Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/04/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/04/2015"

Transkrypt

1 Szczecin dnia r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/04/2015 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I) Zamawiający dokonuje mniejszym zmian (modyfikacji) w dotychczasowej treści załącznika nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego przetargu (SIWZ), tj.: 1. W załączniku nr 1 SIWZ, w części dotyczącej sprzętu komputerowego z Pakietu 1 (komputery stacjonarne Typu I w obudowie all in one) zmianie ulega treść poz. 3 i 4 Tabeli I w ten sposób, że: 1) Dotychczasowa zawartość treściowa dla pozycji 3 w Tabeli I (kolumny 2, 3 i 4 licząc od lewej dotyczące wydajności obliczeniowej ) zostaje przeredagowana na nową treść wynik min pkt. 2) Dotychczasowa zawartość treściowa dla pozycji 4 w Tabeli I (kolumny 2, 3 i 4 licząc od lewej dotyczące wydajności obliczeniowej karty ) zostaje przeredagowana na nową treść karty wynik min pkt. 2. W załączniku nr 1 SIWZ, w części dotyczącej sprzętu komputerowego z Pakietu 2 (komputery stacjonarne Typu II) dotychczasowa zawartość treściowa dla pozycji 1 w Tabeli II 1

2 (kolumny 2, 3 i 4 licząc od lewej dotyczące wydajności obliczeniowej ) zostaje przeredagowana na nową treść wynik min pkt. 3. W załączniku nr 1 SIWZ, w części dotyczącej sprzętu komputerowego z Pakietu 4 (komputery stacjonarne Typu III) zmianie ulega treść poz. 1 i 2 Tabeli IV w ten sposób, że: 1) Dotychczasowa zawartość treściowa dla pozycji 1 w Tabeli IV (kolumny 2, 3 i 4 licząc od lewej dotyczące wydajności obliczeniowej ) zostaje przeredagowana na nową treść wynik min pkt. 2) Dotychczasowa zawartość treściowa dla pozycji 2 w Tabeli IV (kolumny 2, 3 i 4 licząc od lewej dotyczące wydajności obliczeniowej karty ) zostaje przeredagowana na nową treść karty wynik min pkt. 4. W załączniku nr 1 SIWZ, w części dotyczącej sprzętu komputerowego z Pakietu 8 (tablety LCD) dotychczasowa zawartość treściowa dla pozycji 4 w Tabeli VIII (kolumna 3 licząc od lewej, dotycząca parametru obsługi modelu w przestrzeni barw) zostaje poprawiona z dotychczasowej treści w brzmieniu 992% RGB lub lepiej na treść Adobe 92% RGB lub lepiej. 5. W załączniku nr 1 SIWZ, w części dotyczącej sprzętu komputerowego z Pakietu 17 (Dwusystemowe laptopy 13 ) zmianie ulega treść poz. 3 i 4 Tabeli XVII w ten sposób, że: 2

3 1) Dotychczasowa zawartość treściowa dla pozycji 3 w Tabeli XVII (kolumny 2, 3 i 4 licząc od lewej dotyczące wydajności obliczeniowej ) zostaje przeredagowana na nową treść wynik min pkt. 2) Dotychczasowa zawartość treściowa dla pozycji 4 w Tabeli XVII (kolumny 2, 3 i 4 licząc od lewej dotyczące wydajności obliczeniowej karty ) zostaje przeredagowana na nową treść karty wynik min. 320 pkt. 6. W załączniku nr 1 SIWZ, w części dotyczącej sprzętu komputerowego z Pakietu 18 (Komputery przenośne do nagrań ON LOCATION) zmianie ulega treść poz. 3 i 4 Tabeli XVIII w ten sposób, że: 1) Dotychczasowa zawartość treściowa dla pozycji 3 w Tabeli XVII (kolumny 2, 3 i 4 licząc od lewej dotyczące wydajności obliczeniowej ) zostaje przeredagowana na nową treść wynik min pkt. 2) Dotychczasowa zawartość treściowa dla pozycji 4 w Tabeli XVIII (kolumny 2, 3 i 4 licząc od lewej dotyczące wydajności obliczeniowej karty ) zostaje przeredagowana na nową treść karty wynik min pkt. 3

4 W zakresie nieujętym zmianami, o których mowa powyżej, treść załącznika nr 1 SIWZ zachowuje brzmienie dotychczasowe. W konsekwencji dokonanych powyżej zmian w załączniku nr 1 SIWZ, Wykonawca, składając ofertę, nie ma obowiązku podawać danych o ilości punktów osiąganych w testach wydajności obliczeniowej przez procesory/karty graficzne oferowanych komputerów (miejsca wykropkowane, w których pierwotnie miały być podane tego rodzaju danej, zostały obecnie zastąpione zwrotem oferuję zgodnie ). (II) Mając na względzie, że modyfikacje SIWZ dokonane w sekcji (I) powyżej dotyczą załącznika nr 1 SIWZ, który może być wykorzystany (jako tzw. Formularz ofertowy część szczegółowa) do podania w składanej ofercie informacji, o których mowa w dziale X ust. 9 SIWZ (zob. dział X ust. 10 SIWZ), Zamawiający zastępuje się dotychczasowy załącznik nr 1 SIWZ nowym, uwzględniającym dokonane powyżej zmiany jego treści SIWZ. Ów nowy załącznik stanowi załącznik niniejszego dokumentu i podlega ujawnieniu Wykonawcom poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego (w miejsce dotychczasowego zamieszczonego tam załącznika 1 SIWZ) - jako dokument pn. Załącznik nr 1 SIWZ (w stanie po modyfikacji SIWZ z dnia r.). (III) Zmawiający dokonuje zmiany (modyfikacji) obecnego postanowienia działu XV ust. 18 SIWZ, tak, że po wskazanej modyfikacji aktualna treść działu XV ust. 18 SIWZ otrzymuje brzmienie następujące (poniższa ramka): Dział XV ust. 18: Zapłata, jak też inne ewentualne rozliczenia z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będą dokonywane w walucie polskiej (PLN). (IV) Zmawiający dokonuje zmiany (modyfikacji) obecnego postanowienia działu XV ust. 18 SIWZ, tak, że po wskazanej modyfikacji aktualna treść działu XV ust. 39 SIWZ otrzymuje brzmienie następujące (poniższa ramka): Dział XV ust. 39: Wskazane powyżej istotne postanowienia mogą ulec korekcie na etapie zawierania Umowy, w sytuacji, kiedy: 1) Wykonawca Umowy okaże się innym podmiotem niż podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub podmiot niebędący podatnikiem podatku VAT (korekty we wskazanym przypadku zostaną dokonane w celu dostosowania zapisów Umowy do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących wypłacania wynagrodzenia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędących podatnikami VAT, należnego im z tytułu umów cywilnych zawieranych z Zamawiającym); 2) Do całości zamówienia objętego Umową albo określonej jego części, obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje u Zamawiającego (tzw. mechanizm odwróconego obciążenia VAT). Korekty we wskazanym zakresie polegać będą na tym, że w zakresie, w jakim obowiązek zapłaty podatku VAT będzie obciążać Zamawiającego postanowienia Umowy przewidywać będą zastrzeżenie, iż kwotę należnego z tego tytułu podatku VAT wpłaci właściwemu organowi, stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa, Zamawiający. 4

5 (V) W związku ze zmianami wprowadzonymi powyżej Zamawiający dokonuje również zmiany terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym przetargu. Mając na względzie, iż zmiany te nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 12a ust. 2 ustawy PZP, nowy termin składania ofert (a tym samym wniesienia wadium) zostaje ustalony na dzień r. do godz W konsekwencji, nowy termin otwarcia ofert w niniejszym przetargu zostaje ustalony na dzień r. o godz Powyższe modyfikacje SIWZ zostały dokonane na podstawie oraz w trybie art. 38 ustawy PZP. Ilekroć w toku dalszego postępowania mowa będzie o SIWZ należy przez to rozumieć SIWZ po wyżej wskazanych zmianach (modyfikacjach). Tym samym, używane w SIWZ, w tym jej załączniku nr 5 SIWZ (Formularz ofertowy) odwołania się do załącznika nr 1 SIWZ czy Formularza ofertowego część szczegółowa oznaczają odtąd zmieniony nowy załącznik nr 1 SIWZ, o którym mowa w sekcji (II) powyżej niniejszego dokumentu, podlegający ujawnieniu Wykonawcom poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego (w miejsce dotychczasowego zamieszczonego tam załącznika 1 SIWZ) - jako dokument pn. Załącznik nr 1 SIWZ (dokument aktualny, w stanie po modyfikacji SIWZ z dnia r.). Niezależnie od powyższej modyfikacji SIWZ, uprzedzając ewentualne zapytania dotyczące sposobu przygotowania i przedstawienia oferty w niniejszym postępowaniu na tle faktu, iż z dniem r. w życie weszła ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U ), która to ustawa wprowadza m.in. zmianę brzmienia aktualnego przepisu art. 91 ust. 3a ustawy PZP 1, Zamawiający podaje co następuje: Zamawiający (Akademia Sztuki w Szczecinie) jest czynnym podatnikiem podatku VAT Z uwagi jednak na fakt, iż niniejsze postępowanie zostało wszczęte przed dniem r. (a tym samym przed wejściem w życie sygnalizowanych wyżej zmian) do niniejszego przetargu zastosowanie będzie miał art. 12 ust. 1 ww. ustawy z dnia r. (Dz.U ). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, wszczętego przed dniem 1 lipca 2015 r., którego przedmiot objęty jest zakresem ww. ustawy z dnia r. (Dz.U ), Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przedstawienia informacji dotyczącej kwoty podatku od towarów i usług doliczonej do ceny złożonej oferty, jeżeli ta informacja nie wynika z treści oferty, oraz informacji dotyczącej możliwości powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, wraz ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku, a następnie poprawia oferty w zakresie ceny przez pomniejszenie tej ceny o podatek od towarów i usług w zakresie, w jakim u Zamawiającego powstaje obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług. Oferta, której wybór powodowałby powstanie obowiązku podatkowego u Zmawiającego, jest oceniana z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a ustawy PZP, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia r. (Dz.U ). 1 W związku z przewidzianym również wskazaną ustawą z dnia r. rozszerzeniem tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, gdzie obowiązek zapłaty podatku VAT w zakresie niektórych towarów lub usług spoczywać będzie na Zamawiającym (obok istniejących obecnie regulacji dotyczących tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia czy importu usług, chodzi m.in. o niektóre wyroby elektroniki wymienione w poz. 28a 28c załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu ustalonym ww. ustawą nowelizującą z dnia r. (Dz.U ), w tym wskazane tam laptopy i notebooki, komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne wyłącznie komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku VAT, przekracza kwotę zł. 5

6 Reasumując powyższe, w ramach niniejszego postępowania przetargowego (wszczętego przez dniem r.) ww. nowelizacja prawa nie zmienia sposobu przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu oferty w stosunku do podanego w SIWZ (dział IX i X). Dopiero na etapie po otwarciu ofert w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożą oferty do przedstawienia informacji dotyczącej kwoty podatku od towarów i usług doliczonej do CENY ZA ZAMÓWIENIE w złożonej ofercie, jeżeli ta informacja nie wynika z treści oferty, oraz informacji dotyczącej możliwości powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, wraz ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku. W oparciu o otrzymane informacje (w zakresie, w jakim wskazywać będą, że u Zamawiającego powstaje obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług) Zamawiający poprawi ofertę w zakresie CENY ZA ZAMÓWIENIE przez pomniejszenie tej ceny o podatek od towarów i usług w zakresie, w jakim u Zamawiającego powstaje obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług. Dodatkowo, na etapie oceny i porównania ofert, zamiast postanowienia działu XIII ust. 7 SIWZ zastosowanie będzie miał wprost art. 91 ust 3a ustawy PZP w brzmieniu obowiązującym od dnia r., nadanym ww. ustawą nowelizującą z dnia r. (Dz.U ). - na oryginale właściwy podpis - 6

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015 Warszawa, dnia.10.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo