zawarta w.. w dniu roku zwana dalej Umową, pomiędzy: zamieszkałym(ą): ; PESEL:., seria i nr dow. os, NIP:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zawarta w.. w dniu.. 2014 roku zwana dalej Umową, pomiędzy: zamieszkałym(ą): ; PESEL:., seria i nr dow. os, NIP:"

Transkrypt

1 UMOWA ZL ECENIA zawarta w.. w dniu roku zwana dalej Umową, pomiędzy: zwaną dalej Zleceniodawcą a zamieszkałym(ą): ; PESEL:., seria i nr dow. os, NIP: zwaną dalej Zleceniobiorcą, zwanymi dalej również Stroną lub łącznie Stronami. 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do stałego świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy polegających na pozyskiwaniu klientów zainteresowanych założeniem Konta Kibica, pozyskiwaniu punktów usługowych zainteresowanych udziałem w Programie Partnerskim Zleceniodawcy, popularyzacji idei Fundacji Kibica 2. W wykonaniu Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do wykonywania obowiązków: - promowanie produktów dostępnych w aktualnej ofercie Zleceniodawcy; - informowanie klientów o warunkach i możliwości skorzystania z produktów Zleceniodawcy; - pozyskiwanie klientów zainteresowanych założeniem Konta Kibica ; - pozyskiwanie punktów usługowych zainteresowanych udziałem w Programie Partnerskim Zleceniodawcy, 3. Zleceniobiorca świadczy swoje usługi pod własnym kierownictwem, w godzinach uzgodnionych ze Zleceniodawcą Z tytułu świadczenia usług w wykonaniu Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia w formie prowizji w wysokości i na zasadach określonych w Załączniku nr Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie rachunku dostarczonego przez Wykonawcę po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, za który przysługuje dane wynagrodzenie, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia Zleceniodawcy rachunku, na rachunek bankowy w nim wskazany. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych. 3. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania Umowy, o którym mowa w paragrafie niniejszym, wyczerpuje wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy z tytułu wykonywania Umowy, w tym

2 również wszelkie roszczenia związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów stworzonych przez Zleceniobiorcę w ramach prawidłowego wykonywania Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług w wykonaniu Umowy zgodnie z Umową, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zasadami, normami i zwyczajami, a także z uwzględnieniem określonych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę potrzeb oraz przy dołożeniu najwyższej staranności. 2. Do zawierania umów w imieniu Zleceniodawcy oraz do odbierania dla niego oświadczeń woli Zleceniobiorca jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie. 3. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca udzieli w formie pisemnej wszelkich niezbędnych wyjaśnień, a także sporządzi wszelkie niezbędne zestawienia, raporty i informacje dotyczące wykonywania usług objętych Umową. 4. Zleceniobiorca nie może powierzyć osobom trzecim wykonywania usług bez uprzedniego uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zleceniodawcy. 5. W okresie obowiązywania Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie, do: a. należytego współdziałania w procesie wykonywania Umowy z osobami wskazanymi przez Zleceniodawcę; b. wykonywania poszczególnych czynności w terminach wyznaczonych przez Zleceniodawcę. 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług w wykonaniu Umowy począwszy od dnia roku Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony do dnia 2015 roku. 2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę przy zachowaniu tygodniowego terminu wypowiedzenia. 3. Zleceniodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli: 1/ Zleceniobiorca dopuszcza się rażącego naruszenia postanowień Umowy, 2/ Zleceniobiorca narusza postanowienia Umowy i mimo pisemnego wezwania nie zaprzestał naruszeń. 4. Zleceniobiorca może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli: 1/ Zleceniodawca dopuszcza się rażącego naruszenia postanowień Umowy, 2/ Zleceniodawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, dłuższej niż 30 (trzydzieści) dni, po uprzednim wyznaczeniu Zleceniodawcy na piśmie dodatkowego 14- dniowego terminu na dokonanie zaległej zapłaty. 5. Rozwiązanie Umowy nie dotyczy postanowień Zleceniodawca może udostępnić Zleceniobiorcy mienie niezbędne do świadczenia przez niego usług określonych w 1 i 2 Umowy, w szczególności, ale nie wyłącznie sprzęt komputerowy lub telefon komórkowy. Zleceniobiorca jest uprawniony i zobowiązany do używania mienia powierzonego mu przez Zleceniodawcy, a w szczególności, ale nie wyłącznie, sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych, tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług w wykonaniu Umowy. Powyższe odnosi się również do sposobu korzystania z poczty elektronicznej, dostępu do sieci Internet i dostępu do sieci telefonii komórkowej.

3 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż ma świadomość, że Zleceniodawca jest w pełni uprawniony do monitorowania poczty elektronicznej, sposobu korzystania z sieci Internet oraz rozmów telefonicznych przy korzystaniu z których Zleceniobiorca używa sprzętu komputerowego i telefonów powierzonych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcy. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest świadomy faktu możliwości takiego monitorowania i wyraża zgodę na takie monitorowanie. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieinstalowania i nieprzechowywania na sprzęcie komputerowym powierzonym Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcy jakichkolwiek danych lub programów należących od jakiejkolwiek osoby trzeciej. 4. Zleceniobiorca oświadcza, iż ma świadomość, iż Zleceniodawca jest w pełni uprawniony do przeglądania w dowolnym czasie wszelkich danych lub programów zainstalowanych lub przechowywanych na sprzęcie komputerowym powierzonym Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcy. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest świadomy faktu możliwości dokonywania takiego przeglądania i wyraża zgodę na takie przeglądanie. 5. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 9. Najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy, jak również na każde żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich przedmiotów oraz dokumentów, w posiadanie których wszedł przy świadczeniu pracy lub w związku ze świadczeniem pracy w wykonaniu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się złożyć oświadczenie na piśmie potwierdzające fakt nieposiadania jakichkolwiek przedmiotów lub dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do wszelkich kopii dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeniesienia na Zleceniodawcę praw autorskich i praw pokrewnych do wszelkich utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w trakcie świadczenia na rzecz Zleceniodawcy Usług zwanych dalej Utworami, w ramach wynagrodzenia określonego w 4 Umowy, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania Umowy. W szczególności, ale nie wyłącznie, w wyniku przejścia na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych Zleceniodawcy przysługuje prawo do utrwalania utworu, zwielokrotniania utworu dowolną techniką, wprowadzania utworu do obrotu, wprowadzania utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania utworu poprzez jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do tegoż utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz do zawierania umów najmu, dzierżawy i innych podobnego typu, których przedmiotem jest utwór. 2. W przypadku, gdy Zleceniodawca będzie chciał korzystać z Utworów na nowopowstałych polach eksploatacji Zleceniobiorca zobowiązuje się przenieść na Zleceniodawcę prawa autorskie i prawa pokrewne do takich dzieł na takich polach eksploatacji, w ramach wynagrodzenia określonego w 4 Umowy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o fakcie stworzenia każdego poszczególnego Utworu oraz do niezwłocznego przekazania stworzonego Utworu Zleceniodawcy. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że każdy poszczególny Utwór stanowić będzie jego oryginalne dzieło o indywidualnym charakterze, w szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do nienaruszania przy tworzeniu każdego poszczególnego Utworu jakichkolwiek praw osób trzecich.

4 5. Przyjęcie Utworu przez Zleceniodawcę od Zleceniobiorcy może nastąpić w sposób dowolny, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez przekazanie przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy lub osobie wskazanej przez Zleceniodawcę, nośnika, na którym zapisana jest oryginalna wersja Utworu. 6. Z chwilą przyjęcia każdego poszczególnego Utworu Zleceniodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do tego Utworu, co oznacza, iż począwszy od tej chwili Zleceniodawcy przysługuje wyłączne i nieograniczone w czasie prawo korzystania z Utworu i rozporządzania Utworem na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności, ale nie wyłącznie, w wyniku przejścia na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych Zleceniodawcy przysługuje prawo do utrwalania Utworu, zwielokrotniania Utworu dowolną techniką, wprowadzania Utworu do obrotu, wprowadzania Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu poprzez jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do tegoż utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz do zawierania umów najmu, dzierżawy i innych podobnego typu, których przedmiotem jest Utwór. Z chwilą przyjęcia utworu Zleceniodawca nabywa również prawo własności przedmiotu, na którym utrwalono tenże Utwór. 7. Z chwilą przyjęcia każdego poszczególnego Utworu na Zleceniodawcę przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do tego Utworu. 8. Zleceniobiorca zrzeka się prawa do wykonywania nadzoru autorskiego nad wszystkimi Utworami prawa, do których zostaną przeniesione na Zleceniodawcę zgodnie z postanowieniami Umowy. 9. Umowa nie narusza osobistych praw autorskich Zleceniobiorcy do jakiegokolwiek Utworu, do którego prawa zostaną przeniesione na Zleceniodawcę zgodnie z postanowieniami Umowy. Zleceniobiorca wyraża zgodę na anonimowe udostępnianie przez Zleceniodawcę każdego takiego Utworu osobom trzecim. 10. Zleceniobiorca oświadcza, iż ma świadomość wartości praw autorskich do Utworu oraz korzyści jakie każdy Utwór, do którego prawa zostaną przeniesione na Zleceniodawcę zgodnie z postanowieniami Umowy, może przynieść Zleceniodawcy. 11. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest nabycie przez Zleceniodawcę wszelkich praw na dobrach niematerialnych powstałych w wyniku świadczenia przez Zleceniobiorcę usług w wykonaniu Umowy, w najszerszym możliwym zakresie, przy czym w szczególności, ale nie wyłącznie, dotyczy to praw autorskich. W przypadku, gdyby takie nabycie wymagało podjęcia dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć takie czynności we współpracy z Zleceniodawcą. Obowiązek ten dotyczy w szczególności, ale nie wyłącznie, wszelkich obowiązków w zakresie rejestracji przed polskimi i obcymi organami władzy publicznej. 12. O ile nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie w jakim prawa na dobrach niematerialnych powstałych w wyniku świadczenia przez Zleceniobiorcę usług w wykonaniu Umowy, nie przejdą na Zleceniodawcę na podstawie pozostałych postanowień Umowy, Zleceniodawca nabywa wszelkie takie prawa w najwcześniejszym możliwym terminie. Wynagrodzenie z tytułu nabycia praw na dobrach niematerialnych w sposób określony w zdaniu poprzednim jest wliczone w wynagrodzenie, o którym mowa w Zleceniobiorca zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Zleceniodawcy w trakcie obowiązywania Umowy oraz w okresie 6 miesięcy po jej rozwiązaniu. 2. Działalnością, o której mowa w ust. 1, której Zleceniobiorca zobowiązuje się nie prowadzić, jest w szczególności: 1/ prowadzenie konkurencyjnej względem Zleceniodawcy działalności gospodarczej jako przedsiębiorca; 2/ odpłatne świadczenie na rzecz kogokolwiek usług określonych 1 niniejszej umowy w na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego (umowa o dzieło, zlecenia, itp.);

5 3/ wykonywanie czynności na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego (umowa o dzieło, zlecenia, itp.) na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną względem Zleceniodawcy; 4/ uczestnictwo jako wspólnik w spółce osobowej prowadzącej działalność konkurencyjną względem Zleceniodawcy lub pełnienie funkcji pełnomocnika lub prokurenta spółki osobowej prowadzącej działalność konkurencyjną względem Zleceniodawcy; 5/ pełnienie funkcji członka organu, pełnomocnika lub prokurenta spółki kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną względem Zleceniodawcy. 3. Konkurencyjną względem Zleceniodawcy jest wszelka działalność obejmująca którykolwiek z rodzajów działalności gospodarczej stanowiących przedmiot działalności gospodarczej wykonywanej przez Zleceniodawcy w trakcie obowiązywania Umowy. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie prowadzić w jakiejkolwiek formie jakiejkolwiek działalności z wykorzystaniem informacji, które zostaną udostępnione Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcy lub któregokolwiek z klientów Zleceniodawcy w związku ze świadczeniem pracy lub przy okazji świadczenia pracy w wykonaniu Umowy. 5. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 6. Zleceniobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytułu ograniczenia działalności konkurencyjnej na zasadach określonych w 11 niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w czasie trwania oraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy do bezterminowego zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Zleceniodawcy, które uzyskał lub do których miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy ( Informacje Poufne ). 2. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3, Zleceniobiorca zobowiązuje się do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną udostępnione przez Zleceniodawcy lub klientów Zleceniodawcy w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do nieudostępniania informacji, w jakikolwiek sposób, osobom trzecim, bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy informacji których obowiązek udostępniania wynika z prawa, z orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o wykonaniu takiego obowiązku. 4. Osobami trzecimi, o których mowa w ust. 2, nie są pracownicy Zleceniodawcy lub osoby działające na rzecz Zleceniodawcy w związku z wykonywaniem Umowy, o ile osoby te zobowiązały się na piśmie do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, udostępnionych im w związku z wykonywaniem Umowy i do nie podejmowania jakichkolwiek działań mających znamiona czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Zleceniodawcy lub klientów Zleceniodawcy z wykorzystaniem udostępnionych im informacji. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności celem zabezpieczenia wszelkich nośników na których zostały zapisane jakiekolwiek informacje udostępnione przez Zleceniodawcy lub klientów Zleceniodawcy w związku z wykonywaniem Umowy lub jakiekolwiek efekty wykonywania umowy przed zagubieniem, kradzieżą lub wejściem w ich posiadanie przez osoby trzecie. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3, Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim, bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, informacji

6 na temat wysokości swojego wynagrodzenia i wysokości innych świadczeń przysługujących Zleceniobiorcy w związku z obowiązywaniem Umowy. 7. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości ,00 zł (sto tysięcy złotych). Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Strony ustalają, że adresami do doręczeń dla celów związanych z Umową są adresy zgodne z zameldowaniem oraz siedzibą: 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, względnie osób, do których winny być kierowane pisma, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do doręczeń, względnie ostatnio wskazanej osobie, za skuteczne. 14. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z tym że dla zmiany adresów do doręczeń wskazanych w 13 wystarczy oświadczenie Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 15. Strony postanawiają, że jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazałyby się nieważne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe jej postanowienia, chyba, że z okoliczności będzie wynikało, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta. Strony zobowiązane będą niezwłocznie zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowienia nieważnego. 16. Wymienione w treści umowy załączniki stanowią jej integralną część, a zobowiązania stron zawarte w załącznikach mają taką samą moc wiążącą dla stron co zobowiązania zawarte w pozostałej części umowy. 17. W sprawach dotyczących wykonania Umowy, nieuregulowanych w tekście Umowy, mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 18. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 19. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA

7 Załącznik nr 1 Do umowy zlecenia zawartej w dniu 2014 r. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia w wysokości netto określonej poniżej: pozyskanie użytkownika Konta Kibica (z benefitem) 30zł pozyskanie użytkownika Konta Kibica (bez benefitu) 70zł pozyskanie punktu/uczestnika do Programu Partnerskiego 200 zł (punkt z terminalem)

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania) UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ. [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ. [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ zawarta w dniu [data] w [miejsce] pomiędzy: [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną a [oznaczenie i identyfikacja strony],

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych Załącznik nr 1 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie (03-980) przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010 WZÓR UMOWY Umowa nr...../2010 zawarta w Płocku w dniu..pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Wolskiego 4, NIP 774-10-72-054, REGON 004730267, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 39N6e/ /2014

UMOWA Nr 39N6e/ /2014 1 UMOWA Nr 39N6e/ /2014 Na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków dworców kolejowych oraz budynków nie dworcowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku, 80-952

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12

emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 2010 emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 zawarta w dniu.. r. w pomiędzy: Miejsce na pieczątkę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY Niniejsza umowa o świadczenie usług prawnych, zwana dalej Umową", została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

PROJEKT UMOWY O ZARZĄDZANIE PROJEKTEM PROJEKT UMOWY O ZARZĄDZANIE PROJEKTEM zawarta w dniu.. 2014 roku, w Zgierzu pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu Przetargu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej Curie w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na UMOWA O DZIEŁO NR. Wzór umowy Zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą Zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: UMOWA nr.../11 Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA Nr. zawarta w Opolu, w dniu.. pomiędzy: Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez., zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO ZP/PL-UK/14/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski wraz z korektą językową streszczeń artykułów naukowych z dziedziny rolnictwa, biologii i nauk pokrewnych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: audyt użyteczności wraz z przeprowadzeniem benchmarkingu, 2) Zadanie 2: warsztaty eksperckie - ogólna

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU W kierunku nowego zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA O WYKONANIE USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU W kierunku nowego zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 85312320-8) UMOWA O WYKONANIE USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU W kierunku nowego zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

na wykonanie koszulek, czapeczek żeglarskich i proporców, promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, podczas 50. Etapowych Regat Turystycznych

na wykonanie koszulek, czapeczek żeglarskich i proporców, promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, podczas 50. Etapowych Regat Turystycznych Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wykonanie koszulek,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

The scientific environment integration of the Polish Ukrainian borderland area Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego

The scientific environment integration of the Polish Ukrainian borderland area Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego ZP/PL-UK/2/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski wraz z korektą językową streszczeń artykułów naukowych z dziedziny rolnictwa, biologii i nauk pokrewnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług prawniczych w ramach projektu Fabryka Innowacji Nr..

Umowa o świadczenie usług prawniczych w ramach projektu Fabryka Innowacji Nr.. Załącznik numer 1 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu numer Z/02/05/2010 Wzór umowy o świadczenie usług prawniczych. Umowa o świadczenie usług prawniczych w ramach projektu Fabryka Innowacji Nr.. zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu.., pomiędzy:, zwanym dalej zleceniodawcą a Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą 1 1.Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o ochronie informacji

Umowa nr.. o ochronie informacji Umowa nr.. o ochronie informacji Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2014 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW. numer zawarta w dniu pomiędzy:

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW. numer zawarta w dniu pomiędzy: UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW numer zawarta w dniu pomiędzy: Firmą INKASO Hermański reprezentowaną przez Rafała Hermańskiego prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-9/11 zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH w zakresie realizacji i rozliczania projektu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH w zakresie realizacji i rozliczania projektu UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH w zakresie realizacji i rozliczania projektu Załącznik nr 2 wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Kaliszu pomiędzy: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr KNCŻ/PW/ /2014

Umowa o dzieło nr KNCŻ/PW/ /2014 Załącznik nr 3 do Zaproszenia Umowa o dzieło nr KNCŻ/PW/ /2014 wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dzieła zawarta w dniu. w Gdańsku pomiędzy: AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU im.

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr. ., legitymującym się dowodem osobistym.., zamieszkałym przy ul.,, numer PESEL.., NIP.., REGON zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Umowa zlecenie nr. ., legitymującym się dowodem osobistym.., zamieszkałym przy ul.,, numer PESEL.., NIP.., REGON zwanym dalej Zleceniobiorcą. Umowa zlecenie nr Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu 2015r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 5 UMOWA O PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH Z LAUREATEM KONKURSU

Zał. Nr 5 UMOWA O PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH Z LAUREATEM KONKURSU Zał. Nr 5 UMOWA O PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH Z LAUREATEM KONKURSU zawarta w dniu roku w Kole, pomiędzy: Sanitec Koło Sp. z o.o. z siedzibą w Kole, przy ulicy Toruńskiej 154, 62-600 Koło,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Istotne postanowienia umowy nr TRD/ /2013 W dniu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna niewyłączna

Umowa licencyjna niewyłączna Umowa licencyjna niewyłączna Zawarta w.. w dniu Pomiędzy: Anną Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Adamczyk z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Dereniowej 4/47, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 zawarta w dniu 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Województwem Śląskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło w terminie do dnia 2014 r.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło w terminie do dnia 2014 r. UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie, w dniu. 2014 r. ( Umowa ) pomiędzy:. z siedzibą w przy ul..., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu Strona 1 pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa Mateusz Tuński Umowa NIE dla freelancera. Umowa NIE dla freelancera. Czyli jaka? niezabezpieczająca jego interesów. O czym tutaj usłyszysz? 1. o zaletach zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 zawarta w dniu.. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl., Polska;

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, NIP 526-21-50-068, REGON 015271428 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI. zawarta w Warszawie dnia...2015 roku pomiędzy:

UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI. zawarta w Warszawie dnia...2015 roku pomiędzy: UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI zawarta w Warszawie dnia...2015 roku pomiędzy: 1) Fundacją Harcerstwa Drugiego Stulecia z siedzibą w Warszawie, adres: 03-475 Warszawa, ul. Tadeusza Borowskiego 2, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

3. Warunki realizacji 4. Odbiór przedmiotu Umowy

3. Warunki realizacji 4. Odbiór przedmiotu Umowy Umowa nr zawarta w dniu.r. w Lublinie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Fundacja Likejon/Lykeion Fundation z siedzibą w Prawiedniki, 50a, 0-55 Lublin, wpisaną (-ym) do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy. 2. Terminy realizacji umowy

1. Przedmiot umowy. 2. Terminy realizacji umowy (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. zawarta w dniu...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Miastem Poznań - Zarządem Zieleni Miejskiej 60-194 POZNAŃ ul. Strzegomska 3 NIP 209-00-01-440 reprezentowanym przez: 1. mgr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wojciecha Górskiego 9, kod pocztowy: 00-033, kapitał zakładowy w całości wpłacony: 4 666 100 zł, wpisaną

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 8 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo