REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie"

Transkrypt

1 Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a Rzeszów tel. (17) fax. (17) REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 1. Postanowienia ogólne. 1. Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Solarza 9a, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, świadczy usługi telekomunikacyjne w zakresie połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku oraz innych dokumentach będących integralną częścią zawartej z Abonentem Umowy. 2. Dostawca usług zapewnia należytą jakość usługi połączeń telefonicznych zgodną z obowiązującymi w Polsce Normami. 2. Definicje. 1. Użyte w Regulaminie, Cenniku i Umowie definicje oznaczają: a) Abonent - Klient który zawarł z Dostawcą usług Umowę na świadczenie usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu, b) Dostawca usług - Transmitel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie ulica Solarza 9a, c) Regulamin - Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel sp. z o.o., będący integralną częścią Umowy, d) Umowa - zawarta pomiędzy Dostawcą usług a klientem Umowa świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu, e) Cennik - wykaz cen stosowanych przez Dostawcę usług z tytułu realizacji na rzecz Abonentów usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu oraz zasady ich naliczania w zależności od wybranego planu taryfowego, f) Okres rozliczeniowy - przedział czasowy, będący podstawą rozliczenia Abonenta wobec Dostawcy usług, za który wystawiana jest faktura VAT za zrealizowane usługi telekomunikacyjne, g) Opłata abonamentowa - opłata okresowa za stały dostęp do usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu, h) Opłata aktywacyjna - opłata jednorazowa za uruchomienie świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu, i) Rachunek - faktura VAT na podstawie której Abonent uiszcza opłaty za świadczone na jego rzecz usługi połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu, j) Usługi - wskazane w treści Umowy usługi świadczone na jej podstawie przez Dostawcę usług na rzecz Abonenta, k) Wykaz połączeń - informacja o zrealizowanych połączeniach telefonicznych z danego numeru, w jednym lub kilku Okresach Rozliczeniowych, l) Urządzenie końcowe (Terminal VoIP) - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, m) Lokal - pomieszczenie mieszkalne lub użytkowe pozostające we władaniu Abonenta na podstawie tytułu prawnego, n) Umowa użyczenia - zawarta pomiędzy Dostawcą usług a Abonentem umowa na podstawie której Abonent korzysta ze Sprzętu Dostawcy usług, o) VoIP - technologia pozwalająca na zrealizowanie połączeń głosowych za pośrednictwem sieci Internet, p) INOTEL - spółka akcyjna INOTEL z siedzibą w Poznaniu, świadcząca na rzecz Transmitel Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne w zakresie połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci Internet, q) Konto SIP - konto dające dostęp do Usługi Abonentowi umożliwiające podłączenie jednego Terminala VoIP, 3. Zawarcie Umowy. 1. Umowa z Abonentem na świadczenie usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu zawierana jest w formie pisemnej, po spełnieniu przez Abonenta wymogów zawartych w Regulaminie. 2. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, chyba że Strony w umowie oznaczą czas jej trwania. 3. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w następujących przypadkach: a) jeżeli Klient nie posiada tytułu prawnego do lokalu oraz zgody właściciela lokalu w przypadku gdy z wnioskiem o podłączenie występuje Klient, któremu do Lokalu przysługuje tytuł prawny inny niż prawo własności lub spółdzielcze prawo do lokalu ( np. umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia ). Regulamin świadczenia usług telefonicznych za pośrednictwem Internetu (strona 1 z 6)

2 b) w stosunku do Klienta dokonano negatywnej oceny jego wiarygodności płatniczej na podstawie informacji udostępnionych przez działające w oparciu o obowiązujące przepisy prawa Biura informacji gospodarczej. c) jeżeli Dostawca usług nie ma technicznych możliwości świadczenia usługi połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu na rzecz Klienta. d) jeżeli Klient zalega z opłatami na rzecz Dostawcy usług. 4. Przy zawieraniu Umowy Abonent zobowiązany jest udokumentować swą tożsamość oraz wykazać się tytułem prawnym do Lokalu, do którego ma być podłączona instalacja umożliwiająca świadczenie usług na rzecz Abonenta i/lub zgodą właściciela Lokalu w przypadkach o którym mowa w ust.3a. 5. W przypadku gdy Umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy usług, Abonent może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu. 4. Podłączenie Abonenta do Sieci. 1. Dostawca usług dokonuje podłączenia Abonenta do Sieci w sposób umożliwiający rozpoczęcie świadczenia Usługi w ciągu 14 dni od chwili zawarcia Umowy. 2. Wykonanie podłączenia do Sieci oraz stwierdzenie jego sprawnego działania Abonent potwierdza w formie pisemnej. 5. Sprzęt Dostawcy usług. 1. Abonent ma prawo do korzystania ze Sprzętu Dostawcy usług w zakresie wynikającym z Regulaminu, Umowy oraz Umowy Użyczenia. 2. Abonent ma obowiązek udostępnić Lokal w zakresie niezbędnym do dokonania podłączenia instalacji umożliwiającej świadczenie Usługi i wyrazić zgodę na wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych w Lokalu (wiercenie otworów, położenie kabla itp.). Dostawca usług ma obowiązek wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej. 3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązany jest do udostępnienia Lokalu w celu dokonania przez Dostawcę usług demontażu zainstalowanego uprzednio Sprzętu. 4. Prawo własności do zainstalowanego w Lokalu Abonenta Sprzętu umożliwiającego świadczenie Usługi przysługuje Dostawcy usług, chyba że Abonent dokona wykupu Sprzętu i zapłaty Ceny na rzecz Dostawcy usług. 6. Opłaty na rzecz Dostawcy usług. 1. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłaty abonamentowej, Opłaty aktywacyjnej i innych Opłat, na rachunek bankowy Dostawcy usług lub w kasie Dostawcy usług. 2. Opłaty wnoszone są w wysokości i na zasadach określonych w Umowie i aktualnym Cenniku. 3. Dane dotyczące cen oraz zasad ich naliczania w zależności od planu taryfowego, jak również elementów składających się na Opłatę Abonamentową zawiera Cennik dostarczany nieodpłatnie Abonentowi wraz z Umową a także na każde jego żądanie. 4. W razie stwierdzenia braku należnej Opłaty, Dostawca usług pisemnie wezwie Abonenta do jej zapłaty, wyznaczając termin do zapłaty zadłużenia nie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia wezwania. 5. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, o którym mowa wyżej, Dostawca usług może odłączyć Abonenta od Usługi na okres do 3 miesięcy oraz podjąć przewidziane prawem czynności zmierzające do odzyskania należności. 6. Ponowne podłączenie Abonenta może nastąpić dopiero po uregulowaniu zaległych należności i Opłat zgodnie z Cennikiem. 7. Abonent może zostać obciążony kosztami wezwania do zapłaty długu (kosztami sporządzenia wezwania i jego doręczenia). 7. Rejestracja połączeń. 1. Podstawą rozliczeń za połączenia telefoniczne jest rejestracja połączeń prowadzona przez INOTEL. 2. Rejestracja połączeń zawierać będzie w szczególności dla każdego połączenia oddzielnie przynajmniej: a) numer wywołujący b) numer wywoływany c) datę rozpoczęcia połączenia d) godzinę rozpoczęcia połączenia (z dokładnością do jednej sekundy) e) czas trwania połączenia (z dokładnością do jednej sekundy). Regulamin świadczenia usług telefonicznych za pośrednictwem Internetu (strona 2 z 6)

3 3. Rejestracji i rozliczeniom podlegają wszystkie połączenia inicjowane z aktywnych Kont SIP i skierowane do sieci Dostawcy usług oraz INOTEL. Połączenia niezrealizowane, połączenia dla potrzeb testów technicznych i połączenia do standardowych zapowiedzi głosowych nie będą stanowiły podstawy prowadzenia rozliczeń z Abonentem. 4. Opłaty za zrealizowane połączenia będą ustalane na podstawie wyników rejestracji połączeń telefonicznych dokonywanej zgodnie z Umową począwszy od godziny 00 pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego a skończywszy o godzinie ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego. Połączenia obejmujące więcej niż jeden Okres Rozliczeniowy zostaną zaliczone do Okresu Rozliczeniowego, w którym zostały one rozpoczęte. 5. Rozliczeniom będzie podlegało każde połączenie odrębnie, którego Cena będzie ustalana zgodnie z Cennikiem. 6. Dostawca usług udostępnia Abonentowi na jego wniosek szczegółowy Wykaz połączeń na zasadach określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne i Cenniku. 7. Abonent odpowiada za wszystkie zrealizowane połączenia z jego Urządzenia końcowego ( Numeru telefonicznego), niezależnie od tego kto zlecał połączenie lub z niego korzystał. 8. Promocje. Dostawca usług ma prawo do organizowania, w ustalonych przez siebie terminach, promocji. Szczegółowe warunki promocji Dostawca usług określa każdorazowo w regulaminie promocji. 9. Zmiana zakresu usług. Abonent, który nie zalega z żadną Opłatą na rzecz Dostawcy usług, może zmienić zakres usług z których korzysta ( zmienić plan taryfowy), z tym że zmiana powyższa wymaga pisemnego wniosku Abonenta. 10. Zawieszenie świadczenia Usługi. 1. Na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z żadną Opłatą na rzecz Dostawcy usług, Dostawca usług może zawiesić świadczenie Usługi połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci Internet. Zawieszenie świadczenia usługi następuje w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia, począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 2. Zawieszenie świadczenia Usługi nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Za zawieszenie świadczenia Usługi połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci Internet,Dostawca usług może pobrać opłatę, zgodnie z Cennikiem. 3. W okresie zawieszenia świadczenia Usługi połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci Internet, Abonent nie uiszcza Opłaty Abonamentowej. 4. Po upływie wnioskowanego przez Abonenta okresu zawieszenia obejmującego pełne miesiące kalendarzowe, Dostawca usług wznawia świadczenie usług, chyba że Abonent złoży Dostawcy usług pisemne oświadczenie o rezygnacji z usługi. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia. 5. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do odmowy wznowienia świadczenia usługi, z takich samych przyczyn z jakich może odmówić zawarcia umowy z Abonentem. W takim przypadku umowa może zostać rozwiązana przez Dostawcę usług na zasadach określonych w.18 Regulaminu. 11. Zmiana Oferty i Cennika. 1. W trakcie obowiązywania Umowy, Dostawca usług z ważnych przyczyn może dokonywać zmian Oferty, w zakresie świadczonych Usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci Internet. 2. O zmianie Oferty Dostawca usług poinformuje Abonenta pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca, 3. W przypadku nie wyrażenia przez Abonenta zgody na dokonane zmiany Oferty, Abonent może w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia powiadomienia o dokonanej zmianie, złożyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 4. Dostawcy usług przysługuje prawo do zmiany wysokości Opłaty Abonamentowej i innych opłat z Cennika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami Prawa telekomunikacyjnego. 5. W razie podwyższenia cen Dostawca usług poinformuje o tym Abonenta na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. 6. W przypadku gdy Abonent nie akceptuje podwyższenia cen na usługi Dostawcy,ma prawo w ciągu jednego miesiąca od dnia powiadomienia o podwyższeniu ceny, złożyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Regulamin świadczenia usług telefonicznych za pośrednictwem Internetu (strona 3 z 6)

4 12. Obsługa Serwisowa. 1. Dostawca usług ma prawo i obowiązek okresowej konserwacji i napraw oraz kontroli Sieci a także prawo do związanych z tym przerw w dostawie usługi połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci Internet, nie częściej niż 2 razy w ciągu roku kalendarzowego. Czas trwania pojedynczego okresu przerwy w dostawie Usługi nie będzie dłuższy niż 6 godzin. 2. O planowanych przerwach w dostawie usługi połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci Internetu w związku z czynnościami o których mowa w ust. 1 Dostawca usług powiadomi Abonentów telefonicznie i/lub poprzez pisemne ogłoszenia rozwieszane w obiektach Abonentów. 3. W okresie trwania Umowy Dostawca usług nieodpłatnie usuwa awarie i usterki w znajdującej się w lokalu Abonenta instalacji,jeżeli nie powstały z przyczyn leżących po stronie Abonenta. Awarie i usterki powstałe z przyczyn leżących po stronie Abonenta będą usuwane na jego koszt. 4. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania do Biura Obsługi Abonenta powstałych awarii czy usterek oraz do umożliwienia Dostawcy usług dostępu do Lokalu celem wykonania czynności serwisowych. 5. Dostawca usług ma obowiązek usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia, chyba że ich usunięcie wymaga dłuższego okresu z uwagi na uwarunkowania techniczne. W takim przypadku Dostawca usług będzie zobowiązany do usunięcia zgłoszonej awarii czy usterki w najwcześniej możliwym technicznie terminie. 6. Abonent ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej i konsultacji w zakresie przygotowania Urządzenia końcowego do pracy w sieci, której zakres nie może wykraczać poza zagadnienia bezpośrednio związane ze świadczeniem usługi połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci Internetu. 7. W uzasadnionych przypadkach Abonent ma prawo do bezpłatnego sprawdzenia stanu technicznego Urządzenia końcowego, przy czym kontrola ta realizowana jest przy pomocy urządzeń Dostawcy usług i w uzgodnionym z Abonentem terminie. 13. Odpowiedzialność Dostawcy usług. 1. Dostawca usług nie odpowiada za brak dostępu do usługi połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci Internetu lub jego nienależytą jakość powstałe z przyczyn niezależnych od Dostawcy usług lub z przyczyn leżących po stronie Abonenta albo Siły Wyższej. 2. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usługi połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci Internetu lub jego nienależytą jakość spowodowane nagłym wzrostem ruchu telekomunikacyjnego w Sieci, o ile wzrostu takiego nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności działań. 3. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usługi połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci Internetu lub jego nienależytą jakość będący wynikiem celowego działania lub zaniechania osób trzecich, pod warunkiem, iż podjął on wszelkie racjonalne i uzasadnione ekonomicznie czynności w celu zabezpieczenia się przed skutkami takich działań lub zaniechań. 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na rzecz Abonenta mającego postać przerwy w świadczeniu usługi powstałej z przyczyn zależnych od Dostawcy usług, Dostawca usługi może zostać obciążony przez Abonenta karą umowną w wysokości 1/30 wartości Opłaty Abonamentowej za każdy dzień przerwy. 5. Analogiczna kara umowna przysługuje Abonentowi w przypadku zwłoki Dostawcy usług w podłączeniu Abonenta do sieci powstałej z przyczyn zależnych od Dostawcy usług. 6. Abonent ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych KC. 7. Kara umowna o której mowa w ust. 4 i 5 może zostać potrącona z należnych Dostawcy usług opłat za świadczone na rzecz Abonenta usługi. Kara umowna nie uregulowana w ten sposób płatna jest w ciągu miesiąca od zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie. 8. Warunkiem wypłaty kar umownych w sposób opisany w ust. 7 jest uprzednie wykazanie przez Abonenta okoliczności, które wedle postanowień Regulaminu i Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa uzasadniają naliczenie kar umownych. 9. Opłata abonamentowa ulega obniżeniu o 1/30 jej wartości za każdy dzień w którym nie jest realizowana dla Abonenta usługa dostępu do sieci Internet, z przyczyn nie leżących po stronie Abonenta. 14. Tajemnica telekomunikacyjna. 1. W zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa Dostawca usług zapewnia zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej. 2. Dostawca usług nie gwarantuje jednak bezpieczeństwa przekazu informacji w przypadkach awarii Sieci, popełnienia przez osobę trzecią lub Abonenta czynu niedozwolonego, przypadkach losowych, których wystąpienie było niezależne od Dostawcy usług oraz w innych sytuacjach przewidzianych przez ogólnie obowiązujące na terytorium RP przepisy prawa. Regulamin świadczenia usług telefonicznych za pośrednictwem Internetu (strona 4 z 6)

5 15. Postępowanie reklamacyjne. 1. Tryb postępowania reklamacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej ( Dz.U. Nr 226 poz.2291). 2. Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w szczególności za: a) Niedotrzymanie z winy Dostawcy usług określonego w umowie o świadczenie usługi telekomunikacyjnej, terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, b) Niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej, c) Nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. 3. Reklamacja powinna zawierać elementy określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o którym mowa w ust W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia powyższych warunków, Dostawca usług, o ile uzna że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa składającego reklamację Abonenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia wraz z pouczeniem,że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 5. Reklamację Abonent może złożyć w każdym Biurze Obsługi Abonenta Dostawcy usług lub listem poleconym na adres Dostawcy usług. 6. Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez Biuro Obsługi Abonenta a także przy wykorzystywaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. 7. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. 8. Biuro Obsługi Abonenta Dostawcy usług udziela Abonentowi odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, o treści zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o którym mowa w ust Spór cywilnoprawny pomiędzy Abonentem a Dostawcą usług może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego. Postępowanie przeprowadza Prezes UKE na zasadach określonych w przepisach Prawa telekomunikacyjnego. 10. Abonentowi przysługuje, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, prawo dochodzenia roszczeń wobec Dostawcy usług w postępowaniu przed Sądami Powszechnymi i/lub Sądami Polubownymi przy Prezesie UKE zgodnie przepisami art.110 Prawa telekomunikacyjnego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 16. Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy. 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Umowa ulega ponadto rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia: a) gdy Abonent zostanie postawiony w stan likwidacji albo zostanie rozwiązany lub zostanie postawiony w stan upadłości albo zgłosi wniosek o ogłoszenie upadłości; b) gdy Dostawca usług utraci prawo lub techniczne możliwości świadczenia usługi VOIP c) w innych przypadkach określonych w treści Umowy lub Regulaminu. 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Dostawcę usług bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku: a) nieprzestrzegania przez Abonenta istotnych postanowień Umowy i/lub Regulaminu, b) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Abonentowi w wezwaniu do zapłaty, do uregulowania zaległych Opłat na rzecz Dostawcy usług, c) utraty przez Abonenta tytułu prawnego do Lokalu, 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Abonenta bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku nieprzestrzegania przez Dostawcę usług istotnych postanowień Umowy i/lub Regulaminu, względnie obowiązujących przepisów Prawa telekomunikacyjnego. 5. Niezależnie od wyżej opisanych sytuacji Umowa wygasa w przypadku: a) upływu okresu na jaki została zawarta, b) śmierci Abonenta 6. Umowa zawarta na czas oznaczony po upływie czasu jej trwania może zostać przedłużona na pisemny wniosek Abonenta na dalszy czas oznaczony lub przekształcona w umowę zawartą na czas nieoznaczony. Regulamin świadczenia usług telefonicznych za pośrednictwem Internetu (strona 5 z 6)

6 17. Postanowienia końcowe. 1. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania, zmiany adresu siedziby firmy, a także utraty tytułu prawnego do lokalu, Abonent zobowiązany jest do poinformowania na piśmie Dostawcy usług o zmianach w terminie 7 dni od dokonania zmiany. 2. W przypadku zmiany treści Regulaminu Dostawca usług powiadamia pisemnie Abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Powiadomienie zawiera pouczenie o prawie Abonenta do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku braku akceptacji zmian regulaminu. 3. Regulamin doręczany jest Abonentowi nieodpłatnie wraz z Umową a także na jego żądanie. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa telekomunikacyjnego i przepisy wykonawcze do Prawa telekomunikacyjnego. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Transmitel Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług telefonicznych za pośrednictwem Internetu (strona 6 z 6)

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON)

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) Zawarty w dniu 28 listopada 2016 roku w Ropczycach pomiędzy : Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia przez TELICO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Słonki

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. (tekst jednolity wg stanu na dzień 8 czerwca 2014 roku) Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów w zakresie, w jakim ujęte w nim zagadnienia nie zostały

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści:

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści: U M O W A Nr (PROJEKT) na stałą konserwację przeglądy okresowe i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063 w kompleksie ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Sieci, które stanowi własność Operatora lub będące w jego posiadaniu na podstawie

Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Sieci, które stanowi własność Operatora lub będące w jego posiadaniu na podstawie Regulamin Świadczenia Usług przez Telewizję Kablową "CHOPIN" Bogdan Łaga Dariusz Schmidtke Spółka Jawna z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 3 1. Postanowienia wstępne 1) Telewizja Kablowa "CHOPIN"

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telefonii internetowej przez firmę PROTONET

Regulamin świadczenia usług telefonii internetowej przez firmę PROTONET Regulamin świadczenia usług telefonii internetowej przez firmę PROTONET 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy świadczenia usług telefonii internetowej i określa szczegółowy

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy:

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / 2017 zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Shentel Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okulickiego 77c/2 w Szczecinie (71-035), KRS: 391025, NIP:852-259-31-21,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy:

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy: Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych nr zawarta dnia w.. pomiędzy: Multi-Net Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365, 43-382 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

-Wzór- UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

-Wzór- UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: -Wzór- Wpisano do rejestru umów Nr.. dnia.. 2011 r. UMOWA Zawarta w Katowicach w dniu..., pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:... Serwis tel.:609-511-156 tel: 609-511-661 e-mail: serwis@interpc.pl pon-pt od 9oo do 20oo sb-nd od 10oo do 18oo Biuro Obsługi Klienta (BOK) Bytom ul. Hlonda 37 Godziny otwarcia: Poniedziałek 10 00-12 00

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce

Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Abonent jest lub był naszym Klientem, prosimy o podanie nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud*

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* *1.* Postanowienia*ogólne* 1.1 Niniejszyregulamin(dalej:"Regulamin")zawieraogólnewarunkipłatnegokorzystaniazusługiATMANCloud przezklientanabywającegousługę(dalej:"usługa").

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, sposób i termin składania oraz rozpoznawania Reklamacji składanych przez abonentów Telewizji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/7 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/60/15 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

ABONENT. i/lub ZAWIADOMIENIE

ABONENT. i/lub ZAWIADOMIENIE TelNet Krzysztof Drozd ul. Św. Barbary 3, 39 100 Ropczyce pn-pt 8:00-17:00 tel. 508-153-474 Tel. 177 222 222 Fax. 17 78 52 275 email: telnet@r-ce.pl www.telnet.r-ce.pl Ropczyce, dnia 28 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY>

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR zawarta w dniu w Grajewie pomiędzy: NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56)

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Tuwima 9, 87-100 Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul B Głowackiego 2, 87-100 Toruń, tel: (56) 649 66 66 Toruń, dnia r UMOWA nr o świadczenie publicznie dostępnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą KAJA Komputer we Wschowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy:

Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy: z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS),

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych DANE DOSTAWCY USŁUG DANE OSOBOWE ABONENTA

Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych DANE DOSTAWCY USŁUG DANE OSOBOWE ABONENTA Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Data zawarcia Miejsce zawarcia Numer Umowy: Umowy: Umowy: Umowa została zawarta w lokalu Dostawcy położonym w 23-235 Annopol ul. Rynek 34..

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / /

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / / zawarta w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Nr. / / SAT-KOL Dochniak, Michalik Spółką Jawną z siedzibą w Gorlicach (38-300), ul. Hallera 81, reprezentowaną przez: Henryka Michalika

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR ZMIENIONY. UMOWA NR. do postępowania na udostępnienie platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS

WZÓR ZMIENIONY. UMOWA NR. do postępowania na udostępnienie platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR ZMIENIONY UMOWA NR. do postępowania na udostępnienie platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS zawarta w dniu. w Gdańsku, pomiędzy: Politechniką Gdańską,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Studencki Internet 2016 prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Studencki Internet 2016 prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Łódź, 12 sierpnia 2016 r.... Imię i nazwisko Abonenta... Adres Abonenta REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Studencki Internet 2016 prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Opłaty i ulgi w Promocji abonamentowa bez Promocji

Opłaty i ulgi w Promocji abonamentowa bez Promocji Łódź, 16 sierpnia 2017 r.... Imię i nazwisko Abonenta... Adres Abonenta REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Studencki Internet 2017 prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Bardziej szczegółowo