Instrukcja UŜytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja UŜytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja UŜytkownika RecoveryCard Strona WWW:

2 Uwaga DołoŜyliśmy wszelkich starań, by materiał zawarty w niniejszej instrukcji był jak najbardziej aktualny i uŝyteczny. Za błędy w instrukcji uŝytkownika firma SOFCIK Przemysław Miszczuk, nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Instrukcji bez informowania UŜytkowników. Przedstawione zrzuty ekranu mogą się nieznacznie róŝnić od rzeczywistego wyglądu menu (np. zamiast HddGuarder będzie wyświetlane RecoveryCard lub nie będzie zgadzać się wersja karty). Nie powinno to jednak mieć wpływu na zrozumienie instrukcji. Przed instalacją karty RecoveryCard, prosimy dokonać kopii zapasowej waŝnych danych, na nośniku innym niŝ chroniony dysk.

3 Spis treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP Funkcje Właściwości... 4 ROZDZIAŁ 2 INSTALACJA Wymagania sprzętowe Przed instalacją Instalacja Instalacja sterowników dla Windows 2000/NT/XP (instalacja oprogramowania) Instalacja Karty RecoveryCard (instalacja sprzętu) Błyskwaiczny test... 8 ROZDZIAŁ 3 PRZEWODNIK PO PODSTAWOWYCH OPERACJACH Wyjaśnienie terminów Operacje Hotkeys Menu (Menu Skrótów) Menu Ustawień Chronionej Partycji Menu Ustawień Opcji Ochrona CMOS Zmiana hasła Odinstalowywanie Unikalny numer seryjny i hasło Praca z kilkoma systemami operacyjnymi (Multi-Boot) Ustawienia dla dla kilku OS, za pomocą BootMagic Ustawienia dla dla kilku OS, za pomocą System Commander Problem z ostrzeganiem o wirusach ROZDZIAŁ 4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Zapomniałem hasło Karta nie została poprawnie podłączona Wyświetlany jest "blue screen" a Windows "wiesza się" Komputer restartuje się Jak przywrócić ukryte Menu Skrótów... 19

4 Rozdział 1 Wstęp 1-1 Funkcje Błyskawiczna instalacja, wystarczy wcisnąć przycisk <Enter> 3 razy, zajmie to kilka sekund. Kiedy dane na dysku ulegną uszkodzeniu z powodu błędów, działania wirusa lub celowego uszkodzenia, wciśnij przycisk <9>, by przywrócić chronioną zawartość w zaledwie pół sekundy. Obsługa następujących kontrolerów dysków twardych: IDE, SCSI. Obsługa standardów: PIO, DMA33, DMA66, Ultra DMA66, ATA-100, Ultra ATA-100 IDE, ATA-133 oraz Serial ATA-150. Obsługiwane systemy plików: FAT16/16E, FAT32/32E, NTFS/HPFS. Chroni dyski o pojemności do 256GB. Ochrona całego dysku lub wybranych partycji. Działa na komputerach obsługiwanych przez kilka systemów operacyjnych. Pełna kompatybilność z: DOS, Windows 3x/95/98/ME/NT/2000/XP. Inteligentna ochrona CMOS. 1-2 Właściwości RecoveryCard, po instalacji zajmuje jedynie 5KB przestrzeni na dysku; podczas uŝytkowania, zajmowana przestrzeń nie przekracza 1.33MB. By zapisywać nowe dane, na chronionej partycji tworzony jest Dynamiczny Wirtualny Dysk Twardy (DVHDD). Dysk ten, teoretycznie, moŝe pomieścić 1207GB danych, a w praktyce mieści do 12GB, dzięki czemu lepiej obsługuje Windows NT/2000/XP, umoŝliwia działanie programu Defrag oraz zapis wielkich ilości danych na chronionych partycjach bez restartowania systemu. Funkcja Magic Save jest doskonałym rozwiązaniem dla aplikacji uŝywanych przez instytucje administracji rządowej, firmy, róŝnego rodzaju instytucje, biura rachunkowe, uŝytkowników indywidualnych. Na 4

5 chronionych partycjach, wszystkie dane, mogą zostać zapisane jako nowe. Kiedy uŝyta zostanie funkcja przywracania lub odinstalowania RecoveryCard, wszystkie nowo powstałe zmiany zostaną cofnięte. Jednocześnie RecoveryCard zapewnia moŝliwość trwałego zapisu nowych danych na chronionej partycji. Funkcja Anti-Evil-Attack jest doskonałym rozwiązaniem dla kawiarenek internetowych, pracowni komputerowych w szkołach, na uczelniach wyŝszych oraz w bibliotekach, gdzie dostęp do komputerów ma wiele osób. Jeśli dane na chronionych dyskach ulegną zniszczeniu, ktoś celowo je usunie, podczas następnego uruchamiania komputera, RecoveryCard przeprowadzi rutynową kontrolę zmian. Odzyskanie poprzedniego, poŝądanego stanu nie będzie problemem. Dane zostaną przywrócone automatycznie, lub w zaleŝności od konfiguracji karty, na Ŝądanie. Dostęp do funkcji karty RecoveryCard jest chroniony hasłem. Karta RecoveryCard posiada funkcję automatycznego odinstalowywania. JeŜeli wyciągniesz kartę z portu PCI, zostanie ona automatycznie odinstalowana podczas następnego uruchomienia komputera. Dzięki funkcjom: Anti-Evil-Attack, funkcji Automatycznego Odinstalowania oraz ochronie hasłem, karta RecoveryCard zabezpiecza samą siebie, a przez to chroni lepiej dyski twarde. 5

6 2-1 Wymagania sprzętowe Rozdział 2 Instalacja CPU: 386 lub wyŝej Pamięć: 8MB lub więcej Dysk twardy: IDE, EIDE oraz SCSI 2-2 Przed instalacją Upewnij się, Ŝe Twoj komputer spełnia powyŝsze wymagania. JeŜeli uŝywasz podobnych produktów do naszej karty, przed instalacją RecoveryCard, odinstaluj je. Sprawdź komputer programem antywirusowym. UwaŜaj na wyładowania elektrostatyczne, które mogą uszkodzić elektronikę komputera. 2-3 Instalacja Instalacja jest dwustopniowa: instalacja sprzętu i, oddzielnie, oprogramowania Instalacja sterowników dla Windows 2000/NT/XP (instalacja oprogramowania) Uruchom komputer z systemem Windows 2000/NT/XP. Uruchom aplikację Install.exe dostarczoną wraz z kartą Zresetuj komputer i dokończ instalację Instalacja Karty RecoveryCard (instalacja sprzętu) Wyłącz komputer. WłóŜ kartę do wolnego portu PCI na płycie głównej. Włącz komputer. Sprawdź ustawienia CMOS i upewnij się, Ŝe ustawienia są poprawne: 6

7 Uaktywnij opcję Boot From LAN First lub podobną (w zaleŝności od CMOS). Wyłącz ostrzeganie przed wirusami. JeŜeli w CMOS jest funkcja przywracania dysku twardego, wyłącz ją.. Zresetuj komputer, pojawi się okno (Menu Instalacji): (Menu Instalacji) Naciśnij <Enter> trzy razy, by zainstalować kartę z domyślnymi ustawieniami. Wciśnij Install, pojawi się poniŝsze okno (menu Set Parameters): 7

8 (Menu Ustawiania Parametrów) Poruszaj się po opcjach wciskając przycisk <Tab>. Wciśnij <Spację> lub <PgUp> <PgDn> by zmienić ustawienia. Wciśnij OK by zapisać zmiany lub Cancel by nie zapisywać zmian w ustawieniach. Po naciśnięciu OK, pojawi się następujące okno (menu Set Protected Partition): (Menu Ustawień Chronionej Partycji) Poruszaj się po opcjach wciskając przycisk <Tab>.. Wciśnij <Spację> by zmienić ustawienia. Wciśnij OK by zapisać zmiany lub Cancel by nie zapisywać zmian w ustawieniach. Po naciśnięciu OK, komputer automatycznie uruchomi się ponownie. Właśnie zakończyłeś instalację karty. 2-4 Błyskawiczny test Utwórz folder w katalogu głównym dysku C:, oraz inny na Pulpicie. Zresetuj komputer, jeśli foldery zniknęły, oznacza to, ze automatyczny proces przywracania danych zakończył się pomyślnie. Karta została zainstalowana pomyślnie! 8

9 Rozdział 3 Przewodnik po podstawowych operacjach 3-1 Wyjaśnienie terminów Protected Mode: Tryb pracy karty przeznaczony dla ogólnych uŝytkowników komputera, takich jak uczniowie, studenci. Wszystkie uŝyteczne i waŝne dane, są w tym trybie chronione. Wszystkie dane zostaną odzyskane po przeprowadzeniu operacji odzyskiwania. Supervisor Mode: W tym trybie dane na dysku nie są chronione. UŜytkownik moŝe dokonywać trwałych zmian na dysku, instalować nowe oprogramowanie, dokonywać uaktualnień, etc. Save Data: JeŜeli chcesz zapisać waŝne dane w trybie chronionym (Protected Mode) moŝesz uŝyć tej funkcji, by zapisać zmiany. Recover Data: Bez znaczenia jak ustawione są parametry, zawsze moŝesz odzyskać dane wciskając przycisk <9>. Manual with password: odzyskiwanie danych moŝna zabezpieczyć hasłem, które będzie trzeba podać po naciśnięciu klawisza <9>. Domyślnie nie trzeba podawać hasła by przywrócić dane. 3-2 Operacje Hotkeys Menu (Menu Skrótów) Przy uruchamianiu komputera z zainstalowaną kartą RecoveryCard pojawiać się będzie następujące okno (Hotkeys Menu): 9

10 (Hotkeys Menu) Naciśnięcie dowolnego przycisku zatrzyma odliczanie. Wciśnij przycisk <Enter>, by uruchomić komputer w trybie chrononym (protected mode), w tym trybie wybrane partycje są chronione. Wciśnij przycisk <Esc>, pojawi się okno: Po wpisaniu poprawnego hasła, wciśnij przycisk <Enter>, pojawi się okno: Wybierz Yes, by uruchomić System Operacyjny. 10

11 Wciśnij przycisk <5> aby wejść do Menu Ustawień Chronionej Partycji Set (Protected Partition Menu), w którym będziesz mógł wybrać, czy i którą partycję chronić. Po naciśnięciu przycisku <5> pojawi się okno: Po podaniu poprawnego hasła wciśnij <Enter> aby wejść do tego menu. Wciśnij klawisz <0> by odinstalować RecoveryCard. Po wciśnięciu przycisku <0> pojawi się okno: Po podaniu poprawnego hasła wciśnij <Enter>, pojawi się okno: Jeśli klikniesz Yes, RecoveryCard automatycznie usunie wszelkie dane utworzone przy jego instalacji, pojawi się okno: 11

12 Wciśnij przycisk <6> by zachować dane utworzone podczas ostatniego zapisywania. Po wciśnięciu <6> pojawi się okno: Po podaniu poprawnego hasła, wciśnij <Enter>, pojawi się okno: Kliknij Yes, pojawi się następujące okno: komputer automatycznie uruchomi się ponownie. Wciśnij <9> by przywrócić chronione partycje. 12

13 po naciśnięciu przycisku <9>, pojawi się następujące okno: Po podaniu poprawnego hasła, wciśnij <Enter>, pojawi się okno: Wybierz Yes, by uruchomić System Operacyjny. Wciśnij przycisk <8> by ustawić parametry działania karty (menu Set Parameters). Po wciśnięciu przycisku <8>, pojawi się następujące okno: Wprowadź poprawne hasło i wciśnij <Enter> by wejść do menu i ustawić odpowiednie parametry Menu Ustawień Chronionej Partycji Wciśnij <5> w Menu Skrótów (Hotkeys Menu), podaj hasło, pojawi się następujące okno: 13

14 (domyślnie chronione są wszystkie partycje) Po partycjach przemieszczaj się wciskając <Tab>, by zaznaczyć lub odznaczyć partycję wciśnij <Spację>. JeŜeli pole jest zaznaczone, partycja będzie chroniona Menu Ustawień Opcji Wciśnij <8> w menu skrótów (Hotkeys Menu), pojawi się następujące okno: W oknie powyŝej, przedstawione są domyślne ustawienia. 14

15 MoŜesz ustawić automatyczne przywracanie dysku (co 1 aŝ do 99 restartów komputera), co pół dnia, codziennie lub np. co 99 dni, raz w tygodniu. MoŜna takŝe wybrać przywracanie ręczne, na Ŝądanie. Zaznaczając opcję <manual with password>, do przywrócenia danych, niezbędne będzie podanie hasła. Zaznacz opcję <protect CMOS>, by chronić CMOS. Zaznacz opcję <protect BIOS>, by chronić BIOS. Zaznaczenie opcji <boot from HD only> sprawi, Ŝe komputer będzie startował z dysku twardego. Wybierz <Booting Display> jako <none>, jeśli nie chcesz by przy uruchamianiu komputera zgłaszało się okno RecoveryCard. Wciśnij przycisk <8> w trakcie uruchamiania komputera by wejść do Menu Skrótów. Wybierz <Booting Display> jako <hotkeys>, jeŝeli chcesz by w trakcie uruchamiania komputera zgłaszało się okno Menu Skrótów. Podczas uruchamiania okno moŝe być wyświetlane od 1 do 15 sekund. Domyślnie jest to 9 sekund. Po opcjach poruszaj się uŝywając przycisku <Tab>. Wciśnij <Spację> lub <PgUp> <PgDn> by zmienić ustawienia Ochrona CMOS JeŜeli w opcjach wybrałeś ochronę CMOS i jeŝeli nastąpiły jakieś zmiany w CMOS, wyświetlone zostanie następujące okno: Wybierz Yes, by zapisać zmiany w CMOS. Wybierz No, by przywrócić CMOS do poprzedniego stanu. Wybierając Cancel, w trakcie trzech kolejnych uruchomień komputera będziesz mógł dokonywać zmian w CMOS. Zmiany zostaną zachowane. 15

16 3-2-5 Zmiana hasła Domyślne hasło jest puste wystarczy wcisnąć klawisz Enter. Wybierz Change Password menu ustawień opcji. Wyświetlone zostanie następujące okno: Po podaniu nowego hasła wciśnij przycisk <Enter>, pojawi się okno: Ponownie wpisz nowe hasło i wciśnij <Enter>. Pojawi się okno : Zapamiętaj hasło. Wciśnij OK, hasło zostało zmienione. JeŜeli hasła, które zostały podane nie są zgodne, lub gdy wcisnąłeś przycisk <ESC>, hasło nie zostanie zmienione, o czym zostaniesz poinformowany: 16

17 3-2-6 Odinstalowywanie Wciśnij <0> w Menu Skrótów (Hotkeys Menu), procedura odinstalowania została opisana w punkcie niniejszej instrukcji. 3-3 Unikalny numer seryjny i hasło. JeŜeli wpisując hasło wciśniesz klawisz funkcyjny F1, RecoveryCard wyświetli numer seryjny karty: AABB.CCDDEEFF jest datą produkcji karty. 8899AABB.CCDDEEFF jest numerem seryjnym. KaŜda karta ma inny numer seryjny. Znając numer seryjny, moŝesz otrzymać związane z nim specjalne hasło, na wypadek gdybyś zapomniał hasła podanego przez siebie. Hasło związane z numerem seryjnym jest inne dla kaŝdej kary, moŝesz je uzyskać jedynie od dystrybutora kart RecoveryCard. 3-4 Praca z kilkoma systemami operacyjnymi (Multi-Boot) Ustawienia dla kilku systemów operacyjnych, za pomocą BootMagic BootMagic to oprogramowanie dostarczone wraz z PQmagic. Jest szczególnie przydatne jeśli uŝywasz kilku systemów operacyjnych, na róŝnych partycjach. Ustaw partycje dysku twardego w PQmagic, zainstaluj: BootMagic, OS, aplikacje, a następnie kartę RecoveryCard. Pamiętaj o zachowaniu tej kolejności. 17

18 3-4-2 Ustawienia dla kilku systemów operacyjnych, za pomocą System Commander Zainstaluj w podanej kolejności: OS oraz aplikacje. Następnie System Commander'a. Na końcu zainstaluj kartę RecoveryCard Problem z ostrzeganiem o wirusach. Gdy, po raz pierwszy po zainstalowaniu karty RecoveryCard, zostanie uruchomiony System Commander, wyświetli się okno informujące o moŝliwości zainfekowania komputera wirusem: Wciśnij przycisk <U>, by uaktualnić. Zresetuj komputer i zapisz dane na dysku. Teraz, póki nie odinstalujesz karty RecoveryCard powyŝsze okno nie będzie wyświetlane kaŝdorazowo po odzyskaniu danych. 18

19 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów Legenda: Uwagi. UWAGA! Szczegółowy opis problemu. Prawdopodobna przyczyna wystąpienia problemu. Jak rozwiązać problem. Zapomniałem hasło Podaj hasło domyślne. JeŜeli to nie skutkuje, poproś dystrybutora o unikalne hasło dla twojej karty... Gdy karta prosi o tzw. hasło SN, proszę wpisać: Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed niepowołanym odinstalowaniem karty. Karta nie została poprawnie podłączona 1. Wcisnąłem Ctrl-B lub przycisk <7> w trakcie bootowania, lecz komputer nie odpowiedział i system operacyjny uruchomił się jak zwykle. 2. Wcisnąłem Ctrl-B lub przycisk <7>, wszedłem do "Boot Mode menu", lecz komputer nie reagował, gdy wciskałem Ctrl-M oraz przycisk <8>. Nie pojawiło się okno instalacji, a system operacyjny uruchomił się jak zwykle. 1. Prawdopodobną przyczyną moŝe być: źle podłączona karta w porcie PCI. występuje konflikt sprzętowy, np. karty SCSI z zdalnie bootowanym adapterem sieciowym. 19

20 dostarczany jest za mały prąd lub port PCI nie spełnia wymagań karty. Adres ROM karty PCI wchodzi w konflikt z innymi urządzeniami, np. kartami SCSI lub zdalnie bootowanymi adapterami sieciowymi. JeŜeli karta RecoveryCard jest kartą PCI 2 lub kartą All-in-One z wbudowanym adapterem sieciowym, CMOS moŝe być nieprawidłowo skonfigurowany. Karta PCI 4 RecoveryCard nie moŝe być uŝywana z pewnymi płytami głównymi (zobacz niŝej). 2. Prawdopodobną przyczyną moŝe być: Sposób bootowania nie współgra z BIOS WłóŜ kartę ponownie do odpowiedniego portu. Wyczyść port. JeŜeli to moŝliwe, zmień adres ROM innych kart PCI, w przeciwnym razie zmień zworki J1 i J2 karty RecoveryCard PCI. Uwaga: Spowoduje to takŝe zmianę trybu bootowania karty PCI RecoveryCard. Ponów próbę z inną kartą PCI - jeŝeli ta równieŝ nie będzie działać skontaktuj się z serwisem w celu sprawdzenia komputera. Ustawienia CMOS mają wpływ jedynie na kartę RecoveryCard PCI 2 lub kartę All-in-One zawierającą zintegrowany adapter sieciowy. Zazwyczaj zdarza się to przy płytach głównych z BIOSem firmy AMI. Sprawdź parametry w menu BIOS FEATURES SETUP - ustaw First boot device na LAN lub ustaw Boot from LAN first na Enable. Niektóre płyty główne lub BIOSy mogą równieŝ wymagać ustawienia PnP OS installed na Yes. Karta PCI 4 korzysta z opatentowanej technologii sprzętowej, dzięki czemu na jej fukcjonowanie nie powinny wpływać ustawienia CMOS. Jednak dla płyt Intel D845GEBV2/L z BIOSem AMI wersja RG84510A.86A.0017.P09 (wyprodukowane przez AMI, ), karta RecoveryCard PCI 4 nie moŝe współpracować. Rozwiązanie: Wymień kartę na RecoveryCard PCI 2 i wybierz odpowiedni Tryb Bootowania lub zaktualizuj BIOS. 20

21 Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, Ŝe powyŝsze przyczyny wystąpią jednocześnie. Nieprawidłowa konfiguracja CMOS lub Tryb Bootowania nie odpowiadający ustawieniom BIOS moŝe się przytrafić zwłaszcza przy płytach głównych z BIOSem firmy AMI. Wyświetlany jest "blue screen" a Windows "wiesza się" Istnieje moŝliwość zainfekowania komputera wirusem. Kończy się miejsce na dysku twardym i RecoveryCard nie moŝe poprawnie działać Sprawdź, czy zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe. Odzyskaj dane na dysku lub ustaw opcję automatycznego odzyskiwania. Odinstaluj: kartę RecoveryCard, oprogramowanie antywirusowe, następnie zainstaluj kartę RecoveryCard ponownie. Odinstaluj kartę RecoveryCard, przeprowadź defragmentację dysków. Zainstaluj kartę ponownie. Oprogramowanie karty oparte jest na opatentowanym algorytmie, dzięki czemu ma większą zdolność ochrony danych. Pozwala na przywrócenie ponad 12 GB danych na chronionych partycjach. Karta RecoveryCard zagwarantuje stabilną pracę komputerów z systemami Windows NT/2000/XP Professional oraz Server bez konieczności automatycznego przywracania danych. Po zainstalowaniu karty RecoveryCard komputer zawsze restartuje się zanim zacznie ładować się system operacyjny. Karta Recovery posiada trzy tryby ładowania, które umoŝliwiają instalację na róŝnych konfiguracjach komputerów. Uruchom komputer i zaraz po sprawdzeniu pamięci I napędów, ale zanim zacznie się ładować system operacyjny wciśnij <Ctrl+B>, a 21

22 wyświetli się menu wyboru trybu bootowania karty. Spróbuj wybrać drugi lub trzeci tryb bootowania. JeŜeli wyłączę wyświetlanie Menu Skrótów przy starcie komputera, to w jaki sposób mogę później wyświetlić je ponownie? Uruchom komputer i zaraz po sprawdzeniu pamięci I napędów, ale zanim zacznie się ładować system operacyjny wciśnij <Ctrl+M> i w konfiguracji ustaw wyświetlanie Menu Skrótów. 22

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI KARTY GOLIATH UNI HD PROTECTOR

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI KARTY GOLIATH UNI HD PROTECTOR INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI KARTY GOLIATH UNI HD PROTECTOR A. INSTALACJA KARTY GOLIATH UNI HD PROTECTOR Instalacja karty Goliath Universal składa się z 3 etapów: 1. Instalacja sterownika w systemie

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI a/g

AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI a/g AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 8/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-320 informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

G-170S Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA g

G-170S Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA g G-170S Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA 802.11g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 2 3/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL G-170S informacje

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75 Spis treści Wstęp...5 Rozdział 1. Przygotowanie komputera do instalacji systemu...7 Zmiana ustawień BIOS-u... 7 Uruchamianie komputera z płyty CD... 9 Sterownik kontrolera dyskowego... 10 Rozdział 2. Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

NWD-170N. Szybki start. Bezprzewodowa karta CardBus n. Wersja Wydanie 1

NWD-170N. Szybki start. Bezprzewodowa karta CardBus n. Wersja Wydanie 1 NWD-170N Bezprzewodowa karta CardBus 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-170N to bezprzewodowa karta sieciowa do laptopa. Listę wymagań systemowych podano na stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Dostajemy wiele sygnałów od użytkowników portalu VISTA.PL w sprawie instalacji Windows Vista krok po kroku. W tym FAQ zajmę się przypadkiem

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Spis treści 1 POBRANIE APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA APLIKACJI... 4 3 URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA APLIKACJI... 5 4 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika Paragon Software Group - PSG ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel.: +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl E-mail: kontakt@paragon-software.pl Paragon Camptune X Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu:

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu: 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione filmy, zdjęcia w każdej chwili i

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup przenośnego obrazu systemu (Recovery).

Dziękujemy za zakup przenośnego obrazu systemu (Recovery). Dziękujemy za zakup przenośnego obrazu systemu (Recovery). 1. Instalacja systemu na komputerach Dell 2. Instalacja systemu na komputerach HP 3. Instalacja systemu na komputerach Lenovo Instalacja systemu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Nr produktu: 410037 Strona 1 z 5 Instalacja oprogramowania 1. Przed podpięciem czytnika Simflash Express do komputera musisz zainstalować oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Procedura instalacji oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracji modułów KTS 530/540/570

Procedura instalacji oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracji modułów KTS 530/540/570 Procedura instalacji oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracji modułów KTS 530/540/570 Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyta bazowa DVD 1 2006 oraz płyta z najnowszym uaktualnieniem

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

z 9 2007-06-30 18:14

z 9 2007-06-30 18:14 http://www.playstationworld.pl :: Tworzenie kopii zapasowych gier na CD/DVD oraz nagrywanie ich Artykuł dodany przez: KoDa (2006-06-18 18:50:44) Na początku pobieramy z naszego działu Download program

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ INSTALOWANIE, KONFIGUROWANIE I OPTYMALIZOWANIE SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS 98 WSTĘP Windows 98 25 czerwca 1998 roku, Microsoft wydał na świat swoje kolejne dziecko, budowane na bazie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo