KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH"

Transkrypt

1 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia pierwszego stopnia, nienauczycielskie, stacjonarne I Rok

2 Sylwetka Absolwenta filologia germańska o profilu ogólnym: Absolwent studiów filologii germańskiej pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka niemieckiego. Posiada podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów niemieckojęzycznych oraz wiedzę i umiejętności w zakresie języków specjalistycznych (np. niemiecki język biznesu). Studia pozwolą absolwentowi na podjęcie pracy w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, handlu i turystyce oraz w sektorach usług wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego, takich jak jednostki administracji oraz instytucje kulturalne. 2

3 Sylwetka Absolwenta filologia germańska o profilu ogólnym:... 2 A. Przedmioty podstawowe... 4 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO (PNJN)... 4 PNJN Pisanie... 6 PNJN Rozumienie ze słuchu... 8 PNJN Rozumienie tekstu czytanego PNJN Gramatyka praktyczna PNJN Praca z podręcznikiem PNJN Fonetyka praktyczna PNJN Konwersacje PNJN Słownictwo tematyczne B. Przedmioty kierunkowe Akwizycja języka Fonetyka języka niemieckiego Gramatyka opisowa języka niemieckiego Historia literatury niemieckiej Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego Wstęp do literaturoznawstwa C. Pozostałe przedmioty Lektorat języka angielskiego Lektorat języka francuskiego Lektorat języka rosyjskiego Lektorat języka włoskiego Łacina Technologia informacyjna w pracy filologa Zasady udzielania pierwszej pomocy

4 A. Przedmioty podstawowe Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS 34 ECTS ( ) 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów I 9 Semestr 1, 2 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin 345 h ( ) PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIEC- KIEGO (PNJN) 12 Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący dr Radosław Pytlik mgr Joanna Boratyńska-Sumara mgr Joanna Graca mgr Monika Lenkiewicz mgr Anna Sikora 14 Język wykładowy j. niemiecki, j. polski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) obszar nauk humanistycznych NIE Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi u (A2) Przedmiot ma formę modułu, w którego skład wchodzi kilka przedmiotów. Efekty kształcenia zostały podane osobno dla kaŝdej części składowej PNJN - metody podające: objaśnienie, opis - metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna - metody eksponujące: nagrania audio i video - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego - ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć - aktywność na zajęciach - wymagana frekwencja - egzamin pisemny i ustny - zaliczenie z oceną po semestrze 1, zaliczenie i egzamin (pisemny oraz ustny) po semestrze 2 Zajęcia obejmują kształcenie sprawności zarówno produktywnych, jak i receptywnych. W ramach zajęć realizowane są treści, które 4

5 23 Treści kształcenia (pełny opis) Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym umoŝliwić mają studentom osiągnięcie po dwóch semestrach nauki poziomu B1. Na moduł PNJN składają się następujące przedmioty: PNJN Pisanie PNJN Rozumienie ze słuchu PNJN Rozumienie tekstu czytanego PNJN Gramatyka praktyczna PNJN Praca z podręcznikiem PNJN Fonetyka praktyczna PNJN Konwersacje PNJN Słownictwo tematyczne Wykaz obowiązującej literatury został podany osobno dla kaŝdej części składowej PNJN 5

6 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów filologia 3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu PNJN Pisanie 4 Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów pierwszy 9 Semestr 1, 2 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący dr Radosław Pytlik 14 Język wykładowy niemiecki, polski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia obszar nauk humanistycznych NIE Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi u (A2) Umiejętności: - ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (FI1P_U01); - opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej (FI1P_U02); - posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a takŝe róŝnych źródeł (FI1P_04); Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01); - charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność i róŝnorodność kulturową, jest świadomy wyzwań globalnych (FI1P_K07); - jest gotowy do podejmowania wyzwań, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycz- 6

7 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym nego myślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08). - metody podające: objaśnienie, opis - metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego - ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć - aktywność na zajęciach - wymagana wysoka frekwencja - zaliczenie testów cząstkowych, prac domowych i egzaminu Student ćwiczy sprawność pisania na poziomie B1 ESOKJ. Treści będące przedmiotem zajęć to: List prywatny (prośba o udzielenie informacji/rady). List formalny (prośba o udzielenie informacji/rady; list reklamacyjny; list motywacyjny; list czytelnika). śyciorys tabelaryczny. Streszczenie artykułu prasowego. Opowiadanie. Pisanie kreatywne: rozprawka. Zajęcie stanowiska w danej sprawie /w oparciu o artykuł prasowy/. Charakterystyka osób. Opis grafiki, wykresu. Rekonstrukcja tekstu. Literatura podstawowa: - Franck, N., Fit fürs Studium. Erfolgreich lesen, reden, schreiben, München Goethe Institut (Hg.): Schreiben, Fremdsprache Deutsch, München - Kast, Bernd, Fertigkeit Schreiben, München Memo, Langenscheidt - Moment mal! cz. 3, Langenscheidt Literatura uzupełniająca: - Perlmann-Balme, M.: em Hauptkurs, Max Hueber Verlag - Poenicke, K., Die schriftliche Arbeit, Mannheim

8 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów Filologia Germańska 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów I 9 Semestr 1 i 2 PNJN Rozumienie ze słuchu 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący mgr Joanna Graca 14 Język wykładowy niemiecki 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia Obszar nauk humanistycznych nie Znajomość języka niemieckiego określona warunkami przyjęcia na studia. -student rozumie ze słuchu wypowiedzi w formie dialogu oraz monologu, prezentacji FI1P_W01 -potrafi określić w skrócie, czego dotyczyła wysłuchana wypowiedź, prezentacja (rozumienie globalne) FI1P_U06 -potrafi wybrać istotne informacje ze słuchanego tekstu (rozumienie selektywne) FI1P_U06 -rozumie konieczność częstego indywidualnego słuchania tekstów mówionych (radio, telewizja, Internet)FI1P_U07 -potrafi sam znaleźć w mediach odpowiadające jego umiejętnościom materiały ćwiczeniowe FI1P_U07,FI1p_U16 metody eksponujące: nagrania audio i video metody podające: objaśnianie słownictwa, konstrukcji gramatycznych występujących w słuchanym materiale ocenianie ciągłe (testy polegające na sprawdzaniu umiejętności zrozumienia szukanych informacji) aktywność na zajęciach wymagana frekwencja zaliczenie z oceną po 1 semestrze zaliczenie, egzamin po 2 semestrze 8

9 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym -krótkie rozmowy z Ŝycia codziennego rodzina, zainteresowania, studia, praca, spędzanie wolnego czasu itp. -rozmowy telefoniczne -wiadomości, prognoza pogody -audycje popularno-naukowe -krótkie formy filmowe -prezentacje (rozumienie informacji podczas zwiedzania miasta, muzeum) -zapowiedzi na dworcu, lotnisku -informacje telefoniczne, automatyczna sekretarka Rozumienie podstawowych form komunikacji słownej w obcym języku - Materiał audio zawarty w dostępnych podręcznikach dla poziomu B1 EOKJ -materiały internetowe do nauki rozumienia ze słuchu (np. ćwiczenia w portalu Deutsche Welle) 9

10 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów Filologia Germańska 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów pierwszy 9 Semestr pierwszy i drugi 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne PNJN Rozumienie tekstu czytanego 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący mgr Joanna Boratyńska-Sumara 14 Język wykładowy niemiecki 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia Nauki humanistyczne Nie Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi przyjęcia na studiów (A2). Umiejętności: Student ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla standardów kierunku na tym etapie nauki (FI1P_U01). Student opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania zadań typowych dla pracy z tekstem o róŝnym stopniu formalności i ekspresji. (FI1P_U02). Student potrafi skutecznie stosować strategie pracy z tekstem, strategie uczenia się i uŝycia języka (FI1P_U16). Kompetencje: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności czytania ze zrozumieniem, zna strategie pracy z tekstem, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01). Poprzez lekturę tekstów student zdobywa wiedzę o charakterze kulturoznawczym i realioznawczym, charakteryzuje 10

11 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) się tolerancją, otwartością na odmienność i róŝnorodność kulturową (FI1P_K07). Rozwiązując zadania typu: przygotowanie inscenizacji w oparciu o tekst, opowiadanie z róŝnych perspektyw, przedstawienie swoich interpretacji tekstów, dyskusja na tematy poruszone w tekstach i stosując inne kreatywne formy pracy z tekstem student, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08). metody podające: objaśnienie, opis metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja, wypowiedzi indywidualne metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur gramatycznych, ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia i pisania Sprawdzanie i ocena efektów kształcenia na podstawie: testów pisemnych na rozumienie tekstu, testów sprawdzających umiejętność zastosowania poznanego słownictwa oraz na podstawie bieŝących wypowiedzi ustnych dokumentujących umiejętność poprawnej analizy tekstu. Zaliczenie z oceną po 1 semestrze: Wymagana frekwencja na zajęciach, zaliczenie pisemnych testów cząstkowych, systematyczne przygotowanie do zajęć, aktywne uczestniczenie w zajęciach. Zaliczenie + egzamin po 2 semestrze: Egzamin: pozytywna ocena pracy pisemnej Na rozumienie tekstu oraz umiejętność wyjaśnienia nieznanego słownictwa z kontekstu oraz test sprawdzający umiejętność uŝycia słownictwa poznanego na zajęciach. Na zajęciach ćwiczona jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pisanych., głownie krótkich tekstów literackich znajomość tekstów typu podręcznikowego oraz pogłębiana znajomość języka, w tym słownictwa, poprzez czytanie tekstów o róŝnej tematyce i róŝnej formie ekspresji. Studenci są zapoznawani z róŝnymi strategiami pracy z tekstem oraz poszerzają wiedzę realioznawczą i kulturoznawczą. Zajęcia słuŝą rozwijaniu sprawności receptywnych tj. czytania ze zrozumieniem.. Studenci stosują róŝne strategie czytania: rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe (tytuł, sło- 11

12 wa kluczowe, forma graficzna, rodzaj tekstu, kontekst, ilustracje itp.), poznają róŝne formy pracy z tekstem jak np. stawianie hipotez dotyczących treści,, inscenizacje, opowiadanie z róŝnych perspektyw, streszczenie, interpretacja, rozpoznawanie struktury tekstu, zrozumienie głównej myśli tekstu, przewidywanie rozwoju argumentacji, wyciąganie wniosków, odróŝnianie faktów od opinii, zrozumienie nieznanych słów z kontekstu (kontekst zdania i paragrafu, wykorzystania wskazówek gramatycznych, interpunkcji itp Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym Przykładowe lektury: Teksty literackie: Johann Peter Hebel, Die leichteste Todesstrafe Siegfried Lenz, Eine Liebesgeschichte Siegfried Lenz, Die Nacht im Hotel Wolfdietrich Schnurre, Was draußen passiert Friedrich Karl Wächter, Der Anti-Struwwelpeter (1970) Heinrich Hoffmann, Der Struwwelpeter (1847) Franz Tumler, Der Mann, der stets pünktlich war Hans Chrystian Andersen, Das Mädchen mit den Schwefelhölzchen Brüder Grimm. Dornröschen. Wolfdietrich Schnurre, Die Leihgabe Heinrich Böll, Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral Weber, Hans, Vorschläge 1 neu literarische Texte für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Goethe Institut Inter Nationes 2002 Weber, Hans, Vorschläge 2 literarische Texte Anregungen für den Unterricht, Goethe Institut Inter Nationes 1998 Weber, Hans, Vorschläge 3 neu literarische Texte für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache Märchen der Brüder Grimm, Goethe Institut Inter Nationes

13 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów filologia 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów pierwszy 9 Semestr 1, 2 PNJN Gramatyka praktyczna 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący dr Radosław Pytlik 14 Język wykładowy niemiecki, polski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia obszar nauk humanistycznych NIE Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi u (A2) Wiedza: - zna podstawową terminologię z zakresu nauk filologicznych (językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) związaną z wybraną sferą działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej (FI1P_W03); Umiejętności: - ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (FI1P_U01); - opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej (FI1P_U02); - potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i uŝycia języka (FI1P_U16); Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01); - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŝne role (FI1P_K02); 13

14 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS - charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność i róŝnorodność kulturową, jest świadomy wyzwań globalnych (FI1P_K07); - jest gotowy do podejmowania wyzwań, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08). - metody podające: objaśnienie, opis - metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego - ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć - aktywność na zajęciach - wymagana wysoka frekwencja - zaliczenie testów cząstkowych, prac domowych i egzaminu Student ćwiczy wybrane zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego na poziomie B1 ESOKJ. Czasowniki mocne i nieregularne. Ćwiczenia oparte na układaniu zdań z podanych wyrazów w czasie Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt i Futur I. Czasowniki z dopełnieniem w celowniku, celowniku i bierniku oraz z dopełnieniem przyimkowym. Znaczenie podstawowe czasowników modalnych. Strona czynna i bierna. Formy konkurencyjne strony biernej z czynnikiem modalnym i bez niego. Konstrukcje bezokolicznikowe. Imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego; tworzenie imiesłowów oraz ich uŝycie. Tryb przypuszczający w róŝnych typach zdań; tryb przypuszczający w mowie zaleŝnej. Przymiotnik deklinacja po rodzajniku i zaimkach, stopniowanie przymiotnika, wyjątki w stopniowaniu. Rzeczownik deklinacja mocna i słaba. UŜycie rodzajnika. Literatura podstawowa: Swerlowa, O. (2006): Grammatik & Konversation 2, Langenscheidt Földeak, H. (1994): Sag s besser, Bd. 1/2, Verlag für Deutsch Hall/Scheiner (1995): Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch Clamer, F./Heilmann, E. (2007): Übungsgrammatik für die Grundstufe, Niveau A2-B2, Verlag Liebaug-Dartmann Literatura uzupełniająca: Schmitt, R. (1994): Weg mit den typischen Fehlern!, Verlag für Deutsch 14

15 27 28 Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym 15

16 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów Filologia Germańska 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów I 9 Semestr 1 i 2 PNJN Praca z podręcznikiem 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący mgr Joanna Graca 14 Język wykładowy niemiecki 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia 19 Stosowane metody dydaktyczne Obszar nauk humanistycznych nie Znajomość języka niemieckiego określona warunkami przyjęcia na studia. -student posiada ustną kompetencje językową FI1P_W01 -rozumie wypowiedzi słowne oraz formy pisemne (teksty oryginalne) -potrafi samodzielnie przedstawić przed grupą róŝne zagadnienia (tematy dotyczące Ŝycia codziennego) -umie poprowadzić rozmowę, dyskusję -potrafi uŝywać konstrukcji gramatycznych i leksykalnych w języku mówionym i pisanym -zna podstawowe problemy z zakresu interkulturowości, rozumie oraz umie akceptować odmienności kulturowe -potrafi samodzielnie pracować z tekstem stosując róŝne strategie w pracy z tekstem FI1P-U16 -potrafi pracować w grupie FI1P_K02 -wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów FI1P_U05 -rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, systematycznej pracy, uczenia się przez całe Ŝycie FI1P_K01 metody podające: objaśnienie, opis metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna metody eksponujące: nagrania audio i video 16

17 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) przygotowanie do zajęć aktywność na zajęciach wymagana frekwencja 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) 24 Literatura podstawowa i uzupełniająca zaliczenie z oceną po 1 semestrze zaliczenie, egzamin po 2 semestrze Zdobycie przez studenta kompetencji językowej na poziomie B1 EOKJ -sport dyscypliny sportowe, sport amatorski i wyczynowy, rola sportu w Ŝyciu człowieka, przebieg kariery sportowej ( przykładowe wywiady ze sportowcami) -dom i mieszkanie opis domu, mieszkania, poszukiwanie mieszkania/pokoju do wynajęcia, ogłoszenia wynajmu/sprzedaŝy nieruchomości, rozmowa informacyjna, spotkanie z maklerem, uzgodnienie warunków najmu/kupna -podróŝe podróŝ pociągiem, samochodem, samolotem, informacje na dworcu, lotnisku, opis trasy, kupno biletów (kasa, Internet) -określanie terminów (spotkania, wyjazdy, wizyty u lekarza itp.) -nawiązywanie znajomości i przyjaźni cechy charakteru człowieka, oczekiwania względem przyjaciela/partnera, opis osoby (wygląd, charakter) -wady i zalety mieszkania za granicą, problemy róŝnic kulturowych, szanse zawodowe w kraju i za granicą, studia/kursy zagraniczne -plany na przyszłość, marzenia i moŝliwości ich realizacji -choroby, leczenie, metody domowe, porady lekarskie, opis dolegliwości, opis działania leku oraz moŝliwości stosowania -zwiedzanie miasta, krótki opis zabytków i ciekawych miejsc, rezerwacja hotelu Lektura podstawowa: - Tangram aktuell 3, Hueber Polska, 2010 lub -Moment mal! Cz. 3, Langenscheidt, Warszawa, 2010 Lektura uzupełniająca: -ulotki informacyjne i reklamowe w j. niemieckim -materiały własne przygotowane przez prowadzącego zajęcia (ćwiczenia gramatyczne i leksykalne) 25 Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów ECTS 17

18 27 28 ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym 18

19 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny; Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów filologia 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów I 9 Semestr I, II PNJN Fonetyka praktyczna 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący mgr Magdalena Bodniak 14 Język wykładowy j. niemiecki, j. polski 15 Zakres nauk podstawowych nauki humanistyczne; językoznawstwo 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku nie 17 Wymagania wstępne brak 18 Efekty kształcenia Umiejętności: 1. Student posiada umiejętność prawidłowej artykulacji głosek j. niemieckiego, w szczególności głosek trudnych dla rodzimego uŝytkownika j. polskiego (samogłoski napięte, zamknięte, długie, umlauty, Ich Laut, spółgłoska nosowa zwarta [ŋ], zjawiska ko artykulacyjne); FI1P_U01 H1P_U14 2. Student posiada umiejętność prawidłowej intonacji niemieckiej w róŝnych typach zdań oraz prawidłowej interpretacji prostych tekstów niemieckojęzycznych; FI1P_U01 H1P_U14 3. Student opanował wymowę niemiecką w sposób konieczny do skutecznego porozumiewania się w tym języku; FI1P_U02 H1P_U14 4. Student potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się wymowy niemieckiej w celu nawykowego jej uŝycia podczas wypowiadania się w j. niemieckim; FI1P_U16 Kompetencje społeczne: 1. Student ma świadomość poziomu swych umiejętności i rozumie potrzebę doskonalenia swej kompetencji językowej w 19

20 zakresie wymowy niemieckiej; FI1P_K01 H1P_K01 2. Student jest świadom odmienności wymowy niemieckiej występującej na obszarze niemieckojęzycznym, akceptuje ją i jest otwarty na róŝnorodność kulturową tego obszaru i umie rozwiązywać problemy z tym związane; FI1P_K07, FI1P_K08; 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 1. Metody podające: objaśnienia, opis. 2. Metody eksponujące: nagrania audio. 3. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe: I semestr: - prezentacja przez nauczyciela prawidłowej wymowy trudnych głosek i powtarzanie ich przez studentów do momentu opanowania umiejętności ich prawidłowej wymowy - automatyzacja prawidłowej wymowy trudnych głosek poprzez stosowanie ćwiczeń imitacyjnych, ćwiczeń zawierających opozycje fonologiczne, duŝą ilość wyrazów i zdań zawierających ćwiczone dźwięki, tłumaczenie zdań zawierających wyrazy z ćwiczonymi głoskami - utrwalenie materiału poprzez ćwiczenia w laboratorium językowym II semestr: - ćwiczenia imitacyjne w zakresie prozodii niemieckiej - automatyzacja prawidłowej wymowy trudnych głosek poprzez stosowanie ćwiczeń imitacyjnych, ćwiczeń zawierających opozycje fonologiczne, duŝą ilość wyrazów i zdań zawierających ćwiczone dźwięki, tłumaczenie zdań zawierających wyrazy z ćwiczonymi głoskami; - utrwalenie materiału poprzez ćwiczenia w laboratorium językowym - ćwiczenie prawidłowej interpretacji tekstu z jednoczesną prawidłową artykulacja głosek niemieckich. Sprawdzanie i ocena efektów kształcenia na podstawie prawidłowego zastosowania wyuczonych umiejętności w znanych i nieznanych tekstach róŝnego rodzaju. Studenci prezentują przygotowane ćwiczenia i teksty ocena na bieŝąco, nagrania magnetofonowe, uŝycie prawidłowych znaków transkrypcji fonetycznej. 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Aktywność na zajęciach. 3. Wymagana frekwencja. 4. I semestr: sprawdzian ustny zestawy słów, wyraŝeń i zdań zawierających ćwiczone dźwięki (nagranie magnetofonowe); II semestr: kolokwium ustne p interpretacja tekstów znanych i nieznanych 20

21 (dźwięki i intonacja). 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) 24 Literatura podstawowa i uzupełniająca Ćwiczenia z fonetyki niemieckiej obejmują cechy samogłosek, dyftongi oraz spółgłoski, w szczególności te nie występujące w języku polskim, a takŝe zjawiska koartykulacyjne, akcent wyrazowy i rodzaje intonacji w róŝnych typach zdań niemieckich. I semestr: 1. Podstawowe reguły wymowy niemieckich samogłosek i spółgłosek 2. Koartykulacja pojęcia i podstawowe zasady wymowy 3. Podstawowe zasady prozodii j. niemieckiego akcent, intonacja. 4. Ćwiczenia z fonetyki j. niemieckiego obejmują: a) samogłoski długie i krótkie, z zaokrągleniem i bez zaokrąglenia warg, b) dyftongi, c) spółgłoski zwarto wybuchowe z przydechem, d) Ich Laut e) Ach - Laut f) spółgłoskę zwartą nosową [η], g) zjawiska koartykulacyjne. 5. Na zajęciach kaŝdorazowo zwraca się uwagę na moŝliwość interferencji międzyjęzykowej i wykorzystanie tej wiedzy w zawodzie nauczyciela j. niemieckiego. II semestr: 1. Powtórzenie i utrwalenie umiejętności artykulacyjnych dotyczących dźwięków j. niemieckiego. 2. Praca nad prawidłowym akcentem wyrazowym (akcent dynamiczny, stały, na sylabie piennej) i zdaniowym oraz nad intonacją zdania niemieckiego (opadająca, wznosząca się i zawieszona w zdaniach oznajmujących, wykrzyknikach i pytaniach). 3. Wyrobienie umiejętność interpretacji tekstu z uwzględnieniem uprzednio wyrobionych i uaktywnieniem zdobytych wiadomości. 4. Kontynuacja ćwiczeń wymowy wyjątków i wyrazów obcych. Literatura podstawowa: 1. MORCINIEC, N., PRĘDOTA, S.: Podręcznik wymowy niemieckiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa TERTEL, R. K. : Wymowa niemiecka. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1989 (podręcznik i kasety) 3. Podręcznik stosowany do zajęć PNJN 21

22 sprawności zintegrowane. 4. DIELING, H. : Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch. Langenscheidt STOCK, E., HIRSCHFELD, U. (hsgb.): Phometil. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt 6. STOCK, E.: Deutsche Intonation. Langenscheidt 1996 Literatura uzupełniająca: 1. KREUZER, U., PAWLOWSKI, K. : Deutsche Hochlautung. Praktische Aussprachelehre.Ernst Klett, Stuttgart, MIDDLEMAN, D. : Sprechen Hören Sprechen. Übungen zur deutschen Aussprache. Verlag für Deutsch, 1999 (podręcznik i kasety 3. GÖBEL, H., GRAFFMANN, H., HEUMANN, E. : Ausspracheschulung Deutsch. Inter Nationes, 1985 (materiały i kasety) Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym 22

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ Wydział Filozoficzny w Zagrzebiu Instytut Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Katedra Języka i Literatury Polskiej STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ PROJEKT PROGRAMU Treść

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia Edited by Zdzisław Wąsik Advisory Board Janusz Arabski (Katowice) Jerzy Bańczerowski (Poznań) Andrzej

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja 2. Kod modułu : 006A 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo