UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH"

Transkrypt

1 UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1. P.P.H.U. Tomasz Król z siedzibą w Bierutowie, ul. Kochanowskiego 8, NIP , reprezentowaną przez: Tomasza Króla, zwanym dalej Dostawcą Usług lub Operatorem, a Abonent:... Adres:... Telefon: Nr dow.osobistego... PESEL:... Numer NIP: Dostawca zobowiązuje się przyłączyć do Sieci Lokal przy W przypadku gdy Lokal objęty Umową nie posiada Przyłącza Dostawca Usług zobowiązuje się wykonać Przyłącze w terminie do... r. tj. nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia Umowy i na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych(zwanym dalej Regulaminem). 3. Aktywacja Usługi nastąpi w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od wykonania Przyłącza i zostanie potwierdzona Protokołem Zdawczo-Odbiorczym. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie w/w terminów w przypadkach podanych w Regulaminie Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi dostępu do Internetu, polegające na korzystaniu przez Abonenta z n/w Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Cenniku i Regulaminie oraz Regulaminie Promocji*... na podstawie którego zawarto Umowę. 2. W celu realizacji przedmiotu Umowy Operator udostępni Abonentowi Urządzenia Abonenckie określone w Protokole Zdawczo-Odbiorczym, w cenie zgodnej z aktualnym Cennikiem. Udostępnienie Urządzeń jest możliwe zgodnie z warunkami promocji na jakich zawarto Umowę określonymi w Regulaminie, Regulaminie Promocji* i Cenniku. Przekazanie w/w Urządzeń Abonenckich następuje w drodze spisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Udostępnione Urządzenia stanowią własność Operatora i podlegają zwrotowi w stanie nie pogorszonym w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy na zasadach określonych w Regulaminie. 3. W ramach Opłaty Abonamentowej Dostawca Usług zobowiązuje się zapewnić Abonentowi w czasie trwania Umowy dostęp do wybranych przez niego Usług oraz obsługę serwisową zgodnie z Regulaminem. 4. Operator zobowiązuje się świadczyć wybrane przez Abonenta Usługi dostępu do Internetu obejmujące następujący Pakiet:. Ceny wyżej wymienionych Pakietów podane są w Cenniku załączonym do niniejszej Umowy i stanowiącym jej integralną część. 5. Umowa zawarta jest na czas określony... od dnia... / nieokreślony*. 6. W ramach promocji, zgodnie z Regulaminem Promocji na jakiej zawarto niniejszą umowę Abonent uzyskuje/ nie uzyskuje* następujące ulgi: a) w wysokości...zł netto/brutto* stanowiącą zniżkę w Opłacie Przyłączeniowej b) w wysokości...zł netto/brutto* stanowiącą zniżkę w miesięczną Opłacie Abonamentowej 7. W ramach należnego od Abonenta wynagrodzenia, Operator będzie świadczył obsługę serwisową tylko w przypadku awarii wynikłej z przyczyn leżących po stronie Operatora. W przypadku wystąpienia awarii wynikłej z przyczyn leżących po stronie Abonenta(np. mechaniczne uszkodzenie przewodu lub sprzętu w lokalu

2 Abonenta, awaria komputera, awaria systemu operacyjnego Abonenta, itp.), koszty związane z usunięciem awarii określa Cennik. 8.W przypadku, gdy na zlecenie Abonenta, Operator wykona usługi dodatkowe, Abonent zapłaci Operatorowi za wykonanie usług dodatkowych według cen określonych w Cenniku. 9. Dostawca Usług zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z obowiązującym Regulaminem i Cennikiem. 10. Dostawca Usług zobowiązuje się dochować należytej staranności w celu zapewnienia właściwej jakości świadczonych Usług telekomunikacyjnych, odpowiedniej do posiadanych możliwości sprzętowych i technicznych. 11. Operator zapewnia: a) stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji danych do komputera lub routera Abonenta oraz od komputera lub routera Abonenta, zgodnie z wybranym Pakietem, b) stały dostęp do sieci Internet z minimalną Przepustowością do komputera lub routera Abonenta oraz od komputera lub routera Abonenta na poziomie nie mniejszym niż 20% prędkości, zgodnie z wybranym Pakietem, 12. W ramach opłaty abonamentowej Operator zapewnia obsługę serwisową, z wyłączeniem usług serwisowych dodatkowo płatnych oraz obsługi nieuzasadnionych wezwań. 13. Usługi serwisowe świadczone są przez Operatora, z którym Abonent może skontaktować się za pośrednictwem BOK. W ramach obsługi serwisowej Operator zapewnia: a) telefoniczną obsługę Abonenta; b) usuwanie Awarii; c) możliwość uzyskania informacji dotyczącej aktualnego Cennika oraz świadczonych Usług; d) możliwość uzyskania informacji o ofertach promocyjnych. 3 Abonent oświadcza, że przy zawarciu Umowy otrzymał Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, Regulamin promocji* i Cennik oraz zobowiązuje się przestrzegać zasad w nich określonych, a strony uzgadniają, że wymieniony Regulamin(-y) i Cennik stanowią integralną część niniejszej Umowy. 4 Zawierając niniejszą Umowę Abonent oświadcza, że posiada stały meldunek lub tytuł prawny do lokalu (w rozumieniu zapisów Regulaminu), w którym mają być świadczone usługi określone w niniejszej Umowie. W przypadku utraty stałego meldunku lub tytułu prawnego do lokalu, Abonent jest zobowiązany niezwłocznie w terminie 7 dni powiadomić o tym Dostawcę Usług i pisemnie rozwiązać Umowę Począwszy od dnia Aktywacji Usługi Abonent zobowiązany jest do ponoszenia miesięcznych Opłat Abonamentowych zgodnie z Cennikiem, Regulaminem i warunkami Promocji na jakiej zawarto Umowę. Okres Rozliczeniowy to okres 1 miesiąca kalendarzowego. W przypadku świadczenia Usługi przez niepełny Okres Rozliczeniowy, wysokość Abonamentu jest obliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których Usługa była świadczona. 2. Płatność z tytułu realizacji Usługi będzie następowała w okresach miesięcznych. 3. Za wykonanie usługi przyłączenia Abonent zapłaci Operatorowi Opłatę Przyłączeniową uwzględniającą już przyznane ulgi w kwocie... netto/brutto* płatną z pierwszym abonamentem. 4. Opłata abonamentowa będzie płatna z góry za każdy kolejny miesiąc w terminie do pierwszego dnia każdego miesiąca na wskazany poniżej rachunek bankowy Dostawcy Usług :... lub gotówką w kasie Operatora w Bierutowie przy ul. Rynek 1 w Kawiarni AGAWA. 5. Za wykonane usługi Operator będzie wystawiał Abonentowi z początkiem każdego miesiąca kalendarzowego fakturę VAT za ten miesiąc kalendarzowy (płatność z góry). Brak dostarczenia faktury nie zwalnia Abonenta z obowiązku terminowego

3 regulowania należności Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie lub Cenniku. Dostawca Usług jest zobowiązany z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian, do: a) doręczenia Abonentowi na piśmie treści proponowanych zmian warunków Umowy, w tym wynikających ze zmiany Regulaminu lub Cennika; b) podania do publicznej wiadomości treści proponowanych zmian warunków Umowy, w tym wynikających ze zmiany Regulaminu lub Cennika. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy określonych w Regulaminie lub w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Dostawca Usług podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian z wyprzedzeniem o którym mowa powyżej. 2. W przypadku zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie lub Cenniku, Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem, skutecznym z dniem wprowadzenia zmian. W przypadku skorzystania przez Abonenta z tego prawa, Dostawcy Usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze (zwrot ulg podanych w Umowie). Oświadczenie Abonenta o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone od dnia doręczenia pisma informującego o zmianie warunków Umowy określonych w Cenniku do dnia wejścia w życie tych zmian. Niedotrzymanie tego terminu przez Abonenta powoduje, że jego oświadczenie o wypowiedzeniu nie wywołuje skutków prawnych. 3.Umowa abonencka zawarta na czas określony przekształca się po upływie czasu, na jaki została zawarta, w Umowę zawartą na czas nieoznaczony, a Abonament za Usługi będzie zgodny z aktualnymi Cennikami, o ile Abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie 30 dni, przed upływem terminu obowiązywania umowy na czas określony. 4. Zarówno Abonent jak i Operator są uprawnieni do rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i i liczony jest od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. 5. Wypowiedzenie musi zostać złożone na piśmie. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia nadal naliczane są opłaty wynikające z Umowy. 6. Termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego po Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiło wypowiedzenie. 7. Dostawca Usług może rozwiązać umowę z winy Abonenta w przypadkach określonych w Regulaminie. 8. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonent jest zobowiązany do: a) zapłaty wszelkich należności wobec Operatora z tytułu świadczenia Usług w okresie trwania Umowy; b) zwrotu w terminie 7 dni dzierżawionego sprzętu poprzez umożliwienie demontażu urządzenia Dostawcy Usług, na koszt Operatora, 7 Pozostałe warunki na jakich świadczona będzie Usługa, w szczególności: ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi przez Dostawcę Usług Urządzeń Abonenckich, zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z Dostawcą Usług, zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji, sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku Usług oraz kosztach usług serwisowych, opłaty należne w momencie rozwiązania Umowy, w tym warunki zwrotu Urządzeń Abonenckich ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić, sposób składania zamówień na Pakiety oraz Usługi Dodatkowe, dane dotyczące funkcjonalności i jakości świadczonej Usługi,

4 informacje o polubownych sposobach rozwiązywania sporów, sposób przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych zawarte są w Regulaminie stanowiącym integralną część Umowy. 8 1.Dostawca Usług oświadcza, że na podstawie Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U nr 171 poz z późn. zm.) jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Abonenta w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy (tj. rejestracja w bazie danych, czynności rozliczeniowe i serwisowe, przekazywanie ich przedstawicielom i pracownikom Dostawcy Usług w celu realizacji usługi). Dostawca Usług jest administratorem danych osobowych Abonenta zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Abonent został poinformowany, że przysługuje mu prawo do informacji o przetwarzanych jego danych osobowych i dokonywania ich zmiany. 2.Abonent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę Usług wszystkich podanych dobrowolnie przez siebie danych osobowych, dla potrzeb i w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Prawa Telekomunikacyjnego, Ustawy o Radiofonii i Telewizji. 2. Spory wynikłe z niniejszej umowy mogą zostać rozwiązane w drodze mediacji lub oddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego w sposób i na warunkach określonych w ustawie Prawo Telekomunikacyjne Konsumentowi, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres Operatora lub złożone w jego siedzibie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 2. Wzór odstąpienia od umowy Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Miejscowość, data Nazwa i adres przedsiębiorcy Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Ja/My (*). niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*).. umowy dostawy następujących rzeczy(*).. umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*).... Data zawarcia umowy 1 /odbioru 2 (*)... Podpis konsumenta(-ów) 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. instalacja internetu

5 przewodowego w domu, budynku lub mieszkaniu konsumenta). 4. Informujemy że po wykonaniu usługi montażu instalacji do odbioru internetu za wcześniejszą zgodą konsumenta, konsument traci prawo odstąpienia od umowy. 11 Oświadczenie Abonenta 1.Abonent wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych do korespondencji wymienionych w niniejszej Umowie. 2. Abonent wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej faktur za usługi świadczone przez Operatora na podstawie niniejszej umowy. Faktura elektroniczna będzie każdorazowo wysyłana przez Operatora na adres poczty elektronicznej Abonenta wskazany na wstępie niniejszej Umowy lub w inny sposób z wykorzystaniem komunikatu wysłanego drogą elektroniczną 3. Abonent wyraża zgodę/nie wyraża zgody* aby Operator dostarczał Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych, każdej proponowanej zmiany warunków Cennika Świadczenia Usług Internetowych, a także informację o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby Operatora, lub innych informacji związanych z wykonywaniem Umowy, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu na wstępie niniejszej Umowy adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. * niepotrzebne skreślić 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron... data i podpis Dostawcy Usług... data i podpis Abonenta

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE Umowa o świadczenie usług ISDN tp dla klientów biznesowych Umowa nr PKB/02107PH/000001/12 zawarta w dniu 2012-04-18 w... pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo