zawarta w.. w dniu roku zwana dalej Umową, pomiędzy: zamieszkałym(ą): ; PESEL:., seria i nr dow. os, NIP:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zawarta w.. w dniu.. 2014 roku zwana dalej Umową, pomiędzy: zamieszkałym(ą): ; PESEL:., seria i nr dow. os, NIP:"

Transkrypt

1 UMOWA ZL ECENIA zawarta w.. w dniu roku zwana dalej Umową, pomiędzy: zwaną dalej Zleceniodawcą a zamieszkałym(ą): ; PESEL:., seria i nr dow. os, NIP: zwaną dalej Zleceniobiorcą, zwanymi dalej również Stroną lub łącznie Stronami. 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do stałego świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy polegających na pozyskiwaniu klientów zainteresowanych założeniem Konta Kibica, pozyskiwaniu punktów usługowych zainteresowanych udziałem w Programie Partnerskim Zleceniodawcy, popularyzacji idei Fundacji Kibica 2. W wykonaniu Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do wykonywania obowiązków: - promowanie produktów dostępnych w aktualnej ofercie Zleceniodawcy; - informowanie klientów o warunkach i możliwości skorzystania z produktów Zleceniodawcy; - pozyskiwanie klientów zainteresowanych założeniem Konta Kibica ; - pozyskiwanie punktów usługowych zainteresowanych udziałem w Programie Partnerskim Zleceniodawcy, 3. Zleceniobiorca świadczy swoje usługi pod własnym kierownictwem, w godzinach uzgodnionych ze Zleceniodawcą Z tytułu świadczenia usług w wykonaniu Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia w formie prowizji w wysokości i na zasadach określonych w Załączniku nr Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie rachunku dostarczonego przez Wykonawcę po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, za który przysługuje dane wynagrodzenie, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia Zleceniodawcy rachunku, na rachunek bankowy w nim wskazany. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych. 3. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania Umowy, o którym mowa w paragrafie niniejszym, wyczerpuje wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy z tytułu wykonywania Umowy, w tym

2 również wszelkie roszczenia związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów stworzonych przez Zleceniobiorcę w ramach prawidłowego wykonywania Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług w wykonaniu Umowy zgodnie z Umową, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zasadami, normami i zwyczajami, a także z uwzględnieniem określonych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę potrzeb oraz przy dołożeniu najwyższej staranności. 2. Do zawierania umów w imieniu Zleceniodawcy oraz do odbierania dla niego oświadczeń woli Zleceniobiorca jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie. 3. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca udzieli w formie pisemnej wszelkich niezbędnych wyjaśnień, a także sporządzi wszelkie niezbędne zestawienia, raporty i informacje dotyczące wykonywania usług objętych Umową. 4. Zleceniobiorca nie może powierzyć osobom trzecim wykonywania usług bez uprzedniego uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zleceniodawcy. 5. W okresie obowiązywania Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie, do: a. należytego współdziałania w procesie wykonywania Umowy z osobami wskazanymi przez Zleceniodawcę; b. wykonywania poszczególnych czynności w terminach wyznaczonych przez Zleceniodawcę. 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług w wykonaniu Umowy począwszy od dnia roku Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony do dnia 2015 roku. 2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę przy zachowaniu tygodniowego terminu wypowiedzenia. 3. Zleceniodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli: 1/ Zleceniobiorca dopuszcza się rażącego naruszenia postanowień Umowy, 2/ Zleceniobiorca narusza postanowienia Umowy i mimo pisemnego wezwania nie zaprzestał naruszeń. 4. Zleceniobiorca może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli: 1/ Zleceniodawca dopuszcza się rażącego naruszenia postanowień Umowy, 2/ Zleceniodawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, dłuższej niż 30 (trzydzieści) dni, po uprzednim wyznaczeniu Zleceniodawcy na piśmie dodatkowego 14- dniowego terminu na dokonanie zaległej zapłaty. 5. Rozwiązanie Umowy nie dotyczy postanowień Zleceniodawca może udostępnić Zleceniobiorcy mienie niezbędne do świadczenia przez niego usług określonych w 1 i 2 Umowy, w szczególności, ale nie wyłącznie sprzęt komputerowy lub telefon komórkowy. Zleceniobiorca jest uprawniony i zobowiązany do używania mienia powierzonego mu przez Zleceniodawcy, a w szczególności, ale nie wyłącznie, sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych, tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług w wykonaniu Umowy. Powyższe odnosi się również do sposobu korzystania z poczty elektronicznej, dostępu do sieci Internet i dostępu do sieci telefonii komórkowej.

3 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż ma świadomość, że Zleceniodawca jest w pełni uprawniony do monitorowania poczty elektronicznej, sposobu korzystania z sieci Internet oraz rozmów telefonicznych przy korzystaniu z których Zleceniobiorca używa sprzętu komputerowego i telefonów powierzonych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcy. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest świadomy faktu możliwości takiego monitorowania i wyraża zgodę na takie monitorowanie. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieinstalowania i nieprzechowywania na sprzęcie komputerowym powierzonym Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcy jakichkolwiek danych lub programów należących od jakiejkolwiek osoby trzeciej. 4. Zleceniobiorca oświadcza, iż ma świadomość, iż Zleceniodawca jest w pełni uprawniony do przeglądania w dowolnym czasie wszelkich danych lub programów zainstalowanych lub przechowywanych na sprzęcie komputerowym powierzonym Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcy. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest świadomy faktu możliwości dokonywania takiego przeglądania i wyraża zgodę na takie przeglądanie. 5. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 9. Najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy, jak również na każde żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich przedmiotów oraz dokumentów, w posiadanie których wszedł przy świadczeniu pracy lub w związku ze świadczeniem pracy w wykonaniu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się złożyć oświadczenie na piśmie potwierdzające fakt nieposiadania jakichkolwiek przedmiotów lub dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do wszelkich kopii dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeniesienia na Zleceniodawcę praw autorskich i praw pokrewnych do wszelkich utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w trakcie świadczenia na rzecz Zleceniodawcy Usług zwanych dalej Utworami, w ramach wynagrodzenia określonego w 4 Umowy, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania Umowy. W szczególności, ale nie wyłącznie, w wyniku przejścia na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych Zleceniodawcy przysługuje prawo do utrwalania utworu, zwielokrotniania utworu dowolną techniką, wprowadzania utworu do obrotu, wprowadzania utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania utworu poprzez jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do tegoż utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz do zawierania umów najmu, dzierżawy i innych podobnego typu, których przedmiotem jest utwór. 2. W przypadku, gdy Zleceniodawca będzie chciał korzystać z Utworów na nowopowstałych polach eksploatacji Zleceniobiorca zobowiązuje się przenieść na Zleceniodawcę prawa autorskie i prawa pokrewne do takich dzieł na takich polach eksploatacji, w ramach wynagrodzenia określonego w 4 Umowy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o fakcie stworzenia każdego poszczególnego Utworu oraz do niezwłocznego przekazania stworzonego Utworu Zleceniodawcy. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że każdy poszczególny Utwór stanowić będzie jego oryginalne dzieło o indywidualnym charakterze, w szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do nienaruszania przy tworzeniu każdego poszczególnego Utworu jakichkolwiek praw osób trzecich.

4 5. Przyjęcie Utworu przez Zleceniodawcę od Zleceniobiorcy może nastąpić w sposób dowolny, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez przekazanie przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy lub osobie wskazanej przez Zleceniodawcę, nośnika, na którym zapisana jest oryginalna wersja Utworu. 6. Z chwilą przyjęcia każdego poszczególnego Utworu Zleceniodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do tego Utworu, co oznacza, iż począwszy od tej chwili Zleceniodawcy przysługuje wyłączne i nieograniczone w czasie prawo korzystania z Utworu i rozporządzania Utworem na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności, ale nie wyłącznie, w wyniku przejścia na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych Zleceniodawcy przysługuje prawo do utrwalania Utworu, zwielokrotniania Utworu dowolną techniką, wprowadzania Utworu do obrotu, wprowadzania Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu poprzez jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do tegoż utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz do zawierania umów najmu, dzierżawy i innych podobnego typu, których przedmiotem jest Utwór. Z chwilą przyjęcia utworu Zleceniodawca nabywa również prawo własności przedmiotu, na którym utrwalono tenże Utwór. 7. Z chwilą przyjęcia każdego poszczególnego Utworu na Zleceniodawcę przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do tego Utworu. 8. Zleceniobiorca zrzeka się prawa do wykonywania nadzoru autorskiego nad wszystkimi Utworami prawa, do których zostaną przeniesione na Zleceniodawcę zgodnie z postanowieniami Umowy. 9. Umowa nie narusza osobistych praw autorskich Zleceniobiorcy do jakiegokolwiek Utworu, do którego prawa zostaną przeniesione na Zleceniodawcę zgodnie z postanowieniami Umowy. Zleceniobiorca wyraża zgodę na anonimowe udostępnianie przez Zleceniodawcę każdego takiego Utworu osobom trzecim. 10. Zleceniobiorca oświadcza, iż ma świadomość wartości praw autorskich do Utworu oraz korzyści jakie każdy Utwór, do którego prawa zostaną przeniesione na Zleceniodawcę zgodnie z postanowieniami Umowy, może przynieść Zleceniodawcy. 11. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest nabycie przez Zleceniodawcę wszelkich praw na dobrach niematerialnych powstałych w wyniku świadczenia przez Zleceniobiorcę usług w wykonaniu Umowy, w najszerszym możliwym zakresie, przy czym w szczególności, ale nie wyłącznie, dotyczy to praw autorskich. W przypadku, gdyby takie nabycie wymagało podjęcia dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć takie czynności we współpracy z Zleceniodawcą. Obowiązek ten dotyczy w szczególności, ale nie wyłącznie, wszelkich obowiązków w zakresie rejestracji przed polskimi i obcymi organami władzy publicznej. 12. O ile nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie w jakim prawa na dobrach niematerialnych powstałych w wyniku świadczenia przez Zleceniobiorcę usług w wykonaniu Umowy, nie przejdą na Zleceniodawcę na podstawie pozostałych postanowień Umowy, Zleceniodawca nabywa wszelkie takie prawa w najwcześniejszym możliwym terminie. Wynagrodzenie z tytułu nabycia praw na dobrach niematerialnych w sposób określony w zdaniu poprzednim jest wliczone w wynagrodzenie, o którym mowa w Zleceniobiorca zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Zleceniodawcy w trakcie obowiązywania Umowy oraz w okresie 6 miesięcy po jej rozwiązaniu. 2. Działalnością, o której mowa w ust. 1, której Zleceniobiorca zobowiązuje się nie prowadzić, jest w szczególności: 1/ prowadzenie konkurencyjnej względem Zleceniodawcy działalności gospodarczej jako przedsiębiorca; 2/ odpłatne świadczenie na rzecz kogokolwiek usług określonych 1 niniejszej umowy w na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego (umowa o dzieło, zlecenia, itp.);

5 3/ wykonywanie czynności na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego (umowa o dzieło, zlecenia, itp.) na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną względem Zleceniodawcy; 4/ uczestnictwo jako wspólnik w spółce osobowej prowadzącej działalność konkurencyjną względem Zleceniodawcy lub pełnienie funkcji pełnomocnika lub prokurenta spółki osobowej prowadzącej działalność konkurencyjną względem Zleceniodawcy; 5/ pełnienie funkcji członka organu, pełnomocnika lub prokurenta spółki kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną względem Zleceniodawcy. 3. Konkurencyjną względem Zleceniodawcy jest wszelka działalność obejmująca którykolwiek z rodzajów działalności gospodarczej stanowiących przedmiot działalności gospodarczej wykonywanej przez Zleceniodawcy w trakcie obowiązywania Umowy. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie prowadzić w jakiejkolwiek formie jakiejkolwiek działalności z wykorzystaniem informacji, które zostaną udostępnione Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcy lub któregokolwiek z klientów Zleceniodawcy w związku ze świadczeniem pracy lub przy okazji świadczenia pracy w wykonaniu Umowy. 5. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 6. Zleceniobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytułu ograniczenia działalności konkurencyjnej na zasadach określonych w 11 niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w czasie trwania oraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy do bezterminowego zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Zleceniodawcy, które uzyskał lub do których miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy ( Informacje Poufne ). 2. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3, Zleceniobiorca zobowiązuje się do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną udostępnione przez Zleceniodawcy lub klientów Zleceniodawcy w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do nieudostępniania informacji, w jakikolwiek sposób, osobom trzecim, bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy informacji których obowiązek udostępniania wynika z prawa, z orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o wykonaniu takiego obowiązku. 4. Osobami trzecimi, o których mowa w ust. 2, nie są pracownicy Zleceniodawcy lub osoby działające na rzecz Zleceniodawcy w związku z wykonywaniem Umowy, o ile osoby te zobowiązały się na piśmie do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, udostępnionych im w związku z wykonywaniem Umowy i do nie podejmowania jakichkolwiek działań mających znamiona czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Zleceniodawcy lub klientów Zleceniodawcy z wykorzystaniem udostępnionych im informacji. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności celem zabezpieczenia wszelkich nośników na których zostały zapisane jakiekolwiek informacje udostępnione przez Zleceniodawcy lub klientów Zleceniodawcy w związku z wykonywaniem Umowy lub jakiekolwiek efekty wykonywania umowy przed zagubieniem, kradzieżą lub wejściem w ich posiadanie przez osoby trzecie. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3, Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim, bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, informacji

6 na temat wysokości swojego wynagrodzenia i wysokości innych świadczeń przysługujących Zleceniobiorcy w związku z obowiązywaniem Umowy. 7. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości ,00 zł (sto tysięcy złotych). Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Strony ustalają, że adresami do doręczeń dla celów związanych z Umową są adresy zgodne z zameldowaniem oraz siedzibą: 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, względnie osób, do których winny być kierowane pisma, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do doręczeń, względnie ostatnio wskazanej osobie, za skuteczne. 14. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z tym że dla zmiany adresów do doręczeń wskazanych w 13 wystarczy oświadczenie Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 15. Strony postanawiają, że jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazałyby się nieważne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe jej postanowienia, chyba, że z okoliczności będzie wynikało, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta. Strony zobowiązane będą niezwłocznie zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowienia nieważnego. 16. Wymienione w treści umowy załączniki stanowią jej integralną część, a zobowiązania stron zawarte w załącznikach mają taką samą moc wiążącą dla stron co zobowiązania zawarte w pozostałej części umowy. 17. W sprawach dotyczących wykonania Umowy, nieuregulowanych w tekście Umowy, mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 18. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 19. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA

7 Załącznik nr 1 Do umowy zlecenia zawartej w dniu 2014 r. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia w wysokości netto określonej poniżej: pozyskanie użytkownika Konta Kibica (z benefitem) 30zł pozyskanie użytkownika Konta Kibica (bez benefitu) 70zł pozyskanie punktu/uczestnika do Programu Partnerskiego 200 zł (punkt z terminalem)

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. 4.sprawowaniu kontroli nad oryginalnością, wysoką jakością merytoryczną i językową tekstów;

UMOWA ZLECENIA. 4.sprawowaniu kontroli nad oryginalnością, wysoką jakością merytoryczną i językową tekstów; UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy: (1).......zwaną dalej Zleceniodawcą, a (2)...... zwaną dalej Zleceniobiorcą, zwanymi dalej łącznie Stronami. 1. Zakres zlecenia 1.Zleceniodawca zleca, a

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania) UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010 WZÓR UMOWY Umowa nr...../2010 zawarta w Płocku w dniu..pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Wolskiego 4, NIP 774-10-72-054, REGON 004730267, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: P R O J E K T UMOWA ZLECENIA zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie (kod 00-580), przy ul. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 6 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik Nr 6 Umowa nr.. /13/PN zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych Załącznik nr 1 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie (03-980) przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12

emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 2010 emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 zawarta w dniu.. r. w pomiędzy: Miejsce na pieczątkę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29 Rektora UW z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności Strona 1 z 5 Umowa o zachowaniu poufności zawarta w dniu w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy: (1) VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

na stworzenie serwisu internetowego o Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim oraz świadczenie usługi wspomagania rozwoju serwisu i usługi hostingowej

na stworzenie serwisu internetowego o Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim oraz świadczenie usługi wspomagania rozwoju serwisu i usługi hostingowej Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na stworzenie serwisu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia...2011 roku. pomiędzy:...... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:... -... oraz...... (...), zwaną dalej Stroną Otrzymującą reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz UMOWA Nr ZP.272.46.2011.... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz W dniu.. pomiędzy: Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 Projekt umowy ZP.271.11.2015 PROJEKT UMOWY Nr Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez - Wójta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy:

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą).

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie...: pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 39N6e/ /2014

UMOWA Nr 39N6e/ /2014 1 UMOWA Nr 39N6e/ /2014 Na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków dworców kolejowych oraz budynków nie dworcowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa Mateusz Tuński Umowa NIE dla freelancera. Umowa NIE dla freelancera. Czyli jaka? niezabezpieczająca jego interesów. O czym tutaj usłyszysz? 1. o zaletach zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku w Trzebnicy pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku w Trzebnicy pomiędzy: UMOWA Nr. na wykonanie usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego z realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2025, realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA z dnia 2017 r.

UMOWA z dnia 2017 r. UMOWA z dnia 2017 r. Załącznik nr 4 zawarta w dniu.w Suwałkach, pomiędzy Parkiem Naukowo -Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., z siedzibą 16-400, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr KNDU N04 6 /./U/15

Umowa nr KNDU N04 6 /./U/15 Umowa nr KNDU N04 6 /./U/15 zawarta w dniu 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Spółką Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

Umowa. Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez. zamieszkałą/ym w (imię i nazwisko )

Umowa. Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez. zamieszkałą/ym w (imię i nazwisko ) Umowa zawarta w dniu (data) pomiędzy: Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez Mgr Lidię Nowińską Dziekana Wydziału Rehabilitacji zwaną dalej Szkołą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ. [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ. [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ zawarta w dniu [data] w [miejsce] pomiędzy: [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną a [oznaczenie i identyfikacja strony],

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu roku w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w, przy ulicy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy:

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy: Numer id lub nazwisko osoby polecającej... Umowa zlecenia nr zawarta w dniu w., pomiędzy: 1. Zlecającym: INTERMEDIO SEBASTIAN DROZD Z siedzibą w: 72-518 Ładzin, Ładzin 67 NIP: 851-26-24-854, REGON: 320063949

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: A&M Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław, KRS: 0000531833, NIP: 8992759636,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku, 80-952

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności Umowa o zachowaniu poufności W dniu, w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu TEORIA Fundacji im. Stefana Kuryłowicza - istotne warunki umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu TEORIA Fundacji im. Stefana Kuryłowicza - istotne warunki umowy Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu TEORIA Fundacji im. Stefana Kuryłowicza - istotne warunki umowy UMOWA zawarta w dniu. roku w Warszawie (dalej: Umowa ) pomiędzy: Fundacją im. Stefana Kuryłowicza z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu 2017 roku, pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-051, ul. Poligonowa 30, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO ORAZ O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO BADANIA (zwana dalej Umową )

UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO ORAZ O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO BADANIA (zwana dalej Umową ) wzór umowy opracowany na prawach rękopisu z prawem powielenia wyłącznie dla uczestników projektu eco-solving * UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO ORAZ O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

dr Michał Żółtowski POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI [ ] zawarte dnia [ ] w [ ] pomiędzy

dr Michał Żółtowski POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI [ ] zawarte dnia [ ] w [ ] pomiędzy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY INWESTYCYJNEJ Z DNIA [ ] POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI [ ] zawarte dnia [ ] w [ ] pomiędzy Panem/Panią [ ], PESEL: [ ], zamieszkałym/ą w [ ], wskazującym jako adres do doręczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6a do SIWZ ZP-6/2013 UMOWA zawarta dnia. 2013 r. w Zawoi pomiędzy: 1. Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi nr 1403, reprezentowanym przez Dyrektora Józefa Omylaka (dalej Zamawiający

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY Niniejsza umowa o świadczenie usług prawnych, zwana dalej Umową", została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo