONFIGURACJI LINII PRODUKCYJNYCH NA PODSTAWIE MODELI SYMULACYJNYCH Streszczenie: Artykuł przedstawia możliwości jakie niesie zastosowanie symulacji do analizy funkcjonowania linii produkcyjnych. Podejście takie umożliwia ograniczanie kosztów związanych z błędami konfiguracji linii produkcyjnych. Analizy takie wymagają zastosowania odpowiedniego oprogramowania. Artykuł na przykładach pokazuje możliwości jednego z systemów symulacyjnych 1. Wprowadzenie Badania symulacyjne są stosowane w wielu gałęziach nauki [2]. Obecnie mają one coraz większe możliwości i naturalne wydaje się użycie ich w inżynierii produkcji. Metody symulacji umożliwiają analizę modeli, które mogą zostać zastosowane w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Ze względu na brak fizycznej weryfikacji opracowanych projektów metody te bardzo często wykorzystywane są w procesie projektowania systemów produkcyjnych [5, 9]. Symulowanie procesu funkcjonowania linii, gniazd i całych systemów produkcyjnych na etapie ich planowania niesie ze sobą szereg korzyści. Umożliwia również analizę istniejących linii wytwórczych. Są to ważne zagadnienia punktu widzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego [7]. Z punktu widzenia kierownictwa firm zajmujących się produkcją, istotna jest znajomość możliwości wytwórczych przedsiębiorstwa. Dzięki tej wiedzy

2 26 Wojciech Danilczuk, Radosław Cechowicz, Arkadiusz Gola można odpowiednio przygotować firmę do podjęcia nowych przedsięwzięć. Identyfikacja wąskich gardeł jest kolejnym ważnym zagadnieniem. Przy pomocy badań symulacyjnych możliwe jest wykrycie ich na etapie planowania produkcji. Zmienne rozmiary partii i krótkie terminy realizacji zamówień zwiększają presję eliminacji braków lub opóźnień w produkcji. Od firm wymagana jest coraz większa elastyczność, stąd ważną rolę pełni analiza wydajności oraz optymalizacja produkcji [10]. Podczas przeprowadzania analizy procesów wytwórczych przy pomocy programów symulacyjnych, takich jak Tecnomatix Plant Simulation, można przetestować kilka opcji baz generowania wysokich kosztów [2]. Dzięki temu możliwa jest odpowiednia organizacja przedsiębiorstwa, która zawsze była kluczem do sukcesu, nawet gdy budowano piramidy w starożytnym Egipcie. W niniejszym artykule przedstawione zostaną możliwości zastosowania programu Tecnomatix Plant Simulation 11 do analizy wydajności linii produkcyjnej. 2. Możliwości programu Tecnomatix Plant Simulation Tecnomatix Plant Simulation jest programem łączącym w sobie dziedziny technologiczne, inżynierię produkcji oraz logistykę od planowania i projektowania, przez symulację i weryfikację procesów, po wytwarzanie [11]. Jest on programem firmy Siemens PLM Software zawierającym rozwiązania związane z cyfrowym wytwarzaniem. Cyfrowe wytwarzanie (wg firmy Siemens) to wykorzystanie zintegrowanego systemu komputerowego do sterowania procesem wytwórczym. System cyfrowego wytwarzania tworzą narzędzia umożliwiające symulację, wizualizację 3D, narzędzia analityczne i inne (rysunek 1). Dzięki wzajemnej współpracy tych elementów jednocześnie tworzy się produkt i definiuje proces wytwarzania. Cyfrowe wytwarzanie rozwijało się począwszy od stosowania inicjatyw takich jak: design for manufacturability (DFM), komputerowo zintegrowane wytwarzanie (CIM), elastyczne systemy produkcji, lean manufacturing i innych. Jest to odpowiedź na sygnały wskazujące, że potrzebna jest ścisła współpraca przy projektowaniu produktów i procesów [11,13]. Dzięki programowi Tecnomatix możliwe jest przeprowadzenie symulacji oraz analizy produktu w całym cyklu wytwórczym. Daje to możliwość zaplanowania zrównoważonego procesu produkcyjnego jeszcze przed jego wdrożeniem, jak również umożliwia przeprowadzenie analizy i optymalizacji już istniejących procesów.

3 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych 27 Rys. 1. Okno programu Tecnomatix Plant Simulation 11 Wśród najważniejszych rozwiązań oferowanych przez program można wyróżnić [12]: Planowanie i walidacja produkcji części maszyn zdefiniowanie planu procesu wytwórczego, przełożenie go na system produkcyjny. Program daje możliwość zarządzania danymi dotyczącymi procesu (np. czas trwania operacji, potrzebne zasoby ludzkie i materiałowe) oraz ułożenia sekwencji operacji. Dzięki temu skraca się czas planowania produkcji. W programie znajdują się aplikacje dedykowane do współpracy z obrabiarkami CNC. Planowanie i walidacja montażu dzięki zastosowaniu tego narzędzia przedsiębiorstwo może przeprowadzić analizę różnych wariantów procesu montażowego. Szczególnie wygodna jest możliwość testowania nowych sposobów montażu w środowisku wirtualnym bez wprowadzania zakłóceń w już istniejących i wdrożonych rozwiązaniach. Na podstawie analizy i zdobytych doświadczeń możliwe jest szukanie rozwiązań zwiększających wydajność i optymalizacja istniejącej technologii montażowej. Planowanie wykorzystania robotów i zakresu automatyzacji jest to narzędzie dedykowane w szczególności do produkcji wykorzystującej wysoce zrobotyzowane gniazda produkcyjne. Dostępne środowisko 3D umożliwia współpracę wielu użytkowników oraz dynamiczną wymianę danych. Jest to szczególnie przydatne podczas modelowania i analizy pracy stanowisk zrobotyzowanych. Projektowanie oraz optymalizacja procesów wytwórczych jest to jedno z głównych zastosowań programu Tecnomatix. Dzięki możliwości wizualizacji wirtualnych fabryk inżynierowie są w stanie ocenić efekty oraz wydajność planów produkcyjnych. Dostępne narzędzia 3D umożliwiają wgląd

4 28 Wojciech Danilczuk, Radosław Cechowicz, Arkadiusz Gola w projekt zakładu produkcyjnego. Możliwe jest zaobserwowanie funkcjonalności oraz wykorzystanie wszystkich elementów i obiektów znajdujących się na terenie zakładu produkcyjnego. Odpowiednia ich lokalizacja tworzy ergonomiczne środowisko pracy. Kolejnym istotnym elementem jest możliwość analizy już istniejących fabryk i linii. Na podstawie ścieżki przepływu materiału, częstotliwości procesów, potrzebnych zapasów materiałowych możliwe jest bardziej racjonalne zarządzanie logistyką i gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie. Dzięki systemowi raportowania znajdującemu się w programie można ocenić wykorzystanie poszczególnych maszyn, zidentyfikować wąskie gardła oraz znaleźć miejsca będące przyczyną strat czasu, materiałów lub przestrzeni, a co za tym idzie, kosztów. Zarządzanie jakością dzięki połączeniu jakości ze wszystkimi obszarami procesu produkcyjnego łatwiejsza staje się analiza kluczowych przyczyn problemów jakościowych. Możliwe jest też porównanie rzeczywistych odchyleń jakościowych i ich modeli matematycznych [12]. Tecnomatix Plant Simulation jest narzędziem o szerokim zastosowaniu, począwszy od planowania procesów wytwórczych pojedynczych części, robotyzacji stanowisk pracy, analizy i optymalizacji istniejących linii produkcyjnych, a skończywszy na zarządzaniu jakością oraz projektowaniu całych hal produkcyjnych (rysunek 2). Rys. 2. Wizualizacja wirtualnej fabryki

5 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych 29 Ważnymi cechami programu są: Łatwość tworzenia modeli używane są do tego bloczki reprezentujące poszczególne operacje i maszyny. Jest to rozwiązanie znane z wielu innych programów (np. Matlab/Simulink, Enterprise Dynamics, Arena) i spotykane coraz powszechniej. Kompatybilność z programami typu CAD dzięki temu istnieje możliwość zaimportowania do wizualizacji 3D modeli rzeczywistych stanowisk roboczych. Rozbudowany system wizualizacji 3D pozwala on w atrakcyjny sposób zaprezentować wyniki badań (np. kadrze menadżerskiej lub klientom). System raportów zmienia się w czasie rzeczywistym razem z symulacją, w czytelny sposób informując o wykorzystaniu danej maszyny lub bufora. Podgląd przepływu materiałów ułatwia weryfikację modelu. Możliwość definiowania zdarzeń losowych z zadaną częstotliwością oraz czasem trwania. Umieszczanie w modelu obiektów ruchomych (np. wózki widłowe, operatorzy), wyznaczanie i optymalizacja ścieżek ich ruchu. Dedykowany język programowania pozwala tworzyć algorytmy działania obiektów w warunkach normalnej pracy, zmiennego obciążenia, awarii, etc. 3. Zastosowanie programu Tecnomatix Plant Simulation Ze względu na bardzo obszerne funkcje programu Plant Simulation, zaprezentowane zostaną tylko niektóre możliwości jego wykorzystania w inżynierii produkcji. Będą one dotyczyły analizy modeli organizacji hal produkcyjnych, szeregowania zadań, równoważenia produkcji oraz testowania systemów rekonfigurowalnych (ang. Reconfigurable Manufacturing System, RMS) Szeregowanie zadań oraz analiza systemu wytwarzania przy produkcji pojedynczego rodzaju części W przedsiębiorstwie, w którym produkcja elementu odbywa się na kilku stanowiskach, bardzo ważnym zagadnieniem jest określenie liczby potrzebnych maszyn roboczych, rozmieszczenie ich na hali produkcyjnej oraz integracja z urządzeniami umożliwiającymi przepływ materiałów, w sposób umożliwiający maksymalną wydajność projektowanej linii produkcyjnej [6]. Badania symula-

6 30 Wojciech Danilczuk, Radosław Cechowicz, Arkadiusz Gola cyjne pozwalają określić też, czy określona organizacja hali produkcyjnej umożliwi realizację zamówień w wyznaczonym czasie. W klasycznym ujęciu można wyróżnić trzy podstawowe modele organizacji linii produkcyjnej [8]: organizacja w komórki produkcyjne oparte na kilku niezależnych liniach produkcyjnych (ang. Cell Cofigurations)(rysunek 3); jest to najpowszechniejsze ustawienie maszyn w zakładach produkcyjnych. Przepływ materiałów odbywa się zgodnie z zasada FIFO (First In - First Out). Jest ono najłatwiejsze w realizacji, ale posiada istotną wadę. W przypadku awarii jednej maszyny cała linia produkcyjna ulega zatrzymaniu. Taka organizacja linii produkcyjnej jest zalecana, gdy mamy dużą niezawodność maszyn. Istnieją metody zmniejszenia wrażliwości linii na zakłócenia wynikające z występujących awarii, nie są one jednak tematem niniejszego opracowania. Rys. 3. Organizacja systemu z równoległymi liniami produkcyjnego organizacja w układzie rekonfigurowalnego systemu produkcyjnego (RMS), tj. systemu z elastycznym systemem transportu po każdym etapie procesu produkcyjnego (rysunek 4). Jest to taka organizacja hali, w której linie transportowe są ze sobą skrzyżowane i produkt ma możliwość przejścia procesu na kilka sposobów. Taka organizacja wymaga większych nakładów finansowych i komplikuje system transporterów i podajników, które muszą być wysoce niezawodne. Jest ona jednak bardziej odporna na awarie maszyn niż w przypadku konfiguracji w komórki produkcyjne oparte na równoległych systemach produkcyjnych. Rys. 4. Organizacja systemu z elastycznym systemem transportu

7 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych 31 organizacja mieszana, będąca połączeniem poprzednich dwóch możliwości (rysunek 5). Rys. 5. Mieszana forma organizacji system produkcyjnego Rys. 6. Czasy maszynowe w procesie technologicznym Ze względu interesującą formę oraz rosnące znaczenie rekonfigurowalnych systemów produkcyjnych [4] analizie poddano przebieg procesu produkcyjnego realizowanego w układzie z elastycznym systemem transportu, przedstawionym na rysunku 4. Jako przedmiot analizy przyjęto zadanie sformułowane przez Y. Korena [8]: Załóżmy, że naszym zadaniem jest obróbka mechaniczna jednego rodzaju części. W skład procesu technologicznego wchodzą dwie operacje technologiczne. Operacja pierwsza składa się z jednego zabiegu i jest wykonywana na jednym rodzaju maszyn, natomiast operacja druga składa się z czterech zabiegów wykonywanych na drugim rodzaju maszyn. Zabiegi w operacji drugiej muszą być wykonywane w odpowiedniej kolejności (rys. 6). Zadaniem jest opracowanie systemu wytwarzania, który pozwoli uzyskać wydajność 500 części na

8 32 Wojciech Danilczuk, Radosław Cechowicz, Arkadiusz Gola dzień. Czas pracy systemu wynosi 1000 minut na dzień. Załóżmy również, że niezawodność maszyn wynosi 100%. Czas potrzebny na produkcję jednego elementu wynosi minut. Pierwszym krokiem jest określenie minimalnej liczby maszyn potrzebnej do wykonania zadania oraz określenie czasu przebywania produktu na poszczególnych stanowiskach. Jeśli czas pracy maszyn na dzień wynosi 1000 minut, a potrzebna jest wydajność 500 elementów na dzień, to takt produkcyjny nie może przekraczać 2 minut. Określmy teraz minimalną liczbę maszyn N potrzebną do wykonania tego zadania zgodnie z formułą poniżej: Q * t N (1) T * R gdzie: N minimalna liczba maszyn, Q wydajność [części/dzień], t czas potrzebny na wykonanie części lub operacji [min], T dzienna dostępność maszyn [min/dzień], R niezawodność maszyn [%], Ze względu na to, że do wykonania są dwie różne operacje, projektowany system produkcyjny może zostać podzielony na dwie części.. Minimalna liczba maszyn dla potrzeb realizacji każdej z operacji będzie więc wynosić.: Operacja I, t = 3.73 min 500*3,73 N1 1,185 2 maszyny 1000*100% Operacja II, t = = 8.5 min 500*8,5 N1 4,25 5 maszyn 1000*100% Zatem potrzebne jest siedem maszyn, z czego dwie do wykonania operacji I oraz pięć do wykonania operacji II. Kolejnym etapem jest określenie możliwych konfiguracji oraz ewentualna eliminacja tych, które uniemożliwiają osiągnięcie minimalnej wymaganej wydajności. W analizowanym przykładzie istnieje teoretycznie możliwych 15 konfiguracji, z których jedna umożliwia produkcję w dwóch etapach cztery w trzech etapach, sześć w czterech etapach oraz cztery w pięciu etapach. W niniejszym opracowaniu analizie z wykorzystaniem metod symulacji poddano cztery wybrane konfiguracje o różnej liczbie etapów realizacji procesu produkcyjnego Symulacja i analiza układu w procesie produkcyjnym realizowanym w dwóch etapach W pierwszej kolejności analizie poddano konfigurację składającą się z dwóch identycznych obrabiarek dedykowanych do realizacji operacji pierwszej oraz pięciu identycznych maszyn przeznaczonych do wykonania operacji II (każda

9 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych 33 obrabiarka ma możliwość realizacji wszystkich czterech zabiegów wchodzących w skład operacji II). Model analizowanego systemu przedstawia rysunek 7. Taka organizacja nie wymaga dużej ilości linii transportowych ani podajników. Wydaje się ona również pozbawiona wąskich gardeł i odporna na zakłócenia, ponieważ aby produkcja stanęła całkowicie, musiałyby się zepsuć obie maszyny wykonujące operację I lub wszystkie z pięciu maszyn wykonujących operację II, co wydaje się mało prawdopodobne. Zagrożeniem dla takiej organizacji produkcji jest awaria systemu transporterów, szczególnie w miejscu ich krzyżowania. Jest to jednak wada charakterystyczna dla całego systemu RMS. Rys. 7. Model dwuetapowego system produkcyjnego Każdy model tworzony w Plant Simulation musi zawierać trzy podstawowe elementy: źródło przepływu materiałów i miejsce ich odbioru (obiekty Source i Drain) oraz element sterujący symulacją (EventController). Obiekty Source i Drain tworzą środowisko pracy maszyny. EventControler pozwala zadać czas trwania symulacji, szybkość wizualizacji itp. W badanym przykładzie maszyny są dostępne 1000 min na dobę czyli 16 godz. 40 min dziennie. Ustawienia EventControllera pokazano na rysunek 8. Jednym z elementów każdego modelu i symulacji są statystyki. W Plant Siumlation statystyki aktualizowane są na bieżąco podczas symulacji, co pozwala obserwować nie tylko całościowe wykorzystanie danego stanowiska, ale również jego zmienność w czasie. Statystyki dla układu z dwoma stanowiskami roboczymi przedstawia rysunek 9. Równoważenie linii wyznacza działania na każdym stanowisku pracy powodujące równomierne wykorzystanie linii, pro-

10 34 Wojciech Danilczuk, Radosław Cechowicz, Arkadiusz Gola wadzące do płynnego przepływu produktów i wysokiego wykorzystania oprzyrządowania [3]. Rozpatrywany model jest zgodny z podaną poniżej zasadą równoważenia linii produkcyjnej. Rys. 8. Ustawienia EventControler a Rys. 9. Wykresy wydajności dla dwuetapowego systemu produkcyjnego 3.3. Symulacja i analiza układu w procesie produkcyjnym realizowanym w trzech etapach W następnej kolejności dokonano analizy systemu produkcyjnego, w którym proces produkcyjny realizowany jest w trzech etapach. Model układu z trzema stanowiskami przedstawiono na rysunku 10.

11 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych 35 Rys. 10. Model trójetapowego system produkcyjnego Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu w analizie wykorzystano podstawowy element, którym jest atom SingleProc reprezentujący pojedynczą maszynę, operację bądź zabieg, definiując parametry zgodnie z założeniami analizowanego systemu (rysunek 11). Rys. 11. Definiowanie parametrów maszyny z wykorzystaniem atom SingleProc Wyniki analizy wydajności dla analizowanego procesu w układzie trójetapowym zostały przedstawione na rysunku 12.

12 36 Wojciech Danilczuk, Radosław Cechowicz, Arkadiusz Gola Rys. 12. Wykresy wydajności dla trójetapowego systemu produkcyjnego 3.4. Symulacja i analiza układu w procesie produkcyjnym realizowanym w czterech etapach Jako przedmiot analizy procesu produkcyjnego realizowanego w czterech etapach przyjęto konfigurację, w której operacja II realizowana jest w trzech etapach na obrabiarkach specjalizowanych. Jedynie dwa pierwsze zabiegi realizowane są na dwóch równoległych obrabiarkach wielozadaniowych. Opracowany model systemu został pokazany na rysunku 13. Wyniki otrzymane w procesie symulacji zostały zilustrowane na rysunku 14. Rys. 13. Model czteroetapowego system produkcyjnego

13 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych 37 Rys. 14. Wykresy wydajności dla czteroetapowego systemu produkcyjnego W prezentowanych powyżej analizach zakładano całkowitą bezawaryjność maszyn. W rzeczywistości taka sytuacja nie zdarza się prawie nigdy. W konfiguracji z czterema stanowiskami roboczymi zawsze przynajmniej jedna z maszyn nie występuje w konfiguracji równoległej. Jest więc ona wąskim gardłem w procesie. Dzięki programowi Tecnomatix możemy przeanalizować sytuację, gdy wąskim gardłem jest maszyna o niezerowej awaryjności. Załóżmy, że jej niezawodność wynosi 80%, a w przypadku awarii jest ona niedostępna przez 10 min (rysunek 15). Symulacja pozwoli nam określić, jaki wpływ na wydajność całej linii ma to stanowisko robocze. W wybranym wariancie wąskie gardło może zablokować aż cztery maszyny. Rys. 15. Model czteroetapowego system produkcyjnego ze zmniejszonym poziomem niezawodności Analiza otrzymanych wyników (na rysunku 16) pokazuje, że awaria jednej tylko maszyny (zabieg II c na rysunku 15) ma wpływ na wydajność całej linii.

14 38 Wojciech Danilczuk, Radosław Cechowicz, Arkadiusz Gola Jest to sygnał dla przedsiębiorstwa, że należy rozważyć zmniejszenie awaryjności urządzenia poprzez modernizację lub zakup nowego. Istnieją również inne metody przeciwdziałania zakłóceniom związanym z czasową niedostępnością danego stanowiska roboczego. Polegają one na częściowym odseparowaniu wąskiego gardła od reszty procesu poprzez użycie buforów. Dzięki symulacji możemy dobrać wielkość potencjalnego buforu i jego umiejscowienie. Zaplanowanie odpowiedniej wielkości buforu na etapie symulacji pozwoli uniknąć organizacji zbyt małej przestrzeni na przechowywanie towarów. Zbyt duża przestrzeń byłaby stratą powierzchni. Niezależnie od wybranego rozwiązania Tecnomatix Plant Simulation jest narzędziem, które pozwala określić wpływ zakłóceń na proces produkcji oraz pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie powstałego problemu. Rys. 16. Wykresy wydajności dla czteroetapowego systemu produkcyjnego z uwzględnieniem awaryjności 3.5. Symulacja i analiza układu w procesie produkcyjnym realizowanym w pięciu etapach W przypadku konfiguracji składającej się z pięciu stanowisk roboczych jest tylko jedna możliwość realizacji zadania (jedna możliwa konfiguracja systemu). Program Tecnomatix umożliwia tworzenie trójwymiarowych widoków symulacji (rys. 17). Została ona opracowana przy użyciu podstawowych narzędzi dostępnych w programie. Aby zwiększyć jej atrakcyjność można zaimportować modele CAD maszyn i umieścić je w symulowanym modelu.

15 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych 39 Rys. 17. Model 3D pięcioetapowego system produkcyjnego Przewidywane wydajności analizowanego systemu zostały przedstawione na rysunku 18. Rys. 18. Wykresy wydajności dla pięcioetapowego systemu produkcyjnego W programie istnieje również możliwość zaprogramowania własnych algorytmów i schematów postępowania (Method). Służy do tego specjalny język programowania SimTalk [1], składnią przypominający Basic. Tak jak w kla-

16 40 Wojciech Danilczuk, Radosław Cechowicz, Arkadiusz Gola sycznych językach programowania definiujemy w nim typ zmiennych, zawiera on podstawowe instrukcje warunkowe oraz ma możliwość tworzenia pętli. Przykładowe skrypty opracowane w języku SimTalk zostały przedstawione na rysunku 19. Rys. 19. Przykładowe skryptów napisane w języku SimTalk Pierwszy z przedstawionych programów steruje prędkością transporterów w zależności od ilości elementów na jednej z taśm produkcyjnych. Drugi to program typu Counter zliczający ilość odebranych przez magazyn części. 4. Podsumowanie Metody symulacyjne w ostatnim czasie zyskują coraz większą popularność zarówno w pracach badawczych realizowanych w środowisku uniwersyteckim, jak również w zastosowaniach praktycznych ukierunkowanych na optymalizację konkretnych procesów w konkretnych przedsiębiorstwach przemysłowych. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie jest również pojawianie się na rynku coraz doskonalszego oprogramowania do symulacji procesów dyskretnych (np. Enterprise Dynamics, Flexim, Matlab Simulink, Arena). W niniejszym opracowaniu pokazano możliwości zastosowania oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation będącego produktem firmy Siemens w procesie projektowania systemu produkcyjnego dedykowanego do obróbki jednego rodzaju części o procesie technologicznym składającym się z dwóch operacji i pięciu zabiegów technologicznych. Teoretyczna liczba 16 możliwych

17 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych 41 konfiguracji, zredukowana po analizie wymagań rynkowych 8 i tak nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która z nich jest najbardziej korzystna z punktu widzenia efektywności procesu. Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego opracowania przedstawiono w nim wyniki cząstkowe z procesów symulacji czterech wybranych konfiguracji systemu umożliwiających realizację procesu produkcyjnego w wielu etapach. Przeprowadzone analizy wskazują, że najbardziej wydajny spośród rozpatrywanych rozwiązań jest układ stanowiskami roboczymi tworzącymi trójetapowy proces produkcyjny. Najmniej wydajny jest układ pięcioetapowy. Oczywiście, w realnych warunkach prowadzone analizy powinny zostać rozszerzone o wiele innych, istotnych czynników takich jak koszt obrabiarek, możliwość i koszt zakupu maszyn do realizacji operacji transportowych, pojemność magazynów, itd. Analizy te będą jednak przedmiotem dalszych badań. Literatura 1. Bangsow S. Manufacturing Simulation with Plant Simulation and SimTalk, Berlin, Springer, Banks J., Carson J.S., Nelson B.L., Nicol D.M., Discrete-Event System Simulation, USA, Prentice Hall, Donald W., Zarządzanie operacyjne towary i usługi, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Gola A., Konczal W., RMS system of the future or new trend in science?, Advances in Science and Technology, Vol. 7, No. 20, 2013, pp Gola A., Osak M., Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics, w: Informatyczne systemy zarządzania, red. K. Bzdyra, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2012, s Gola A., Świć A., Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Nr 1 (2011), s Kłosowski G., Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Nr 2 (2011), s

18 42 Wojciech Danilczuk, Radosław Cechowicz, Arkadiusz Gola 8. Koren Y., The Global Manufacturing Revolution: Product-Process- Business Integration and Reconfigurable Systems, USA, John Wiley & Sons, Osak-Sidoruk M., Gola A., Świć A., A Method for modelling the flow of objects to be machined in FMS using Enterprise Dynamics, Vol. 10, No. 3 (2014), pp Stadnicka D., Mach A., Symulacja pracy linii produkcyjnej na przykładzie praktycznym, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Vol 14, nr 2 (2011), s

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Warszawa 31.05.2011 Plan rejsu 1 2 3 Ale po co żeglować i z kim? Rozwiązanie, czyli co mamy pod pokładem Eksperymenty, czyli przykłady żeglowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją.

Instrukcja. Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją. Instrukcja do Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją. 2010 1 Cel laboratorium Celem laboratorium jest poznanie metod umożliwiających rozdział zadań na linii produkcyjnej oraz sposobu balansowania

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PODSYSTEMU OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS

MODELOWANIE PODSYSTEMU OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS Arkadiusz Gola 1), Marta Osak 2) MODELOWANIE PODSYSTEMU OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS Streszczenie: Złożoność problemów techniczno-organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych

Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Komputerowo zintegrowane

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej

Pracownia Inżynierii Procesowej Pracownia Inżynierii Procesowej Aktualizacja oferty styczeń 2016 WŁAŚCICIEL mgr inż. Alicja Wróbel Absolwent Politechniki Opolskiej, Wydziału Zarzadzania i Inżynierii Produkcji Rysunek techniczny 2D 3D

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz K.Pieńkosz Wprowadzenie 1 dr inż. Krzysztof Pieńkosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej pok. 560 A tel.: 234-78-64 e-mail: K.Pienkosz@ia.pw.edu.pl K.Pieńkosz Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać. idealny. ploter tnący?

Jak wybrać. idealny. ploter tnący? Jak wybrać idealny ploter tnący? Producenci oznakowań, ekspozytorów, opakowań i wycinanych materiałów stoją w obliczu konieczności wykonywania coraz większej liczby zamówień o niewielkich nakładach. Ten

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja wytwarzania - opis przedmiotu

Automatyzacja wytwarzania - opis przedmiotu Automatyzacja wytwarzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Automatyzacja wytwarzania Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-08_15L_pNadGen471N7 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PROCESU PLANOWANIA PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA PLANT SIMULATION

WSPOMAGANIE PROCESU PLANOWANIA PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA PLANT SIMULATION WSPOMAGANIE PROCESU PLANOWANIA PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA PLANT SIMULATION Mateusz KIKOLSKI Streszczenie: Efektywne planowanie produkcji odgrywa kluczową rolę i należy do podstawowych zadań

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów zrobotyzowanych

Projektowanie systemów zrobotyzowanych ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium Projektowanie systemów zrobotyzowanych Instrukcja 4 Temat: Programowanie trajektorii ruchu Opracował: mgr inż. Arkadiusz Pietrowiak mgr inż. Marcin Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Unrestricted Siemens AG 2015 Realize innovation. Wyzwania w przemyśle to ciągłe zmiany Zunifikowana architekturae Wolumen

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNYCH U-KSZTAŁTNYCH METODĄ PROGRAMOWANIA SIECIOWEGO

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNYCH U-KSZTAŁTNYCH METODĄ PROGRAMOWANIA SIECIOWEGO WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNYCH U-KSZTAŁTNYCH METODĄ PROGRAMOWANIA SIECIOWEGO Władysław ZIELECKI, Jarosław SĘP Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę tworzenia linii produkcyjnych U-kształtnych

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE JEGO LOGISTYKI I WYDAJNOŚCI

SYMULACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE JEGO LOGISTYKI I WYDAJNOŚCI I Karina JANISZ, Anna MIKULEC, Kazimierz GÓRKA SYMULACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE JEGO LOGISTYKI I WYDAJNOŚCI W artykule omówione zostały możliwości zastosowania symulacji komputerowej do analizy

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Produkcji

Inżynieria Produkcji Inżynieria Produkcji Literatura 1. Chlebus Edward: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000. 2. Karpiński Tadeusz: Inżynieria Produkcji. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

4. Chwytaki robotów przemysłowych Wstęp Metody doboru chwytaków robotów przemysłowych Zasady projektowania chwytaków robotów

4. Chwytaki robotów przemysłowych Wstęp Metody doboru chwytaków robotów przemysłowych Zasady projektowania chwytaków robotów Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 11 1.1. Rozwój i prognozy robotyki 11 1.2. Światowy rynek robotyki 19 1.3. Prognoza na lata 2007-2009 25 1.4. Roboty usługowe do użytku profesjonalnego i prywatnego 26

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera

Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wojciech ŻYŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Marta ŻYŁKA Politechnika Rzeszowska, Polska Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wstęp W dzisiejszych czasach duże znaczenie w technologii kształtowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik. Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku

Technik mechanik. Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku Technik mechanik Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku Technik mechanik Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania.

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI Dariusz PLINTA Sławomir KUKŁA Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI 1. Planowanie produkcji Produkcja

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N AŃSKIEJ Nr 6 Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2007 OLAF CISZAK KOMPUTEROWO WSPOMAGANE MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Aparaty słuchowe Hi-Fi z Multiphysics Modeling

Aparaty słuchowe Hi-Fi z Multiphysics Modeling Aparaty słuchowe Hi-Fi z Multiphysics Modeling POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Technologia Przetwarzania Materiałów Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE ORGANIZACJI PROCESÓW WYTWARZANIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NARZĘDZI SYMULACYJNYCH

DOSKONALENIE ORGANIZACJI PROCESÓW WYTWARZANIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NARZĘDZI SYMULACYJNYCH DOSKONALENIE ORGANIZACJI PROCESÓW WYTWARZANIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NARZĘDZI SYMULACYJNYCH Dariusz PLINTA, Sławomir KUKLA, Anna TOMANEK Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów dr inż. amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol Cel przedmiotu Zapoznać się z problemami informacyjnodecyzyjnymi zarządzania organizacjami Nauczyć się wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja wytwarzania

Automatyzacja wytwarzania Automatyzacja wytwarzania ESP, CAD, CAM, CIM,... 1/1 Plan wykładu Automatyzacja wytwarzania: NC/CNC Automatyzacja procesów pomocniczych: FMS Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji: CAD/CAP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja

Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja Przenieś Swoją Mapę na Wyższy Poziom Spis Treści 2 CZYM JEST MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI? 3 JAKIE SĄ OGRANICZENIA? Problem Wąskiego Gardła Problem Współzależności

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Symulacja maszyny CNC oparta na kodzie NC

Symulacja maszyny CNC oparta na kodzie NC Systemy CAM w praktyce NX CAM i symulacja maszyny CNC Symulacja maszyny CNC oparta na kodzie NC Prawie każdy użytkownik systemu CAM ma do dyspozycji narzędzie, jakim jest symulacja obrabiarki *. Nie w

Bardziej szczegółowo

Symulacje procesów biznesowych. Zastosowanie oprogramowania igrafx

Symulacje procesów biznesowych. Zastosowanie oprogramowania igrafx Symulacje procesów biznesowych Zastosowanie oprogramowania igrafx Symulacje procesów Powtarzalność warunków Uproszczenia modelu względem rzeczywistości Symulacje są narzędziem umożliwiającym poprawę procesów

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji dyskretnej

Metody optymalizacji dyskretnej Metody optymalizacji dyskretnej Spis treści Spis treści Metody optymalizacji dyskretnej...1 1 Wstęp...5 2 Metody optymalizacji dyskretnej...6 2.1 Metody dokładne...6 2.2 Metody przybliżone...6 2.2.1 Poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI GRAFIKI 3D DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI GRAFIKI 3D DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Dr inż. Waldemar Małopolski, email: malopolski@mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI GRAFIKI 3D DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

wytwarzania (CAD/CAM)

wytwarzania (CAD/CAM) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Komputerowe wspomaganie projektowania i Nazwa modułu wytwarzania (CAD/CAM) Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka 2015 Wprowadzenie: Modelowanie i symulacja PROBLEM: Podstawowy problem z opisem otaczającej

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100

Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100 strona 1/5 Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100 Szczegóły maszyny Nr maszyny: 77787 Producent: BIESSE Typ maszyny: Centra obróbcze CNC Model / Typ: Skipper 100 Rok produkcji: 2005 Jakość maszyny: dobry

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODOWISKA ADONIS

KOMPUTEROWA SYMULACJA PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODOWISKA ADONIS KOMPUTEROWA SYMULACJA PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODOWISKA ADONIS Bogdan RUSZCZAK Streszczenie: Artykuł przedstawia metodę komputerowej symulacji czynników ryzyka dla projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w robotyzację

Inwestycja w robotyzację ASTOR WHITEPAPER Inwestycja w robotyzację Analiza Przygotowanie inwestycji Realizacja inwestycji Wykorzystanie inwestycji krok po kroku 2 ASTOR WHITEPAPER INWESTYCJA W ROBOTYZACJĘ Jak efektywnie zainwestować

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Modelowe przybliżenie rzeczywistości w projektowaniu pracy złożonych systemów technicznych

Modelowe przybliżenie rzeczywistości w projektowaniu pracy złożonych systemów technicznych Marek KĘSY Politechnika Częstochowska, Polska Modelowe przybliżenie rzeczywistości w projektowaniu pracy złożonych systemów technicznych Wstęp Działalność gospodarcza przedsiębiorstw produkcyjnych prowadzona

Bardziej szczegółowo

Metody integracji systemów sterowania z wykorzystaniem standardu OPC

Metody integracji systemów sterowania z wykorzystaniem standardu OPC Metody integracji systemów sterowania z wykorzystaniem standardu OPC (Control Systems Integration using OPC Standard) Autor: Marcin BAJER Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Napędza nas automatyzacja

Napędza nas automatyzacja Springer Presswerk- und Rohbau-Automation Springer GmbH Stuhrbaum 14 28816 Stuhr Germany Zarząd: Uwe Springer Stefan Matiszick Guido Schmal Office +49 421 24 702-0 Fax +49 421 24 702-199 info@springer.group

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo