Agrotechnika i mechanizacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agrotechnika i mechanizacja"

Transkrypt

1 Ziemniak Polski 2012 nr 2 1 Agrotechnika i mechanizacja NAWOŻENIE AZOTEM NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA UPRAWIANYCH NA GLEBACH LEKKICH dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock S pośród składników stosowanych w nawożeniu najbardziej plonotwórczy jest azot. Z tej racji w praktyce dość często stosuje się dawki azotu przewyższające wymagania roślin. Należy zdawać sobie zatem sprawę, że przenawożenie azotem powoduje bardzo bujny rozwój części nadziemnej ziemniaka, a opóźnia gromadzenie plonu. Zbyt wysokie dawki azotu odbijają się również niekorzystnie na jakości bulw, powodując większe ciemnienie miąższu, wzrost poziomu azotanów i udziału w plonie bulw z pustowatością, zmniejszenie zawartości suchej masy, witaminy C i skrobi oraz większą podatność bulw na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru i straty w okresie przechowywania. Należy również, z uwagi na wysokie ceny nawozów mineralnych, w tym azotowych, stworzyć optymalne warunki do jak najbardziej efektywnego ich działania. O wysokiej efektywności nawożenia mineralnego ziemniaków, m.in. azotem, decydują przede wszystkim: warunki agrochemiczne gleby (uregulowany odczyn, czyli dla gleb lekkich ph w KCl ok. 5,5, dla gleb średnich ok. 6,0, dla gleb ciężkich ok. 6,5, i co najmniej średnia zasobność w przyswajalne formy podstawowych składników pokarmowych, fosforu, potasu i magnezu); właściwa agrotechnika (zmianowanie, dobór odmiany, poziom i rodzaj nawożenia naturalnego czy organicznego, zabiegi uprawy gleby, ochrona przed chwastami, chorobami i szkodnikami). W odniesieniu do fosforu i potasu potrzeby nawozowe ziemniaka należy opierać na zawartości tych składników w glebie. W tym celu najlepiej zlecić analizę pobranych próbek glebowych Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Stacje wykonują analizę zasobności gleby i ustalają wielkość dawek tych składników do zastosowania. Znając zasobność gleby w fosfor czy potas, można również określić potrzeby nawozowe ziemniaków na te składniki we własnym zakresie, wykorzystując do tego celu opracowane współczynniki (tab. 1). Przy różnej zasobności gleby w potas czy fosfor ilość składnika pobranego z oczekiwanym plonem należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik, przyjmując że ilość fosforu i potasu pobierana z plonem 1 t bulw wynosi odpowiednio 1,5 kg P 2 O 5 i 7 kg K 2 O. Wynika z tego, że przy średniej zawartości fosforu i potasu w glebie nawożonej obornikiem i plonie bulw na poziomie 30 t z ha dawka fosforu i potasu w czystym składniku powinna stanowić odpowiednio 45 i 126 kg na 1 ha. W wypadku nawożenia azotem, z uwagi na labilność w glebie mineralnych form azotu (szybko przemieszczają się w profilu glebowym), stanowiących o żywieniu roślin, lepszą metodę określania zapotrzebowania ziemniaka na ten składnik stanowi ocena plonowania w obrębie zróżnicowanych dawek azotu. Metoda ta dowodzi, że reakcja plonu bulw na wzrastające dawki azotu jest zmienna i zróżnicowana w obrębie poszczególnych genotypów. Stąd w oddziale Instytu-

2 2 Ziemniak Polski 2012 nr 2 tu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie od wielu lat są prowadzone badania, w stawia tabela 2. Celem badań, oprócz wyniaka badanych w latach przed- warunkach gleby lekkiej, w celu ustalenia znaczenia poziomu nawożenia azotem, warunkującego uzyskanie optymalnego plonu, i optymalnego poziomu dawki azotu dla nowych jadalnych i skrobiowych odmian ziemniaka wpisywanych corocznie do krajowego azotu u poszczególnych odmian, była rów- określenia efektywności zastosowanej dawki rejestru, na podstawie zależności pomiędzy nież analiza wpływu nawożenia azotem na wielkością plonu a wzrastającą dawką azotu udział bulw dużych w plonie oraz zawartość od 0 do 200 kg/ha. Wykaz 18 odmian ziem- skrobi i azotanów w bulwach. Tabela 1 Współczynniki* do przeliczenia ilości składników pobieranych z plonem ziemniaków na dawki nawozów fosforowych i potasowych Nawożenie Składniki Klasa zasobności gleby organiczne bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka Na oborniku fosfor 2,8 1,8 1,0 0,5 0,3 potas 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 Bez obornika fosfor 3,0 2,0 1,2 0,7 0,5 potas 1,3 1,2 1,0 0,7 0,5 * ilość składnika pobranego z oczekiwanym plonem należy pomnożyć przez określony współczynnik Tabela 2 Odmiany ziemniaka badane w latach IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie Wcze- Odmiana i przydatność sność jadalna skrobiowa Wczesne Tucan Almera, Ametyst, Benek, Finezja, Gawin, Jutrzenka, Legenda, Średnio wczesne Promyk, Sagitta, Stasia, Tetyda, Wiarus Średnio późne Gustaw Bosman Późne Soplica, Zagłoba Sekwana Badania prowadzono w warunkach przyorywania słomy i zielonej masy poplonu ścierniskowego z gorczycy białej. Nawożenie mineralne fosforem i potasem wynikało z zasobności gleby w przyswajalne formy tych składników. Z uwagi na wysoką zasobność w fosfor oraz niską w potas każdego roku jesienią stosowano 40 kg/ha P 2 O 5 i 130 kg/ha K 2 O. W miarę zwiększania dawki azotu od 0 do ok. 100 kg/ha plon bulw przyrasta szybko i efektywność nawożenia jest wysoka, czyli notuje się duży przyrost plonu na 1 kg zastosowanego azotu. Następnie, w zakresie dawek ok kg, efekty przyrostu plonu zmniejszają się i od dawki 150 do 200 kg/ha plon może już nie wzrastać, lecz maleć, co jest uzależnione od odmiany i powinno być świadomie wykorzystywane przez producentów. Efektem badań nad zapotrzebowaniem odmian ziemniaka na azot jest zaliczenie ich do jednej z trzech grup: o małych (ok. 100 kg N/ha), średnich (ok. 120 kg N/ha) lub dużych (ok. 140 kg N/ha) potrzebach. W uprawie ziemniaków bez nawożenia organicznego ustalone dawki azotu należy zwiększyć o ok kg N/ha. Nawozy azotowe można zastosować w czasie wiosennych zabiegów uprawowych, celem dokładnego wymieszania ich z glebą, lub bezpośrednio przed sadzeniem ziemniaków. Dawkę azotu najlepiej podzielić na dwie części i połowę zastosować przed sadzeniem, a drugą część, uzupełniającą, bezpośrednio przed wschodami. Zastosowanie zbyt wysokiej dawki azotu bezpośrednio przed sadzeniem i niewymieszanie nawozu z glebą może prowadzić do zniszczenia kiełków i powstawania pustych miejsc na plantacji. Azot pod ziemniaki można stosować w formie saletrzanej (saletra amonowa lub saletrzak) oraz amidowej (mocznik). Saletra amonowa i saletrzak są bardziej wskazane w uprawie odmian wczesnych na wczesny zbiór, ze względu na szybszy rozkład, a po-

3 Ziemniak Polski 2012 nr 2 3 zostałe odmiany wczesne i późne, zbierane w pełni dojrzałości, lepiej nawozić mocznikiem. Na podstawie badań z lat odmiany Stasia, Tetyda i Tucan zaliczono do grupy o małych wymaganiach w odniesieniu do zalecanej dawki azotu, Almera, Ametyst, Bosman, Finezja, Jutrzenka, Legenda, Promyk, Soplica i Zagłoba do grupy o średnich wymaganiach, natomiast Benek, Gawin, Gustaw, Sagitta, Sekwana i Wiarus do grupy o wymaganiach dużych (tab. 3). W wypadku odmian Sekwana, Soplica, Zagłoba, Almera, Promyk i Finezja uzyskano wysoki ogólny plon bulw, powyżej 50 t z ha, a u odmian Promyk, Zagłoba, Jutrzenka, Finezja, Tetyda, Benek i Stasia wysoką efektywność nawożenia azotem, od 116 do 154 kg N na 1 kg zastosowanego N. Ponadto największym procentowym udziałem bulw dużych w plonie (o średnicy powyżej 6 cm) charakteryzowały się jadalne odmiany Zagłoba, Wiarus i Finezja, co z kolei jest pożądane, jeśli wykorzystuje się je do bezpośredniej konsumpcji (tab. 3). Tabela 3 Wymagania nawozowe i efektywność nawożenia azotem nowych odmian ziemniaka uprawianych na glebach lekkich. IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, Odmiana Zalecana dawka N (kg/ha) Ogólny plon bulw (t z ha) Udział bulw o średnicy powyżej 6 cm (%) Efektywność dawki N (kg bulw na 1 kg N) Almera , Ametyst* , Benek , Bosman , Finezja , Gawin* , Gustaw* , Jutrzenka* , Legenda* , Promyk , Sagitta , Sekwana , Soplica* , Stasia* , Tetyda* , Tucan , Wiarus , Zagłoba , Poziom nawożenia azotem w istotnym stopniu kształtuje zawartość skrobi w bulwach. W warunkach zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem zawartość skrobi, średnio dla poszczególnych odmian, stopniowo wzrostała do dawki 100 kg N/ha, a po zastosowaniu 150 i 200 kg N/ha zmniejszała się, przy czym pod wpływem dawki 200 kg N/ha była to już obniżka istotna w porównaniu z dawką 100 kg N/ha (tab. 4). Zastosowanie odpowiedniego poziomu nawożenia azotem ma szczególne znaczenie w uprawie odmian skrobiowych. Badane odmiany skrobiowe Sekwana i Bosman charakteryzowały się wyższym poziomem skrobi w bulwach niż Tucan. Z uwagi jednak na to, że Sekwana ma znacznie większy potencjał plonotwórczy niż Bosman, stosując odpowiednią dawkę azotu, można uzyskać plon skrobi powyżej 10 t z ha. Jeśli chodzi o jadalne, największą zawartość skrobi w bulwach, ponad 15%, stwierdzono u odmian Legenda, Gustaw i Gawin, co jeśli potwierdziłoby się w kolejnych latach badań może je predysponować nie tylko do bezpośredniej

4 4 Ziemniak Polski 2012 nr 2 konsumpcji, ale i do wykorzystania również w przemyśle przetwórczym i spożywczym. Wraz ze wzrostem poziomu nawożenia azotem stwierdzono istotny przyrost zawartości azotanów w bulwach poszczególnych odmian. Poziom azotanów, średnio dla odmian, był 3-krotnie wyższy po dawce 200 kg N/ha w porównaniu z obiektem bez stosowania azotu (tab. 5). Należy jednak podkreślić, że nawet po zastosowaniu dawki 200 kg N/ha u wszystkich odmian stwierdzono niski poziom kumulacji azotanów w bulwach (poniżej 100 mg/kg świeżej masy). Niezależnie od wielkości dawki azotu najmniejszą zawartością azotanów w bulwach charakteryzowała się odmiana Gawin (6,6 mg NO 3 /kg św. masy), a największą Tucan (67,3 mg NO 3 /kg św. masy). Tabela 4 Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na procentową zawartość skrobi w bulwach badanych odmian ziemniaka. IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, Odmiana Dawka N (kg/ha) Średnia Almera 10,4 10,1 10,3 10,1 10,1 10,2 Ametyst* 13,5 13,5 14,2 14,1 13,6 13,7 Benek 13,3 13,1 13,4 13,3 13,1 13,2 Bosman 18,1 18,3 18,0 17,7 17,6 17,9 Finezja 14,5 14,5 15,2 14,4 14,1 14,5 Gawin* 16,2 16,3 16,4 15,3 15,2 15,9 Gustaw* 16,0 16,5 16,4 16,1 15,2 16,0 Jutrzenka* 13,3 13,3 13,5 13,1 13,2 13,3 Legenda* 16,3 16,5 16,8 16,6 16,2 16,5 Promyk 13,4 13,2 14,1 13,6 12,7 13,4 Sagitta 12,7 13,1 13,4 13,0 13,0 13,0 Sekwana 17,8 18,7 18,2 17,9 17,8 18,1 Soplica* 12,9 13,5 13,7 13,3 12,5 13,2 Stasia* 14,4 14,5 14,4 14,1 13,4 14,2 Tetyda* 10,8 11,3 11,6 11,1 10,8 11,1 Tucan 17,1 17,2 17,2 16,8 16,3 16,9 Wiarus 14,2 14,0 14,7 14,7 14,4 14,4 Zagłoba 10,8 10,7 10,6 10,0 9,4 10,3 Średnia 14,2 14,4 14,6 14,2 13,8 NIR 0,05 0,5 0,7 Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że nawet w warunkach wysokich dawek azotu wzmożone gromadzenie azotanów w bulwach jest zbieżne bardziej z występowaniem lat suchych, z niedoborem opadów w okresie wegetacji niż z latami mokrymi. Należy podkreślić, że analizowane lata badań nie zaliczały się generalnie do suchych, co tłumaczy mniejszą skłonność do kumulowania azotanów w bulwach nawet po zastosowaniu wysokiej dawki azotu, do 200 kg N/ha. Podsumowując, można stwierdzić, że spośród przebadanych odmian jadalnych najbardziej predysponowane do uprawy na glebach lekkich są odmiany Zagłoba, Almera, Promyk i Finezja, charakteryzujące się średnimi wymaganiami w stosunku do azotu (ok. 120 kg N/ha), a jednocześnie odznaczające się wysokim poziomem plonu (powyżej 50 t z ha). Ponadto w przypadku odmian Zagłoba, Promyk i Finezja można uzyskać wysoką efektywność nawożenia (powyżej 100 kg bulw na 1 kg zastosowanego azotu) oraz dodatkowo Zagłoba charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem w plonie bulw dużych (58%), o średnicy powyżej 6 cm. Z kolei wśród skrobiowych dominowała Sekwana,

5 Ziemniak Polski 2012 nr 2 5 co z uwagi na uzyskany wysoki poziom plonu bulw i zawartość skrobi w bulwach, ok. 18%, umożliwiło uzyskanie plonu skrobi powyżej 10 t z ha. Tabela 5 Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na zawartość azotanów (mg NO 3 /kg świeżej masy) w bulwach badanych odmian. IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, Odmiana Dawka N (kg/ha) Średnia Almera 32,3 37,5 49,6 72,0 91,3 56,6 Ametyst* 8,5 11,0 13,0 14,5 13,5 12,1 Benek 19,0 28,5 51,3 59,8 64,0 44,5 Bosman 6,6 10,8 14,3 17,3 22,1 14,2 Finezja 15,6 22,8 37,5 49,1 58,8 36,8 Gawin* 5,0 5,0 6,0 8,0 9,0 6,6 Gustaw* 8,0 8,0 10,0 18,0 19,0 12,6 Jutrzenka* 19,5 24,5 40,5 56,5 57,0 39,6 Legenda* 11,0 13,0 22,0 25,0 47,0 23,6 Promyk 18,3 22,8 36,0 34,8 42,5 30,9 Sagitta 17,0 13,0 19,0 32,5 37,0 23,7 Sekwana 9,1 19,1 24,6 30,6 35,0 23,7 Soplica* 10,0 11,0 15,0 16,0 25,0 15,4 Stasia* 10,0 10,0 19,0 27,0 29,0 19,0 Tetyda* 25,0 28,5 42,0 51,0 61,0 41,5 Tucan 36,6 52,5 73,0 81,5 93,1 67,3 Wiarus 23,6 27,6 39,6 47,3 64,8 40,6 Zagłoba 18,1 25,5 39,0 50,5 78,1 42,2 Średnia 17,5 22,4 33,2 41,5 50,5 NIR 0,05 5,8 13,5 Literatura 1. Fotyma E Zasady nawożenia azotem z wykorzystaniem testów glebowych i roślinnych. Nawozy i Nawożenie 3a: 17-37; 2. Jabłoński K Nawożenie ziemniaków. Fundacja,,Rozwój SGGW Warszawa: 38-53; 3. Jabłoński K Wpływ poziomu nawożenia azotem na plon i zawartość skrobi oraz na jakość nowych odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 512: ; 4. Lis B Wpływ długości okresu wegetacji odmian i nawożenia azotowego na zawartość azotanów w bulwach ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 440: ; 5. Łabętowicz J Współczesne poglądy na żyzność i metody testowania gleb. Nawozy i Nawożenie 3a: ; 6. Nowacki W. (red.) Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka. Wyd. XIV. IHAR-PIB Oddz. Jadwisin: 40 s.; 7. Trawczyński C Zależność między dawką azotu a plonem odmian ziemniaka. Biul. IHAR 232: ; 8. Trawczyński C Ocena skrobiowości nowych odmian ziemniaka pod wpływem nawożenia azotem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 511: ; 9. Trawczyński C., Wierzbicka A Reakcja nowych odmian ziemniaka na nawożenie azotem. Biul. IHAR 259:

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2013 nr 3 29 Agrotechnika i mechanizacja WYBRANE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ PLONU HANDLOWEGO TRZECH ODMIAN ZIEMNIAKA W LATACH 2010-2012 dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Oddział

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2010 nr 3 1 Agrotechnika i mechanizacja NAWOŻENIE AZOTEM NOWYCH WCZESNYCH ODMIAN ZIEMNIAKA ZBIERANYCH W RÓŻNYCH TERMIANCH (uprawianych na glebach lekkich) mgr Anna Wierzbicka IHAR PIB,

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja 14 Agrotechnika i mechanizacja KOMPLEKSOWE ODŻYWIANIE ZIEMNIAKA NA BAZIE NAWOZÓW NOWEJ GENERACJI dr inż. Cezary Trawczyński IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka NR 220 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 CEZARY TRAWCZYŃSKI Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r.

Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r. ZIEMNIAK Ziemniak jest rośliną, która z powodzeniem może być uprawiana na każdym polu, pod warunkiem, że jest ono wcześniej odpowiednio przygotowane. Najlepiej żeby przedplonami były zboża, rośliny strączkowe,

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Wiosenne nawożenie użytków zielonych Wiosenne nawożenie użytków zielonych Najważniejszą czynnością na użytkach zielonych w okresie wiosny jest nawożenie. Dostatek wody pozimowej w tym okresie powoduje, że ruń (trawy, motylkowe i zioła) intensywnie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE SŁOMY I POPLONÓW ZIELONYCH W NAWOŻENIU ZIEMNIAKÓW

ZNACZENIE SŁOMY I POPLONÓW ZIELONYCH W NAWOŻENIU ZIEMNIAKÓW 1 Agrotechnika i mechanizacja ZNACZENIE SŁOMY I POPLONÓW ZIELONYCH W NAWOŻENIU ZIEMNIAKÓW dr inż. Cezary Trawczyński IHAR, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl Nawozy

Bardziej szczegółowo

Reakcja nowych odmian ziemniaka na nawożenie azotem

Reakcja nowych odmian ziemniaka na nawożenie azotem NR 259 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2011 CEZARY TRAWCZYŃSKI ANNA WIERZBICKA Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział

Bardziej szczegółowo

Plantacje ziemniaka potrzebują dobrze zbilansowanego nawożenia

Plantacje ziemniaka potrzebują dobrze zbilansowanego nawożenia .pl Plantacje ziemniaka potrzebują dobrze zbilansowanego nawożenia Autor: Tomasz Kodłubański Data: 12 maja 2016 Nawożenie ziemniaków, obok zabiegów ochrony, jest najważniejszym elementem uprawy ziemniaka.

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Wiosenne nawożenie użytków zielonych Wiosenne nawożenie użytków zielonych Najważniejszą czynnością na użytkach zielonych w okresie wiosny jest nawożenie. Dostatek wody poziomowej w tym okresie powoduje, że ruń (trawy, motylkowe i zioła) intensywnie

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzanowice z powierzchni 1670,94 ha. Odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac:

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac: PRZEDMIOT ZLECENIA Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego na terenie Gminy Kornowac o powierzchni 598,25ha.

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

Nawożenie borówka amerykańska

Nawożenie borówka amerykańska Nawożenie borówka amerykańska Borówka amerykańska Jeśli borykasz się z problemem nawożenia borówki jak i jagody kamczackiej napisz do nas. Przygotujemy odpowiednie zalecenia nawozowe na dowolny okres roku

Bardziej szczegółowo

Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych. Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp.

Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych. Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp. Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp. Rola azotu w roślinach: materiał budulcowy białek i kwasów nukleinowych większy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf. Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane. Pod uprawę

Bardziej szczegółowo

dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock

dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock Ziemniak Polski 2014 nr 3 29 WPŁYW BIOSTYMULATORÓW AMINOKWASOWYCH TECAMIN NA PLON I JAKOŚĆ ZIEMNIAKÓW dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, 05-140 Serock e-mail:

Bardziej szczegółowo

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność!

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! .pl https://www..pl Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! Autor: Karol Bogacz Data: 31 maja 2017 Nawożenie łąk pozwala na maksymalizację uzyskanego plonu masy oraz lepszą jakość koszonych

Bardziej szczegółowo

Tabela 63. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2013 r.

Tabela 63. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2013 r. ZIEMNIAK Znaczenie gospodarcze ziemniaka wynika z ważnej roli, jaką jego uprawa odgrywa w płodozmianie zwłaszcza na słabych glebach lekkich, jakich Polska posiada ponad 65 %, gdzie nie udają się pszenica

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230 Nawożenie kukurydzy Kukurydza jest rośliną mającą wysokie potrzeby pokarmowe. Najintensywniej pobiera ona azot i potas, ale w porównaniu z innymi roślinami potrzebuje także dużo wapnia i magnezu. Tempo

Bardziej szczegółowo

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora TYTUŁ Projekt nawożenia NPK pszenicy ozimej odmiany Pegassos opracowany na podstawie dokumentacji gospodarstwa rolnego Dane do projektu: Warunki

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r.

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r. Nawożenie potasem Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz Toruń, 25-26.06.2015 r. Rola potasu Reguluje gospodarką wodną roślin i zwiększa tolerancję na suszę

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2011 nr 3 1 Agrotechnika i mechanizacja ROLA WYBRANYCH ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU WIELKOŚCI I STRUKTURY PLONU ZIEMNIAKÓW UPRAWIANYCH W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM dr Krystyna Zarzyńska,

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2013 nr 2 29 Agrotechnika i mechanizacja WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA PREPARATEM HERBAGREEN NA PLONOWANIE ZIEMNIAKÓW dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Oddział w Jadwisinie, Pracownia Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2011 nr 4 1 Agrotechnika i mechanizacja WŁAŚCIWE STOSOWANIE NAWOZÓW NATURALNYCH LUB ORGANICZNYCH ZAPEWNIA WYSOKI PLON ZIEMNIAKÓW dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie. Autoreferat

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie. Autoreferat UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa mgr inż. Andrzej Żołnowski ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA NA ZAWARTOŚĆ GLIKOALKALOIDÓW W ZIEMNIAKU PODCZAS WEGETACJI I PRZECHOWYWANIA*

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA NA WYKORZYSTANIE AZOTU Z NAWOZÓW MINERALNYCH PRZEZ BULWY ZIEMNIAKA

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA NA WYKORZYSTANIE AZOTU Z NAWOZÓW MINERALNYCH PRZEZ BULWY ZIEMNIAKA Fragm. Agron. 33(2) 2016, 92 102 WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA NA WYKORZYSTANIE AZOTU Z NAWOZÓW MINERALNYCH PRZEZ BULWY ZIEMNIAKA Cezary Trawczyński 1, Anna Wierzbicka Zakład Agronomii Ziemniaka,

Bardziej szczegółowo

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas jest niezbędnym składnikiem do wytworzenia wysokiego plonu, w tym głównie cukru (sacharozy). Składnik ten

Bardziej szczegółowo

Rolniku, pamiętaj o analizie gleby!

Rolniku, pamiętaj o analizie gleby! .pl https://www..pl Rolniku, pamiętaj o analizie gleby! Autor: Anita Musialska Data: 6 września 2016 Czas tuż po żniwach, to dobry moment na sprawdzenie gleby, szczególnie jeżeli w planach mamy nawożenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

Zakres i wyniki badań dotyczące przechowalnictwa odmian ziemniaka w sezonie

Zakres i wyniki badań dotyczące przechowalnictwa odmian ziemniaka w sezonie Zadanie A Zakres i wyniki badań dotyczące przechowalnictwa odmian ziemniaka w sezonie 21-216 Monitoring przechowywalności odmian ziemniaka Do badań przechowalniczych w okresie od lipca 21 roku zostało

Bardziej szczegółowo

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2 POTAS niezbędny składnik pokarmowy rzepaku kształtujący wielkość i jakość plonu Potas w glebach Całkowita zawartość potasu w glebach wynosi od 0,1 do 3 % i z reguły jest tym niższa, im gleba jest lżejsza.

Bardziej szczegółowo

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakres tematyczny 1. Czynniki plonotwórcze hierarchia; 2. Krytyczne

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r.

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku dotyczący badań agrochemicznych w drugim półroczu 2010 roku I. Opracowywanie i opiniowanie planów nawożenia dla dużych

Bardziej szczegółowo

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa Nawożenie sadów i plantacji jagodowych Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa 9 grudzień 2016 Kryteria diagnostyczne Analiza gleby. Analiza liści. Wizualna ocena roślin. Analiza gleby Oznaczenie odczynu

Bardziej szczegółowo

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Nawożenie warzyw w uprawie polowej Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne są pierwiastki chemiczne pobrane z gleby i powietrza, nazywane

Bardziej szczegółowo

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Ziemniak Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone były dwa doświadczenia z ziemniakiem w stacjach doświadczalnych i. Ze środków pozabudżetowych prowadzone

Bardziej szczegółowo

Cezary Trawczyński WSTĘP

Cezary Trawczyński WSTĘP Acta Agrophysica, 2016, 23(2), 261-273 PLON I JAKOŚĆ BULW NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA W WARUNKACH ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA MINERALNEGO AZOTEM Cezary Trawczyński Zakład Agronomii Ziemniaka, Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU

RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU Puławy 2012 Zasobność gleb w siarkę Prawie 60% gleb w Polsce jest ubogich w siarkę. Niedobór siarki ogranicza zawartość i jakość białka i tłuszczu, ogranicza gromadzenie się

Bardziej szczegółowo

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2%

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Saletra amonowa Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Nawóz granulowany, klasa ziarnistości 1-3,15 mm. Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 4 KAZIMIERZ CHMURA ZENOBIUSZ DMOWSKI LECH NOWAK ELŻBIETA WILGOSZ Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1 OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby ( Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie kukurydzy Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie startowe to podstawa powodzenia uprawy kukurydzy Jakie formy nawozu stosować? P2O5 i NH4 (+mikroelementy) plon zwykle wyższy o 0,5-1,5

Bardziej szczegółowo

Spis treści - autorzy

Spis treści - autorzy Przedmowa Chemia rolna jest odrębną dyscypliną nauki utworzoną w połowie XIX w., która ukształtowała się wraz z opublikowaniem pierwszych podręczników z zakresu nawożenia oraz rozpoczęciem eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Plan prezentacji Podstawy żywienia roślin Potrzeby pokarmowe

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Nawożenie jako jeden z głównych czynników warunkujących wysokość i jakość plonu ziemniaków

Nawożenie jako jeden z głównych czynników warunkujących wysokość i jakość plonu ziemniaków dr inż. Cezary Trawczyński Zakład Agronomii Ziemniaka IHAR-PIB Oddział Jadwisin e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl Nawożenie jako jeden z głównych czynników warunkujących wysokość i jakość plonu ziemniaków

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby: Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja 18 Ziemniak Polski 2013 nr 1 Agrotechnika i mechanizacja MOŻLIWOŚĆ POPRAWY JAKOŚCI ZIEMNIAKÓW UPRAWIANYCH W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM POPRZEZ ZABIEGI AGROTECHNICZNE dr Krystyna Zarzyńska, dr Wojciech Goliszewski

Bardziej szczegółowo

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jan Łabętowicz, Wojciech Stępień 1. Względność pojęcia jakości plonu 2. Miejsce nawożenia w kształtowaniu jakości plonów 3. Azot jako główny

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

bardzo wczesne - jadalne wczesne - jadalne

bardzo wczesne - jadalne wczesne - jadalne Ziemniak. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Wzorzec dt z ha 201 x x

Wzorzec dt z ha 201 x x ZIEMNIAK Uprawa ziemniaków w Polsce jest bardzo rozproszona, przez co nie odnotowujemy postępu w plonowaniu. Drobni producenci nie są zainteresowani odnową materiału sadzeniakowego, a ze względu na znikomy

Bardziej szczegółowo

Vademecum nawożenia POMIDOR

Vademecum nawożenia POMIDOR Vademecum nawożenia I CHRNY FUNGICYDWEJ warzyw PMIDR NAWŻENIE Pomidora Nawożenie należy poprzedzić analizą chemiczno-rolniczą gleby przeprowadzoną metodą uniwersalną (mg/l gleby). ptymalna zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Anna Wierzbicka IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock

mgr inż. Anna Wierzbicka IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock 24 Ziemniak Polski 2014 nr 3 SKŁAD CHEMICZNY BULW ZIEMNIAKA UPRAWIANEGO W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM mgr inż. Anna Wierzbicka IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, 05-140 Serock

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawożenia mineralnego azotem na plon i jakość bulw nowych odmian ziemniaka

Wpływ nawożenia mineralnego azotem na plon i jakość bulw nowych odmian ziemniaka NR 276 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2015 CEZARY TRAWCZYŃSKI Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Oddział Jadwisin Wpływ nawożenia mineralnego azotem

Bardziej szczegółowo

Relacje między zawartością witaminy C i azotanów w bulwach odmian ziemniaka należących do różnych grup wczesności

Relacje między zawartością witaminy C i azotanów w bulwach odmian ziemniaka należących do różnych grup wczesności NR 266 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2012 CEZARY TRAWCZYŃSKI ANNA WIERZBICKA Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Agronomii Ziemniaka, Oddział

Bardziej szczegółowo

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady Owies Uprawa owsa od wielu lat systematycznie się zmniejszała. Obecnie obserwuje się nieznaczny jej wzrost. Wynika to z zainteresowania wykorzystaniem owsa na cele energetyczne i zwiększającego się pogłowia

Bardziej szczegółowo

Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach

Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach Wybrane elementy agrotechniki Gatunek Obsada roślin [tys./ha] Nawożenie [kg/ha] N P 2 O 5 K 2 O Odchwaszczanie

Bardziej szczegółowo

NAWOŻENIE I WAPNOWANIE PLANTACJI TRUSKAWEK Strategia nawożenia roślin sadowniczych opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie

NAWOŻENIE I WAPNOWANIE PLANTACJI TRUSKAWEK Strategia nawożenia roślin sadowniczych opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie NAWOŻENIE I WAPNOWANIE PLANTACJI TRUSKAWEK Strategia nawożenia roślin sadowniczych opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie wizualnej rośliny. W integrowanej produkcji owoców wykonywanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO I NAWOśENIA AZOTEM NA

WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO I NAWOśENIA AZOTEM NA InŜynieria Rolnicza 3/63 Koszański Zdzisław, Ewa Rumasz-Rudnicka, Cezary Podsiadło, Anna Jaroszewska Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2016 nr 3 23 Agrotechnika i mechanizacja DŁUGOŚĆ OKRESU SPOCZYNKU BULW ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD WYSTĘPOWANIA WYSOKIEJ TEMPERATURY I SUSZY W CZASIE WEGETACJI* prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie zbóż

Wiosenne nawożenie zbóż Wiosenne nawożenie zbóż Nawożenie zbóż jarych fosforem i potasem stosuje się na wiosnę przed wykonaniem uprawek przedsiewnych. Jedynie na glebach zwięzłych terenów równinnych, w rejonach o średnich lub

Bardziej szczegółowo

NAWOZY STABILIZOWANE BADANIA W POLSCE

NAWOZY STABILIZOWANE BADANIA W POLSCE NAWOZY STABILIZOWANE BADANIA W POLSCE Jednym z palących zagadnień będących przedmiotem zainteresowania rolników i społeczeństwa jest zagadnienie jak produkować żywność po najniższych kosztach i minimalnym

Bardziej szczegółowo

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH FORMACJA Pszenica ozima nowość na rynku Medal Polagra Farm 2005 Odmiana wysoko plonująca Grupa A Odporna na choroby 4,5 2 CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE Termin dojrzewania średni Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski

Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski Probiotechnologia - cele, możliwości, efekty wdrożenia w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych na przykładzie Gospodarstwa Tadeusza Zielonego, Ścinawa Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK

PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK Gospodarstwo rolne planuje uprawę bobiku z przeznaczeniem na a. Powierzchnia wynosi 3 ha. Bobik będzie uprawiany na polu o klasie bonitacyjnej

Bardziej szczegółowo

Alternatywne kierunki użytkowania roślin motylkowatych drobnonasiennych

Alternatywne kierunki użytkowania roślin motylkowatych drobnonasiennych Rośliny motylkowate : Dostarczają paszy o wysokiej zawartości białka i innych składników pokarmowych Podnoszą żyzność gleby dzięki wiązaniu N z atmosfery (Rhisobium) i uruchamianiu trudno rozpuszczalnych

Bardziej szczegółowo

BADANIA IHAR ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

BADANIA IHAR ODDZIAŁ BYDGOSZCZ BADANIA IHAR ODDZIAŁ BYDGOSZCZ Wpływ długości okresu wegetacji gorczycy białej uprawianej w międzyplonie na populację mątwika burakowego w glebie i wartość nawozową plonu Mirosław Nowakowski Zakład Technologii

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary browarny zrób go dobrze!

Jęczmień jary browarny zrób go dobrze! .pl https://www..pl Jęczmień jary browarny zrób go dobrze! Autor: Małgorzata Srebro Data: 26 lutego 2018 Jęczmień jary browarny to jedna z najchętniej wybieranych przez rolników uprawa w Polsce. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kukurydza: nawożenie mikroelementami

Kukurydza: nawożenie mikroelementami .pl https://www..pl Kukurydza: nawożenie mikroelementami Autor: Katarzyna Szponar Data: 28 maja 2017 Po okresie długotrwałych chłodów doczekaliśmy się w końcu wschodów kukurydzy. Przez tak długi okres

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. pomorskie r.

Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. pomorskie r. Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. pomorskie 29.02.2011 r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl W tym

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo Ziemniak Polski 213 nr 1 9 Nasiennictwo i odmianoznawstwo WARTOŚĆ PLONOTWÓRCZA KIEŁKÓW ZIEMNIAKA NA PRZYKŁADZIE ODMIANY ETOLA prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie,

Bardziej szczegółowo

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos 1. Nazwa producenta nawozu, adres: Agrochem Spółka z o. o. ul. Spichrzowa 13, 11-040 Dobre Miasto tel. 89/615 18 61, fax 89/615 18 62 2. Nazwa handlowa nawozu: Dobrofos

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2013 ROK ZIEMNIAK

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2013 ROK ZIEMNIAK LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2013 ROK ZIEMNIAK BARDZO WCZESNE: 1. DENAR (2) 2. LORD (2) 3. ARIELLE (1) * WCZESNE: 1. CYPRIAN (2) 2. OWACJA (2) 3. VINETA (2) 4. MICHALINA (1) ŚREDNIOWCZESNE: 1. SATINA

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku

Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku nawóz siarkowo-wapniowy Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku 46% SO3 31% CaO 18,40% S 22,14% Ca Na wieś z nami! Rosnące niedobory siarki Ze względu na ograniczenie emisji tlenków

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5.

Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5. Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5.2 Tadeusz Oleksiak, ZNiN IHAR-PIB Radzików Wojciech Nowacki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA SIARKĄ NA PLONOWANIE OWSA I ZIEMNIAKA

WPŁYW NAWOŻENIA SIARKĄ NA PLONOWANIE OWSA I ZIEMNIAKA WPŁYW NAWOŻENIA SIARKĄ NA PLONOWANIE OWSA I ZIEMNIAKA Justyna Grochowska Koło Naukowe Chemii Rolnej Wydział Rolniczy, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Opiekun naukowy dr Bożena Barczak Opiekun

Bardziej szczegółowo

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Uprawa zbóŝ jarych Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Wymagania wodne Owies>pszenica jara>pszenŝyto jare>jęczmień Wymagania klimatyczne owsa Owies jest zaliczany do roślin klimatu umiarkowanego i

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Dow AgroSciences Polska Sp z o.o. ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa tel: +48 22 8540320 Fax: +48 22 8540329 Email: fwrpols@dow.com www.dowagro.pl N-Lock TM Stabilizator azotu Zawiera 200 g substancji

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska Spis treści 1. Wiadomości wstępne 1.1. Zadania i zakres przedmiotu 1.2. Znaczenie gospodarcze produkcji roślinnej 2. Klimatyczne czynniki siedliska 2.1. Atmosfera i siedlisko roślin 2.2. Czynniki meteorologiczne

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego 11 Wstęp Ogólna charakterystyka nawozów mineralnych Wprowadzenie Kryteria podziału nawozów

Przedmowa do wydania trzeciego 11 Wstęp Ogólna charakterystyka nawozów mineralnych Wprowadzenie Kryteria podziału nawozów Przedmowa do wydania trzeciego 11 Wstęp 13 1. Ogólna charakterystyka nawozów mineralnych 14 1.1. Wprowadzenie 14 1.2. Kryteria podziału nawozów mineralnych 14 1.3. Cechy nawozów mineralnych 17 2. Nawozy

Bardziej szczegółowo

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO Skład chemiczny i cechy fizykochemiczne nawozu: Azot całkowity (N) - 4,5 %; Fosfor (P) w przeliczeniu na P 2O 5-4,7 %; Potas (K) w przeliczeniu na K 2O - 0,6 %;

Bardziej szczegółowo

Optymalne nawożenie jagody kamczackiej. Dr Andrzej Grenda, Yara Poland

Optymalne nawożenie jagody kamczackiej. Dr Andrzej Grenda, Yara Poland Optymalne nawożenie jagody kamczackiej Dr Andrzej Grenda, Yara Poland 1 Parę słów o mineralnym żywieniu roślin jagodowych: - wieloletnie rośliny jagodowe są gatunkami o niskich wymaganiach w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego, w którym na powierzchni 6 ha uprawiana jest

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODMIANY I WARUNKÓW POGODOWYCH OKRESU WEGETACJI NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH I ANTYŻYWIENIOWYCH W BULWACH ZIEMNIAKA

WPŁYW ODMIANY I WARUNKÓW POGODOWYCH OKRESU WEGETACJI NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH I ANTYŻYWIENIOWYCH W BULWACH ZIEMNIAKA Acta Agrophysica, 2016, 23(1), 119-128 WPŁYW ODMIANY I WARUNKÓW POGODOWYCH OKRESU WEGETACJI NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH I ANTYŻYWIENIOWYCH W BULWACH ZIEMNIAKA Cezary Trawczyński Zakład

Bardziej szczegółowo

Tabela 79. Plon ziemniaków bardzo wczesnych w 2016 r. (dt ha -1 ). Wzorzec dt ha x x

Tabela 79. Plon ziemniaków bardzo wczesnych w 2016 r. (dt ha -1 ). Wzorzec dt ha x x ZIEMNIAK Ziemniak należy do nielicznej grupy roślin uprawnych, które charakteryzują się wielostronnym użytkowaniem. Bulwy ziemniaka mogą być wykorzystane do konsumpcji bezpośredniej i produkcji przetworów

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na pobranie i wykorzystanie azotu przez jadalne i skrobiowe odmiany ziemniaka

Czynniki wpływające na pobranie i wykorzystanie azotu przez jadalne i skrobiowe odmiany ziemniaka NR 259 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2011 ANNA WIERZBICKA CEZARY TRAWCZYŃSKI Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Oddział Jadwisin Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

BADANIA IHAR ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

BADANIA IHAR ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY BADANIA IHAR ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Ocena wpływu nawożenia magnezem, borem i manganem przy zróżnicowanym nawożeniu potasem na plony i jakość przetwórczą buraka cukrowego w uprawie bezobornikowej Dr inż.

Bardziej szczegółowo