Konfiguracja ustawień BIOS-u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja ustawień BIOS-u"

Transkrypt

1 Konfiguracja ustawień BIOS-u BIOS Basic Input/Output System. (podstawowy system wejścia/wyjścia).program o wielkości 256 lub 512 kb zapisany w pamięci na płycie głównej. Zbiór procedur które wykrywają i uruchamiają komponenty, zbierają informacje o napięciach, temperaturach, wiatrakach. Po sprawdzeniu (kilkadziesiąt sekund) kontrola przekazywana systemowi. Konfigurowany za pomocą interfejsu SETUP-u. Wersje BIOS-u: 1. Phoenix Award (niebieskie tło), 2. Phoenix (szare tło), 3 Ami (rzadziej spotykane) Wejście do menu BIOS-u JeŜeli chcesz zająć się zmianą ustawień BIOS-u, musisz dostać się do specjalnego menu. W zaleŝności od producenta sprzętu wejście do menu BIOS-u moŝe się odbywać na róŝne sposoby, zasada postępowania jest jednak zawsze taka sama. Podczas uruchamiania komputera, mniej więcej w chwili, gdy następuje testowanie pamięci operacyjnej, naleŝy wcisnąć i przytrzymać jeden lub kilka klawiszy. Najpopularniejszym klawiszem-kluczem otwierającym menu BIOS-u jest Del. Oczywiście moŝesz spotkać się z jeszcze innymi słuŝącymi do tego klawiszami lub ich kombinacjami, np. Fl, F2 lub Esc, ewentualnie kombinacją przycisków Alt, Ctrl, Alt+Ctrl+Esc. W komputerach stacjonarnych najczęściej wykorzystuje się jednak do tego celu klawisze Del lub F2. Informację o tym, jaki klawisz otwiera wejście do BIOS-u, zazwyczaj znajdziesz na ekranie monitora podczas startu komputera. JeŜeli Twój pecet nie wyświetla odpowiedniej informacji, co często spotyka się w przypadku komputerów przenośnych, laptopów, notebooków, musisz sprawdzić w dokumentacji płyty głównej, w jaki sposób moŝna się dostać do ustawień BIOS-u. Pamiętaj, Ŝe musisz nacisnąć odpowiedni klawisz; dobrze jest takŝe przytrzymać go przez chwilę, dzięki czemu masz pewność, Ŝe uda Ci się wejść do odpowiedniego panelu kontrolnego. JeŜeli nie udało Ci się otworzyć BIOS-u, musisz jeszcze raz uruchomić komputer i nacisnąć odpowiedni klawisz nieco wcześniej niŝ poprzednim razem. W zdecydowanej większości przypadków po wejściu do ustawień BIOS-u na ekranie Twojego monitora powinny pojawić się napisy wyświetlane na niebieskim lub szarym tle. Zwróć uwagę na to, Ŝe opcje zgrupowane są w dwóch kolumnach (najczęściej), natomiast bezpośrednio pod nimi znajduje się opis klawiszy, z których będziesz korzystać, a takŝe krótki opis aktualnie aktywnej pozycji w menu. Jest jednak kilku producentów, którzy w nieco inny sposób zorganizowali połoŝenie menu w głównym oknie BIOS-u nie ma tu dwóch kolumn, a do odpowiedniego menu wchodzi się, wybierając go z górnego paska wyboru. Aktywna pozycja w menu BIOS-u zawsze jest wyróŝniona innym kolorem, dzięki czemu łatwo jest zlokalizować miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. Do zmiany aktywnej opcji słuŝą klawisze strzałek w prawo, w lewo, w górę i w dół. Za pomocą klawisza Enter moŝesz wejść głębiej w ustawienia danej sekcji. Poza wymienionymi do zmiany wartości poszczególnych opcji moŝesz uŝywać klawiszy Enter, PageDown i PageUp. W niektórych BlOS-ach klawisze słuŝące do poruszania się po menu oraz zmiany wartości danej opcji mogą być nieco inne, np. +, -, Spacja. Najczęściej jest to opisane w głównym menu programu Setup. Musisz wiedzieć, Ŝe płytę główną, a dokładnie BIOS, wyposaŝono w zegar, który działa nawet wtedy, gdy wyłączysz komputer raz ustawione parametry danej opcji pozostaną niezmienne nawet po jego wyłączeniu. Dzieje się tak dlatego, Ŝe na płycie głównej umieszczono dodatkowy akumulator (baterię) zasilający pracę BIOS-u i wbudowanego zegara czasu rzeczywistego. Najczęściej występujące układy menu BIOS-u

2 Standard CMOS Features W tym menu znajdziesz podstawowe ustawienia związane z datą i czasem a takŝe odpowiedzialne za obsługę dysków twardych oraz stacji dyskietek. Często w tym menu są równieŝ zawarte opcje informacyjne. Advanced BIOS Features W tym menu BIOS-u umieszczono szereg opcji odpowiedzialnych za dokładne dostrojenie pracy całego komputera. W zaleŝności od specyfiki konfiguracji Twojego komputera musisz wybrać odpowiednie wartości i ustawić je. Adwanced Chipset Features Menu widoczne w głównym oknie BIOS-u o nazwie Advanced Chipset Features odpowiada za ustawienia parametrów pracy chipsetu płyty głównej. Musisz jednak pamiętać, Ŝe w zaleŝności od rodzaju BIOS-u, a nawet wersji płyty głównej, niektóre opcje mogą się róŝnić nazwą oraz lokalizacją. Integrated Peripherals W tym menu zgromadzono opcje odpowiedzialne za pracę kart rozszerzeń czy kontrolerów zintegrowanych z płytą główną. Mogą to być kontrolery USB, WiFi, IEEE J 394, audio, kart sieciowych i inne w zaleŝności od konstrukcji płyty głównej. Power Management Setup Ostatnio bardzo modnym tematem jest oszczędzanie energii. Trend ten ma swoje odbicie równieŝ w BlOS-ie płyty głównej w postaci opcji Power Management Setup. To tutaj ustawisz wszystkie parametry dotyczące zarządzania energią Twojego peceta. CPU Setup/Freąuency Yoltage Control lub Ratio/Yoltage Control Opcje zgromadzone w tym menu odpowiadają za ustawienie parametrów i napięcie pracy procesora oraz pamięci RAM zainstalowanych w komputerze. Wszystkie zmiany w tym menu naleŝy wykonywać ostroŝnie, poniewaŝ nieprawidłowe ustawienia, np. napięcia zasilającego procesor lub pamięć RAM, mogą spowodować niemoŝność uruchomienia komputera, niestabilność pracy systemu albo trwałe uszkodzenie danego podzespołu. Menu to będzie szczególnie przydatne tym osobom, które chciałyby nieco podnieść wydajność swojego komputera. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe wszystkie zmiany zarówno napięć, jak i taktowania powyŝej poziomu nominalnego, ustalonego przez producenta wykonuje się na własne ryzyko. - PnP/PCI Configuration Setup KaŜdy BIOS płyty głównej posiada zestaw opcji odpowiedzialnych za obsługę gniazd PCI oraz wsparcie technologii PnP. W tym właśnie menu znajdziesz odpowiednie opcje umoŝliwiające zmianę parametrów automatycznej konfiguracji urządzeń i przerwań. Health Status/Hardware Monitor W przypadku większości płyt głównych informacje wyświetlane w tym menu zawierają dane dotyczące aktualnego stanu niektórych funkcji systemu komputerowego, takich jak temperatura procesora, stan napięć, kontrola wentylatorów i informacje o obrotach. Najczęściej menu to posiada jedynie charakter informacyjny i nie jest moŝliwe dokonywanie w nim zmian. W niektórych BlOS-ach moŝna jednak wprowadzić ustawienia krytyczne dotyczące minimalnych obrotów wentylatorów lub przekroczenia temperatur podawanych przez czujniki zamontowane np. na procesorze lub chipsecie płyty głównej oraz przez czujniki dodatkowe. W przypadku dostępnych na rynku nowoczesnych procesorów warto zainteresować się tą częścią menu i wprowadzić odpowiednie ustawienia krytyczne, po

3 osiągnięciu których zostanie wykonana jakaś akcja. Dzięki temu moŝna będzie np. wymusić automatyczne wyłączenie komputera po osiągnięciu zbyt wysokiej temperatury procesora lub w przypadku awarii wentylatora, nie doprowadzając w ten sposób to trwałego uszkodzenia danego podzespołu wskutek przegrzania. Poza wymienionymi powyŝej opcjami w głównym menu SETUP-u moŝesz jeszcze spotkać dodatkowe, często ukryte elementy, zaleŝne od producenta konkretnej płyty głównej. Często producenci dodają do BIOS-u swoje własne rozwiązania technologiczne. Najczęściej w dodatkowym menu lub podmenu moŝna znaleźć opcje odpowiedzialne za ręczne dostrojenie kluczowych parametrów procesora, magistrali, pamięci BAM i podsystemu graficznego. Są one szczególnie przydatne wszystkim tym, którzy lubują się w wyciskaniu maksymalnej mocy ze swoich pecetów. Niektóre dodatkowe opcje są ukryte do chwili naciśnięcia odpowiedniej kombinacji klawiszy, dopiero po wykonaniu tej czynności mamy do nich dostęp. Często wykorzystywaną kombinacją klawiszy jest np. Ctrl+Fl, Ctrl+H, Ctrl+G, Ctrl+Fll. Aby dowiedzieć się, jaka jest kombinacja w przypadku Twojego sprzętu, musisz zerknąć do dokumentacji, którą otrzymałeś wraz z płytą główną. PoniŜej opisaliśmy dodatkowe pozycje, jakie moŝesz spotkać w swoim BlOS-ie. Poza wymienionymi powyŝej opcjami w głównym menu SETUP-u moŝesz jeszcze spotkać następujące elementy: Load Fail-Safe Defaults wczytuje bezpieczne ustawienia. Load Optimized Defaults wczytuje optymalne zdaniem producenta płyty ustawienia BIOS-u. Save and Exit pozwala zapisać zmiany i opuścić SETUP. Exit Whitout Saving pozwala opuścić SETUP bez zapisywania zmian. Set Password/Set User Password/Set Superńsor Password odpowiada za ustawienie hasła zabezpieczającego dostęp do SETUP-u lub komputera. Select Language pozwala zmienić ustawienia domyślnego języka SETUP-u. Oczywiście nie są to wszystkie elementy, z jakimi moŝesz się spotkać w głównym menu SETUP-u. W zaleŝności od rodzaju płyty i jej producenta występują jeszcze inne opcje, które pozwoliliśmy sobie pominąć. Bezpieczne ustawienia BIOS-u JeŜeli Twój komputer działa niestabilnie lub masz problemy z instalacją jakiegoś podzespołu, warto zacząć od BIOS-u i przywrócenia domyślnych bezpiecznych ustawień zalecanych przez producenta płyty. Dzięki temu zyskasz pewność, Ŝe zmiany, jakie uprzednio wprowadziłeś, nie mają negatywnego wpływu na działanie komputera. W celu przywrócenia domyślnych ustawień BIOS-u po wejściu do SETUP-u skorzystaj z jednej z opisanych poniŝej opcji. Load Fail Safe Defaults Lokalizacja: główne menu BIOS-u. Dostępne wartości: Y/N lub Yes/No Zalecane ustawienia: zaleŝnie od potrzeb Pozwala na wczytanie zdefiniowanych przez producenta płyty głównej ustawień domyślnych, które są bezpieczne dla stabilności komputera, ale nie zapewniają maksymalnej wydajności. W związku z tym po ewentualnym skorzystaniu z tej funkcji warto ręcznie" ustawić kluczowe opcje odpowiedzialne za szybkość pracy komputera. Load Optima! Sertings Lokalizacja: główne menu BIOS-u Dostępne wartości: Y/N lub Yes/No Zalecane ustawienia: zaleŝnie od potrzeb

4 Przypomina wcześniej opisaną opcję Load Fail Safe Defaults, ale wczytane ustawienia są nakierowane na zwiększenie wydajności komputera. Load Safe mode Lokalizacja: główne menu BIOS-u Dostępne wartości: Y/N lub Yes/No Zalecane ustawienia: zaleŝnie od potrzeb Patrz opcja Load Fail Safe Defaults. Ustawienia, które warto zmienić Po skorzystaniu z ustawień domyślnych producenta płyty głównej lub w przypadku optymalizacji pracy komputera warto zmienić ustawienia kilkunastu kluczowych opcji. W związku z tym poniŝej zamieściliśmy wykaz opcji oraz zalecanych ustawień, które naszym zdaniem są istotne dla optymalnej pracy komputera. Niemal kaŝda płyta główna ma domyślnie ustawione automatyczne wykrywanie zainstalowanych dysków twardych. Odpowiednie opcje znajdują się w menu Standard CMOS Features. Opcje odpowiedzialne za ustawienia wykrywania dysków twardych znajdują się bezpośrednio pod polami daty i czasu. W tym przypadku mamy cztery opcje: IDE Primary Master pierwsze urządzenie przyłączone do pierwszego kanału kontrolera, IDE Primary Slave drugie urządzenie przyłączone do pierwszego kanału kontrolera, IDE Secondary Master pierwsze urządzenie przyłączone do drugiego kanału kontrolera, IDE Secondary Slave drugie urządzenie przyłączone do drugiego kanału kontrolera. Z płytą główną zintegrowany jest kontroler, który tworzy dwa kanały, Primary oraz Secondary; na kaŝdym z tych kanałów moŝna podłączyć dwa urządzenia Master i Slave. W zaleŝności od tego, gdzie i w jakim trybie podłączyłeś dysk, jeśli chcesz zmienić pewne ustawienia, musisz wybrać odpowiednią opcję, a następnie nacisnąć klawisz Enter, by wejść do szczegółowych ustawień danego urządzenia. Auto najprostszym ustawieniem jest właśnie ten tryb. Kiedy jest on wybrany, zostanie uaktywnione automatyczne wykrywanie wszystkich podłączonych do kontrolera urządzeń. Dzięki temu nie będzie potrzeby konfigurowania ich w BlOS-ie ani nie będziesz musiał znać parametrów ich pracy. Polecamy pozostawienie właśnie tego parametru. User ręczne ustawienie opcji uŝytkownika dla konkretnych parametrów dysków twardych. Najczęściej prawidłowe dane dotyczące ich parametrów podane są na naklejkach znamionowych, umieszczonych na obudowie dysku twardego. Oto opcje dostępne w przypadku wyboru ustawień ręcznych: 1. Type typ dysku wybierany z 45 predefiniowanych wpisów; 2. Size przybliŝona pojemność dysku wyliczona na podstawie parametrów sektorów, głowic, cylindrów; 3. Cyls liczba cylindrów; 4. Head liczba głowic; 5 Precomp te parametry są ignorowane przez nowe kontrolery IDE, moŝna zatem ich nie ustawiać; 6 Landz numer cylindra, na którym jest parkowana głowica dysku twardego; 7. Sector liczba sektorów przypadających na jeden cylinder; 8. Modę tryb pracy dysku twardego; Bit Transfer Modę on lub off; odpowiednio włącza lub wyłącza 32-bitowy dostęp do dysku. Jeśli to moŝliwe, powinieneś włączyć tę opcję. W niektórych przypadkach przy pracy z systemem MS Windows NT/2000/XP moŝe ona jednak powodować błędy, co w ostateczności moŝe doprowadzić do utraty danych. Szczególnie dotyczy to pracy z partycjami NTFS. Są to jednak przypadki bardzo odosobnione i w większości zobligowane specyficzną konfiguracją sprzętową.

5 Pamiętaj, Ŝe dla napędów optycznych podłączonych do kontrolera IDE nie musisz nic ustawiać. MoŜesz równieŝ w ich przypadku pozostawić wartość Auto. Warto zauwaŝyć, Ŝe ustawienia ręczne parametrów dysku twardego mogą spowodować nieprawidłową pracę nowszych konstrukcji dysków, jak równieŝ niepoprawne działanie (brak moŝliwości zarządzania danymi), gdy zostanie podłączony np. do innej płyty głównej z opcją ustawioną na tryb Auto. Bezpośrednio pod ustawieniami dysków twardych znajdują się dwie opcje odpowiedzialne za ustawienie stacji dyskietek. Związane z nimi pola noszą odpowiednio nazwy Drive A oraz Drive B. JeŜeli posiadasz stację dyskietek, to koniecznie musisz ją ustawić w BlOS-ie komputera; w przeciwnym razie będzie ona niewidoczna dla systemu. MoŜesz mieć podłączone dwie stacje dyskietek pierwsza będzie miała przypisaną literę A, a druga B. W niektórych typach BIOS-u moŝna spotkać jeszcze opcję Floppy 3 Modę Support, która jest dla nas raczej nieprzydatna. UmoŜliwia ona poprawne działanie stacji dyskietek 3,5" o pojemności 1,2 MB zamiast standardowej 1,44 MB opcja ta powinna zostać wyłączona Disabled. Zawsze po wprowadzeniu wszystkich zmian moŝesz wrócić do głównego okna BIOSu; wystarczy, Ŝe naciśniesz klawisz Esc. Nie obawiaj się, uŝycie tego klawisza nie spowoduje powrotu do starych ustawień. PoniŜej zamieściliśmy opis pozostałych opcji, które powinny ulec zmianie. Postaraj się je odszukać w swoim BlOS-ie i wprowadź ustawienia zgodne z naszymi zaleceniami, ale weź równieŝ pod uwagę to, Ŝe część z opcji oraz ich ustawienia są zaleŝne od konkretnej konfiguracji komputera. System Date Lokalizacja: Standard CMOS Features Dostępne wartości: Month/Day/Year (Miesiąc/Dzień/Rok) Zalecane ustawienia: zgodnie ze stanem faktycznym Pozwala na skonfigurowanie daty i czasu niezbędnego dla pracy komputera. Dostępne są następujące wartości: Month miesiąc (liczby od l do 12 lub nazwa miesięcy), Day dzień (liczby od l do 31), Year rok (liczby określające dany rok). System Time Lokalizacja: Standard CMOS Features Dostępne wartości: hh/mm/ss (godziny/minuty/sekundy) Zalecane ustawienia: zgodnie ze stanem faktycznym Pozwala na określenie godziny. Memory Freąuency for Lokalizacja: CPU Setup, Freąuency Yoltage Control, Ratio/Yoltage Control Dostępne wartości: Auto/200/266/333/400/SPD/iane zaleŝnie od płyty głównej Zalecane ustawienia: Auto lub zaleŝnie od konfiguracji sprzętowej Opcja ta słuŝy do określenia taktowania pamięci DDR. Jak wiesz, pamięci DDR są taktowane zgodnie z wartością szyny FSB. Taktowanie moŝe odbywać się w sposób synchroniczny lub asynchroniczny. W zaleŝności od konfiguracji komputera, a dokładnie od posiadanego procesora, będziesz miał następujące moŝliwości wyboru: FSB 533 MHz: 3 taktowanie pamięci x3, 4 taktowanie pamięci x4, Auto lub SPD automatyczne dobranie ustawień

6 FSB 800 MHz: 2.00 taktowanie pamięci x2,» 2.66 taktowanie pamięci x2.66, 3.00 taktowanie pamięci x3 (dla DDR2 600 i FSB 800 MHz), Auto lub SPD automatyczne dobieranie ustawień. Przykład wyliczenia taktowania pamięci w stosunku do FSB: FSB533MHz/4 = MHz x 3 daje w przybliŝeniu 400 MHz (DDR400). FSB800MHz/4 = 200 MHz x 2 daje 400 MHz (DDR400). FSB800MHz/4 = 200 MHz x 3 daje 600 MHz (DDRII600) itd. Max Memclock MHz Lokalizacja: Advanced Chipset Features Dostępne wartości: Auto/100/133/166/200 Zalecane ustawienia: Auto Pozwala na ustawienie maksymalnego taktowania pamięci RAM. MoŜesz pozostawić wartość Auto lub skorzystać z ustawień odpowiednich dla swojej pamięci. 128-bit Memory Data Width Lokalizacja: Advanced Chipset Features, BIOS Performance Acceleration Dostępne wartości: Disabled/Enabled/Auto Zalecane ustawienia: Auto lub zaleŝnie od konfiguracji sprzętowej Opcja ta słuŝy do określenia taktowania pamięci DDR. Jak wiesz, pamięci DDR są taktowane zgodnie z wartością szyny FSB. Taktowanie moŝe odbywać się w sposób synchroniczny lub asynchroniczny. W zaleŝności od konfiguracji komputera, a dokładnie od posiadanego procesora, będziesz miał następujące moŝliwości wyboru: FSB 533 MHz: 3 taktowanie pamięci x3, 4 taktowanie pamięci x4, Auto lub SPD automatyczne dobranie ustawień FSB 800 MHz: 2.00 taktowanie pamięci x2,» 2.66 taktowanie pamięci x2.66, 3.00 taktowanie pamięci x3 (dla DDR2 600 i FSB 800 MHz), Auto lub SPD automatyczne dobieranie ustawień. Przykład wyliczenia taktowania pamięci w stosunku do FSB: FSB533MHz/4 = MHz x 3 daje w przybliŝeniu 400 MHz (DDR400). FSB800MHz/4 = 200 MHz x 2 daje 400 MHz (DDR400). FSB800MHz/4 = 200 MHz x 3 daje 600 MHz (DDRII600) itd. Max Memclock MHz Lokalizacja: Advanced Chipset Features Dostępne wartości: Auto/100/133/166/200 Zalecane ustawienia: Auto Pozwala na ustawienie maksymalnego taktowania pamięci RAM. MoŜesz pozostawić wartość Auto lub skorzystać z ustawień odpowiednich dla swojej pamięci. 128-bit Memory Data Width Lokalizacja: Advanced Chipset Features, BIOS Performance Acceleration Dostępne wartości: Disabled/Enabled/Auto Zalecane ustawienia: zaleŝne od tego, czy pamięć pracuje w trybie dualnym

7 Pozwala na włączenie lub wyłączenie 128-bitowego trybu pracy pamięci RAM. Po włączeniu tej opcji pamięci RAM będą działać w trybie dwukanałowym znacznie poprawi to wydajność komputera PC. Pamiętaj, Ŝe dwukanałowa obsługa pamięci RAM wymaga instalacji dwóch takich samych modułów w odpowiednich bankach. Większość płyt automatycznie wykrywa i włącza obsługę pamięci w trybie dwukanałowym. DDR DIMM Data Width Lokalizacja: Advanced Chipset Features, BIOS Performance Acceleration Dostępne wartości: 128-bit/64-bit/Auto Zalecane ustawienia: 128-bit lub Auto, chyba Ŝe nie chcesz uŝywać trybu dwu-kanałowego Za pomocą tej opcji moŝesz włączyć lub wyłączyć obsługę pamięci w trybie dwukanałowym. Limit CPU Max. To 3 Lokalizacja: Advanced Chipset Features Dostępne wartości: Disabled/Enabled Zalecane ustawienia: zaleŝnie od uŝywanego systemu operacyjnego Dla systemów MS Windows XP wyłącz tę opcję Disabled. Natomiast w przypadku systemów jednoprocesorowych, np. MS Windows 98, ustaw wartość Enabled. CPU Host Clock (CPU/PCI) Lokalizacja: CPU Setup, Freguency Yoltage Control, Ratio/Voltage Control Dostępne wartości:.auto/zaleŝnie od producenta płyty. Zalecane ustawienia: Auto, chyba Ŝe chcesz podkręcać procesor UmoŜliwia zmianę częstotliwości pracy procesora. W zaleŝności od producenta płyty głównej i jej modelu moŝna zmienić częstotliwość w zakresie od 100 MHz do np. 355 MHz z krokiem co l MHz lub innym. Dobra płyta główna powinna dawać wiele moŝliwości zmiany taktowania szyny FSB. Pamiętaj, Ŝe zmiana taktowania FSB moŝe spowodować niestabilną pracę komputera, jeśli zostały podane zbyt wysokie parametry. JeŜeli komputer nie uruchomi się po tej zmianie, musisz zresetować CMOS za pomocą odpowiedniej z worki na płycie głównej lub wyjąć na kilka minut baterię podtrzymującą pamięć. CPU Host Freąuency (MHz) Lokalizacja: CPU Setup, Freąuency Yoltage Control, Ratio/Yoltage Control Dostępne wartości:.auto/zaleŝnie od producenta płyty Zalecane ustawienia: Auto, chyba Ŝe chcesz podkręcać procesor UmoŜliwia zmianę częstotliwości pracy szyny FSB. W zaleŝności od producenta płyty głównej moŝna dokonać zmian częstotliwości w zakresie od 100 MHz do (np.) 200 MHz lub więcej, z krokiem co l MHz lub nieco innym, np. stopniowanym co kilka MHz (zaleŝnie od płyty). Zmiana parametrów moŝe spowodować niestabilną pracę komputera w przypadku, gdy zostały podane zbyt wysokie wartości. JeŜeli komputer nie uruchomi się po zmianie tego parametru, w wielu przypadkach będziesz zmuszony zresetować CMOS za pomocą odpowiedniej zworki na płycie głównej. Jest ona często oznaczona opisem CMOS Clear lub Reset CMOS. Select Boot device Lokalizacja: Advanced BIOS Features Dostępne wartości: zaleŝnie od producenta płyty głównej Zalecane ustawienia: zaleŝnie od konfiguracji sprzętowej Za pomocą tej funkcji moŝesz określić kolejność przeszukiwania urządzeń pod kątem obecności sektora startowego. W większości BIOS-ów dostępne są następujące opcje konfiguracyjne:

8 Floppy stacja dyskietek, LS/ZIP napęd LS120 lub ZIP, HDD-0 dysk twardy Primary Master, HDD-1 dysk twardy Primary Slave, HDD-2 dysk twardy Secondary Master, HDD-3 dysk twardy Secondary Slave, SCSI urządzenie podłączone do dodatkowego kontrolera SCSI, 11 CD-ROM napęd optyczny, LAN karta sieciowa lub sieć LAN, USB FDD stacja dyskietek podłączona do kontrolera USB, USB CD-ROM napęd optyczny podłączony do kontrolera USB, USB HDD dysk twardy podłączony do kontrolera USB (w niektórych przypadkach ta opcja jest przydatna podczas uruchamiania komputera z pamięci PenDrive), ; USB FlashDisc pamięć flash w postaci klucza USB, USB Drive Ali inne urządzenia podłączone do kontrolera USB. Onboard H/W Serial ATA Lokalizacja: Integrated Peripherals Dostępne wartości: Disabled/Enabled Zalecane ustawienia: zaleŝnie od tego, czy potrzebujesz kontrolera SATA Funkcja pozwala wyłączyć lub włączyć zintegrowany kontroler dysków SATA (Serial ATA). Dnchip SATA Port Lokalizacja: Advanced Chipset Features Dostępne wartości: Disabled/Manulal/Auto Zalecane ustawienia: zaleŝnie od konfiguracji komputera Jeśli wybierzesz Manuał, to będziesz miał do wyboru następujące dodatkowe parametry: SATA PORT O, m SATA PORT l. W parametrach tych moŝesz określić sposób obsługi oraz zasady emulacji dysków IDE. IDE Pri.Master dysk podpięty do kontrolera SATA; będzie on traktowany jak standardowy dysk IDE podłączony do kontrolera IDE na pierwszym kanale jako pierwszy napęd w kolejności. IDEPri. Slave dysk podpięty do kontrolera SATA; będzie on traktowany jak standardowy dysk IDE podłączony do kontrolera IDE na pierwszym kanale jako drugi napęd w kolejności. >- IDE Sec.Master dysk podpięty do kontrolera SATA; będzie on traktowany jak standardowy dysk IDE podłączony do kontrolera IDE na drugim kanale jako pierwszy napęd w kolejności. IDE Sec.Slave dysk podpięty do kontrolera SATA; będzie on traktowany jak standardowy dysk IDE podłączony do kontrolera IDE na drugim kanale jako drugi napęd w kolejności. SATA PORT O dysk podpięty do kontrolera SATA; będzie on traktowany jak standardowy dysk SATA. SATA PORT l dysk podpięty do kontrolera SATA; będzie on traktowany jak standardowy dysk SATA. Jeśli posiadasz w swoim komputerze dysk Serial ATA podpięty do jednego z portów kontrolera SATA (O lub l), to w trakcie instalacji systemu operacyjnego, takiego jak MS Windows NT, MS Windows 2000, MS Windows XP czy MS Windows 2003, będziesz musiał skorzystać ze sterownika dostarczonego przez producenta wraz z płytą. Zazwyczaj odpowiedni sterownik znajduje się na dyskietce. Potrzeba wczytania sterownika do obsługi

9 SATA jest zgłaszana przez system w odpowiednim momencie musisz wcisnąć klawisz F6, a dalej postępować zgodnie z instrukcjami instalatora. Jeśli z jakichś powodów nie posiadasz odpowiedniego sterownika, to nie zainstalujesz systemu, poniewaŝ Twój dysk SATA nie zostanie rozpoznany i instalacja zakończy się komunikatem, Ŝe nie został on wykryty. W takim przypadku moŝesz skorzystać z opisywanej przez nas opcji. Ustaw wartość SATA PORT O na IDE Pri.Master (pierwszy kanał nie moŝe być zajęty przez inne urządzenie, np. napęd optyczny itp.). Po tym zabiegu dysk podpięty do PORTU SATA O będzie widoczny jako standardowy dysk IDE podłączony do kontrolera IDE na pierwszym kanale jako pierwszy napęd w kolejności. Teraz bez problemu zainstalujesz system bez wymaganego sterownika, poniewaŝ program instalacyjny będzie przekonany", Ŝe ma do czynienia ze standardowym dyskiem twardym IDE. Tak samo postępujesz z następnymi parametrami, uwzględniając swoją konfigurację sprzętową. Onchip Serial ATA Lokalizacja: Advanced BIOS Features Dostępne wartości: Disabled/Auto/Combined/Enhanced/No-Combined Zalecane ustawienia: zaleŝnie od konfiguracji komputera Opcja ta umoŝliwia dokładne dostosowanie trybów pracy kontrolerów SATA i PATA oraz ustawienie najbardziej poŝądanej kombinacji podłączonych do nich urządzeń. Dostępne są wartości: Auto BIOS automatycznie wykryje urządzenia i odpowiednio je skonfiguruje. Combined pozwala na wybranie jednego z kilku zdefiniowanych wariantów.. SATA only wyłącznie urządzenia podłączone do kontrolera SATA (SATAO/1/2/3); PATA Pri, SATA Sec pierwsze urządzenia IDE i następne w kolejce SATA (IDEl, SATA1/3); SATA Pri, PATA Sec pierwsze urządzenia SATA i następne w kolejce IDEI (SATAO/2, IDEI); PATA only wyłącznie urządzenia podłączone do kontrolera IDE. Enhanced umoŝliwia wybranie bardziej zaawansowanych trybów :IDE (IDEl, SATA 0/1/2/3); AHCI (IDE l, SATA 0/1/2/3) gdy ustawione w trybie zaawansowanym; RAID (IDE l, SATA 0/1/2/3, SATA support RAID O lub l). Non-Combined urządzenia podłączone do kontrolera SATA będą emulowały tryb pracy dokładnie tak samo, jak gdyby były podłączone do standardowego kontrolera PATA (IDE). Opcja ta jest dostępna wyłącznie w niektórych modelach płyt głównych. W zaleŝności od producenta moŝe przybierać róŝne formy, ale znaczenie pozostaje takie samo. Uznaliśmy, Ŝe przyda się jeszcze mała prezentacja moŝliwości opisanych ustawień na przykładzie konkretnej konfiguracji komputera. ZałóŜmy, Ŝe posiadasz w swoim systemie cztery napędy dwa standardowe napędy IDE i dwa urządzenia Serial ATA podłączone do dwóch z czterech dostępnych na płycie kontrolerów Serial ATA: 1. dysk twardy IDE (Primary Master podłączony do pierwszego kanału), 2. napęd optyczny IDE (Primary Slave podłączony do pierwszego kanału), 3. dysk twardy SATA (podłączony do kontrolera SATAO), 4. napęd optyczny SATA (podłączony do kontrolera SATA2). Jeśli wybierzesz tryb Auto, kolejność wykrywania napędów będzie następująca: 1. dysk SATAO (będzie widoczny tak jak normalny dysk IDE Primary Master), 2. napęd SATA2 (będzie widoczny tak jak normalny napęd IDE Primary Slave),

10 3. dysk IDE (będzie widoczny jako Secondary Slave), 4. napęd IDE (będzie widoczny jako Secondary Slave). Przy takim ustawieniu będziesz miał np. moŝliwość zainstalowania systemu XP bez potrzeby ładowania sterownika Serial ATA z dyskietki. System będzie przekonany", Ŝe ma do czynienia ze standardowymi napędami IDE. Jeśli masz urządzenia SATA podłączone do SATA1 i SATA3, to automatycznie będą one ustawione w trybie Secondary Master (SATAl) i Secondary Slave (SA-TA3), a dyski podpięte do kontrolera PATA (IDE) zostaną przesunięte w pozycję Primary Master i Primary Slave. Jeśli wybierzesz tryb Disabled, kolejność wykrywania napędów będzie następująca: 1. dysk IDE (będzie widoczny jako Primary Master), 2. napęd IDE (będzie widoczny jako Primary Slave), 3. dysk SATAO (nie będzie widoczny w systemie), 4. napęd SATA2 (nie będzie widoczny w systemie). Jeśli wybierzesz tryb Combined i ustawienie parametru PATA CHO Pri, uzyskasz następującą konfigurację: 1. dysk IDE (będzie widoczny jako Primary Master), 2. napęd IDE (będzie widoczny jako Primary Slave), 3. dysk SATAO (nie będzie widoczny w systemie), 4. napęd SATA2 (nie będzie widoczny w systemie). : Nie będziesz miał wtedy moŝliwości np. zainstalowania systemu lub dostępu do dysku Serial ATA, chyba Ŝe został on podpięty do kontrolera SATAl lub SATA 3. Jeśli dysk i napęd Serial ATA są podłączone do SATAO i SATA2, tak jak w naszym przykładzie, to aktywują się urządzenia SATAl i SATA3, a te podpięte do SATAO i SATA2 nie będą widoczne dla systemu. Natomiast po ustawieniu parametru PATA CH1 Pri uzyskasz następujący układ urządzeń: 1. dysk SATAO (będzie widoczny jak normalny dysk IDE Primary Master), 2. napęd SATA2 (będzie widoczny jak normalny dysk IDE Primary Slave), 3. dysk IDE (będzie widoczny jako Secondary Master), 4. napęd IDE (będzie widoczny jako Secondary Slave). Jeśli dysk i napęd Serial ATA są podłączone do SATAO i SATA2, tak jak w naszym przykładzie, to urządzenia SATA1 i SATA3 zostaną wyłączone i nie będą widoczne dla systemu. Po ustawieniu trybu Enchanced układ urządzeń przybierze następującą postać: 1. dysk IDE (będzie widoczny jako Primary Master), 2. napęd IDE (będzie widoczny jako Primary Slave), 3. dysk SATAO (będzie widoczny jako SATA, lecz na dodatkowym kontrolerze), 4. napęd SATA2 (będzie widoczny jako SATA, lecz na dodatkowym kontrolerze). Ostatnie z dostępnych ustawień Non-Combined pozwala na ustawienie następującego układu urządzeń:, 1. dysk SATAO (będzie widoczny jak normalny dysk IDE Primary Master), 2. napęd SATA2 (będzie widoczny jak normalny dysk IDE Primary Slave), 3. dysk IDE (nie będzie widoczny w systemie), 4. napęd IDE (nie będzie widoczny w systemie). SATA/RAID/SCSI Baot Order Lokalizacja: Advanced BIOS Features Dostępne wartości: SCSI/RAID/SATA Zalecane ustawienia: zaleŝnie od potrzeb danej konfiguracji sprzętowej Jeśli masz więcej niŝ jeden kontroler, np. zainstalowałeś SCSI lub inny zintegrowany z płytą

11 główną (moŝe to być kontroler wykonany w najnowszej technologii dla dysków Serial ATA lub RAID), opcja ta umoŝliwi wybranie, który z nich będzie miał pierwszeństwo podczas uruchamiania systemu (wczytania sektora startowego). Masz do wyboru następujące opcje: SCSI kontroler w postaci karty PCI SCSI, RAID kontroler pracujący w trybie RAID, SATA kontroler Serial ATA. Warto dodać, Ŝe coraz więcej nowych płyt głównych ma zintegrowane kontrolery Serial ATA oraz RAID dla dysków IDE lub Serial ATA. Popularność tego typu rozwiązań stale rośnie, a co za tym idzie, znaczenia nabiera opcja SATA/RAID/SCSI Boot Order. Onboard Legacy Audio Lokalizacja: Integrated Peripherals Dostępne wartości: Disabled/Enabled Zalecane ustawienia: zaleŝnie od potrzeb Odpowiada za uaktywnienie trybu emulacji chipsetu dźwiękowego. Pozwala teŝ wybrać odpowiednie tryby emulacji, zgodne ze standardem SoundBlaster. Nie ma potrzeby włączania zgodności ze standardem SoundBlaster, jeŝeli nie pracujesz w systemie MS DOS. Nie musisz korzystać z tej opcji, jeŝeli została wyłączona karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. JeŜeli włączyłeś emulację, uaktywnione zostaną następujące opcje: SB I/O Base Address ustawienia adresów Input-Output (wejścia-wyjścia) dla emulacji SoundBlaster, standardowa wartość to 220 H; SB IRQ. Select ustawienia przerwania IRO, standardowa wartość toirq5; SB DMA Select ustawienia kanału DMA, standardowa wartość to DMA1; MPU 401 umoŝliwia włączenie interfejsu MIDI takiego, jaki był uŝyty na kartach SoundBlaster, standardowo Disabled (wyłączony); MPU 401 I/O Address ustawienie adresu Input-Output (wejścia-wyjścia) dla interfejsu MIDI, standardowy zakres to H. Pamiętaj, Ŝe wszystkie opisane tu opcje są wymagane tylko wtedy, gdy grasz np. w starsze gry przeznaczone dla systemu MS DOS. Zakładamy jednak, Ŝe korzystasz z systemu MS Windows, a to oznacza, Ŝe moŝesz pominąć te ustawienia. Azalia Codec Lokalizacja: Integrated Peripherals Dostępne wartości: Auto/Disbaled Zalecane ustawienia: Disabled, chyba Ŝe chcesz uŝywać kontrolera audio zintegrowanego z płytą Azalia jest teŝ znana pod nazwą HD (Intel Hight Definition Audio). Jest wysokiej jakości kontrolerem audio zintegrowanym z płytą główną przeznaczoną dla procesorów Intel. Pozwala na włączenie lub wyłączenie ośmiokanałowego kontrolera audio. Wybór opcji Auto spowoduje, Ŝe w przypadku wykrycia podłączenia głośników czy innych urządzeń do gniazd karty dźwiękowej kontroler zostanie automatycznie włączony. OnboardVIA1394 Lokalizacja: Integrated Peripherals Dostępne wartości: Disdbled/Enabled Zalecane ustawienia: Disabled, chyba Ŝe uŝywasz tego kontrolera Pozwala na włączenie lub wyłączenie zintegrowanego z płytą główną kontrolera FireWire. JeŜeli go nie uŝywasz, to wyłącz tę opcję, zaoszczędzisz w ten sposób przerwanie IRQ. OnChipIEEE1394 Lokalizacja: Integrated Peripherals Dostępne wartości: Disdbled/Enabled

12 Zalecane ustawienia: Disabled; Coraz więcej producentów płyt głównych wyposaŝa swoje produkty w ten typ portów. JeŜeli posiadasz jakieś urządzenia zgodne z tym standardem, np. kamerę wideo, włącz te porty na płycie głównej. JeŜeli nie uŝywasz Ŝadnego urządzenia współpracującego z IEEE 1394, bezwzględnie wyłącz porty na płycie zaoszczędzisz dzięki temu przerwania IRQ. Nowe karty dźwiękowe, np. typu SB Audigi, posiadają wbudowany port IEE1394; jeśli posiadasz taki model, wyłącz kontroler na płycie po co dublować funkcje? Onboard H/W LAN Lokalizacja: Integrated Peripherals Dostępne wartości: Disabled/Enabled,' Zalecane ustawienia: zaleŝnie od potrzeb, Wyłącza lub włącza kartę sieciową zintegrowaną z płytą główną. JeŜeli uŝywasz w swoim komputerze karty sieciowej, warto ją usunąć i włączyć kartę zintegrowaną z płytą główną. Dzięki temu zwolnisz jedno gniazdo PCI, a wnętrze obudowy stanie się bardziej przestronne, co poprawi cyrkulację powietrza i chłodzenie komputera. Primary Graphics Adapter Lokalizacja: Integrated Peripherals Dostępne wartości: PCI/AGP'/Onboard Zalecane ustawienia: AGP, chyba Ŝe uŝywasz starej karty PCI lub karty zintegrowanej z płytą Opcja ta słuŝy do określenia domyślnej karty graficznej. Do wyboru masz wartość AGP wybierz ją, jeŝeli komputer ma uŝyć karty AGP, PCI uŝyj jej, jeśli komputer ma wystartować z karty PCI, oraz Onboard jeśli chcesz uŝywać karty zintegrowanej z płytą główną. Opcja ta przydaje się, jeśli w swoim komputerze zamontowałeś więcej niŝ jedną kartę graficzną. W nowych płytach głównych moŝesz spotkać się jeszcze z opcją PEG odpowiadającą karcie PCI-Express. VGA Shared Memory Size Lokalizacja: Advanced Chipset Features. Dostępne wartości: 4/8/16/32/64 zaleŝnie od producenta płyty Polecane ustawienia: zaleŝnie od potrzeb Opcja ta odpowiada za określenie rozmiaru pamięci RAM wydzielonej na potrzeby zintegrowanej karty graficznej. Jeśli posiadasz płytę ze zintegrowaną grafiką, w tej opcji moŝesz podać wielkość pamięci, która zostanie odjęta od RAM. W tym przypadku nie jest to przydzielane dynamicznie, więc jeśli nie ma potrzeby wydzielenia więcej niŝ np. 8 MB (praca w aplikacjach biurowych), to nie ustawiaj większej wartości. Jeśli jednak chcesz grać w gry 3D i masz duŝo pamięci RAM, moŝesz ustawić wartości w przedziale 32 MB - 64 MB. Pamiętaj jednak, Ŝe ustawiona wartość zostanie odjęta od pamięci operacyjnej. AGP Aperture Size Lokalizacja: Advanced Chipset Features '' Dostępne wartości: 4/8/16/32/64/128/256 Zalecane ustawienia: zaleŝnie od posiadanej karty, ale pomiędzy 64 a 128 Odpowiada za udostępnianie pamięci operacyjnej dla karty graficznej AGP na potrzeby teksturowania itp. MoŜna ustawić rozmiar pamięci przydzielonej z zasobów RAM-u bez odejmowania ich od sumy pamięci zainstalowanej w komputerze. Gdy zaistnieje taka potrzeba, pamięć jest wykorzystywana dynamicznie. Najlepsze parametry moŝna osiągnąć, ustawiając wielkości w zakresie od 64 MB do 128 MB. Pamiętaj, Ŝe opcja ta dotyczy jedynie kart AGP. Obecnie wszystkie nowoczesne karty graficzne AGP korzystają z tej opcji, ale

13 kiedyś moŝna było spotkać takie, które nie potrafiły wykorzystać oferowanych przez nią moŝliwości. Zapis ustawień W celu zapisania lub zignorowania wprowadzonych ustawień skorzystaj z opcji opisanych poniŝej. Save and Exit Setup Option Lokalizacja: główne menu Dostępne wartości: Y/N. Zalecane ustawienia: zaleŝnie od tego, czy chcesz zapisać zmiany wprowadzone w BlOS-ie UmoŜliwia zapisanie zmian wprowadzonych w BlOS-ie. Wystarczy, Ŝe zaznaczysz tę opcję w głównym menu BIOS-u, wciśniesz Enter, następnie Y i ponownie Enter. Teraz komputer zostanie automatycznie uruchomiony ponownie, a wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać. Exit Without Saving Option Lokalizacja: główne menu Dostępne wartości: Y/N Zalecane ustawienia: zaleŝnie od potrzeb Pozwala na wyjście z BIOS-u bez zapisywania wprowadzonych ustawień. Wystarczy, Ŝe zaznaczysz tę opcję w głównym menu i naciśniesz klawisz Enter. Następnie naciśnij Y, aby potwierdzić chęć wyjścia z BIOS-u. Wybór opcji N spowoduje pozostanie w nim Aktualizacja BIOS-u Aktualizacja BIOS-u płyty głównej jest jedną z pierwszych czynności, jakie musisz wykonać w przypadku, gdy podczas uruchamiania komputera napotkasz na problemy. PoniŜej przedstawiliśmy dokładny opis tej czynności. Z góry jednak pragniemy uprzedzić, Ŝe operacja ta niesie ze sobą spore ryzyko niepowodzenia i dlatego sugerujemy rozwagę podczas jej wykonywania. Identyfikacja płyty głównej Jedną z najwaŝniejszych czynności, jakie musisz wykonać przed aktualizacją BIOS-u, jest poprawna identyfikacja płyty głównej. JeŜeli źle ją zidentyfikujesz i uaktualnisz BIOS, uŝywając oprogramowania przeznaczonego do innej płyty głównej (lub jej innej wersji), moŝe się okazać, Ŝe komputer nie uruchomi się lub będzie źle działać. Aby poprawnie określić producenta płyty głównej, jej oznaczenia oraz aktualną wersję, naleŝy skorzystać z dołączonej do niej dokumentacji. Wiemy jednak z doświadczenia, Ŝe nie zawsze to, co jest napisane w dokumentacji, pokrywa się z tym, co zostało rzeczywiście zamontowane w komputerze. Wielu producentów płyt głównych, szczególnie tych mniej znanych (mniej markowych), drukuje jedną, ogólną instrukcję do kilku modeli. W związku z tym najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem zidentyfikowania posiadanego przez Ciebie modelu są po prostu bezpośrednie oględziny. Zazwyczaj nazwa producenta jest umieszczona na płycie, w okolicy gniazda AGP lub między gniazdami PCI Informacje o modelu płyty są zazwyczaj nadrukowane na niej samej Jeśli juŝ wiesz, kto jest producentem Twojej płyty, powinieneś jeszcze odszukać jej dokładne oznaczenie i model. Te informacje prawdopodobnie równieŝ będą nadrukowane bezpośrednio na płycie głównej. Ewentualnie mogą się znajdować na naklejkach identyfikacyjnych, które często są umieszczane na ostatnim gnieździe PCI lub na zewnętrznej stronie portów równoległych (w przypadku konstrukcji ATX). Jeśli jednak i tam ich nie ma, to warto jeszcze przyjrzeć się płycie od spodu. Koniecznie odszukaj teŝ wersję płyty głównej. Najczęściej producent umieszcza odpowiedni nadruk w jednym z jej naroŝników

14 Informacje o wersji płyty powinny być na niej nadrukowane lub naklejone PokaŜemy to na konkretnym przykładzie. PoniŜej widać nazwę odczytaną z płyty głównej. GA-7N400Pro2 W tym przypadku napis umieszczono między gniazdem AGP a chipsetem płyty głównej. Pierwszy człon oznacza nazwę producenta. Drugi, 7N400 Pro2, to oznaczenie konkretnego modelu. Warto jeszcze poszukać informacji o wersji danego modelu płyty. Odpowiednie oznaczenie najczęściej znajduje się na jej krawędzi i ma postać Rev Oczywiście numer po słowie Rev. jest róŝny w zaleŝności od wersji płyty i producenta. JeŜeli nie masz moŝliwości wglądu do środka komputera, a co za tym idzie nie jesteś w stanie znaleźć potrzebnych informacji, pozostaje Ci zdać się na dokumentację lub specjalistyczne oprogramowanie które powinno określić zarówno producenta, jak i model Twojej płyty głównej. Program CTBIOS pozwala odczytać informacje o płycie Jednym z ciekawszych programów słuŝących do odczytania wersji BIOS-u oraz modelu płyty głównej jest CTBIOS System- Info/'CTBIOS.shtml. Potrafi on sprawdzić, z jakim BlOS-em mamy do czynienia, kto jest producentem płyty głównej oraz jaki jej model mamy w komputerze. Niestety, wyniki pracy programu CTBIOS (lub innych podobnych) mogą być niekompletne albo błędne. MoŜe się okazać szczególnie w przypadku tańszych konstrukcji Ŝe program do odczytu danych wyświetli zbyt skąpą informację, która niewiele pomoŝe. Jeśli masz dostęp do Internetu, moŝesz spróbować na podstawie tych danych zidentyfikować płytę. Gdy wszystkie opisane wcześniej moŝliwości identyfikacji płyty głównej zawiodły, Internet daje Ci jeszcze jedną szansę. Uruchom komputer. Gdy na ekranie wyświetlą się informacje o typie procesora, ilości pamięci itd., na samym dole znajdziesz kilkanaście cyfr i liter. Zatrzymaj dalsze uruchamianie komputera za pomocą klawisza Pause. Press DEL to enter SEIUP. <F3> to Enter Boot Menu 11/05/06-KI A6LYA1CC-13 Ekran startowy komputera PC Zapisz na kartce cały ciąg wyświetlanych znaków. Pierwsze liczby określają datę produkcji danego BIOS-u. Po tej informacji podany jest rodzaj chipsetu płyty głównej. Pozostałe liczby to identyfikatory płyty. Na ich podstawie powinieneś odszukać w Internecie dane dotyczące producenta oraz modelu Twojej płyty głównej.

15 Oto przykładowe dane identyfikujące płytę: 10/13/ i440bx - W977-2A69KM4KC - 00 Warto przypomnieć, Ŝe informacje podane są tu według formatu: data produkcji BIOS-u chipset płyty jej identyfikator. Informacjami, które najbardziej przyczynią się do sprawdzenia producenta płyty, są te zapisane jako przedostatnie w naszym przykładzie jest to ciąg 2A69KM4KC. Teraz wystarczy wpisać go do wyszukiwarki, np na ekranie zostaną wyświetlone odnośniki do stron zawierających ten wpis. Po przejrzeniu wyników wyszukiwania okazało się, Ŝe płyta, której identyfikatora uŝyliśmy w zaprezentowanym przykładzie, jest produktem firmy MicroStar. Jest to model MS-6163 (BX Master) zbudowany z wykorzystaniem chipsetu 440BX i posiadający dodatkowy kontroler IDE66. Identyfikacja wersji BIOS-u W stosunkowo łatwy sposób moŝesz zidentyfikować producenta Twojego BIOS-u. Jego nazwa jest najczęściej wyświetlana u góry ekranu zaraz po uruchomieniu komputera, w trakcie wykonywania wstępnej procedury testowej POST Jeśli nie zdąŝysz jej przeczytać, moŝesz przy następnym uruchamianiu komputera wcisnąć klawisz Pause spowoduje to zatrzymanie tego procesu. MoŜesz teŝ odczytać nazwę producenta, wchodząc do głównego menu BIOS-u. Na samej górze tego menu znajdziesz stosowną informację o wytwórcy oprogramowania Twojej płyty. Wreszcie część z tych informacji znajdziesz na układzie flashrom (umieszczonym na płycie głównej), w którym zapisany jest BIOS. Najczęściej jest na nim umieszczona naklejka, na której widnieje nazwa producenta moŝe to być np. AWARD, AMI lub PHOENIX. Na pewno jednak łatwiej uzyskać potrzebne informacje podczas uruchamiania komputera, choćby dlatego, Ŝe nie trzeba go w tym celu rozkręcać (co mogłoby być wręcz niemoŝliwe w przypadku zaplombowania obudowy przez sprzedawcę, u którego nabyłeś peceta). Bez względu na to, w jaki sposób zdobyłeś potrzebne dane, zapisz je, poniewaŝ mogą Ci się przydać do odszukania nowszej wersji oprogramowania. Przy zapisie daty pamiętaj, Ŝe jest ona podawana w standardzie amerykańskim miesiąc/dzień/rok. Jeśli jednak, uŝywając podanych tu sposobów, nie jesteś w stanie określić rodzaju, producenta oraz wersji BIOS-u, moŝesz skorzystać z programów, takich jak CTBIOS, które zrobią to za Ciebie. Oto przykładowe informacje wyświetlane na monitorze zaraz po włączeniu komputera: Award Modular BIOS v.4.51pg, Copyright (C) , Award Software, Inc. Z wyświetlonego napisu moŝna wywnioskować, iŝ BIOS płyty głównej został wyprodukowany przez firmę AWARD. W6163MJ V Ten napis wskazuje na wersję BIOS-u; tutaj jest to 5.6. W przypadku niektórych płyt głównych udostępniane są zintegrowane z nimi dodatkowe kontrolery IDE. Na płycie, której dotyczy nasz przykład, umieszczono zintegrowany z nią dodatkowy kontroler Ultra ATA66, dlatego teŝ po przejściu procedury testowej POST są wyświetlane dodatkowe informacje dotyczące jego BIOS-u. Oto przykładowe informacje o wersji BIOS-u zintegrowanego kontrolera dysków UltraATAGG: ULTRA 66 (Tm) BIOS Versin 2.00 (Build 18) C) Promise Technology, Inc Ali Rights Reserved

16 Zapis ten informuje nas o aktualnej wersji BIOS-u dla zintegrowanego z płytą główną dodatkowego kontrolera (IDE firmy Promis Technology); tutaj jest to wersja Pamiętaj, Ŝe nie jest to informacja dotycząca BIOS-u płyty głównej i nie naleŝy się nią kierować, poszukując jego uaktualnienia. W większości przypadków po aktualizacji BIOS-u na płycie głównej uaktualniony zostanie równieŝ BIOS dodatkowego kontrolera. Aktualizacja BIOS-u z dyskietki Zanim rozpoczniesz proces aktualizacji, upewnij się, Ŝe w BlOS-ie masz wyłączoną opcję dotyczącą zabezpieczenia przed zapisem do układu flashrom. Opcja ta to Flash protection. Sprawdź równieŝ w dokumentacji Twojej płyty głównej, czy przed aktualizacją nie musisz przestawić odpowiedniej zworki zabezpieczającej układ flashrom przed nieautoryzowanym zapisem. Jeśli taka zworka znajduje się na płycie, to musisz ustawić ją tak, by umoŝliwiała wykonanie aktualizacji BIOS-u; opis odpowiedniego ustawienia moŝesz znaleźć w dokumentacji płyty głównej. Przygotuj dyskietkę startową i zapisz na niej plik BIOS-u, który pobrałeś z sieci. Umieść teŝ na niej odpowiedni plik słuŝący do wykonania aktualizacji. Obecnie moŝesz spotkać następujące programy do aktualizacji BIOS-u: awdflash pozwala na programowanie BIOS-ów wyprodukowanych przez firmę Award, amiflash pozwala na programowanie BIOS-ów wyprodukowanych przez firmę Ami, flash pozwala na programowanie BIOS-ów płyt firmy ASUS bez systemu PnP, Aflash.exe pozwala na programowanie BIOS-ów płyt firmy ASUS z systemem PnP, Audos przeznaczony do aktualizacji BIOS-ów najnowszych płyt firmy ASUS. Po uruchomieniu odpowiedniego programu aktualizacyjnego postępuj zgodnie z jego komunikatami. Proces przygotowania dyskietki startowej ogranicza się jedynie do jej sformatowania z parametrem /s lub włączenia odpowiedniej opcji w graficznej nakładce w systemie MS Windows. Następnie pozostaje skopiowanie na nią plików (bądź pliku) zawierających nową wersję BIOS-u oraz programatora. Pamiętaj, Ŝe na dyskietce nie powinno być plików autoexec.bat i config.sys. Pora przeprogramować BIOS. W tym celu uruchom komputer z uprzednio przygotowanej dyskietki i po załadowaniu plików systemowych uruchom odpowiedni plik programatora, np. Awdflash.exe (w zaleŝności od producenta Twojego BIOS-u), a następnie zaczekaj na pojawienie się listy z opcjami do wyboru. Zanim rozpoczniesz wymianę BIOS-u na nowszy, musisz koniecznie wykonać kopię jego aktualnej wersji. W tym celu sprawdź, czy na liście występuje odpowiednia opcja. W przykładowym programatorze nosi ona nazwę Save Current BIOS to file. Po jej wybraniu wystarczy wcisnąć na klawiaturze klawisz Enter. Teraz zostaniesz poproszony o podanie nazwy dla pliku, który powstanie na dyskietce. Wystarczy, Ŝe wpiszesz nazwę, np. stary.bin, a następnie naciśniesz klawisz Enter. Po chwili aktualna wersja BIOS-u znajdzie się w pliku zapisanym na dyskietce. Aby wymienić BIOS, w głównym menu programu dokonującego aktualizacji wybierz opcję odpowiedzialną za jej przeprowadzenie Update BIOS IncludingBo-ot Block and ESCD. Następnie zostaniesz poproszony o podanie nazwy pliku zawierającego nową wersję BIOS-u (to ten plik, który na początku zapisywałeś na dyskietce); po jej wpisaniu musisz nacisnąć klawisz Enter. Program aktualizujący sprawdzi sumę kontrolną, aby uzyskać pewność, Ŝe plik nie jest uszkodzony. JeŜeli test wypadnie pomyślnie, zostaniesz jeszcze raz zapytany, czy chcesz dokonać aktualizacji naciśnięcie klawisza Y spowoduje rozpoczęcie procesu uaktualniania. Po zakończeniu aktualizacji na ekranie monitora pojawi się informacja o tym, Ŝe proces zakończył się sukcesem. Teraz pozostaje ponownie uruchomić komputer i gotowe. Pamiętaj, aby sprawdzić dokładnie, jaką wersję BIOS-u posiadasz (pojemność układu flashrom). Dla pojemności l Mb, 2 Mb oraz 4 Mb pliki z aktualizacją będą miały odpowiednio

17 128 kb, 256 kb i 512 kb. JeŜeli nie wiesz, jaki BIOS posiadasz, to po uruchomieniu programu do aktualizacji zrób jego kopię. Następnie sprawdź rozmiar pliku wynikowego, a kopię zachowaj na wszelki wypadek. W trakcie uaktualniania BIOS-u pod Ŝadnym pozorem nie wyłączaj komputera! Przed rozpoczęciem aktualizacji zawsze zrób kopię BIOS-u, a po zapisaniu jego pliku na dyskietce (a takŝe zanim rozpoczniesz aktualizację) sprawdź, czy jest on poprawnie odczytywany. JeŜeli nie jesteś pewien tego, co robisz, zrezygnuj z aktualizacji lub poproś serwis o przeprowadzanie tej czynności za Ciebie. Warto wiedzieć, Ŝe poza moŝliwością wykonania aktualizacji BIOS-u z dyskietki moŝna ją równieŝ przeprowadzić z dysku twardego lub pamięci PenDrive. Daje to prawie stuprocentową pewność, Ŝe np. podczas odczytu pliku z obrazem BIOS-u nie zostanie on uszkodzony, jak to się często dzieje z dyskietkami. BIOS. Przewodnik. Wydanie II biopr2.htm BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II ABC sam naprawiam komputer

Najczęściej występujące układy menu BIOS-u, niezależnie od jego producenta 14 Podstawowa konfiguracja urządzeń startowych 20

Najczęściej występujące układy menu BIOS-u, niezależnie od jego producenta 14 Podstawowa konfiguracja urządzeń startowych 20 Spis treści Wstęp...5 1. BIOS zarys ogólny...9 2. Wejście do menu BIOS-u podstawy... 12 3. Konfiguracja BIOS-u...14 Najczęściej występujące układy menu BIOS-u, niezależnie od jego producenta 14 Podstawowa

Bardziej szczegółowo

BIOS i BIOS SETUP. Wykład multimedialny Urządzenia techniki komputerowej

BIOS i BIOS SETUP. Wykład multimedialny Urządzenia techniki komputerowej BIOS i BIOS SETUP Wykład multimedialny Urządzenia techniki komputerowej 1 BIOS - definicja BIOS (ang. Basic Input/Output System - podstawowy system wejścia-wyjścia) to zapisany w pamięci stałej, inny dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75 Spis treści Wstęp...5 Rozdział 1. Przygotowanie komputera do instalacji systemu...7 Zmiana ustawień BIOS-u... 7 Uruchamianie komputera z płyty CD... 9 Sterownik kontrolera dyskowego... 10 Rozdział 2. Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące układy menu BIOS-u 13 Podstawowa konfiguracja urządzeń startowych 19

Najczęściej występujące układy menu BIOS-u 13 Podstawowa konfiguracja urządzeń startowych 19 Spis treści Wstęp...B... 5 1. BIOS zarys ogólny...b...8 2. Wejście do menu BIOS-u...B... 10 3. Konfiguracja BIOS-u...B...13 Najczęściej występujące układy menu BIOS-u 13 Podstawowa konfiguracja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

MultiBoot. Instrukcja obsługi

MultiBoot. Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III

BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III Autor: Andrzej Pyrchla ISBN: 978-83-246-1180-5 Format: B6, stron: 272 Na rynku wci¹ pojawiaj¹ siê p³yty g³ówne z ró nymi wersjami BIOS-u, zawieraj¹ce nowe zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5 Rozdział 1. Podstawowe informacje... 7

Wstęp... 5 Rozdział 1. Podstawowe informacje... 7 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Podstawowe informacje... 7 Sposoby wejścia do SETUP-u... 10 Nawigacja po menu SETUP-u... 11 Sygnały dźwiękowe wydawane przez BIOS... 13 Jakie urządzenia mają BIOS lub

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pamięci RAM

Diagnostyka pamięci RAM Diagnostyka pamięci RAM 1 (Pobrane z slow7.pl) Uszkodzenie pamięci RAM jest jednym z najczęściej występujących problemów związanych z niestabilnym działaniem komputera. Efektem uszkodzenia kości RAM są

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery z serii HP Elite 7000 MT

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery z serii HP Elite 7000 MT Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery z serii HP Elite 7000 MT Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Laboratorium: Instalacja, konfiguracja oraz podział na partycje drugiego dysku twardego

Laboratorium: Instalacja, konfiguracja oraz podział na partycje drugiego dysku twardego 11.4.5 Laboratorium: Instalacja, konfiguracja oraz podział na partycje drugiego dysku twardego Wprowadzenie Wydrukuj i wykonaj to laboratorium. W tym laboratorium, zmienisz kolejność rozruchu systemu,

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) -

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) - Chipset i magistrala Chipset - Układ ten organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej. Idea chipsetu narodziła się jako potrzeba zintegrowania w jednym układzie

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

BIOS. Przewodnik. Wydanie III

BIOS. Przewodnik. Wydanie III BIOS. Przewodnik. Wydanie III Autor: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla ISBN: 978-83-246-1123-2 Format: A5, stron: 392 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania PC-LINK Do urządzenia VA18B została dołączona płyta CD zawierająca oprogramowanie PC-LINK, dzięki któremu moŝliwa jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA

URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA Wykład czwarty URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA PLAN WYKŁADU Budowa ogólna komputerów PC Urządzenia zewnętrzne w PC Podział urządzeń zewnętrznych Obsługa przerwań Bezpośredni dostęp do pamięci Literatura 1/24

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. NVIDIA SLI Jak samodzielnie zbudować system NVIDIA SLI

Przewodnik. NVIDIA SLI Jak samodzielnie zbudować system NVIDIA SLI Przewodnik NVIDIA SLI Jak samodzielnie zbudować system NVIDIA SLI NVIDIA SLI to rewolucyjna technologia, umożliwiająca jednoczesną pracę dwóch kart graficznych w jednym komputerze - oferując bezprecedensową

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II Autor: Andrzej Pyrchla ISBN: 83-7361-824-4 Format: B6, stron: 168 TWÓJ

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

Livebox podłączenie drukarki USB

Livebox podłączenie drukarki USB Livebox 2.0 - podłączenie drukarki USB Modem Livebox 2.0 posiada 2 porty USB. Można je wykorzystać do podłączenia pamięci masowej (np. pendrive lub dysk twardy), oraz do podłączenia drukarki. Poniżej instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Dostajemy wiele sygnałów od użytkowników portalu VISTA.PL w sprawie instalacji Windows Vista krok po kroku. W tym FAQ zajmę się przypadkiem

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Montaż komputera. ITE PC v4.0 Chapter 3 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public

Montaż komputera. ITE PC v4.0 Chapter 3 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public Montaż komputera 1 Instalacja zasilacza Kroki instalacji zasilacza: 1. Umieścić zasilacz w obudowie. 2. Dopasować otwory w zasilaczu do otworów w obudowie. 3. Przykręcić zasilacz w obudowie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka:

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka: Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji 1. Sformatuj odpowiednio tekst pod tytułem,,wnętrze komputera : Ustaw marginesy (do lewej, do prawej, od góry, od dołu na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

Xesar. Pierwsze kroki

Xesar. Pierwsze kroki Xesar Pierwsze kroki Wymagania systemowe Xesar Komputer PC; min. 1,2 GHz lub szybszy Minimum 8 GB RAM (dla wersji 64-bit, z czego 4 GB dostępne dla systemu Xesar) 2x interfejs USB 2.0 do połączenia ze

Bardziej szczegółowo

G-170S Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA g

G-170S Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA g G-170S Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA 802.11g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 2 3/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL G-170S informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI a/g

AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI a/g AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 8/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-320 informacje

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder, Instrukcja 2 SPIS TREŚCI 1 O programie Easy CD/DVD Recorder... 2 2 Minimalne wymagania systemowe... 2 3 Tryb zwykły... 3 3.1 Wymazywanie dysków wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Konserwacja i archiwizacja bazy danych Kraków, grudzień 2008r. Konserwacja bazy danych Konserwacja baz danych naleŝy do dobrych i poŝytecznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja instalacji systemu Windows na Intel Rapid Storage Technology enterprises inne nazwy : (RSTe) [Matrix]

Uproszczona instrukcja instalacji systemu Windows na Intel Rapid Storage Technology enterprises inne nazwy : (RSTe) [Matrix] Uproszczona instrukcja instalacji systemu Windows na Intel Rapid Storage Technology enterprises inne nazwy : (RSTe) [Matrix] W przykładzie użyto płyty Supermicro X10SLM-F, BIOS : R 2.0, IPMI R 1.35; 2x

Bardziej szczegółowo

Livebox konfiguracja drukarki

Livebox konfiguracja drukarki Livebox 3.0 - konfiguracja drukarki Windows XP Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0 Krok 1 Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika

Instrukcja UŜytkownika Instrukcja UŜytkownika RecoveryCard Strona WWW: http://www.cafesuite.pl/recoverycard Uwaga DołoŜyliśmy wszelkich starań, by materiał zawarty w niniejszej instrukcji był jak najbardziej aktualny i uŝyteczny.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Techniki Komputerowej. Temat: BIOS

Podstawy Techniki Komputerowej. Temat: BIOS Podstawy Techniki Komputerowej Temat: BIOS BIOS ( Basic Input/Output System podstawowy system wejścia-wyjścia) zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM Coolmar 21-345 Borki Wola Chomejowa 59a POLAND PHONE/FAX:(0048) 081 85 95 127 serwis@coolmar.pl www.coolmar.pl Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM 1. Drukowanie Wydruków Obsługa rejestratora

Bardziej szczegółowo