POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW"

Transkrypt

1 POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW KESRA NERMEND, ANDRZEJ KUCIŃSKI Streszczenie Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie ma ju za sob 20 lat swego funkcjonowania. Kiedy przed dwudziestu laty tworzył si polski rynek kapitałowy trudno było przypuszcza, e Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie stanie si liderem w ród giełd rodkowoeuropejskich, a co wi cej, e b dzie ona znacz cym graczem w Europie. W artykule przedstawiono rozwa ania dotycz ce pozycji Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów, a w szczególno ci na tle krajów Europy rodkowej. Rozwa aniom towarzyszy hipoteza, i rosn ca liczba notowanych spółek, wzrost kapitalizacji, rosn cy wolumen obrotów determinuje pozycj mi dzynarodow Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie, a tak e zwi ksza zakres oddziaływania i jej znaczenie w regionie. Słowa kluczowe: giełda papierów warto ciowych, kapitalizacja rynkowa giełdy papierów warto- ciowych 1.Wprowadzenie Byłe kraje socjalistyczne Europy rodkowo-wschodniej, w tym Polska, maj za sob okres burzliwych przemian społeczno-gospodarczych. W ich nast pstwie system gospodarki z centralnie kierowanej został zast piony modelem wolnorynkowym. Jak si dzisiaj okazuje, nieodzownym elementem tych przemian było reaktywowanie narodowych giełd papierów warto ciowych, które po kilkudziesi cioletniej przerwie na nowo rozpocz ły swoj działalno. Powstanie narodowych rynków kapitałowych nadało byłym krajom socjalistycznym now to samo. Bez w tpienia transformacja gospodarcza Polski, jak i innych krajów Europy rodkowo-wschodniej byłaby niemo liwa bez sprawnie funkcjonuj cego i dobrze wykształconego rynku kapitałowego. St d giełda papierów warto ciowych w krajach Europy rodkowo-wschodniej to przede wszystkim symbol przemian społeczno-gospodarczych, ale tak e naturalna cz panuj cego systemu gospodarczego. Rynek kapitałowy, a w ramach niego funkcjonuj ca giełda papierów warto ciowych, w gospodarce rynkowej stanowi zasadniczy jej komponent. Tym samym rynek kapitałowy odgrywa istotn rol w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki pełni c w niej m.in. funkcj alokacyjn, mobilizacyjn, transformacyjn oraz oceny kapitału. Rynek kapitałowy umo liwia przede wszystkim przedsi biorstwom pozyska kapitał niezb dny w ich działalno ci transformuj c oszcz dno ci w kapitał, inwestorom dokonywa efektywnej alokacji kapitału w ró ne sektory, dziedziny gospodarki. Przy czym efektywn alokacj kapitału powinien poprzedza proces mobilizacji na tyle

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, sprawny, aby mógł on osi gn relatywnie wysoki poziom koncentracji. Jednocze nie procesowi temu towarzyszy powinna zwi kszona liczba potencjalnych uczestników rynku, która sprzyja rozło eniu ryzyka inwestycyjnego na szerszy kr g osób i podmiotów. Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie pozycji Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów, a w szczególno ci na tle krajów Europy rodkowej. Ma to na celu zweryfikowa pogl d na temat tego, czy Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie zajmuje pozycj lidera w ród giełd rodkowoeuropejskich. Rozwa aniom towarzyszy hipoteza, i rosn ca liczba notowanych spółek, wzrost kapitalizacji, rosn cy wolumen obrotów determinuje pozycj mi dzynarodow Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie, a tak e zwi ksza zakres oddziaływania i jej znaczenie w regionie. W tym celu przedstawiono zasadnicze charakterystyki ilo ciowe (absolutne i wzgl dne) opisuj ce narodowe giełdy papierów warto ciowych poszczególnych krajów europejskich, a tak e ukazano na ich tle pozycj GPW w Warszawie. 2. Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie ma ju za sob 20 lat funkcjonowania, i z tej perspektywy nale y uzna, e nale y ona do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijaj cych si rynków kapitałowych. Bezspornym jest, i GPW w Warszawie z nic nieznacz cego rynku kapitałowego w Europie wyrosła na regionalnego lidera. Odbudowa polskiego rynku kapitałowego zbiegła si z procesem gruntownych przemian społeczno-gospodarczych, które miały miejsce po 1989 roku. Pocz tki rynku kapitałowego w Polsce nie nale ały do łatwych, a główne jego problemy wynikały przede wszystkim z niedostatecznego poziomu wiedzy, wiadomo ci na temat mechanizmów rynkowych. Bez w tpienia nale y uzna, i w procesie tworzenia rynku kapitałowego, w tym giełdy papierów warto ciowych istotn rol odegrało pa stwo. Uchwalono ustawy, wydano rozporz dzenia, powołano instytucje organizuj ce oraz nadzoruj ce rynek kapitałowy, a wszystko to na wzór i w oparciu o standardy funkcjonuj ce w krajach wysoko rozwini tych Europy Zachodniej [2, s. 40]. Polska giełda w pocz tkowej fazie rozwoju była silnie zwi zana z procesem prywatyzacji, a nast pnie jej wysiłki zostały skoncentrowane na wprowadzaniu nowych instrumentów inwestycyjnych, czy te próbie jej umi dzynarodowienia. Ostatnie jej działania zwi zane były z uruchomieniem alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect, uruchomieniem platformy transakcyjnej dla obrotu obligacjami rynku Catalyst, a tak e procesem upublicznienia samej GPW w Warszawie. Przez cały okres swego istnienia giełda papierów warto ciowych podlegała ci głym zmianom i dynamicznemu rozwojowi [6, s ]. A zatem o rozwoju Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie mo e wiadczy rosn ca jej kapitalizacja, przez któr nale y rozumie warto rynkow wszystkich notowanych papierów warto ciowych na giełdzie papierów warto ciowych [7, s. 104]. Na wykresie numer 1 zamieszczono informacje na temat poziomu kapitalizacji GPW w Warszawie oraz warto ci indeksu WIG. Z zamieszczonych informacji wynika, i kapitalizacja spółek krajowych na GPW zwi kszyła si z ,81 mln Euro w 2000 roku do ,45 mln Euro na koniec pierwszego półrocza 2011 roku. Oznacza to, e warto rynkowa GPW w Warszawie zwi kszyła si ponad czterokrotnie w stosunku do jej warto z 2000 roku, przy czym najbardziej dynamiczny przyrost kapitalizacji przypada na lata

3 152 Kesra Nermend, Andrzej Kuci ski Pozycja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów Wzrost warto ci rynkowej warszawskiego parkietu to przede wszystkim efekt rosn cej liczby spółek oraz wynik wzrostu warto ci rynkowej notowanych spółek. Z zamieszczonego rysunku wida wyra ny wpływ wycen rynkowych spółek mierzony poziomem indeksu giełdowego WIG. Poza tym wida wyra nie, i w czasach nienajlepszej koniunktury giełdowej (bessa ) warto rynkowa kapitalizacji GPW w Warszawie uległa znacznemu obni eniu, z kolei w czasie odreagowania spadków jej dynamicznemu wzrostowi , , , , , , , , , , , , * 0 kapitalizacja rynkowa GPW w Warszawie w mln Euro warto indesku WIG Wykres 1. Kapitalizacja GPW w Warszawie oraz warto indeksu giełdowego WIG 2011* warto indeksu WIG oraz kapitalizacja rynkowa GPW w Warszawie na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3, 11].Nale y wyra nie podkre li, i powrót do warto ci rynkowej warszawskiej giełdy do tej z 2007 roku to przede wszystkim wynik dynamicznego przyrostu liczby notowanych spółek na GPW w Warszawie. Na wykresach nr 2 i 3 zamieszczono informacje na temat liczby notowanych spółek oraz liczby przeprowadzonych pierwszych ofert publicznych, a tak e na temat warto ci przeprowadzonych ofert IPO- Initial Public Offering.. Z wykresów wynika, i na przestrzeni ostatnich lat w sposób dynamiczny rosła liczba notowanych spółek na GPW w Warszawie, gdzie ich liczba wyznacza poziom rozwoju oraz wpływa na sposób postrzegania giełdy przez ich uczestników. Liczba notowanych spółek na warszawskim parkiecie na koniec pierwszego półrocza 2011 wynosiła 675, ich liczba zwi kszyła si trzykrotnie porównuj c j z t, która była na koniec 2000 roku. Z kolei z wykresu nr 3 wyra nie wida, i w ostatnich latach liczba debiutów giełdowych jest nieproporcjonalnie wi ksza ni ta, która miała miejsce w latach Na liczb debiutów miała wpływ zapewne panuj ca koniunktura na giełdzie. W czasach spowolnienia gospodarczego trudniej jest pozyska kapitał z giełdy, st d te i liczba debiutów giełdowych spada. Takim okresem był 2009 rok, gdzie nienajlepsza koniunktura przeło yła si na mniejsz liczb debiutów. Ponadto z ilustracji graficznej nr 3 wynika, i debiu-

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, tom giełdowym towarzyszy rosn ca warto ofert IPO. W 2010 roku udało si przeprowadzi pierwsze oferty publiczne na rekordow ich warto, któr oszacowano na mln Euro * liczba notowanych spółek Wykres 2. Liczba notowanych spółek na GPW w Warszawie 2011* liczba notowanych spółek na GPW w Warszawie na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3, 14, 18]. Giełd Papierów Warto ciowych w Warszawie oceni mo na analizuj c poziom realizowanych obrotów. Zasadniczym parametrem b d cym w zainteresowaniu uczestników rynku kapitałowego jest poziom jej płynno ci mierzony skal jej obrotów, bowiem płynno stanowi jedn z podstawowych miar branych pod uwag przy ocenie giełdowego rynku akcji [1, s. 42]. Z analizy warto obrotów giełdowych (wykres 4) wynika, e poziom obrotów na warszawskiej giełdzie wzrósł z 21053,5 mln Euro w 2000 roku do 59726,7 mln Euro w 2010 roku. A wi c w analizowanym okresie roczna warto obrotów zwi kszyła si prawie trzykrotnie. Jednak e analizuj c warto ci obrotów w okresie nale y wyra nie wyró ni dwa podokresy, które ró niły si odmienn dynamik obrotów. W pierwszym z tych podokresów (tj. lata ) wida, i poziom obrotów istotnie malał, w tym czasie mieli my do czynienia z globalnym spowolnieniem gospodarczym, a co za tym idzie nienajlepsz koniunktur giełdow, która miała bezpo rednie przeło enie na obni enie poziomu obrotów. W drugim podokresie (tj ) wida, i poziom obrotów wyra nie si zwi kszył.

5 154 Kesra Nermend, Andrzej Kuci ski Pozycja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów * 0 liczba przeprowadzonych IPO warto przeprowadzonych IPO w mln Euro Wykres 3. Liczba oraz warto przeprowadzonych ofert IPO na GPW w Warszawie (mln Euro) 2011* liczba oraz warto przeprowadzonych IPO na GPW Warszawie na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3] , , , , , , , , ,5 8308,4 8776, , * warto transakcji na rynku akcji w mln Euro Wykres 4. Warto obrotów na GPW w Warszawie (mln Euro) 2011* warto obrotów na rynku akcji GPW Warszawie na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3].

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Zapewne wst pienie Polski do UE wpłyn ło na zwi kszone zainteresowanie zagranicznych inwestorów warszawsk giełd, a to przeło yło si na zwi kszony poziom obrotów. Nale y podkre li, i na GPW w Warszawie wyra nie kształtuje si rosn cy trend obrotów, a utrzymanie rosn cej dynamiki obrotów jest warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. 3. Kapitalizacja rynkowa giełd europejskich Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie na koniec 2010 roku zajmowała 9 miejsce pod wzgl dem kapitalizacji w ród rozpatrywanych giełd europejskich. Jest niekwestionowanym liderem w ród rynków Europy rodkowej. Niemniej jednak warto rynkowa GPW w Warszawie na tle najbardziej rozwini tych pa stw Europy pozostaje wci niewielka. Analizuj c poziom kapitalizacji giełd europejskich, wynika, i najwi ksz pod wzgl dem warto ci rynkowej giełd papierów warto ciowych jest giełda londy ska. Jej kapitalizacja na koniec I półrocza 2011 roku wynosiła ,40 (mln Euro). Niewiele mniejszym rynkiem pod wzgl dem kapitalizacji jest Nyse Euronext 1, której warto rynkowa na koniec I półrocza 2011 roku wynosiła ,00 (mln Euro). Rynkiem numer 3 jest Deutsche Börse z kapitalizacj rynkow przekraczaj c ,00 (mln Euro). Kapitalizacja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle najbardziej rozwini tych rynków kapitałowych Europy Zachodniej stanowi zaledwie 6,3% kapitalizacji giełdy London Stock Exchange, 6,5% kapitalizacji Nyse Euronext oraz 13% kapitalizacji Deutsche Börse. Najbardziej zbli on giełd do GPW w Warszawie na koniec I półrocza 2011 pod wzgl dem kapitalizacji jest giełda Oslo Børs (145,8% kapitalizacji GPW w Warszawie) oraz giełda CEESEG Vienna (62,5% kapitalizacji GPW w Warszawie). Z kolei rozpatruj c kapitalizacj GPW w Warszawie na tle giełd rodkowoeuropejskich (wykres 5) to warszawska giełda potwierdza pozycj lidera w regionie. Jej kapitalizacja przekracza poziom ł cznej kapitalizacji kilku giełd z regionu (Bratysława, Bukareszt, Sofia, Lublana, Praga, Budapeszt). Porównuj c kapitalizacj Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie z giełdami zaliczanymi do giełd rodkowoeuropejskich to wynika z nich, i na koniec I półrocza 2011 roku najmniejsz giełd w regionie była giełda Bratislava Stock Exchange, która stanowiła zaledwie 2,7% kapitalizacji GPW w Warszawie, a dalej w kolejno ci Bulgarian Stock Exchange 3,9%, CEESEG Ljubljana 4,2%, Bucharest Stock Exchange 9,4%, CEESEG Budapeszt 15,4%, CE- ESEG Prague 24,1%, CEESEG Vienna 62,5% kapitalizacji GPW w Warszawie. Z analizy tej wynika, i najwi ksz giełd rodkowoeuropejsk pod wzgl dem kapitalizacji rynkowej jest giełda w Warszawie, a jej pozycja wydaje si by niczym niezagro ona. Dystans jaki dzieli poszczególne giełdy regionu od giełdy warszawskiej jest znaczny i niezaprzeczalny, a najbardziej zbli on giełd do polskiej jest giełda wiede ska. 1 sojusz giełd z Pary a (Bourse de Paris), Brukseli (Bourse de Bruxelles), Amsterdamu (Amsterdam Exchanges) oraz Lizbony (Bolsa de Valores de Lisboae Porto).

7 156 Kesra Nermend, Andrzej Kuci ski Pozycja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów , , , , ,00 0, * Bratislava Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Bulgarian Stock Exchange CEESEG - Budapest CEESEG - Ljubljana CEESEG - Prague CEESEG - Vienna Warsaw Stock Exchange Wykres 5. Kapitalizacja GPW w Warszawie na tle giełd rodkowoeuropejskich (w mln Euro) 2011* kapitalizacja rynkowa giełd na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. 4. Liczba notowanych spółek na giełdach europejskich Liczba notowanych spółek na GPW w Warszawie determinuje poziom jej rozwoju. Im wi ksza liczba spółek jest notowana na giełdzie tym lepsza pozycja i wi kszy presti oraz lepsze postrzeganie rynku przez inwestorów i emitentów. Co wi cej o pozycji giełdy cz sto decyduje obecno spółek zagranicznych, st d im jest ich wi cej tym wi ksze znaczenie samej giełdy oraz tym bardziej atrakcyjny rynek dla inwestorów oraz emitentów. Analizuj c liczb spółek notowanych na poszczególnych giełdach europejskich wynika, i najwi cej z nich jest notowanych na hiszpa skiej giełdzie BME 2 (3288 na koniec I półrocza 2011 roku). Kolejne miejsce w tej statystyce zaj ła giełda w Londynie (2617), giełda Nyse Euronext (1133), NASDAQ OMX Nordic 3 (774), Deutsche Börse (758) oraz GPW w Warszawie (675). Warszawska giełda pod wzgl dem liczby notowanych spółek zajmuje pozycj niekwestionowanego lidera w ród giełd rodkowoeuropejskich (wykres 6). W całym analizowanym okresie liczba notowanych spółek była wi ksza ni na innych parkietach regionu, a ich liczba w analizowanym okresie dynamicznie rosła. Wynik GPW w Warszawie jest tym godny podkre lenia, i w przypadku kilku giełd regionu mieli my do czynienia z odpływem spółek. Sytuacja ta dotyczyła takich giełd jak Bratysława, Lublana, Praga, Wiede. 2 BME (Bolsas y Mercados Españoles) obejmuje giełd papierów warto ciowych w Madrycie (Bolsa de Madrid), Barcelonie (Bolsa de Barcelona), Bilbao (Bolsa de Bilbao) oraz Walencji (Bolsa de Valencia). 3 NASDAQ OMX Nornic obejmuje giełd papierów warto ciowych w Helsinkach, Kopenhadze, Sztokholmie, Islandii, Talinie, Rydze i Wilnie.

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, * Wykres 6. Pozycja GPW w Warszawie na tle giełd rodkowoeuropejskich pod wzgl dem liczby notowanych spółek 2011* kapitalizacja rynkowa giełd na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. 5. Płynno giełd europejskich Bratislava Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Bulgarian Stock Exchange CEESEG - Budapest CEESEG - Ljubljana CEESEG - Prague CEESEG - Vienna Warsaw Stock Exchange Z punktu widzenia uczestników rynku kapitałowego wa na jest odpowied na pytanie, czy dany rynek charakteryzuje si odpowiedni płynno ci? Przez płynno rynku nale y rozumie łatwo zawierania transakcji na rynku, która stwarza mo liwo bezproblemowego wej cia lub wyj cia z inwestycji, przeprowadzenia transakcji przy małej rozpi to ci cen, a tak e koncentracji obrotów [16, s ]. Rynkowi mało płynnemu cz sto towarzyszy zwi kszony poziom podejmowanego ryzyka, gdy wraz ze zmniejszaniem si płynno ci wzrasta wra liwo ceny instrumentu finansowego, tym samym inwestorzy cz sto stroni od takich rynków. Płynno rynku mo na zmierzy na wiele sposobów [5, s. 110] wykorzystuj c do tego celu zarówno wielko ci bezwzgl dne jak i wska niki wzgl dne [15, s. 93]. Do wska ników bezwzgl dnych umo liwiaj cych analiz porównawcz poszczególnych rynków kapitałowych, a tak e pozwalaj cych opisa poziom ich rozwoju mo na zaliczy wolumen oraz warto obrotu, za do wska ników wzgl dnych m.in. wska nik koncentracji oraz wska niki płynno ci [8, s ]. Najwi kszym europejskim rynkiem pod wzgl dem warto ci obrotów jest London Stock Exchange, który zaj ł pozycj lidera w całym badanym okresie. Równie licz cymi si rynkami pod wzgl dem warto ci realizowanych obrotów s paneuropejska giełda Nyse Euronext, giełda niemiecka Deutsche Börse, giełda włoska Borsa Italiana oraz giełda hiszpa ska BME Spanish Exchange. Je eli chodzi o polsk giełd to na koniec I półrocza 2011 roku pod wzgl dem zrealizowanych obrotów uplasowała si ona na 9 miejscu w ród wszystkich rozpatrywanych giełd europejskich. Porównanie GPW w Warszawie z najwi kszymi giełdami w Europie wypada bardzo

9 158 Kesra Nermend, Andrzej Kuci ski Pozycja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów niekorzystnie. Porównuj c warto obrotów na warszawskiej giełdzie z warto ci obrotów londy skiej giełdy to stanowi one zaledwie 3,3% ich warto ci. Z kolei z ilustracji graficznej przedstawiaj cej zestawienie wielko ci obrotów akcjami dla giełd rodkowoeuropejskich (wykres 7) wynika, i GPW w Warszawie pod wzgl dem obrotów umocniła swoj pozycj, co wi cej, nie tylko odrobiła dystans dziel cy giełd warszawsk od giełdy wiede skiej, ale ostatecznie j wyprzedziła, zajmuj c pozycj lidera w zakresie warto ci obrotów akcjami. Ten fakt traci nieco na znaczeniu, je eli wzi pod uwag skal obrotów warszawskiej giełdy i przyrównuj c j do na najbardziej rozwini tych rynków kapitałowych Europy Zachodniej. Analizuj c warto obrotów w grupie giełd rodkowoeuropejskich zauwa alne jest zjawisko malej cych obrotów dla wi kszo ci analizowanych giełd. Wydaje si, i temu trendowi nie poddała si warszawska giełda. W analizowanym okresie na GPW w Warszawie wyodr bni mo na okresy, w których warto obrotów akcjami uległa istotnemu zwi kszeniu , , , , ,0 0, * Warsaw Stock Exchange CEESEG - Vienna CEESEG - Prague CEESEG - Ljubljana CEESEG - Budapest Bulgarian Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Bratislava Stock Exchange Wykres 7. Pozycja GPW w Warszawie na tle giełd rodkowoeuropejskich pod wzgl dem wielko ci obrotów 2011* wielko obrotów na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. Z analizy warto ci obrotów wyra nie wida, jaki dystans dzieli poszczególne rynki giełdowe mi dzy sob. Analiza płynno ci rynku mo e by uzupełniona o miar wzgl dn b d ca relacj warto ci obrotów do kapitalizacji. Wska nik płynno ci pozwala uchwyci szybko przemieszcze kapitałowych na danym rynku, a jednocze nie oceni poziom rozwoju, dojrzało ci rynku. Warto wska nika powy ej poziomu 60% uwa a si za tak jej wielko, która mo e wiadczy

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, o dojrzało ci rynku [13, s. 145]. A zatem miara ta mo e by u ytecznym narz dziem w analizie aktywno ci rynków kapitałowych, a tak e w ocenie poziomu rozwoju poszczególnych rynków. Z analizy wska nika płynno ci wynika, i najwi ksz płynno ci charakteryzuj si giełdy: włoska, niemiecka, hiszpa ska, a tak e londy ska i paneuropejski rynek Nyse Euronext, Nasada OMX Nornic. Wska niki za lata dla wymienionych powy ej giełd wiadcz o wysokim poziomie ich rozwoju. Na tym tle giełda warszawska wygl da do słabo, gdy daleko jest do wspomnianego wcze niej poziomu 60%, cho nale y zaznaczy, e s równie takie rynki jak Luxembourg Stock Exchange, Malta Stock Exchange, czy te Bratislava Stock Exchange, dla których wska nik płynno ci cz sto nie przekracza 2%. Warsaw Stock Exchange CEESEG - Vienna CEESEG - Prague CEESEG - Ljubljana CEESEG - Budapest Bulgarian Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Bratislava Stock Exchange 0,00% 40,00% 80,00% 120,00% 160,00% * Wykres 8. Pozycja GPW w Warszawie na tle giełd rodkowoeuropejskich pod wzgl dem wska nika obrotów 2011* wska nik obrotów na koniec ródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. Wska nik płynno ci GPW w Warszawie na tle giełd Europy rodkowej wygl da do umiarkowanie, gdy jak wynika z ilustracji graficznej (wykres nr 8) mo na wskaza bardziej płynne rynki regionu, tj. giełd w Budapeszcie, Pradze oraz w Wiedniu. Wska nik płynno ci dla warszawskiej giełdy w analizowanym okresie oscylował rednio na poziomie 40%. Najwy szym wska nikiem płynno ci w ród giełd regionu charakteryzowała si giełda w gierska CEESEG Budapest oraz giełda czeska CEESEG Prague. Płynno rynku oceni mo na równie wykorzystuj c wska nik koncentracji, który najcz - ciej jest liczony jako suma udziałów procentowych dla pi ciu najbardziej płynnych spółek. In-

11 160 Kesra Nermend, Andrzej Kuci ski Pozycja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów formuje on o koncentracji obrotów na giełdzie papierów warto ciowych, jego warto porusza si w przedziale [0 1], gdzie im warto wska nika jest bli sza jedno ci, tym obroty na giełdzie koncentruj si na niewielkiej grupie spółek i odwrotnie, im jest on ni szy tym obroty bardziej równomiernie rozkładaj si pomi dzy wszystkie notowane spółki. Warto wska nika koncentracji, która przekracza poziom 0,6 mo e zagra a płynno ci rynku giełdowego [7, s ], [13, s. 133]. Z analizy wska nika koncentracji wynika, i do najbardziej dojrzałych rynków, dla których poziom koncentracji obrotu na pi ciu najbardziej płynnych spółkach nie przekraczał poziomu 40% zaliczy mo na giełd niemieck Deutsche Börse, londy sk London Stock Exchange, czy te jeden z rynków NYSE Euronext Paris, NASDAQ OMX Nordic Stockholm. Z kolei wska nik koncentracji dla GPW w Warszawie w analizowanym okresie oscyluje rednio w granicach 50%, co na tle giełd regionu wygl da bardzo dobrze. Zbli one wska niki do warszawskiej giełdy prezentuje jedynie giełda w Wiedniu, pozostałe rynki regionu wyra nie odstaj i wskazuj na du koncentracj obrotu na kilku du ych spółkach. 6. Initial Public Offering na giełdach europejskich Poziom rozwoju rynku, jego dynamik, atrakcyjno okre la nie tylko poziom kapitalizacji giełdy papierów warto ciowych, warto obrotów, liczba notowanych spółek, czy te wska niki płynno ci, ale równie liczba przeprowadzonych ofert publicznych (IPO -Initial Public Offering). Pod wzgl dem liczby pierwszych ofert publicznych niekwestionowanym liderem w tym zakresie była giełda londy ska. W latach na London Stock Exchange wprowadzono ł cznie 562 spółki. Drugim rynkiem pod wzgl dem liczby przeprowadzonych ofert publicznych była GPW w Warszawie, na której w latach zadebiutowało 347 spółek, z kolei rynkiem numer 3 była Nyse Euronext z liczb 233 spółki. Nale y w tym miejscu podkre li do siln pozycj GPW w Warszawie, która jest nie tylko liderem w ród krajów Europy rodkowej, ale tak e rynkiem plasuj cym si w pierwszej trójce giełd pod wzgl dem liczby debiutów w Europie. Z kolei analizuj c warto przeprowadzonych ofert to najwi ksze z nich przeprowadzano na giełdzie londy skiej oraz Nyse Euronext. Warto ofert publicznych na giełdzie londy skiej w latach oszacowano na , 00 mln Euro, za na Nyse Euronext na kwot ,00 mln Euro. Na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie warto ci pierwszych emisji wyniosła 9 927,00 mln Euro. 7. Podsumowanie Poziom rozwoju poszczególnych rynków kapitałowych decyduje cz sto o sile gospodarczej danego pa stwa. Rynek kapitałowy odgrywa istotn rol w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki pełni c w niej m.in. funkcj alokacyjn, mobilizacyjn, transformacyjn oraz oceny kapitału. Z podj tej w artykule analizy wynika, i rynek kapitałowy w Polsce znajduje si w fazie dynamicznego rozwoju. Z zamieszczonych statystyk dotycz cych liczby notowanych spółek, kapitalizacji, wolumenu obrotów, a tak e wska ników płynno ci oraz koncentracji obrotów wynika, i Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie umacnia swoj pozycj na tle giełd europejskich zwi kszaj c swój zakres oddziaływania i swe znaczenie w regionie. Warszawska giełda stała si niekwestionowanym liderem w ród giełd rodkowoeuropejskich, bior c pod uwag chocia by poziom kapitalizacji, poziom obrotów, liczb spółek na niej notowa-

12 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, nych. Jednak e porównuj c pozycj GPW w Warszawie wzgl dem najbardziej rozwini tych rynków Europy Zachodniej to nale y uzna, i jest ona europejskim redniakiem. Bior c pod uwag chocia by poziom kapitalizacji, warto obrotów to wida wyra nie, jaki dystans dzieli rodzimy rynek od rynków najbardziej dojrzałych. Nale y zaznaczy, i wzrost kapitalizacji, warto ci obrotów, liczby notowanych spółek oraz płynno ci przyczynia si do wzrostu znaczenia Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie, za warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce jest przede wszystkim znaczy wzrost poziomu obrotów na giełdzie, zwi kszenie warto ci kapitalizacji rynkowej giełdy oraz wzrost liczby spółek notowanych na giełdzie o du ej warto ci rynkowej. Bibliografia [1] Ciejpa-Znamirowski K., Ekonomiczne ograniczenia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin [2] Dmowski A., Prokopowicz D., Rynki finansowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa [3] FESE Federation of European Securities Exchanges Statistics & Market Research [ ]. [4] Finanse, bankowo i rynki finansowe, Pietrzak E., Markiewicz M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk [5] Finansowe rynki kapitałowe, Milo W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [6] Giełda za 20 lat automaty i centrum dla całego regionu, Parkiet, 9 10 kwiecie 2011, Nr 83. [7] Gruszczy ska-bro bar E., Funkcjonowanie Giełdy Papierów Warto ciowych, Materiały Dydaktyczne 202, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2007, s [8] Gruszy ska-bro bar E., Płynno jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Warto- ciowych w Warszawie w latach , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna 2010, Nr 1, s [9] Kulpaka P., Giełdy w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa [10] Marecki K., Podstawy finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa [11] Money.pl poral finansowy [ ]. [12] Ostrowska E., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk [13] Przybylska-Kapu ci ska W., Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wy szej, Nr 1, Bydgoszcz [14] Roczniki Giełdowe Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie [ ]. [15] Sieradzki R., Rynek akcji na GPW w Warszawie na tle innych krajów Unii Europejskiej. (za) krótka historia GPW, Nasz Rynek Kapitałowy 2006, Nr 12. [16] Sławi ski A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

13 162 Kesra Nermend, Andrzej Kuci ski Pozycja Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie na tle europejskich parkietów [17] The PriceWaterhouseCoopers IPO Watch Europe report covers national stock exchanges, IPO Watch Europe Annual Review , PricewaterhouseCoopers, [ ]. [18] WFE The World Federation of Exchanges [ ]. THE STANCE OF THE WARSAW STOCK EXCHANGE IN CONTRAST TO THE EUROPEAN TRADING FLOORS Summary The Warsaw Stock Exchange has already been operating for 20 years. When the Polish Capital Market was coming into existence twenty years ago it was hardly believable that the Warsaw Stock Exchange was going to be the leader of the Mid- European Stock Exchanges, even so, that it would be a crucial player in Europe. The article rises the subject of the stance of the Warsaw Stock Exchange in contrast to the other Mid-European trading floors, especially to those of the East European countries. In the article appears the thesis that the increasing trading volume influences the position of the Warsaw Stock Exchange and its effect and its rising importance in the region. Keywords: stock exchange, market capitalization of stock exchange Kesra Nermend Zakład Modelowania Systemów Instytut Informatyki w Zarz dzaniu Uniwersytet Szczeci ski Andrzej Kuci ski Zakład Rachunkowo ci i Zarz dzania Finansami Instytut Ekonomiczny Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ WALUTOWEGO RYNKU Z OTEGO W LATACH 2008 2011

ROZWÓJ WALUTOWEGO RYNKU Z OTEGO W LATACH 2008 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 756 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 57 213 MARZENA MATKOWSKA Uniwersytet Szczeci ski ROZWÓJ WALUTOWEGO RYNKU Z OTEGO W LATACH 28 211 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

2. POCZUCIE BEZPIECZE STWA W ŁODZI. PRZYKŁAD BADA MIESZKA CÓW OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

2. POCZUCIE BEZPIECZE STWA W ŁODZI. PRZYKŁAD BADA MIESZKA CÓW OSIEDLI MIESZKANIOWYCH Mordwa S., 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych, [w:] Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego wybrane problemy, Space-Society-Economy No 10,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 10/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 97 106 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Rozwój infrastruktury...

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo