regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A."

Transkrypt

1 regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A. Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, który jest stroną Umowy zawartej z TP o świadczenie usług telekomunikacyjnych; 2. Automatyczny system wywołań/generator ruchu Urządzenie końcowe służące do generowania połączeń mających charakter hurtowego ruchu telefonicznego; 3. Cenniki TP Cenniki usług telekomunikacyjnych wskazane w Umowie lub Cennik połączeń z Automatów Telefonicznych TP; 4. COT Centrum Obsługi Telefonicznej; Komórka organizacyjna dedykowana do obsługi serwisowej TP (np. za pośrednictwem Błękitnej Linii); numer telefoniczny obsługi serwisowej znajduje się w Cennikach TP oraz na stronie internetowej TP; 5. Dokument rozliczeniowy dokument przesyłany lub udostępniany Abonentowi przez TP w sposób i formie określonej w umowie bądź w innej formie, na którą Abonent wyraził zgodę (przy czym zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści), zawierający informację na temat wysokości należności za usługi telekomunikacyjne, stanowiący podstawę rozliczeń między TP a Abonentem, w szczególności dokumentem rozliczeniowym jest faktura VAT; 6. Hurtowy ruch telefoniczny inicjacja lub przesyłanie w sieci TP lub do sieci innego operatora telekomunikacyjnego połączeń telefonicznych znacznie przewyższających wolumen ruchu standardowego, realizowanych z jednego lub wielu numerów abonenckich; 7. Komórka organizacyjna komórka organizacyjna TP lub podmiotu z grupy kapitałowej TP obsługująca Abonentów; 8. Komunikat każda informacja wymieniana lub przekazywana między określonymi Użytkownikami końcowymi za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych; nie obejmuje on informacji przekazanej jako część transmisji radiowych lub telewizyjnych transmitowanych poprzez sieć telekomunikacyjną, z wyjątkiem informacji odnoszących się do możliwego do zidentyfikowania Abonenta lub Użytkownika końcowego otrzymującego informację; 9. Konsument osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie Usług telekomunikacyjnych lub korzystająca z takich usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu; 10. Lokal miejsce, w którym świadczone są Usługi telekomunikacyjne, wskazane przez Abonenta w Umowie; 11. Łącze część sieci TP łącząca Lokal z punktem dostępowym w sieci TP, umożliwiajacy świadczenie Usług telekomunikacyjnych; 12. Okres rozliczeniowy przedział czasowy, będący podstawą rozliczenia Abonenta wobec TP, za który wystawiany jest Dokument rozliczeniowy za zrealizowane Usługi telekomunikacyjne; 13. Opłata abonamentowa opłata za: a) zapewnienie sprawności Łącza z Zakończeniem sieci oraz jego utrzymanie w gotowości do świadczenia Usług telekomunikacyjnych, b) możliwość korzystania z Usług telekomunikacyjnych oferowanych przez TP na warunkach określonych w Umowie, Cennikach TP i Regulaminie, a w szczególności z puli minut, jeżeli przewidziane są dla danej opłaty; 14. Płatnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie Umowy do uiszczania opłat za Usługi telekomunikacyjne, określonych w Dokumentach rozliczeniowych; 15. Regulamin Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A. ; 16. TP Telekomunikacja Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, kod pocztowy ; 17. Umowa Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawarta pomiędzy Użytkownikiem końcowym a TP, również poprzez dokonanie czynności faktycznych; 18. UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej; 19. Urządzenie końcowe urządzenie telekomunikacyjne lub jego podzespół przeznaczony do współpracy z siecią publiczną, dołączane bezpośrednio lub pośrednio do Zakończenia sieci (telefon, modem, centrala abonencka itp.); 20. Usługi telekomunikacyjne usługi telekomunikacyjne dostępne dla ogółu Użytkowników końcowych wymienione w Dziale III, świadczone przez TP na podstawie Umowy; 21. Użytkownik końcowy podmiot korzystający z Usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi dla zaspokojenia własnych potrzeb; 22. Zakończenie sieci fizyczny punkt, w którym Abonent otrzymuje dostęp do sieci telekomunikacyjnej identyfikujący się za pomocą konkretnego adresu sieciowego przypisanego do numeru lub nazwy Abonenta. Dział II Postanowienia ogólne 2 Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez TP Usług telekomunikacyjnych TP zobowiązuje się do świadczenia Usług telekomunikacyjnych w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cennikach TP, a Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania. strona 1 z 7

2 2. Regulamin i Cenniki TP stanowią integralną część Umowy, są nieodpłatnie przekazywane Abonentowi wraz z Umową oraz na każde żądanie Abonenta. Regulamin i Cenniki TP dostępne są w Komórce Organizacyjnej oraz na stronie internetowej TP. Informacje o aktualnym cenniku udzielane są również za pośrednictwem COT. Dział III Rodzaje i zakres dostępnych Usług telekomunikacyjnych 4 TP świadczy poniższe Usługi telekomunikacyjne: 1) przyłączenie pojedynczego Zakończenia sieci, 2) utrzymanie Łącza w gotowości do świadczenia Usług telekomunikacyjnych, 3) połączenia telefoniczne, w tym połączenia krajowe i międzynarodowe, do sieci komórkowych, do numerów skróconych, do numerów o podwyższonej opłacie i inne połączenia szczegółowo określone w Cennikach TP, 4) udzielanie informacji o numerach telefonicznych Abonentów oraz innych Użytkowników końcowych przedsiębiorców telekomunikacyjnych udostępniających dane swoich abonentów na podstawie aktualnie dostarczanej do TP bazy, 5) udostępnianie spisów Abonentów oraz innych Użytkowników końcowych przedsiębiorców telekomunikacyjnych udostępniających dane swoich abonentów na podstawie aktualnie dostarczanej do TP bazy, 6) usługi telefoniczne świadczone za pomocą aparatów publicznych, 7) usługi do wyboru, usługi dodatkowe określone w Cennikach TP, 8) inne szczegółowo określone w Cennikach TP. Dział IV Umowa Rozdział 1 Zawarcie i realizacja Umowy 5 1. Użytkownik końcowy może zawrzeć Umowę oraz dokonywać czynności dotyczących wykonania Umowy osobiście bądź przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie. 2. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć pełnomocnicy tych osób albo osoby upoważnione do jej reprezentowania, posiadające pisemne umocowanie zgodnie z właściwym rejestrem lub ewidencją. 6 W imieniu TP Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 7 Na życzenie Abonenta, na podstawie zawartej z nim Umowy, TP świadczy Usługi telekomunikacyjne osobom pozostającym z nim w stosunkach cywilno-prawnych (pracownikom, współpracownikom, partnerom handlowym itp.). Powyższe nie dotyczy umów zawieranych z Abonentami będącymi Konsumentami W przypadku gdy w Lokalu nie ma Łącza, Użytkownik końcowy obowiązany jest udostępnić TP Lokal w celu jego instalacji we wspólnie uzgodnionym terminie. 2. Na danym Łączu usługi są świadczone tylko jednemu podmiotowi Konsumentowi, który zawarł Umowę poza lokalem TP bądź na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, poprzez pisemne oświadczenie złożone w Komórce organizacyjnej, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli TP za zgodą Konsumenta rozpoczęła świadczenie usług przed upływem terminu, o którym mowa w ust W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich opłat za Usługi telekomunikacyjne TP może odmówić zawarcia Umowy z powodu braku możliwości technicznych, a w szczególności braku technologii, oprogramowania, infrastruktury do świadczenia Usług telekomunikacyjnych we wskazanym przez klienta Lokalu lub w wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej klienta, lub w przypadku, gdy na danym Łączu są świadczone usługi na rzecz innego podmiotu. 2. TP może zawrzeć Umowę na warunkach mniej korzystnych dla Użytkownika końcowego w wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej. strona 2 z 7

3 3. Z Użytkownikiem końcowym, co do którego dokonano negatywnej oceny wiarygodności płatniczej, TP może zawrzeć Umowę pod warunkiem złożenia przez niego jednorazowej kaucji w wysokości uzgodnionej przez strony Umowy Rozpoczęcie świadczenia Usług telekomunikacyjnych następuje, pod warunkiem istnienia możliwości technicznych, w terminie określonym w Umowie, jednak nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej zawarcia. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z Abonentem, termin ten może być wydłużony. 2. Abonent jest informowany w formie pisemnej bądź elektronicznej o braku możliwości technicznych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia Umowy. 3. W przypadku braku możliwości technicznych, o których mowa w ust. 1, Umowa wygasa. Rozdział 2 Ograniczenie, zawieszenie świadczenia usług TP może: 1) Ograniczyć świadczenie Usług telekomunikacyjnych, utrzymując świadczenie usług niepowiększających zadłużenia Abonenta, w tym przekazywanie połączeń do Abonenta lub połączenia bezpłatne, jeżeli Abonent pozostaje w opóźnieniu z płatnością należności za wykonanie Usług telekomunikacyjnych; 2) Zawiesić świadczenie Usług telekomunikacyjnych, jeżeli Abonent narusza warunki Regulaminu lub Umowy, lub Cenników TP, w tym: a) pozostaje, po uprzednim ograniczeniu, w opóźnieniu z płatnością należności za wykonanie Usług telekomunikacyjnych; b) podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Usług telekomunikacyjnych, w szczególności narusza postanowienia 18 ust Przed ograniczeniem lub zawieszeniem świadczenia Usług telekomunikacyjnych TP wzywa Abonenta do usunięcia przyczyn, które spowodowałyby ograniczenie lub zawieszenie świadczenia Usług telekomunikacyjnych, w szczególności do uregulowania należności. Wezwanie do zapłaty przesyłane jest Abonentowi w formie pisemnej lub elektronicznej. 3. W trakcie ograniczenia świadczenia Usług telekomunikacyjnych, TP pobiera opłaty abonamentowe, o których mowa w 24 ust. 1 pkt 2, a także opłaty za usługi, z których Abonent korzysta w trakcie ograniczenia świadczenia Usług telekomunikacyjnych. 4. W trakcie zawieszenia świadczenia Usług telekomunikacyjnych, TP nie pobiera opłat, o których mowa w 24.ust.1 pkt Abonentowi, któremu TP ograniczyła lub zawiesiła świadczenie Usług telekomunikacyjnych z przyczyn wskazanych w ust 1, usługi będą świadczone po zastosowaniu się przez Abonenta do wezwania, w szczególności po uregulowaniu należnych TP opłat wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 6. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia Usług telekomunikacyjnych: 1) uprzednio ograniczonych z przyczyn wskazanych w ust. 1, opłaty nie są pobierane; 2) uprzednio zawieszonych z przyczyn wskazanych w ust.1, pobiera się opłatę wg obowiązujących Cenników TP. 7. Postanowienia ust. 1-6 nie naruszają prawa TP do rozwiązania Umowy na podstawie 13 ust. 7. Rozdział 3 Rozwiązanie Umowy W przypadku, gdy Umowa została zawarta na czas nieokreślony, może być ona rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 2. Abonent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli TP świadczy Usługi telekomunikacyjne w sposób niezgodny z Umową, Regulaminem, Cennikami TP lub przepisami prawa. 3. Oświadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiązania Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej w Komórce organizacyjnej. 4. Abonent ma prawo rozwiązać Umowę w przypadku braku akceptacji zmiany Umowy, Regulaminu lub Cenników TP dokonanej przez TP. 5. TP przesyła Abonentowi zmiany Umowy, Regulaminu lub Cenników TP oraz informuje o prawie rozwiązania Umowy oraz skutkach rozwiązania Umowy. 6. Oświadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiązania Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 4, powinno być złożone w formie pisemnej w Komórce organizacyjnej najpóźniej ostatniego dnia przed wejściem w życie zmian Umowy, Regulaminu lub Cenników TP. 7. Po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń TP może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy lub Cenników TP, a w szczególności: 1) opóźnienia w regulowaniu należności za wykonane Usługi telekomunikacyjne, w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty, 2) naruszenia 18 ust. 2. Wezwanie do zaniechania naruszeń przesyłane jest Abonentowi w formie pisemnej lub elektronicznej. 8. TP może rozwiązać Umowę: 1) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku zaprzestania świadczenia Usług telekomunikacyjnych lub 2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości ich świadczenia ze względu na zaistniałe warunki techniczne. 9. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony, z przyczyn wskazanych w ust. 8, stosuje się odpowiednio 22 ust.1. strona 3 z 7

4 14 1. W przypadku stwierdzenia przez TP, że z należącego do Abonenta Zakończenia sieci generowane są połączenia, których natężenie może spowodować zagrożenie płatności, TP telefonicznie powiadamia o tym fakcie Abonenta. W przypadku otrzymania od Abonenta potwierdzenia, że powyższe połączenia odbywają się bez jego wiedzy i zgody lub gdy powiadomienie Abonenta nie jest możliwe, TP ma prawo ograniczyć lub zawiesić świadczenie Usług telekomunikacyjnych. 2. TP zniesie powyższe ograniczenie lub przywróci świadczenie Usług telekomunikacyjnych niezwłocznie po uzyskaniu od Abonenta wiarygodnego potwierdzenia, że połączenia, o których mowa w ust. 1, są generowane za jego zgodą. TP nie pobiera opłaty za ponowne rozpoczęcie świadczenia usług w takim przypadku. Rozdział 4 Wygaśnięcie Umowy 15 Umowa wygasa wskutek: 1. upływu czasu, na który została zawarta, 2. braku możliwości technicznych, 3. śmierci Abonenta, 4. nieudostępnienia przez Abonenta nieruchomości lub Lokalu w celu zainstalowania Łącza po dwukrotnie uzgodnionych z TP terminach lub w ciągu miesiąca od dnia powiadomienia Abonenta o dacie instalacji Łącza z Zakończeniem sieci. Dział V Warunki świadczenia Usług telekomunikacyjnych Abonent jest obowiązany umożliwić sprawdzenie stanu technicznego Łącza z Zakończeniem sieci w jego Lokalu lub nieruchomości, o ile jest to konieczne do należytego świadczenia usług lub rozpatrzenia reklamacji. 2. Sprawdzenie następuje w terminie uzgodnionym z Abonentem Urządzenia końcowe powinny spełniać wymagania zasadnicze, potwierdzone dokumentami: świadectwem homologacji, certyfikatem zgodności, deklaracją zgodności lub znakiem zgodności. 2. Wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w Zakończeniach sieci i Urządzeniach końcowych, będących własnością TP i zainstalowanych u Abonenta, dokonuje wyłącznie TP lub upoważnione podmioty na zlecenie TP. 3. Za prawidłowe działanie Urządzeń końcowych będących własnością Abonenta, w tym ich prawidłową konfigurację, odpowiedzialność ponosi Abonent Abonent zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, Umowy, Regulaminu i Cennika. 2. Abonent zobowiązany jest korzystać z Usług telekomunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem. W szczególności zabronione jest: 1) korzystanie z usług dla celów generowania Hurtowego ruchu telefonicznego w sieci TP i sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych; 2) generowanie ruchu do wybranego numeru/numerów z urządzeń typu Automatyczny system wywołań/generator ruchu; 3) kierowanie do/z sieci TP, w ramach Umowy, Hurtowego ruchu telefonicznego inicjowanego do/z sieci innego operatora telekomunikacyjnego niż TP, chyba że TP wyrazi zgodę na takie kierowanie ruchu przez Abonenta; 4) wykorzystywanie usług telefonicznych w celach innych niż inicjowanie i odbieranie połączeń telefonicznych określonych w Cennikach TP TP śwadczy Usługę z zachowaniem następujących wskaźników: 1) liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w publicznej sieci telekomunikacyjnej o stałej lokalizacji Zakończenia sieci 16 uszkodzeń rocznie, 2) czas usunięcia uszkodzenia 50 godzin. 2. W ramach obsługi serwisowej TP zapewnia Abonentowi: 1) bezpłatne okresowe przeglądy stanu technicznego pracy Łącza oraz sprawdzanie parametrów Łącza poprzez bieżące, cykliczne pomiary, eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy Łącza, 2) techniczną pomoc związaną ze świadczeniem Usług telekomunikacyjnych, bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy Łącza po zgłoszeniu przez Abonenta, 3) możliwość telefonicznej obsługi za pośrednictwem COT, a w tym: a) uzyskiwanie informacji o Usługach telekomunikacyjnych, w szczególności o cenach, jakości, warunkach ich świadczenia, promocjach oraz stanie salda i płatnościach; b) obsługę Abonenta na odległość, w zakresie składania zleceń i realizacji Usług telekomunikacyjnych, zgodnie z aktualną ofertą TP, z wyłączeniem realizacji zleceń, które wymagają formy pisemnej, c) pomoc techniczną i zgłoszenie usterek i awarii, d) złożenie reklamacji. strona 4 z 7

5 3. Opłaty z tytułu obsługi serwisowej określają Cenniki TP. 4. TP zastrzega sobie prawo do nagrywania treści rozmów dotyczących składanych zamówień, zleceń lub innych oświadczeń woli związanych z Umową. Nagranie ma charakter poufny i może być wykorzystane wyłącznie jako dowód złożenia zlecenia lub sprawdzenia prawidłowości jego wykonania Abonent może żądać, przy zmianie TP na innego operatora, bezpłatnego przeniesienia przydzielonego numeru Zakończenia sieci, występując z wnioskiem do nowego operatora. 2. Abonent w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności może żądać przeniesienia przydzielonego numeru Zakończenia sieci do nowej lokalizacji w ramach istniejącej sieci TP na obszarze tej samej strefy numeracyjnej. 3. W przypadku zmiany przydziału zakresu numeracji albo przebudowy lub rozbudowy eksploatowanej sieci publicznej, TP może dokonać zmiany numerów Zakończenia sieci przydzielonych Abonentom. Dział VI Odpowiedzialność TP ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłącznie w zakresie określonym Umową, Cennikami TP, Regulaminem, Prawem telekomunikacyjnym oraz Kodeksem cywilnym. 2. Abonent odpowiada za wszystkie zrealizowane Usługi telekomunikacyjne z jego Urządzenia końcowego, niezależnie od tego, kto zlecał usługę lub z niej korzystał Z tytułu nierozpoczęcia świadczenia usług określonych w 4 pkt 1-3 w terminie wskazanym w Umowie, za każdy dzień przekroczenia tego terminu Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej Opłaty abonamentowej, właściwej dla planu telefonicznego określonego w Umowie. 2. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usług określonych w 4 pkt 2-3, jeżeli przerwa w świadczeniu usług nastąpiła z przyczyn leżących po stronie TP, Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej Opłaty abonamentowej za plan telefoniczny, z którego Abonent korzysta. 3. Kara umowna nie przysługuje, jeżeli w Okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 36 godzin. 4. Niezależnie od kary umownej, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usług, o której mowa w ust.2, Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu 1/30 miesięcznej Opłaty abonamentowej za plan telefoniczny, z którego Abonent korzysta. 5. W przypadku powstania szkody, przewyższającej wysokość zastrzeżonej w ust. 2 lub 4 kary umownej, Abonentowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. Abonentowi przysługuje również uprawnienie do żądania kary umownej i zwrotu Opłaty abonamentowej, za daną płatną okresowo usługę dodatkową lub usługę do wyboru, na zasadach określonych w ust Zgłoszenie dotyczące przerw w świadczeniu Usług telekomunikacyjnych powinno zostać wniesione najpóźniej następnego dnia od dnia, w którym Abonent stwierdził wystąpienie takiej przerwy. Dział VII Opłaty Wysokość opłat i sposób ich naliczania określają aktualne Cenniki TP. 2. W przypadku dokonania korekty Dokumentu rozliczeniowego na korzyść Abonenta w przypadkach innych niż określone w 32 kwota nadpłaty wynikająca z korekty zostaje w pierwszej kolejności zaksięgowana na poczet zadłużenia Abonenta wobec TP za Usługi telekomunikacyjne. W przypadku braku zadłużenia kwota nadpłaty może zostać zaksięgowana na poczet należności za bieżący Okres rozliczeniowy albo będzie zwracana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Abonenta, zgodnie z jego życzeniem. 3. Zwrot nadpłaty następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia pisemnej dyspozycji Abonenta. 4. W przypadku rozwiązania Umowy przez TP z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta z zastrzeżeniem ust. 4, przed upływem okresu, na jaki została zawarta lub okresu, na jaki Umowa została przedłużona, zgodnie z postanowieniami Umowy, TP ma prawo żądać zwrotu ulg udzielonych Abonentowi w związku z zawarciem Umowy. 5. Prawo żądania zwrotu ulgi nie przysługuje, jeżeli Abonent wypowiedział Umowę w przypadku, o którym mowa w 13 ust. 2 lub w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa Abonent obowiązany jest do terminowego uiszczania opłat zgodnie z Cennikami TP, w szczególności: 1) opłaty jednorazowej, za przyłączenie Zakończenia sieci do sieci telekomunikacyjnej TP, obowiązującej na dzień zawarcia Umowy; 2) Opłaty abonamentowej; 3) opłat za wszystkie Usługi telekomunikacyjne. 2. Jeżeli usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas miesięczną opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 tej opłaty za każdy dzień jej świadczenia. strona 5 z 7

6 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pakiety minut dostępne w ramach Opłaty abonamentowej są zmniejszane proporcjonalnie do okresu świadczenia Usługi TP wystawia Abonentowi Dokumenty rozliczeniowe za dany Okres rozliczeniowy. 2. Dla Abonentów korzystających z kilku przydzielonych numerów Zakończeń sieci, TP wystawia jeden Dokument rozliczeniowy, a na ich życzenie wystawia Dokument rozliczeniowy na każdy przydzielony Abonentowi numer Zakończenia sieci oddzielnie. 3. Na żądanie osoby niewidomej lub słabo widzącej, legitymującej się dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, TP sporządza informację o danych zawartych na Dokumencie rozliczeniowym wraz z podstawowym wykazem wykonanych Usług telekomunikacyjnych w alfabecie Braille a lub przy użyciu dużej czcionki albo wysyła je pocztą elektroniczną w formacie tekstowym Abonent jest zobowiązany do wpłacania należności za usługi świadczone przez TP zgodnie z Dokumentem rozliczeniowym na indywidualny numer konta bankowego podany w Dokumencie rozliczeniowym, którego dotyczy wpłata. W przypadku, gdy Abonent dokonuje wpłaty na druku niestandardowym (druku wpłaty innym niż wysłany wraz z Dokumentem rozliczeniowym) lub za pomocą przelewu bankowego, zobowiązany jest podać swój nr ewidencyjny, określony na Dokumencie rozliczeniowym oraz podać numer dokumentu, za który następuje wpłata. W przypadku braku takiego wskazania wpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości wynikających z najstarszych Dokumentów rozliczeniowych wraz z odsetkami. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta dokonującego wpłaty zostanie ona zwrócona przez TP do banku, który zrealizował wpłatę. 2. W przypadku nieotrzymania Dokumentu rozliczeniowego, TP przyjmuje od Abonenta zgłoszenie tego faktu i przesyła lub udostępnia Dokument rozliczeniowy albo jego duplikat. Duplikat dokumentu rozliczeniowego jest przesyłany lub udostępniany Abonentowi w sposób i formie wskazanej przez Abonenta. 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek TP. 4. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat TP nalicza odsetki ustawowe. 5. Abonent może wpłacić dowolną kwotę na poczet przyszłych należności, która będzie rozliczana w kolejnych Dokumentach rozliczeniowych w ramach konta rozliczeniowego, na który została wniesiona. Dział VIII Tryb postępowania reklamacyjnego 27 Reklamacje mogą być składane z tytułu: 1) niedotrzymania z winy TP określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług telekomunikacyjnych 2) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 3) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług telekomunikacyjnych Reklamacje mogą być składane pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość. 2. Przyjęcie reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość wymaga potwierdzenia przez TP w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, z wyjątkiem przypadku udzielenia odpowiedzi w tym terminie. 3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu bezpośrednio w Komórce Organizacyjnej upoważniona osoba obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić przyjęcie reklamacji w formie pisemnej Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usług telekomunikacyjnych lub od dnia, w którym usługi zostały nienależycie wykonane lub miały być wykonane, lub od dnia doręczenia Dokumentu rozliczeniowego zawierającego nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usług telekomunikacyjnych. 2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym TP niezwłocznie powiadamia reklamującego Reklamacja powinna zawierać: 1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Użytkownika końcowego, 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) przydzielony Abonentowi numer Zakończenia sieci, 5) przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny lub adres miejsca Zakończenia sieci, 6) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi telekomunikacyjnej w przypadku reklamacji, o której mowa w 27 pkt 1, 7) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku żądania ich wypłaty, strona 6 z 7

7 8) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności w przypadku, o którym mowa w pkt 7, 9) podpis reklamującego w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej TP rozpatruje reklamacje i w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej wpływu, udziela w formie pisemnej odpowiedzi. 2. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona W przypadku uwzględnienia reklamacji, przysługujące z tytułu odszkodowania lub innego tytułu kwoty pieniężne, zgodnie z życzeniem Użytkownika końcowego, zwracane są w terminie 30 dni przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy albo zaliczane na poczet przyszłych należności za usługi. 2. W przypadku, gdy TP posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego, tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Potrąconą kwotę wykazuje się w kolejnym Dokumencie rozliczeniowym. Oświadczenie TP o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację. 3. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej wysokości naliczonych opłat za czas trwania postępowania reklamacyjnego odsetki od kwoty objętej reklamacją nie będą naliczane. Dział IX Postanowienia przejściowe i końcowe Abonent obowiązany jest poinformować TP o zmianach swoich danych zawartych w Umowie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian. 2. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania TP o wszczęciu wobec niego postępowania upadłościowego lub naprawczego, jak również innych postępowań, takich jak postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie Regulaminu i Umowy przez Abonenta. 3. Jeżeli Abonent nie poinformuje TP o zmianie dotychczasowgo adresu, wszelką korespondencję przekazaną przez TP na ten adres uważa się za prawidłowo doręczoną. 34 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo telekomunikacyjne i wydanych na jego podstawie rozporządzeń oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej oraz umów zawartych z administracjami łączności innych krajów i Regulaminami międzynarodowymi. 35 Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla miejsca wykonywania Umowy, chyba że strony Umowy poddały rozstrzygnięcie sporów wynikających z niniejszego Regulaminu w drodze postępowania mediacyjnego lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim ustanowionym przy Prezesie UKE w zakresie przewidzianym ustawą Prawo telekomunikacyjne. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. 36 strona 7 z 7

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej Dział I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Internet satelitarny

regulamin usługi Internet satelitarny regulamin usługi Internet satelitarny Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Cennik Cennik usługi

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Postanowienia ogólne

Dział I Definicje. Dział II Postanowienia ogólne regulamin świadczenia usług ISDN przez Orange Polska S.A. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Dział I Definicje 1 1) Abonent podmiot, który jest Stroną Umowy o świadczenie usług ISDN zawartej z Orange

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul. Mickiewicza 154 Maj 2013 r. -1- Dział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Bajt Computers Jan Treliński Z siedzibą przy ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon

regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa napodstawie 2) Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. (tekst jednolity wg stanu na dzień 8 czerwca 2014 roku) Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin jest

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lycamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych

Regulamin Lycamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych Regulamin Lycamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych 1 Przedmiot regulaminu Regulamin określa zasady postępowania przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PUBLICZNEJ PRZEZ TK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PUBLICZNEJ PRZEZ TK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PUBLICZNEJ PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne DEFINICJE 1 Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się: 1. Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A.

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A. regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A. Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, który jest stroną

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON)

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) Zawarty w dniu 28 listopada 2016 roku w Ropczycach pomiędzy : Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej. przez. PL-NET Sp. z o.o.

REGULAMIN. Świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej. przez. PL-NET Sp. z o.o. REGULAMIN Świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej przez PL-NET Sp. z o.o. Spis treści DZIAŁ I DEFINICJE... 3 DZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 DZIAŁ III RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A. Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, który jest stroną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, sposób i termin składania oraz rozpoznawania Reklamacji składanych przez abonentów Telewizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telefonii internetowej przez firmę PROTONET

Regulamin świadczenia usług telefonii internetowej przez firmę PROTONET Regulamin świadczenia usług telefonii internetowej przez firmę PROTONET 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy świadczenia usług telefonii internetowej i określa szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści DZIAŁ I DEFINICJE... 3 DZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 DZIAŁ III RODZAJE I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi neostrada tp

regulamin świadczenia usługi neostrada tp regulamin świadczenia usługi neostrada tp Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Autoryzacja weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne DEFINICJE 1 Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PUBLICZNEJ PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. (tekst jednolity)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PUBLICZNEJ PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. (tekst jednolity) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PUBLICZNEJ PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. (tekst jednolity) Rozdział 1 Postanowienia ogólne DEFINICJE 1 Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1 1. Użyte w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne DEFINICJE 1 Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów w zakresie, w jakim ujęte w nim zagadnienia nie zostały

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:... Serwis tel.:609-511-156 tel: 609-511-661 e-mail: serwis@interpc.pl pon-pt od 9oo do 20oo sb-nd od 10oo do 18oo Biuro Obsługi Klienta (BOK) Bytom ul. Hlonda 37 Godziny otwarcia: Poniedziałek 10 00-12 00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

regulamin usługa tv Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne

regulamin usługa tv Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne regulamin usługa tv Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy zawartej z TP w formie pisemnej, będący

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez NetRunner Anna Polak z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Świętojańskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Usługa świadczona jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. REGULAMIN USŁUGI STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE NISZCZENIA DOKUMENTACJI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA ROZDZIAŁ I Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów

Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów 1 POSTANOWNIENIA OGÓLNE 1. abonament oplata za zapewnienie stałego dostępu terminala do siecią foneo oraz za inne usługi, 2. Abonent

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56)

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Tuwima 9, 87-100 Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul B Głowackiego 2, 87-100 Toruń, tel: (56) 649 66 66 Toruń, dnia r UMOWA nr o świadczenie publicznie dostępnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w regulaminie lub w umowie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo