Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych"

Transkrypt

1 regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1 1. Użyte w Regulaminie usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych, nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 2) Awaria uszkodzenie lub przerwa uniemożliwiająca wykonanie Usługi Podstawowej, 3) Bonifikata kwota przysługująca Abonentowi z tytułu przekroczenia Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii i Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej, 4) Cennik Cennik usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych, 5) Certyfikat Jakości SLA usługa dodana do Usługi Podstawowej świadczona przez TP na podstawie zawartej Umowy, 6) Czas usunięcia Awarii czas liczony od momentu zgłoszenia Awarii przez Osobę Uprawnioną lub wykrycia Awarii przez TP do momentu usunięcia Awarii, 7) Gwarantowany czas usunięcia Awarii czas, w którym TP zobowiązuje się do usunięcia Awarii, 8) Gwarantowana dostępność Usługi Podstawowej wyrażona procentowo liczba godzin w ciągu roku kalendarzowego, podczas których TP zapewnia działanie Usługi Podstawowej bez wystąpienia Awarii; nie są uwzględniane w obliczaniu Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej mogące wystąpić czasy przerw wskazane we właściwych normach określających parametry techniczne Łączy, 9) Instalacja infrastruktura obejmująca m.in. urządzenia telekomunikacyjne, przewody i osprzęt dołączone przez Abonenta do Łącza, 10) Komórka organizacyjna komórka organizacyjna TP, zaangażowana bezpośrednio w obsługę Abonentów, 11) Łącze krajowe cyfrowe łącze telekomunikacyjne klasy standardowej umożliwiające transmisję sygnału cyfrowego o ściśle określonej przepływności, 12) Miesięczna opłata abonamentowa opłaty abonamentowe miesięczne netto ponoszone przez Abonentów z tytułu świadczenia na ich rzecz Usługi Podstawowej, 13) Osoba Uprawniona Abonent lub osoba wskazana przez Abonenta w wykazie Osób Uprawnionych, stanowiącym załącznik do Umowy, odpowiedzialna za prawidłowe zgłoszenie Awarii i umożliwienie dostępu do Urządzeń i Łączy znajdujących się w lokalizacji Abonenta lub pomieszczeniach osoby trzeciej, do których Abonentowi przysługuje tytuł prawny, 14) Planowane Przerwy przerwy, o których został poinformowany Abonent, podczas których TP wykonuje prace mające na celu konserwację lub modernizację sieci; przerwy te nie są zaliczane do czasu Awarii, strona 1 z 10

2 15) Poziom Usługi określone wartości parametrów charakterystycznych dla SLA progres oraz SLA premium, 16) Regulamin Regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych, 17) SLA (ang. Service Level Agreement) umowa gwarantująca świadczenie usług na określonym poziomie, 18) SLA progres Certyfikat Jakości SLA obejmujący maksymalnie 8 godzinny czas usunięcia Awarii, gotowość służb technicznych do usunięcia Awarii przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku, gwarantujący dostępność Usługi Podstawowej na poziomie 99,7% co oznacza, że maksymalny łączny czas wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 26,28 godziny, 19) SLA premium Certyfikat Jakości SLA obejmujący maksymalnie 4 godzinny czas usunięcia Awarii, gotowość służb technicznych do usunięcia Awarii przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku, gwarantujący dostępność Usługi Podstawowej na poziomie 99,9% co oznacza, że maksymalny łączny czas wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 8,76 godziny, 20) Umowa umowa o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych zawarta na piśmie pomiędzy TP a Abonentem, 21) Usługa Podstawowa usługa cyfrowych Krajowych Łączy Dzierżawionych o przepływności 2 Mbit/s i powyżej 2 Mbit/s świadczona przez TP na rzecz Abonenta, 22) Usługa usługa Certyfikat Jakości SLA świadczona przez TP dla cyfrowych Krajowych Łączy Dzierżawionych, 23) Urządzenie urządzenia TP niezbędne do świadczenia usługi Krajowe Łącza Dzierżawione instalowane w Lokalu Abonenta lub innym wskazanym przez Abonenta miejscu, do którego Abonentowi przysługuje tytuł prawny. 2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, rozpoczynające się od wielkiej litery i niezdefiniowane w ust. 1, są używane w znaczeniu przyjętym w Regulaminie usługi Krajowe Łącza Dzierżawione. Rozdział 2. Postanowienia ogólne 2 1. Usługa świadczona jest przez Telekomunikację Polską S.A. na podstawie Umowy, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. 2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczania opłat określonych w Cenniku. 3. Usługa może być świadczona jedynie w przypadku, gdy na rzecz Abonenta jest świadczona Usługa Podstawowa. Rozdział 3. Zakres i warunki świadczenia usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 3 1. Świadczona na rzecz Abonenta Usługa obejmuje: 1) utrzymanie Poziomu Usługi wskazanego w Umowie, 2) usuwanie wszelkich Awarii związanych z funkcjonowaniem Łączy, o ile uszkodzenia lub przerwy nie powstały z winy Abonenta lub osób trzecich, 3) zapewnienie serwisu dla Abonenta w czasie określonym dla danego Poziomu Usługi, 4) zapewnienie możliwości zgłaszania Awarii 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku na wskazany w Umowie, dedykowany dla Abonenta numer telefoniczny, 5) informowanie Abonenta z pięciodniowym wyprzedzeniem o Planowanych Przerwach, które mogą spowodować przerwę w świadczeniu Usługi Podstawowej. strona 2 z 10

3 2. W ramach Usługi TP świadczy na rzecz Abonenta następujące Poziomy Usług: 1) SLA progres, 2) SLA premium. 4 Abonent zobowiązuje się do: 1) korzystania z Usługi Podstawowej zgodnie z Regulaminem usługi Krajowe Łącza Dzierżawione oraz z przekazanych przez TP Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 2) wykonywania zobowiązań wynikających z Regulaminu oraz Regulaminu usługi Krajowe Łącza Dzierżawione, 3) wykonywania Instalacji spełniających wymagania przewidziane w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), 4) natychmiastowego informowania TP za pośrednictwem Osoby Uprawnionej o wszelkich nieprawidłowościach w pracy Łączy i Urządzeń oraz przypadkach wyłączania lub odłączania urządzeń Abonenta, 5) umożliwienia pracownikom TP lub osobom uprawnionym przez TP dostępu przez 24 godziny na dobę do Łączy stanowiących własność TP oraz Urządzeń znajdujących się w lokalizacjach Abonenta lub w innym wskazanym przez Abonenta miejscu, do którego Abonentowi przysługuje tytuł prawny, 6) wskazania w dniu zawarcia Umowy lub Aneksu w wykazie Osób Uprawnionych odpowiednich osób odpowiedzialnych, wraz z ich danymi kontaktowymi, za prawidłowe zgłoszenie Awarii i umożliwienie dostępu do Urządzeń i Łączy w imieniu Abonenta, 7) natychmiastowego informowania TP za pośrednictwem Osoby Uprawnionej o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Usługi Podstawowej, 8) pisemnego informowania TP o każdej zmianie danych zawartych w Umowie i wykazie Osób Uprawnionych do kontaktów z TP w dniu następnym po wystąpieniu tych zmian, 9) natychmiastowego powiadomienia TP za pośrednictwem Osoby Uprawnionej o nieprawidłowościach w pracy Łączy, usterkach lub uszkodzeniach, które mogą spowodować uszkodzenie Łączy lub Urządzeń. Rozdział 4. Umowa o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 5 Umowa jest zawierana w formie pisemnej po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. W imieniu TP Umowę zawiera osoba należycie do tego umocowana, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 6 Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez przedstawiciela W przypadku, gdy Usługa Podstawowa jest już świadczona, rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje: 1) w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa jeżeli została ona zawarta w okresie przed ostatnimi siedmioma dniami miesiąca, 2) w pierwszym dniu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa, jeżeli została ona zawarta w ciągu ostatnich siedmiu dni miesiąca. strona 3 z 10

4 2. W przypadku, gdy Usługa zostanie zamówiona łącznie z Usługą Podstawową, rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w dniu uruchomienia Usługi Podstawowej. 3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do terminów zmiany zakresu lub Poziomu Usługi. 9 TP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku, gdy: 1) nie istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi Podstawowej, 2) zamawiający zalega z opłatami na rzecz TP Umowa może być zawarta na czas określony lub czas nieokreślony, jednakże świadczenie Usługi trwa nie dłużej niż do dnia zakończenia świadczenia przez TP Usługi Podstawowej. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają wyłącznie formy pisemnego aneksu do Umowy. 11 Abonent, którego dane zawarte w Umowie ulegają zmianie, bądź który podjął decyzję o likwidacji, podziale, połączeniu lub przekształceniu, bądź wobec którego został złożony wniosek o upadłość lub oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego albo zostało wszczęte inne postępowanie sądowe lub administracyjne mające wpływ na Umowę, wykonywanie obowiązków Abonenta wynikających z Umowy lub korzystanie z Usługi przez Abonenta, jest zobowiązany: 1) poinformować właściwą Komórkę organizacyjną o okolicznościach, o których mowa powyżej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od zaistnienia takich zmian lub wszczęcia postępowań, 2) wskazać podmiot przejmujący jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy, 3) doręczyć TP dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian lub wszczęcie postępowań Umowa może być rozwiązana przez Strony za 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, przez: 1) pisemne oświadczenie złożone przez Abonenta w Komórce organizacyjnej lub przesłane na jej adres listem poleconym, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia Abonenta o wypowiedzeniu do Komórki organizacyjnej, 2) pisemne oświadczenie TP doręczone listem poleconym na adres Abonenta określony w Umowie, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień następujący po dniu doręczenia Abonentowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uprawnienie wypowiedzenia Umowy przez TP przysługuje TP, w szczególności z powodu naruszenia przez Abonenta warunków Umowy. 2. TP ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Umowy, naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie związanym z korzystaniem z Usługi lub Usługi Podstawowej, a w szczególności: 1) nieuregulowania opłat na rzecz TP, 2) nieprzestrzegania przez Abonenta, w zakresie jakim go dotyczą, przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), 3) stwierdzenia przez służby techniczne TP przyłączenia przez Abonenta do Łącza TP urządzenia nie spełniającego zasadniczych wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). strona 4 z 10

5 13 Umowa wygasa wskutek: 1) upływu okresu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem postanowień Umowy określających zasady jej przedłużania, 2) ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, będącej Abonentem Usługi, z zastrzeżeniem 11, 3) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o dzierżawę łącza cyfrowego objętego Usługą. Rozdział 5. Bonifikaty Bonifikatę z tytułu niedotrzymania Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii ustala się w oparciu o poniższy wzór: Całkowita Bonifikata= (t A -T G )*K A gdzie: t A Czas usunięcia Awarii w godzinach, zaokrąglony wzwyż do pełnej godziny, T G Gwarantowany czas usunięcia Awarii w godzinach, K A Bonifikata określona w Cenniku za każdą rozpoczętą godzinę ponad Gwarantowany czas usunięcia Awarii. 2. Bonifikata stanowi procent Miesięcznej opłaty abonamentowej za Usługę Podstawową, której dotyczyła Awaria, zapłaconej przez Abonenta w okresie świadczenia Usługi. 3. Wysokość udzielanych Bonifikat z tytułu Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii nie może przekroczyć Miesięcznej opłaty abonamentowej za Łącze, którego dotyczyła Awaria, należnej w danym Okresie rozliczeniowym. 4. Okresem rozliczeniowym dla ustalania wysokości Bonifikat z tytułu Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii jest jeden miesiąc kalendarzowy. 5. Bonifikata z tytułu niedotrzymania Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii jest rozliczana przez TP w kolejnym miesiącu świadczenia Usługi Podstawowej dla danego Łącza, przy czym rozliczenie Bonifikat dokonuje się poprzez pomniejszenie należności z tytułu Miesięcznych opłat abonamentowych za Łącze, na którym nastąpiła Awaria Bonifikatę z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej ustala się w oparciu o poniższy wzór: Całkowita Bonifikata = [T A M A *(T usługi /T)]*K D gdzie: M A maksymalna liczba godzin Awarii dopuszczalna dla danego Poziomu Usługi w godzinach, T A suma czasów trwania wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym w godzinach, T usługi czas korzystania z Usługi Podstawowej w danym roku kalendarzowym w godzinach, T czas korzystania z Usługi Podstawowej w danym roku kalendarzowym w godzinach, K D Bonifikata określona w Cenniku naliczana za każdą kolejną rozpoczętą godzinę ponad Gwarantowaną dostępność Usługi Podstawowej. Wynik działania [T A M A *(T usługi /T)] zaokrągla się wzwyż do pełnej godziny. strona 5 z 10

6 2. Bonifikata stanowi procent sumy Miesięcznych opłat abonamentowych za Łącze, którego dotyczyły Awarie, zapłaconych przez Abonenta w danym roku kalendarzowym przez okres świadczenia Usługi. 3. Bonifikata z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym łącznej sumy zapłaconych przez Abonenta Miesięcznych opłat abonamentowych za Łącze, na którym nastąpiła Awaria. 4. Okresem rozliczeniowym dla ustalania wysokości Bonifikat z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej jest jeden rok kalendarzowy. 5. Bonifikata z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej jest rozliczana przez TP w kolejnych miesiącach świadczenia usługi dzierżawy danego Łącza po upływie okresu rozliczeniowego, przy czym rozliczenie Bonifikat dokonuje się poprzez pomniejszenie należności z tytułu kolejnych Miesięcznych opłat abonamentowych za Łącze, na którym nastąpiła Awaria. 6. Jeżeli Bonifikata z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej przekroczy wartość Miesięcznej opłaty abonamentowej, różnica ta zostanie rozliczona w kolejnych Miesięcznych opłatach abonamentowych Suma Bonifikat należnych Abonentowi za rok kalendarzowy z tytułu niedotrzymania parametrów określonych w 14 i 15 nie może przekroczyć łącznej sumy Miesięcznych opłat abonamentowych, które Abonent powinien zapłacić z tytułu opłaty za dzierżawę Łącza, na którym nastąpiły Awarie, w roku kalendarzowym. 2. Rozliczanie Bonifikat za Awarię następuje według wysokości opłat za Usługę Podstawową obowiązujących w miesiącu, w którym Awaria została usunięta. 17 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie Usługi Podstawowej, TP przekaże równowartość nierozliczonych Bonifikat na wskazany przez Abonenta rachunek lub adres właściwy do wypłaty Bonifikaty Bonifikaty nie przysługują Abonentowi w przypadku naruszenia przez Abonenta 4, w przypadkach określonych w 20 oraz w przypadku wystąpienia Planowanych Przerw, o ile TP poinformowała Abonenta o ich wystąpieniu zgodnie z 3 ust. 1 pkt Awaria nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu Bonifikat w przypadku, gdy nie był możliwy kontakt z właściwą Osobą Uprawnioną. 3. Zastosowanie Bonifikat, o których mowa w Regulaminie, nie wyłącza stosowania Bonifikat z tytułu Awarii, wypłacanych przez TP Abonentowi, wynikających z Cennika Usługi Podstawowej lub Regulaminu Usługi Podstawowej. Rozdział 6. Odpowiedzialność 19 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, TP udzieli Abonentowi Bonifikaty w wysokości i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Cenniku. 20 TP nie ponosi odpowiedzialności: 1) za uszkodzenia urządzeń i łączy stanowiących własność Abonenta, 2) za Awarie w pracy Urządzeń i Łączy będących następstwem uszkodzeń łączy nie stanowiących własności TP lub przerw wynikających z działań Abonenta, strona 6 z 10

7 3) w przypadku niedotrzymania wartości parametrów technicznych urządzeń lub łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej, 4) za zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta podłączonych do Urządzeń przed ingerencją osób trzecich, 5) w przypadku umyślnego działania lub zaniechania osób trzecich, których następstwem jest brak możliwości świadczenia Usługi Podstawowej, za wyjątkiem kradzieży Łącza, 6) za Planowane Przerwy w świadczeniu Usługi, 7) w przypadku uniemożliwienia pracownikom TP lub osobom uprawnionym przez TP dostępu do Urządzeń i Łączy stanowiących własność TP i znajdujących się w lokalizacjach Abonenta lub pomieszczeniach osoby trzeciej, niezależnie od tytułu prawnego Abonenta do tych pomieszczeń, 8) w przypadku niewskazania przez Abonenta Osób Uprawnionych lub niepoinformowania TP o zmianach danych kontaktowych Osób Uprawnionych, 9) za Awarie będące następstwem ingerencji przez Abonenta w Urządzenia lub Łącza stanowiące własność TP TP i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą lub decyzjami władz państwowych lub samorządowych. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec. 2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak szybko jak to będzie możliwe o wystąpieniu siły wyższej. Rozdział 7. Opłaty Wysokość opłat za Usługę określa Cennik. 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za Usługę zgodnie z fakturami VAT. Termin płatności faktury VAT jest każdorazowo określony na fakturze. 3. Naliczanie opłat za Usługę następuje od dnia rozpoczęcia jej świadczenia. 4. Jeżeli świadczenie Usługi nie obejmie pełnego miesiąca, wówczas opłatę miesięczną określoną w Cenniku ustala się w wysokości 1/30 za każdy dzień korzystania z Usługi. 5. Opłaty miesięczne są płatne z góry Wysokość opłat za Usługę umieszczana jest na fakturze VAT za Usługę Podstawową, wystawianej przez TP dla Abonenta. 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek TP. 3. Abonent jest zobowiązany do wpłacania należności za Usługi zgodnie z wystawioną fakturą VAT na indywidualny numer konta bankowego podany w dokumencie płatniczym, którego dotyczy wpłata. W przypadku, gdy Abonent dokonuje wpłaty na druku niestandardowym (druku wpłaty innym niż wysłany wraz z dokumentem płatniczym) lub za pomocą przelewu bankowego, zobowiązany jest podać swój nr ewidencyjny, określony na dokumencie płatniczym oraz podać numer dokumentu, za który następuje wpłata. W przypadku braku takiego wskazania, wpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości wynikających z najstarszych faktur VAT wraz z odsetkami. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta dokonującego wpłaty zostanie ona zwrócona przez TP do banku, który zrealizował wpłatę. 4. Faktury VAT za Usługi doręczane są Abonentowi przesyłką pocztową w granicach Rzeczypospolitej Polskiej lub w inny sposób uzgodniony przez strony. strona 7 z 10

8 5. Abonent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować TP o fakcie nieotrzymania faktury VAT Za opóźnienie w uiszczaniu opłat TP pobiera odsetki ustawowe. 2. W przypadku, gdy opłaty nie zostały uregulowane w całości, podstawę naliczenia odsetek stanowią kwoty nieuiszczone w terminie zapłaty O zmianach Regulaminu lub zmianach w Cenniku oraz terminach ich wprowadzenia TP powiadamia swoich Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Informacje o zmianach będą dołączane do wystawianych za Usługi faktur VAT oraz zamieszczane na stronach internetowych TP, Abonent może także zostać o nich powiadomiony odrębnym pismem. 2. Jeżeli Abonent nie dokona wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o zmianach Regulaminu lub o zmianach w Cenniku, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków Umowy. 26 TP zastrzega sobie prawo dochodzenia od Abonenta niezapłaconych należności wraz z ustawowymi odsetkami nawet pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Rozdział 8. Awarie 27 Osoba Uprawniona zobowiązana jest natychmiast zgłosić Awarię pod wskazany w Umowie, dedykowany numer telefonu oraz poinformować o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Usługi Podstawowej Jako początek czasu trwania Awarii uznaje się moment zgłoszenia jej przez Osobę Uprawnioną pod wskazany w Umowie dedykowany numer telefoniczny, bądź wykrycia jej przez TP. O usunięciu Awarii TP niezwłocznie informuje Osobę Uprawnioną. 2. Za prawidłowe i skuteczne zgłoszenie Awarii uznaje się jedynie zgłoszenie dokonane przez Osobę Uprawnioną. 3. W przypadku, gdy Abonent nie potwierdza usunięcia Awarii TP, z zastrzeżeniem ust. 4, podejmuje ponownie działania zmierzające do usunięcia Awarii. 4. Jeżeli z posiadanych przez TP informacji wynika, iż Awaria została usunięta, a Abonent odmawia potwierdzenia tej okoliczności, Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 29 Interwencja służb technicznych TP lub osób uprawnionych przez TP nie nastąpi do czasu umożliwienia przez Osobę Uprawnioną dostępu do Łączy i Urządzeń będących własnością TP i znajdujących się w lokalizacji Abonenta lub pomieszczeniach osoby trzeciej, do których Abonentowi przysługuje tytuł prawny. Rozdział 9. Reklamacje Abonent może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności lub bonifikat z tytułu świadczenia Usługi. 2. Reklamacja może zostać złożona w każdej Komórce organizacyjnej. strona 8 z 10

9 3. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w Komórce organizacyjnej, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne. 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Komórce organizacyjnej, pracownik TP lub osoba upoważniona przez TP przyjmująca reklamację niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej. 5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, TP w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. W potwierdzeniu TP określa nazwę, adres i numer telefonu Komórki organizacyjnej rozpatrującej reklamację. 6. Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana, lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. 7. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, pozostawia się bez rozpoznania, o czym TP niezwłocznie powiadamia reklamującego. 8. Reklamacja powinna zawierać: 1) nazwę albo firmę oraz adres siedziby Abonenta, 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) numer bilingowy wskazany na fakturze VAT lub adres miejsca zakończenia Łącza, 5) datę zawarcia Umowy, 6) kwestionowaną wysokość udzielonych Bonifikat, 7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty Bonifikat albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności w przypadku, o którym mowa w pkt 6, 8) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 9. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Komórki organizacyjnej W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w 30 ust. 8, za wyjątkiem pkt 6, TP niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, a także o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie wzywa reklamującego Abonenta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 2. W wezwaniu TP wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania Komórka organizacyjna rozpatrująca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, Komórka organizacyjna zobowiązana jest uwzględnić: 1) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację, 2) dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego, 3) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby TP, 4) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla Usługi. strona 9 z 10

10 33 1. Komórka organizacyjna rozpatrująca reklamację udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 1) nazwę Komórki organizacyjnej rozpatrującej reklamację, 2) powołanie podstawy prawnej, 3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, 4) w przypadku przyznania Bonifikaty określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty, 5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, 6) podpis upoważnionego pracownika TP z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna ponadto: 1) zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, 2) zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat TP wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji zostaną zgodnie z wnioskiem Abonenta zwrócone przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaksięgowane w formie bonifikaty na poczet przyszłych należności za Usługę. 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. 3. W przypadku, gdy TP posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego, tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Oświadczenie TP o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację. 4. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczenia należności za usługi nieobjęte reklamacją. Rozdział 10. Postanowienia końcowe 35 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011r. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca zawarcia Umowy. strona 10 z 10

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA 1. Użyte w Regulaminie usługi Certyfikat Jakości SLA dla Miejski Ethernet pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN 1. Pojęcia użyte w Regulaminie usługi Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet 1. Użyte w Regulaminie usługi

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych

regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych 1. Pojęcia użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA. świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla usług transmisji danych

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA. świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla usług transmisji danych Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla usług transmisji danych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Usługa świadczona jest przez

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Internet satelitarny

regulamin usługi Internet satelitarny regulamin usługi Internet satelitarny Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Cennik Cennik usługi

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne regulamin usługi Pakiet Serwisowy SLA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie usługi Pakiet Serwisowy SLA pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent podmiot, na rzecz którego TP świadczy: a) Usługę

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Zakres i warunki świadczenia usługi Zarządzanie Siecią LAN

Dział I. Definicje. Dział II. Zakres i warunki świadczenia usługi Zarządzanie Siecią LAN regulamin usługi Zarządzanie Siecią LAN Użyte w Regulaminie usługi Zarządzanie Siecią LAN, pojęcia oznaczają: Dział I. Definicje 1 1) Abonent - podmiot, który jest stroną zawartej z Orange w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP

regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1) Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego zawarta w dniu.. pomiędzy.... z siedzibą/miejscem zamieszkania..... NIP REGON/ PESEL. reprezentowaną przez:........ zwaną dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne regulamin usługi IP PABX Użyte w Regulaminie usługi IP PABX. pojęcia oznaczają: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1) Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER

Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER DZIAŁ I: Postanowienie ogólne 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają : 1. Abonament - stały, nielimitowany dostęp do internetu realizowany za

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi grupa biznesowa tp plan / tp multi przez Orange Polska S.A.

regulamin świadczenia usługi grupa biznesowa tp plan / tp multi przez Orange Polska S.A. regulamin świadczenia usługi grupa biznesowa tp plan / tp multi przez Orange Polska S.A. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1) Abonent podmiot, który zawarł w formie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Usługi Dostępu do Internetu

Regulamin Korzystania z Usługi Dostępu do Internetu Regulamin Korzystania z Usługi Dostępu do Internetu świadczonej przez Fibero Sp. z o.o. Spis treści Rozdział 1 - Definicje Rozdział 2 - Zakres i warunki Świadczenia usługi Dostęp do Internetu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes regulamin usługi Neostrada Biznes Użyte w Regulaminie usługi Neostrada Biznes, pojęcia oznaczają: Dział I Definicje 1 1) Abonent - podmiot, który jest stroną zawartej w formie pisemnej z TP umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Wsparcie Informatyczne dla Firm (wsparcie zdalne)

regulamin usługi Wsparcie Informatyczne dla Firm (wsparcie zdalne) regulamin usługi Wsparcie Informatyczne dla Firm (wsparcie zdalne) Dział I. Definicje Użyte w Regulaminie usługi Wsparcie Informatyczne dla Firm (wsparcie zdalne) pojęcia oznaczają: 1 1) Aplikacja aplikacja

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL Dział I Definicje Użyte w Regulaminie usługi Dostęp do Internetu DSL, pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent - podmiot, który zawarł z Telekomunikacją Polską S.A. umowę

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes regulamin usługi Neostrada Biznes Abonentów/klientów, którzy począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. zawarli z Orange umowę o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Neostrada Biznes lub aneks do umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 47 /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 29 marca 2013 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, sposób i termin składania oraz rozpoznawania Reklamacji składanych przez abonentów Telewizji

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A.

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A. regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A. Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, który jest stroną Umowy zawartej z TP o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Krajowe Łącza Dzierżawione

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Krajowe Łącza Dzierżawione regulamin usługi Krajowe Łącza Dzierżawione Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Krajowe Łącza Dzierżawione 1 1. Abonent użytkownik w rozumieniu Ustawy, który zawarł z Telekomunikacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Dostęp do Internetu Frame Relay

regulamin usługi Dostęp do Internetu Frame Relay regulamin usługi Dostęp do Internetu Frame Relay Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Dostęp do Internetu Frame Relay. 1 1. Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z Orange w formie

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Bajt Computers Jan Treliński Z siedzibą przy ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:... Serwis tel.:609-511-156 tel: 609-511-661 e-mail: serwis@interpc.pl pon-pt od 9oo do 20oo sb-nd od 10oo do 18oo Biuro Obsługi Klienta (BOK) Bytom ul. Hlonda 37 Godziny otwarcia: Poniedziałek 10 00-12 00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą KAJA Komputer we Wschowie

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1) Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z Orange w formie pisemnej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zawarta w dniu,

UMOWA nr.. zawarta w dniu, UMOWA nr.. zawarta w dniu, w pomiędzy: Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie, NIP 712-314-94-01, REGON 060433560 z siedzibą przy al. Kraśnicka 25 w Lublinie reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud*

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* *1.* Postanowienia*ogólne* 1.1 Niniejszyregulamin(dalej:"Regulamin")zawieraogólnewarunkipłatnegokorzystaniazusługiATMANCloud przezklientanabywającegousługę(dalej:"usługa").

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi neostrada tp

regulamin świadczenia usługi neostrada tp regulamin świadczenia usługi neostrada tp Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Autoryzacja weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Internetu etlink

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Internetu etlink Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Internetu etlink Operator Umowa Usługa Cennik Usługa dodana Abonent Adres IP Protokół IP Data Uruchomienia Usługi Awaria TP Ustawa Urządzenia dostępowe Siła Wyższa

Bardziej szczegółowo

-Wzór- UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

-Wzór- UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: -Wzór- Wpisano do rejestru umów Nr.. dnia.. 2011 r. UMOWA Zawarta w Katowicach w dniu..., pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040,

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014 VII.2711/5/14 Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr./2014 zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu mającą swą siedzibę przy ulicy Podwale 30, 50-950 Wrocław, NIP

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH (SERWERÓW DEDYKOWANYCH)

ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH (SERWERÓW DEDYKOWANYCH) ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH (SERWERÓW DEDYKOWANYCH) przez z siedzibą w Warszawie, Załącznik Nr 1 do umowy o świadczenie usług hostingowych 1 Postanowienia ogólne 1. Pojęcia użyte w tekście

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Krajowe Łącza Dzierżawione

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Krajowe Łącza Dzierżawione regulamin usługi Krajowe Łącza Dzierżawione Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Krajowe Łącza Dzierżawione 1. Abonent użytkownik w rozumieniu Ustawy, który zawarł z Orange Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z us ugi dost p do Internetu DSL tp. Twój świat. Ca y świat.

Regulamin korzystania z us ugi dost p do Internetu DSL tp. Twój świat. Ca y świat. Regulamin korzystania z us ugi dost p do Internetu DSL tp 19330 Twój świat. Ca y świat. Spis treści DZIAŁ I Definicje...........................................................................................

Bardziej szczegółowo

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. REGULAMIN USŁUGI STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE NISZCZENIA DOKUMENTACJI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA ROZDZIAŁ I Definicje 1.

Bardziej szczegółowo