POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW"

Transkrypt

1 POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW KESRA NERMEND, ANDRZEJ KUCIŃSKI Streszczenie Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie ma ju za sob 20 lat swego funkcjonowania. Kiedy przed dwudziestu laty tworzył si polski rynek kapitałowy trudno było przypuszcza, e Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie stanie si liderem w ród giełd rodkowoeuropejskich, a co wi cej, e b dzie ona znacz cym graczem w Europie. W artykule przedstawiono rozwa ania dotycz ce pozycji Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów, a w szczególno ci na tle krajów Europy rodkowej. Rozwa aniom towarzyszy hipoteza, i rosn ca liczba notowanych spółek, wzrost kapitalizacji, rosn cy wolumen obrotów determinuje pozycj mi dzynarodow Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie, a tak e zwi ksza zakres oddziaływania i jej znaczenie w regionie. Słowa kluczowe: giełda papierów warto ciowych, kapitalizacja rynkowa giełdy papierów warto- ciowych 1.Wprowadzenie Byłe kraje socjalistyczne Europy rodkowo-wschodniej, w tym Polska, maj za sob okres burzliwych przemian społeczno-gospodarczych. W ich nast pstwie system gospodarki z centralnie kierowanej został zast piony modelem wolnorynkowym. Jak si dzisiaj okazuje, nieodzownym elementem tych przemian było reaktywowanie narodowych giełd papierów warto ciowych, które po kilkudziesi cioletniej przerwie na nowo rozpocz ły swoj działalno. Powstanie narodowych rynków kapitałowych nadało byłym krajom socjalistycznym now to samo. Bez w tpienia transformacja gospodarcza Polski, jak i innych krajów Europy rodkowo-wschodniej byłaby niemo liwa bez sprawnie funkcjonuj cego i dobrze wykształconego rynku kapitałowego. St d giełda papierów warto ciowych w krajach Europy rodkowo-wschodniej to przede wszystkim symbol przemian społeczno-gospodarczych, ale tak e naturalna cz panuj cego systemu gospodarczego. Rynek kapitałowy, a w ramach niego funkcjonuj ca giełda papierów warto ciowych, w gospodarce rynkowej stanowi zasadniczy jej komponent. Tym samym rynek kapitałowy odgrywa istotn rol w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki pełni c w niej m.in. funkcj alokacyjn, mobilizacyjn, transformacyjn oraz oceny kapitału. Rynek kapitałowy umo liwia przede wszystkim przedsi biorstwom pozyska kapitał niezb dny w ich działalno ci transformuj c oszcz dno ci w kapitał, inwestorom dokonywa efektywnej alokacji kapitału w ró ne sektory, dziedziny gospodarki. Przy czym efektywn alokacj kapitału powinien poprzedza proces mobilizacji na tyle

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, sprawny, aby mógł on osi gn relatywnie wysoki poziom koncentracji. Jednocze nie procesowi temu towarzyszy powinna zwi kszona liczba potencjalnych uczestników rynku, która sprzyja rozło eniu ryzyka inwestycyjnego na szerszy kr g osób i podmiotów. Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie pozycji Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów, a w szczególno ci na tle krajów Europy rodkowej. Ma to na celu zweryfikowa pogl d na temat tego, czy Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie zajmuje pozycj lidera w ród giełd rodkowoeuropejskich. Rozwa aniom towarzyszy hipoteza, i rosn ca liczba notowanych spółek, wzrost kapitalizacji, rosn cy wolumen obrotów determinuje pozycj mi dzynarodow Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie, a tak e zwi ksza zakres oddziaływania i jej znaczenie w regionie. W tym celu przedstawiono zasadnicze charakterystyki ilo ciowe (absolutne i wzgl dne) opisuj ce narodowe giełdy papierów warto ciowych poszczególnych krajów europejskich, a tak e ukazano na ich tle pozycj GPW w Warszawie. 2. Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie ma ju za sob 20 lat funkcjonowania, i z tej perspektywy nale y uzna, e nale y ona do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijaj cych si rynków kapitałowych. Bezspornym jest, i GPW w Warszawie z nic nieznacz cego rynku kapitałowego w Europie wyrosła na regionalnego lidera. Odbudowa polskiego rynku kapitałowego zbiegła si z procesem gruntownych przemian społeczno-gospodarczych, które miały miejsce po 1989 roku. Pocz tki rynku kapitałowego w Polsce nie nale ały do łatwych, a główne jego problemy wynikały przede wszystkim z niedostatecznego poziomu wiedzy, wiadomo ci na temat mechanizmów rynkowych. Bez w tpienia nale y uzna, i w procesie tworzenia rynku kapitałowego, w tym giełdy papierów warto ciowych istotn rol odegrało pa stwo. Uchwalono ustawy, wydano rozporz dzenia, powołano instytucje organizuj ce oraz nadzoruj ce rynek kapitałowy, a wszystko to na wzór i w oparciu o standardy funkcjonuj ce w krajach wysoko rozwini tych Europy Zachodniej [2, s. 40]. Polska giełda w pocz tkowej fazie rozwoju była silnie zwi zana z procesem prywatyzacji, a nast pnie jej wysiłki zostały skoncentrowane na wprowadzaniu nowych instrumentów inwestycyjnych, czy te próbie jej umi dzynarodowienia. Ostatnie jej działania zwi zane były z uruchomieniem alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect, uruchomieniem platformy transakcyjnej dla obrotu obligacjami rynku Catalyst, a tak e procesem upublicznienia samej GPW w Warszawie. Przez cały okres swego istnienia giełda papierów warto ciowych podlegała ci głym zmianom i dynamicznemu rozwojowi [6, s ]. A zatem o rozwoju Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie mo e wiadczy rosn ca jej kapitalizacja, przez któr nale y rozumie warto rynkow wszystkich notowanych papierów warto ciowych na giełdzie papierów warto ciowych [7, s. 104]. Na wykresie numer 1 zamieszczono informacje na temat poziomu kapitalizacji GPW w Warszawie oraz warto ci indeksu WIG. Z zamieszczonych informacji wynika, i kapitalizacja spółek krajowych na GPW zwi kszyła si z ,81 mln Euro w 2000 roku do ,45 mln Euro na koniec pierwszego półrocza 2011 roku. Oznacza to, e warto rynkowa GPW w Warszawie zwi kszyła si ponad czterokrotnie w stosunku do jej warto z 2000 roku, przy czym najbardziej dynamiczny przyrost kapitalizacji przypada na lata

3 152 Kesra Nermend, Andrzej Kuci ski Pozycja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów Wzrost warto ci rynkowej warszawskiego parkietu to przede wszystkim efekt rosn cej liczby spółek oraz wynik wzrostu warto ci rynkowej notowanych spółek. Z zamieszczonego rysunku wida wyra ny wpływ wycen rynkowych spółek mierzony poziomem indeksu giełdowego WIG. Poza tym wida wyra nie, i w czasach nienajlepszej koniunktury giełdowej (bessa ) warto rynkowa kapitalizacji GPW w Warszawie uległa znacznemu obni eniu, z kolei w czasie odreagowania spadków jej dynamicznemu wzrostowi , , , , , , , , , , , , * 0 kapitalizacja rynkowa GPW w Warszawie w mln Euro warto indesku WIG Wykres 1. Kapitalizacja GPW w Warszawie oraz warto indeksu giełdowego WIG 2011* warto indeksu WIG oraz kapitalizacja rynkowa GPW w Warszawie na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3, 11].Nale y wyra nie podkre li, i powrót do warto ci rynkowej warszawskiej giełdy do tej z 2007 roku to przede wszystkim wynik dynamicznego przyrostu liczby notowanych spółek na GPW w Warszawie. Na wykresach nr 2 i 3 zamieszczono informacje na temat liczby notowanych spółek oraz liczby przeprowadzonych pierwszych ofert publicznych, a tak e na temat warto ci przeprowadzonych ofert IPO- Initial Public Offering.. Z wykresów wynika, i na przestrzeni ostatnich lat w sposób dynamiczny rosła liczba notowanych spółek na GPW w Warszawie, gdzie ich liczba wyznacza poziom rozwoju oraz wpływa na sposób postrzegania giełdy przez ich uczestników. Liczba notowanych spółek na warszawskim parkiecie na koniec pierwszego półrocza 2011 wynosiła 675, ich liczba zwi kszyła si trzykrotnie porównuj c j z t, która była na koniec 2000 roku. Z kolei z wykresu nr 3 wyra nie wida, i w ostatnich latach liczba debiutów giełdowych jest nieproporcjonalnie wi ksza ni ta, która miała miejsce w latach Na liczb debiutów miała wpływ zapewne panuj ca koniunktura na giełdzie. W czasach spowolnienia gospodarczego trudniej jest pozyska kapitał z giełdy, st d te i liczba debiutów giełdowych spada. Takim okresem był 2009 rok, gdzie nienajlepsza koniunktura przeło yła si na mniejsz liczb debiutów. Ponadto z ilustracji graficznej nr 3 wynika, i debiu-

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, tom giełdowym towarzyszy rosn ca warto ofert IPO. W 2010 roku udało si przeprowadzi pierwsze oferty publiczne na rekordow ich warto, któr oszacowano na mln Euro * liczba notowanych spółek Wykres 2. Liczba notowanych spółek na GPW w Warszawie 2011* liczba notowanych spółek na GPW w Warszawie na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3, 14, 18]. Giełd Papierów Warto ciowych w Warszawie oceni mo na analizuj c poziom realizowanych obrotów. Zasadniczym parametrem b d cym w zainteresowaniu uczestników rynku kapitałowego jest poziom jej płynno ci mierzony skal jej obrotów, bowiem płynno stanowi jedn z podstawowych miar branych pod uwag przy ocenie giełdowego rynku akcji [1, s. 42]. Z analizy warto obrotów giełdowych (wykres 4) wynika, e poziom obrotów na warszawskiej giełdzie wzrósł z 21053,5 mln Euro w 2000 roku do 59726,7 mln Euro w 2010 roku. A wi c w analizowanym okresie roczna warto obrotów zwi kszyła si prawie trzykrotnie. Jednak e analizuj c warto ci obrotów w okresie nale y wyra nie wyró ni dwa podokresy, które ró niły si odmienn dynamik obrotów. W pierwszym z tych podokresów (tj. lata ) wida, i poziom obrotów istotnie malał, w tym czasie mieli my do czynienia z globalnym spowolnieniem gospodarczym, a co za tym idzie nienajlepsz koniunktur giełdow, która miała bezpo rednie przeło enie na obni enie poziomu obrotów. W drugim podokresie (tj ) wida, i poziom obrotów wyra nie si zwi kszył.

5 154 Kesra Nermend, Andrzej Kuci ski Pozycja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów * 0 liczba przeprowadzonych IPO warto przeprowadzonych IPO w mln Euro Wykres 3. Liczba oraz warto przeprowadzonych ofert IPO na GPW w Warszawie (mln Euro) 2011* liczba oraz warto przeprowadzonych IPO na GPW Warszawie na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3] , , , , , , , , ,5 8308,4 8776, , * warto transakcji na rynku akcji w mln Euro Wykres 4. Warto obrotów na GPW w Warszawie (mln Euro) 2011* warto obrotów na rynku akcji GPW Warszawie na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3].

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Zapewne wst pienie Polski do UE wpłyn ło na zwi kszone zainteresowanie zagranicznych inwestorów warszawsk giełd, a to przeło yło si na zwi kszony poziom obrotów. Nale y podkre li, i na GPW w Warszawie wyra nie kształtuje si rosn cy trend obrotów, a utrzymanie rosn cej dynamiki obrotów jest warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. 3. Kapitalizacja rynkowa giełd europejskich Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie na koniec 2010 roku zajmowała 9 miejsce pod wzgl dem kapitalizacji w ród rozpatrywanych giełd europejskich. Jest niekwestionowanym liderem w ród rynków Europy rodkowej. Niemniej jednak warto rynkowa GPW w Warszawie na tle najbardziej rozwini tych pa stw Europy pozostaje wci niewielka. Analizuj c poziom kapitalizacji giełd europejskich, wynika, i najwi ksz pod wzgl dem warto ci rynkowej giełd papierów warto ciowych jest giełda londy ska. Jej kapitalizacja na koniec I półrocza 2011 roku wynosiła ,40 (mln Euro). Niewiele mniejszym rynkiem pod wzgl dem kapitalizacji jest Nyse Euronext 1, której warto rynkowa na koniec I półrocza 2011 roku wynosiła ,00 (mln Euro). Rynkiem numer 3 jest Deutsche Börse z kapitalizacj rynkow przekraczaj c ,00 (mln Euro). Kapitalizacja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle najbardziej rozwini tych rynków kapitałowych Europy Zachodniej stanowi zaledwie 6,3% kapitalizacji giełdy London Stock Exchange, 6,5% kapitalizacji Nyse Euronext oraz 13% kapitalizacji Deutsche Börse. Najbardziej zbli on giełd do GPW w Warszawie na koniec I półrocza 2011 pod wzgl dem kapitalizacji jest giełda Oslo Børs (145,8% kapitalizacji GPW w Warszawie) oraz giełda CEESEG Vienna (62,5% kapitalizacji GPW w Warszawie). Z kolei rozpatruj c kapitalizacj GPW w Warszawie na tle giełd rodkowoeuropejskich (wykres 5) to warszawska giełda potwierdza pozycj lidera w regionie. Jej kapitalizacja przekracza poziom ł cznej kapitalizacji kilku giełd z regionu (Bratysława, Bukareszt, Sofia, Lublana, Praga, Budapeszt). Porównuj c kapitalizacj Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie z giełdami zaliczanymi do giełd rodkowoeuropejskich to wynika z nich, i na koniec I półrocza 2011 roku najmniejsz giełd w regionie była giełda Bratislava Stock Exchange, która stanowiła zaledwie 2,7% kapitalizacji GPW w Warszawie, a dalej w kolejno ci Bulgarian Stock Exchange 3,9%, CEESEG Ljubljana 4,2%, Bucharest Stock Exchange 9,4%, CEESEG Budapeszt 15,4%, CE- ESEG Prague 24,1%, CEESEG Vienna 62,5% kapitalizacji GPW w Warszawie. Z analizy tej wynika, i najwi ksz giełd rodkowoeuropejsk pod wzgl dem kapitalizacji rynkowej jest giełda w Warszawie, a jej pozycja wydaje si by niczym niezagro ona. Dystans jaki dzieli poszczególne giełdy regionu od giełdy warszawskiej jest znaczny i niezaprzeczalny, a najbardziej zbli on giełd do polskiej jest giełda wiede ska. 1 sojusz giełd z Pary a (Bourse de Paris), Brukseli (Bourse de Bruxelles), Amsterdamu (Amsterdam Exchanges) oraz Lizbony (Bolsa de Valores de Lisboae Porto).

7 156 Kesra Nermend, Andrzej Kuci ski Pozycja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów , , , , ,00 0, * Bratislava Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Bulgarian Stock Exchange CEESEG - Budapest CEESEG - Ljubljana CEESEG - Prague CEESEG - Vienna Warsaw Stock Exchange Wykres 5. Kapitalizacja GPW w Warszawie na tle giełd rodkowoeuropejskich (w mln Euro) 2011* kapitalizacja rynkowa giełd na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. 4. Liczba notowanych spółek na giełdach europejskich Liczba notowanych spółek na GPW w Warszawie determinuje poziom jej rozwoju. Im wi ksza liczba spółek jest notowana na giełdzie tym lepsza pozycja i wi kszy presti oraz lepsze postrzeganie rynku przez inwestorów i emitentów. Co wi cej o pozycji giełdy cz sto decyduje obecno spółek zagranicznych, st d im jest ich wi cej tym wi ksze znaczenie samej giełdy oraz tym bardziej atrakcyjny rynek dla inwestorów oraz emitentów. Analizuj c liczb spółek notowanych na poszczególnych giełdach europejskich wynika, i najwi cej z nich jest notowanych na hiszpa skiej giełdzie BME 2 (3288 na koniec I półrocza 2011 roku). Kolejne miejsce w tej statystyce zaj ła giełda w Londynie (2617), giełda Nyse Euronext (1133), NASDAQ OMX Nordic 3 (774), Deutsche Börse (758) oraz GPW w Warszawie (675). Warszawska giełda pod wzgl dem liczby notowanych spółek zajmuje pozycj niekwestionowanego lidera w ród giełd rodkowoeuropejskich (wykres 6). W całym analizowanym okresie liczba notowanych spółek była wi ksza ni na innych parkietach regionu, a ich liczba w analizowanym okresie dynamicznie rosła. Wynik GPW w Warszawie jest tym godny podkre lenia, i w przypadku kilku giełd regionu mieli my do czynienia z odpływem spółek. Sytuacja ta dotyczyła takich giełd jak Bratysława, Lublana, Praga, Wiede. 2 BME (Bolsas y Mercados Españoles) obejmuje giełd papierów warto ciowych w Madrycie (Bolsa de Madrid), Barcelonie (Bolsa de Barcelona), Bilbao (Bolsa de Bilbao) oraz Walencji (Bolsa de Valencia). 3 NASDAQ OMX Nornic obejmuje giełd papierów warto ciowych w Helsinkach, Kopenhadze, Sztokholmie, Islandii, Talinie, Rydze i Wilnie.

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, * Wykres 6. Pozycja GPW w Warszawie na tle giełd rodkowoeuropejskich pod wzgl dem liczby notowanych spółek 2011* kapitalizacja rynkowa giełd na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. 5. Płynno giełd europejskich Bratislava Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Bulgarian Stock Exchange CEESEG - Budapest CEESEG - Ljubljana CEESEG - Prague CEESEG - Vienna Warsaw Stock Exchange Z punktu widzenia uczestników rynku kapitałowego wa na jest odpowied na pytanie, czy dany rynek charakteryzuje si odpowiedni płynno ci? Przez płynno rynku nale y rozumie łatwo zawierania transakcji na rynku, która stwarza mo liwo bezproblemowego wej cia lub wyj cia z inwestycji, przeprowadzenia transakcji przy małej rozpi to ci cen, a tak e koncentracji obrotów [16, s ]. Rynkowi mało płynnemu cz sto towarzyszy zwi kszony poziom podejmowanego ryzyka, gdy wraz ze zmniejszaniem si płynno ci wzrasta wra liwo ceny instrumentu finansowego, tym samym inwestorzy cz sto stroni od takich rynków. Płynno rynku mo na zmierzy na wiele sposobów [5, s. 110] wykorzystuj c do tego celu zarówno wielko ci bezwzgl dne jak i wska niki wzgl dne [15, s. 93]. Do wska ników bezwzgl dnych umo liwiaj cych analiz porównawcz poszczególnych rynków kapitałowych, a tak e pozwalaj cych opisa poziom ich rozwoju mo na zaliczy wolumen oraz warto obrotu, za do wska ników wzgl dnych m.in. wska nik koncentracji oraz wska niki płynno ci [8, s ]. Najwi kszym europejskim rynkiem pod wzgl dem warto ci obrotów jest London Stock Exchange, który zaj ł pozycj lidera w całym badanym okresie. Równie licz cymi si rynkami pod wzgl dem warto ci realizowanych obrotów s paneuropejska giełda Nyse Euronext, giełda niemiecka Deutsche Börse, giełda włoska Borsa Italiana oraz giełda hiszpa ska BME Spanish Exchange. Je eli chodzi o polsk giełd to na koniec I półrocza 2011 roku pod wzgl dem zrealizowanych obrotów uplasowała si ona na 9 miejscu w ród wszystkich rozpatrywanych giełd europejskich. Porównanie GPW w Warszawie z najwi kszymi giełdami w Europie wypada bardzo

9 158 Kesra Nermend, Andrzej Kuci ski Pozycja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów niekorzystnie. Porównuj c warto obrotów na warszawskiej giełdzie z warto ci obrotów londy skiej giełdy to stanowi one zaledwie 3,3% ich warto ci. Z kolei z ilustracji graficznej przedstawiaj cej zestawienie wielko ci obrotów akcjami dla giełd rodkowoeuropejskich (wykres 7) wynika, i GPW w Warszawie pod wzgl dem obrotów umocniła swoj pozycj, co wi cej, nie tylko odrobiła dystans dziel cy giełd warszawsk od giełdy wiede skiej, ale ostatecznie j wyprzedziła, zajmuj c pozycj lidera w zakresie warto ci obrotów akcjami. Ten fakt traci nieco na znaczeniu, je eli wzi pod uwag skal obrotów warszawskiej giełdy i przyrównuj c j do na najbardziej rozwini tych rynków kapitałowych Europy Zachodniej. Analizuj c warto obrotów w grupie giełd rodkowoeuropejskich zauwa alne jest zjawisko malej cych obrotów dla wi kszo ci analizowanych giełd. Wydaje si, i temu trendowi nie poddała si warszawska giełda. W analizowanym okresie na GPW w Warszawie wyodr bni mo na okresy, w których warto obrotów akcjami uległa istotnemu zwi kszeniu , , , , ,0 0, * Warsaw Stock Exchange CEESEG - Vienna CEESEG - Prague CEESEG - Ljubljana CEESEG - Budapest Bulgarian Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Bratislava Stock Exchange Wykres 7. Pozycja GPW w Warszawie na tle giełd rodkowoeuropejskich pod wzgl dem wielko ci obrotów 2011* wielko obrotów na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. Z analizy warto ci obrotów wyra nie wida, jaki dystans dzieli poszczególne rynki giełdowe mi dzy sob. Analiza płynno ci rynku mo e by uzupełniona o miar wzgl dn b d ca relacj warto ci obrotów do kapitalizacji. Wska nik płynno ci pozwala uchwyci szybko przemieszcze kapitałowych na danym rynku, a jednocze nie oceni poziom rozwoju, dojrzało ci rynku. Warto wska nika powy ej poziomu 60% uwa a si za tak jej wielko, która mo e wiadczy

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, o dojrzało ci rynku [13, s. 145]. A zatem miara ta mo e by u ytecznym narz dziem w analizie aktywno ci rynków kapitałowych, a tak e w ocenie poziomu rozwoju poszczególnych rynków. Z analizy wska nika płynno ci wynika, i najwi ksz płynno ci charakteryzuj si giełdy: włoska, niemiecka, hiszpa ska, a tak e londy ska i paneuropejski rynek Nyse Euronext, Nasada OMX Nornic. Wska niki za lata dla wymienionych powy ej giełd wiadcz o wysokim poziomie ich rozwoju. Na tym tle giełda warszawska wygl da do słabo, gdy daleko jest do wspomnianego wcze niej poziomu 60%, cho nale y zaznaczy, e s równie takie rynki jak Luxembourg Stock Exchange, Malta Stock Exchange, czy te Bratislava Stock Exchange, dla których wska nik płynno ci cz sto nie przekracza 2%. Warsaw Stock Exchange CEESEG - Vienna CEESEG - Prague CEESEG - Ljubljana CEESEG - Budapest Bulgarian Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Bratislava Stock Exchange 0,00% 40,00% 80,00% 120,00% 160,00% * Wykres 8. Pozycja GPW w Warszawie na tle giełd rodkowoeuropejskich pod wzgl dem wska nika obrotów 2011* wska nik obrotów na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. Wska nik płynno ci GPW w Warszawie na tle giełd Europy rodkowej wygl da do umiarkowanie, gdy jak wynika z ilustracji graficznej (wykres nr 8) mo na wskaza bardziej płynne rynki regionu, tj. giełd w Budapeszcie, Pradze oraz w Wiedniu. Wska nik płynno ci dla warszawskiej giełdy w analizowanym okresie oscylował rednio na poziomie 40%. Najwy szym wska nikiem płynno ci w ród giełd regionu charakteryzowała si giełda w gierska CEESEG Budapest oraz giełda czeska CEESEG Prague. Płynno rynku oceni mo na równie wykorzystuj c wska nik koncentracji, który najcz - ciej jest liczony jako suma udziałów procentowych dla pi ciu najbardziej płynnych spółek. In-

11 160 Kesra Nermend, Andrzej Kuci ski Pozycja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów formuje on o koncentracji obrotów na giełdzie papierów warto ciowych, jego warto porusza si w przedziale [0 1], gdzie im warto wska nika jest bli sza jedno ci, tym obroty na giełdzie koncentruj si na niewielkiej grupie spółek i odwrotnie, im jest on ni szy tym obroty bardziej równomiernie rozkładaj si pomi dzy wszystkie notowane spółki. Warto wska nika koncentracji, która przekracza poziom 0,6 mo e zagra a płynno ci rynku giełdowego [7, s ], [13, s. 133]. Z analizy wska nika koncentracji wynika, i do najbardziej dojrzałych rynków, dla których poziom koncentracji obrotu na pi ciu najbardziej płynnych spółkach nie przekraczał poziomu 40% zaliczy mo na giełd niemieck Deutsche Börse, londy sk London Stock Exchange, czy te jeden z rynków NYSE Euronext Paris, NASDAQ OMX Nordic Stockholm. Z kolei wska nik koncentracji dla GPW w Warszawie w analizowanym okresie oscyluje rednio w granicach 50%, co na tle giełd regionu wygl da bardzo dobrze. Zbli one wska niki do warszawskiej giełdy prezentuje jedynie giełda w Wiedniu, pozostałe rynki regionu wyra nie odstaj i wskazuj na du koncentracj obrotu na kilku du ych spółkach. 6. Initial Public Offering na giełdach europejskich Poziom rozwoju rynku, jego dynamik, atrakcyjno okre la nie tylko poziom kapitalizacji giełdy papierów warto ciowych, warto obrotów, liczba notowanych spółek, czy te wska niki płynno ci, ale równie liczba przeprowadzonych ofert publicznych (IPO -Initial Public Offering). Pod wzgl dem liczby pierwszych ofert publicznych niekwestionowanym liderem w tym zakresie była giełda londy ska. W latach na London Stock Exchange wprowadzono ł cznie 562 spółki. Drugim rynkiem pod wzgl dem liczby przeprowadzonych ofert publicznych była GPW w Warszawie, na której w latach zadebiutowało 347 spółek, z kolei rynkiem numer 3 była Nyse Euronext z liczb 233 spółki. Nale y w tym miejscu podkre li do siln pozycj GPW w Warszawie, która jest nie tylko liderem w ród krajów Europy rodkowej, ale tak e rynkiem plasuj cym si w pierwszej trójce giełd pod wzgl dem liczby debiutów w Europie. Z kolei analizuj c warto przeprowadzonych ofert to najwi ksze z nich przeprowadzano na giełdzie londy skiej oraz Nyse Euronext. Warto ofert publicznych na giełdzie londy skiej w latach oszacowano na , 00 mln Euro, za na Nyse Euronext na kwot ,00 mln Euro. Na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie warto ci pierwszych emisji wyniosła 9 927,00 mln Euro. 7. Podsumowanie Poziom rozwoju poszczególnych rynków kapitałowych decyduje cz sto o sile gospodarczej danego pa stwa. Rynek kapitałowy odgrywa istotn rol w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki pełni c w niej m.in. funkcj alokacyjn, mobilizacyjn, transformacyjn oraz oceny kapitału. Z podj tej w artykule analizy wynika, i rynek kapitałowy w Polsce znajduje si w fazie dynamicznego rozwoju. Z zamieszczonych statystyk dotycz cych liczby notowanych spółek, kapitalizacji, wolumenu obrotów, a tak e wska ników płynno ci oraz koncentracji obrotów wynika, i Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie umacnia swoj pozycj na tle giełd europejskich zwi kszaj c swój zakres oddziaływania i swe znaczenie w regionie. Warszawska giełda stała si niekwestionowanym liderem w ród giełd rodkowoeuropejskich, bior c pod uwag chocia by poziom kapitalizacji, poziom obrotów, liczb spółek na niej notowa-

12 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, nych. Jednak e porównuj c pozycj GPW w Warszawie wzgl dem najbardziej rozwini tych rynków Europy Zachodniej to nale y uzna, i jest ona europejskim redniakiem. Bior c pod uwag chocia by poziom kapitalizacji, warto obrotów to wida wyra nie, jaki dystans dzieli rodzimy rynek od rynków najbardziej dojrzałych. Nale y zaznaczy, i wzrost kapitalizacji, warto ci obrotów, liczby notowanych spółek oraz płynno ci przyczynia si do wzrostu znaczenia Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie, za warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce jest przede wszystkim znaczy wzrost poziomu obrotów na giełdzie, zwi kszenie warto ci kapitalizacji rynkowej giełdy oraz wzrost liczby spółek notowanych na giełdzie o du ej warto ci rynkowej. Bibliografia [1] Ciejpa-Znamirowski K., Ekonomiczne ograniczenia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin [2] Dmowski A., Prokopowicz D., Rynki finansowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa [3] FESE Federation of European Securities Exchanges Statistics & Market Research [ ]. [4] Finanse, bankowo i rynki finansowe, Pietrzak E., Markiewicz M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk [5] Finansowe rynki kapitałowe, Milo W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [6] Giełda za 20 lat automaty i centrum dla całego regionu, Parkiet, 9 10 kwiecie 2011, Nr 83. [7] Gruszczy ska-bro bar E., Funkcjonowanie Giełdy Papierów Warto ciowych, Materiały Dydaktyczne 202, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2007, s [8] Gruszy ska-bro bar E., Płynno jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Warto- ciowych w Warszawie w latach , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna 2010, Nr 1, s [9] Kulpaka P., Giełdy w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa [10] Marecki K., Podstawy finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa [11] Money.pl poral finansowy [ ]. [12] Ostrowska E., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk [13] Przybylska-Kapu ci ska W., Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wy szej, Nr 1, Bydgoszcz [14] Roczniki Giełdowe Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie [ ]. [15] Sieradzki R., Rynek akcji na GPW w Warszawie na tle innych krajów Unii Europejskiej. (za) krótka historia GPW, Nasz Rynek Kapitałowy 2006, Nr 12. [16] Sławi ski A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

13 162 Kesra Nermend, Andrzej Kuci ski Pozycja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów [17] The PriceWaterhouseCoopers IPO Watch Europe report covers national stock exchanges, IPO Watch Europe Annual Review , PricewaterhouseCoopers, [ ]. [18] WFE The World Federation of Exchanges [ ]. THE STANCE OF THE WARSAW STOCK EXCHANGE IN CONTRAST TO THE EUROPEAN TRADING FLOORS Summary The Warsaw Stock Exchange has already been operating for 20 years. When the Polish Capital Market was coming into existence twenty years ago it was hardly believable that the Warsaw Stock Exchange was going to be the leader of the Mid- European Stock Exchanges, even so, that it would be a crucial player in Europe. The article rises the subject of the stance of the Warsaw Stock Exchange in contrast to the other Mid-European trading floors, especially to those of the East European countries. In the article appears the thesis that the increasing trading volume influences the position of the Warsaw Stock Exchange and its effect and its rising importance in the region. Keywords: stock exchange, market capitalization of stock exchange Kesra Nermend Zakład Modelowania Systemów Instytut Informatyki w Zarz dzaniu Uniwersytet Szczeci ski Andrzej Kuci ski Zakład Rachunkowo ci i Zarz dzania Finansami Instytut Ekonomiczny Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

ROZWÓJ GPW W WARSZAWIE NA TLE GIEŁD EUROPEJSKICH

ROZWÓJ GPW W WARSZAWIE NA TLE GIEŁD EUROPEJSKICH , 63 77 JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING, 63 77 ROZWÓJ GPW W WARSZAWIE NA TLE GIEŁD EUROPEJSKICH Marta Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oparte na wolumenie

Wskaźniki oparte na wolumenie Wskaźniki oparte na wolumenie Łukasz Bąk Wrocław 2006 1 Wolumen Wolumen reprezentuje aktywność inwestorów krótko- i długoterminowych na rynku. Każda jednostka wolumenu jest wynikiem działania dwóch osób

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

Oferty portalu. Statystyki wejść w oferty wózków widłowych na tle ofert portalu w latach 2011-2014 oraz I kw.2015 r. 2011 2012 2013 2014 I kw.

Oferty portalu. Statystyki wejść w oferty wózków widłowych na tle ofert portalu w latach 2011-2014 oraz I kw.2015 r. 2011 2012 2013 2014 I kw. 1 kwartał 215 rok Oferty portalu Dane na przedstawionym wykresie pokazują kolejne etapy wzrostu zainteresowania ofertami, które publikowane są na portalu. W 214 roku, w stosunku do pierwszego roku działalności

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, 103 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, Plan prezentacji 1. Strategia Lizbońska plany a wykonanie 2. Integracja rynków kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW. 2013 R. PAŹDZIERNIK 2013 R. Grupa GPW w III kw. 2013 r. Wzmacnianie międzynarodowej pozycji GPW Zakup udziałów w Aquis Exchange Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Kwiecień 2012 r.

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Kwiecień 2012 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Domu Maklerskiego nr 39/2012 podjętej w trybie głosowania pisemnego Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Dom Maklerski BZ WBK

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych Open Access Library Volume 2 211 12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych 12.1 Wyznaczanie relacji diagnostycznych w badaniach ultrad wi kowych

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXII

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXII SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXII Systemy oparte na wska nikach technicznych cz.2 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW GPW wiodąca Giełda Europy Środkowo-Wschodniej I kw. 2011 r.: międzynarodowa ekspansja i bardzo dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej

Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej Ewa Krawczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej Wstęp Celem opracowania jest określenie miejsca Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ GIEŁD PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W EUROPIE

KONKURENCYJNOŚĆ GIEŁD PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W EUROPIE ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 209, 2007 Ew a F e d e r KONKURENCYJNOŚĆ GIEŁD PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W EUROPIE 1. Wstęp Integracja gospodarcza Unii Europejskiej jest integracją rynkową

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM)

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) MAPA INWESTYCJI Jeśli będziesz miał zamiar pojechać samochodem z Warszawy do Paryża, z pewnością skorzystałbyś z mapy lub bardziej nowocześnie z nawigacji GPS. Z pewnością nie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Bartłomiej Wietrak 1 1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok IV Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU GIEŁDOWEGO NA TLE SYTUACJI GIEŁD EUROPEJSKICH W XXI WIEKU

ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU GIEŁDOWEGO NA TLE SYTUACJI GIEŁD EUROPEJSKICH W XXI WIEKU WIESŁAWA PRZYBYLSKA KAPUŚCIŃSKA ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU GIEŁDOWEGO NA TLE SYTUACJI GIEŁD EUROPEJSKICH W XXI WIEKU Streszczenie: Opracowanie podejmuje tematykę rozwoju polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania Teresa Kutajczyk, WBiA OKE w Gdańsku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe Q3 2010

Ankieta IPO Watch Europe Q3 2010 Ankieta IPO Watch Europe Q3 2010 1 Spis treści 1 Aktywnośd na europejskich giełdach według wartości i liczby 3 2 Liczba debiutów 4 3 Wartośd IPO 5 4 Debiuty według rynków 6 5 Pięd największych IPO 7 6

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo.

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo. Konspekt lekcji Przedmiot: Informatyka Typ szkoły: Gimnazjum Klasa: II Nr programu nauczania: DKW-4014-87/99 Czas trwania zajęć: 90min Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 Konteneryzacja w Polsce Około 90% ładunków niemasowych na świecie jest przewoŝonych w kontenerach, trend ten będzie utrzymany: 1) Konteneryzacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/rynek-bankowy-czech-okazuje-sie-na-kry z Wszystko wskazuje na to, że rynek bankowy Czech okazuje się odporny na kryzys strefy euro. Z analizy struktury

Bardziej szczegółowo

Korekta jako formacja cenowa

Korekta jako formacja cenowa Korekta jako formacja cenowa Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady Korekta To ruch ceny na danym instrumencie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r.

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r. Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności Warszawa, 17 października 212 r. 2 STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38

Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 2 Analiz rynku Około 50% rynku kosmetycznego Uzbekistanu stanowią kosmetyki dekoracyjne i wyroby perfumeryjne. Reszta to

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors 30 września 2012 2 Streszczenie Sygnalizowana w poprzednim raporcie poprawa nastrojów na rynku przełożyła się na zachowanie indeksu Liv-ex Fine Wine 50 trzykrotnie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu.

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne Rok szkolny 00/0 tel. 050 38 39 55 www.medicus.edu.pl MATEMATYKA 4 FUNKCJA KWADRATOWA Funkcją kwadratową lub trójmianem kwadratowym nazywamy funkcję

Bardziej szczegółowo

Analiza CVP koszty wolumen - zysk

Analiza CVP koszty wolumen - zysk Analiza CVP koszty wolumen - zysk Na podstawie: W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009 1 Próg rentowności model w ujęciu księgowym 2 Analiza koszty wolumen zysk- CVP Cost

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kapitał walczy o GPW. Wpisany przez Paweł Pietkun

Kapitał walczy o GPW. Wpisany przez Paweł Pietkun Wiadomo już, którzy inwestorzy są zainteresowani kupieniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ministerstwo Skarbu Państwa będzie rozmawiać z czterema wiodącymi giełdami w Europie i USA. Wiadomo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r.

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. w zakresie zmian do procedowanego obecnie projektu Ustawy o efektywności energetycznej 1. Uzasadnienie proponowanych zmian legislacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Jak zachęcić polskie rodziny do oszczędzania? dr Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 242710 Temat: Środki na rozwój firmy, jak je pozyskać? - alternatywne źródła, praktyczne warsztaty 22-23 Czerwiec Warszawa, Centrum Konferencyjne Rondo 1,

Bardziej szczegółowo