Informacja. Nowe Produkty. Nowe Usługi. Nowe funkcje. Zapewniający sukces WtP 3.0:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nowe Produkty. Nowe Usługi. Nowe funkcje. Zapewniający sukces WtP 3.0:"

Transkrypt

1 Wydanie Specjalne Wywiad Unitedprint.com se 2/2017 3/2017 Informacja Nowe Produkty. Nowe Usługi. Nowe funkcje. Zapewniający sukces WtP 3.0: Wywiad z Unitedprint. Ali Jason Bazooband dzieli się swoimi przewidywaniami na temat przyszłości web-to-print oraz historią sukcesu Unitedprint i sklepów partnerskich. print24.com

2 Techniki drukowania Uni ted print.com SE jest jed ną z naj więk szych dru karń in ter ne to wych w Eu ro pie No we pro duk ty, usłu gi i moż li wo ści Web -to -print to cią gła in spi ra cja klien tów Unitedprint. com SE to jedna z wiodących europejskich firm i dzięki markom takim jak Print24, Easyprint, Unitedprint, Firstprint, Getprint, Printwhat, DDK PRINT BIG, Infowerk i Unitedprint Shop Services (USS) od ponad 10 lat także lider wśród drukarń internetowych, wyznaczający najwyższe rynkowe standardy. Ali Jason Bazooband, dyrektor marketingu i innowacji, dzieli się z nami swoją wizją przyszłości web-to-print oraz przybliża historię sukcesu firmy Unitedprint. n Jest Pan w ści słym za rzą dzie fir my Uni ted print.com SE od po nad ro ku. Ja ka jest Pań ska ro la i mi sja? ALI JA SON BA ZO OBAND: Zaj mu ję się przede wszyst kim nie ustan nym roz wo jem na szej ofer ty po przez wpro wa dza nie atrak - cyj nych, no wych pro duk tów, usług, moż li wo - ści, a tak że co kol wiek ob se syj nie dą że - niem do ofe ro wa nia naj niż szych cen, naj - wyż szej ja ko ści pro duk tu i naj szyb szych cza - sów do sta wy. To nie tyl ko mo je oso bi ste ce - le, ale rów nież mi sja ca łej fir my Uni ted print i jej po szcze gól nych por ta li. To dla te go każ - de go ty go dnia wpro wa dza my ko lej ne in no - wa cje, no we pro duk ty, usłu gi i opcje. Za wsze szyb ko i wy daj nie z ko rzy ścią dla klien tów, po nie waż jak wszy scy wie my suk ce sy od no szą ci, któ rzy przy no szą zy ski klien tom. n Ja ki jest cel tych dzia łań? Eks pan - sja i dal sza in ter na cjo na li za cja? A. J. B: To ja sne za wsze kon cen tro wa li - śmy się na ren tow nym wzro ście, a do kład - nie: dwu cy fro wym za rów no wzro ście, jak i ren tow no ści. To nie tyl ko nasz cel, ale na - sza co dzien na pra ca. In ter na cjo na li za cja wy ni ka z na tu ry in ter ne tu, to nie ża den no - wy trend. To jed na z klu czo wych kom pe ten - cji Uni ted print, któ rą do sko na li li śmy przez la ta. Wie le firm nie zrów na się z na mi po - zio mem jesz cze przez dłu gi czas. W po łą - cze niu z atrak cyj ny mi pro duk ta mi, usłu ga - mi i opcja mi oraz ce ną, ja ko ścią i cza sem re ali za cji pro ces in ter na cjo na li za cji jest oczy wi ście pe łen wy zwań, choć lu kra tyw ny w per spek ty wie dłu go ter mi no wej. To, co jest przez klien tów po zy tyw nie od bie ra ne lo kal nie, bę dzie jesz cze bar dziej po żą da ne glo bal nie. Każ da fir ma przed eks pan sją za - 12 Poligrafika 2/2017

3 Techniki drukowania gra nicz ną po win na naj pierw do pro wa dzić swo je ope ra cje do per fek cji na po zio mie kra jo wym. Ren tow ny wzrost mu si być osią - ga ny nie po przez eks pan sję mię dzy na ro do - wą, ale po przez nie ustan ne wpro wa dza nie do ofer ty no wych pro duk tów, usług i moż li - wo ści w atrak cyj nych ce nach, aby moż li wa by ła co raz lep sza ob słu ga klien ta na każ - dym po zio mie. n Czy wpro wa dza nie ta kiej ilo ści no - wych pro duk tów i usług ozna cza w per spek - ty wie dłu go ter mi no wej two rze nie i roz bu do - wę ko lej nych za kła dów pro duk cyj nych lo kal - nie i za gra ni cą? A. J. B: Nie ko niecz nie. W 2015 r. wpro - wa dzi li śmy po nad 100 no wych pro duk tów i usług ta kich jak książ ki w opra wie mięk - kiej i twar dej, ety kie ty w ro li, ta śmy pa ko - we, kar ty pla sti ko we z tech no lo gią RFID itp. Nie mo że my i nie mu si my wy twa rzać każ - de go pro duk tu sa mo dziel nie. W nie któ rych przy pad kach zdo by cie nie zbęd ne go do - świad cze nia do pro duk cji da ne go wy ro bu za ję ło by nam la ta. Dla te go se lek cjo nu je my eks per tów w da nej dzie dzi nie, in te gru je my ich z na szym work flow i w ten spo sób bar - dzo szyb ko łą czy my pro dukt z ryn kiem. Naj waż niej si klien ci to ci, któ rzy za ma wia ją re gu lar nie. Ma to oczy wi ście wie le wspól - ne go z wza jem ną lo jal no ścią i za ufa niem jak wi dać, są to war to ści waż ne rów nież w przy pad ku e -han dlu, gdzie kon ku ren ci są na klik nię cie mysz ką. Ma my klien tów biz - ne so wych, np. dzia ły za ku pów lub sprze da - ży du żych firm, któ re ku pu ją bez po śred nio od nas, ale tak że in ne dru kar nie, któ re po - sta no wi ły skon cen tro wać się na swo ich sjo nal nych print buy erów, dru kar nie i agen - cje. DDK PRINT BIG ( print big.com) jest skie ro wa ny do klien tów biz ne so wych po trze bu ją cych ma te ria łów re kla mo wych, zaś Easy print ( print.com) ob słu - gu je ma łe biz ne sy i klien tów in dy wi du al - nych, któ rzy ko rzy sta ją z na sze go kre ato ra on li ne i sa mo dziel nie pro jek tu ją swo je pro - duk ty. n W ja ki spo sób prze ko nu je Pan no - wych klien tów do wy bo ru Uni ted print ja ko part ne ra w dru ku? A. J. B: Po przez za gwa ran to wa nie mak - sy mal nych ko rzy ści! Gwa ran tu je my na szym klien tom naj wyż szą ja kość w naj lep szej ce - nie, przy naj krót szym ter mi nie re ali za cji. W tym ro ku bę dzie my in ten syw nie pro mo - wać pro duk ty do da ne do na szej ofer ty w 2015 ro ku, a tak że do da wać no we do na - sze go port fo lio ta kie jak dru ko wa ne tek sty - lia, fo to apli ka cje, pro duk ty dla ca te rin gu, opa ko wa nia i no we pro duk ty re kla mo we. Na sza ofer ta ar ty ku łów biu ro wych i pro mo - cyj nych jest już naj szer sza na ryn ku! Jesz - cze dzie sięć lat te mu tak bo ga te port fo lio by ło by nie do po my śle nia; to naj lep szy do - n Czy li ko ope ra cja i współ pra ca z in - ny mi pro du cen ta mi są waż nym aspek tem Wa szej dzia łal no ści? A. J. B: Zna czą ca ilość na szych klien tów oraz part ne rów to dru kar nie za rów no in - ter ne to we, jak i tra dy cyj ne i to jest fakt, z któ re go je ste śmy szcze gól nie dum ni. Cał - ko wi te zre zy gno wa nie z ko ope ra cji jest nie - re al ne; dla nas ko ope ra cja to część co dzien - ne go biz ne su. Zle ce nia otrzy mu je my na wet od na szych kon ku ren tów. Je ste śmy otwar ci na wszel ką współ pra cę, pod wa run kiem, że przy no si ona ko rzy ści na szym klien tom. n Czę sto wspo mi na Pan o klien tach. Ja kie są klu czo we gru py klienc kie Uni ted - print? A. J. B: Mó wiąc do sad nie: im wię cej klien tów za ma wia u nas, tym le piej dla nas. Ali Jason Bazooband, dyrektor marketingu i innowacji w Unitedprint.com SE: Dzięki sieci USS dostarczamy bezpłatne oprogramowanie web-to-print skrojone pod indywidualne wymagania partnera pod sta wo wych kom pe ten cjach, a resz tę za - ma wia ją u nas. Wśród na szych klien tów są agen cje świad czą ce usłu gi na rzecz in nych firm, a tak że kon su men ci in dy wi du al ni. Wy - od ręb ni li śmy de dy ko wa ne mar ki i por ta le do ob słu gi po szcze gól nych grup klienc kich. Je śli to tyl ko moż li we, sta ra my się, że by się nie prze ni ka ły. Print24 ( ob słu gu je sze ro ką ba zę re sel le rów, pro fe - wód na to, że web -to -print wciąż jest na po - cząt ku dro gi. n Oprócz pro duk tów wpro wa dza cie rów nież no we usłu gi i moż li wo ści. Co się za tym kry je? A. J. B: W e -han dlu nie za leż nie od te - go, czy sprze da jesz pro duk ty dru ko wa ne, czy bu ty two je moż li wo ści są nie ogra ni - Poligrafika 2/

4 Prepress Jak lo kal ne dru kar nie sta ją się glo bal ny mi dru kar nia mi in ter ne to wy mi Web -to -Print 3.0: Myśl glo bal nie, dru kuj lo kal nie Unitedprint. com SE to jedna z wiodących europejskich firm i dzięki markom takim jak Print24, Easyprint, Unitedprint, Firstprint, Getprint, Printwhat, DDK PRINT BIG, Infowerk i Unitedprint Shop Services (USS) od ponad 10 lat także lider wśród drukarń internetowych, wyznaczający najwyższe rynkowe standardy. Ali Jason Bazooband, dyrektor marketingu i innowacji, w drugiej części wywiadu dzieli się z nami swoją wizją przyszłości Web-to-Print opartej na USS, usłudze stworzonej z myślą o drukarniach lokalnych i regionalnych. n W pierw szej czę ści wy wia du, któ rą opu bli ko wa li śmy w PO LIGRA FI CE nr 2/2017, wy ja śnił Pan, w ja ki spo sób Uni ted print.com SE od nio sło suk ces w Web -to -Print. Rozbu dził Pan na szą cie ka wość wspo mi na jąc o ostat nim pro jek cie Uni ted print i WtP 3.0. Pro si my o szcze gó ły. ALI JA SON BA ZO OBAND: Dla nas Web - -to -Print 3.0 ma imię Uni ted print Shop Se rvi ces (USS). To nic in ne go jak re al na in - no wa cja na ska lę nie po ję tą dla wie lu osób, cza sa mi rów nież dla nas. Po przez nasz pro - jekt part ner ski USS da je my dru kar niom po - tęż ne na rzę dzie e -com mer ce, któ re w cią gu jed nej no cy mo że uczy nić z nich pro fe sjo - nal nych gra czy Web -to -Print. Tym sa mym ogła sza my no wą erę, erę WtP 3.0. W pierw - szych la tach WtP 1.0 dru kar nie in ter ne to we by ły lek ce wa żo ne i uzna wa ne za nie istotne, ale szyb ko udo wod ni ły, że są po ważnym kon ku ren tem dla dru karń tra dy cyj - nych, któ re z cza sem sa me za czę ły ko rzy - stać z usług dru karń in ter ne to wych, co za - po cząt ko wa ło erę WtP 2.0. Dziś po strze ga - my WtP 3.0 ja ko sys tem part ne rów o tej sa - mej po zy cji. In ny mi sło wy, ci, któ rzy kon ku - ro wa li w cza sach WtP 1.0, a na stęp nie sta li się klien ta mi dru karń in ter ne to wych w erze WtP 2.0, te raz są part ne ra mi w sprze da ży w ra mach WtP 3.0. n Fakt, że dru kar nie in ter ne to we otwie ra ją się na part ner stwo z tra dy cyj ny mi po przez USS, jest w isto cie czymś zu peł nie no wym. A. J. B.: No wa era WtP 3.0 wła śnie się roz po czę ła! Ma my już po nad 20 tys. re je - stra cji w ca łej Eu ro pie. Dru kar nie part ner - skie USS roz po czę ły ge ne ra cję WtP 3.0, gdzie dru kar nie róż nej wiel ko ści, z naj dal - szych za kąt ków Eu ro py mo gą w try bie na - tych mia sto wym sprze da wać peł ny, nie li mi - to wa ny pa kiet opcji ofe ro wa ny przez naj - więk sze, od no szą ce suk ce sy dru kar nie in - ter ne to we. Ali Jason Bazooband, dyrektor marketingu i innowacji w Unitedprint.com SE: Poprzez nasz projekt partnerski USS dajemy drukarniom potężne narzędzie e-commerce, które w ciągu jednej nocy może uczynić z nich profesjonalnych graczy Web-to-Print 30 Poligrafika 3/2017

5 Prepress n Ja kie ko rzy ści od no si Uni ted print z pro pa go wa nia lo kal nych dru karń w ra - mach pro gra mu part ner skie go USS? A. J. B.: Wie rzy my, że ryn ki lo kal ne i re - gio nal ne po trze bu ją wspar cia i dzię ki lo kal - nym i re gio nal nym gra czom WtP mo gą się w zna czą cy spo sób roz wi nąć. Po przez sieć USS wy po sa ża my wszyst kich part ne rów w ide al ne na rzę dzie e -com mer ce, któ re po - mo że im otwo rzyć ich ryn ki na pro fe sjo nal ne ną się Wa szy mi kon ku ren ta mi ja ko do staw - cy WtP? A. J. B.: Ab so lut nie nie! Kreu je my nie - zwy kłą war tość do da ną dla każ de go po - przez na szą otwar tą in fra struk tu rę, si łę i umie jęt no ści. No wa fi lo zo fia i tech no logia nie na ra żą na szych pro duk tów i re la cji z do tych cza so wy mi klien ta mi na szwank, je śli do dat ko we ko rzy ści od nio są na si part - ne rzy USS i ich klien ci. Po przez dru kar - n Wie le dru karń tra dy cyj nych po pro - stu nie ma świa do mo ści, jak funk cjo nu je sys tem dru ku on li ne. Jak zdo by wa cie za ufa - nie przy szłych part ne rów USS? A. J. B.: Po przez na sze osią gnię cia i trans pa rent ność. I co naj waż niej sze przez re zul ta ty. Na sza stra te gia nie jest opar ta na speł nia niu ocze ki wań in we sto - rów kon tro lo wa nych przez ryn ki fi nan so we co do krót ko ter mi no wych zy sków. Chce my pro duk ty WtP. Dla nas ob słu ga lo kal nych ryn ków jest bar dzo istot na, a na sze wła sne mar ki nie są w sta nie do trzeć do nich wy - star cza ją co pre cy zyj nie. Chce my do trzeć do lo kal nych firm, któ re do sko na le zna ją swój ry nek w pro mie niu 25 kilometrów. Te raz wy po sa ża my je w nie zwy kle sil ne na rzę dzie po zwa la ją ce im na roz wój wła sne go ryn ku. I to zu peł nie za dar mo: dru kar nia WtP bę dą - ca part ne rem USS mo że te raz obok swo ich wła snych ofe ro wać set ki no wych pro duk - tów i usług, sa mo dziel nie usta la jąc ich ce ny i de cy du jąc, czy re ali zu je je we wła snym za - kre sie, czy po przez in ne go part ne ra USS. n Ma cie już Pań stwo po nad 20 tys. re je stra cji w ca łej Eu ro pie każ dy na pew no chce wy ko rzy stać oka zję. Czy nie oba wia cie się, że Wa si do tych cza so wi klien ci na gle sta - nie part ner skie USS do star cza my wspar - cie nie tyl ko w li kwi do wa niu ba rier wej ścia na no we ryn ki, ale tak że rów no le gle dostar cza my po tęż ne na rzę dzie e -com mer ce. Więk szość dru karń do tych czas nie zda wa ła so bie spra wy z ryn ko we go po ten cja łu Webto-Print, znaj du ją ce go się do słow nie u ich pro gu. Drukarnie partnerskie USS rozpoczęły generację WtP 3.0, gdzie drukarnie różnej wielkości, z najdalszych zakątków Europy mogą w trybie natychmiastowym sprzedawać pełny, nielimitowany pakiet opcji oferowany przez największe, odnoszące sukcesy drukarnie internetowe ro snąć w spo sób ren tow ny przez wie le lat po przez na sze usłu gi, a nie po przez nie zdro - wy wzrost ob ro tów osią gnię ty ol brzy mim kosz tem fi nan so wym. Do kład nie to od róż - nia nas fir mę ro dzin ną pro wa dzo ną przez wła ści cie la od in we sto rów z ryn ków ka pi - ta ło wych, to też do kład nie łą czy nas z lo - kal ny mi i re gio nal ny mi dru kar nia mi i czy ni Poligrafika 3/

6 Prepress Drukarnia WtP będąca partnerem USS może teraz obok swoich własnych oferować setki nowych produktów i usług, samodzielnie ustalając ich ceny i decydując, czy realizuje je we własnym zakresie, czy poprzez innego partnera USS nas god nym za ufa nia part ne rem ope ru ją - cym na tym sa mym po zio mie. n Wspo mi na Pan sieć USS. Co to ta - kie go? A. J. B.: Aby sys tem prze trwał, mu si mieć zdol ność ada pta cji do zmian ze wnętrz nych i we wnętrz nych. Mu si uczyć się na zmia - nach, wy ko rzy sty wać je i roz wi jać się nie za - leż nie od nich. Jed no cze śnie nie mo że utra - cić wła snej toż sa mo ści. To dla te go od cho dzi - my od jed no wy mia ro wych ma rek do do dat - part ne ra mi jak KBA i udo stęp nia my nasz sys tem USS ja ko sys tem ope ra cyj ny WtP. Jest kil ka bar dzo eks cy tu ją cych no wo ści, któ re po ja wi ły się dzię ki współ pra cy z KBA, awprzy szło ści bę dą do stęp ne ja ko sper so - na li zo wa ne roz wią za nie WtP KBA opar te na na szym sys te mie ope ra cyj nym USS. Dzię ki te mu na rzę dziu KBA umoż li wi swo im klien tom na ca łym świe cie ge ne ro wa nie no wych i do dat ko wych zle ceń, któ re mo gą być pro du ko wa ne na ma szy nach KBA. Ge - ne ro wa nie więk szej ilo ści zle ceń po przez n Wy glą da na to, że wpro wa dzi li ście w ży cie wie le in no wa cyj nych po my słów. A. J. B.: Ni gdy nie prze sta nie my się uczyć. Pa trząc na na szą fir mę nie tyl ko z per spek ty wy sprze da ży, ale tak że z per - spek ty wy za po trze bo wa nia wi dzi my, że sieć USS ja ko ta ka bę dzie ge ne ro wa ła ro sną ce za po trze bo wa nie na me dia, pod ło ża, ma te - ria ły eks plo ata cyj ne, usłu gi ku rier skie i ca ły sze reg in nych usług. Nasz sys tem USS ofe - ru je na szym part ne rom nie tyl ko do sko na łe na rzę dzie WtP, ale tak że atrak cyj ne źró dło za ku pów. Ali Ja son Ba zo oband: Wie rzy my, że ryn ki lo kal ne i re gio nal ne po trze bu ją wspar cia i dzię ki lo kal nym i re gio nal nym gra czom WtP mo gą się w zna czą cy spo sób roz wi nąć ko we go sys te mu sie cio wych dru karń USS. To czy ni nas bar dziej wszech stron ny mi od wy - izo lo wa nych me tod dys try bu cji i ogra ni czo - nych łań cu chów war to ści. Usta la my dziś fun da men tal ny kurs, któ ry po zwo li nam od - no sić dłu go ter mi no we suk ce sy. n Ja kie kon kret ne ko rzy ści ofe ru je sieć USS in dy wi du al nym part ne rom? A. J. B.: Ko rzy ści dla wszyst kich uczest - ni ków ro sną wraz z do łą cza niem ko lej nych. Im więk sza sta je się na sza sieć, tym wię cej przy cią ga part ne rów, użyt kow ni ków i klien - tów i po zwa la na osią gnię cie więk sze go suk ce su każ de mu człon ko wi sie ci USS. Jak - by te go by ło ma ło, po ja wia się do dat kowy wy miar, kie dy współ pra cu je my z ta ki mi WtP to tak że więk sze za po trze bo wa nie na ma szy ny, dzię ki cze mu to mo del biz ne - so wy ko rzyst ny dla każ de go: 1. Dla dru karń, po nie waż otrzy mu ją pro fe - sjo nal ne na rzę dzie WtP do ge ne ro wa - nia no wych ryn ków zby tu i po zy ski wa - nia no wych klien tów dzię ki no wym pro - duk tom i usłu gom. 2. Dla part ne rów sys te mu ta kich jak KBA, po nie waż umoż li wią swo im klien tom ren tow ny wzrost z no wo cze snym na rzę - dziem WtP, a co za tym idzie in we sty - cje w no we lub do dat ko we ma szy ny. 3. Oczy wi ście rów nież dla nas, po nie waż efekt sie ci USS po zwa la nam ge ne ro wać glo bal ny wzrost i umac niać na szą i tak już bar dzo sil ną po zy cję na ryn ku WtP. n Choć wie le firm mó wi o in no wa - cjach, to nie za wsze są to praw dzi we in no - wa cje. A. J. B.: Do kład nie! Nie je steś in no wa - cyj ny, je śli tyl ko ko piu jesz in no wa cje osób od no szą cych suk ce sy lub po pro stu szyb - ciej po ko nu jesz zna ną tra sę. I ni gdy nie ocze kuj, że lu dzie po dej mą de cy zje sprzecz - ne z ich wła snym in te re sem. Dzię ki te mu ego izm sta nie się zdro wym czyn ni kiem roz - wo ju za wsze mo żesz li czyć na to, że lu dzie po dej mą do bre de cy zje w swo im in te re sie. Z na szy mi dru kar nia mi USS do star cza my sys tem WtP nie spo ty ka ny do tych czas na ryn ku dru kar skim, któ ry po zwa la każ de mu part ne ro wi USS dzia łać na wła sny ra chu - nek. Myśl globalnie, dru kuj lo kal nie. n To do sko na ła pu en ta. Dzię ku je my za roz mo wę. Ar ty kuł spon so ro wa ny 32 Poligrafika 3/2017

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Dlatego też, nasza firma zawiera konkretne i zdecydowane przesłanie NA SZA WI ZJA Je ste śmy fir mą dzia ła ją ca na ryn ku mię dzy

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 4 (84) 29 kwietnia 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 4 (84) 29 kwietnia 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 4 (84) 29 kwietnia 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI AGENCJI REKRUTACYJNYCH na Ukrainie

ZASADY CERTYFIKACJI AGENCJI REKRUTACYJNYCH na Ukrainie ZASADY CERTYFIKACJI AGENCJI REKRUTACYJNYCH na Ukrainie CELE ZASADY I KRYTERIA Spis treści 1. Wstęp............................................... 3 2. Standardy i kryteria certyfikacji............................

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 7 (87) 29 lipca 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 7 (87) 29 lipca 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 7 (87) 29 lipca 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3 MOIM ZDANIEM Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy - tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo - ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 9 (89) 29 września 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 9 (89) 29 września 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NR 9 (89) 29 września 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Montaż okna lub drzwi balkonowych

Montaż okna lub drzwi balkonowych Montaż okna lub drzwi balkonowych Zdejmowanie miary Najpierw trzeba zmierzyć wy miary (czyli otworu w ścianie) i dostosować do nich wymiary okna. Okno powinno być 2-3 cm węższe i 4,5-5,5 cm niższe od.

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Poradnik. E-commerce. Autorami poradnika są przedstawiciele grup roboczych IAB Polska

Poradnik. E-commerce. Autorami poradnika są przedstawiciele grup roboczych IAB Polska Poradnik E-commerce dla sklepów Fot. Corbis/FotoChannels Autorami poradnika są przedstawiciele grup roboczych IAB Polska IAB Polska PORADNIK E-COMMERCE DLA SKLEPÓ W dodatek do Media & Marketing Polska

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla Klientów mleasing Sp. z o.o. 05.11.2015 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że wzbu dził wąt pli wo ści, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm. Wo kół pro ce du ry kon trak to

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat Obecni oraz część byłych pracowników Katedry Fizyki, od lewej: dr Grzegorz Hoffmann, dr Wojciech Pukacki, dr Danuta Klimek-Poliszko, dr Stanisław Surma, prof. Stefan Poliszko, mgr Danuta Jankun, dr hab.

Bardziej szczegółowo

Podaż wysoka, popyt słaby. Było taniej, bliżej i zachowawczo. Żeglarski incentive nie był na fali Aktywne wzmocnienie marki Legitymacje od ministra

Podaż wysoka, popyt słaby. Było taniej, bliżej i zachowawczo. Żeglarski incentive nie był na fali Aktywne wzmocnienie marki Legitymacje od ministra MICEaktywnie Raport miesięcznika MICE Poland sierpień 2010 Podaż wysoka, popyt słaby Było taniej, bliżej i zachowawczo Żeglarski incentive nie był na fali Aktywne wzmocnienie marki Legitymacje od ministra

Bardziej szczegółowo

Najnowocześniejsze zabezpieczenia bankowości internetowej

Najnowocześniejsze zabezpieczenia bankowości internetowej Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NR 12 (92) 30 grudnia 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta

Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta BIULETYN Nr 1 (27) MAJ 2008 K Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta spis treści 1 2 W kraju

Bardziej szczegółowo

Mi chał Gólcz. Stres. w pra cy. Po rad nik dla pra cow ni ka

Mi chał Gólcz. Stres. w pra cy. Po rad nik dla pra cow ni ka Mi chał Gólcz Stres w pra cy Po rad nik dla pra cow ni ka War sza wa 2014 Pro jekt okład ki DO RO TA ZA JĄC Opra co wa nie re dak cyj ne IZA BEL LA DOBRZAŃSKA Opra co wa nie ty po gra ficz ne i ła ma nie

Bardziej szczegółowo

Partnerzy Projektu: RAPORT BADAWCZY 2015

Partnerzy Projektu: RAPORT BADAWCZY 2015 Partnerzy Projektu: RAPORT BADAWCZY 2015 Partnerzy Projektu: Raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Siemens opracowany został przez Zespół Badawczy w składzie: q dr Monika Ksieniewicz q dr Maria Pawłowska

Bardziej szczegółowo