Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP pisemnej umowy świadczenia usługi certyfikat jakości tp SLA przez Telekomunikację Polską. 2. Awaria - uszkodzenie lub przerwa uniemożliwiająca wykonanie Usługi Podstawowej. 3. Bonifikata kwota przysługująca Abonentowi z tytułu przekroczenia Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii i Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej. 4. Cennik Cennik usługi certyfikat jakości tp SLA dla łączy dzierżawionych tp. 5. Certyfikat jakości tp SLA usługa dodana do Usługi Podstawowej świadczona przez Telekomunikacją Polską S.A. na podstawie zawartej Umowy. 6. Cyfrowe łącze dzierżawione (zwane dalej Łączem) krajowe łącze telekomunikacyjne umożliwiające transmisję sygnału cyfrowego o ściśle określonej przepływności. 7. Czas usunięcia Awarii czas liczony od momentu, wykrycia Awarii przez TP lub zgłoszenia Awarii przez Osobę Uprawnioną do momentu usunięcia Awarii. 8. Gwarantowany czas usunięcia Awarii czas, w którym TP zobowiązuje się do usunięcia Awarii. 9. Gwarantowana dostępność Usługi Podstawowej wyrażona procentowo liczba godzin w ciągu roku kalendarzowego, podczas których TP zapewnia działanie Usługi Podstawowej bez wystąpienia Awarii. Nie są uwzględniane w obliczaniu Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej mogące wystąpić czasy przerw wskazane we właściwych normach określających parametry techniczne łączy cyfrowych. 10. Instalacja infrastruktura obejmująca m.in. urządzenia telekomunikacyjne, przewody i osprzęt dołączone przez Abonenta do Łącza Dzierżawionego TP. 11. Miesięczna opłata abonamentowa opłaty miesięczne netto ponoszone przez Abonentów z tytułu świadczenia na ich rzecz Usługi Podstawowej. 12. Osoba Uprawniona - osoba wskazana przez Abonenta w wykazie osób uprawnionych do kontaktów z TP odpowiedzialna za prawidłowe zgłoszenie Awarii i umożliwienie dostępu do Urządzeń i Łączy znajdujących się w lokalizacji Abonenta lub pomieszczeniach osoby trzeciej, do których Abonentowi przysługuje tytuł prawny. 13. Planowane Przerwy przerwy, o których został poinformowany Abonent, podczas których TP wykonuje prace mające na celu konserwację lub modernizację sieci; przerwy te nie są zaliczane do czasu Awarii. 14. Poziom Usługi określone wartości parametrów charakterystycznych dla SLA progres oraz SLA premium. 15. Regulamin Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską. 16. SLA umowa gwarantująca świadczenie usług na określonym poziomie (ang. Service Level Agreement). 17. SLA progres certyfikat jakości tp SLA obejmujący maksymalnie 8 godzinny czas usunięcia Awarii, gotowość służb technicznych do usunięcia Awarii przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku kalendarzowym, gwarantujący dostępność Usługi Podstawowej na poziomie 99,7% co oznacza, że maksymalny łączny czas wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 26,28 godzin, a w przypadku świadczenia Usługi przez niepełny rok czas ten będzie ustalany proporcjonalnie. 18. SLA premium certyfikat jakości tp SLA obejmujący maksymalnie 4 godzinny czas usunięcia Awarii, gotowość służb technicznych do usunięcia Awarii przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku, gwarantujący dostępność Usługi Podstawowej na poziomie

2 99,9% co oznacza, że maksymalny łączny czas wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 8,76 godzin a w przypadku świadczenia Usługi przez niepełny rok czas ten będzie ustalany proporcjonalnie. 19. TP - Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Umowa zawarta na piśmie umowa o świadczenie usługi certyfikat jakości tp SLA dla łączy dzierżawionych tp zawarta pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a Abonentem. 21. Usługa Podstawowa usługa cyfrowych łączy dzierżawionych tp o przepływności 2 Mbit/s i powyżej 2 Mbit/s we wszystkich relacjach świadczona przez TP na rzecz Abonenta. 22. Usługa usługa certyfikat jakości tp SLA świadczona przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp. 23. Urządzenie urządzenia TP lub Abonenta niezbędne do świadczenia usług łączy dzierżawionych tp instalowane w siedzibie Abonenta lub innym wskazanym przez Abonenta miejscu, do którego Abonentowi przysługuje tytuł prawny. 22. Zamówienie - Zamówienie na usługę certyfikat jakości tp SLA dla łączy dzierżawionych tp - dokument określający rodzaj oraz zakres Usługi zamówionej przez Abonenta. Rozdział 2. Postanowienia ogólne Usługa świadczona jest przez Telekomunikację Polską S.A. na podstawie Umowy, w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczona przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp. 2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczania opłat określonych w Cenniku oraz w innych doręczonych Abonentowi cennikach związanych z Usługą oraz Usługą Podstawową, o ile warunki Umowy nie stanowią inaczej. 3. Usługa może być świadczona jedynie w przypadku, gdy na rzecz Abonenta jest świadczona Usługa Podstawowa. Rodzaj oraz zakres Usługi określa Zamówienie na Usługę doręczone TP przez Abonenta przed popisaniem Umowy. Rozdział 3. Zakres i warunki świadczenia usługi certyfikat jakości tp SLA Świadczona na rzecz Abonenta Usługa obejmuje: 1) utrzymanie Poziomu Usługi wskazanego w Umowie, 2) usuwanie wszelkich Awarii związanych z funkcjonowaniem Łączy, o ile uszkodzenia lub przerwy nie powstały z winy Abonenta lub osób trzecich, 3) zapewnienie serwisu dla Abonenta w czasie określonym dla danego Poziomu Usługi, 4) zapewnienie możliwości zgłaszania Awarii 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku na wskazany w Umowie, dedykowany dla Abonenta numer telefoniczny, 5) informowanie Abonenta z pięciodniowym wyprzedzeniem o Planowanych Przerwach, które mogą spowodować przerwę w świadczeniu Usługi Podstawowej. 2. W ramach Usługi TP świadczy na rzecz Abonenta następujące rodzaje usług: 1) SLA progres, 2) SLA premium. 4 Abonent zobowiązuje się do: 1) korzystania z Usługi Podstawowej oraz z przekazanych przez TP Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 2) wykonywania Instalacji spełniających wymagania przewidziane przez art. 88 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, 2

3 3) natychmiastowego informowania TP za pośrednictwem Osoby Uprawnionej o wszelkich nieprawidłowościach w pracy Łączy i Urządzeń oraz przypadkach wyłączania lub odłączania Urządzeń, 4) umożliwienia pracownikom TP i osobom uprawnionym przez TP dostępu do Urządzeń i Łączy stanowiących własność TP znajdujących się w lokalizacjach Abonenta lub innym wskazanym przez Abonenta miejscu, do którego Abonentowi przysługuje tytuł prawny, 5) dostarczenia w dniu zawarcia Umowy wykazu Osób Uprawnionych wraz z ich danymi kontaktowymi, który będzie stanowił załącznik do Umowy, 6) dostępności Osób Uprawnionych dla służb serwisowych TP, 7) natychmiastowego powiadomienia TP o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach, które mogą spowodować uszkodzenie Urządzeń lub Łączy, 8) pisemnego informowania TP o każdej zmianie danych zawartych w Umowie i wykazie Osób Uprawnionych do kontaktów z TP w dniu następnym po wystąpieniu tych zmian, 9) poinformowania TP o wszelkich przerwach w pracy Łącza spowodowanych przez Abonenta lub osoby trzecie za jego zgodą. Rozdział 4. Umowa o świadczenie usługi certyfikat jakości tp SLA. 5 Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po dostarczeniu przez zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów i spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. 6 W imieniu TP Umowę zawiera osoba należycie do tego umocowana, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 7 Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez przedstawiciela W przypadku, gdy Usługa Podstawowa jest już świadczona, rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje: 1) w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa jeżeli została ona zawarta w okresie przed ostatnimi siedmioma dniami miesiąca, 2) w pierwszym dniu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa, jeżeli została ona zawarta w ciągu ostatnich siedmiu dni miesiąca. 2. W przypadku, gdy Usługa zostanie zamówiona łącznie z Usługą Podstawową, rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w dniu uruchomienia Usługi Podstawowej. 3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do terminów zmiany zakresu lub Poziomu Usługi następujących po złożeniu Zamówienia za zmianę parametrów usługi. 9 TP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach, gdy: 1) nie istnieją warunki techniczne do jej świadczenia, 2) zamawiający zalega z opłatami na rzecz TP Umowa może być zawarta na czas określony lub czas nieokreślony, jednakże świadczenie Usługi trwa nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na Usługę Podstawową. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, wyłącznie formy pisemnego aneksu do Umowy. 3. Zmiany w Regulaminie i w Cenniku następują w trybie określonym w 22 ust. 6 oraz w 25. 3

4 11 1. Abonent Usługi, którego dane zawarte w Umowie ulegają zmianie, bądź wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub inne postępowania sądowe, mogące mieć wpływ na Umowę, jest zobowiązany: 1) poinformować właściwą komórkę organizacyjną TP o okolicznościach, o których mowa powyżej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od zaistnienia takich zmian lub wszczęcia postępowań, 2) wskazać podmiot przejmujący jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy, 3) doręczyć TP dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian lub wszczęcie postępowań. 2. Przekazanie praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy następuje na podstawie umowy o przejęcie wierzytelności oraz długów Abonenta przez osobę przejmującą za uprzednią pisemną zgodą TP Umowa może być rozwiązana przez Strony za 30-dniowym okresem wypowiedzenia lub innym okresem wypowiedzenia wskazanym w Umowie przez: 1) pisemne oświadczenie złożone przez Abonenta w komórce TP, określonej w Umowie lub przesłane listem poleconym na adres komórki organizacyjnej TP, określonej w Umowie, 2) pisemne oświadczenie TP przekazane listem poleconym na adres Abonenta określony w Umowie. 2. W przypadku gdy Abonent, będący osobą fizyczną, zawarł Umowę dla celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, rozwiązanie Umowy może nastąpić w sposób i w przypadkach określonych w ust. 1, z tym wyjątkiem, że TP nie będzie mogła wypowiedzieć Umowy zgodnie z ust. 1 pkt Wyłączenie zastosowania ust. 1 pkt. 2, o którym mowa w ust. 2, będzie wiązało Abonenta będącego osobą fizyczną i TP do czasu, w którym Abonent zacznie korzystać z Usługi w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez Abonenta działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu. 4. Abonent, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować TP o rozpoczęciu wykorzystywania Usług w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu. 5. TP ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Umowy, naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie związanym z korzystaniem z Usługi lub Usługi Podstawowej, a w szczególności: 1) nieuregulowania opłat na rzecz TP, 2) nieprzestrzegania przez Abonenta, w zakresie jakim go dotyczą, przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800), 3) stwierdzenia przez służby techniczne TP przyłączenia przez Abonenta do Łącza Dzierżawionego TP urządzenia nie spełniającego zasadniczych wymagań, o których mowa w art. 151 i 152 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 13 Umowa wygasa wskutek: 1) upływu okresu, na który została zawarta, 2) ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, będącej Abonentem Usługi, z zastrzeżeniem 11, 3) śmierci osoby fizycznej będącej Abonentem Usługi, 4) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o dzierżawę łącza cyfrowego objętego Usługą. 4

5 Rozdział 5. Bonifikaty Bonifikatę z tytułu niedotrzymania Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii ustala się w oparciu o poniższy wzór: gdzie: Całkowita Bonifikata= (t A -T G )*K A t A - Czas usunięcia Awarii [h], zaokrąglony wzwyż do pełnej godziny T G - Gwarantowany czas usunięcia Awarii [h] KA - Bonifikata określona w Cenniku za każdą rozpoczętą godzinę ponad Gwarantowany czas usunięcia Awarii 2. Bonifikata stanowi procent Miesięcznej opłaty abonamentowej za Łącze, którego dotyczyła Awaria, zapłaconej przez Abonenta przez okres świadczenia Usługi. 3. Wysokość udzielanych Bonifikat z tytułu Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii nie może przekroczyć Miesięcznej opłaty abonamentowej za Łącze, którego dotyczyła Awaria, należnej w danym okresie rozliczeniowym. 4. Okresem rozliczeniowym dla ustalania wysokości Bonifikat z tytułu Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii jest jeden miesiąc kalendarzowy. 5. Bonifikata z tytułu niedotrzymania Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii jest rozliczana przez TP w kolejnym miesiącu świadczenia Usługi Podstawowej dla danego Łącza, przy czym rozliczenie Bonifikat dokonuje się poprzez pomniejszenie należności z tytułu Miesięcznych opłat abonamentowych za Łącze, na którym nastąpiła Awaria Bonifikatę z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej ustala się w oparciu o poniższy wzór: gdzie: Całkowita Bonifikata = [T A M A *(T usługi /T)]*K D M A maksymalna liczba godzin Awarii dopuszczalna dla danego Poziomu Usługi [h] T A suma czasów trwania wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym [h] T usługi czas korzystania z Usługi w danym roku kalendarzowym [h] T liczba godzin w danym roku kalendarzowym [h] K D Bonifikata określona w Cenniku naliczana za każdą kolejną rozpoczętą godzinę ponad Gwarantowaną dostępność Usługi podstawowej wynik działania [T A M A *(T usługi /T)] zaokrągla się wzwyż do pełnej godziny 2. Bonifikata stanowi procent sumy Miesięcznych opłat abonamentowych za Łącze, którego dotyczyły Awarie, zapłaconych przez Abonenta w danym roku kalendarzowym przez okres świadczenia Usługi. 3. Bonifikata z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym łącznej sumy zapłaconych przez Abonenta Miesięcznych opłat abonamentowych za Łącze, na którym nastąpiła Awaria. 4. Okresem rozliczeniowym dla ustalania wysokości Bonifikat z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej jest jeden rok kalendarzowy. 5. Bonifikata z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej jest rozliczana przez TP w kolejnych miesiącach świadczenia usługi dzierżawy danego Łącza po upływie okresu rozliczeniowego, przy czym rozliczenie Bonifikat dokonuje się poprzez 5

6 pomniejszenie należności z tytułu kolejnych Miesięcznych opłat abonamentowych za Łącze, na którym nastąpiła Awaria. 6. Jeżeli Bonifikata z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej przekroczy wartość Miesięcznej opłaty abonamentowej, różnica ta zostanie rozliczona w kolejnych Miesięcznych opłatach abonamentowych Suma Bonifikat należnych Abonentowi za rok kalendarzowy z tytułu niedotrzymania parametrów określonych w 14 i 15 Regulaminu nie może przekroczyć łącznej sumy Miesięcznych opłat abonamentowych, które Abonent powinien zapłacić z tytułu opłaty za dzierżawę Łącza, na którym nastąpiły Awarie, w roku kalendarzowym. 2. Rozliczanie Bonifikat za Awarię następuje według wysokości opłat za Usługę Podstawową obowiązujących w miesiącu, w którym Awaria została usunięta. 17 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie Usługi Podstawowej TP przekaże równowartość nierozliczonych Bonifikat na wskazany przez Abonenta rachunek Bonifikaty nie przysługują Abonentowi w przypadku naruszenia przez Abonenta 4 Regulaminu, w przypadkach określonych w 20 Regulaminu oraz w przypadku wystąpienia Planowanych Przerw, o ile TP poinformowało Abonenta o ich wystąpieniu zgodnie z 3 ust. 1 pkt 5 Regulaminu. 2. Awaria nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu Bonifikat w przypadku, gdy nie był możliwy kontakt z właściwą Osobą Uprawnioną. 3. Zastosowanie Bonifikat, o których mowa w Regulaminie, nie wyłącza stosowania Bonifikat z tytułu Awarii, wypłacanych przez TP Abonentowi, wynikających z Cennika lub Regulaminu Usługi Podstawowej. Rozdział 6. Odpowiedzialność. 19 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi TP udzieli Abonentowi Bonifikaty w wysokości i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Cenniku. 20 TP nie ponosi odpowiedzialności: 1) za uszkodzenia Instalacji stanowiących własność Abonenta nie będących następstwem działań TP, 2) za Awarie w pracy Urządzeń i Łączy będących następstwem uszkodzeń łączy nie stanowiących własności TP lub Awarii wynikających z działań Abonenta, 3) w przypadku niedotrzymania wartości parametrów technicznych Instalacji na odcinku nie będącym własnością TP, 4) za zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta podłączonych do Urządzeń przed ingerencją osób trzecich, 5) w przypadku umyślnego działania lub zaniechania osób trzecich, których następstwem jest brak możliwości świadczenia Usługi Podstawowej, 6) za Planowane Przerwy w świadczeniu Usługi, 7) w przypadku uniemożliwienia pracownikom TP lub osobom uprawnionym przez TP dostępu do Urządzeń i Łączy stanowiących własność TP i znajdujących się w lokalizacjach Abonenta lub pomieszczeniach osoby trzeciej, niezależnie od tytułu prawnego Abonenta do tych pomieszczeń TP i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą lub decyzjami władz państwowych lub samorządowych. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec. 6

7 2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak szybko jak to będzie możliwe o wystąpieniu siły wyższej. Rozdział 7. Opłaty Wysokość opłat za Usługę określa Cennik. 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za Usługę zgodnie z fakturami VAT. Termin płatności faktury VAT jest każdorazowo określony na fakturze. 3. Naliczanie opłat za Usługę następuje od dnia rozpoczęcia jej świadczenia. 4. Jeżeli świadczenie Usługi nie obejmie pełnego miesiąca, wówczas opłatę abonamentową określoną w Cenniku ustala się w wysokości 1/30 za każdy dzień. 5. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry. 6. W przypadku zmiany miesięcznych opłat abonamentowych wynikających ze zmiany Cennika, TP wykaże nową stawkę opłat w każdej kolejnej wystawianej fakturze po zmianie Cennika. W przypadku zmiany opłat skutkujących ich podwyższeniem stosuje się Wysokość opłat za Usługę umieszczana będzie na fakturze VAT za Usługę Podstawową wystawianej przez TP dla Abonenta. 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty w urzędzie pocztowym, banku, lub dokonania płatności przelewem, jeżeli płatność nastąpiła do dnia określonego na fakturze VAT lub dzień wpływu środków na rachunek TP jeżeli płatność nastąpiła po dniu określonym jako termin płatności faktury VAT. 3. Abonent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować TP o fakcie nieotrzymania faktury Za opóźnienie w uiszczaniu opłat TP pobiera odsetki ustawowe. 2. W przypadku, gdy opłaty nie zostały uregulowane w całości, podstawę naliczenia odsetek stanowią kwoty nie uiszczone w terminie zapłaty. Kwota należnych odsetek i podstawa ich naliczenia wykazywana będzie odrębnym dokumentem finansowym O zmianach Regulaminu lub zmianach Cennika skutkujących podwyższeniem opłat oraz terminach ich wprowadzenia TP powiadamia swoich Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego, miesięcznego okresu rozliczeniowego. Informacje o zmianach będą dołączane do wystawianych za Usługi faktur VAT oraz zamieszczane na stronach internetowych TP lub Abonent zostanie powiadomiony o tym fakcie odrębnym pismem. 2. Jeżeli Abonent nie dokona wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o zmianach Regulaminu lub zmianach Cennika skutkujących podwyższeniem opłat, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków Umowy. 26 TP zastrzega sobie prawo dochodzenia od Abonenta niezapłaconych należności wraz z ustawowymi odsetkami nawet pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Rozdział 8. Awarie 27 Osoba Uprawniona zobowiązana jest natychmiast zgłosić Awarię pod wskazany w Umowie, dedykowany numer telefonu oraz poinformować o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Usługi Podstawowej Jako początek czasu trwania Awarii uznaje się moment zgłoszenia jej przez Osobę Uprawnioną pod wskazany w Umowie dedykowany numer telefoniczny, bądź wykrycia jej przez TP. O zakończeniu Awarii TP niezwłocznie informuje Osobę Uprawnioną. 7

8 2. Za prawidłowe i skuteczne zgłoszenie Awarii uznaje się jedynie zgłoszenie dokonane przez Osobę Uprawnioną. 3. W przypadku, gdy Abonent nie potwierdza usunięcia Awarii, TP, z zastrzeżeniem ust. 4 podejmuje ponownie działania zmierzające do usunięcia Awarii. 4. Jeżeli z posiadanych przez TP informacji wynika, iż Awaria została usunięta a Abonent odmawia potwierdzenia tej okoliczności, Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z Interwencja służb technicznych TP lub osób uprawnionych przez TP nie nastąpi do czasu umożliwienia przez Osobę Uprawnioną dostępu do Łączy i Urządzeń będących własnością TP i znajdujących się w lokalizacji Abonenta lub pomieszczeniach osoby trzeciej, do których Abonentowi przysługuje tytuł prawny. Rozdział 9. Reklamacje Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy: 1) od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana, 2) od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie opłat z tytułu Usługi lub nieprawidłowe obliczenie Bonifikat. 2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym komórka organizacyjna TP rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia Abonenta Reklamacja powinna zawierać: 1) imię i nazwisko, firmę albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) numer bilingowy wskazany na fakturze VAT lub adres miejsca zakończenia łącza, 5) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy TP terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, 6) kwestionowaną wysokości udzielonych Bonifikat, 7) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu reklamacji do komórki organizacyjnej TP. 32 Zgłoszenie przez Abonenta reklamacji nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania faktury VAT we wskazanym terminie Komórka organizacyjna TP rozpatrująca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji stosownie do jej przedmiotu komórka organizacyjna TP rozpatrująca reklamację zobowiązana jest uwzględnić: 1) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację, 2) dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego, 3) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby TP, 4) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla Usługi Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 1) nazwę komórki organizacyjnej TP rozpatrującej reklamację, 2) powołanie podstawy prawnej, 8

9 3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, 4) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku gdy reklamującym jest Abonent będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu także, o prawie dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty lub przed Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w ramach postępowania mediacyjnego, 5) podpis upoważnionego pracownika TP, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 2. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona Abonentowi przesyłką poleconą. 3. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną po udzieleniu odpowiedzi Abonentowi. Rozdział 10. Postanowienia końcowe. 35 Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2005 r. 36 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy Prawa telekomunikacyjnego odpowiednio Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca siedziby TP, z zastrzeżeniem ust Spory, o których mowa w ust. 1, pomiędzy Abonentem będącym osobą fizyczną, który zawarł Umowę dla celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu a TP, mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty lub poddane pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. 9

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1 1. Użyte w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA. świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla usług transmisji danych

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA. świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla usług transmisji danych Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla usług transmisji danych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA 1. Użyte w Regulaminie usługi Certyfikat Jakości SLA dla Miejski Ethernet pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN 1. Pojęcia użyte w Regulaminie usługi Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet 1. Użyte w Regulaminie usługi

Bardziej szczegółowo

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Usługa świadczona jest przez

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych

regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych 1. Pojęcia użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego zawarta w dniu.. pomiędzy.... z siedzibą/miejscem zamieszkania..... NIP REGON/ PESEL. reprezentowaną przez:........ zwaną dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Usługi Dostępu do Internetu

Regulamin Korzystania z Usługi Dostępu do Internetu Regulamin Korzystania z Usługi Dostępu do Internetu świadczonej przez Fibero Sp. z o.o. Spis treści Rozdział 1 - Definicje Rozdział 2 - Zakres i warunki Świadczenia usługi Dostęp do Internetu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014 VII.2711/5/14 Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr./2014 zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu mającą swą siedzibę przy ulicy Podwale 30, 50-950 Wrocław, NIP

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z us ugi dost p do Internetu DSL tp. Twój świat. Ca y świat.

Regulamin korzystania z us ugi dost p do Internetu DSL tp. Twój świat. Ca y świat. Regulamin korzystania z us ugi dost p do Internetu DSL tp 19330 Twój świat. Ca y świat. Spis treści DZIAŁ I Definicje...........................................................................................

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Internet satelitarny

regulamin usługi Internet satelitarny regulamin usługi Internet satelitarny Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Cennik Cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp świadczonej przez TP S.A

Regulamin korzystania z usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp świadczonej przez TP S.A Regulamin korzystania z usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp świadczonej przez TP S.A Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER

Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER DZIAŁ I: Postanowienie ogólne 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają : 1. Abonament - stały, nielimitowany dostęp do internetu realizowany za

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy: S-NET spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL Dział I Definicje Użyte w Regulaminie usługi Dostęp do Internetu DSL, pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent - podmiot, który zawarł z Telekomunikacją Polską S.A. umowę

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Zakres i warunki świadczenia usługi Zarządzanie Siecią LAN

Dział I. Definicje. Dział II. Zakres i warunki świadczenia usługi Zarządzanie Siecią LAN regulamin usługi Zarządzanie Siecią LAN Użyte w Regulaminie usługi Zarządzanie Siecią LAN, pojęcia oznaczają: Dział I. Definicje 1 1) Abonent - podmiot, który jest stroną zawartej z Orange w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne regulamin usługi Pakiet Serwisowy SLA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie usługi Pakiet Serwisowy SLA pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent podmiot, na rzecz którego TP świadczy: a) Usługę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DZP /2017

Umowa nr DZP /2017 WZÓR Umowa nr DZP-362-21/2017 W dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zleceniodawca, posiadającym NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt Spis treści: 1. Informacje podstawowe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 47 /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 29 marca 2013 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają: UMOWA NR W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:.. Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: -Wzór- Wpisano do rejestru umów Nr.. dnia.... 2012 r. UMOWA Zawarta w Katowicach w dniu..., pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040,

Bardziej szczegółowo

-Wzór- UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

-Wzór- UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: -Wzór- Wpisano do rejestru umów Nr.. dnia.. 2011 r. UMOWA Zawarta w Katowicach w dniu..., pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zawarta w dniu,

UMOWA nr.. zawarta w dniu, UMOWA nr.. zawarta w dniu, w pomiędzy: Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie, NIP 712-314-94-01, REGON 060433560 z siedzibą przy al. Kraśnicka 25 w Lublinie reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH (SERWERÓW DEDYKOWANYCH)

ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH (SERWERÓW DEDYKOWANYCH) ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH (SERWERÓW DEDYKOWANYCH) przez z siedzibą w Warszawie, Załącznik Nr 1 do umowy o świadczenie usług hostingowych 1 Postanowienia ogólne 1. Pojęcia użyte w tekście

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Załącznik 2 nr Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.21.2015 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Krajowe Łącza Dzierżawione

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Krajowe Łącza Dzierżawione regulamin usługi Krajowe Łącza Dzierżawione Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Krajowe Łącza Dzierżawione 1 1. Abonent użytkownik w rozumieniu Ustawy, który zawarł z Telekomunikacją

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZTM.EZ zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy:

Znak sprawy: ZTM.EZ zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy: UMOWA NR ZTM.EZ.. zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo