KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH"

Transkrypt

1 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia pierwszego stopnia, nienauczycielskie, stacjonarne I Rok

2 Sylwetka Absolwenta filologia germańska o profilu ogólnym: Absolwent studiów filologii germańskiej pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka niemieckiego. Posiada podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów niemieckojęzycznych oraz wiedzę i umiejętności w zakresie języków specjalistycznych (np. niemiecki język biznesu). Studia pozwolą absolwentowi na podjęcie pracy w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, handlu i turystyce oraz w sektorach usług wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego, takich jak jednostki administracji oraz instytucje kulturalne. 2

3 Sylwetka Absolwenta filologia germańska o profilu ogólnym:... 2 A. Przedmioty podstawowe... 4 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO (PNJN)... 4 PNJN Pisanie... 6 PNJN Rozumienie ze słuchu... 8 PNJN Rozumienie tekstu czytanego PNJN Gramatyka praktyczna PNJN Praca z podręcznikiem PNJN Fonetyka praktyczna PNJN Konwersacje PNJN Słownictwo tematyczne B. Przedmioty kierunkowe Akwizycja języka Fonetyka języka niemieckiego Gramatyka opisowa języka niemieckiego Historia literatury niemieckiej Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego Wstęp do literaturoznawstwa C. Pozostałe przedmioty Lektorat języka angielskiego Lektorat języka francuskiego Lektorat języka rosyjskiego Lektorat języka włoskiego Łacina Technologia informacyjna w pracy filologa Zasady udzielania pierwszej pomocy

4 A. Przedmioty podstawowe Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS 34 ECTS ( ) 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów I 9 Semestr 1, 2 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin 345 h ( ) PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIEC- KIEGO (PNJN) 12 Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący dr Radosław Pytlik mgr Joanna Boratyńska-Sumara mgr Joanna Graca mgr Monika Lenkiewicz mgr Anna Sikora 14 Język wykładowy j. niemiecki, j. polski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) obszar nauk humanistycznych NIE Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi u (A2) Przedmiot ma formę modułu, w którego skład wchodzi kilka przedmiotów. Efekty kształcenia zostały podane osobno dla kaŝdej części składowej PNJN - metody podające: objaśnienie, opis - metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna - metody eksponujące: nagrania audio i video - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego - ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć - aktywność na zajęciach - wymagana frekwencja - egzamin pisemny i ustny - zaliczenie z oceną po semestrze 1, zaliczenie i egzamin (pisemny oraz ustny) po semestrze 2 Zajęcia obejmują kształcenie sprawności zarówno produktywnych, jak i receptywnych. W ramach zajęć realizowane są treści, które 4

5 23 Treści kształcenia (pełny opis) Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym umoŝliwić mają studentom osiągnięcie po dwóch semestrach nauki poziomu B1. Na moduł PNJN składają się następujące przedmioty: PNJN Pisanie PNJN Rozumienie ze słuchu PNJN Rozumienie tekstu czytanego PNJN Gramatyka praktyczna PNJN Praca z podręcznikiem PNJN Fonetyka praktyczna PNJN Konwersacje PNJN Słownictwo tematyczne Wykaz obowiązującej literatury został podany osobno dla kaŝdej części składowej PNJN 5

6 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów filologia 3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu PNJN Pisanie 4 Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów pierwszy 9 Semestr 1, 2 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący dr Radosław Pytlik 14 Język wykładowy niemiecki, polski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia obszar nauk humanistycznych NIE Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi u (A2) Umiejętności: - ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (FI1P_U01); - opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej (FI1P_U02); - posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a takŝe róŝnych źródeł (FI1P_04); Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01); - charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność i róŝnorodność kulturową, jest świadomy wyzwań globalnych (FI1P_K07); - jest gotowy do podejmowania wyzwań, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycz- 6

7 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym nego myślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08). - metody podające: objaśnienie, opis - metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego - ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć - aktywność na zajęciach - wymagana wysoka frekwencja - zaliczenie testów cząstkowych, prac domowych i egzaminu Student ćwiczy sprawność pisania na poziomie B1 ESOKJ. Treści będące przedmiotem zajęć to: List prywatny (prośba o udzielenie informacji/rady). List formalny (prośba o udzielenie informacji/rady; list reklamacyjny; list motywacyjny; list czytelnika). śyciorys tabelaryczny. Streszczenie artykułu prasowego. Opowiadanie. Pisanie kreatywne: rozprawka. Zajęcie stanowiska w danej sprawie /w oparciu o artykuł prasowy/. Charakterystyka osób. Opis grafiki, wykresu. Rekonstrukcja tekstu. Literatura podstawowa: - Franck, N., Fit fürs Studium. Erfolgreich lesen, reden, schreiben, München Goethe Institut (Hg.): Schreiben, Fremdsprache Deutsch, München - Kast, Bernd, Fertigkeit Schreiben, München Memo, Langenscheidt - Moment mal! cz. 3, Langenscheidt Literatura uzupełniająca: - Perlmann-Balme, M.: em Hauptkurs, Max Hueber Verlag - Poenicke, K., Die schriftliche Arbeit, Mannheim

8 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów Filologia Germańska 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów I 9 Semestr 1 i 2 PNJN Rozumienie ze słuchu 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący mgr Joanna Graca 14 Język wykładowy niemiecki 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia Obszar nauk humanistycznych nie Znajomość języka niemieckiego określona warunkami przyjęcia na studia. -student rozumie ze słuchu wypowiedzi w formie dialogu oraz monologu, prezentacji FI1P_W01 -potrafi określić w skrócie, czego dotyczyła wysłuchana wypowiedź, prezentacja (rozumienie globalne) FI1P_U06 -potrafi wybrać istotne informacje ze słuchanego tekstu (rozumienie selektywne) FI1P_U06 -rozumie konieczność częstego indywidualnego słuchania tekstów mówionych (radio, telewizja, Internet)FI1P_U07 -potrafi sam znaleźć w mediach odpowiadające jego umiejętnościom materiały ćwiczeniowe FI1P_U07,FI1p_U16 metody eksponujące: nagrania audio i video metody podające: objaśnianie słownictwa, konstrukcji gramatycznych występujących w słuchanym materiale ocenianie ciągłe (testy polegające na sprawdzaniu umiejętności zrozumienia szukanych informacji) aktywność na zajęciach wymagana frekwencja zaliczenie z oceną po 1 semestrze zaliczenie, egzamin po 2 semestrze 8

9 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym -krótkie rozmowy z Ŝycia codziennego rodzina, zainteresowania, studia, praca, spędzanie wolnego czasu itp. -rozmowy telefoniczne -wiadomości, prognoza pogody -audycje popularno-naukowe -krótkie formy filmowe -prezentacje (rozumienie informacji podczas zwiedzania miasta, muzeum) -zapowiedzi na dworcu, lotnisku -informacje telefoniczne, automatyczna sekretarka Rozumienie podstawowych form komunikacji słownej w obcym języku - Materiał audio zawarty w dostępnych podręcznikach dla poziomu B1 EOKJ -materiały internetowe do nauki rozumienia ze słuchu (np. ćwiczenia w portalu Deutsche Welle) 9

10 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów Filologia Germańska 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów pierwszy 9 Semestr pierwszy i drugi 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne PNJN Rozumienie tekstu czytanego 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący mgr Joanna Boratyńska-Sumara 14 Język wykładowy niemiecki 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia Nauki humanistyczne Nie Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi przyjęcia na studiów (A2). Umiejętności: Student ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla standardów kierunku na tym etapie nauki (FI1P_U01). Student opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania zadań typowych dla pracy z tekstem o róŝnym stopniu formalności i ekspresji. (FI1P_U02). Student potrafi skutecznie stosować strategie pracy z tekstem, strategie uczenia się i uŝycia języka (FI1P_U16). Kompetencje: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności czytania ze zrozumieniem, zna strategie pracy z tekstem, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01). Poprzez lekturę tekstów student zdobywa wiedzę o charakterze kulturoznawczym i realioznawczym, charakteryzuje 10

11 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) się tolerancją, otwartością na odmienność i róŝnorodność kulturową (FI1P_K07). Rozwiązując zadania typu: przygotowanie inscenizacji w oparciu o tekst, opowiadanie z róŝnych perspektyw, przedstawienie swoich interpretacji tekstów, dyskusja na tematy poruszone w tekstach i stosując inne kreatywne formy pracy z tekstem student, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08). metody podające: objaśnienie, opis metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja, wypowiedzi indywidualne metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur gramatycznych, ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia i pisania Sprawdzanie i ocena efektów kształcenia na podstawie: testów pisemnych na rozumienie tekstu, testów sprawdzających umiejętność zastosowania poznanego słownictwa oraz na podstawie bieŝących wypowiedzi ustnych dokumentujących umiejętność poprawnej analizy tekstu. Zaliczenie z oceną po 1 semestrze: Wymagana frekwencja na zajęciach, zaliczenie pisemnych testów cząstkowych, systematyczne przygotowanie do zajęć, aktywne uczestniczenie w zajęciach. Zaliczenie + egzamin po 2 semestrze: Egzamin: pozytywna ocena pracy pisemnej Na rozumienie tekstu oraz umiejętność wyjaśnienia nieznanego słownictwa z kontekstu oraz test sprawdzający umiejętność uŝycia słownictwa poznanego na zajęciach. Na zajęciach ćwiczona jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pisanych., głownie krótkich tekstów literackich znajomość tekstów typu podręcznikowego oraz pogłębiana znajomość języka, w tym słownictwa, poprzez czytanie tekstów o róŝnej tematyce i róŝnej formie ekspresji. Studenci są zapoznawani z róŝnymi strategiami pracy z tekstem oraz poszerzają wiedzę realioznawczą i kulturoznawczą. Zajęcia słuŝą rozwijaniu sprawności receptywnych tj. czytania ze zrozumieniem.. Studenci stosują róŝne strategie czytania: rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe (tytuł, sło- 11

12 wa kluczowe, forma graficzna, rodzaj tekstu, kontekst, ilustracje itp.), poznają róŝne formy pracy z tekstem jak np. stawianie hipotez dotyczących treści,, inscenizacje, opowiadanie z róŝnych perspektyw, streszczenie, interpretacja, rozpoznawanie struktury tekstu, zrozumienie głównej myśli tekstu, przewidywanie rozwoju argumentacji, wyciąganie wniosków, odróŝnianie faktów od opinii, zrozumienie nieznanych słów z kontekstu (kontekst zdania i paragrafu, wykorzystania wskazówek gramatycznych, interpunkcji itp Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym Przykładowe lektury: Teksty literackie: Johann Peter Hebel, Die leichteste Todesstrafe Siegfried Lenz, Eine Liebesgeschichte Siegfried Lenz, Die Nacht im Hotel Wolfdietrich Schnurre, Was draußen passiert Friedrich Karl Wächter, Der Anti-Struwwelpeter (1970) Heinrich Hoffmann, Der Struwwelpeter (1847) Franz Tumler, Der Mann, der stets pünktlich war Hans Chrystian Andersen, Das Mädchen mit den Schwefelhölzchen Brüder Grimm. Dornröschen. Wolfdietrich Schnurre, Die Leihgabe Heinrich Böll, Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral Weber, Hans, Vorschläge 1 neu literarische Texte für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Goethe Institut Inter Nationes 2002 Weber, Hans, Vorschläge 2 literarische Texte Anregungen für den Unterricht, Goethe Institut Inter Nationes 1998 Weber, Hans, Vorschläge 3 neu literarische Texte für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache Märchen der Brüder Grimm, Goethe Institut Inter Nationes

13 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów filologia 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów pierwszy 9 Semestr 1, 2 PNJN Gramatyka praktyczna 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący dr Radosław Pytlik 14 Język wykładowy niemiecki, polski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia obszar nauk humanistycznych NIE Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi u (A2) Wiedza: - zna podstawową terminologię z zakresu nauk filologicznych (językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) związaną z wybraną sferą działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej (FI1P_W03); Umiejętności: - ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (FI1P_U01); - opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej (FI1P_U02); - potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i uŝycia języka (FI1P_U16); Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01); - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŝne role (FI1P_K02); 13

14 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) Literatura podstawowa i uzupełniająca Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS - charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność i róŝnorodność kulturową, jest świadomy wyzwań globalnych (FI1P_K07); - jest gotowy do podejmowania wyzwań, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08). - metody podające: objaśnienie, opis - metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego - ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć - aktywność na zajęciach - wymagana wysoka frekwencja - zaliczenie testów cząstkowych, prac domowych i egzaminu Student ćwiczy wybrane zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego na poziomie B1 ESOKJ. Czasowniki mocne i nieregularne. Ćwiczenia oparte na układaniu zdań z podanych wyrazów w czasie Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt i Futur I. Czasowniki z dopełnieniem w celowniku, celowniku i bierniku oraz z dopełnieniem przyimkowym. Znaczenie podstawowe czasowników modalnych. Strona czynna i bierna. Formy konkurencyjne strony biernej z czynnikiem modalnym i bez niego. Konstrukcje bezokolicznikowe. Imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego; tworzenie imiesłowów oraz ich uŝycie. Tryb przypuszczający w róŝnych typach zdań; tryb przypuszczający w mowie zaleŝnej. Przymiotnik deklinacja po rodzajniku i zaimkach, stopniowanie przymiotnika, wyjątki w stopniowaniu. Rzeczownik deklinacja mocna i słaba. UŜycie rodzajnika. Literatura podstawowa: Swerlowa, O. (2006): Grammatik & Konversation 2, Langenscheidt Földeak, H. (1994): Sag s besser, Bd. 1/2, Verlag für Deutsch Hall/Scheiner (1995): Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch Clamer, F./Heilmann, E. (2007): Übungsgrammatik für die Grundstufe, Niveau A2-B2, Verlag Liebaug-Dartmann Literatura uzupełniająca: Schmitt, R. (1994): Weg mit den typischen Fehlern!, Verlag für Deutsch 14

15 27 28 Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym 15

16 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów Filologia Germańska 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów I 9 Semestr 1 i 2 PNJN Praca z podręcznikiem 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący mgr Joanna Graca 14 Język wykładowy niemiecki 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku 17 Wymagania wstępne 18 Efekty kształcenia 19 Stosowane metody dydaktyczne Obszar nauk humanistycznych nie Znajomość języka niemieckiego określona warunkami przyjęcia na studia. -student posiada ustną kompetencje językową FI1P_W01 -rozumie wypowiedzi słowne oraz formy pisemne (teksty oryginalne) -potrafi samodzielnie przedstawić przed grupą róŝne zagadnienia (tematy dotyczące Ŝycia codziennego) -umie poprowadzić rozmowę, dyskusję -potrafi uŝywać konstrukcji gramatycznych i leksykalnych w języku mówionym i pisanym -zna podstawowe problemy z zakresu interkulturowości, rozumie oraz umie akceptować odmienności kulturowe -potrafi samodzielnie pracować z tekstem stosując róŝne strategie w pracy z tekstem FI1P-U16 -potrafi pracować w grupie FI1P_K02 -wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów FI1P_U05 -rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, systematycznej pracy, uczenia się przez całe Ŝycie FI1P_K01 metody podające: objaśnienie, opis metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna metody eksponujące: nagrania audio i video 16

17 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) przygotowanie do zajęć aktywność na zajęciach wymagana frekwencja 21 Forma i warunki zaliczenia 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) 24 Literatura podstawowa i uzupełniająca zaliczenie z oceną po 1 semestrze zaliczenie, egzamin po 2 semestrze Zdobycie przez studenta kompetencji językowej na poziomie B1 EOKJ -sport dyscypliny sportowe, sport amatorski i wyczynowy, rola sportu w Ŝyciu człowieka, przebieg kariery sportowej ( przykładowe wywiady ze sportowcami) -dom i mieszkanie opis domu, mieszkania, poszukiwanie mieszkania/pokoju do wynajęcia, ogłoszenia wynajmu/sprzedaŝy nieruchomości, rozmowa informacyjna, spotkanie z maklerem, uzgodnienie warunków najmu/kupna -podróŝe podróŝ pociągiem, samochodem, samolotem, informacje na dworcu, lotnisku, opis trasy, kupno biletów (kasa, Internet) -określanie terminów (spotkania, wyjazdy, wizyty u lekarza itp.) -nawiązywanie znajomości i przyjaźni cechy charakteru człowieka, oczekiwania względem przyjaciela/partnera, opis osoby (wygląd, charakter) -wady i zalety mieszkania za granicą, problemy róŝnic kulturowych, szanse zawodowe w kraju i za granicą, studia/kursy zagraniczne -plany na przyszłość, marzenia i moŝliwości ich realizacji -choroby, leczenie, metody domowe, porady lekarskie, opis dolegliwości, opis działania leku oraz moŝliwości stosowania -zwiedzanie miasta, krótki opis zabytków i ciekawych miejsc, rezerwacja hotelu Lektura podstawowa: - Tangram aktuell 3, Hueber Polska, 2010 lub -Moment mal! Cz. 3, Langenscheidt, Warszawa, 2010 Lektura uzupełniająca: -ulotki informacyjne i reklamowe w j. niemieckim -materiały własne przygotowane przez prowadzącego zajęcia (ćwiczenia gramatyczne i leksykalne) 25 Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów ECTS 17

18 27 28 ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym 18

19 Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny; Zakład Filologii Germańskiej 2 Kierunek studiów filologia 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu 5 Kod Erasmusa Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów I 9 Semestr I, II PNJN Fonetyka praktyczna 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator mgr Joanna Boratyńska-Sumara 13 Prowadzący mgr Magdalena Bodniak 14 Język wykładowy j. niemiecki, j. polski 15 Zakres nauk podstawowych nauki humanistyczne; językoznawstwo 16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku nie 17 Wymagania wstępne brak 18 Efekty kształcenia Umiejętności: 1. Student posiada umiejętność prawidłowej artykulacji głosek j. niemieckiego, w szczególności głosek trudnych dla rodzimego uŝytkownika j. polskiego (samogłoski napięte, zamknięte, długie, umlauty, Ich Laut, spółgłoska nosowa zwarta [ŋ], zjawiska ko artykulacyjne); FI1P_U01 H1P_U14 2. Student posiada umiejętność prawidłowej intonacji niemieckiej w róŝnych typach zdań oraz prawidłowej interpretacji prostych tekstów niemieckojęzycznych; FI1P_U01 H1P_U14 3. Student opanował wymowę niemiecką w sposób konieczny do skutecznego porozumiewania się w tym języku; FI1P_U02 H1P_U14 4. Student potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się wymowy niemieckiej w celu nawykowego jej uŝycia podczas wypowiadania się w j. niemieckim; FI1P_U16 Kompetencje społeczne: 1. Student ma świadomość poziomu swych umiejętności i rozumie potrzebę doskonalenia swej kompetencji językowej w 19

20 zakresie wymowy niemieckiej; FI1P_K01 H1P_K01 2. Student jest świadom odmienności wymowy niemieckiej występującej na obszarze niemieckojęzycznym, akceptuje ją i jest otwarty na róŝnorodność kulturową tego obszaru i umie rozwiązywać problemy z tym związane; FI1P_K07, FI1P_K08; 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia 1. Metody podające: objaśnienia, opis. 2. Metody eksponujące: nagrania audio. 3. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe: I semestr: - prezentacja przez nauczyciela prawidłowej wymowy trudnych głosek i powtarzanie ich przez studentów do momentu opanowania umiejętności ich prawidłowej wymowy - automatyzacja prawidłowej wymowy trudnych głosek poprzez stosowanie ćwiczeń imitacyjnych, ćwiczeń zawierających opozycje fonologiczne, duŝą ilość wyrazów i zdań zawierających ćwiczone dźwięki, tłumaczenie zdań zawierających wyrazy z ćwiczonymi głoskami - utrwalenie materiału poprzez ćwiczenia w laboratorium językowym II semestr: - ćwiczenia imitacyjne w zakresie prozodii niemieckiej - automatyzacja prawidłowej wymowy trudnych głosek poprzez stosowanie ćwiczeń imitacyjnych, ćwiczeń zawierających opozycje fonologiczne, duŝą ilość wyrazów i zdań zawierających ćwiczone dźwięki, tłumaczenie zdań zawierających wyrazy z ćwiczonymi głoskami; - utrwalenie materiału poprzez ćwiczenia w laboratorium językowym - ćwiczenie prawidłowej interpretacji tekstu z jednoczesną prawidłową artykulacja głosek niemieckich. Sprawdzanie i ocena efektów kształcenia na podstawie prawidłowego zastosowania wyuczonych umiejętności w znanych i nieznanych tekstach róŝnego rodzaju. Studenci prezentują przygotowane ćwiczenia i teksty ocena na bieŝąco, nagrania magnetofonowe, uŝycie prawidłowych znaków transkrypcji fonetycznej. 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Aktywność na zajęciach. 3. Wymagana frekwencja. 4. I semestr: sprawdzian ustny zestawy słów, wyraŝeń i zdań zawierających ćwiczone dźwięki (nagranie magnetofonowe); II semestr: kolokwium ustne p interpretacja tekstów znanych i nieznanych 20

21 (dźwięki i intonacja). 22 Treści kształcenia (skrócony opis) 23 Treści kształcenia (pełny opis) 24 Literatura podstawowa i uzupełniająca Ćwiczenia z fonetyki niemieckiej obejmują cechy samogłosek, dyftongi oraz spółgłoski, w szczególności te nie występujące w języku polskim, a takŝe zjawiska koartykulacyjne, akcent wyrazowy i rodzaje intonacji w róŝnych typach zdań niemieckich. I semestr: 1. Podstawowe reguły wymowy niemieckich samogłosek i spółgłosek 2. Koartykulacja pojęcia i podstawowe zasady wymowy 3. Podstawowe zasady prozodii j. niemieckiego akcent, intonacja. 4. Ćwiczenia z fonetyki j. niemieckiego obejmują: a) samogłoski długie i krótkie, z zaokrągleniem i bez zaokrąglenia warg, b) dyftongi, c) spółgłoski zwarto wybuchowe z przydechem, d) Ich Laut e) Ach - Laut f) spółgłoskę zwartą nosową [η], g) zjawiska koartykulacyjne. 5. Na zajęciach kaŝdorazowo zwraca się uwagę na moŝliwość interferencji międzyjęzykowej i wykorzystanie tej wiedzy w zawodzie nauczyciela j. niemieckiego. II semestr: 1. Powtórzenie i utrwalenie umiejętności artykulacyjnych dotyczących dźwięków j. niemieckiego. 2. Praca nad prawidłowym akcentem wyrazowym (akcent dynamiczny, stały, na sylabie piennej) i zdaniowym oraz nad intonacją zdania niemieckiego (opadająca, wznosząca się i zawieszona w zdaniach oznajmujących, wykrzyknikach i pytaniach). 3. Wyrobienie umiejętność interpretacji tekstu z uwzględnieniem uprzednio wyrobionych i uaktywnieniem zdobytych wiadomości. 4. Kontynuacja ćwiczeń wymowy wyjątków i wyrazów obcych. Literatura podstawowa: 1. MORCINIEC, N., PRĘDOTA, S.: Podręcznik wymowy niemieckiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa TERTEL, R. K. : Wymowa niemiecka. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1989 (podręcznik i kasety) 3. Podręcznik stosowany do zajęć PNJN 21

22 sprawności zintegrowane. 4. DIELING, H. : Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch. Langenscheidt STOCK, E., HIRSCHFELD, U. (hsgb.): Phometil. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt 6. STOCK, E.: Deutsche Intonation. Langenscheidt 1996 Literatura uzupełniająca: 1. KREUZER, U., PAWLOWSKI, K. : Deutsche Hochlautung. Praktische Aussprachelehre.Ernst Klett, Stuttgart, MIDDLEMAN, D. : Sprechen Hören Sprechen. Übungen zur deutschen Aussprache. Verlag für Deutsch, 1999 (podręcznik i kasety 3. GÖBEL, H., GRAFFMANN, H., HEUMANN, E. : Ausspracheschulung Deutsch. Inter Nationes, 1985 (materiały i kasety) Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia Sposób określenia liczby punktów ECTS Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS zajęcia o charakterze praktycznym 22

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: filologia Specjalność: filologia germańska Studia pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3 SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu / przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik kształcenia. Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Sylabus. Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik kształcenia. Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-5-10-jn Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu kształcenia. Język niemiecki. Typ przedmiotu/ modułu kształcenia. do wyboru

SYLLABUS. Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu kształcenia. Język niemiecki. Typ przedmiotu/ modułu kształcenia. do wyboru SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Język niemiecki do wyboru Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-1-15-t/n/jn 5 Kierunek, specjalność,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Język niemiecki I 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA Kierunek stopień tryb język

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. Program kształcenia, załącznik nr. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki II - opis przedmiotu

Język niemiecki II - opis przedmiotu Język niemiecki II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język niemiecki II Kod przedmiotu 09.0-WP-PEDP-JO2-N_pNadGenIE1OT Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka niemieckiego. 2. KIERUNEK: Finanse i rachunkowość

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka niemieckiego. 2. KIERUNEK: Finanse i rachunkowość KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka niemieckiego 2. KIERUNEK: Finanse i rachunkowość 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I i II, semestr

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Typ modułu Fonetyka obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom i profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka niemieckiego. 2. KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka niemieckiego. 2. KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka niemieckiego 2. KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I i II, semestr

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Strategie uczenia się języków obcych

SYLLABUS. Strategie uczenia się języków obcych SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Strategie obcych Do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-1-13-t/n/jn 5 Kierunek, specjalność,

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki IV - opis przedmiotu

Język niemiecki IV - opis przedmiotu Język niemiecki IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język niemiecki IV Kod przedmiotu 09.1-WP-PSChM-JN4-Ć-S14_pNadGenZZU1J Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Specjalność: Specjalizacje: Profil: filologia filologia germańska;

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka wczesnego nauczania języka niemieckiego - opis przedmiotu

Dydaktyka wczesnego nauczania języka niemieckiego - opis przedmiotu Dydaktyka wczesnego nauczania języka niemieckiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dydaktyka wczesnego nauczania języka niemieckiego Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-DWNN Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

samokształcenie 100h

samokształcenie 100h KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu JN w języku polskim Język niemiecki Nazwa przedmiotu w języku angielskim German USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne studiów MODUŁ KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/2/7 w języku polskim Gramatyka opisowa 2 w języku angielskim Descriptive grammar 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M2/2/7 w języku polskim Gramatyka opisowa 2 w języku angielskim Descriptive grammar 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/2/7 w języku polskim Gramatyka opisowa 2 w języku angielskim Descriptive grammar 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Specjalność: Specjalizacje: Profil: filologia filologia germańska;

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Specjalność: Profil: filologia filologia germańska: język niemiecki

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. Dostarczenie studentom dogłębnej wiedzy na temat angielskiego systemu fonologicznego.

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. Dostarczenie studentom dogłębnej wiedzy na temat angielskiego systemu fonologicznego. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Gramatyka opisowa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I, semestr 2 5.

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego przygotowanie do egzaminu Zertifikat B2 kształcenia

Sylabus. Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego przygotowanie do egzaminu Zertifikat B2 kształcenia Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego przygotowanie do egzaminu Zertifikat B2 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu

Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu 09.3-WH-FiP-GOP-1-K-S14_pNadGen0FA8C Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JW4-Ć-S14_pNadGenZODZ1 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Odpowiedzi ustne: - czytanie i rozumienie tekstu - konwersacja na podst. tekstu / odpowiedzi na pytania - krótkie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Politechniczny 2 Kierunek studiów Inżynieria materiałowa (studia stacjonarne) 3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 4

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia modułu. Wymagania wstępne

Cele i założenia modułu. Wymagania wstępne AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Moduł/Przedmiot: Konwersatorium przygotowujące do

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego integrierte Sprachfertigkeiten 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego integrierte Sprachfertigkeiten 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3 SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu / przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego integrierte Sprachfertigkeiten 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Moduł/Przedmiot: Język niemiecki Kod modułu: xxx

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2n German B2-2n Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr J.Majkowska Kula, mgr R.Muszyńska,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język czeski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni. 30 (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta 56 (CNPS)

Ćwiczenia Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni. 30 (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta 56 (CNPS) STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język niemiecki, poziom A1 Nazwa w języku angielskim German Language, Level A1 Kierunek studiów(jeśli dotyczy) - Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w pomieszczeniu ćwiczenia Humanistyki i letni Nauk Społecznych

Zajęcia w pomieszczeniu ćwiczenia Humanistyki i letni Nauk Społecznych KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/17 w języku polskim Czytanie tekstów ekonomicznych Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading economic texts USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Specjalność: Profil: filologia filologia germańska: język niemiecki

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego III Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Transport Studia II stopnia

Karta (sylabus) przedmiotu Transport Studia II stopnia Karta (sylabus) przedmiotu Transport Studia II stopnia Przedmiot: Język niemiecki Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: 2 Rok: II, III Semestr: III, IV, V, Forma studiów: stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B1 Foreign language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą KARTA KURSU Biologia z przyrodą (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Emisja głosu Voice emission Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator mgr Katarzyna Lange Zespół dydaktyczny mgr Katarzyna Lange Opis

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język niemiecki Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Wpisać Rok: II Semestr: III Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. specjalność: dziennikarska i nauczycielska. poziom kształcenia: studia pierwszego. profil kształcenia: praktyczny

SYLLABUS. specjalność: dziennikarska i nauczycielska. poziom kształcenia: studia pierwszego. profil kształcenia: praktyczny SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Kultura języka Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-17-s kierunek:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Logistyka. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Logistyka. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Logistyka 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I i II, semestr 1, 2, 3

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka kontrastywna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek studiów: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek studiów: Administracja WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji 1. Kierunek studiów: Administracja SYLABUS. Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego IV Przedmiot w języku angielskim:

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego IV Przedmiot w języku angielskim: Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego IV Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka obcego A2 Foreign language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka obcego A2 Foreign language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego A2 Foreign language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów Wszystkie

Bardziej szczegółowo

K_W04 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i/lub mediów w krajach anglojęzycznych

K_W04 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i/lub mediów w krajach anglojęzycznych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H) Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska z językiem biznesu Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka drugiego języka obcego II

Praktyczna nauka drugiego języka obcego II OPIS PRZEDMIOTÓW DO PLANU STUDIÓWNA ROK AKADEMICKI 2016/2017 PLAN STUDIÓW kierunek studiów: Filologia germańska profil studiów: ogólnoakademicki stopień: II ( ) forma studiów: stacjonarne specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Filologia (Filologia niemiecka) Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych Dziedzina kształcenia: dziedzina nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4s12-2013LS-S Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4s12-2013LS-S Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: IHFIL-L-4s12-2013L- Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyczna gramatyka języka niemieckiego 3 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Etyka zawodu nauczyciela Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ FP-1-212-s 5 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017. kod programu studiów. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017. kod programu studiów. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. kierunek: ratownictwo medyczne. poziom kształcenia: studia pierwszego. Rok 1,2,3 (semestr 1,2,3,4,5) Rok 1,2,3 (semestr 1,2,3,4,5))

SYLLABUS. kierunek: ratownictwo medyczne. poziom kształcenia: studia pierwszego. Rok 1,2,3 (semestr 1,2,3,4,5) Rok 1,2,3 (semestr 1,2,3,4,5)) SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Język angielski Do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ-RM-1-111A 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek: ratownictwo medyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia roku studiów. 7. Rok studiów, semestr Rok I, studia stacjonarne I stopnia, semestr zimowy. Mgr Halina Romanowska

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia roku studiów. 7. Rok studiów, semestr Rok I, studia stacjonarne I stopnia, semestr zimowy. Mgr Halina Romanowska Filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 1. Nazwa u Praktyczna nauka języka niemieckiego 2. Nazwa jednostki prowadzącej 3. Kod u WF- IFG- L07Z - 1 4. Język u Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Niemiecki w medycynie dla średniozaawansowanych 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. lektorat. INHiS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. lektorat. INHiS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Russian Language Course B2 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego FGNB1

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego FGNB1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język niemiecki Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo