Instrukcja UŜytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja UŜytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja UŜytkownika RecoveryCard Strona WWW:

2 Uwaga DołoŜyliśmy wszelkich starań, by materiał zawarty w niniejszej instrukcji był jak najbardziej aktualny i uŝyteczny. Za błędy w instrukcji uŝytkownika firma SOFCIK Przemysław Miszczuk, nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Instrukcji bez informowania UŜytkowników. Przedstawione zrzuty ekranu mogą się nieznacznie róŝnić od rzeczywistego wyglądu menu (np. zamiast HddGuarder będzie wyświetlane RecoveryCard lub nie będzie zgadzać się wersja karty). Nie powinno to jednak mieć wpływu na zrozumienie instrukcji. Przed instalacją karty RecoveryCard, prosimy dokonać kopii zapasowej waŝnych danych, na nośniku innym niŝ chroniony dysk.

3 Spis treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP Funkcje Właściwości... 4 ROZDZIAŁ 2 INSTALACJA Wymagania sprzętowe Przed instalacją Instalacja Instalacja sterowników dla Windows 2000/NT/XP (instalacja oprogramowania) Instalacja Karty RecoveryCard (instalacja sprzętu) Błyskwaiczny test... 8 ROZDZIAŁ 3 PRZEWODNIK PO PODSTAWOWYCH OPERACJACH Wyjaśnienie terminów Operacje Hotkeys Menu (Menu Skrótów) Menu Ustawień Chronionej Partycji Menu Ustawień Opcji Ochrona CMOS Zmiana hasła Odinstalowywanie Unikalny numer seryjny i hasło Praca z kilkoma systemami operacyjnymi (Multi-Boot) Ustawienia dla dla kilku OS, za pomocą BootMagic Ustawienia dla dla kilku OS, za pomocą System Commander Problem z ostrzeganiem o wirusach ROZDZIAŁ 4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Zapomniałem hasło Karta nie została poprawnie podłączona Wyświetlany jest "blue screen" a Windows "wiesza się" Komputer restartuje się Jak przywrócić ukryte Menu Skrótów... 19

4 Rozdział 1 Wstęp 1-1 Funkcje Błyskawiczna instalacja, wystarczy wcisnąć przycisk <Enter> 3 razy, zajmie to kilka sekund. Kiedy dane na dysku ulegną uszkodzeniu z powodu błędów, działania wirusa lub celowego uszkodzenia, wciśnij przycisk <9>, by przywrócić chronioną zawartość w zaledwie pół sekundy. Obsługa następujących kontrolerów dysków twardych: IDE, SCSI. Obsługa standardów: PIO, DMA33, DMA66, Ultra DMA66, ATA-100, Ultra ATA-100 IDE, ATA-133 oraz Serial ATA-150. Obsługiwane systemy plików: FAT16/16E, FAT32/32E, NTFS/HPFS. Chroni dyski o pojemności do 256GB. Ochrona całego dysku lub wybranych partycji. Działa na komputerach obsługiwanych przez kilka systemów operacyjnych. Pełna kompatybilność z: DOS, Windows 3x/95/98/ME/NT/2000/XP. Inteligentna ochrona CMOS. 1-2 Właściwości RecoveryCard, po instalacji zajmuje jedynie 5KB przestrzeni na dysku; podczas uŝytkowania, zajmowana przestrzeń nie przekracza 1.33MB. By zapisywać nowe dane, na chronionej partycji tworzony jest Dynamiczny Wirtualny Dysk Twardy (DVHDD). Dysk ten, teoretycznie, moŝe pomieścić 1207GB danych, a w praktyce mieści do 12GB, dzięki czemu lepiej obsługuje Windows NT/2000/XP, umoŝliwia działanie programu Defrag oraz zapis wielkich ilości danych na chronionych partycjach bez restartowania systemu. Funkcja Magic Save jest doskonałym rozwiązaniem dla aplikacji uŝywanych przez instytucje administracji rządowej, firmy, róŝnego rodzaju instytucje, biura rachunkowe, uŝytkowników indywidualnych. Na 4

5 chronionych partycjach, wszystkie dane, mogą zostać zapisane jako nowe. Kiedy uŝyta zostanie funkcja przywracania lub odinstalowania RecoveryCard, wszystkie nowo powstałe zmiany zostaną cofnięte. Jednocześnie RecoveryCard zapewnia moŝliwość trwałego zapisu nowych danych na chronionej partycji. Funkcja Anti-Evil-Attack jest doskonałym rozwiązaniem dla kawiarenek internetowych, pracowni komputerowych w szkołach, na uczelniach wyŝszych oraz w bibliotekach, gdzie dostęp do komputerów ma wiele osób. Jeśli dane na chronionych dyskach ulegną zniszczeniu, ktoś celowo je usunie, podczas następnego uruchamiania komputera, RecoveryCard przeprowadzi rutynową kontrolę zmian. Odzyskanie poprzedniego, poŝądanego stanu nie będzie problemem. Dane zostaną przywrócone automatycznie, lub w zaleŝności od konfiguracji karty, na Ŝądanie. Dostęp do funkcji karty RecoveryCard jest chroniony hasłem. Karta RecoveryCard posiada funkcję automatycznego odinstalowywania. JeŜeli wyciągniesz kartę z portu PCI, zostanie ona automatycznie odinstalowana podczas następnego uruchomienia komputera. Dzięki funkcjom: Anti-Evil-Attack, funkcji Automatycznego Odinstalowania oraz ochronie hasłem, karta RecoveryCard zabezpiecza samą siebie, a przez to chroni lepiej dyski twarde. 5

6 2-1 Wymagania sprzętowe Rozdział 2 Instalacja CPU: 386 lub wyŝej Pamięć: 8MB lub więcej Dysk twardy: IDE, EIDE oraz SCSI 2-2 Przed instalacją Upewnij się, Ŝe Twoj komputer spełnia powyŝsze wymagania. JeŜeli uŝywasz podobnych produktów do naszej karty, przed instalacją RecoveryCard, odinstaluj je. Sprawdź komputer programem antywirusowym. UwaŜaj na wyładowania elektrostatyczne, które mogą uszkodzić elektronikę komputera. 2-3 Instalacja Instalacja jest dwustopniowa: instalacja sprzętu i, oddzielnie, oprogramowania Instalacja sterowników dla Windows 2000/NT/XP (instalacja oprogramowania) Uruchom komputer z systemem Windows 2000/NT/XP. Uruchom aplikację Install.exe dostarczoną wraz z kartą Zresetuj komputer i dokończ instalację Instalacja Karty RecoveryCard (instalacja sprzętu) Wyłącz komputer. WłóŜ kartę do wolnego portu PCI na płycie głównej. Włącz komputer. Sprawdź ustawienia CMOS i upewnij się, Ŝe ustawienia są poprawne: 6

7 Uaktywnij opcję Boot From LAN First lub podobną (w zaleŝności od CMOS). Wyłącz ostrzeganie przed wirusami. JeŜeli w CMOS jest funkcja przywracania dysku twardego, wyłącz ją.. Zresetuj komputer, pojawi się okno (Menu Instalacji): (Menu Instalacji) Naciśnij <Enter> trzy razy, by zainstalować kartę z domyślnymi ustawieniami. Wciśnij Install, pojawi się poniŝsze okno (menu Set Parameters): 7

8 (Menu Ustawiania Parametrów) Poruszaj się po opcjach wciskając przycisk <Tab>. Wciśnij <Spację> lub <PgUp> <PgDn> by zmienić ustawienia. Wciśnij OK by zapisać zmiany lub Cancel by nie zapisywać zmian w ustawieniach. Po naciśnięciu OK, pojawi się następujące okno (menu Set Protected Partition): (Menu Ustawień Chronionej Partycji) Poruszaj się po opcjach wciskając przycisk <Tab>.. Wciśnij <Spację> by zmienić ustawienia. Wciśnij OK by zapisać zmiany lub Cancel by nie zapisywać zmian w ustawieniach. Po naciśnięciu OK, komputer automatycznie uruchomi się ponownie. Właśnie zakończyłeś instalację karty. 2-4 Błyskawiczny test Utwórz folder w katalogu głównym dysku C:, oraz inny na Pulpicie. Zresetuj komputer, jeśli foldery zniknęły, oznacza to, ze automatyczny proces przywracania danych zakończył się pomyślnie. Karta została zainstalowana pomyślnie! 8

9 Rozdział 3 Przewodnik po podstawowych operacjach 3-1 Wyjaśnienie terminów Protected Mode: Tryb pracy karty przeznaczony dla ogólnych uŝytkowników komputera, takich jak uczniowie, studenci. Wszystkie uŝyteczne i waŝne dane, są w tym trybie chronione. Wszystkie dane zostaną odzyskane po przeprowadzeniu operacji odzyskiwania. Supervisor Mode: W tym trybie dane na dysku nie są chronione. UŜytkownik moŝe dokonywać trwałych zmian na dysku, instalować nowe oprogramowanie, dokonywać uaktualnień, etc. Save Data: JeŜeli chcesz zapisać waŝne dane w trybie chronionym (Protected Mode) moŝesz uŝyć tej funkcji, by zapisać zmiany. Recover Data: Bez znaczenia jak ustawione są parametry, zawsze moŝesz odzyskać dane wciskając przycisk <9>. Manual with password: odzyskiwanie danych moŝna zabezpieczyć hasłem, które będzie trzeba podać po naciśnięciu klawisza <9>. Domyślnie nie trzeba podawać hasła by przywrócić dane. 3-2 Operacje Hotkeys Menu (Menu Skrótów) Przy uruchamianiu komputera z zainstalowaną kartą RecoveryCard pojawiać się będzie następujące okno (Hotkeys Menu): 9

10 (Hotkeys Menu) Naciśnięcie dowolnego przycisku zatrzyma odliczanie. Wciśnij przycisk <Enter>, by uruchomić komputer w trybie chrononym (protected mode), w tym trybie wybrane partycje są chronione. Wciśnij przycisk <Esc>, pojawi się okno: Po wpisaniu poprawnego hasła, wciśnij przycisk <Enter>, pojawi się okno: Wybierz Yes, by uruchomić System Operacyjny. 10

11 Wciśnij przycisk <5> aby wejść do Menu Ustawień Chronionej Partycji Set (Protected Partition Menu), w którym będziesz mógł wybrać, czy i którą partycję chronić. Po naciśnięciu przycisku <5> pojawi się okno: Po podaniu poprawnego hasła wciśnij <Enter> aby wejść do tego menu. Wciśnij klawisz <0> by odinstalować RecoveryCard. Po wciśnięciu przycisku <0> pojawi się okno: Po podaniu poprawnego hasła wciśnij <Enter>, pojawi się okno: Jeśli klikniesz Yes, RecoveryCard automatycznie usunie wszelkie dane utworzone przy jego instalacji, pojawi się okno: 11

12 Wciśnij przycisk <6> by zachować dane utworzone podczas ostatniego zapisywania. Po wciśnięciu <6> pojawi się okno: Po podaniu poprawnego hasła, wciśnij <Enter>, pojawi się okno: Kliknij Yes, pojawi się następujące okno: komputer automatycznie uruchomi się ponownie. Wciśnij <9> by przywrócić chronione partycje. 12

13 po naciśnięciu przycisku <9>, pojawi się następujące okno: Po podaniu poprawnego hasła, wciśnij <Enter>, pojawi się okno: Wybierz Yes, by uruchomić System Operacyjny. Wciśnij przycisk <8> by ustawić parametry działania karty (menu Set Parameters). Po wciśnięciu przycisku <8>, pojawi się następujące okno: Wprowadź poprawne hasło i wciśnij <Enter> by wejść do menu i ustawić odpowiednie parametry Menu Ustawień Chronionej Partycji Wciśnij <5> w Menu Skrótów (Hotkeys Menu), podaj hasło, pojawi się następujące okno: 13

14 (domyślnie chronione są wszystkie partycje) Po partycjach przemieszczaj się wciskając <Tab>, by zaznaczyć lub odznaczyć partycję wciśnij <Spację>. JeŜeli pole jest zaznaczone, partycja będzie chroniona Menu Ustawień Opcji Wciśnij <8> w menu skrótów (Hotkeys Menu), pojawi się następujące okno: W oknie powyŝej, przedstawione są domyślne ustawienia. 14

15 MoŜesz ustawić automatyczne przywracanie dysku (co 1 aŝ do 99 restartów komputera), co pół dnia, codziennie lub np. co 99 dni, raz w tygodniu. MoŜna takŝe wybrać przywracanie ręczne, na Ŝądanie. Zaznaczając opcję <manual with password>, do przywrócenia danych, niezbędne będzie podanie hasła. Zaznacz opcję <protect CMOS>, by chronić CMOS. Zaznacz opcję <protect BIOS>, by chronić BIOS. Zaznaczenie opcji <boot from HD only> sprawi, Ŝe komputer będzie startował z dysku twardego. Wybierz <Booting Display> jako <none>, jeśli nie chcesz by przy uruchamianiu komputera zgłaszało się okno RecoveryCard. Wciśnij przycisk <8> w trakcie uruchamiania komputera by wejść do Menu Skrótów. Wybierz <Booting Display> jako <hotkeys>, jeŝeli chcesz by w trakcie uruchamiania komputera zgłaszało się okno Menu Skrótów. Podczas uruchamiania okno moŝe być wyświetlane od 1 do 15 sekund. Domyślnie jest to 9 sekund. Po opcjach poruszaj się uŝywając przycisku <Tab>. Wciśnij <Spację> lub <PgUp> <PgDn> by zmienić ustawienia Ochrona CMOS JeŜeli w opcjach wybrałeś ochronę CMOS i jeŝeli nastąpiły jakieś zmiany w CMOS, wyświetlone zostanie następujące okno: Wybierz Yes, by zapisać zmiany w CMOS. Wybierz No, by przywrócić CMOS do poprzedniego stanu. Wybierając Cancel, w trakcie trzech kolejnych uruchomień komputera będziesz mógł dokonywać zmian w CMOS. Zmiany zostaną zachowane. 15

16 3-2-5 Zmiana hasła Domyślne hasło jest puste wystarczy wcisnąć klawisz Enter. Wybierz Change Password menu ustawień opcji. Wyświetlone zostanie następujące okno: Po podaniu nowego hasła wciśnij przycisk <Enter>, pojawi się okno: Ponownie wpisz nowe hasło i wciśnij <Enter>. Pojawi się okno : Zapamiętaj hasło. Wciśnij OK, hasło zostało zmienione. JeŜeli hasła, które zostały podane nie są zgodne, lub gdy wcisnąłeś przycisk <ESC>, hasło nie zostanie zmienione, o czym zostaniesz poinformowany: 16

17 3-2-6 Odinstalowywanie Wciśnij <0> w Menu Skrótów (Hotkeys Menu), procedura odinstalowania została opisana w punkcie niniejszej instrukcji. 3-3 Unikalny numer seryjny i hasło. JeŜeli wpisując hasło wciśniesz klawisz funkcyjny F1, RecoveryCard wyświetli numer seryjny karty: AABB.CCDDEEFF jest datą produkcji karty. 8899AABB.CCDDEEFF jest numerem seryjnym. KaŜda karta ma inny numer seryjny. Znając numer seryjny, moŝesz otrzymać związane z nim specjalne hasło, na wypadek gdybyś zapomniał hasła podanego przez siebie. Hasło związane z numerem seryjnym jest inne dla kaŝdej kary, moŝesz je uzyskać jedynie od dystrybutora kart RecoveryCard. 3-4 Praca z kilkoma systemami operacyjnymi (Multi-Boot) Ustawienia dla kilku systemów operacyjnych, za pomocą BootMagic BootMagic to oprogramowanie dostarczone wraz z PQmagic. Jest szczególnie przydatne jeśli uŝywasz kilku systemów operacyjnych, na róŝnych partycjach. Ustaw partycje dysku twardego w PQmagic, zainstaluj: BootMagic, OS, aplikacje, a następnie kartę RecoveryCard. Pamiętaj o zachowaniu tej kolejności. 17

18 3-4-2 Ustawienia dla kilku systemów operacyjnych, za pomocą System Commander Zainstaluj w podanej kolejności: OS oraz aplikacje. Następnie System Commander'a. Na końcu zainstaluj kartę RecoveryCard Problem z ostrzeganiem o wirusach. Gdy, po raz pierwszy po zainstalowaniu karty RecoveryCard, zostanie uruchomiony System Commander, wyświetli się okno informujące o moŝliwości zainfekowania komputera wirusem: Wciśnij przycisk <U>, by uaktualnić. Zresetuj komputer i zapisz dane na dysku. Teraz, póki nie odinstalujesz karty RecoveryCard powyŝsze okno nie będzie wyświetlane kaŝdorazowo po odzyskaniu danych. 18

19 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów Legenda: Uwagi. UWAGA! Szczegółowy opis problemu. Prawdopodobna przyczyna wystąpienia problemu. Jak rozwiązać problem. Zapomniałem hasło Podaj hasło domyślne. JeŜeli to nie skutkuje, poproś dystrybutora o unikalne hasło dla twojej karty... Gdy karta prosi o tzw. hasło SN, proszę wpisać: Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed niepowołanym odinstalowaniem karty. Karta nie została poprawnie podłączona 1. Wcisnąłem Ctrl-B lub przycisk <7> w trakcie bootowania, lecz komputer nie odpowiedział i system operacyjny uruchomił się jak zwykle. 2. Wcisnąłem Ctrl-B lub przycisk <7>, wszedłem do "Boot Mode menu", lecz komputer nie reagował, gdy wciskałem Ctrl-M oraz przycisk <8>. Nie pojawiło się okno instalacji, a system operacyjny uruchomił się jak zwykle. 1. Prawdopodobną przyczyną moŝe być: źle podłączona karta w porcie PCI. występuje konflikt sprzętowy, np. karty SCSI z zdalnie bootowanym adapterem sieciowym. 19

20 dostarczany jest za mały prąd lub port PCI nie spełnia wymagań karty. Adres ROM karty PCI wchodzi w konflikt z innymi urządzeniami, np. kartami SCSI lub zdalnie bootowanymi adapterami sieciowymi. JeŜeli karta RecoveryCard jest kartą PCI 2 lub kartą All-in-One z wbudowanym adapterem sieciowym, CMOS moŝe być nieprawidłowo skonfigurowany. Karta PCI 4 RecoveryCard nie moŝe być uŝywana z pewnymi płytami głównymi (zobacz niŝej). 2. Prawdopodobną przyczyną moŝe być: Sposób bootowania nie współgra z BIOS WłóŜ kartę ponownie do odpowiedniego portu. Wyczyść port. JeŜeli to moŝliwe, zmień adres ROM innych kart PCI, w przeciwnym razie zmień zworki J1 i J2 karty RecoveryCard PCI. Uwaga: Spowoduje to takŝe zmianę trybu bootowania karty PCI RecoveryCard. Ponów próbę z inną kartą PCI - jeŝeli ta równieŝ nie będzie działać skontaktuj się z serwisem w celu sprawdzenia komputera. Ustawienia CMOS mają wpływ jedynie na kartę RecoveryCard PCI 2 lub kartę All-in-One zawierającą zintegrowany adapter sieciowy. Zazwyczaj zdarza się to przy płytach głównych z BIOSem firmy AMI. Sprawdź parametry w menu BIOS FEATURES SETUP - ustaw First boot device na LAN lub ustaw Boot from LAN first na Enable. Niektóre płyty główne lub BIOSy mogą równieŝ wymagać ustawienia PnP OS installed na Yes. Karta PCI 4 korzysta z opatentowanej technologii sprzętowej, dzięki czemu na jej fukcjonowanie nie powinny wpływać ustawienia CMOS. Jednak dla płyt Intel D845GEBV2/L z BIOSem AMI wersja RG84510A.86A.0017.P09 (wyprodukowane przez AMI, ), karta RecoveryCard PCI 4 nie moŝe współpracować. Rozwiązanie: Wymień kartę na RecoveryCard PCI 2 i wybierz odpowiedni Tryb Bootowania lub zaktualizuj BIOS. 20

21 Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, Ŝe powyŝsze przyczyny wystąpią jednocześnie. Nieprawidłowa konfiguracja CMOS lub Tryb Bootowania nie odpowiadający ustawieniom BIOS moŝe się przytrafić zwłaszcza przy płytach głównych z BIOSem firmy AMI. Wyświetlany jest "blue screen" a Windows "wiesza się" Istnieje moŝliwość zainfekowania komputera wirusem. Kończy się miejsce na dysku twardym i RecoveryCard nie moŝe poprawnie działać Sprawdź, czy zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe. Odzyskaj dane na dysku lub ustaw opcję automatycznego odzyskiwania. Odinstaluj: kartę RecoveryCard, oprogramowanie antywirusowe, następnie zainstaluj kartę RecoveryCard ponownie. Odinstaluj kartę RecoveryCard, przeprowadź defragmentację dysków. Zainstaluj kartę ponownie. Oprogramowanie karty oparte jest na opatentowanym algorytmie, dzięki czemu ma większą zdolność ochrony danych. Pozwala na przywrócenie ponad 12 GB danych na chronionych partycjach. Karta RecoveryCard zagwarantuje stabilną pracę komputerów z systemami Windows NT/2000/XP Professional oraz Server bez konieczności automatycznego przywracania danych. Po zainstalowaniu karty RecoveryCard komputer zawsze restartuje się zanim zacznie ładować się system operacyjny. Karta Recovery posiada trzy tryby ładowania, które umoŝliwiają instalację na róŝnych konfiguracjach komputerów. Uruchom komputer i zaraz po sprawdzeniu pamięci I napędów, ale zanim zacznie się ładować system operacyjny wciśnij <Ctrl+B>, a 21

22 wyświetli się menu wyboru trybu bootowania karty. Spróbuj wybrać drugi lub trzeci tryb bootowania. JeŜeli wyłączę wyświetlanie Menu Skrótów przy starcie komputera, to w jaki sposób mogę później wyświetlić je ponownie? Uruchom komputer i zaraz po sprawdzeniu pamięci I napędów, ale zanim zacznie się ładować system operacyjny wciśnij <Ctrl+M> i w konfiguracji ustaw wyświetlanie Menu Skrótów. 22

Konfiguracja ustawień BIOS-u

Konfiguracja ustawień BIOS-u Konfiguracja ustawień BIOS-u BIOS Basic Input/Output System. (podstawowy system wejścia/wyjścia).program o wielkości 256 lub 512 kb zapisany w pamięci na płycie głównej. Zbiór procedur które wykrywają

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Typowe uszkodzenia sprzętowe i ich objawy 4.1.1. Materiał nauczania Typowe uszkodzenia sprzętowe i ich objawy W niniejszym rozdziale zostały omówione jedynie najbardziej typowe

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Tajniki BIOS-u. CPU Name Is w opcję tę nie możemy ingerować, odpowiednia nazwa zainstalowanego procesora pojawia się automatycznie.

Tajniki BIOS-u. CPU Name Is w opcję tę nie możemy ingerować, odpowiednia nazwa zainstalowanego procesora pojawia się automatycznie. Tajniki BIOS-u Określenie BIOS to skrót od angielskiej nazwy Basic Input and Output System, co oznacza: podstawowy system wejścia i wyjścia. Najczęściej termin ten kojarzy nam się z płytą główną. Jednak

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Update 2. Podręcznik użytkownika

Update 2. Podręcznik użytkownika Update 2 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie...7 1.1 Co to jest Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co to jest Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nowości w tej wersji... 8 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp...7

Rozdział 1. Wstęp...7 Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy ITXON. Opisane w podręczniku oprogramowanie firmy Acronis dostarczane

Bardziej szczegółowo

Instalacja, konfiguracja i obsługa projektora w sieci

Instalacja, konfiguracja i obsługa projektora w sieci PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA, CZĘŚĆ 2 Instalacja, konfiguracja i obsługa projektora w sieci Podmenu Wired i Wireless Funkcja PJ Controller Funkcja Network Viewer Funkcja Moderator Przed przystąpieniem do lektury

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP GARŚĆ, PRAKTYCZNIE ZEBRANYCH PORAD KONFIGURACJI I MODYFIKACJI SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS 2000/XP WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE W PORADNIKU INFORMACJE, ZOSTAŁY PRZETESTOWANE

Bardziej szczegółowo

BIOS Leksykon kieszonkowy

BIOS Leksykon kieszonkowy BIOS Leksykon kieszonkowy Andrzej Pyrchla HELION Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiej koi wiek postaci jest zabronione. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 215867-244 Maj 2002 Ten podręcznik zawiera instrukcje korzystania z narzędzia Computer

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 12 Home

Backup & Recovery 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Backup & Recovery 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE. Podręcznik użytkownika

SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE. Podręcznik użytkownika SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE Podręcznik użytkownika Spis treści Bezproblemowe i bezpieczne migracje do Windows 7...3 Tworzenie kopii zapasowej bieżącego systemu...3 Tworzenie rozruchowego nośnika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Podręcznik systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Spis treści 1. 1. Proces konfiguracji systemu Windows 8 2. Wymagania systemowe 3. Przygotowanie 2. Opcje 3. 4. 5. przy 6. 1. Personalizacja 2.

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo