OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr /01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr /01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty pracy, całkowitej niezdolności do pracy i pobytu w szpitalu UP-7 Complex, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group., zwanym dalej Ubezpieczycielem, a PKO Bank Polski S.A. zwanym dalej Ubezpieczającym. 2. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu lub załącznika do umowy ubezpieczenia. 3. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu do umowy ubezpieczenia, chyba, że umowa ubezpieczenia stanowi inaczej. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). Definicje 2 W rozumieniu niniejszych OWU przez poniższe określenia, użyte w OWU lub umowie ubezpieczenia, innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, a także innych pismach i oświadczeniach składanych w związku z umową ubezpieczenia, uważa się: 1) Ubezpieczający PKO Bank Polski S.A., z którym w oparciu o niniejsze OWU zawarta została umowa ubezpieczenia, 2) Ubezpieczony kredytobiorca lub współkredytobiorca będący osobą fizyczną, który zawarł z Ubezpieczającym umowę kredytu i złożył deklarację zgody na przystąpienie do ubezpieczenia, zamieszkały i zatrudniony lub prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, który na dzień podpisania deklaracji zgody miał ukończone 18 lat oraz nie przekroczył 65 lat w okresie ubezpieczenia, 3) Umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr /01/01/2006 zawarta pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem, na podstawie, której Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową, 4) utrata pracy: a) w przypadku osób fizycznych: rozwiązanie stosunku pracy, rozwiązanie kontraktu menedżerskiego, w rozumieniu przepisów prawa pracy, z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego, w wyniku, którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego, b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: zaprzestanie prowadzenia i wyrejestrowanie działalności gospodarczej, a nadto uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego, c) w przypadku osób fizycznych pozostających w stosunku pracy ze spółką kapitałową, w której one same lub osoby bliskie posiadają więcej niż 10% kapitału zakładowego: ogłoszenie upadłości spółki lub odmowa jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości i uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego, lub

2 zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę i wyrejestrowanie jej z właściwego rejestru, a nadto uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego, 5) osoba bliska małżonek, dzieci, konkubent, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo rodziców, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięciowie, synowe, przysposabiający i przysposobieni Ubezpieczonego, 6) suma ubezpieczenia kwota, do wysokości, której, z tytułu ubezpieczenia, odpowiada Ubezpieczyciel; wypłacone świadczenia nie mogą przekroczyć tej kwoty, 7) okres ubezpieczenia okres biegnący w stosunku do każdego Ubezpieczonego przez kolejne 24 lub 48 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu lub od dnia podpisania deklaracji zgody, w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po dniu uruchomienia kredytu; okres ubezpieczenia może zostać wydłużony o kolejne 12 miesięcy na warunkach określonych w niniejszych OWU, 8) świadczenie miesięczne kwota świadczenia wypłacanego przez Ubezpieczyciela, na które składa się rata spłaty kredytu i miesięczne koszty eksploatacyjne, na warunkach określonych w niniejszych OWU; świadczenie miesięczne (niezależnie od liczby współkredytobiorców) nie może być wyższe niż: a) zł w przypadku ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy, b) zł w przypadku ryzyka pobytu w szpitalu, 9) okres świadczenia okres, w którym Ubezpieczony otrzymuje świadczenia, 10) deklaracja zgody pisemne oświadczenie kredytobiorcy/współkredytobiorcy potwierdzające wolę objęcia ochroną ubezpieczeniową w oparciu o niniejsze OWU, 11) stałe źródło dochodu wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, kontraktu menadżerskiego lub dochód uzyskiwany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 12) dochód udokumentowane dochody kredytobiorcy przyjęte przez Ubezpieczającego do oceny zdolności kredytowej, 13) miesięczne koszty eksploatacyjne udokumentowane, ponoszone przez Ubezpieczonego, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości finansowanej kredytem i stanowiącej zabezpieczenia spłaty kredytu lub stanowiącej wyłącznie zabezpieczenie spłaty kredytu tj. miesięczne opłaty z tytułu: użytkowania (eksploatacji) nieruchomości określone przez podmiot zarządzający nieruchomością w odpowiednim wiążącym oświadczeniu, zużycia energii elektrycznej, zużycia gazu i opłat związanych z telefonem stacjonarnym zarejestrowanym pod adresem w/w nieruchomości, 14) całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiekolwiek zarobkowej pracy zawodowej, prowadzenia działalności gospodarczej trwająca przez okres, co najmniej 12 kolejnych miesięcy jeśli na koniec tego okresu pozostanie całkowita i trwała, powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, które wydarzyły się w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczony musi być uznany za całkowicie niezdolnego do pracy przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 15) Centrum Assistance jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela (adres, numer telefonu podawany jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia), która na zlecenie Ubezpieczyciela udziela świadczeń assistance, 16) choroba zaburzenia w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała Ubezpieczonego, niezależnie od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii, co, do której lekarz może postawić diagnozę; 17) choroba przewlekła stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem choroby, leczony stale lub okresowo przed datą zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; 18) działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz.U. z 2004r. Nr 174 poz z późn. zm.), a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 19) dzień pobytu w szpitalu pobyt na oddziale szpitalnym trwający, co najmniej 24 godziny, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala w przypadku wypłaty świadczenia liczone są łącznie, jako jeden dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; 2

3 20) lekarz osoba posiadająca odpowiednie, formalnie potwierdzone kwalifikacje do leczenia urazów lub zachorowań, będących podstawą zgłoszonego roszczenia, wykonująca zawód w zakresie swoich uprawnień i kwalifikacji, nie będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub osobą bliską dla Ubezpieczonego, 21) lekarz Centrum Assistance lekarz zatrudniony lub współpracujący z Centrum Assistance, 22) lekarz zaufania lekarz medycyny lub stomatologii, z którym Ubezpieczyciel zawarł umowę o współpracy w zakresie oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia. Lekarz zaufania będący osobą bliską dla Ubezpieczonego nie może dokonywać dla potrzeb Ubezpieczyciela oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia, 23) materiały wybuchowe substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym, 24) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek, której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł, 25) ochrona ubezpieczeniowa zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia w razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie ubezpieczenia, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową, 26) odpady radioaktywne odpady promieniotwórcze: stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze, 27) okres wyłączenia ustalony w niniejszych OWU okres w czasie, którego zajście zdarzenia ubezpieczeniowego przewidzianego w umowie ubezpieczenia nie skutkuje wypłatą świadczenia, 28) pobyt w szpitalu pobyt na oddziale szpitalnym służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, trwający przez okres, co najmniej sześciu dni; 29) pozostawanie pod wpływem alkoholu działanie w stanie, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi: a) od 0,2 alkoholu w krwi, lub b) od 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 w wydychanym powietrzu, 30) sporty wysokiego ryzyka alpinizm, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu aparatu tlenowego, skoki bungee, speleologia, bobsleje, wszelkie odmiany skoków spadochronowych, sporty motorowe, 31) szpital działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, publiczny lub niepubliczny zamknięty oddział opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych celów przystosowanych, dysponujący odpowiednim zapleczem diagnostycznym i leczniczym oraz zatrudniający personel medyczny w pełnym wymiarze godzin. Za szpital nie uważa się domu opieki, hospicjum, sanatorium, a także placówki, której zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień; 32) świadczenie kwota pieniężna wypłacana Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu przez Ubezpieczyciela w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, które jest objęte odpowiedzialnością ubezpieczeniową Ubezpieczyciela, 33) wyczynowe uprawianie sportu forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie polegająca na: uprawianiu dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych poprzez regularne uczestniczenie w treningach, zawodach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych, jak również uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych, za wyjątkiem uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do lat 18 zrzeszonych w ramach szkolnych klubów sportowych, uczestniczeniu w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, 34) zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie losowe objęte ochroną ubezpieczeniową, które stanowi podstawę do wystąpienia przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z roszczeniem o wypłatę świadczenia zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia 35) zatrudniony osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy na podstawie umowy o prace, na podstawie mianowania, na podstawie powołania lub na podstawie kontraktu menedżerskiego. 3

4 Przedmiotem ubezpieczenia jest: Przedmiot ubezpieczenia 1) ryzyko utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy - zakres I, 3 2) ryzyko całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy oraz ryzyko pobytu w szpitalu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą w okresie trwania umowy ubezpieczenia, a także assistance medyczny - zakres II. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 4 1. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby fizyczne zamieszkałe i zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, które na dzień podpisania deklaracji zgody, miały ukończone 18 lat oraz nie przekroczą 65 lat w okresie ubezpieczenia. 2. W przypadku, gdy umowa kredytu zawarta jest z więcej niż jedną osobą, ochroną ubezpieczeniową objęci są wyłącznie ci kredytobiorcy, którzy spełniają wszystkie warunki, o których mowa w niniejszych OWU i podpiszą deklarację zgody przystąpienia do ubezpieczenia. 3. Objęcie ochroną ubezpieczeniową osoby, o której mowa w ust. 1, następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków: 1) złożeniu przez nią pisemnej deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia, 2) złożeniu przez nią pisemnego oświadczenia, że: a) nie pozostaje w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub stosunku pracy na podstawie mianowania, kontraktu bądź nie nastąpiło pisemne odwołanie ze stanowiska pełnionego na podstawie powołania, lub b) przez ostatnie 6 miesięcy nieprzerwanie prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej i nie został złożony wniosek o wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub wniosek o upadłość spółki, c) przez ostatnie 12 miesięcy nie była zarejestrowana, jako bezrobotna, d) nigdy nie odrzucono wniosku lub nie ustalono specjalnych warunków ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy, e) w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu osoba ta nie posiada żadnych zaległości w spłacie kredytu, 3) uruchomieniu kredytu przez Ubezpieczającego, 4) zgłoszeniu kredytobiorcy do Ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego celem ubezpieczenia w sposób określony w umowie ubezpieczenia., 5) zapłaceniu składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego. Początek i koniec odpowiedzialności Ubezpieczyciela 5 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po łącznym spełnieniu warunków określonych w 4 niniejszych OWU. 2. Warunkiem przyjęcia przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia jest zapłata składki za Ubezpieczonego w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 3. Okres ubezpieczenia liczony jest odrębnie dla każdego Ubezpieczonego i biegnie przez kolejne 48 lub 24miesiące od dnia uruchomienia kredytu. W przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po dniu uruchomienia kredytu okres ubezpieczenia biegnie przez 48 lub 24 miesiące od dnia podpisania deklaracji zgody. Ochrona ubezpieczeniowa może być kontynuowana po zakończeniu 48 lub 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia, przy czym następne okresy ubezpieczenia trwają 12 miesięcy. 4. Okres ubezpieczenia przedłuża się o kolejne 12 miesięcy pod warunkiem, że Ubezpieczający zapłaci składkę ubezpieczeniową za następny okres ubezpieczenia. 5. Okres ubezpieczenia nie ulega przedłużeniu w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia. 4

5 6. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo nie przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej, na kolejny okres ubezpieczenia, w stosunku do Ubezpieczonych, za których w 2 okresach ubezpieczenia wypłaciła świadczenie z tytułu ubezpieczenia. 7. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego ustaje z dniem upływu ustalonego dla niego okresu ubezpieczenia. 8. Przed upływem okresu ubezpieczenia odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego ustaje: 1) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłacenia świadczenia lub świadczeń o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia, z tym jednak, że wypłata świadczenia z tytułu jednego z ubezpieczonych ryzyk nie obniża (nie konsumuje) sumy ubezpieczenia ustalonej dla innych ryzyk, 2) z końcem miesiąca, w którym został zgłoszony przez Ubezpieczającego, jako występujący (rezygnujący) z ubezpieczenia, 3) z dniem zgonu Ubezpieczonego, 4) w sytuacji przejścia Ubezpieczonego na emeryturę - w dniu zajścia tego zdarzenia; przy czym odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie wygasa w przypadku ubezpieczenia ryzyka pobytu w szpitalu oraz świadczeń assistance medycznego, 5) z dniem dokonania całkowitej spłaty kredytu, 6) z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowy kredytu. 9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego trwa do końca ustalonego dla niego okresu ubezpieczenia, pomimo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez jedną ze stron. 10. Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacja następuje w oparciu o pisemne oświadczenie złożone Ubezpieczającemu. W tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa trwa do ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony złożył pisemne oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Ubezpieczającemu. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 6 1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3. Jeżeli Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona przez Ubezpieczającego w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi: a) dla ryzyka utraty pracy z zakresu I zł b) ryzyka pobytu w szpitalu z zakresu II zł 7 w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego lub grupy Ubezpieczonych, o ile kredyt jest udzielony więcej niż jednej osobie. 2. W przypadku ryzyka całkowitej niezdolności do pracy z zakresu II wysokość sumy ubezpieczenia stanowi 10 % kwoty zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu tj. kwota kapitału kredytu i należnych odsetek, w tym odsetek bieżących od zadłużenia przeterminowanego, z wyłączeniem innych kosztów/opłat dodatkowych, na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. W przypadku assistance medycznego wysokość sumy ubezpieczenia dla każdego świadczenia określona jest w 9 ust. 6 niniejszych OWU. 5

6 4. W ramach ubezpieczenia wypłacone świadczenie lub łączna kwota wypłaconych świadczeń nie mogą przekroczyć łącznie górnej granicy odpowiedzialności, określanej osobno dla każdego zdarzenia ubezpieczeniowego i osobno dla każdego z Ubezpieczonych. 1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się, jako: Składka ubezpieczeniowa 1) w pierwszym 24 lub 48 miesięcznym okresie ubezpieczenia 8 a) iloczyn stawki składki ubezpieczeniowej i kwoty udzielonego kredytu (bez uwzględnienia kwoty prowizji bankowej i kwoty składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy Bank kredytuje prowizję bankową i kwotę składki ubezpieczeniowej) w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy oraz kredytobiorców przystępujących do ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy, lub b) iloczyn stawki składki ubezpieczeniowej i kwoty zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kapitału kredytu ustalonego na pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego, w którym kredytobiorca przystępuje do ubezpieczenia w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy, jeżeli kredyt został uruchomiony w całości, lub c) iloczyn stawki składki ubezpieczeniowej i kwoty udzielonego kredytu w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy, jeżeli kredyt nie został uruchomiony w całości, 2) w przypadku kontynuacji ubezpieczenia w kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia: a) iloczyn stawki składki ubezpieczeniowej i kwoty udzielonego kredytu (bez uwzględnienia kwoty prowizji bankowej i kwoty składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy Bank kredytuje prowizję bankową i kwotę składki ubezpieczeniowej), jeżeli kredyt nie został uruchomiony w całości, lub b) iloczyn stawki składki ubezpieczeniowej i kwoty zadłużenia Ubezpieczonego z tytułu kapitału kredytu ustalonego na pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego, w którym kończy się poprzedni okres ochrony ubezpieczeniowej - jeżeli kredyt został uruchomiony w całości. 2. Stawka składki ubezpieczeniowej ustalana jest przez Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia, w oparciu o poniższe kryteria: 1) przewidywane do wypłacenia kwoty świadczeń, 2) wysokość kosztów akwizycyjnych związanych z umową ubezpieczenia, 3) wysokość kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, 4) liczbę Ubezpieczonych. 3. Wysokość stawki składki ubezpieczeniowej w okresie trwania umowy ubezpieczenia może ulec zmianie. Zmiana wysokości składki ubezpieczeniowej wymaga uzgodnienia między Ubezpieczającym, a Ubezpieczycielem. 4. Ubezpieczający dokonuje płatności składki ubezpieczeniowej jednorazowo, z góry za cały okres ubezpieczenia, w odniesieniu do Ubezpieczonego lub Ubezpieczonych, jeżeli kredyt udzielony jest więcej niż jednej osobie. 5. Tryb i terminy zapłaty składki określa umowa ubezpieczenia. 6. W przypadku podwyższenia kwoty kredytu składka ubezpieczeniowa jest naliczana od kwoty podwyższenia kredytu, za pełne miesiące kalendarzowe, które pozostały do terminu zakończenia okresu ubezpieczenia. 7. W przypadku podwyższenia kwoty kredytu okres ochrony dla podwyższonej kwoty kredytu rozpoczyna się z dniem wypłaty kwoty podwyższenia i kończy się z dniem zakończenia ochrony ubezpieczeniowej dla pierwotnej kwoty kredytu. Uprawnienia do świadczeń. Wysokość świadczenia Prawo do świadczenia przysługuje Ubezpieczonemu, jeżeli zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową nastąpiło w okresie ubezpieczenia. 2. Wysokość należnego Ubezpieczonemu świadczenia z tytułu utraty pracy ustalana jest następująco: 6

7 1) Wysokość świadczenia miesięcznego jest równa kwocie raty spłaty kredytu i należnych odsetek, w tym bieżących odsetek od zadłużenia przeterminowanego z wyłączeniem innych kosztów/opłat dodatkowych, wymaganej w okresie świadczenia oraz kwocie miesięcznych kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez Ubezpieczonego. Wysokość miesięcznego świadczenia nie może być wyższa niż zł. 2) W przypadku, gdy kredyt został udzielony więcej niż jednej osobie i osoby te zostały ubezpieczone, wysokość świadczenia miesięcznego dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest, jako iloraz kwoty świadczenia ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt. 1 i liczby Ubezpieczonych. 3) W przypadku, gdy Ubezpieczony utracił prawo do świadczeń miesięcznych w związku z zawarciem nowego stosunku pracy lub podjęciem działalności gospodarczej, ponowne świadczenia miesięczne z tytułu utraty pracy przysługują zgodnie z poniższymi zasadami: a) jeżeli ponowna utrata pracy nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia nowego stosunku pracy lub podjęcia działalności gospodarczej Ubezpieczonemu przysługuje nie więcej niż 12 świadczeń miesięcznych łącznie z wypłaconymi przed dniem zawarcia nowego stosunku pracy lub podjęcia działalności gospodarczej, b) jeżeli ponowna utrata pracy nastąpiła po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia nowego stosunku pracy lub podjęcia działalności gospodarczej Ubezpieczony nabiera prawa do nie więcej niż 12 kolejnych świadczeń miesięcznych. 4) W przypadku utraty pracy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony, mają one prawo do 12 świadczeń miesięcznych jednakże nie więcej niż liczba miesięcy, jakie upłynęły od miesiąca, w którym Ubezpieczony utracił pracę do miesiąca, w którym wygasłaby umowa o pracę zawarta na czas określony. 5) Po wypłacie 12 świadczeń miesięcznych, z uwzględnieniem postanowień pkt. 3 lit. a, Ubezpieczony nabiera prawo do nie więcej niż kolejnych 12 miesięcznych świadczeń, o ile łącznie spełni następujące warunki: a) Ubezpieczający nieprzerwanie dokonywał zapłaty składki ubezpieczeniowej, b) Ubezpieczony, przez co najmniej 6 miesięcy dokonywał regularnej spłaty rat kredytu (tj. opóźnienia w spłacie nie były dłuższe niż 14 dni), c) Ubezpieczony nieprzerwanie przez 6 miesięcy był zatrudniony lub prowadził działalność gospodarczą. 6) W celu wyliczenia kwoty miesięcznych kosztów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt.1 przyjmuje się: a) aktualną wysokość opłaty z tytułu użytkowania (eksploatacji) nieruchomości finansowanej kredytem i stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu lub stanowiącej wyłącznie zabezpieczenie spłaty kredytu ustaloną w oparciu o wiążące oświadczenie odpowiedniego podmiotu zarządzającego nieruchomością lub w przypadku braku takiego oświadczenia w oparciu o potwierdzenia dokonania płatności z tego tytułu za 3 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc, w którym następuje złożenie wniosku o wypłatę świadczeń miesięcznych (przelewy, wyciąg z rachunku itp.), b) średnią kwotę zobowiązań z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym następuje złożenie wniosku o wypłatę świadczeń miesięcznych, z tytułu zużycia energii elektrycznej, zużycia gazu oraz opłat związanych z telefonem stacjonarnym zarejestrowanym pod adresem nieruchomości, o której mowa w lit. a powyżej, ustaloną w oparciu o rachunki, a w przypadku braku rachunków potwierdzenia dokonania płatności za te miesiące (przelewy, wyciąg z rachunku). W celu wyliczenia kwoty miesięcznych kosztów eksploatacyjnych przyjmuje się, iż łączna kwota kosztów, o których mowa w lit. a i b niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 500 zł. 3. Wysokość należnego Ubezpieczonemu świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest równa sumie ubezpieczenia na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego pod warunkiem, iż całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy: 1) powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, 2) odpowiada definicji określonej w 2 pkt. 14,, 3) została udokumentowana zgodnie z postanowieniami 11 ust. 5 pkt W przypadku, gdy kredyt został udzielony więcej niż jednej osobie i osoby te zostały ubezpieczone, wysokość świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest, jako iloraz kwoty świadczenia i liczby Ubezpieczonych. 5. Wysokość należnego Ubezpieczonemu świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu: 7

8 1) W przypadku pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, który wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej przysługuje pierwsze, licząc od momentu przystąpienia do ubezpieczenia, miesięczne świadczenie w wysokości raty kredytu zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty kredytu, w terminie płatności przypadającym po sześciu dniach nieprzerwanego pobytu w szpitalu. 2) W przypadku pobytu w szpitalu trwającego nadal, nieprzerwanie po terminie płatności raty (wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu), Ubezpieczyciel wypłaci dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu przysługujące za każdy dzień pobytu w szpitalu, licząc od pierwszego dnia następującego po terminie płatności raty, z tytułu, której Ubezpieczyciel wypłacił pierwsze miesięczne świadczenie, w wysokości: (miesięczna rata kredytu/liczba dni w m-cu)*liczba dni pobytu w szpitalu. 3) W przypadku kolejnego pobytu w szpitalu trwającego nieprzerwanie co najmniej 6 dni, wypłacane jest dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu przysługujące za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości: (miesięczna rata kredytu/liczba dni w m-cu)*liczba dni pobytu w szpitalu. 4) Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. Wypłata miesięcznego świadczenia nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł. 6. Z tytułu ubezpieczenia assistance medycznego Ubezpieczyciel zapewnia następujące świadczenia: 1) pomoc medyczna: a) wizyta lekarza Centrum, Assistance, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszty dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego lub zorganizuje i pokryje koszty wizyty lekarskiej w placówce medycznej, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. Ubezpieczyciel pokrywa łączne koszty do wysokości 500 zł w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; b) wizyta pielęgniarki, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel pokrywa koszty 7 wizyt, które łącznie nie mogą przekroczyć 48 godzin pobytu pielęgniarki u Ubezpieczonego w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; c) transport medyczny do placówki medycznej, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego do odpowiedniej placówki medycznej wskazanej przez lekarza prowadzącego leczenie, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego oraz o ile stan zdrowia Ubezpieczonego utrudnia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu. O wyborze środka transportu decyduje lekarz Centrum Assistance; d) transport medyczny z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w następstwie, którego przebywał w placówce medycznej, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt odpowiedniego środka transportu zalecanego przez lekarza prowadzącego leczenie; 2) pomoc domowa, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w następstwie, którego przebywał w szpitalu przez okres, co najmniej 6 dni, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt pomocy domowej po zakończeniu hospitalizacji, do łącznej kwoty 300 zł w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; 3) opieka nad dziećmi, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w następstwie, którego przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 6 dni, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt opieki nad dziećmi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego do kwoty 200 zł za dzień, maksymalnie do 3 dni w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie realizowane jest na wniosek Ubezpieczonego i na podstawie pisemnej zgody Ubezpieczonego oraz w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma żadnej osoby, która mogłaby zapewnić opiekę nad dziećmi; 4) opieka nad zwierzętami, jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w następstwie, którego przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 6 dni, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt opieki nad zwierzętami w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego do kwoty 150 zł za dzień, maksymalnie do 3 dni w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; 5) medyczne usługi informacyjne za pośrednictwem Centrum Assistance Ubezpieczony uzyska: 8

9 a) informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce przepisów, b) informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji), c) informacje o aptekach na terenie całego kraju, w tym adresy, godziny pracy i numery telefonów, d) informacje o rekomendowanych placówkach medycznych na terenie kraju, e) informacje o rekomendowanych placówkach diagnostycznych, f) informacje o rekomendowanych placówkach rehabilitacyjnych i sanatoryjnych, g) informacje o rekomendowanych placówkach lecznictwa zamkniętego. Zgłoszenie roszczenia. Ustalenie wysokości i realizacja świadczenia W przypadku zakresu I (ryzyko utraty pracy) zgłoszenie roszczenia i ustalenie wysokości świadczenie i jego wypłata odbywa się według trybu określonego w ust. 2-6 niniejszego paragrafu. 2. Datą zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową jest data zarejestrowania się Ubezpieczonego, jako bezrobotnego we właściwym urzędzie. 3. Wniosek o wypłatę świadczenia składany jest do Ubezpieczyciela w terminie do 14 dni od dnia uzyskania przez Ubezpieczonego statusu osoby bezrobotnej. 4. Do wniosku o wypłatę świadczenia dołączane są kopie, (na których Ubezpieczony złoży oświadczenie, że są zgodne z oryginałami) następujących dokumentów: 1) oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy i świadectwo pracy, lub 2) zaświadczenia o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej lub postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub odmowie jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości, 3) zaświadczenia właściwego urzędu potwierdzające zarejestrowanie Ubezpieczonego, jako bezrobotnego, 4) każdorazowo przed wypłatą świadczenia miesięcznego zaświadczenie z właściwego urzędu potwierdzające status bezrobotnego, 5) deklaracji zgody Ubezpieczonego (drugi egzemplarz dla Ubezpieczonego), 6) każdorazowo przed wypłatą świadczenia miesięcznego - zawiadomienie z Banku o wysokości należnej raty za dany miesiąc, 7) aktualnego wiążącego oświadczenia o ustaleniu wysokości miesięcznych opłat z tytułu użytkowania (eksploatacji) nieruchomości finansowanej kredytem i stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu lub nieruchomości będącej wyłącznie zabezpieczeniem spłaty kredytu wydanej przez odpowiedni podmiotu zarządzający tą nieruchomością, a w przypadku braku takiego oświadczenia potwierdzenia dokonania płatności z tego tytułu za 3 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc, w którym następuję złożenie wniosku o wypłatę świadczeń miesięcznych, (przelewy, wyciąg z rachunku itp.), 8) rachunków z tytułu zużycia energii elektrycznej, zużycia gazu oraz rachunków z tytułu opłat związanych z telefonem stacjonarnym zarejestrowanym pod adresem tej nieruchomości, o której mowa w pkt 7 powyżej z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym następuję złożenie wniosku o wypłatę świadczeń miesięcznych, a w przypadku braku rachunków potwierdzenia dokonania płatności za te miesiące (przelewy, wyciąg z rachunku itp.), 9) umowy kredytu lub odpisu księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, 10) inne dokumenty określone w postanowieniach dodatkowych lub odmiennych wprowadzonych do umowy ubezpieczenia lub w piśmie, o którym mowa w 12 ust Ubezpieczyciel po uznaniu roszczenia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczenia rozpoczyna wypłatę Ubezpieczonemu świadczeń miesięcznych. 6. Świadczenia miesięczne wypłacane są w okresie świadczenia począwszy od dnia zarejestrowania się Ubezpieczonego, jako bezrobotnego, do dnia zawarcia nowego stosunku pracy lub podjęcia działalności gospodarczej, przy czym ilość wypłaconych świadczeń miesięcznych nie może być większa niż 12. 9

10 11 1. W przypadku zakresu II (ryzyko całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu), w razie powstania zdarzenia, mogącego powodować odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Ubezpieczony obowiązany jest do: 1) niezwłocznego (w ciągu 24 godzin) zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń, 2) niezwłocznego zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, 3) poddania się badaniu przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela, celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała. Koszt takich badań pokrywa Ubezpieczyciel. 2. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawowe informacje: 1) dane Ubezpieczającego, 2) dane Ubezpieczonego, 3) datę zdiagnozowania choroby, 4) datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności zaistnienia wypadku, 5) dane świadków zdarzenia, o ile są w jego posiadaniu. 3. W przypadku zakresu II (assistance medycznego) w razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony obowiązany jest skontaktować się z Centrum Assistance (adres, numer telefonu podany jest w umowie ubezpieczenia) i przekazać następujące informacje: 1) dane Ubezpieczającego, 2) imię i nazwisko Ubezpieczonego, 3) adres zamieszkania Ubezpieczonego, 4) okres odpowiedzialności, 5) krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, 6) numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego. 4. W razie powstania zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, Ubezpieczony, na wniosek Centrum Assistance, zobowiązany jest przedstawić lekarzom Centrum Assistance posiadane: zaświadczenia medyczne, skierowania, zwolnienia lekarskie, dokumenty medyczne, recepty, a także oryginały rachunków lub faktur i dowody ich zapłaty. 5. Do zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową należy dołączyć poniższe podstawowe dokumenty: 1) raporty policyjne dotyczące zdarzenia, o ile zostały sporządzone i są w posiadaniu Ubezpieczonego - dotyczy nieszczęśliwego wypadku, 2) posiadane zaświadczenia lekarskie opisujące rodzaj i rozległość obrażeń oraz zawierające dokładną diagnozę, 3) posiadane zaświadczenia lekarskie opisujące proces leczenia oraz zawierające dokładną diagnozę, 4) posiadane zaświadczenia szpitalne związane z wypadkiem, chorobą, kartę informacyjną ze szpitala, 5) kopię prawa jazdy i odpowiednich uprawnień, kopię dowodu rejestracyjnego - dotyczy wypadku komunikacyjnego, 6) w przypadku całkowitej niezdolności do pracy: a) zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej, b) decyzję wydaną przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uznające Ubezpieczonego za całkowicie niezdolnego do pracy 7) inne dokumenty określone w postanowieniach dodatkowych lub odmiennych wprowadzonych do umowy ubezpieczenia lub w piśmie, o którym mowa w 12 ust Ubezpieczyciel może na swój koszt, kierować Ubezpieczonego na badania lekarskie z częstotliwością uzasadnioną względami medycznymi. 7. Ubezpieczyciel może wystąpić do zakładów opieki zdrowotnej, które udzielały świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu, za pośrednictwem lekarza upoważnionego przez Ubezpieczyciela, z żądaniem przekazania 10

11 informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją danych o jego stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, 8. Wystąpienie Ubezpieczyciela o informację, o której mowa w ust. 7, wymaga pisemnej zgody Ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego Wszelkie wymagane dokumenty oraz informacje powinny być sporządzane w formie ustalonej w umowie ubezpieczenia. 2. Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu roszczenia w ramach zakresu I i II może zostać uzupełniony w piśmie, o którym mowa w ust Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 4. W przypadku powzięcia przez Ubezpieczyciela nowych informacji mających związek z ustaleniem zasadności zgłaszanych roszczeń lub wysokości świadczenia, Ubezpieczyciel w terminie siedmiu dni od daty powzięcia dodatkowych informacji, pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia świadczenia. 5. Ustalenie zasadności świadczeń następuje na podstawie przedłożonych dokumentów, jednakże Ubezpieczyciel ma prawo do ich weryfikacji i zasięgania opinii specjalistów. 6. Ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie na podstawie uznania roszczenia, po uprzednim przeprowadzeniu własnego postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości świadczenia, zawartej z Ubezpieczonym ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 7. Świadczenie może być wypłacone przelewem na rachunek wskazany we wniosku o wypłatę świadczenia. 8. Świadczenia wypłacane są w złotych polskich. W przypadku kredytów udzielanych w walutach obcych dla obliczenia świadczenia miesięcznego przyjmuje się kurs tych walut właściwy dla spłaty kredytu na dzień wymagalności niezapłaconej raty spłaty kredytu. 9. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu roszczenia. 10. Jeżeli w terminie określonym w ust. 9 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu roszczenia. 11. Jeżeli w terminie określonym w ust. 9 lub 10 Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części w powyższym terminie. 12. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, w terminie określonym w ust. 9 lub 10, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz poucza o możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela albo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 13. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty świadczenia lub z wysokością przyznanego świadczenia, może w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zgłosić na piśmie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela. 14. Poza trybem odwoławczym przewidzianym w ust. 12 i 13 Ubezpieczający, Ubezpieczony może zgłaszać skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jako podmiotu posiadającego ustawowe kompetencje w zakresie ich rozpatrywania. 11

12 15. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty świadczenia lub z wysokością przyznanego świadczenia może dochodzić roszczeń na drodze sądowej bez zachowania trybu określonego w ust. 12 i 13. Wyłączenia odpowiedzialności 1. W przypadku zakresu I (ryzyko utraty pracy) odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy: 13 1) rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w drodze porozumienia stron, 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w okresie od dnia podpisania deklaracji zgody do dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową z uwzględnieniem okresu wyłączenia, o którym mowa w ust. 2 3) w okresie od dnia podpisania deklaracji zgody do dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową z uwzględnieniem okresu wyłączenia, o którym mowa w ust. 2, zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej i wyrejestrowano działalność gospodarczą lub złożono wniosek o wyrejestrowanie działalności gospodarczej (dotyczy to osób, o których mowa w 2 pkt. 4, lit b i lit c, 4) w okresie od dnia podpisania deklaracji zgody do dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową z uwzględnieniem okresu wyłączenia, o którym mowa w ust. 2, został złożony do sądu wniosek o upadłość lub sąd ogłosił upadłość lub odmówił jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości (dotyczy to osób, o których mowa w 2 pkt. 4, lit c, 5) z Ubezpieczonym pracodawca rozwiązał stosunek pracy, kontrakt menedżerski lub stosunek służbowy bez wypowiedzenia, z winy Ubezpieczonego, w rozumieniu przepisów prawa pracy (Art. 52 Kodeksu pracy), 6) Ubezpieczonemu wygasła umowa o pracę zawarta na czas określony, 7) Ubezpieczony, przed wypłatą świadczenia miesięcznego nie dostarczył zaświadczenia z właściwego urzędu potwierdzające status bezrobotnego w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczenia miesięcznego, 8) rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na wniosek Ubezpieczonego lub wskutek przejścia na emeryturę lub 9) rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło bez wypowiedzenia w związku z popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka utraty pracy, o którym mowa, w 3 pkt. 1 niniejszych OWU rozpoczyna się po upływie okresu wyłączenia, który wynosi: 1) 30 dniowy okres od dnia uruchomienia kredytu, po upływie, którego Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia na warunkach określonych w niniejszych OWU w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, 2) 30 dniowy okres od dnia podpisania deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia, po upływie, którego Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia na warunkach określonych w niniejszych OWU w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu, 3) 90 dniowy okres od dnia podpisania deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia, po upływie, którego Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia na warunkach określonych w niniejszych OWU w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu. 3. W przypadku ryzyka całkowitej niezdolności do pracy, ryzyka pobytu w szpitalu, assistance medyczne, Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z: 1) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, 2) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego, 3) wszelkich odpadów radioaktywnych, bądź materiałów wybuchowych, 4) związane z wszelkimi chorobami ujawnionymi i zdiagnozowanymi, bądź uszkodzeniami ciała istniejącymi przed datą przystąpienia do umowy ubezpieczenia, 5) chorób psychicznych, nerwic, stanów depresyjnych, 6) chirurgią plastyczną lub kosmetyczną, chyba, że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwych wypadków, 7) chorób przewlekłych, choroby zawodowej, 12

13 8) ciążą, porodem, poronieniem samoistnym lub sztucznym, 9) uprawiania sportu wyczynowego, sportu wysokiego ryzyka, 10) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnych środków, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy rozpoczyna się po upływie okresu wyłączenia, który wynosi 90 dni od dnia uruchomienia kredytu/ podpisania deklaracji zgody przez osobę przystępującą do ubezpieczenia. 5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu pobytu w szpitalu rozpoczyna się po upływie okresu wyłączenia, który wynosi: 1) 30 dni od dnia uruchomienia kredytu/podpisania deklaracji zgody, w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia w dniu uruchomienia kredytu lub w terminie do 30 dni od dnia uruchomienia kredytu, 2) 90 dni od podpisania deklaracji zgody, w przypadku osób przystępujących do ubezpieczenie po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu. 6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jego wiadomości, a o które zapytywał przed podpisaniem umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, i które Ubezpieczający był zobowiązany podać do wiadomości Ubezpieczyciela. 7. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jego wiadomości, a o które zapytywał przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych w niniejszych OWU. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za skutki okoliczności o zmianie, których Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela, w przypadku, gdy Ubezpieczony zaniechał tego obowiązku. Postanowienia końcowe Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron, w związku z umową ubezpieczenia powinny być, pod rygorem nieważności, składane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem poleconym, z wyłączeniem rejestrów ubezpieczonych, rejestrów ponownie ubezpieczonych, rejestrów korekt i rejestrów korygujących, które mogą być przekazywane drogą elektroniczną. 2. Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest zobowiązany zawiadamiać Ubezpieczyciela o każdorazowej zmianie siedziby lub adresu. Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony zmienił siedzibę lub adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciel skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, uważa się za doręczone i wywołujące skutki prawne od chwili, w której zostałoby doręczone, gdyby Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie zmienił siedziby lub adresu. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, z umowy ubezpieczenia. 4. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty pracy, całkowitej niezdolności do pracy i pobytu w szpitalu UP-7 Complex zostały zatwierdzone Uchwałą nr 52/2007 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia roku, zmienione Uchwałą nr 25/2008 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia roku, Uchwałą nr 33/2008 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia roku oraz Uchwałą nr 68/2009 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia r. 13

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy. Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania. Dokładny adres korespondencyjny

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy. Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania. Dokładny adres korespondencyjny miejscowość data Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy A. Informacje o Kredytobiorcy / Ubezpieczonym Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania Dokładny adres korespondencyjny PESEL _ Nr

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100027039037 EDU-A/P numer 031839

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100025287414 EDU-A/P numer 0022 potwierdzająca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036374593 EDU-A/P numer 042977

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100027047923 EDU-A/P numer 031887

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036508128 EDU-A/P numer 043986

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. ROK SZKOLNY 2016 / Koninie.

EDU PLUS. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. ROK SZKOLNY 2016 / Koninie. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. w. Koninie. wwwww. EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036176941 EDU-A/P numer 041271

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA KARTA PRODUKTU Przedsiębiorstwo: 1. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, numer zezwolenia na wykonywanie działalności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas Warunki ubezpieczenia WARUNKI UBEZPIECZENIA SKŁADKI W RAZIE UTRATY PRACY SPOKOJNY CZAS USUP/NPER/1/2009 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000018 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: DZP Projekt UMOWA

Znak Sprawy: DZP Projekt UMOWA - 1 - Postępowanie nr SZPZLO/ 28 /ZP/P/2015 Znak Sprawy: DZP.26.1.28.2015 Projekt UMOWA Załącznik nr 5 do SIWZ DATA ZAWARCIA ZAMAWIAJĄCY REPREZENTOWANY PRZEZ: LUCYNA HRYSZCZYK - DYREKTOR NUMER UMOWY WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKO-POLISA NR WARIANT PODSTAWOWY

WNIOSKO-POLISA NR WARIANT PODSTAWOWY WNIOSKO-POLISA NR WARIANT PODSTAWOWY Niniejszy dokument Wniosko-Polisy stanowi wniosek o zawarcie, oraz po złożeniu zgodnych oświadczeń Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego stanowi potwierdzenie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo