Pan Piotr Kazimierczak Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan Piotr Kazimierczak Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, Warszawa"

Transkrypt

1 Warszawa, 23 grudnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX AS Pan Piotr Kazimierczak Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych MUW na rok 2016 kontroler Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Agnieszka Strzelecka starszy inspektor wojewódzki, przeprowadziła w dniach 29 sierpnia 2 września 2016 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie sposobu organizacji oraz realizacji przez dzielnicę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) w zakresie ustalania uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Kontrolą objęto okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia kontroli, tj. do 29 sierpnia 2016 r. Niniejszym, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne. W okresie objętym kontrolą, Wojewoda Mazowiecki ocenia działania Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy pozytywnie w zakresie organizacji realizacji zadań ustawy

2 2 o świadczeniach rodzinnych oraz pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie ustalania uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku pielęgnacyjnego. 1. Organizacja realizacji zadania przez podmiot. W wyniku kontroli ustalono, że zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście Referat Świadczeń Rodzinnych. Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy funkcjonuje w oparciu o statut wprowadzony Uchwałą nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Miasta nr: LXXI/2228/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r., LXXXIX/2235/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. oraz XCII/2344/2014 z dnia 16 października 2014 r. Statut Urzędu Dzielnicy Śródmieście stanowi załącznik nr 9 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. i zawiera zapisy w przedmiocie realizacji przez Urząd Dzielnicy Śródmieście zadań działając na podstawie ustaw, Statutu m. st. Warszawy, Statutu i innych uchwał Rady Miasta. Wobec powyższych postanowień, zadania z zakresu świadczeń rodzinnych Urząd Dzielnicy Śródmieście realizuje na podstawie zapisów 24 Uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy wraz z nowelizacją wprowadzoną Uchwałą Nr XCIII/2729/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 r. oraz Uchwałą nr XCIV/2407/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 06 listopada 2014 r. W jednostce funkcjonuje Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 1493/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2011 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy: nr 1777/2011 dnia 24 listopada 2011 r., nr 4746/2013 z dnia 22 lipca 2013 r., nr 5786/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Regulamin Organizacyjny w 79 zawiera zapisy w przedmiocie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście, natomiast w 81 opisane są zadania realizowane przez Referat Świadczeń Rodzinnych, wchodzący w skład Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 4677/16 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z dnia r. bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

3 3 sprawuje od r. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Pan Paweł Suliga. Ponadto w okresie objętym kontrolą, na podstawie postanowień zawartych odpowiednio w Uchwałach Zarządu Dzielnicy Śródmieście, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia nadzorowali: Pani Marta Wenclewska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście (od r. do r.); Pan Mateusz Siepielski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście ( r. do r.); Pan Mateusz Mroz Burmistrz Dzielnicy Śródmieście ( r. do r.); Pan Andrzej Robert Zieliński - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście (od r. do r.) oraz Pani Marzena Cendrowska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście (od r. do r.). W okresie poddanym kontroli, ustawowe zadania organu właściwego z zakresu świadczeń rodzinnych w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście bezpośrednio wykonywali pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia: Pani Monika Szałańska Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych od r. (wcześniej pełniąca obowiązki Kierownika Referatu Świadczeń Rodzinnych od do r.) oraz 13 pracowników ww. Referatu. Powyższych ustaleń dokonano w odniesieniu do ww. osób na podstawie zakresów czynności uwzględniających realizację zadań dotyczących świadczeń rodzinnych. W toku kontroli ustalono, że upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych posiadają: Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, wszyscy Zastępcy Burmistrza, Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych oraz wszyscy pracownicy Referatu wykonujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, stosownie do zapisów art. 20 ust. 3 przedmiotowej ustawy. W kontrolowanym okresie, stosowne upoważnienia posiadali również poprzedni członkowie Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. W Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy stosowane jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Stosownie do przepisów instrukcji kancelaryjnej sprawy dotyczące ustawy o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku pielęgnacyjnego były rejestrowane w spisach spraw. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem kierownika Referatu Świadczeń Rodzinnych, w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy prowadzony jest rejestr wniosków w wersji papierowej a także w wersji elektronicznej w systemie kancelaryjnym do obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej Signum oraz w systemie do obsługi świadczeń rodzinnych Sygnity. Rejestr decyzji prowadzony jest w wersji elektronicznej w obu ww. systemach.

4 4 2. Prawidłowość ustalania uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego Na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez Kierownika Referatu Świadczeń Rodzinnych ustalono, że w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie zasiłkowym 2014/2015 wydano 23 decyzje administracyjne, natomiast w okresie zasiłkowym 2015/2016 do dnia kontroli wydano 29 decyzji. Na dzień kontroli, 16 świadczeniobiorców miało przyznany i wypłacany specjalny zasiłek opiekuńczy. Kontroli poddano 10 spraw w przedmiocie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2014/2015 oraz 2015/2016, które w okresie podlegającym kontroli były realizowane przez Urząd Dzielnicy Śródmieście. We wszystkich tych sprawach, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano osobom spełniającym ustawowe warunki do jego nabycia. W skontrolowanych sprawach wydano łącznie 10 decyzji administracyjnych, w tym 3 decyzje przyznające prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie zasiłkowym 2014/2015 oraz 7 decyzji przyznających prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie zasiłkowym 2015/2016. Decyzje administracyjne zostały wydane przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście, zgodnie z treścią posiadanych upoważnień. Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że postępowanie w sprawach o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego każdorazowo zostało wszczęte na wniosek, którego wzór określał załącznik nr 17 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz.3). Natomiast od 2 stycznia 2016 r. na wniosek, którego wzór określa załącznik nr 13 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284). Niemniej jednak w jednej sprawie zakończonej wydaniem decyzji nr ŚR-8252/000185/SZO/02/2015 z dnia r. postępowanie wszczęto na podstawie niekompletnie przyjętego wniosku, w którym brakowało części II wniosku określającej skład rodziny osoby sprawującej opiekę. Braki formalne wniosku skutkują nieważnością oświadczenia jako dowodu w sprawie. W powyższym przypadku należało zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wezwać osobę ubiegającą się o świadczenia do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

5 5 W pozostałych skontrolowanych sprawach w przedmiocie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego dokumentacja została zgromadzona prawidłowo. Do wniosków dołączone były orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagane na podstawie 7 ust 2 pkt 2 wyżej powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny w szczególności dokumenty, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 5 lit a, b c, d, e, k, l, m tego rozporządzenia. W dwóch przypadkach, w dokumentacji spraw znajdowały się pozyskane za pomocą systemów teleinformatycznych informacje o wysokości dochodu oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, w myśl wprowadzonego od 1 stycznia 2016 r. art. 23b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wszystkie wnioski zawierały potwierdzenie ich przyjęcia wraz z datą i podpisem pracownika. Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego następowało po zweryfikowaniu okoliczności dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.). Po upływie 6 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach występowano do właściwego ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie aktualizacji wywiadu, zgodnie z art. 23 ust. 4f ustawy o świadczeniach rodzinnych. W każdym przypadku wywiad środowiskowy bądź jego aktualizacja pozwalały w szczególności na stwierdzenie, że osoby ubiegające się o specjalny zasiłek opiekuńczy nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. We wszystkich skontrolowanych sprawach łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę został prawidłowo ustalony i nie przekroczył kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, określanej w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów tj. do 31 października 2015 r zł i od 1 listopada 2015 r. 764 zł. Stwierdzono, że w 5 skontrolowanych sprawach ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy nastąpiło w terminach określonych w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 5 pozostałych przypadkach postępowanie w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego zostało przeprowadzone z przekroczeniem terminów określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). O przyczynie niezałatwienia sprawy powiadomiono strony postępowania wskazując nowy termin załatwienia sprawy, stosownie do art. 36 kpa. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawano na okres zasiłkowy w kwocie 520 zł miesięcznie, bądź odpowiednio w przysługującej niższej kwocie uwzględniając zapisy art. 16a ust. 7 ustawy

6 6 o świadczeniach rodzinnych. Kontrola realizacji wypłat wykazała, że świadczenia wypłacano zgodnie z wydanymi w tych sprawach decyzjami administracyjnymi. W wyniku kontroli ustalono, że wszystkie skontrolowane decyzje w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego zostały wydane zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. Wydane decyzje zawierały oznaczenie organu właściwego tj. Prezydenta m. st. Warszawy, datę wydania, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, pouczenie wskazujące termin i sposób wniesienia odwołania jak również informację o konieczności zgłoszenia przez stronę wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń. W pouczeniu znalazła się również informacja dla strony, że nienależne świadczenia podlegają zwrotowi. We wszystkich skontrolowanych decyzjach odstąpiono od uzasadnienia decyzji w myśl art kpa. Zwrócono natomiast uwagę, że 3 poddane kontroli decyzje ( ŚR-8252/000185/SZO/02/2015 z dnia r., ŚR-8252/000373/SZO/04/2015 z dnia r., ŚR-8252/001915/SZO/12/2015 z dnia r.) w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego nie zawierały informacji o terminie wypłaty świadczeń oraz nie wskazywały w jaki sposób wyplata zostanie zrealizowana. Ponadto w podstawie prawnej wydanych decyzji powoływano przepisy, które nie precyzowały rozstrzygnięcia danej sprawy (w szczególności art. 23, 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Podstawa prawna decyzji administracyjnej powinna być powołana dokładnie, tj. ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów zarówno prawa formalnego, jak i materialnego. Jeżeli przepis stanowiący podstawę prawną decyzji jest podzielony na wewnętrzne jednostki redakcyjne (ustępy, punkty lub paragrafy) to właściwym jest wskazanie w decyzji odpowiedniej jednostki redakcyjnej tego przepisu odnoszącej się bezpośrednio do sytuacji osoby uprawnionej i przyznanej formy świadczenia. W toku kontroli stwierdzono również, że we wszystkich 10 skontrolowanych sprawach w przedmiocie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego brak było potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę. Dotyczyło to spraw zakończonych wydaniem decyzji o numerach: ŚR-8252/000185/SZO/02/2015 z dnia r., ŚR-8252/000373/SZO/04/2015 z dnia r., ŚR-8252/001915/SZO/12/2015 z dnia r., ŚR-8252/001777/SZO/12/2015 z dnia r., ŚR-8252/001577/SZO/11/2015 z dnia r., ŚR-8252/001038/SZO/07/2016 z dnia r., ŚR-8252/001578/SZO/11/2015 z dnia r., ŚR-8252/000507/SZO/05/2015 z dnia r., ŚR-8252/001339/SZO/10/2015 z dnia r., ŚR-8252/001111/SZO/08/2016 z dnia r. Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Referatu Świadczeń Rodzinnych decyzje przyznające prawo do specjalnego zasiłku

7 7 opiekuńczego doręczane są do adresata listem poleconym bez zwrotnego potwierdzenia odbioru. Zgodnie z art. 39 Kpa organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz oraz z 2015 r. 1830), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Pokwitowanie doręczenia pisma powinno być dokonane na odpowiednich dokumentach urzędowych, co stanowi dowód potwierdzenia odbioru pisma przez stronę. W myśl art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. Doręczenie pisma jest ważną czynnością, która wywołuje skutki prawne dla adresata pisma. Podstawowym skutkiem prawnym doręczenia jest rozpoczęcie biegu terminu do dokonania określonej czynności prawnej np. wniesienia odwołania. Dlatego też konieczne jest przestrzeganie wymagań dotyczących sposobu dokumentowania tej czynności. W trakcie kontroli stwierdzono, że we wszystkich skontrolowanych sprawach przyznających prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, Organ opłacał składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2016 r., poz. 963 z późn. zm. ). Dotyczyło to spraw o numerach: ŚR-8252/000185/SZO/02/2015 z dnia r., ŚR- 8252/000373/SZO/04/2015 z dnia r., ŚR-8252/001915/SZO/12/2015 z dnia r., ŚR-8252/001777/SZO/12/2015 z dnia r., ŚR-8252/001577/SZO/11/2015 z dnia r., ŚR-8252/001038/SZO/07/2016 z dnia r., ŚR-8252/001578/SZO/11/2015 z dnia r., ŚR-8252/000507/SZO/05/2015 z dnia r., ŚR- 8252/001339/SZO/10/2015 z dnia r., ŚR-8252/001111/SZO/08/2016 z dnia r. W aktach spraw znajdowały się oświadczenia świadczeniobiorców do objęcia ich obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W odniesieniu do świadczeniobiorców, którym opłacano składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Organ nie występował (z wyjątkiem sprawy nr kśr-8252/000185/szo/02/2015 z dnia r.) do zakładu ubezpieczeń społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia społecznego w celu ustalenia okresu niezbędnego do uzyskania 25 - letniego okresu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (składkowego i nieskładkowego) z zastrzeżeniem art. 87 ust 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W ocenie kontrolującej, w sprawach tych zasadnym było wystąpienie do zakładu ubezpieczeń społecz-

8 8 nych o ustalenie okresów składkowych i nieskładkowych z uwagi na wiek osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego wskazujący, że osoby te mogły osiągnąć okres niezbędny do uzyskania 25 - letniego okresu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Możliwość takiego wystąpienia daje art. 6 ust 2c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.). W 8 spośród 10 skontrolowanych spraw Organ opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1793) za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, które w 5 przypadkach zgłosiły w oświadczeniach objęcie ich obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego W 2 pozostałych sprawach składki zdrowotne nie były opłacane. Jednakże, w wyniku kontroli stwierdzono, że Organ w odniesieniu do skontrolowanych spraw, w których opłacał składkę emerytalną i rentową lub zdrowotną nie ustalił uprzednio czy świadczeniobiorcy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego bądź zdrowotnego z innego tytułu. W myśl art. 6 ust 2b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wójt, burmistrz lub prezydent nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów lub jest ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Natomiast, obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 ust 1 pkt 28a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, objęte są osoby, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 86 ust. 1 pkt. 9 ww. ustawy). Zasadnym jest więc ustalenie w ramach prowadzonego postępowania dowodowego czy świadczeniobiorca spełnia ww. kryteria ustawowe oraz czy nie zachodzą przesłanki negatywne określone w ustawie do opłacania na jego rzecz składek społecznych czy zdrowotnych. Właściwym jest zatem dokładne wyjaśnienie wszelkich okoliczności podlegania bądź niepodlegania przez osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz zdrowotnego z innego tytułu.

9 9 3. Prawidłowość ustalania uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego Na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez Kierownika Referatu Świadczeń Rodzinnych ustalono, że w okresie podlegającym kontroli tj. od r. do r. w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy wydano łącznie 694 decyzje administracyjne w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego. Na dzień kontroli 1546 świadczeniobiorców miało przyznany i wypłacany zasiłek pielęgnacyjny. Kontroli poddano 20 spraw w przedmiocie ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, które w okresie podlegającym kontroli były realizowane przez Urząd Dzielnicy Śródmieście. We wszystkich tych sprawach przyznano prawo do zasiłku pielęgnacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1,2 i ust 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W skontrolowanych sprawach wydano łącznie 20 decyzji administracyjnych. Decyzje zostały wydane przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście, zgodnie z treścią posiadanych upoważnień.. Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że postępowanie w sprawach o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostało wszczęte na wniosek, którego wzór określał załącznik nr 16 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz.3), Natomiast od 2 stycznia 2016 r. na wniosek, którego wzór określa załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284). Jednakże, w 2 przypadkach postępowanie wszczęto na podstawie nieprawidłowo wypełnionego wniosku. W sprawach zakończonych wydaniem decyzji o numerach: ŚR-8251/000728/ZP/07/2015 z dnia r. oraz ŚR-8251/000788/ZP/06/2016 z dnia r. we wnioskach o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego brak było podpisu osoby uprawnionej pod pouczeniem we wniosku. Braki formalne wniosku skutkują natomiast nieważnością oświadczenia jako dowodu w sprawie. Właściwym było w toku prowadzonego postępowania wezwanie strony do usunięcia tych braków. W pozostałych skontrolowanych sprawach w przedmiocie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego dokumentacja została zgromadzona prawidłowo. Do wniosków o przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dołączone były w szczególności wymagane na podstawie 6 ust 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r. orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Wszystkie wnioski zawierały potwierdzenie ich przyjęcia wraz z datą i podpisem pracownika.

10 10 We wszystkich sprawdzonych przypadkach, prawidłowo ustalono wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 zł miesięczne. W 20 skontrolowanych sprawach prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalono począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek do właściwej instytucji o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zgodnie z postanowieniami art. 24 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznano na czas nieokreślony lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy. We wszystkich skontrolowanych sprawach ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nastąpiło w miesięcznym terminie, zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Kontrola realizacji wypłat wykazała, że świadczenia wypłacano zgodnie z wydanymi w tych sprawach decyzjami administracyjnymi. Ustalono, że poddane kontroli decyzje w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zawierały informację o terminie wypłaty świadczeń oraz wskazywały w jaki sposób wyplata zostanie zrealizowana. Wydane decyzje administracyjne zawierały elementy, o których mowa w art. 107 kpa tj. oznaczenie organu właściwego, datę wydania, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie wskazujące termin i sposób wniesienia odwołania jak również informację o konieczności zgłoszenia przez stronę wszelkich zmian mających wpływ na prawo do świadczeń. W pouczeniu znalazła się również informacja dla strony, że nienależne świadczenia podlegają zwrotowi. We wszystkich skontrolowanych decyzjach odstąpiono od uzasadnienia decyzji w myśl art kpa W toku kontroli ustalono że w 19 skontrolowanych sprawach brak było potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę, co jest niezgodne z art. 39 i art kpa W 1 sprawie decyzję doręczono w myśl art kpa. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą: Pan Piotr Kazimierczak Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy; Pan Paweł Suliga Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy sprawujący bezpośredni nadzór nad Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia; Pani Marzena Cendrowska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

11 11 Pani Monika Szałańska - Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych realizujący w kontrolowanym okresie zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuje Pana Burmistrza Dzielnicy Ursynów do podjęcia następujących działań: 1. Dokumentację spraw kompletować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i obowiązującego od 2 stycznia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne tj. rzetelnie weryfikować sposób wypełniania wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku pielęgnacyjnego oraz rozpatrywać po dokładnym ich wypełnieniu przez wnioskodawców. 2. W przypadku złożenia przez stronę nieprawidłowo wypełnionego wniosku stosować zapisy art. 24a ust. 1 ustawy z dna 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 3. Przy ubieganiu się przez wnioskodawców o specjalny zasiłek opiekuńczy każdorazowo ustalać, czy osoba podlega (bądź nie podlega) ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz zdrowotnemu z innego tytułu, w myśl przepisów art. 6 ust 2b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.) oraz art. 66 ust 1 pkt 28a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793). 4. Weryfikować w zakładzie ubezpieczeń społecznych okresy składkowe i nieskładkowe niezbędne do uzyskania prze osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1 b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 5. Decyzje administracyjne w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wydawać z większą starannością i rzetelnością: w szczególności zawierać informacje o terminie i sposobie wypłaty świadczeń oraz wskazywać w podstawie prawnej decyzji precyzyjnie przepisy prawa, mające zastosowanie w przedmiotowej sprawie, które odnoszą się bezpośrednio do sytuacji osoby uprawnionej i przyznanej formy świadczenia.

12 12 6. Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). Jednocześnie zobowiązuję Pana do przekazania do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych. Ponadto, informuję że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Marcin Wodziński Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Do wiadomości: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy Plac Bankowy 3/ Warszawa

Pan Krzysztof Strzałkowski Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. Solidarności Warszawa

Pan Krzysztof Strzałkowski Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. Solidarności Warszawa WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. WPS-IX.431.2.17.2016.EO Pan Krzysztof Strzałkowski Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. Solidarności 90 01-003 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Kierszulis Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3-go Maja 19, Radzymin

Pani Agnieszka Kierszulis Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3-go Maja 19, Radzymin Warszawa, 23 grudnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.8.2016.AS Pani Agnieszka Kierszulis Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3-go Maja 19, 05-250 Radzymin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Lasecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3, Żyrardów

Pani Ewa Lasecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3, Żyrardów Warszawa, 24 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.3.2016.AS Pani Ewa Lasecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 05 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.1.2017.AK Pan Tadeusz Zakrzewski Wójt Gminy Chynów ul. Główna 67 05-650 Chynów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 13 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.1.2016.AS Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.7.2016.AK Pani Ewa Gomuła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. WPS-IX.431.2.17.2015.EST Pani Bożena Kaźmierczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 13 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.2.2016.AS Pani Zofia Berent Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.5.2016.AK Pan Tomasz Fijoł Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Chotcza-Józefów 27-312 Chotcza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Kędziora Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Warcholskiego 3, Ostrów Maz.

Pani Barbara Kędziora Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Warcholskiego 3, Ostrów Maz. Warszawa, 25 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.25.2016.AJ Pani Barbara Kędziora Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Warcholskiego 3, 07-300 Ostrów Maz. WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Monika Wilk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka Siennica

Pani Monika Wilk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka Siennica Warszawa, 14 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.7.2015.EST Pani Monika Wilk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka 9 005-332 Siennica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka Iłów

Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka Iłów Warszawa, 29.12.2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.16.2015.EST Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka 2 96-520 Iłów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa Platerów

Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa Platerów WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 17 listopada 2016 r. WPS-S.431.2.7.2016.JS Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa 21 08-210 Platerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Marzena Cichowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 7, Krzynowłoga Mała

Pani Marzena Cichowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 7, Krzynowłoga Mała Warszawa, 21 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.4.2016 Pani Marzena Cichowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 7, 06-316 Krzynowłoga Mała WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe Warszawa, 23 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.15.2016.AJ Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.5.2016.KO Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Armii Krajowej Baranów

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Armii Krajowej Baranów Warszawa,10 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.9.2017.AS Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Armii Krajowej 89 96-314 Baranów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.16.2015.AK Pan Zdzisław Cezary Dulias Wójt Gminy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa Nowy Duninów

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa Nowy Duninów Warszawa, 17 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.20.2016.KO Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Kożubowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ul. Słowackiego 13, Troszyn

Pani Agnieszka Kożubowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ul. Słowackiego 13, Troszyn Warszawa, 25 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.23.2016.AJ Pani Agnieszka Kożubowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Piersa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, Lelis

Pani Danuta Piersa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, Lelis Warszawa, 04 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.19.2016.AJ Pani Danuta Piersa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.10.2015.AK Pani Maria Gogacz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Prusa 11 26-720 Policzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów Warszawa, 24 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.13.2015.AK Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności 75 26-434 Gielniów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Wojewódzka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielanach ul. Słoneczna Bielany

Pani Barbara Wojewódzka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielanach ul. Słoneczna Bielany Warszawa, 05 września 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.20.2018.CW Pani Barbara Wojewódzka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielanach ul. Słoneczna 2 08-311 Bielany WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Radlak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie ul. Podleśna 4a, Nieporęt

Pani Anna Radlak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie ul. Podleśna 4a, Nieporęt Warszawa, 9 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.3.3.2016.AS Pani Anna Radlak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie ul. Podleśna 4a, 05-126 Nieporęt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Katarzyna Łagowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Pani Katarzyna Łagowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Warszawa, 18 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.9.2015.EST Pani Katarzyna Łagowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Szymański Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie ul. Piłsudskiego Drobin

Pan Roman Szymański Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie ul. Piłsudskiego Drobin Warszawa, 29 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.10.2015.KO Pan Roman Szymański Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie ul. Piłsudskiego 12 09-210 Drobin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Agata Kujawa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku ul. Jesionowa 3, Rząśnik

Pani Agata Kujawa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku ul. Jesionowa 3, Rząśnik Warszawa, 22 grudnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.7.2016.AS Pani Agata Kujawa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Szuflińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13, Wąsewo

Pani Halina Szuflińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13, Wąsewo Warszawa, 18 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.32.2015 Pani Halina Szuflińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Markowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego Małkinia Górna

Pani Barbara Markowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego Małkinia Górna Warszawa, 20 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.13.2015 Pani Barbara Markowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3 07-320 Małkinia Górna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Iwona Radzimirska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice

Pani Iwona Radzimirska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice Warszawa, 25 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.26.2018.LB Pani Iwona Radzimirska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie

Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie Warszawa, 04 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.1.2018.AB Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Alina Danuta Sawicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie

Pani Alina Danuta Sawicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie Warszawa, 23 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.14.2016.AB Pani Alina Danuta Sawicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie

Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Warszawa, 17 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.12.2015.EST Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Joanna Kacpura Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Sikorskiego Ostrów Mazowiecka

Pani Joanna Kacpura Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Sikorskiego Ostrów Mazowiecka Warszawa, 07 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.18.2015 Pani Joanna Kacpura Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Mazowiecka WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Chybicka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego Kałuszyn

Pani Grażyna Chybicka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego Kałuszyn Warszawa, 11 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.3.4.2016.AS Pani Grażyna Chybicka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 20 05-310 Kałuszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Kwiatkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Główna Żabia Wola

Pani Elżbieta Kwiatkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Główna Żabia Wola WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 29 czerwca 2017 r. WPS-IX.431.2.8.2017.PK Pani Elżbieta Kwiatkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Główna 5 96-321 Żabia Wola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pani Wiesława Czerwińska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu

Pani Wiesława Czerwińska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu Warszawa, 17 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.6.2016.AB Pani Wiesława Czerwińska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno Warszawa, 12 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.14.2017.AG Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a 09-472 Słupno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck Warszawa, 25 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.31.2018.AG Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Orzołek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, Rzekuń

Pani Danuta Orzołek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, Rzekuń Warszawa, 19 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.5.2017.AJ Pani Danuta Orzołek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07 411 Rzekuń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Wanda Murawska p. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2, Szulborze Wielkie

Pani Wanda Murawska p. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2, Szulborze Wielkie Warszawa, 11 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.27.2015 Pani Wanda Murawska p. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Ciulak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach ul. Aleksandry Ogińskiej Suchożebry

Pani Grażyna Ciulak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach ul. Aleksandry Ogińskiej Suchożebry Warszawa, 29 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.25.2018.CW Pani Grażyna Ciulak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach ul. Aleksandry Ogińskiej 11 08-125 Suchożebry

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Kaczmarczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisły

Pani Elżbieta Kaczmarczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisły Warszawa, 06 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.1.2017.AB Pani Elżbieta Kaczmarczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisły WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach

Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach Warszawa, 12 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.9.2015 Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza Biała

Pani Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza Biała Warszawa, 8 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.17.2015.KO Pani Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 11 września 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.16.2018.IF Pani Iwona Mycek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku Warszawa, 31 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.17.2015 Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej

Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej Warszawa, 23 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.15.2015 Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Kaczorek-Magdalińska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

Pani Dorota Kaczorek-Magdalińska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie Warszawa, 05 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.4.2017.AB Pani Dorota Kaczorek-Magdalińska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka Wiśniew

Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka Wiśniew Warszawa, 05 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.13.2018.CW Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka WYNIKI PRZEPROWADZONYCH W 2015 ROKU KONTROLI Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW W 2015 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pani Xxxxxx Xxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Pani Xxxxxx Xxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.17.2018.KO Pani Xxxxxx Xxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Mariola Bednarczyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle ul. Targowa 4, Kadzidło

Pani Mariola Bednarczyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle ul. Targowa 4, Kadzidło Warszawa, 19 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.6.2017.AJ Pani Mariola Bednarczyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle ul. Targowa 4, 07 420 Kadzidło WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pani Maria Magdalena Jarzębowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej

Pani Maria Magdalena Jarzębowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej Warszawa, 06 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.6.2017.AB Pani Maria Magdalena Jarzębowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Paprocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance

Pani Magdalena Paprocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance Warszawa, 29 listopada 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.24.2018.JS Pani Magdalena Paprocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Katarzyna Roman Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku

Pani Katarzyna Roman Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku Warszawa, 28 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.11.2018.AB Pani Katarzyna Roman Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pani Monika Krzemieniewska Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności Sokołów Podlaski

Pani Monika Krzemieniewska Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności Sokołów Podlaski Warszawa, 04 lipca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.26.2019.CW Pani Monika Krzemieniewska Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 26 08-300 Sokołów Podlaski WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Butryn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie-Ośrodku

Pani Elżbieta Butryn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie-Ośrodku Warszawa, 09 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.7.2018.AB Pani Elżbieta Butryn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie-Ośrodku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Kozikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu Stary Lubotyń Stary Lubotyń

Pani Halina Kozikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu Stary Lubotyń Stary Lubotyń Warszawa, 01 marca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.2.2019.MP Pani Halina Kozikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 19 października 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.11.2017.EO Pani Barbara Markowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie ul. Regucka 3 05-430 Celestynów WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Regina Sołtysiak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie

Pani Regina Sołtysiak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie Warszawa, 28 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.9.2017.MM Pani Regina Sołtysiak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 17 listopada 2014 r. PS-V.431.6.2014.JKas Pani Danuta Zabłocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Alina Składanowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu

Pani Alina Składanowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu Warszawa, 03 lipca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.27.2019.AB Pani Alina Składanowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.8.2017.AG Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/1 09-550 Szczawin

Bardziej szczegółowo

Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach Domanice

Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach Domanice Warszawa,12 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.16.2017.HF Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach 08-113 Domanice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Malec Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie

Pani Anna Malec Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie Warszawa, 22 lipca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.25.2019.IF Pani Anna Malec Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Łastowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu

Pani Elżbieta Łastowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu Warszawa, 04 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.43.2017.HF Pani Elżbieta Łastowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Mikiel Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów Nowy Dwór Mazowiecki

Pani Elżbieta Mikiel Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów Nowy Dwór Mazowiecki Warszawa, 05 lipca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.18.2019.MM Pani Elżbieta Mikiel Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów 7 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Krukowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze

Pani Jadwiga Krukowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze Warszawa, 05 czerwca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.21.2019.MP Pani Jadwiga Krukowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dz.U poz z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 2014 poz. 567 U S T AWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Krawczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach

Pani Hanna Krawczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 21 marca 2017 r. WPS-I.431.1.1.2017.HCh Pani Hanna Krawczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Warszawa, 11 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.4.2016.KS Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz.U. z 2016 r., poz. 972; Dz.U. z 2017 r., poz.

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz.U. z 2016 r., poz. 972; Dz.U. z 2017 r., poz. Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 162 wersja obowiązująca od 2017-08-01 do 2017-12-31 Porównaj z poprzednią wersją Pokaż tylko zmienione fragmenty USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Kwiecień Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkowicach

Pani Dorota Kwiecień Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkowicach Warszawa, 05 września 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.33.2018.AKo Pani Dorota Kwiecień Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA LUBUSKI PS-V.431.10.2012.JZie Gorzów Wlkp., dn. 18 października 2012 r. Pani Agnieszka Czaczkowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

WPS-I RS Pani Jolanta Zduńczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-I RS Pani Jolanta Zduńczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 08 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.4.2016.RS Pani Jolanta Zduńczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 3 lipca 2018 r. WK-I.431.3.1.2018 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.2.2017.AK Pan Sławomir Chmielewski Burmistrz Gminy i Miasta w Mogielnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów. Dz.U.2016.162 t.j. z dnia 2016.02.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 sierpnia 2017 r. do: 31 grudnia 2017 r. 15 maja 2014 r., 1 stycznia 2015 r. art. 26

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Bugla Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/ Warszawa

Pan Krzysztof Bugla Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/ Warszawa Warszawa, 21 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.3.3.2015.EST Pan Krzysztof Bugla Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa WYSTAPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 41, Czarnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 41, Czarnia Warszawa, 4 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.11.2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 41, 07-341 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Pani Teresa Dziedzic Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie

Pani Teresa Dziedzic Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie WOJEWODA LUBUSKI PS-V.431.3.2013.JZie Gorzów Wlkp., dn. 20 maja 2013 r. Pani Teresa Dziedzic Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WPS-I HCh Pani Katarzyna Stencka-Olaszek Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-I HCh Pani Katarzyna Stencka-Olaszek Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.8.2017.HCh Pani Katarzyna Stencka-Olaszek Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Dominika Konieczna Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu

Pani Dominika Konieczna Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński PS-V.431.1.2012.MRod Gorzów Wlkp., dn. 17 kwietnia 2012 r. Pani Dominika Konieczna Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Prostko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem ul. Krótka 1, Poświętne

Pani Grażyna Prostko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem ul. Krótka 1, Poświętne Warszawa, 20 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.3.2.2015.EST Pani Grażyna Prostko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WPS-I HCh Pani Małgorzata Łysik Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-I HCh Pani Małgorzata Łysik Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 grudnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.27.2016.HCh Pani Małgorzata Łysik Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Pani Lilianna Melkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie ul. Armii Krajowej Rościszewo

Pani Lilianna Melkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie ul. Armii Krajowej Rościszewo Warszawa, 31 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.15.2017.JP Pani Lilianna Melkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie ul. Armii Krajowej 13 09-204 Rościszewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 14 października 2014 r. PS-V.431.4.2014.JKas Pani Grażyna Wlazły Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 04 września 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.14.2018.LB Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Gładysz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie u. Rynek Sobolew

Pani Anna Gładysz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie u. Rynek Sobolew Warszawa,22 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.14.2017.CW Pani Anna Gładysz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie u. Rynek 1 08-460 Sobolew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1 Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów. Dz.U.2014.567 z dnia 2014.04.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2016 r. USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Dołęga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 32, Gostynin

Pani Magdalena Dołęga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 32, Gostynin Warszawa, 11 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.9.2017.JP Pani Magdalena Dołęga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 32, 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T AWA. z dnia. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T AWA Projekt z dnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 1 - Opracowano na podstawie: tekst jednolity USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 31 lipca 2013 r. WK I.431.5.5.2012 Pan Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka Urząd Gminy w Dąbrówce ul. Kościuszki 14 05 252 Dąbrówka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ul. 11 Listopada Ostrołęka

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ul. 11 Listopada Ostrołęka Warszawa, 24 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.862.1.2017.BW Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ul. 11 Listopada 68 07-410 Ostrołęka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 i 112 w związku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 162, 972. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania

Bardziej szczegółowo