/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r."

Transkrypt

1 /370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa dla potrzeb środków transportowych eksploatowanych w Centrali ZUS i Centralnym Ośrodku Szkoleniowym w Osuchowie (część A i B zamówienia). Znak sprawy: TZ/370/37/2010; Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie 1. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie 3 pkt 1(część A) na proponowany: Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewów w ciągu 21 dni od dnia wystawienia faktury. Faktura jest wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje należność z tytułu sprzedaży produktów i usług dokonanej w tym okresie. Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15 dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Niestety, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy termin od otrzymania, z przyczyn braku możliwości windykacji należności, nie istnieje. Biorąc pod uwagę zadeklarowane ilości paliw przedstawione w siwz, okres rozliczeniowy raz w miesiącu oraz wewnętrzne procedury Wykonawcy, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego i zaproponować termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury. W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość przekazywania Zamawiającemu faktury VAT (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. E-faktura posiada taką samą wartość prawną jak faktura w formie papierowej, zawiera dokładnie takie same dane, zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej i oczywiście skraca czas oczekiwania. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U z 2005 r. nr 133 poz. 1119).

2 Wykonawca proponuje również korzystanie z interaktywnej strony internetowej, na której umieszczany jest obraz faktury. Wprawdzie nie jest to dokument księgowy w rozumieniu ustawy o rachunkowości i nie może być traktowany jako faktura VAT dla rozliczeń podatkowych. Jednak obraz faktury jest wierną kopią oryginału. 1) załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział III pkt 2) Oferty otrzymuje następujące brzmienie: Płatności za przedmiot umowy dokonywane będą przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, wystawionej w oparciu o przesłane przez Wykonawcę łącznie z fakturą VAT, zestawienie operacji w formie pisemnej w cyklu miesięcznym, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 2) 3 ust. 1 wzoru umowy nr TZ/370/37/10 (załącznik nr 2A do SIWZ) otrzymuje następujące brzmienie: Płatności za przedmiot umowy dokonywane będą przez Zamawiającego raz w miesiącu, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT wystawionej w oparciu o przesłane przez Wykonawcę łącznie z fakturą VAT, zestawienie operacji w formie pisemnej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku...nr rachunku..., zgodnie z zasadami określonymi w 2. Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w 4 pkt 4 (część A) na proponowany: W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w zestawieniu operacji a stanem faktycznym Wykonawca wystawi fakturę korektę. 4 ust. 4 wzoru umowy nr TZ/370/37/10 (załącznik nr 2A do SIWZ) dodaje się po ust. 4 kolejny ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie, pozostały ustęp o nr 5 zmienia kolejność (aktualnie po dokonaniu modyfikacji jest ustępem o nr kolejnym, tj. 6): W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w zestawieniu operacji, a stanem faktycznym Wykonawca wystawi fakturę korygującą. Pytanie 3. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu dostarczania kart z 7 dni na 10 ( 4 pkt 3 część A)? Wykonawca przesyła w ciągu 10 dni licząc od dnia złożenia zamówienia na karty. Następnego dnia Wykonawca listem poleconym wysyła piny. Mając na uwadze zobowiązania wobec innych firm działających w systemie flotowym oraz odległość naszych firm, 2

3 Wykonawca chciałby posiadać pewność terminowego dostarczenia kart. Wykonawca dołoży również wszelkich starań, aby karty dostarczone były w najkrótszym czasie. 1) rozdział II, podrozdział I, pkt 2) zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w formie bezgotówkowej - ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu karty służące do rejestracji dokonywanych transakcji zakupu (przypisane do konkretnego pojazdu) ilość pojazdów w Centrali ZUS ogółem wynosi: 22, 2) 3 ust. 3 wzoru umowy nr TZ/370/37/10 (załącznik nr 2A do SIWZ) otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu karty służące do rejestracji dokonywanych transakcji zakupu (przypisane do konkretnego pojazdu). Pytanie 4. Czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisów umowy w 4 pkt 5 (część A) poprzez dodatnie sformułowania na podstawie noty obciążeniowej? Informuję, że przysądzone kary umowne są dla Zamawiającego wypłacane z odrębnego konta Wykonawcy. Postępowanie reklamacyjne jest traktowane i rozpatrywane jako odrębny proces. Zamawiający nie może więc samodzielnie potrącać kary z wynagrodzenia Wykonawcy, gdyż dział windykacji może zrozumieć tę sytuację jako niezapłacenie faktury i naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę płatności. Dlatego też kary umowne wypłacone są z odrębnego konta lub też potrącane z faktury na podstawie noty obciążeniowej. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 Nr 223 poz ze zm./ dokonuje się modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w części A tegoż zamówienia), w poniższym 4 ust. 6 (aktualnie po wprowadzeniu zmiany patrz odp. na pytanie 2 zmieniła się kolejność ustępu, tj. z ustępu 5 na ustęp 6) wzoru umowy nr TZ/370/37/10 (załącznik nr 2A do SIWZ) otrzymuje następujące brzmienie: Kary umowne Zamawiający potrąca z faktury VAT na podstawie noty obciążeniowej. Pytanie 5. Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisów w 4 w pkt 1a oraz 1 d gdyż, w przypadku wyłączenia ze sprzedaży wskazanej w ofercie stacji paliw, Wykonawca 3

4 wyznaczy inną spełniającą wymóg 3 km od siedziby Zamawiającego? Treść paragrafu 4 narusza niepisaną zasadę obowiązującą w polskim prawie zasadę symetrii Stron Umowy. Zgodnie z tą zasadą warunki umowne powinny być sformułowane w taki sposób, aby nie faworyzować żadnej z nich. 4 zastrzega w sposób jednostronny możliwość rozwiązania Umowy na rzecz podmiotu określonego mianem Zamawiający. Proponujemy, zastrzeżenie o analogicznej formie tyle, że na rzecz Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 Nr 223 poz ze zm./ dokonuje się modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie nowego akapitu (w części A i B tegoż zamówienia), w poniższym 1) część A zamówienia: rozdział II, podrozdział I, pkt 2) SIWZ (w części A zamówienia) po zwrocie: w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Centrali ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5 dodaje się od nowego wiersza zapis w brzmieniu: W przypadku wyłączenia ze sprzedaży wskazanej w ofercie stacji paliw, wymóg 3 km od siedziby Zamawiającego - stację paliw, 2) część A zamówienia: 1 wzoru umowy nr TZ/370/37/10 (załącznik nr 2A do SIWZ) - dokonuje się modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie nowego ustępu o nr 5a, w następującym brzmieniu: W przypadku wyłączenia ze sprzedaży wskazanej w ofercie stacji paliw, wymóg 3 km od siedziby Zamawiającego - stację paliw, ponadto, 3) 1 ust. 5 wzoru umowy nr TZ/370/37/10 (załącznik nr 2A do SIWZ) - dokonuje się modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez doprecyzowanie ust. 5 tegoż paragrafu w następującym brzmieniu: Wykonawca oświadcza, iż dysponuje siecią paliw, to jest: co najmniej dwoma stacjami paliw, zlokalizowanymi w każdym województwie na terenie całej Polski, czynnymi przez wszystkie dni robocze w roku w godz (minimum), w tym jedną stacją paliw, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Centrali ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, zgodnie z załącznikiem nr 4A do niniejszej umowy, 4) część B zamówienia: rozdział II, podrozdział I, pkt 2) SIWZ (w części B zamówienia) dodaje się od nowego wiersza kolejny zapis w brzmieniu: W przypadku wyłączenia ze sprzedaży wskazanej w ofercie stacji paliw, wymóg 15 km od siedziby Zamawiającego - stację paliw, 5) 1 ust. 5 wzoru umowy nr TZ/370/37/10 (załącznik nr 2B do SIWZ) - dokonuje się modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez doprecyzowanie ust. 5 tegoż paragrafu w następującym brzmieniu: 4

5 Wykonawca oświadcza, iż dysponuje co najmniej jedną stacją paliw, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 15 km od Osuchowa, czynną przez wszystkie dni robocze w roku w godz (minimum), zgodnie z załącznikiem 4B do niniejszej umowy, 6) analogicznie w części A i B zamówienia wzór umowy nr TZ/370/37/10 (część A i B zamówienia) - dokonuje się modyfikacji przedmiotowej SIWZ, w tym wzorów umów poprzez dodanie kolejnego załącznika nr 3 do każdego ze wzoru umowy, w następującym brzmieniu, tj. : w części A zamówienia załącznik nr 3 wykaz stacji benzynowych, którymi dysponuje Wykonawca* (zostanie dołączony po wyborze oferty), w części B zamówienia załącznik nr 3 wykaz stacji benzynowych, którymi dysponuje Wykonawca* (zostanie dołączony po wyborze oferty). Pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że termin składania ofert, a także termin wpłaty wadium wyznaczono do dnia r., do godziny Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz Miejsce wpłaty wadium, składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. Zakład uprzejmie prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax: (22) lub 36; 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ZZ/328/2014 Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie CPV: 09132100-4, 09134100-8, 09211100-2, 09211000-1,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sopot dn.22.10.2012 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W odpowiedzi na zapytania z dnia 18.10.2012 Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot, działając

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SUCHOŻEBRY.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SUCHOŻEBRY. Warszawa, dnia 25.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SUCHOŻEBRY. W odpowiedzi na zapytanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy

znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

Warszawa, dnia 11.08.2014 r. Warszawa, dnia 11.08.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie ul. Szkolna 12, 95-054 KSAWERÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 404 /2015 Warszawa, dnia 06.05.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18

SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18 SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września 2014 r.

SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września 2014 r. Miasto Łowicz Stary Rynek 1 99 400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców Numer ogłoszenia (postępowania): 288653-2014 Nazwa zamówienia: Zakup energii elektrycznej 2015-2016 SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Odp. 2: Obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul.8 Marca 6, Rzeszów.

Odp. 2: Obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul.8 Marca 6, Rzeszów. Oleśnica, dnia 17 marca 2014r. Nr sprawy ZP/1/2014 Dotyczy: sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru zarządzanych przez MOKiS o wartości nie przekraczającej 207 000 EURO. Miejski Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN-385/2015 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25.11.2014 r.

Warszawa, dnia 25.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Stary Lubotyń Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń Warszawa, dnia 25.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej 207.000 EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo

oraz transport przesyłek z ww. siedzib Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

oraz transport przesyłek z ww. siedzib Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP 2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo