OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr /01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr /01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty pracy, całkowitej niezdolności do pracy i pobytu w szpitalu UP-7 Complex, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group., zwanym dalej Ubezpieczycielem, a PKO Bank Polski S.A. zwanym dalej Ubezpieczającym. 2. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu lub załącznika do umowy ubezpieczenia. 3. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu do umowy ubezpieczenia, chyba, że umowa ubezpieczenia stanowi inaczej. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). Definicje 2 W rozumieniu niniejszych OWU przez poniższe określenia, użyte w OWU lub umowie ubezpieczenia, innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, a także innych pismach i oświadczeniach składanych w związku z umową ubezpieczenia, uważa się: 1) Ubezpieczający PKO Bank Polski S.A., z którym w oparciu o niniejsze OWU zawarta została umowa ubezpieczenia, 2) Ubezpieczony kredytobiorca lub współkredytobiorca będący osobą fizyczną, który zawarł z Ubezpieczającym umowę kredytu i złożył deklarację zgody na przystąpienie do ubezpieczenia, zamieszkały i zatrudniony lub prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, który na dzień podpisania deklaracji zgody miał ukończone 18 lat oraz nie przekroczył 65 lat w okresie ubezpieczenia, 3) Umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr /01/01/2006 zawarta pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem, na podstawie, której Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową, 4) utrata pracy: a) w przypadku osób fizycznych: rozwiązanie stosunku pracy, rozwiązanie kontraktu menedżerskiego, w rozumieniu przepisów prawa pracy, z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego, w wyniku, którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego, b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: zaprzestanie prowadzenia i wyrejestrowanie działalności gospodarczej, a nadto uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego, c) w przypadku osób fizycznych pozostających w stosunku pracy ze spółką kapitałową, w której one same lub osoby bliskie posiadają więcej niż 10% kapitału zakładowego: ogłoszenie upadłości spółki lub odmowa jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości i uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego, lub

2 zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę i wyrejestrowanie jej z właściwego rejestru, a nadto uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego, 5) osoba bliska małżonek, dzieci, konkubent, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo rodziców, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięciowie, synowe, przysposabiający i przysposobieni Ubezpieczonego, 6) suma ubezpieczenia kwota, do wysokości, której, z tytułu ubezpieczenia, odpowiada Ubezpieczyciel; wypłacone świadczenia nie mogą przekroczyć tej kwoty, 7) okres ubezpieczenia okres biegnący w stosunku do każdego Ubezpieczonego przez kolejne 24 lub 48 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu lub od dnia podpisania deklaracji zgody, w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po dniu uruchomienia kredytu; okres ubezpieczenia może zostać wydłużony o kolejne 12 miesięcy na warunkach określonych w niniejszych OWU, 8) świadczenie miesięczne kwota świadczenia wypłacanego przez Ubezpieczyciela, na które składa się rata spłaty kredytu i miesięczne koszty eksploatacyjne, na warunkach określonych w niniejszych OWU; świadczenie miesięczne (niezależnie od liczby współkredytobiorców) nie może być wyższe niż: a) zł w przypadku ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy, b) zł w przypadku ryzyka pobytu w szpitalu, 9) okres świadczenia okres, w którym Ubezpieczony otrzymuje świadczenia, 10) deklaracja zgody pisemne oświadczenie kredytobiorcy/współkredytobiorcy potwierdzające wolę objęcia ochroną ubezpieczeniową w oparciu o niniejsze OWU, 11) stałe źródło dochodu wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, kontraktu menadżerskiego lub dochód uzyskiwany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 12) dochód udokumentowane dochody kredytobiorcy przyjęte przez Ubezpieczającego do oceny zdolności kredytowej, 13) miesięczne koszty eksploatacyjne udokumentowane, ponoszone przez Ubezpieczonego, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości finansowanej kredytem i stanowiącej zabezpieczenia spłaty kredytu lub stanowiącej wyłącznie zabezpieczenie spłaty kredytu tj. miesięczne opłaty z tytułu: użytkowania (eksploatacji) nieruchomości określone przez podmiot zarządzający nieruchomością w odpowiednim wiążącym oświadczeniu, zużycia energii elektrycznej, zużycia gazu i opłat związanych z telefonem stacjonarnym zarejestrowanym pod adresem w/w nieruchomości, 14) całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiekolwiek zarobkowej pracy zawodowej, prowadzenia działalności gospodarczej trwająca przez okres, co najmniej 12 kolejnych miesięcy jeśli na koniec tego okresu pozostanie całkowita i trwała, powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, które wydarzyły się w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczony musi być uznany za całkowicie niezdolnego do pracy przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 15) Centrum Assistance jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela (adres, numer telefonu podawany jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia), która na zlecenie Ubezpieczyciela udziela świadczeń assistance, 16) choroba zaburzenia w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała Ubezpieczonego, niezależnie od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii, co, do której lekarz może postawić diagnozę; 17) choroba przewlekła stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem choroby, leczony stale lub okresowo przed datą zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; 18) działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz.U. z 2004r. Nr 174 poz z późn. zm.), a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 19) dzień pobytu w szpitalu pobyt na oddziale szpitalnym trwający, co najmniej 24 godziny, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala w przypadku wypłaty świadczenia liczone są łącznie, jako jeden dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; 2

3 20) lekarz osoba posiadająca odpowiednie, formalnie potwierdzone kwalifikacje do leczenia urazów lub zachorowań, będących podstawą zgłoszonego roszczenia, wykonująca zawód w zakresie swoich uprawnień i kwalifikacji, nie będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub osobą bliską dla Ubezpieczonego, 21) lekarz Centrum Assistance lekarz zatrudniony lub współpracujący z Centrum Assistance, 22) lekarz zaufania lekarz medycyny lub stomatologii, z którym Ubezpieczyciel zawarł umowę o współpracy w zakresie oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia. Lekarz zaufania będący osobą bliską dla Ubezpieczonego nie może dokonywać dla potrzeb Ubezpieczyciela oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia, 23) materiały wybuchowe substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym, 24) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek, której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł, 25) ochrona ubezpieczeniowa zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia w razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie ubezpieczenia, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową, 26) odpady radioaktywne odpady promieniotwórcze: stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze, 27) okres wyłączenia ustalony w niniejszych OWU okres w czasie, którego zajście zdarzenia ubezpieczeniowego przewidzianego w umowie ubezpieczenia nie skutkuje wypłatą świadczenia, 28) pobyt w szpitalu pobyt na oddziale szpitalnym służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, trwający przez okres, co najmniej sześciu dni; 29) pozostawanie pod wpływem alkoholu działanie w stanie, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi: a) od 0,2 alkoholu w krwi, lub b) od 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 w wydychanym powietrzu, 30) sporty wysokiego ryzyka alpinizm, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu aparatu tlenowego, skoki bungee, speleologia, bobsleje, wszelkie odmiany skoków spadochronowych, sporty motorowe, 31) szpital działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, publiczny lub niepubliczny zamknięty oddział opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych celów przystosowanych, dysponujący odpowiednim zapleczem diagnostycznym i leczniczym oraz zatrudniający personel medyczny w pełnym wymiarze godzin. Za szpital nie uważa się domu opieki, hospicjum, sanatorium, a także placówki, której zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień; 32) świadczenie kwota pieniężna wypłacana Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu przez Ubezpieczyciela w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, które jest objęte odpowiedzialnością ubezpieczeniową Ubezpieczyciela, 33) wyczynowe uprawianie sportu forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie polegająca na: uprawianiu dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych poprzez regularne uczestniczenie w treningach, zawodach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych, jak również uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych, za wyjątkiem uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do lat 18 zrzeszonych w ramach szkolnych klubów sportowych, uczestniczeniu w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, 34) zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie losowe objęte ochroną ubezpieczeniową, które stanowi podstawę do wystąpienia przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z roszczeniem o wypłatę świadczenia zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia 35) zatrudniony osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy na podstawie umowy o prace, na podstawie mianowania, na podstawie powołania lub na podstawie kontraktu menedżerskiego. 3

4 Przedmiotem ubezpieczenia jest: Przedmiot ubezpieczenia 1) ryzyko utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy - zakres I, 3 2) ryzyko całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy oraz ryzyko pobytu w szpitalu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą w okresie trwania umowy ubezpieczenia, a także assistance medyczny - zakres II. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 4 1. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby fizyczne zamieszkałe i zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, które na dzień podpisania deklaracji zgody, miały ukończone 18 lat oraz nie przekroczą 65 lat w okresie ubezpieczenia. 2. W przypadku, gdy umowa kredytu zawarta jest z więcej niż jedną osobą, ochroną ubezpieczeniową objęci są wyłącznie ci kredytobiorcy, którzy spełniają wszystkie warunki, o których mowa w niniejszych OWU i podpiszą deklarację zgody przystąpienia do ubezpieczenia. 3. Objęcie ochroną ubezpieczeniową osoby, o której mowa w ust. 1, następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków: 1) złożeniu przez nią pisemnej deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia, 2) złożeniu przez nią pisemnego oświadczenia, że: a) nie pozostaje w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub stosunku pracy na podstawie mianowania, kontraktu bądź nie nastąpiło pisemne odwołanie ze stanowiska pełnionego na podstawie powołania, lub b) przez ostatnie 6 miesięcy nieprzerwanie prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej i nie został złożony wniosek o wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub wniosek o upadłość spółki, c) przez ostatnie 12 miesięcy nie była zarejestrowana, jako bezrobotna, d) nigdy nie odrzucono wniosku lub nie ustalono specjalnych warunków ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy, e) w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu osoba ta nie posiada żadnych zaległości w spłacie kredytu, 3) uruchomieniu kredytu przez Ubezpieczającego, 4) zgłoszeniu kredytobiorcy do Ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego celem ubezpieczenia w sposób określony w umowie ubezpieczenia., 5) zapłaceniu składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego. Początek i koniec odpowiedzialności Ubezpieczyciela 5 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po łącznym spełnieniu warunków określonych w 4 niniejszych OWU. 2. Warunkiem przyjęcia przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia jest zapłata składki za Ubezpieczonego w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 3. Okres ubezpieczenia liczony jest odrębnie dla każdego Ubezpieczonego i biegnie przez kolejne 48 lub 24miesiące od dnia uruchomienia kredytu. W przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po dniu uruchomienia kredytu okres ubezpieczenia biegnie przez 48 lub 24 miesiące od dnia podpisania deklaracji zgody. Ochrona ubezpieczeniowa może być kontynuowana po zakończeniu 48 lub 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia, przy czym następne okresy ubezpieczenia trwają 12 miesięcy. 4. Okres ubezpieczenia przedłuża się o kolejne 12 miesięcy pod warunkiem, że Ubezpieczający zapłaci składkę ubezpieczeniową za następny okres ubezpieczenia. 5. Okres ubezpieczenia nie ulega przedłużeniu w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia. 4

5 6. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo nie przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej, na kolejny okres ubezpieczenia, w stosunku do Ubezpieczonych, za których w 2 okresach ubezpieczenia wypłaciła świadczenie z tytułu ubezpieczenia. 7. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego ustaje z dniem upływu ustalonego dla niego okresu ubezpieczenia. 8. Przed upływem okresu ubezpieczenia odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego ustaje: 1) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłacenia świadczenia lub świadczeń o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia, z tym jednak, że wypłata świadczenia z tytułu jednego z ubezpieczonych ryzyk nie obniża (nie konsumuje) sumy ubezpieczenia ustalonej dla innych ryzyk, 2) z końcem miesiąca, w którym został zgłoszony przez Ubezpieczającego, jako występujący (rezygnujący) z ubezpieczenia, 3) z dniem zgonu Ubezpieczonego, 4) w sytuacji przejścia Ubezpieczonego na emeryturę - w dniu zajścia tego zdarzenia; przy czym odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie wygasa w przypadku ubezpieczenia ryzyka pobytu w szpitalu oraz świadczeń assistance medycznego, 5) z dniem dokonania całkowitej spłaty kredytu, 6) z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowy kredytu. 9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego trwa do końca ustalonego dla niego okresu ubezpieczenia, pomimo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez jedną ze stron. 10. Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacja następuje w oparciu o pisemne oświadczenie złożone Ubezpieczającemu. W tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa trwa do ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony złożył pisemne oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Ubezpieczającemu. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 6 1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3. Jeżeli Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona przez Ubezpieczającego w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi: a) dla ryzyka utraty pracy z zakresu I zł b) ryzyka pobytu w szpitalu z zakresu II zł 7 w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego lub grupy Ubezpieczonych, o ile kredyt jest udzielony więcej niż jednej osobie. 2. W przypadku ryzyka całkowitej niezdolności do pracy z zakresu II wysokość sumy ubezpieczenia stanowi 10 % kwoty zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu tj. kwota kapitału kredytu i należnych odsetek, w tym odsetek bieżących od zadłużenia przeterminowanego, z wyłączeniem innych kosztów/opłat dodatkowych, na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. W przypadku assistance medycznego wysokość sumy ubezpieczenia dla każdego świadczenia określona jest w 9 ust. 6 niniejszych OWU. 5

6 4. W ramach ubezpieczenia wypłacone świadczenie lub łączna kwota wypłaconych świadczeń nie mogą przekroczyć łącznie górnej granicy odpowiedzialności, określanej osobno dla każdego zdarzenia ubezpieczeniowego i osobno dla każdego z Ubezpieczonych. 1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się, jako: Składka ubezpieczeniowa 1) w pierwszym 24 lub 48 miesięcznym okresie ubezpieczenia 8 a) iloczyn stawki składki ubezpieczeniowej i kwoty udzielonego kredytu (bez uwzględnienia kwoty prowizji bankowej i kwoty składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy Bank kredytuje prowizję bankową i kwotę składki ubezpieczeniowej) w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy oraz kredytobiorców przystępujących do ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy, lub b) iloczyn stawki składki ubezpieczeniowej i kwoty zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kapitału kredytu ustalonego na pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego, w którym kredytobiorca przystępuje do ubezpieczenia w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy, jeżeli kredyt został uruchomiony w całości, lub c) iloczyn stawki składki ubezpieczeniowej i kwoty udzielonego kredytu w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy, jeżeli kredyt nie został uruchomiony w całości, 2) w przypadku kontynuacji ubezpieczenia w kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia: a) iloczyn stawki składki ubezpieczeniowej i kwoty udzielonego kredytu (bez uwzględnienia kwoty prowizji bankowej i kwoty składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy Bank kredytuje prowizję bankową i kwotę składki ubezpieczeniowej), jeżeli kredyt nie został uruchomiony w całości, lub b) iloczyn stawki składki ubezpieczeniowej i kwoty zadłużenia Ubezpieczonego z tytułu kapitału kredytu ustalonego na pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego, w którym kończy się poprzedni okres ochrony ubezpieczeniowej - jeżeli kredyt został uruchomiony w całości. 2. Stawka składki ubezpieczeniowej ustalana jest przez Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia, w oparciu o poniższe kryteria: 1) przewidywane do wypłacenia kwoty świadczeń, 2) wysokość kosztów akwizycyjnych związanych z umową ubezpieczenia, 3) wysokość kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, 4) liczbę Ubezpieczonych. 3. Wysokość stawki składki ubezpieczeniowej w okresie trwania umowy ubezpieczenia może ulec zmianie. Zmiana wysokości składki ubezpieczeniowej wymaga uzgodnienia między Ubezpieczającym, a Ubezpieczycielem. 4. Ubezpieczający dokonuje płatności składki ubezpieczeniowej jednorazowo, z góry za cały okres ubezpieczenia, w odniesieniu do Ubezpieczonego lub Ubezpieczonych, jeżeli kredyt udzielony jest więcej niż jednej osobie. 5. Tryb i terminy zapłaty składki określa umowa ubezpieczenia. 6. W przypadku podwyższenia kwoty kredytu składka ubezpieczeniowa jest naliczana od kwoty podwyższenia kredytu, za pełne miesiące kalendarzowe, które pozostały do terminu zakończenia okresu ubezpieczenia. 7. W przypadku podwyższenia kwoty kredytu okres ochrony dla podwyższonej kwoty kredytu rozpoczyna się z dniem wypłaty kwoty podwyższenia i kończy się z dniem zakończenia ochrony ubezpieczeniowej dla pierwotnej kwoty kredytu. Uprawnienia do świadczeń. Wysokość świadczenia Prawo do świadczenia przysługuje Ubezpieczonemu, jeżeli zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową nastąpiło w okresie ubezpieczenia. 2. Wysokość należnego Ubezpieczonemu świadczenia z tytułu utraty pracy ustalana jest następująco: 6

7 1) Wysokość świadczenia miesięcznego jest równa kwocie raty spłaty kredytu i należnych odsetek, w tym bieżących odsetek od zadłużenia przeterminowanego z wyłączeniem innych kosztów/opłat dodatkowych, wymaganej w okresie świadczenia oraz kwocie miesięcznych kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez Ubezpieczonego. Wysokość miesięcznego świadczenia nie może być wyższa niż zł. 2) W przypadku, gdy kredyt został udzielony więcej niż jednej osobie i osoby te zostały ubezpieczone, wysokość świadczenia miesięcznego dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest, jako iloraz kwoty świadczenia ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt. 1 i liczby Ubezpieczonych. 3) W przypadku, gdy Ubezpieczony utracił prawo do świadczeń miesięcznych w związku z zawarciem nowego stosunku pracy lub podjęciem działalności gospodarczej, ponowne świadczenia miesięczne z tytułu utraty pracy przysługują zgodnie z poniższymi zasadami: a) jeżeli ponowna utrata pracy nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia nowego stosunku pracy lub podjęcia działalności gospodarczej Ubezpieczonemu przysługuje nie więcej niż 12 świadczeń miesięcznych łącznie z wypłaconymi przed dniem zawarcia nowego stosunku pracy lub podjęcia działalności gospodarczej, b) jeżeli ponowna utrata pracy nastąpiła po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia nowego stosunku pracy lub podjęcia działalności gospodarczej Ubezpieczony nabiera prawa do nie więcej niż 12 kolejnych świadczeń miesięcznych. 4) W przypadku utraty pracy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony, mają one prawo do 12 świadczeń miesięcznych jednakże nie więcej niż liczba miesięcy, jakie upłynęły od miesiąca, w którym Ubezpieczony utracił pracę do miesiąca, w którym wygasłaby umowa o pracę zawarta na czas określony. 5) Po wypłacie 12 świadczeń miesięcznych, z uwzględnieniem postanowień pkt. 3 lit. a, Ubezpieczony nabiera prawo do nie więcej niż kolejnych 12 miesięcznych świadczeń, o ile łącznie spełni następujące warunki: a) Ubezpieczający nieprzerwanie dokonywał zapłaty składki ubezpieczeniowej, b) Ubezpieczony, przez co najmniej 6 miesięcy dokonywał regularnej spłaty rat kredytu (tj. opóźnienia w spłacie nie były dłuższe niż 14 dni), c) Ubezpieczony nieprzerwanie przez 6 miesięcy był zatrudniony lub prowadził działalność gospodarczą. 6) W celu wyliczenia kwoty miesięcznych kosztów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt.1 przyjmuje się: a) aktualną wysokość opłaty z tytułu użytkowania (eksploatacji) nieruchomości finansowanej kredytem i stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu lub stanowiącej wyłącznie zabezpieczenie spłaty kredytu ustaloną w oparciu o wiążące oświadczenie odpowiedniego podmiotu zarządzającego nieruchomością lub w przypadku braku takiego oświadczenia w oparciu o potwierdzenia dokonania płatności z tego tytułu za 3 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc, w którym następuje złożenie wniosku o wypłatę świadczeń miesięcznych (przelewy, wyciąg z rachunku itp.), b) średnią kwotę zobowiązań z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym następuje złożenie wniosku o wypłatę świadczeń miesięcznych, z tytułu zużycia energii elektrycznej, zużycia gazu oraz opłat związanych z telefonem stacjonarnym zarejestrowanym pod adresem nieruchomości, o której mowa w lit. a powyżej, ustaloną w oparciu o rachunki, a w przypadku braku rachunków potwierdzenia dokonania płatności za te miesiące (przelewy, wyciąg z rachunku). W celu wyliczenia kwoty miesięcznych kosztów eksploatacyjnych przyjmuje się, iż łączna kwota kosztów, o których mowa w lit. a i b niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 500 zł. 3. Wysokość należnego Ubezpieczonemu świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest równa sumie ubezpieczenia na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego pod warunkiem, iż całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy: 1) powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, 2) odpowiada definicji określonej w 2 pkt. 14,, 3) została udokumentowana zgodnie z postanowieniami 11 ust. 5 pkt W przypadku, gdy kredyt został udzielony więcej niż jednej osobie i osoby te zostały ubezpieczone, wysokość świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest, jako iloraz kwoty świadczenia i liczby Ubezpieczonych. 5. Wysokość należnego Ubezpieczonemu świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu: 7

8 1) W przypadku pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, który wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej przysługuje pierwsze, licząc od momentu przystąpienia do ubezpieczenia, miesięczne świadczenie w wysokości raty kredytu zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty kredytu, w terminie płatności przypadającym po sześciu dniach nieprzerwanego pobytu w szpitalu. 2) W przypadku pobytu w szpitalu trwającego nadal, nieprzerwanie po terminie płatności raty (wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu), Ubezpieczyciel wypłaci dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu przysługujące za każdy dzień pobytu w szpitalu, licząc od pierwszego dnia następującego po terminie płatności raty, z tytułu, której Ubezpieczyciel wypłacił pierwsze miesięczne świadczenie, w wysokości: (miesięczna rata kredytu/liczba dni w m-cu)*liczba dni pobytu w szpitalu. 3) W przypadku kolejnego pobytu w szpitalu trwającego nieprzerwanie co najmniej 6 dni, wypłacane jest dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu przysługujące za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości: (miesięczna rata kredytu/liczba dni w m-cu)*liczba dni pobytu w szpitalu. 4) Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. Wypłata miesięcznego świadczenia nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł. 6. Z tytułu ubezpieczenia assistance medycznego Ubezpieczyciel zapewnia następujące świadczenia: 1) pomoc medyczna: a) wizyta lekarza Centrum, Assistance, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszty dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego lub zorganizuje i pokryje koszty wizyty lekarskiej w placówce medycznej, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. Ubezpieczyciel pokrywa łączne koszty do wysokości 500 zł w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; b) wizyta pielęgniarki, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel pokrywa koszty 7 wizyt, które łącznie nie mogą przekroczyć 48 godzin pobytu pielęgniarki u Ubezpieczonego w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; c) transport medyczny do placówki medycznej, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego do odpowiedniej placówki medycznej wskazanej przez lekarza prowadzącego leczenie, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego oraz o ile stan zdrowia Ubezpieczonego utrudnia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu. O wyborze środka transportu decyduje lekarz Centrum Assistance; d) transport medyczny z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w następstwie, którego przebywał w placówce medycznej, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt odpowiedniego środka transportu zalecanego przez lekarza prowadzącego leczenie; 2) pomoc domowa, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w następstwie, którego przebywał w szpitalu przez okres, co najmniej 6 dni, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt pomocy domowej po zakończeniu hospitalizacji, do łącznej kwoty 300 zł w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; 3) opieka nad dziećmi, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w następstwie, którego przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 6 dni, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt opieki nad dziećmi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego do kwoty 200 zł za dzień, maksymalnie do 3 dni w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie realizowane jest na wniosek Ubezpieczonego i na podstawie pisemnej zgody Ubezpieczonego oraz w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma żadnej osoby, która mogłaby zapewnić opiekę nad dziećmi; 4) opieka nad zwierzętami, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w następstwie, którego przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 6 dni, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt opieki nad zwierzętami w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego do kwoty 150 zł za dzień, maksymalnie do 3 dni w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; 5) medyczne usługi informacyjne za pośrednictwem Centrum Assistance Ubezpieczony uzyska: 8

9 a) informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce przepisów, b) informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji), c) informacje o aptekach na terenie całego kraju, w tym adresy, godziny pracy i numery telefonów, d) informacje o rekomendowanych placówkach medycznych na terenie kraju, e) informacje o rekomendowanych placówkach diagnostycznych, f) informacje o rekomendowanych placówkach rehabilitacyjnych i sanatoryjnych, g) informacje o rekomendowanych placówkach lecznictwa zamkniętego. Zgłoszenie roszczenia. Ustalenie wysokości i realizacja świadczenia W przypadku zakresu I (ryzyko utraty pracy) zgłoszenie roszczenia i ustalenie wysokości świadczenie i jego wypłata odbywa się według trybu określonego w ust. 2-6 niniejszego paragrafu. 2. Datą zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową jest data zarejestrowania się Ubezpieczonego, jako bezrobotnego we właściwym urzędzie. 3. Wniosek o wypłatę świadczenia składany jest do Ubezpieczyciela w terminie do 14 dni od dnia uzyskania przez Ubezpieczonego statusu osoby bezrobotnej. 4. Do wniosku o wypłatę świadczenia dołączane są kopie, (na których Ubezpieczony złoży oświadczenie, że są zgodne z oryginałami) następujących dokumentów: 1) oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy i świadectwo pracy, lub 2) zaświadczenia o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej lub postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub odmowie jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości, 3) zaświadczenia właściwego urzędu potwierdzające zarejestrowanie Ubezpieczonego, jako bezrobotnego, 4) każdorazowo przed wypłatą świadczenia miesięcznego zaświadczenie z właściwego urzędu potwierdzające status bezrobotnego, 5) deklaracji zgody Ubezpieczonego (drugi egzemplarz dla Ubezpieczonego), 6) każdorazowo przed wypłatą świadczenia miesięcznego - zawiadomienie z Banku o wysokości należnej raty za dany miesiąc, 7) aktualnego wiążącego oświadczenia o ustaleniu wysokości miesięcznych opłat z tytułu użytkowania (eksploatacji) nieruchomości finansowanej kredytem i stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu lub nieruchomości będącej wyłącznie zabezpieczeniem spłaty kredytu wydanej przez odpowiedni podmiotu zarządzający tą nieruchomością, a w przypadku braku takiego oświadczenia potwierdzenia dokonania płatności z tego tytułu za 3 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc, w którym następuję złożenie wniosku o wypłatę świadczeń miesięcznych, (przelewy, wyciąg z rachunku itp.), 8) rachunków z tytułu zużycia energii elektrycznej, zużycia gazu oraz rachunków z tytułu opłat związanych z telefonem stacjonarnym zarejestrowanym pod adresem tej nieruchomości, o której mowa w pkt 7 powyżej z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym następuję złożenie wniosku o wypłatę świadczeń miesięcznych, a w przypadku braku rachunków potwierdzenia dokonania płatności za te miesiące (przelewy, wyciąg z rachunku itp.), 9) umowy kredytu lub odpisu księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, 10) inne dokumenty określone w postanowieniach dodatkowych lub odmiennych wprowadzonych do umowy ubezpieczenia lub w piśmie, o którym mowa w 12 ust Ubezpieczyciel po uznaniu roszczenia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczenia rozpoczyna wypłatę Ubezpieczonemu świadczeń miesięcznych. 6. Świadczenia miesięczne wypłacane są w okresie świadczenia począwszy od dnia zarejestrowania się Ubezpieczonego, jako bezrobotnego, do dnia zawarcia nowego stosunku pracy lub podjęcia działalności gospodarczej, przy czym ilość wypłaconych świadczeń miesięcznych nie może być większa niż 12. 9

10 11 1. W przypadku zakresu II (ryzyko całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu), w razie powstania zdarzenia, mogącego powodować odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Ubezpieczony obowiązany jest do: 1) niezwłocznego (w ciągu 24 godzin) zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń, 2) niezwłocznego zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, 3) poddania się badaniu przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela, celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała. Koszt takich badań pokrywa Ubezpieczyciel. 2. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawowe informacje: 1) dane Ubezpieczającego, 2) dane Ubezpieczonego, 3) datę zdiagnozowania choroby, 4) datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności zaistnienia wypadku, 5) dane świadków zdarzenia, o ile są w jego posiadaniu. 3. W przypadku zakresu II (assistance medycznego) w razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony obowiązany jest skontaktować się z Centrum Assistance (adres, numer telefonu podany jest w umowie ubezpieczenia) i przekazać następujące informacje: 1) dane Ubezpieczającego, 2) imię i nazwisko Ubezpieczonego, 3) adres zamieszkania Ubezpieczonego, 4) okres odpowiedzialności, 5) krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, 6) numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego. 4. W razie powstania zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, Ubezpieczony, na wniosek Centrum Assistance, zobowiązany jest przedstawić lekarzom Centrum Assistance posiadane: zaświadczenia medyczne, skierowania, zwolnienia lekarskie, dokumenty medyczne, recepty, a także oryginały rachunków lub faktur i dowody ich zapłaty. 5. Do zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową należy dołączyć poniższe podstawowe dokumenty: 1) raporty policyjne dotyczące zdarzenia, o ile zostały sporządzone i są w posiadaniu Ubezpieczonego - dotyczy nieszczęśliwego wypadku, 2) posiadane zaświadczenia lekarskie opisujące rodzaj i rozległość obrażeń oraz zawierające dokładną diagnozę, 3) posiadane zaświadczenia lekarskie opisujące proces leczenia oraz zawierające dokładną diagnozę, 4) posiadane zaświadczenia szpitalne związane z wypadkiem, chorobą, kartę informacyjną ze szpitala, 5) kopię prawa jazdy i odpowiednich uprawnień, kopię dowodu rejestracyjnego - dotyczy wypadku komunikacyjnego, 6) w przypadku całkowitej niezdolności do pracy: a) zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej, b) decyzję wydaną przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uznające Ubezpieczonego za całkowicie niezdolnego do pracy 7) inne dokumenty określone w postanowieniach dodatkowych lub odmiennych wprowadzonych do umowy ubezpieczenia lub w piśmie, o którym mowa w 12 ust Ubezpieczyciel może na swój koszt, kierować Ubezpieczonego na badania lekarskie z częstotliwością uzasadnioną względami medycznymi. 7. Ubezpieczyciel może wystąpić do zakładów opieki zdrowotnej, które udzielały świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu, za pośrednictwem lekarza upoważnionego przez Ubezpieczyciela, z żądaniem przekazania 10

11 informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją danych o jego stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, 8. Wystąpienie Ubezpieczyciela o informację, o której mowa w ust. 7, wymaga pisemnej zgody Ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego Wszelkie wymagane dokumenty oraz informacje powinny być sporządzane w formie ustalonej w umowie ubezpieczenia. 2. Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu roszczenia w ramach zakresu I i II może zostać uzupełniony w piśmie, o którym mowa w ust Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 4. W przypadku powzięcia przez Ubezpieczyciela nowych informacji mających związek z ustaleniem zasadności zgłaszanych roszczeń lub wysokości świadczenia, Ubezpieczyciel w terminie siedmiu dni od daty powzięcia dodatkowych informacji, pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia świadczenia. 5. Ustalenie zasadności świadczeń następuje na podstawie przedłożonych dokumentów, jednakże Ubezpieczyciel ma prawo do ich weryfikacji i zasięgania opinii specjalistów. 6. Ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie na podstawie uznania roszczenia, po uprzednim przeprowadzeniu własnego postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości świadczenia, zawartej z Ubezpieczonym ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 7. Świadczenie może być wypłacone przelewem na rachunek wskazany we wniosku o wypłatę świadczenia. 8. Świadczenia wypłacane są w złotych polskich. W przypadku kredytów udzielanych w walutach obcych dla obliczenia świadczenia miesięcznego przyjmuje się kurs tych walut właściwy dla spłaty kredytu na dzień wymagalności niezapłaconej raty spłaty kredytu. 9. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu roszczenia. 10. Jeżeli w terminie określonym w ust. 9 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu roszczenia. 11. Jeżeli w terminie określonym w ust. 9 lub 10 Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części w powyższym terminie. 12. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, w terminie określonym w ust. 9 lub 10, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz poucza o możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela albo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 13. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty świadczenia lub z wysokością przyznanego świadczenia, może w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zgłosić na piśmie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela. 14. Poza trybem odwoławczym przewidzianym w ust. 12 i 13 Ubezpieczający, Ubezpieczony może zgłaszać skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jako podmiotu posiadającego ustawowe kompetencje w zakresie ich rozpatrywania. 11

12 15. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty świadczenia lub z wysokością przyznanego świadczenia może dochodzić roszczeń na drodze sądowej bez zachowania trybu określonego w ust. 12 i 13. Wyłączenia odpowiedzialności 1. W przypadku zakresu I (ryzyko utraty pracy) odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy: 13 1) rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w drodze porozumienia stron, 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w okresie od dnia podpisania deklaracji zgody do dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową z uwzględnieniem okresu wyłączenia, o którym mowa w ust. 2 3) w okresie od dnia podpisania deklaracji zgody do dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową z uwzględnieniem okresu wyłączenia, o którym mowa w ust. 2, zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej i wyrejestrowano działalność gospodarczą lub złożono wniosek o wyrejestrowanie działalności gospodarczej (dotyczy to osób, o których mowa w 2 pkt. 4, lit b i lit c, 4) w okresie od dnia podpisania deklaracji zgody do dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową z uwzględnieniem okresu wyłączenia, o którym mowa w ust. 2, został złożony do sądu wniosek o upadłość lub sąd ogłosił upadłość lub odmówił jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości (dotyczy to osób, o których mowa w 2 pkt. 4, lit c, 5) z Ubezpieczonym pracodawca rozwiązał stosunek pracy, kontrakt menedżerski lub stosunek służbowy bez wypowiedzenia, z winy Ubezpieczonego, w rozumieniu przepisów prawa pracy (Art. 52 Kodeksu pracy), 6) Ubezpieczonemu wygasła umowa o pracę zawarta na czas określony, 7) Ubezpieczony, przed wypłatą świadczenia miesięcznego nie dostarczył zaświadczenia z właściwego urzędu potwierdzające status bezrobotnego w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczenia miesięcznego, 8) rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na wniosek Ubezpieczonego lub wskutek przejścia na emeryturę lub 9) rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło bez wypowiedzenia w związku z popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka utraty pracy, o którym mowa, w 3 pkt. 1 niniejszych OWU rozpoczyna się po upływie okresu wyłączenia, który wynosi: 1) 30 dniowy okres od dnia uruchomienia kredytu, po upływie, którego Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia na warunkach określonych w niniejszych OWU w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, 2) 30 dniowy okres od dnia podpisania deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia, po upływie, którego Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia na warunkach określonych w niniejszych OWU w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu, 3) 90 dniowy okres od dnia podpisania deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia, po upływie, którego Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia na warunkach określonych w niniejszych OWU w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu. 3. W przypadku ryzyka całkowitej niezdolności do pracy, ryzyka pobytu w szpitalu, assistance medyczne, Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z: 1) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, 2) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego, 3) wszelkich odpadów radioaktywnych, bądź materiałów wybuchowych, 4) związane z wszelkimi chorobami ujawnionymi i zdiagnozowanymi, bądź uszkodzeniami ciała istniejącymi przed datą przystąpienia do umowy ubezpieczenia, 5) chorób psychicznych, nerwic, stanów depresyjnych, 6) chirurgią plastyczną lub kosmetyczną, chyba, że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwych wypadków, 7) chorób przewlekłych, choroby zawodowej, 12

13 8) ciążą, porodem, poronieniem samoistnym lub sztucznym, 9) uprawiania sportu wyczynowego, sportu wysokiego ryzyka, 10) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnych środków, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy rozpoczyna się po upływie okresu wyłączenia, który wynosi 90 dni od dnia uruchomienia kredytu/ podpisania deklaracji zgody przez osobę przystępującą do ubezpieczenia. 5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu pobytu w szpitalu rozpoczyna się po upływie okresu wyłączenia, który wynosi: 1) 30 dni od dnia uruchomienia kredytu/podpisania deklaracji zgody, w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia w dniu uruchomienia kredytu lub w terminie do 30 dni od dnia uruchomienia kredytu, 2) 90 dni od podpisania deklaracji zgody, w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenie po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu. 6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jego wiadomości, a o które zapytywał przed podpisaniem umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, i które Ubezpieczający był zobowiązany podać do wiadomości Ubezpieczyciela. 7. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jego wiadomości, a o które zapytywał przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych w niniejszych OWU. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za skutki okoliczności o zmianie, których Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela, w przypadku, gdy Ubezpieczony zaniechał tego obowiązku. Postanowienia końcowe Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron, w związku z umową ubezpieczenia powinny być, pod rygorem nieważności, składane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem poleconym, z wyłączeniem rejestrów ubezpieczonych, rejestrów ponownie ubezpieczonych, rejestrów korekt i rejestrów korygujących, które mogą być przekazywane drogą elektroniczną. 2. Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest zobowiązany zawiadamiać Ubezpieczyciela o każdorazowej zmianie siedziby lub adresu. Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony zmienił siedzibę lub adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciel skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, uważa się za doręczone i wywołujące skutki prawne od chwili, w której zostałoby doręczone, gdyby Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie zmienił siedziby lub adresu. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, z umowy ubezpieczenia. 4. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty pracy, całkowitej niezdolności do pracy i pobytu w szpitalu UP-7 Complex zostały zatwierdzone Uchwałą nr 52/2007 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia roku, zmienione Uchwałą nr 25/2008 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia roku, Uchwałą nr 33/2008 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia roku oraz Uchwałą nr 68/2009 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia r. 13

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie klientów FM Bank PBP S.A. zawartej w dniu 1 lutego 2013 r. SPIS ROZDZIAŁÓW: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 OBOWIĄZKI STRON... 3 ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Kod warunków: Z0GP34 Kod warunków: SUGP34 Kod warunków: SGGP34 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY Artykuł I Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia terminowego na życie Pakiet Mocno Bezpieczny (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo