Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom Piotr Wietecha, z siedzibą w Zarzeczu, Dębowiec Zarzecze BOK Biuro obsługi klienta, bezpośrednio obsługujące Abonentów mieszczące się w Zarzeczu, Dębowiec Zarzecze 222, tel , , 4. E-BOK elektroniczne biuro obsługi klienta, dostępne pod adresem internetowym: 5. Konsument osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie Usługi lub korzystająca z Usługi dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu. 6. Cennik cennik usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom, 7. Lokal miejsce wskazane przez Abonenta, w którym świadczona jest Usługa. 8. Okres rozliczeniowy okres jednego miesiąca, będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora, rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze dniach miesiąca. 9. Regulamin Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom. 10. Umowa Umowa o świadczenie usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom. 11. Usługa usługa Dostęp do sieci Internet w NetCom, tj. usługa dostępu do sieci Internet, wraz z udogodnieniami towarzyszącymi, określonymi w Cenniku, świadczona w oparciu o dostęp radiowy na zasadach określonych w Regulaminie. 12. Usługa dodana usługa opcjonalna, dostępna w związku ze świadczeniem Usługi, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 13. Zestaw instalacyjny komplet urządzeń służących do korzystania z Usługi. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi Operator zapewnia poprawne świadczenie Usługi pod warunkiem korzystania przez Abonenta z Zestawu instalacyjnego. 2. Z zastrzeżeniem odrębnych uzgodnień indywidualnych, Operator: a) nie świadczy usług połączeń telefonicznych, w tym połączeń z numerami alarmowymi, b) nie stosuje ograniczeń w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych, c) nie stosuje ograniczeń w dostępie lub korzystaniu ze świadczonych usług, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Umowy w razie spełnienia się warunków określonych w ustawie z dnia r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz ze zm.). 3. W ramach świadczenia usług określonych w Umowie, Operator może stosować procedury służące pomiarom i organizacji ruchu w sieci, których celem jest zapobieganie osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza. Stosowanie tych procedur lub pomiarów umożliwiać ma optymalizację jakości świadczonych usług. Operator stosuje procedury przynajmniej 2 razy w miesiącu. Stosowanie procedur może wiązać się z chwilowymi utrudnieniami w dostępie do sieci Internet. 4. Operator może gromadzić wskazane przez Abonenta dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie, w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy oraz wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. 5. Minimalny oferowany poziom jakości usługi transmisji danych w Usłudze wynosi 256kbit/s w kierunku do Abonenta oraz 64kbit/s w kierunku od Abonenta (oba parametry przez minimum 95 % czasu trwania transmisji danych). 6. Czas wstępnego przyłączenia Abonenta do sieci wynosi (licząc od dnia zawarcia Umowy) 30 dni. 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Abonenta jest zawarcie Umowy. Świadczenie Usługi rozpoczyna się od maksymalnie 1 dnia od dnia wstępnego przyłączenia ustalonego na podstawie Umowy oraz niniejszego Regulaminu. 4. W ramach korzystania z Usługi Abonent zobowiązany jest: 1. Niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w świadczeniu Usługi oraz niewłaściwej jakości Usługi. 2. Nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody. 3. Nie umożliwiać korzystania z Usługi osobom trzecim poza Lokalem. 4. Nie prowadzić jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu sieci Internet. 5. Nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową Operatora lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów Operatora, służących udostępnieniu i monitorowaniu Usługi oraz urządzeń i łączy Operatora, przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość. 6. Przestrzegać przepisów prawa i treści Regulaminu i Umowy, a w szczególności nie dostarczać treści o charakterze zakazanym przez przepisy prawa przy wykorzystaniu Usługi. 7. Nie podejmować innych niż ww. działań utrudniających, albo uniemożliwiających świadczenie lub korzystanie z Usług Na podstawie ustawy z dnia r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz ze zm.) oraz niniejszego Regulaminu Operator ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi do czasu zaprzestania naruszeń, polegających na nieprzestrzeganiu postanowień 4 Regulaminu. 2. Wszystkie usterki związane z funkcjonowaniem Usługi Abonent może zgłaszać pisemnie, osobiście do protokołu lub telefonicznie w BOK w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do a także drogą elektroniczną na adres Dział III Umowa o świadczenie Usługi Abonent, będący stroną Umowy o świadczenie Usługi, może składać zamówienie na świadczenie Usługi na piśmie lub osobiście w BOK. 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w formie pisemnej. 3. Umowa o świadczenie Usługi winna zawierać w szczególności:

2 a) strony Umowy, w tym nazwę, adres i siedzibę Operatora, b) rodzaj świadczonych usług, c) termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia usługi, d) okres, na jaki została zawarta Umowa, e) pakiet taryfowy, f) sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi, g) Okres rozliczeniowy, h) tryb i warunki dokonywania zmian Umowy oraz warunki jej przedłużenia, i) zakres świadczonych usług, ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową, j) sposób i termin rozwiązania Umowy, k) sposób uzyskiwania informacji o aktualnym Cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych. 4. Zamówienie jest traktowane jako oferta Abonenta, zgodnie z art. 66 i nast. ustawy z dnia r. - Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93 ze zm.).. 5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania Umowy. 6. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia lub otrzymania pisemnego potwierdzenia. 7. Oświadczenie, o którym mowa w 6 ust. 6, powinno być złożone w BOK. Do zachowania terminu wymienionego w 6 ust. 6 wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, na adres BOK. 8. W przypadku rezygnacji Abonenta ze świadczenia Usługi w trybie określonym w 6 ust. 6, Umowa jest uważana za niezawartą, a Abonent zobowiązany jest zwrócić Zestaw instalacyjny, na który Operator wystawi fakturę korygującą W imieniu Operatora, Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 2. Abonent może zawrzeć Umowę oraz składać inne oświadczenia woli z nią związane osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Abonenta w zakresie zawarcia lub wykonywania Umowy winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony lub na czas określony. 2. Umowa zawarta na czas określony, uważana będzie za przedłużoną na czas określony kolejnych 6 miesięcy na dotychczasowych warunkach, o ile w terminie od 90 do 30 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy Abonent nie zawiadomi Operatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności, iż nie zamierza korzystać z Usługi. 3. W przypadku przedłużenia Umowy na czas nieokreślony, Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, za pisemnym oświadczeniem, z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 9. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy: 1. W przypadku, gdy nie ma możliwości świadczenia Usługi ze względu na brak warunków technicznych. 2. W przypadku, gdy klient zalega lub zalegał z opłatami na rzecz Operatora Z zastrzeżeniem 9 ust. 6 Umowy każda ze stron może rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem doręczonym drugiej stronie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Abonent zobowiązany jest zwrócić używany Zestaw instalacyjny lub umożliwić Operatorowi odbiór tego urządzenia. 2. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy Operator może jednostronnie rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym z Abonentem, któremu ograniczył lub zawiesił świadczenie Usług, Umowę o świadczenie Usługi w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy lub Cennika, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do: a) zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni, w przypadku zwłoki w płatności za wykonane Usługi telekomunikacyjne; b) usunięcia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia świadczenia Usług w przypadkach, uporczywego naruszania przez Abonenta warunków Regulaminu świadczenia Usług lub Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych albo podejmowania przez Abonenta działań utrudniających, albo uniemożliwiających świadczenie lub korzystanie z Usług telekomunikacyjnych, w tym wymienionych w 4 Regulaminu. W przypadku sporu co do wysokości należności, odłączenie nie może nastąpić do czasu rozstrzygnięcia sporu, pod warunkiem zapłaty należności bieżących. c) zaprzestania rozpowszechniania przez Abonenta za pośrednictwem sieci, informacji godzących w obowiązujący porządek prawny w razie uzyskania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub innej wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub informacji lub związanej z nimi działalności Abonenta, d) zaprzestania naruszeń przez Abonenta postanowień 8 ust. 1-3 Umowy. 3. Operator może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego także w przypadku: a) zaprzestania świadczenia Usługi, b) braku możliwości jej świadczenia ze względu na zaistniałe warunki techniczne. 4. Oświadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy może zostać złożone w formie pisemnej. 5. W przypadku wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, termin wypowiedzenia biegnie od dnia doręczenia Stronie pisma zawierającego oświadczenie woli drugiej Strony. 6. Umowa wygasa wskutek: a) śmierci Abonenta, b) likwidacji Abonenta będącego jednostką organizacyjną lub osobą prawną, c) utraty przez Abonenta tytułu prawnego do Lokalu lub nieruchomości, w którym jest zainstalowany Zestaw instalacyjny, d) wygaśnięcia uprawnień Operatora do świadczenia Usług telekomunikacyjnych. 7. W przypadkach, o których mowa w 10 ust. 6 pkt a), b) i c) Umowa wygasa w dniu wpłynięcia do Operatora zawiadomienia o zaistniałym zdarzeniu i skutkuje likwidacją Usługi Zmiana prędkości Usługi następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy, który Abonent podpisuje w BOK. 2. Operator może wprowadzić inną formę dopuszczającą zmianę prędkości Usługi.

3 3. Zamówienie na zmianę prędkości Usługi, Abonent składa w BOK. 4. Zamówienie dotyczące zmiany prędkości Usługi w kolejnym Okresie rozliczeniowym powinno zostać złożone nie później, niż 10 dni przed rozpoczęciem Okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres, w którym zmiana ma nastąpić. 5. Zamówienie na zmianę prędkości, złożone na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem Okresu rozliczeniowego, od którego zmiana ma nastąpić, będą traktowane jak złożone w kolejnym Okresie rozliczeniowym. 6. Zamówienie, o którym mowa w 11 ust. 3 i 4 może zostać złożone tylko jeden raz w ciągu Okresu rozliczeniowego. 7. W przypadku zmiany prędkości, naliczanie opłat za Usługę w nowej prędkości następuje od kolejnego Okresu rozliczeniowego występującego po Okresie rozliczeniowym, w którym zostało złożone zamówienie, z zastrzeżeniem 11 ust Operator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany opcji świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia braku możliwości technicznych wykonania. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Operator świadczy Usługę na dotychczasowych zasadach Na wniosek Abonenta możliwe jest zawieszenie Usługi maksymalnie na okres 6 miesięcy. W okresie zawieszenia Abonent nie ma obowiązku uiszczania miesięcznej opłaty abonamentowej za przedmiot Umowy. Uiszcza on opłaty za Usługi dodatkowe zlecone Operatorowi do wykonania. 2. Okres zawieszenia musi zawierać pełne Okresy rozliczeniowe, tj. liczone od 1-go do ostatniego dnia miesiąca. 3. Abonent przed wystąpieniem o zawieszenie świadczenia Usług Operatora w trybie ww. 12 ust. 1 oświadcza, że w momencie zawieszenia Usługi nie posiada żadnych zaległości w opłatach na rzecz Operatora, a jeśli takowe są, zobowiązany jest je niezwłocznie uiścić i dostarczyć potwierdzenie zapłaty za zaległości wraz z wnioskiem o zawieszenie Usługi. 4. Operator nie uwzględnia wniosku o zawieszenie usługi gdy Abonent posiada zaległości w opłatach i nie przedstawi dowodu uiszczenia zaległych opłat. 5. Wniosek o zawieszenie Usługi powinien wpłynąć do BOK co najmniej w ostatnim roboczym dniu poprzedzającym dzień zawieszenia świadczenia Usług. 6. Zawieszenie Usługi możliwe jest w przypadku gdy Abonent związany jest Umową na czas nieokreślony. 7. Wniosek o zawieszenie Usługi powinien zawierać co najmniej: a) wskazanie Abonenta, b) wskazanie adresu lub siedziby Abonenta ze wskazaniem miejsca zainstalowania urządzenia telekomunikacyjnego służącego do świadczenia Usługi, c) wskazanie okresu zawieszenia świadczenia Usługi (z zastrzeżeniem 12 ust. 2.). Dział IV Odpowiedzialność Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wyłącznie w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. 2. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej, płatnej okresowo Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy. 3. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin. 4. Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu Usługi płatnej okresowo, trwającej dłużej niż 12 godzin, Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej. 5. Z zastrzeżeniem postanowień 17 Regulaminu zgłoszenie dotyczące przerw w świadczeniu Usługi powinno zostać wniesione w dniu, w którym Abonent stwierdził wystąpienie takiej przerwy. 6. W przypadku gdy usterka nastąpiła w dzień ustawowo wolny od pracy, zgłoszenie winno być dokonane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zaistnienia usterki. 7. Wysokość oraz zasady wypłaty odszkodowania, o którym mowa powyżej, z zastrzeżeniem ust. 4 odnośnie zryczałtowanej wysokości odszkodowania za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie usługi, ustalone zostaną z Abonentem niezwłocznie po stwierdzeniu powstania takiego obowiązku przez Operatora lub sąd zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 4 płatne będzie w terminie 14 dni. 8. Zasady określone ust. 4 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio w razie nieosiągnięcia określonego w Umowie minimalnego poziomu jakości świadczonej Usługi. 9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Abonentów do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia r. - Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93 ze zm.) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi. 15. Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: a) treści przekazywane podczas korzystania z Usługi, b) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta przed ingerencją osób trzecich, c) rejestracją domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z Usługi, d) szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi. Dział V Opłaty Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Usługi oraz Usług dodanych, zgodnie z Cennikiem. 2. W ramach opłaty abonamentowej Abonent otrzymuje: a) dostęp do sieci Internet o określonej w Umowie prędkości transmisji danych od i do swojego komputera, b) udogodnienia towarzyszące, określone w Cenniku. 3. Jeżeli okres świadczenia Usługi nie obejmuje pełnego Okresu rozliczeniowego, wówczas za każdy dzień świadczenia Usługi w takim Okresie rozliczeniowym Abonent zapłaci opłatę w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej. Dział VI Reklamacje Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez BOK Operatora, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

4 2. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana, lub od dnia doręczenia faktury VAT zawierającej nieprawidłowe obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi. 3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w 17 ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia Abonenta Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, d) przydzielony Abonentowi numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez Operatora lub adres miejsca zakończenia sieci, e) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności, w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty, f) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności, w przypadku, o którym mowa w lit. e), g) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu reklamacji w BOK. 3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w BOK, upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmującą reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej. 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Operator jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację, chyba że w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do siedziby BOK udzieli na nią odpowiedzi W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w Regulaminie, Operator niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, a także o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie wzywa reklamującego Abonenta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. 2. W wezwaniu Operator wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, że nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania Operator zobowiązany jest zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, Operator zobowiązany jest uwzględnić: a) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację, b) dokumenty i inne dowody przedstawione przez Abonenta, c) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby techniczne, d) badania techniczne i obserwacje urządzeń radiowych w sposób przewidziany dla Usługi Operator udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: a) powołanie podstawy prawnej, b) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, c) w przypadku przyznania odszkodowania określenie kwoty i terminu jego wypłaty, d) w przypadku zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu, e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo w przypadku gdy reklamującym jest Konsument o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub poddanym pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, f) podpis osoby reprezentującej firmę. 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna: a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, b) zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą. Dział VII Obsługa serwisowa Abonent wyraża zgodę na sprawdzenie stanu technicznego (przez służby techniczne Operatora) Zestawu instalacyjnego Abonenta w miejscu jego instalacji w zakresie niezbędnym dla wykonywania Umowy. 2. W ramach obsługi serwisowej Operator zapewnia: a) informacje dotyczące aktualnych cen i zakresu świadczonych Usług, b) informacje o ofertach promocyjnych, c) telefoniczną obsługę Abonentów, d) usuwanie Awarii Operator zobowiązuje się do usuwania usterek (nie zalicza się do tego awarii urządzeń znajdujących się w Lokalu Abonenta), w czasie do 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia. 2. W szczególnych przypadkach niezależnych od Operatora, czas usunięcia awarii o jakim mowa w 23 ust. 1 może ulec wydłużeniu. 3. Uszkodzenia instalacji, awarie sprzętu komputerowego w Lokalu Abonenta zostaną usunięte na jego koszt, stosownie do opłaty z Cennika Operatora. 4. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Operatorowi występujących nieprawidłowości w pracy łącza w BOK na nr telefonu lub Operator zobowiązuje się do bezpłatnego sprawdzenia możliwości technicznych w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o przyznanie abonamentu internetowego w BOK.

5 2. Operator zobowiązuje się do doprowadzenia łącza sieciowego do Lokalu Abonenta w ciągu 30 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie abonamentu internetowego lub w innym uzgodnionym terminie. Abonent zobowiązuje się do udostępnienia w tym terminie, zajmowanego przez siebie Lokalu, upoważnionemu pracownikowi Operatora, wykonującemu prace instalacyjne. Nieudostępnienie Lokalu, spowoduje odpowiednie przesunięcie terminu, o którym mowa powyżej. 3. Aktywacja zostanie dokonana w terminie uzgodnionym przez obie strony po wykonaniu czynności wskazanej 24 ust. 2 oraz po podpisaniu Umowy. 4. Jeżeli Abonent posiada łącze sieciowe, zobowiązania Operatora ograniczają się do aktywacji łącza sieciowego oraz do zapewnienia Abonentowi dostępu do sieci NetCom Informacje o aktualnych Cennikach, promocjach oraz kosztach Usług serwisowych Abonent może uzyskać w BOK, pod nr tel lub oraz pod adresem 2. Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym również związanych z Usługą publikowanych na stronie BIP Urzędu Komunikacji Elektronicznej sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych, zamieszczane są na stronie internetowej Operatora: Dział VIII Postanowienia przejściowe i końcowe 26. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie i Cenniku stosuje się przepisy ustawy z dnia r. - Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz ze zm.) oraz ustawy z dnia r. - Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93 ze zm.) Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca wykonania Umowy spory mogące wyniknąć z tej Umowy, z zastrzeżeniem 27 ust W sprawach, których stroną jest Konsument, spory mogące wyniknąć z Umowy mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub poddane pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 28. Abonent jest zobowiązany do poinformowania Operatora o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w Umowie, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian lub wszczęcia postępowań Operator powiadamia Abonenta o każdej planowanej zmianie Umowy, Regulaminu, Cennika lub innego z załączników do Umowy poprzez wskazanie treści proponowanych zmian z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 2. W przypadku braku akceptacji zmian, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy przed wejściem w życie danych zmian, poprzez doręczenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Operatorowi. Wypowiedzenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie zmian odpowiednio Umowy, Regulaminu, Cennika lub innego z załączników do Umowy. 3. Uważa się, że Abonent wyraził zgodę na zmiany, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie, o którym mowa w 29 ust. 2 Regulaminu. 4. W razie skorzystania z prawa, o którym mowa w 29 ust. 2 Operatorowi nie przysługuje: a) roszczenie odszkodowawcze, b) zwrot ulgi udzielonej Abonentowi, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, z usunięcia niedozwolonych postanowień umownych lub z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a ustawy z dnia r. - Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz ze zm.). 5. Wskazanie treści zmian, o którym mowa w 29 ust. 1 może zostać dokonane za zgodą Abonenta w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres podany przez Abonenta w Umowie lub poprzez Elektroniczne biuro obsługi klienta (E-BOK). 6. Abonent może uzyskać dostęp do E-BOK poprzez zalogowanie się na stronie internetowej E-BOK do indywidualnego konta Abonenta przy użyciu hasła. Operator udostępni Abonentowi nazwę konta oraz hasło najpóźniej z chwilą aktywacji usługi. 7. Operator powiadamia Abonenta niezwłocznie na piśmie o zmianie nazwy oraz adresu lub siedziby Operatora. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu 29 ust. 1 Regulaminu. 30. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Internet satelitarny

regulamin usługi Internet satelitarny regulamin usługi Internet satelitarny Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Cennik Cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Usługa świadczona jest przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy:

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / 2017 zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Shentel Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okulickiego 77c/2 w Szczecinie (71-035), KRS: 391025, NIP:852-259-31-21,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON)

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) Zawarty w dniu 28 listopada 2016 roku w Ropczycach pomiędzy : Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:... Serwis tel.:609-511-156 tel: 609-511-661 e-mail: serwis@interpc.pl pon-pt od 9oo do 20oo sb-nd od 10oo do 18oo Biuro Obsługi Klienta (BOK) Bytom ul. Hlonda 37 Godziny otwarcia: Poniedziałek 10 00-12 00

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą KAJA Komputer we Wschowie

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer..

Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer.. Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer.. zawarta w.. dnia. Pomiędzy: Firmą NEW! COMP Leszek Rydzewski Ul. Parkowa 1 43-430 Skoczów a Abonentem: Imię i Nazwisko / Firma.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo,

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo, Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska 150 20-824 Lublin Szanowni Państwo, Realizując obowiązek dostosowania obowiązujących umów oraz regulaminów do przepisów zmienionej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w regulaminie lub w umowie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, sposób i termin składania oraz rozpoznawania Reklamacji składanych przez abonentów Telewizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY>

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR zawarta w dniu w Grajewie pomiędzy: NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Bajt Computers Jan Treliński Z siedzibą przy ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon

regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa napodstawie 2) Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ABONENT. i/lub ZAWIADOMIENIE

ABONENT. i/lub ZAWIADOMIENIE TelNet Krzysztof Drozd ul. Św. Barbary 3, 39 100 Ropczyce pn-pt 8:00-17:00 tel. 508-153-474 Tel. 177 222 222 Fax. 17 78 52 275 email: telnet@r-ce.pl www.telnet.r-ce.pl Ropczyce, dnia 28 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Informacja Konsumencka

Informacja Konsumencka Informacja Konsumencka W trybie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), dostawca usług telekomunikacyjnych: Multi-NET Infrastruktura Sp. z o.o. [DOSTAWCA_ADRES] reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / /

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / / zawarta w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Nr. / / SAT-KOL Dochniak, Michalik Spółką Jawną z siedzibą w Gorlicach (38-300), ul. Hallera 81, reprezentowaną przez: Henryka Michalika

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. (tekst jednolity wg stanu na dzień 8 czerwca 2014 roku) Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin jest

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy:

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy: Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych nr zawarta dnia w.. pomiędzy: Multi-Net Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365, 43-382 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi neostrada tp

regulamin świadczenia usługi neostrada tp regulamin świadczenia usługi neostrada tp Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Autoryzacja weryfikacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WW-NET

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WW-NET Nr / zawarta w dniu w pomiędzy: Dostawcą Usług: Elżbieta Wyczarska WW-NET z siedzibą w Białobokach, NIP 8151375162, REGON 691106714, reprezentowanym przez: - Przedstawiciela Dostawcy Usług oraz Abonentem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi neofon tp Dział I. Definicje 1 UŜyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

regulamin świadczenia usługi neofon tp Dział I. Definicje 1 UŜyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: regulamin świadczenia usługi neofon tp Dział I. Definicje 1 UŜyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Aplikacja oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji Umowa o świadczenie usług radia i telewizji nr zawarta w Żywcu dnia, pomiędzy: Beskidzka Telewizja Kablowa BESTKABEL sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Krasińskiego 19, REGON 070547474, NIP 553-010-24-32,

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56)

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Tuwima 9, 87-100 Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul B Głowackiego 2, 87-100 Toruń, tel: (56) 649 66 66 Toruń, dnia r UMOWA nr o świadczenie publicznie dostępnych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telefonii internetowej przez firmę PROTONET

Regulamin świadczenia usług telefonii internetowej przez firmę PROTONET Regulamin świadczenia usług telefonii internetowej przez firmę PROTONET 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy świadczenia usług telefonii internetowej i określa szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć 1. Operator ALNIDE Daniel Kosior z siedzibą w Lublinie Al. Warszawska 150, świadcząca usługi internetowe. 2. Abonent osoba

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET 1 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez KolNet Kolwas Mirosław z siedzibą w Grójcu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ID Abonenta.../... Umowa nr.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "CZAJEN" Krzysztof Czaja, 39-300 Mielec, ul. 3-go Maja 12, NIP: 817-100-42-62,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Sieci, które stanowi własność Operatora lub będące w jego posiadaniu na podstawie

Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Sieci, które stanowi własność Operatora lub będące w jego posiadaniu na podstawie Regulamin Świadczenia Usług przez Telewizję Kablową "CHOPIN" Bogdan Łaga Dariusz Schmidtke Spółka Jawna z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 3 1. Postanowienia wstępne 1) Telewizja Kablowa "CHOPIN"

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy:

Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy: z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo