regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje"

Transkrypt

1 regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem, która wraz z Platformą multimedialną tp, Dekoderem i Kartą jest niezbędna do świadczenia Usługi w technologii satelitarnej. Antena jest sprzedawana Abonentowi przez TP na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie lub Cenniku. Montażu Anteny Abonent dokonuje we własnym zakresie. 3. Autoryzacja weryfikacja uprawnień Abonenta do korzystania z dostępu do sieci Internet na podstawie podanego Loginu i Hasła w ramach usługi neostrada tp. 4. Cennik Cennik neostrada tp + usługa tv. 5. Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) Komórka organizacyjna umożliwiająca poprzez kontakt telefoniczny uzyskanie wsparcia technicznego i realizację zleceń wskazanych w Regulaminie oraz innych zleceń, dopuszczonych przez TP. Numer telefoniczny COT znajduje się na stronie 6. Dekoder urządzenie wraz z wyposażeniem umożliwiające podłączenie Odbiornika TV do Platformy multimedialnej tp i przetworzenie zakodowanego sygnału telewizyjnego do postaci zrozumiałej dla Odbiornika TV. Dekoder jest urządzeniem niezbędnym do świadczenia usługa tv. Wraz z Dekoderem TP udostępnia Abonentowi pilota. Dekoder z pilotem stanowi własność TP i jest oddawany do używania Abonentowi na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku. TP może oferować wiele typów Dekoderów różniących się funkcjonalnością do wyboru przez Abonenta. 7. Hasło poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Abonentowi, konieczny do dokonania Autoryzacji, uzyskiwany przez Abonenta podczas procesu Rejestracji usługi neostrada tp. 8. ID identyfikatory Abonenta, składające się z ciągu znaków alfanumerycznych: a) dla usługi neostrada tp pobierany przez Abonenta wraz z kodem PIN w procesie Rejestracji usługi neostrada tp, b) dla usługi tv zawarty w Umowie lub umowie o świadczenie usługa tv, jeżeli jest niezbędny w procesie Rejestracji usługa tv. 9. Infolinia wsparcia technicznego Komórka organizacyjna umożliwiająca Abonentom uzyskanie wsparcia technicznego związanego z korzystaniem z Usługi. Numer Infolinii znajduje się na stronie 10. Karta unikalna mikroprocesorowa karta abonencka współpracująca z Dekoderem, umożliwiająca Abonentowi korzystanie z Usługi poprzez zarządzanie prawami dostępu do określonych treści w usługa tv. 11. Kod poufny ciąg cyfr ustalany przez Abonenta lub zawarty w Umowie lub w umowie o świadczenie usługa tv, jeżeli jest niezbędny w procesie Rejestracji usługa tv. 12. Komórka organizacyjna komórka organizacyjna bezpośrednio obsługująca Abonentów TP. 13. Konsument osoba fizyczna wnioskująca o zawarcie Umowy lub korzystająca z Usługi dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu. 14. Login jawny ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania Autoryzacji, uzyskiwany przez Abonenta podczas procesu Rejestracji usługi neostrada tp. 15. Lokal miejsce wskazane przez Abonenta, w którym świadczona jest Usługa. 16. Odbiornik TV odbiornik telewizyjny wykorzystywany przez Abonenta. 17. Okres rozliczeniowy przedział czasowy, będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobec TP, rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze dniach miesiąca. 18. Opłaty abonamentowe określone w Cenniku opłaty za korzystanie z Usługi. 19. Pakiet Partnera TP grupa Programów telewizyjnych stanowiąca ofertę handlową Partnera TP, udostępniona za pośrednictwem infrastruktury technicznej TP na podstawie odrębnej umowy zawieranej przez Abonenta z Partnerem TP. Opłata za dostęp do Pakietu Partnera TP jest uiszczana przez Abonenta na rzecz Partnera TP na podstawie wystawianej przez niego faktury VAT. 20. Pakiet podstawowy grupa Programów telewizyjnych udostępnianych w ramach usługa tv. 21. Panel administracyjny część serwisu internetowego w której Abonent, po podaniu ID i PIN, ma możliwość dokonywania niektórych zdalnych operacji związanych z usługą neostrada tp. 22. Partner TP podmiot współpracujący z TP, udostępniający Abonentom Pakiet Partnera TP za pośrednictwem infrastruktury technicznej TP, na podstawie odrębnej umowy i cennika. 23. Platforma multimedialna tp modem wraz z wyposażeniem, który po podłączeniu z zakończeniem sieci w połączeniu z Dekoderem i Odbiornikiem TV umożliwia, między innymi, odbiór Programów telewizyjnych w technologii cyfrowej poprzez nawiązanie łączności z systemami odpowiedzialnymi za dystrybucję sygnału. Platforma multimedialna tp stanowi własność TP i jest oddawana do używania Abonentowi na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku. 24. Ponowne uruchomienie wznowienie świadczenia Usługi po ich zawieszeniu przez TP, podlegające opłacie zgodnej z Cennikiem. 25. Programy telewizyjne programy nadawane i rozprowadzane przez TP lub inne organizacje, za pośrednictwem infrastruktury technicznej TP lub innych organizacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami. 26. Protokół zdawczo odbiorczy dokument stanowiący integralną część Umowy, potwierdzający przekazanie Abonentowi urządzeń niezbędnych do świadczenia Usługi, w szczególności Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty, oddawanych przez TP do używania w ramach Umowy. 27. PIN poufny ciąg znaków alfanumerycznych znany wyłącznie Abonentowi, umożliwiający wraz z ID dokonywanie zdalnych operacji związanych z usługą neostrada tp. 28. Regulamin Regulamin neostrada tp + usługa tv. 29. Rejestracja jednorazowa czynność, przeprowadzana niezależnie dla usługi neostrada tp lub usługa tv, polegająca na uzyskaniu parametrów technicznych, niezbędnych do korzystania z Usługi (w tym Login i Hasło), dokonana z wykorzystaniem niezbędnych urządzeń przewidzianych dla usługi neostrada tp lub usługa tv. 30. TP Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON , NIP Umowa Umowa neostrada tp + usługa tv. strona 1 z 7

2 32. Usługa zestaw usług neostrada tp i usługa tv. 33. Usługa dodana usługa opcjonalna, dostępna w związku ze świadczeniem Usługi, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 34. Wariant opcja Usługi, charakteryzująca się parametrami technicznymi, funkcjonalnymi oraz zakresem udogodnień towarzyszących, określona w Cenniku. Dział II Postanowienia ogólne 2 TP świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem wymaganej jakości, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku. 3 Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu i Cennika, w tym do terminowego uiszczania opłat wynikających z Cennika. Regulamin i Cennik stanowią integralną część Umowy, są nieodpłatnie przekazywane Abonentowi wraz z Umową oraz na każde żądanie Abonenta. Regulamin i Cennik dostępne są również na stronie internetowej TP zapewnia poprawne świadczenie Usługi pod warunkiem korzystania przez Abonenta, na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku, z prawidłowo zainstalowanych urządzeń niezbędnych do świadczenia Usługi, w tym z Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty, a w przypadku świadczenia usługa tv w technologii satelitarnej w ramach Usługi, także z Anteny. 2. W ramach niniejszej Umowy TP zobowiązuje się do: 1) oddania do używania Platformy multimedialnej tp w sytuacji, gdy Abonent nie korzysta z niej na podstawie dotychczasowych umów, 2) oddania do używania Dekodera i Karty w sytuacji, gdy Abonent nie korzysta z nich na podstawie dotychczasowych umów, 3) lub sprzedaży Abonentowi Anteny, gdy Usługa będzie świadczona w technologii satelitarnej. 3. Oddanie przez TP do używania urządzeń niezbędnych do świadczenia Usługi, w szczególności Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty, następuje na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku gdy Abonent korzysta z Platformy multimedialnej tp lub Dekodera i Karty na podstawie dotychczasowych umów o świadczenie usługi neostrada tp lub usługa tv, TP pozostawia Platformę multimedialną tp oraz Dekoder i Kartę do używania w ramach Umowy na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku. 4. Zmiana sposobu świadczenia Usługi może nastąpić w przypadku braku możliwości technicznych jej świadczenia w dotychczasowej technologii. 5. Zmiana o której mowa w ust. 4 wymaga zawarcia Aneksu. 6. Zmiana sposobu świadczenia Usługi wymaga wymiany Dekodera i Karty lub także zainstalowania Anteny. 7. Zmiana typu Dekodera w trakcie obowiązywania Umowy wymaga złożenia zamówienia. Abonent, który zawarł umowę, na podstawie której otrzymał ulgę za udostępnienie Dekodera, nie może w trakcie jej obowiązywania zmienić typu Dekodera. 8. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest podłączenie Platformy multimedialnej tp i Dekodera z Kartą lub także Anteny zgodnie z instrukcją obsługi. 9. W zależności od sposobu świadczenia Usługi, TP zastrzega możliwość występowania różnic w dostępie do zawartości programowej Pakietu podstawowego oraz zawartości usług świadczonych w oparciu o dostęp do usługa tv, w szczególności wideo na życzenie i pakiety telewizyjne tp. Zakres różnic określony będzie w odpowiednich regulaminach lub cennikach usług dostępnych m.in. na TP będzie świadczyć Usługę w Lokalu, o ile będą istniały w nim możliwości techniczne. Informacja o istnieniu możliwości technicznych koniecznych do świadczenia Usługi ma charakter wstępny. Ostateczna weryfikacja w tym zakresie możliwa jest jedynie w momencie próby Rejestracji Usługi przez Abonenta. 2. Usługa nie jest świadczona Abonentom, którzy posiadają aktywne usługi: pakiety internetowe tp, neostrada plus, sdi tp, dostęp do Internetu DSL tp, ISDN oraz inne usługi i plany telefoniczne tp, których regulaminy lub cenniki wykluczają możliwość świadczenia usługi neostrada tp lub usługa tv. 3. Świadczenie Usługi rozpoczyna się odpowiednio po spełnieniu następujących warunków: 1) zawarciu Umowy i przeprowadzeniu Rejestracji usługa tv lub usługi neostrada tp w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, jeżeli w chwili zawarcia Umowy Abonent nie korzystał z żadnej z usług, albo 2) od daty zawarcia Umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia Abonent korzystał z usługa tv i neostrada tp, albo 3) od daty zawarcia Umowy i przeprowadzenia Rejestracji usługi neostrada tp w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia Abonent korzystał z usługa tv, albo 4) zawarciu Umowy i przeprowadzeniu Rejestracji usługa tv w technologii innej niż satelitarna w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, jeżeli Abonent w chwili zawarcia Umowy korzystał z usługi neostrada tp, albo 5) w przypadku gdy usługa tv będzie świadczona drogą satelitarną, 10 dni od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Abonent w chwili zawarcia Umowy korzystał z usługi neostrada tp. 4. W przypadku Abonentów korzystających w dniu złożenia zamówienia z usług neostrada tp, usługa tv lub Oferty multipakiet tp, umowy na te usługi wygasają odpowiednio z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi w ramach niniejszej Umowy. Wraz z wygaśnięciem dotychczasowych umów, wygasa uprawnienie TP do żądania zwrotu ulg określonych w dotychczasowych umowach. 5. W przypadku gdy Abonent nie dokona Rejestracji, o której mowa w ust. 3, lub w trakcie Rejestracji okaże się, że w Lokalu brak jest możliwości technicznych koniecznych do świadczenia Usługi, Usługa nie będzie świadczona, a Umowa wygasa. W takim przypadku Abonenci korzystający w dniu złożenia zamówienia z usługi neostrada tp, usługa tv lub Oferty multipakiet tp, będą kontynuować korzystanie z tych usług na dotychczasowych warunkach. 6 Abonent zobowiązany jest: 1. niezwłocznie powiadomić TP o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach, lub przerwach w świadczeniu Usługi oraz o niewłaściwej jakości Usługi, 2. niezwłocznie powiadomić TP o usterkach lub uszkodzeniach urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty, utracie PIN lub Kodu poufnego oraz o uzyskaniu PIN lub Kodu poufnego przez osobę trzecią, 3. korzystać z udostępnionej przez TP Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, w szczególności nie udostępniać ich elementów osobom trzecim, 4. umożliwić służbom technicznym TP lub jej upoważnionym przedstawicielom dostęp do urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty w celu sprawdzenia ich stanu technicznego w ustalonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu poinformowania o takiej potrzebie, 5. chronić oraz nieudostępniać Hasła, PIN`u, Kodu poufnego, ID i Loginu osobom trzecim, 6. nie dokonywać samodzielnie jakichkolwiek ingerencji w urządzenia oddane Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym w Platformę multimedialną tp, Dekoder i Kartę, które będą naprawiane, konserwowane lub modyfikowane wyłącznie przez TP lub jej upoważnionego przedstawiciela, 7. nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody, 8. nie umożliwiać korzystania z Usługi poza Lokalem, 9. nie prowadzić jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu sieci Internet, 10. nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową TP lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów TP, służących udostępnieniu i monitorowaniu Usługi oraz urządzeń i łączy TP, przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość, strona 2 z 7

3 11.przestrzegać przepisów prawa, Umowy, Regulaminu i Cennika, a w szczególności nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym przy korzystaniu z Usługi. 7 TP ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi do czasu zaprzestania naruszeń, polegających na nieprzestrzeganiu postanowień 6 Powyższe nie narusza prawa TP do rozwiązania Umowy na podstawie 19 ust TP zastrzega sobie prawo do rozłączania połączenia internetowego (rozłączenie serwisowe). Połączenie internetowe po rozłączeniu serwisowym wymaga ponownej Autoryzacji TP świadczy Usługę z zachowaniem wskaźników jakości określonych przepisami prawa. 2. TP zapewnia należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej. 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, TP podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi. 4. W ramach obsługi serwisowej TP zapewnia Abonentowi: 1) okresowe przeglądy stanu technicznego pracy łączy oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez bieżące, cykliczne ich pomiary, eliminowanie usterek, 2) techniczną pomoc związaną ze świadczeniem Usługi po zgłoszeniu przez Abonenta, obejmującą w szczególności: eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łącza. 5. Możliwość telefonicznej obsługi przez całą dobę za pośrednictwem COT, a w tym: 1) uzyskiwanie informacji o Usłudze, 2) pomoc w wyborze Wariantu, odpowiadającego wymogom Klienta, 3) obsługę Abonenta na odległość w zakresie składania zleceń i realizacji Usługi w ramach Umowy, zgodnie z aktualną ofertą i cennikami TP, z wyłączeniem realizacji zleceń, które wymagają zawarcia umowy w formie pisemnej, 4) pomoc techniczną i zgłoszenie usterek i awarii, 5) złożenie reklamacji. Dział III Zakres i szczególne warunki świadczenia usług Rozdział 1 neostrada tp W ramach usługi neostrada tp, w wyniku procesu Rejestracji, Abonent otrzymuje od TP dostęp do sieci Internet oraz konto poczty elektronicznej (indywidualny adres poczty elektronicznej). 2. Abonent zobowiązuje się do korzystania z adresu poczty elektronicznej zgodnie z Umową i Regulaminem. 3. Adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 będzie wykorzystywany przez TP, za zgodą Abonenta, wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem przez TP Usługi, w szczególności zgodnie z 36 ust W ramach przyznanego Abonentowi adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość ustanowienia bezpłatnego przekierowania przychodzących wiadomości na dowolny adres poczty elektronicznej, podany przez Abonenta. 5. Przekierowania, o którym mowa w ust. 4, Abonent dokonuje samodzielnie, poprzez skonfigurowanie konta poczty elektronicznej. Rozdział 2 usługa tv W ramach świadczenia usługa tv, TP zobowiązuje się w zakresie istniejących możliwości technicznych do: 1) zapewnienia Abonentowi dostępu do Programów telewizyjnych, w formie i zakresie przekazanym TP przez ich Nadawców, w ramach Pakietu podstawowego. 2) świadczenia usług dodanych określonych w Cenniku. 2. W ramach Usługi dopuszcza się świadczenie usługa tv w technologii satelitarnej. 3. TP nie wyklucza możliwości rozszerzenia Pakietu podstawowego o nowe Programy telewizyjne w czasie trwania Umowy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie stanowią zmiany Umowy i nie będą miały wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej. 5. Za dodatkową opłatą i po podpisaniu odrębnej umowy z Partnerem TP, Abonent może korzystać z dostępu do Programów telewizyjnych oferowanych za pośrednictwem infrastruktury technicznej TP w ramach Pakietu Partnera TP. 12 Programy telewizyjne i wchodzące w ich skład audycje chronione są prawem autorskim. Korzystanie z nich ograniczone jest wyłącznie do dozwolonego użytku własnego. Abonent nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek działań polegających na ich rozpowszechnianiu (w tym publicznym) przetwarzaniu, utrwalaniu, kopiowaniu, obróbce lub dystrybucji. Dział IV Umowa neostrada tp + usługa tv Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, na zamówienie Abonenta. 2. Umowa określa w szczególności: 1) nazwę, adres i siedzibę TP, 2) opis świadczonej Usługi i informację o ewentualnej promocji, 3) zakres obsługi serwisowej, 4) informacje dotyczące cen oraz sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku TP, 5) czas trwania Umowy oraz warunki jej przedłużenia i rozwiązania, 6) wysokość kar umownych, 7) tryb postępowania reklamacyjnego, 8) informację o możliwości rozwiązania sporu w drodze postępowania mediacyjnego, przed sądem polubownym lub sądem powszechnym. 3. Abonent może składać zamówienie w salonach sprzedaży wskazanych przez TP lub za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji wskazanych przez TP. 4. Zamówienie jest traktowane jako oferta Abonenta, zgodnie z art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. 5. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy albo na odległość poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 powinno być złożone do Komórki organizacyjnej. 7. W przypadku odstąpienia Abonenta od Umowy w trybie określonym w ust. 5., Umowa uważana jest za niezawartą, a Abonent jest zwolniony z wszelkich opłat abonamentowych. Abonent nie jest zwolniony z opłat z tytułu wykonanych połączeń oraz wykorzystanych usług płatnych W imieniu TP Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 2. Abonent może zawrzeć Umowę oraz składać inne oświadczenia woli z nią związane osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela. strona 3 z 7

4 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Abonenta w zakresie zawarcia lub wykonywania Umowy winno być udzielone w formie pisemnej Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub na czas określony. 2. Umowa zawarta na czas określony uważana będzie za przekształconą w Umowę zawartą na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie co najmniej 30 dni przed upływem terminu, na jaki została zawarta Umowa. Opłaty za świadczenie Usługi będą pobierane zgodnie z warunkami właściwymi dla Umowy zawartej na czas nieokreślony. 16 TP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy: 1) w przypadku, gdy nie ma możliwości świadczenia Usługi ze względu na istniejące warunki techniczne, 2) w wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej, dokonanej na podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej lub 3) w przypadku, określonym w 5 ust TP może uzależnić zawarcie Umowy od: 1) udostępnienia przez klienta danych przewidzianych w art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800, ze zmianami), 2) dostarczenia przez klienta dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec TP lub 3) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej klienta, wynikającej z danych będących w posiadaniu TP lub udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej. 18 TP ma w szczególności prawo do: 1) dostępu do urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty w celu sprawdzenia ich stanu technicznego w ustalonym z Abonentem czasie, 2) obciążenia Abonenta opłatą określoną w Cenniku z tytułu uszkodzenia urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp, Dekodera lub Karty. 3) obciążenia Abonenta opłatą określoną w Cenniku w przypadku niezwrócenia urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp, Dekodera lub Karty albo ich zwrotu w stanie gorszym, niż wynikałoby to z normalnego zużycia w trakcie prawidłowej eksploatacji, 4) zawieszenia lub ograniczenia świadczenia Usługi do czasu uregulowania przez Abonenta wynikających z faktury VAT wymagalnych należności związanych ze świadczeniem przez TP usług, powyższe nie narusza prawa do rozwiązania Umowy w trybie 19, ust W przypadku Umowy zawartej na czas określony, okres, na który została zawarta Umowa liczony jest od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług określonego w 5 ust. 3 i upływa z końcem okresu na jaki została zawarta Umowa. 2. Zawarcie Umowy na czas określony lub Umowy z ofertą promocyjną związane jest z przyznaniem Abonentowi ulg szczegółowo określonych w Umowie. 3. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 4. Abonent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy: 1) z przyczyn leżących po stronie TP nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez 30 dni lub 2) TP świadczy Usługę niezgodnie z Umową. 5. TP może rozwiązać Umowę za skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) stwierdzenia braku możliwości technicznych w trakcie świadczenia Usługi. 2) gdy Abonent narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z Usługi lub niewłaściwego wykonywania przez Abonenta Umowy, Regulaminu lub Cennika, a w szczególności: a) opóźnienia w regulowaniu opłat przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia płatności określonego na fakturze VAT lub b) korzystania z Hasła lub PIN, których nie uzyskał w procesie Rejestracji. 6. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez TP z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, TP ma prawo żądać zwrotu przyznanych Abonentowi ulg, określonych w 2 ust. 4, z wyłączeniem przypadków określonych w 4 ust. 3. TP nalicza kwotę ulgi należną do zwrotu przez Abonenta proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do końca Umowy. 7. TP może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zaprzestania świadczenia Usługi. 8. Oświadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiązania Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej w Komórce organizacyjnej lub doręczone na adres korespondencyjny TP wskazany na fakturze VAT. 9. W przypadku zmiany Lokalu skorzystanie z Usługi wymaga ponownego złożenia zamówienia. 10. Nie istnieje możliwość dokonania zmiany Abonenta w ramach Umowy. 11. Świadczenie Usługi nie może zostać na wniosek Abonenta zawieszone W ciągu 14 dni roboczych od dnia wygaśnięcia, rozwiązania, odstąpienia od Umowy lub zmiany sposobu świadczenia Usługi, o której mowa w 4 ust. 4, Abonent zobowiązany jest do zwrotu urządzeń oddanych mu do używania w ramach Umowy. Platformę multimedialną tp, Dekoder oraz Kartę Abonent zobowiązany jest dostarczyć wraz z kompletnym wyposażeniem do Komórki organizacyjnej. 2. W przypadku nie zwrócenia urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp, Dekodera lub Karty albo ich zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia w trakcie prawidłowej eksploatacji, Abonent obciążony zostanie opłatą określoną w Cenniku. 3. Jeśli w chwili zwrotu urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp lub Dekodera, urządzenia te znajdować się będą w stanie niekompletnym wówczas Abonent będzie zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody poprzez odkupienie brakującej części. W przeciwnym razie TP nie przyjmie od Abonenta tych urządzeń i obciąży go opłatą określoną w Cenniku Zmiana Wariantu następuje na podstawie aneksu do Umowy. 2. Zamówienie dotyczące zmiany Wariantu w kolejnym Okresie rozliczeniowym powinno zostać złożone nie później, niż 10 dni przed rozpoczęciem Okresu rozliczeniowego, w którym zmiana ma nastąpić. 3. Zamówienia na zmianę Wariantu, złożone na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem Okresu rozliczeniowego, od którego zmiana ma nastąpić, będą traktowane jak złożone w kolejnym Okresie rozliczeniowym. 4. Zmiana Wariantu może nastąpić tylko jeden raz w ciągu Okresu rozliczeniowego. 5. W przypadku zmiany Wariantu na niższy, naliczanie opłat następuje od kolejnego Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym zostało złożone zamówienie, z zastrzeżeniem ust W przypadku zmiany Wariantu na wyższy, naliczanie opłat następuje od kolejnego Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym została przeprowadzona techniczna rekonfiguracja świadczenia Usługi. 7. W przypadku zmiany Wariantu na niższy zostanie naliczona opłata migracyjna zgodnie z Cennikiem. 8. Techniczna rekonfiguracja świadczenia Usług następuje w terminie do ostatniego dnia (włącznie) Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym zostało złożone zamówienie, z zastrzeżeniem ust TP zastrzega sobie prawo odmowy dokonania technicznej rekonfiguracji świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia braku możliwości technicznych. W przypadku zaistnienia takich okoliczności TP świadczy Usługę na dotychczasowych zasadach. 10. W przypadku zmiany Wariantu Abonent nie jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownego procesu Rejestracji. strona 4 z 7

5 Dział V Odpowiedzialność TP odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. 2. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej niezależnie od tego czy przerwa dotyczyła usługi neostrada tp czy usługa tv. 3. Kara umowna nie przysługuje, jeżeli w Okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 36 godzin. 4. Niezależnie od kary umownej, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu Usługi trwająca co najmniej 24 godziny, Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej niezależnie od tego czy przerwa dotyczyła usługi neostrada tp czy usługa tv. 5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej w ust. 2 kary umownej Abonentowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. Abonentowi przysługuje również uprawnienie do żądania kary umownej i zwrotu opłaty abonamentowej za dane płatne okresowo Usługi dodane, na zasadach określonych w ust Zgłoszenie dotyczące przerwy w świadczeniu Usługi powinno zostać wniesione w dniu, w którym Abonent stwierdził wystąpienie takiej przerwy. 8. TP zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany uszkodzonych urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp lub Dekodera lub Karty, w przypadku ujawnienia się podczas instalacji lub eksploatacji wad technicznych któregokolwiek z tych elementów. 9. Wymiana, o której mowa w ust. 8 następuje po zgłoszeniu telefonicznym i uzyskaniu numeru zgłoszenia, dostarczeniu kompletnego elementu do Komórki organizacyjnej, podaniu numeru zgłoszenia i podpisaniu Protokołu zdawczo odbiorczego TP nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet. 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi usługami TP podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi. 24 TP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: 1) treści przekazywane podczas korzystania z Usługi, 2) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta przed ingerencją osób trzecich, 3) rejestrację domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z Usługi, 4) szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi (z zastrzeżeniem 22 ust. 2-4), 5) następstwa udostępnienia przez Abonenta Jego Hasła lub PIN osobom trzecim, 6) korzystanie z Usługi poza Lokalem, 7) wadliwe działanie Usługi w przypadku niewłaściwego zainstalowania i użytkowania przez Abonenta Platformy multimedialnej tp, Dekodera, Karty lub Anteny, 8) TP wyklucza swoją odpowiedzialność z tytułu usług świadczonych na rzecz Abonenta przez Partnera TP w ramach oferowanego przez niego Pakietu Partnera TP. 25 Abonent ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone przez użytkowników sieci Internet, posługujących się jego Hasłem lub PIN. Dział VI Opłaty Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Usługi oraz Usług dodanych zgodnie z Cennikiem. 2. W ramach opłaty abonamentowej Abonent otrzymuje: 1) dostęp do sieci Internet o określonej w Cenniku prędkości transmisji danych od i do swojego komputera, 2) dostęp do Programów telewizyjnych w ramach Pakietu podstawowego, 3) możliwość korzystania z Platformy multimedialnej tp, 4) możliwość korzystania z Dekodera i Karty, 5) udogodnienia towarzyszące, określone w Cenniku. 3. Jeżeli okres świadczenia Usługi nie obejmuje pełnego Okresu rozliczeniowego, wówczas za każdy dzień świadczenia Usługi w takim Okresie rozliczeniowym Abonent zapłaci opłatę w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej. 4. Korzystanie z droższego Dekodera zgodnie z Cennikiem łączy się z obowiązkiem wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu udostępnienia Dekodera oraz dopłaty do opłaty abonamentowej. Różnica będzie naliczana przez cały okres obowiązywania Umowy. 5. TP pobierze opłatę jednorazową za sprzedaż Abonentowi Anteny. 6. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w 6 pkt 8, Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnej z Cennikiem. 7. Jeśli Abonent zalega z opłatą za Usługę przez co najmniej jeden okres rozliczeniowy TP ma prawo zawieszenia lub ograniczenia świadczenia Usługi do czasu uregulowania wymagalnych należności wraz z odsetkami. 8. TP pobiera opłaty zgodne z Cennikiem za ponowne włączenie Usługi Naliczanie opłat następuje od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi, określonego w 5 ust W przypadku nieotrzymania faktury VAT za Okres rozliczeniowy, Abonent powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w Komórce organizacyjnej. 3. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek TP. 5. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat TP nalicza odsetki ustawowe. 6. Faktury VAT za usługi telekomunikacyjne doręczane są Abonentowi przesyłką pocztową w granicach Rzeczpospolitej Polskiej lub w inny uzgodniony sposób. 7. Abonent jest zobowiązany do wpłacania należności za usługi zgodnie z wystawiona fakturą na indywidualny numer konta bankowego podany w dokumencie płatniczym, którego dotyczy wpłata. W przypadku, gdy Abonent dokonuje wpłaty na druku niestandardowym (druku wpłaty innym niż wysłany wraz z dokumentem płatniczym) lub za pomocą przelewu bankowego, zobowiązany jest podać swój numer ewidencyjny, określony na dokumencie płatniczym oraz podać numer dokumentu, za który następuje wpłata. W przypadku braku takiego wskazania, wpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości wynikających z najstarszych faktur VAT wraz z odsetkami. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta dokonującego wpłaty, zostanie ona zwrócona przez TP do banku, który zrealizował wpłatę. 8. W sytuacjach szczególnych lub niezależnych od TP, TP może doliczyć do faktury za bieżący okres rozliczeniowy wartość z poprzednich okresów rozliczeniowych, jeżeli opłaty te w wysokości zgodnej z cennikami TP nie zostały uwzględnione w fakturach za te okresy - bez dodatkowego powiadomienia, zgodnie z wymaganiami przepisów podatkowych. W przypadku naliczenia opłat z poprzednich okresów na bieżącej fakturze, TP na wniosek abonenta, rozłoży jego należność na raty, o ile wartość tych opłat na fakturze przekroczy wartość abonamentu płaconego aktualnie przez tego klienta, przy czym liczba rat będzie nie większa niż liczba miesięcy, za które Klientowi nie była wystawiona faktura VAT. strona 5 z 7

6 Dział VII Reklamacje Abonent może składać reklamacje z tytułu niedotrzymania z winy TP terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi w każdej Komórce organizacyjnej lub za pośrednictwem COT. 2. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w Komórce organizacyjnej, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. 3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Komórce organizacyjnej, osoba upoważniona przez TP przyjmująca reklamację potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej. 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, TP w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej, chyba że w tym terminie udzieli odpowiedzi na reklamację. 5. Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Umowa została nienależycie wykonana albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury VAT zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu Umowy. 6. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpoznania, o czym TP niezwłocznie powiadamia Abonenta Reklamacja powinna zawierać: 1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) numer telefonu lub łącza, na którym świadczona jest Usługa, 5) numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez TP, umieszczony na fakturze VAT lub adres zakończenia łącza, 6) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, 7) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku żądania ich wypłaty, 8) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt 7, 9) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 2. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Komórki organizacyjnej W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w Regulaminie, za wyjątkiem 29 ust.1, pkt 7, TP niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, a także - o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji - niezwłocznie wzywa Abonenta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 2. W wezwaniu TP wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, że nie uzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie jej bez rozpoznania Komórka organizacyjna rozpatrująca reklamację udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 1) nazwę Komórki organizacyjnej rozpatrującej reklamację, 2) powołanie podstawy prawnej, 3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, 4) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności określenie kwoty i terminu jej wypłaty, 5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a także o prawie dochodzenia roszczeń przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach postępowania mediacyjnego lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 6) podpis upoważnionego pracownika TP, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 2. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna: 1) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, 2) zostać doręczona Abonentowi przesyłką poleconą W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości naliczonych opłat, TP wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji z tytułu odszkodowania lub innej należności, zgodnie z życzeniem Abonenta, zwracane są przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaliczane w formie bonifikaty na poczet przyszłych należności. 2. W przypadku gdy TP posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego, tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Potrąconą kwotę wykazuje się w kolejnej fakturze VAT. Oświadczenie TP o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację. 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej wysokości naliczonych opłat, za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. Dział VIII Postanowienia przejściowe i końcowe 33 W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie i Cenniku stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego spory mogące wyniknąć z tej Umowy, z zastrzeżeniem ust Spory mogące wyniknąć z Umowy mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub poddane pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 35 Abonent jest zobowiązany do poinformowania TP o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w Umowie oraz wszczęciu wobec niego postępowań sądowych mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian lub wszczęcia postępowań. W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysłana przez TP, będzie uważana za skutecznie doręczoną TP powiadamia Abonenta o każdej zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, a w razie skorzystania z tego prawa TP nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. strona 6 z 7

7 2. TP powiadamia Abonenta o podwyższeniu cen usług telekomunikacyjnych z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego. W przypadku braku akceptacji podwyższenia cen Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, a w razie skorzystania z tego prawa TP nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z zastrzeżeniem zwrotu ulgi przyznanej Abonentowi. 3. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić jedynie przed wejściem w życie odpowiednio Regulaminu lub Cennika i jest skuteczne od dnia wejścia w życie odpowiednio Regulaminu lub Cennika. 4. Doręczenie Regulaminu lub Cennika może w szczególności nastąpić w formie przesyłki elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym, dostarczonej na domyślny adres poczty elektronicznej, o którym mowa w Regulaminie, o ile Abonent wyrazi zgodę na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej w związku z Umową. 37 Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 października 2008 r. strona 7 z 7

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Warszawa, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 1. Zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo