KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH"

Transkrypt

1 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia pierwszego stopnia, nienauczycielskie, stacjonarne I Rok

2 Sylwetka Absolwenta filologia germańska o profilu ogólnym: Absolwent studiów filologii germańskiej pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka niemieckiego. Posiada podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów niemieckojęzycznych oraz wiedzę i umiejętności w zakresie języków specjalistycznych (np. niemiecki język biznesu). Studia pozwolą absolwentowi na podjęcie pracy w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, handlu i turystyce oraz w sektorach usług wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego, takich jak jednostki administracji oraz instytucje kulturalne. 2

3 Sylwetka Absolwenta filologia germańska o profilu ogólnym:... 2 A. Przedmioty podstawowe... 4 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO (PNJN)... 4 PNJN Pisanie... 6 PNJN Rozumienie ze słuchu... 8 PNJN Rozumienie tekstu czytanego PNJN Gramatyka praktyczna PNJN Praca z podręcznikiem PNJN Fonetyka praktyczna PNJN Konwersacje PNJN Słownictwo tematyczne B. Przedmioty kierunkowe Akwizycja języka Fonetyka języka niemieckiego Gramatyka opisowa języka niemieckiego Historia literatury niemieckiej Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego Wstęp do literaturoznawstwa C. Pozostałe przedmioty Lektorat języka angielskiego Lektorat języka francuskiego Lektorat języka rosyjskiego Lektorat języka włoskiego Łacina Technologia informacyjna w pracy filologa Zasady udzielania pierwszej pomocy

4 A. Przedmioty podstawowe Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS 34 ECTS ( ) 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów I 9 Semestr 1, 2 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin 345 h ( ) PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIEC- KIEGO (PNJN) 12 Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący dr Radosław Pytlik mgr Joanna Boratyńska-Sumara mgr Joanna Graca mgr Monika Lenkiewicz mgr Anna Sikora 14 Język wykładowy j. niemiecki, j. polski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) obszar nauk humanistycznych NIE Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi u (A2) Przedmiot ma formę modułu, w którego skład wchodzi kilka przedmiotów. Efekty kształcenia zostały podane osobno dla kaŝdej części składowej PNJN - metody podające: objaśnienie, opis - metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna - metody eksponujące: nagrania audio i video - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego - ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć - aktywność na zajęciach - wymagana frekwencja - egzamin pisemny i ustny - zaliczenie z oceną po semestrze 1, zaliczenie i egzamin (pisemny oraz ustny) po semestrze 2 Zajęcia obejmują kształcenie sprawności zarówno produktywnych, jak i receptywnych. W ramach zajęć realizowane są treści, które 4

5 23 Treści kształcenia (pełny opis) Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym umoŝliwić mają studentom osiągnięcie po dwóch semestrach nauki poziomu B1. Na moduł PNJN składają się następujące przedmioty: PNJN Pisanie PNJN Rozumienie ze słuchu PNJN Rozumienie tekstu czytanego PNJN Gramatyka praktyczna PNJN Praca z podręcznikiem PNJN Fonetyka praktyczna PNJN Konwersacje PNJN Słownictwo tematyczne Wykaz obowiązującej literatury został podany osobno dla kaŝdej części składowej PNJN 5

6 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów filologia 3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu PNJN Pisanie 4 Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów pierwszy 9 Semestr 1, 2 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący dr Radosław Pytlik 14 Język wykładowy niemiecki, polski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia obszar nauk humanistycznych NIE Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi u (A2) Umiejętności: - ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (FI1P_U01); - opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej (FI1P_U02); - posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a takŝe róŝnych źródeł (FI1P_04); Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01); - charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność i róŝnorodność kulturową, jest świadomy wyzwań globalnych (FI1P_K07); - jest gotowy do podejmowania wyzwań, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycz- 6

7 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym nego myślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08). - metody podające: objaśnienie, opis - metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego - ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć - aktywność na zajęciach - wymagana wysoka frekwencja - zaliczenie testów cząstkowych, prac domowych i egzaminu Student ćwiczy sprawność pisania na poziomie B1 ESOKJ. Treści będące przedmiotem zajęć to: List prywatny (prośba o udzielenie informacji/rady). List formalny (prośba o udzielenie informacji/rady; list reklamacyjny; list motywacyjny; list czytelnika). śyciorys tabelaryczny. Streszczenie artykułu prasowego. Opowiadanie. Pisanie kreatywne: rozprawka. Zajęcie stanowiska w danej sprawie /w oparciu o artykuł prasowy/. Charakterystyka osób. Opis grafiki, wykresu. Rekonstrukcja tekstu. Literatura podstawowa: - Franck, N., Fit fürs Studium. Erfolgreich lesen, reden, schreiben, München Goethe Institut (Hg.): Schreiben, Fremdsprache Deutsch, München - Kast, Bernd, Fertigkeit Schreiben, München Memo, Langenscheidt - Moment mal! cz. 3, Langenscheidt Literatura uzupełniająca: - Perlmann-Balme, M.: em Hauptkurs, Max Hueber Verlag - Poenicke, K., Die schriftliche Arbeit, Mannheim

8 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów Filologia Germańska 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów I 9 Semestr 1 i 2 PNJN Rozumienie ze słuchu 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący mgr Joanna Graca 14 Język wykładowy niemiecki 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia Obszar nauk humanistycznych nie Znajomość języka niemieckiego określona warunkami przyjęcia na studia. -student rozumie ze słuchu wypowiedzi w formie dialogu oraz monologu, prezentacji FI1P_W01 -potrafi określić w skrócie, czego dotyczyła wysłuchana wypowiedź, prezentacja (rozumienie globalne) FI1P_U06 -potrafi wybrać istotne informacje ze słuchanego tekstu (rozumienie selektywne) FI1P_U06 -rozumie konieczność częstego indywidualnego słuchania tekstów mówionych (radio, telewizja, Internet)FI1P_U07 -potrafi sam znaleźć w mediach odpowiadające jego umiejętnościom materiały ćwiczeniowe FI1P_U07,FI1p_U16 metody eksponujące: nagrania audio i video metody podające: objaśnianie słownictwa, konstrukcji gramatycznych występujących w słuchanym materiale ocenianie ciągłe (testy polegające na sprawdzaniu umiejętności zrozumienia szukanych informacji) aktywność na zajęciach wymagana frekwencja zaliczenie z oceną po 1 semestrze zaliczenie, egzamin po 2 semestrze 8

9 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym -krótkie rozmowy z Ŝycia codziennego rodzina, zainteresowania, studia, praca, spędzanie wolnego czasu itp. -rozmowy telefoniczne -wiadomości, prognoza pogody -audycje popularno-naukowe -krótkie formy filmowe -prezentacje (rozumienie informacji podczas zwiedzania miasta, muzeum) -zapowiedzi na dworcu, lotnisku -informacje telefoniczne, automatyczna sekretarka Rozumienie podstawowych form komunikacji słownej w obcym języku - Materiał audio zawarty w dostępnych podręcznikach dla poziomu B1 EOKJ -materiały internetowe do nauki rozumienia ze słuchu (np. ćwiczenia w portalu Deutsche Welle) 9

10 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów Filologia Germańska 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów pierwszy 9 Semestr pierwszy i drugi 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne PNJN Rozumienie tekstu czytanego 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący mgr Joanna Boratyńska-Sumara 14 Język wykładowy niemiecki 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia Nauki humanistyczne Nie Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi przyjęcia na studiów (A2). Umiejętności: Student ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla standardów kierunku na tym etapie nauki (FI1P_U01). Student opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania zadań typowych dla pracy z tekstem o róŝnym stopniu formalności i ekspresji. (FI1P_U02). Student potrafi skutecznie stosować strategie pracy z tekstem, strategie uczenia się i uŝycia języka (FI1P_U16). Kompetencje: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności czytania ze zrozumieniem, zna strategie pracy z tekstem, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01). Poprzez lekturę tekstów student zdobywa wiedzę o charakterze kulturoznawczym i realioznawczym, charakteryzuje 10

11 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) się tolerancją, otwartością na odmienność i róŝnorodność kulturową (FI1P_K07). Rozwiązując zadania typu: przygotowanie inscenizacji w oparciu o tekst, opowiadanie z róŝnych perspektyw, przedstawienie swoich interpretacji tekstów, dyskusja na tematy poruszone w tekstach i stosując inne kreatywne formy pracy z tekstem student, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08). metody podające: objaśnienie, opis metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja, wypowiedzi indywidualne metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur gramatycznych, ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia i pisania Sprawdzanie i ocena efektów kształcenia na podstawie: testów pisemnych na rozumienie tekstu, testów sprawdzających umiejętność zastosowania poznanego słownictwa oraz na podstawie bieŝących wypowiedzi ustnych dokumentujących umiejętność poprawnej analizy tekstu. Zaliczenie z oceną po 1 semestrze: Wymagana frekwencja na zajęciach, zaliczenie pisemnych testów cząstkowych, systematyczne przygotowanie do zajęć, aktywne uczestniczenie w zajęciach. Zaliczenie + egzamin po 2 semestrze: Egzamin: pozytywna ocena pracy pisemnej Na rozumienie tekstu oraz umiejętność wyjaśnienia nieznanego słownictwa z kontekstu oraz test sprawdzający umiejętność uŝycia słownictwa poznanego na zajęciach. Na zajęciach ćwiczona jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pisanych., głownie krótkich tekstów literackich znajomość tekstów typu podręcznikowego oraz pogłębiana znajomość języka, w tym słownictwa, poprzez czytanie tekstów o róŝnej tematyce i róŝnej formie ekspresji. Studenci są zapoznawani z róŝnymi strategiami pracy z tekstem oraz poszerzają wiedzę realioznawczą i kulturoznawczą. Zajęcia słuŝą rozwijaniu sprawności receptywnych tj. czytania ze zrozumieniem.. Studenci stosują róŝne strategie czytania: rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe (tytuł, sło- 11

12 wa kluczowe, forma graficzna, rodzaj tekstu, kontekst, ilustracje itp.), poznają róŝne formy pracy z tekstem jak np. stawianie hipotez dotyczących treści,, inscenizacje, opowiadanie z róŝnych perspektyw, streszczenie, interpretacja, rozpoznawanie struktury tekstu, zrozumienie głównej myśli tekstu, przewidywanie rozwoju argumentacji, wyciąganie wniosków, odróŝnianie faktów od opinii, zrozumienie nieznanych słów z kontekstu (kontekst zdania i paragrafu, wykorzystania wskazówek gramatycznych, interpunkcji itp Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym Przykładowe lektury: Teksty literackie: Johann Peter Hebel, Die leichteste Todesstrafe Siegfried Lenz, Eine Liebesgeschichte Siegfried Lenz, Die Nacht im Hotel Wolfdietrich Schnurre, Was draußen passiert Friedrich Karl Wächter, Der Anti-Struwwelpeter (1970) Heinrich Hoffmann, Der Struwwelpeter (1847) Franz Tumler, Der Mann, der stets pünktlich war Hans Chrystian Andersen, Das Mädchen mit den Schwefelhölzchen Brüder Grimm. Dornröschen. Wolfdietrich Schnurre, Die Leihgabe Heinrich Böll, Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral Weber, Hans, Vorschläge 1 neu literarische Texte für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Goethe Institut Inter Nationes 2002 Weber, Hans, Vorschläge 2 literarische Texte Anregungen für den Unterricht, Goethe Institut Inter Nationes 1998 Weber, Hans, Vorschläge 3 neu literarische Texte für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache Märchen der Brüder Grimm, Goethe Institut Inter Nationes

13 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów filologia 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów pierwszy 9 Semestr 1, 2 PNJN Gramatyka praktyczna 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący dr Radosław Pytlik 14 Język wykładowy niemiecki, polski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia obszar nauk humanistycznych NIE Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi u (A2) Wiedza: - zna podstawową terminologię z zakresu nauk filologicznych (językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) związaną z wybraną sferą działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej (FI1P_W03); Umiejętności: - ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (FI1P_U01); - opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej (FI1P_U02); - potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i uŝycia języka (FI1P_U16); Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01); - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŝne role (FI1P_K02); 13

14 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS - charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność i róŝnorodność kulturową, jest świadomy wyzwań globalnych (FI1P_K07); - jest gotowy do podejmowania wyzwań, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08). - metody podające: objaśnienie, opis - metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego - ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć - aktywność na zajęciach - wymagana wysoka frekwencja - zaliczenie testów cząstkowych, prac domowych i egzaminu Student ćwiczy wybrane zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego na poziomie B1 ESOKJ. Czasowniki mocne i nieregularne. Ćwiczenia oparte na układaniu zdań z podanych wyrazów w czasie Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt i Futur I. Czasowniki z dopełnieniem w celowniku, celowniku i bierniku oraz z dopełnieniem przyimkowym. Znaczenie podstawowe czasowników modalnych. Strona czynna i bierna. Formy konkurencyjne strony biernej z czynnikiem modalnym i bez niego. Konstrukcje bezokolicznikowe. Imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego; tworzenie imiesłowów oraz ich uŝycie. Tryb przypuszczający w róŝnych typach zdań; tryb przypuszczający w mowie zaleŝnej. Przymiotnik deklinacja po rodzajniku i zaimkach, stopniowanie przymiotnika, wyjątki w stopniowaniu. Rzeczownik deklinacja mocna i słaba. UŜycie rodzajnika. Literatura podstawowa: Swerlowa, O. (2006): Grammatik & Konversation 2, Langenscheidt Földeak, H. (1994): Sag s besser, Bd. 1/2, Verlag für Deutsch Hall/Scheiner (1995): Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch Clamer, F./Heilmann, E. (2007): Übungsgrammatik für die Grundstufe, Niveau A2-B2, Verlag Liebaug-Dartmann Literatura uzupełniająca: Schmitt, R. (1994): Weg mit den typischen Fehlern!, Verlag für Deutsch 14

15 27 28 Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym 15

16 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów Filologia Germańska 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów I 9 Semestr 1 i 2 PNJN Praca z podręcznikiem 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący mgr Joanna Graca 14 Język wykładowy niemiecki 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia 19 Stosowane metody dydaktyczne Obszar nauk humanistycznych nie Znajomość języka niemieckiego określona warunkami przyjęcia na studia. -student posiada ustną kompetencje językową FI1P_W01 -rozumie wypowiedzi słowne oraz formy pisemne (teksty oryginalne) -potrafi samodzielnie przedstawić przed grupą róŝne zagadnienia (tematy dotyczące Ŝycia codziennego) -umie poprowadzić rozmowę, dyskusję -potrafi uŝywać konstrukcji gramatycznych i leksykalnych w języku mówionym i pisanym -zna podstawowe problemy z zakresu interkulturowości, rozumie oraz umie akceptować odmienności kulturowe -potrafi samodzielnie pracować z tekstem stosując róŝne strategie w pracy z tekstem FI1P-U16 -potrafi pracować w grupie FI1P_K02 -wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów FI1P_U05 -rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, systematycznej pracy, uczenia się przez całe Ŝycie FI1P_K01 metody podające: objaśnienie, opis metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna metody eksponujące: nagrania audio i video 16

17 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) przygotowanie do zajęć aktywność na zajęciach wymagana frekwencja 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) 24 Literatura podstawowa i uzupełniająca zaliczenie z oceną po 1 semestrze zaliczenie, egzamin po 2 semestrze Zdobycie przez studenta kompetencji językowej na poziomie B1 EOKJ -sport dyscypliny sportowe, sport amatorski i wyczynowy, rola sportu w Ŝyciu człowieka, przebieg kariery sportowej ( przykładowe wywiady ze sportowcami) -dom i mieszkanie opis domu, mieszkania, poszukiwanie mieszkania/pokoju do wynajęcia, ogłoszenia wynajmu/sprzedaŝy nieruchomości, rozmowa informacyjna, spotkanie z maklerem, uzgodnienie warunków najmu/kupna -podróŝe podróŝ pociągiem, samochodem, samolotem, informacje na dworcu, lotnisku, opis trasy, kupno biletów (kasa, Internet) -określanie terminów (spotkania, wyjazdy, wizyty u lekarza itp.) -nawiązywanie znajomości i przyjaźni cechy charakteru człowieka, oczekiwania względem przyjaciela/partnera, opis osoby (wygląd, charakter) -wady i zalety mieszkania za granicą, problemy róŝnic kulturowych, szanse zawodowe w kraju i za granicą, studia/kursy zagraniczne -plany na przyszłość, marzenia i moŝliwości ich realizacji -choroby, leczenie, metody domowe, porady lekarskie, opis dolegliwości, opis działania leku oraz moŝliwości stosowania -zwiedzanie miasta, krótki opis zabytków i ciekawych miejsc, rezerwacja hotelu Lektura podstawowa: - Tangram aktuell 3, Hueber Polska, 2010 lub -Moment mal! Cz. 3, Langenscheidt, Warszawa, 2010 Lektura uzupełniająca: -ulotki informacyjne i reklamowe w j. niemieckim -materiały własne przygotowane przez prowadzącego zajęcia (ćwiczenia gramatyczne i leksykalne) 25 Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów ECTS 17

18 27 28 ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym 18

19 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny; Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów filologia 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów I 9 Semestr I, II PNJN Fonetyka praktyczna 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący mgr Magdalena Bodniak 14 Język wykładowy j. niemiecki, j. polski 15 Zakres nauk podstawowych nauki humanistyczne; językoznawstwo 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku nie 17 Wymagania wstępne brak 18 Efekty kształcenia Umiejętności: 1. Student posiada umiejętność prawidłowej artykulacji głosek j. niemieckiego, w szczególności głosek trudnych dla rodzimego uŝytkownika j. polskiego (samogłoski napięte, zamknięte, długie, umlauty, Ich Laut, spółgłoska nosowa zwarta [ŋ], zjawiska ko artykulacyjne); FI1P_U01 H1P_U14 2. Student posiada umiejętność prawidłowej intonacji niemieckiej w róŝnych typach zdań oraz prawidłowej interpretacji prostych tekstów niemieckojęzycznych; FI1P_U01 H1P_U14 3. Student opanował wymowę niemiecką w sposób konieczny do skutecznego porozumiewania się w tym języku; FI1P_U02 H1P_U14 4. Student potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się wymowy niemieckiej w celu nawykowego jej uŝycia podczas wypowiadania się w j. niemieckim; FI1P_U16 Kompetencje społeczne: 1. Student ma świadomość poziomu swych umiejętności i rozumie potrzebę doskonalenia swej kompetencji językowej w 19

20 zakresie wymowy niemieckiej; FI1P_K01 H1P_K01 2. Student jest świadom odmienności wymowy niemieckiej występującej na obszarze niemieckojęzycznym, akceptuje ją i jest otwarty na róŝnorodność kulturową tego obszaru i umie rozwiązywać problemy z tym związane; FI1P_K07, FI1P_K08; 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 1. Metody podające: objaśnienia, opis. 2. Metody eksponujące: nagrania audio. 3. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe: I semestr: - prezentacja przez nauczyciela prawidłowej wymowy trudnych głosek i powtarzanie ich przez studentów do momentu opanowania umiejętności ich prawidłowej wymowy - automatyzacja prawidłowej wymowy trudnych głosek poprzez stosowanie ćwiczeń imitacyjnych, ćwiczeń zawierających opozycje fonologiczne, duŝą ilość wyrazów i zdań zawierających ćwiczone dźwięki, tłumaczenie zdań zawierających wyrazy z ćwiczonymi głoskami - utrwalenie materiału poprzez ćwiczenia w laboratorium językowym II semestr: - ćwiczenia imitacyjne w zakresie prozodii niemieckiej - automatyzacja prawidłowej wymowy trudnych głosek poprzez stosowanie ćwiczeń imitacyjnych, ćwiczeń zawierających opozycje fonologiczne, duŝą ilość wyrazów i zdań zawierających ćwiczone dźwięki, tłumaczenie zdań zawierających wyrazy z ćwiczonymi głoskami; - utrwalenie materiału poprzez ćwiczenia w laboratorium językowym - ćwiczenie prawidłowej interpretacji tekstu z jednoczesną prawidłową artykulacja głosek niemieckich. Sprawdzanie i ocena efektów kształcenia na podstawie prawidłowego zastosowania wyuczonych umiejętności w znanych i nieznanych tekstach róŝnego rodzaju. Studenci prezentują przygotowane ćwiczenia i teksty ocena na bieŝąco, nagrania magnetofonowe, uŝycie prawidłowych znaków transkrypcji fonetycznej. 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Aktywność na zajęciach. 3. Wymagana frekwencja. 4. I semestr: sprawdzian ustny zestawy słów, wyraŝeń i zdań zawierających ćwiczone dźwięki (nagranie magnetofonowe); II semestr: kolokwium ustne p interpretacja tekstów znanych i nieznanych 20

21 (dźwięki i intonacja). 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) 24 Literatura podstawowa i uzupełniająca Ćwiczenia z fonetyki niemieckiej obejmują cechy samogłosek, dyftongi oraz spółgłoski, w szczególności te nie występujące w języku polskim, a takŝe zjawiska koartykulacyjne, akcent wyrazowy i rodzaje intonacji w róŝnych typach zdań niemieckich. I semestr: 1. Podstawowe reguły wymowy niemieckich samogłosek i spółgłosek 2. Koartykulacja pojęcia i podstawowe zasady wymowy 3. Podstawowe zasady prozodii j. niemieckiego akcent, intonacja. 4. Ćwiczenia z fonetyki j. niemieckiego obejmują: a) samogłoski długie i krótkie, z zaokrągleniem i bez zaokrąglenia warg, b) dyftongi, c) spółgłoski zwarto wybuchowe z przydechem, d) Ich Laut e) Ach - Laut f) spółgłoskę zwartą nosową [η], g) zjawiska koartykulacyjne. 5. Na zajęciach kaŝdorazowo zwraca się uwagę na moŝliwość interferencji międzyjęzykowej i wykorzystanie tej wiedzy w zawodzie nauczyciela j. niemieckiego. II semestr: 1. Powtórzenie i utrwalenie umiejętności artykulacyjnych dotyczących dźwięków j. niemieckiego. 2. Praca nad prawidłowym akcentem wyrazowym (akcent dynamiczny, stały, na sylabie piennej) i zdaniowym oraz nad intonacją zdania niemieckiego (opadająca, wznosząca się i zawieszona w zdaniach oznajmujących, wykrzyknikach i pytaniach). 3. Wyrobienie umiejętność interpretacji tekstu z uwzględnieniem uprzednio wyrobionych i uaktywnieniem zdobytych wiadomości. 4. Kontynuacja ćwiczeń wymowy wyjątków i wyrazów obcych. Literatura podstawowa: 1. MORCINIEC, N., PRĘDOTA, S.: Podręcznik wymowy niemieckiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa TERTEL, R. K. : Wymowa niemiecka. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1989 (podręcznik i kasety) 3. Podręcznik stosowany do zajęć PNJN 21

22 sprawności zintegrowane. 4. DIELING, H. : Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch. Langenscheidt STOCK, E., HIRSCHFELD, U. (hsgb.): Phometil. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt 6. STOCK, E.: Deutsche Intonation. Langenscheidt 1996 Literatura uzupełniająca: 1. KREUZER, U., PAWLOWSKI, K. : Deutsche Hochlautung. Praktische Aussprachelehre.Ernst Klett, Stuttgart, MIDDLEMAN, D. : Sprechen Hören Sprechen. Übungen zur deutschen Aussprache. Verlag für Deutsch, 1999 (podręcznik i kasety 3. GÖBEL, H., GRAFFMANN, H., HEUMANN, E. : Ausspracheschulung Deutsch. Inter Nationes, 1985 (materiały i kasety) Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym 22

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: filologia Specjalność: filologia germańska Studia pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Specjalność: Specjalizacje: Profil: filologia filologia germańska;

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Specjalność: Profil: filologia filologia germańska: język niemiecki

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Specjalność: Specjalizacje: Profil: filologia filologia germańska;

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Politechniczny 2 Kierunek studiów Inżynieria materiałowa (studia stacjonarne) 3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2n German B2-2n Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr J.Majkowska Kula, mgr R.Muszyńska,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek studiów: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek studiów: Administracja WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji 1. Kierunek studiów: Administracja SYLABUS. Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Moduł/Przedmiot: Język niemiecki Kod modułu: xxx

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w pomieszczeniu ćwiczenia Humanistyki i letni Nauk Społecznych

Zajęcia w pomieszczeniu ćwiczenia Humanistyki i letni Nauk Społecznych KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/17 w języku polskim Czytanie tekstów ekonomicznych Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading economic texts USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4s12-2013LS-S Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4s12-2013LS-S Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: IHFIL-L-4s12-2013L- Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyczna gramatyka języka niemieckiego 3 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli A. Kontrola bieżąca (sprawdza postępy uczniów, zachęcając ich do dalszej systematycznej pracy, pozwala na uzupełnienie braków w wiedzy i skorygować błędy).

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język niemiecki Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Wpisać Rok: II Semestr: III Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH rok akademicki 2014/2015

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH rok akademicki 2014/2015 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH rok akademicki 2014/2015 Kierunek: Specjalność: Profil: filologia filologia

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunek studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka niemieckiego Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski, poziom A2 Nazwa w języku angielskim Polish language, level A2 Kierunek studiów (jeśli dotyczy) - Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Studium Języków Obcych Politechnika Wrocławska Karty przedmiotu Język włoski II stopień studiów rok akademicki 015/16 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język włoski,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, I stopień Sylabus modułu: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego IV (02- FL-JRB-S1-PNJR04)

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska,

Politechnika Lubelska, Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Specjalnośd: Elektrotechnika Nazwa przedmiotu: Język niemiecki Forma i poziom kształcenia: Studia stacjonarne Język angielski Semestr Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Metodyka nauczania języków obcych Podstawy metodyki nauczania języków obcych

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Metodyka nauczania języków obcych Podstawy metodyki nauczania języków obcych Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Kompozytów Studia drugiego stopnia

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Kompozytów Studia drugiego stopnia Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Kompozytów Studia drugiego stopnia Przedmiot: Język niemiecki II Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: IM 2 N 0 2 15-2_0 Rok: I Semestr: II Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Technikum i ZSZ Program nauczania DKOS-5002-20/06 Podręcznik: Direkt 1a, 1b, 2a zakres podstawowy Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Materiałem, który jest propozycją regulacji oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl. VI) I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Sylabus. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

Sylabus. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie WyŜsza Szkoła w Przemyślu Zamiejscowy Wydział w Rzeszowie Sylabus 1. Kierunek studiów: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 00/009. Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 3. Rok studiów I, semestr: I - II. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 2/POZIOM A1

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 2/POZIOM A1 KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 2/POZIOM A1 Opis Przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Język obcy Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do uchwały 4/ 2015 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 22 września 2015 r. Podstawowe informacje OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kierunek studiów / Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis zmian PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PLANU STUDIÓW dla Kierunku FILOLOGIA

Opis zmian PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PLANU STUDIÓW dla Kierunku FILOLOGIA załącznik do uchwały nr XXXIV/211/15 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 czerwca 2015 roku Opis zmian PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PLANU STUDIÓW dla Kierunku FILOLOGIA 1) w Opisie kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

15 (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta 30 (CNPS) Liczba punktów ECTS 1 w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

15 (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta 30 (CNPS) Liczba punktów ECTS 1 w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom Język niemiecki STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język niemiecki B+ Nazwa w języku angielskim German Language B+ Kierunek studiów (jeśli dotyczy) - Specjalność

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE. Opracowały: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE. Opracowały: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE Opracowały: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask Celem nauczania języka angielskiego jest przede wszystkim rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą PrzedmiotowychZasad Oceniania z Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności Ilość godzin Cena za godzinę B1.1 Wyrównawcze Kurs przeznaczony jest dla studentów programów anglojęzycznych w dziedzinie biznesu i stosunków międzynarodowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ:

JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ: JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ: zgodność z tematem wkład pracy, przygotowanie poprawność gramatyczna wymowa - poprawność fonetyczna zasób słownictwa i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski III. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA Kierunek stopień Tryb

Bardziej szczegółowo