regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje"

Transkrypt

1 regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem, która wraz z Platformą multimedialną tp, Dekoderem i Kartą jest niezbędna do świadczenia Usługi w technologii satelitarnej. Antena jest sprzedawana Abonentowi przez TP na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie lub Cenniku. Montażu Anteny Abonent dokonuje we własnym zakresie. 3. Autoryzacja weryfikacja uprawnień Abonenta do korzystania z dostępu do sieci Internet na podstawie podanego Loginu i Hasła w ramach usługi neostrada tp. 4. Cennik Cennik neostrada tp + usługa tv. 5. Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) Komórka organizacyjna umożliwiająca poprzez kontakt telefoniczny uzyskanie wsparcia technicznego i realizację zleceń wskazanych w Regulaminie oraz innych zleceń, dopuszczonych przez TP. Numer telefoniczny COT znajduje się na stronie 6. Dekoder urządzenie wraz z wyposażeniem umożliwiające podłączenie Odbiornika TV do Platformy multimedialnej tp i przetworzenie zakodowanego sygnału telewizyjnego do postaci zrozumiałej dla Odbiornika TV. Dekoder jest urządzeniem niezbędnym do świadczenia usługa tv. Wraz z Dekoderem TP udostępnia Abonentowi pilota. Dekoder z pilotem stanowi własność TP i jest oddawany do używania Abonentowi na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku. TP może oferować wiele typów Dekoderów różniących się funkcjonalnością do wyboru przez Abonenta. 7. Hasło poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Abonentowi, konieczny do dokonania Autoryzacji, uzyskiwany przez Abonenta podczas procesu Rejestracji usługi neostrada tp. 8. ID identyfikatory Abonenta, składające się z ciągu znaków alfanumerycznych: a) dla usługi neostrada tp pobierany przez Abonenta wraz z kodem PIN w procesie Rejestracji usługi neostrada tp, b) dla usługi tv zawarty w Umowie lub umowie o świadczenie usługa tv, jeżeli jest niezbędny w procesie Rejestracji usługa tv. 9. Infolinia wsparcia technicznego Komórka organizacyjna umożliwiająca Abonentom uzyskanie wsparcia technicznego związanego z korzystaniem z Usługi. Numer Infolinii znajduje się na stronie 10. Karta unikalna mikroprocesorowa karta abonencka współpracująca z Dekoderem, umożliwiająca Abonentowi korzystanie z Usługi poprzez zarządzanie prawami dostępu do określonych treści w usługa tv. 11. Kod poufny ciąg cyfr ustalany przez Abonenta lub zawarty w Umowie lub w umowie o świadczenie usługa tv, jeżeli jest niezbędny w procesie Rejestracji usługa tv. 12. Komórka organizacyjna komórka organizacyjna bezpośrednio obsługująca Abonentów TP. 13. Konsument osoba fizyczna wnioskująca o zawarcie Umowy lub korzystająca z Usługi dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu. 14. Login jawny ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania Autoryzacji, uzyskiwany przez Abonenta podczas procesu Rejestracji usługi neostrada tp. 15. Lokal miejsce wskazane przez Abonenta, w którym świadczona jest Usługa. 16. Odbiornik TV odbiornik telewizyjny wykorzystywany przez Abonenta. 17. Okres rozliczeniowy przedział czasowy, będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobec TP, rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze dniach miesiąca. 18. Opłaty abonamentowe określone w Cenniku opłaty za korzystanie z Usługi. 19. Pakiet Partnera TP grupa Programów telewizyjnych stanowiąca ofertę handlową Partnera TP, udostępniona za pośrednictwem infrastruktury technicznej TP na podstawie odrębnej umowy zawieranej przez Abonenta z Partnerem TP. Opłata za dostęp do Pakietu Partnera TP jest uiszczana przez Abonenta na rzecz Partnera TP na podstawie wystawianej przez niego faktury VAT. 20. Pakiet podstawowy grupa Programów telewizyjnych udostępnianych w ramach usługa tv. 21. Panel administracyjny część serwisu internetowego w której Abonent, po podaniu ID i PIN, ma możliwość dokonywania niektórych zdalnych operacji związanych z usługą neostrada tp. 22. Partner TP podmiot współpracujący z TP, udostępniający Abonentom Pakiet Partnera TP za pośrednictwem infrastruktury technicznej TP, na podstawie odrębnej umowy i cennika. 23. Platforma multimedialna tp modem wraz z wyposażeniem, który po podłączeniu z zakończeniem sieci w połączeniu z Dekoderem i Odbiornikiem TV umożliwia, między innymi, odbiór Programów telewizyjnych w technologii cyfrowej poprzez nawiązanie łączności z systemami odpowiedzialnymi za dystrybucję sygnału. Platforma multimedialna tp stanowi własność TP i jest oddawana do używania Abonentowi na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku. 24. Ponowne uruchomienie wznowienie świadczenia Usługi po ich zawieszeniu przez TP, podlegające opłacie zgodnej z Cennikiem. 25. Programy telewizyjne programy nadawane i rozprowadzane przez TP lub inne organizacje, za pośrednictwem infrastruktury technicznej TP lub innych organizacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami. 26. Protokół zdawczo odbiorczy dokument stanowiący integralną część Umowy, potwierdzający przekazanie Abonentowi urządzeń niezbędnych do świadczenia Usługi, w szczególności Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty, oddawanych przez TP do używania w ramach Umowy. 27. PIN poufny ciąg znaków alfanumerycznych znany wyłącznie Abonentowi, umożliwiający wraz z ID dokonywanie zdalnych operacji związanych z usługą neostrada tp. 28. Regulamin Regulamin neostrada tp + usługa tv. 29. Rejestracja jednorazowa czynność, przeprowadzana niezależnie dla usługi neostrada tp lub usługa tv, polegająca na uzyskaniu parametrów technicznych, niezbędnych do korzystania z Usługi (w tym Login i Hasło), dokonana z wykorzystaniem niezbędnych urządzeń przewidzianych dla usługi neostrada tp lub usługa tv. 30. TP Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON , NIP Umowa Umowa neostrada tp + usługa tv. strona 1 z 7

2 32. Usługa zestaw usług neostrada tp i usługa tv. 33. Usługa dodana usługa opcjonalna, dostępna w związku ze świadczeniem Usługi, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 34. Wariant opcja Usługi, charakteryzująca się parametrami technicznymi, funkcjonalnymi oraz zakresem udogodnień towarzyszących, określona w Cenniku. Dział II Postanowienia ogólne 2 TP świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem wymaganej jakości, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku. 3 Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu i Cennika, w tym do terminowego uiszczania opłat wynikających z Cennika. Regulamin i Cennik stanowią integralną część Umowy, są nieodpłatnie przekazywane Abonentowi wraz z Umową oraz na każde żądanie Abonenta. Regulamin i Cennik dostępne są również na stronie internetowej TP zapewnia poprawne świadczenie Usługi pod warunkiem korzystania przez Abonenta, na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku, z prawidłowo zainstalowanych urządzeń niezbędnych do świadczenia Usługi, w tym z Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty, a w przypadku świadczenia usługa tv w technologii satelitarnej w ramach Usługi, także z Anteny. 2. W ramach niniejszej Umowy TP zobowiązuje się do: 1) oddania do używania Platformy multimedialnej tp w sytuacji, gdy Abonent nie korzysta z niej na podstawie dotychczasowych umów, 2) oddania do używania Dekodera i Karty w sytuacji, gdy Abonent nie korzysta z nich na podstawie dotychczasowych umów, 3) lub sprzedaży Abonentowi Anteny, gdy Usługa będzie świadczona w technologii satelitarnej. 3. Oddanie przez TP do używania urządzeń niezbędnych do świadczenia Usługi, w szczególności Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty, następuje na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku gdy Abonent korzysta z Platformy multimedialnej tp lub Dekodera i Karty na podstawie dotychczasowych umów o świadczenie usługi neostrada tp lub usługa tv, TP pozostawia Platformę multimedialną tp oraz Dekoder i Kartę do używania w ramach Umowy na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku. 4. Zmiana sposobu świadczenia Usługi może nastąpić w przypadku braku możliwości technicznych jej świadczenia w dotychczasowej technologii. 5. Zmiana o której mowa w ust. 4 wymaga zawarcia Aneksu. 6. Zmiana sposobu świadczenia Usługi wymaga wymiany Dekodera i Karty lub także zainstalowania Anteny. 7. Zmiana typu Dekodera w trakcie obowiązywania Umowy wymaga złożenia zamówienia. Abonent, który zawarł umowę, na podstawie której otrzymał ulgę za udostępnienie Dekodera, nie może w trakcie jej obowiązywania zmienić typu Dekodera. 8. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest podłączenie Platformy multimedialnej tp i Dekodera z Kartą lub także Anteny zgodnie z instrukcją obsługi. 9. W zależności od sposobu świadczenia Usługi, TP zastrzega możliwość występowania różnic w dostępie do zawartości programowej Pakietu podstawowego oraz zawartości usług świadczonych w oparciu o dostęp do usługa tv, w szczególności wideo na życzenie i pakiety telewizyjne tp. Zakres różnic określony będzie w odpowiednich regulaminach lub cennikach usług dostępnych m.in. na TP będzie świadczyć Usługę w Lokalu, o ile będą istniały w nim możliwości techniczne. Informacja o istnieniu możliwości technicznych koniecznych do świadczenia Usługi ma charakter wstępny. Ostateczna weryfikacja w tym zakresie możliwa jest jedynie w momencie próby Rejestracji Usługi przez Abonenta. 2. Usługa nie jest świadczona Abonentom, którzy posiadają aktywne usługi: pakiety internetowe tp, neostrada plus, sdi tp, dostęp do Internetu DSL tp, ISDN oraz inne usługi i plany telefoniczne tp, których regulaminy lub cenniki wykluczają możliwość świadczenia usługi neostrada tp lub usługa tv. 3. Świadczenie Usługi rozpoczyna się odpowiednio po spełnieniu następujących warunków: 1) zawarciu Umowy i przeprowadzeniu Rejestracji usługa tv lub usługi neostrada tp w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, jeżeli w chwili zawarcia Umowy Abonent nie korzystał z żadnej z usług, albo 2) od daty zawarcia Umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia Abonent korzystał z usługa tv i neostrada tp, albo 3) od daty zawarcia Umowy i przeprowadzenia Rejestracji usługi neostrada tp w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia Abonent korzystał z usługa tv, albo 4) zawarciu Umowy i przeprowadzeniu Rejestracji usługa tv w technologii innej niż satelitarna w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, jeżeli Abonent w chwili zawarcia Umowy korzystał z usługi neostrada tp, albo 5) w przypadku gdy usługa tv będzie świadczona drogą satelitarną, 10 dni od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Abonent w chwili zawarcia Umowy korzystał z usługi neostrada tp. 4. W przypadku Abonentów korzystających w dniu złożenia zamówienia z usług neostrada tp, usługa tv lub Oferty multipakiet tp, umowy na te usługi wygasają odpowiednio z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi w ramach niniejszej Umowy. Wraz z wygaśnięciem dotychczasowych umów, wygasa uprawnienie TP do żądania zwrotu ulg określonych w dotychczasowych umowach. 5. W przypadku gdy Abonent nie dokona Rejestracji, o której mowa w ust. 3, lub w trakcie Rejestracji okaże się, że w Lokalu brak jest możliwości technicznych koniecznych do świadczenia Usługi, Usługa nie będzie świadczona, a Umowa wygasa. W takim przypadku Abonenci korzystający w dniu złożenia zamówienia z usługi neostrada tp, usługa tv lub Oferty multipakiet tp, będą kontynuować korzystanie z tych usług na dotychczasowych warunkach. 6 Abonent zobowiązany jest: 1. niezwłocznie powiadomić TP o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach, lub przerwach w świadczeniu Usługi oraz o niewłaściwej jakości Usługi, 2. niezwłocznie powiadomić TP o usterkach lub uszkodzeniach urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty, utracie PIN lub Kodu poufnego oraz o uzyskaniu PIN lub Kodu poufnego przez osobę trzecią, 3. korzystać z udostępnionej przez TP Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, w szczególności nie udostępniać ich elementów osobom trzecim, 4. umożliwić służbom technicznym TP lub jej upoważnionym przedstawicielom dostęp do urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty w celu sprawdzenia ich stanu technicznego w ustalonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu poinformowania o takiej potrzebie, 5. chronić oraz nieudostępniać Hasła, PIN`u, Kodu poufnego, ID i Loginu osobom trzecim, 6. nie dokonywać samodzielnie jakichkolwiek ingerencji w urządzenia oddane Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym w Platformę multimedialną tp, Dekoder i Kartę, które będą naprawiane, konserwowane lub modyfikowane wyłącznie przez TP lub jej upoważnionego przedstawiciela, 7. nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody, 8. nie umożliwiać korzystania z Usługi poza Lokalem, 9. nie prowadzić jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu sieci Internet, 10. nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową TP lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów TP, służących udostępnieniu i monitorowaniu Usługi oraz urządzeń i łączy TP, przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość, strona 2 z 7

3 11.przestrzegać przepisów prawa, Umowy, Regulaminu i Cennika, a w szczególności nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym przy korzystaniu z Usługi. 7 TP ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi do czasu zaprzestania naruszeń, polegających na nieprzestrzeganiu postanowień 6 Powyższe nie narusza prawa TP do rozwiązania Umowy na podstawie 19 ust TP zastrzega sobie prawo do rozłączania połączenia internetowego (rozłączenie serwisowe). Połączenie internetowe po rozłączeniu serwisowym wymaga ponownej Autoryzacji TP świadczy Usługę z zachowaniem wskaźników jakości określonych przepisami prawa. 2. TP zapewnia należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej. 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, TP podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi. 4. W ramach obsługi serwisowej TP zapewnia Abonentowi: 1) okresowe przeglądy stanu technicznego pracy łączy oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez bieżące, cykliczne ich pomiary, eliminowanie usterek, 2) techniczną pomoc związaną ze świadczeniem Usługi po zgłoszeniu przez Abonenta, obejmującą w szczególności: eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łącza. 5. Możliwość telefonicznej obsługi przez całą dobę za pośrednictwem COT, a w tym: 1) uzyskiwanie informacji o Usłudze, 2) pomoc w wyborze Wariantu, odpowiadającego wymogom Klienta, 3) obsługę Abonenta na odległość w zakresie składania zleceń i realizacji Usługi w ramach Umowy, zgodnie z aktualną ofertą i cennikami TP, z wyłączeniem realizacji zleceń, które wymagają zawarcia umowy w formie pisemnej, 4) pomoc techniczną i zgłoszenie usterek i awarii, 5) złożenie reklamacji. Dział III Zakres i szczególne warunki świadczenia usług Rozdział 1 neostrada tp W ramach usługi neostrada tp, w wyniku procesu Rejestracji, Abonent otrzymuje od TP dostęp do sieci Internet oraz konto poczty elektronicznej (indywidualny adres poczty elektronicznej). 2. Abonent zobowiązuje się do korzystania z adresu poczty elektronicznej zgodnie z Umową i Regulaminem. 3. Adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 będzie wykorzystywany przez TP, za zgodą Abonenta, wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem przez TP Usługi, w szczególności zgodnie z 36 ust W ramach przyznanego Abonentowi adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość ustanowienia bezpłatnego przekierowania przychodzących wiadomości na dowolny adres poczty elektronicznej, podany przez Abonenta. 5. Przekierowania, o którym mowa w ust. 4, Abonent dokonuje samodzielnie, poprzez skonfigurowanie konta poczty elektronicznej. Rozdział 2 usługa tv W ramach świadczenia usługa tv, TP zobowiązuje się w zakresie istniejących możliwości technicznych do: 1) zapewnienia Abonentowi dostępu do Programów telewizyjnych, w formie i zakresie przekazanym TP przez ich Nadawców, w ramach Pakietu podstawowego. 2) świadczenia usług dodanych określonych w Cenniku. 2. W ramach Usługi dopuszcza się świadczenie usługa tv w technologii satelitarnej. 3. TP nie wyklucza możliwości rozszerzenia Pakietu podstawowego o nowe Programy telewizyjne w czasie trwania Umowy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie stanowią zmiany Umowy i nie będą miały wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej. 5. Za dodatkową opłatą i po podpisaniu odrębnej umowy z Partnerem TP, Abonent może korzystać z dostępu do Programów telewizyjnych oferowanych za pośrednictwem infrastruktury technicznej TP w ramach Pakietu Partnera TP. 12 Programy telewizyjne i wchodzące w ich skład audycje chronione są prawem autorskim. Korzystanie z nich ograniczone jest wyłącznie do dozwolonego użytku własnego. Abonent nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek działań polegających na ich rozpowszechnianiu (w tym publicznym) przetwarzaniu, utrwalaniu, kopiowaniu, obróbce lub dystrybucji. Dział IV Umowa neostrada tp + usługa tv Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, na zamówienie Abonenta. 2. Umowa określa w szczególności: 1) nazwę, adres i siedzibę TP, 2) opis świadczonej Usługi i informację o ewentualnej promocji, 3) zakres obsługi serwisowej, 4) informacje dotyczące cen oraz sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku TP, 5) czas trwania Umowy oraz warunki jej przedłużenia i rozwiązania, 6) wysokość kar umownych, 7) tryb postępowania reklamacyjnego, 8) informację o możliwości rozwiązania sporu w drodze postępowania mediacyjnego, przed sądem polubownym lub sądem powszechnym. 3. Abonent może składać zamówienie w salonach sprzedaży wskazanych przez TP lub za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji wskazanych przez TP. 4. Zamówienie jest traktowane jako oferta Abonenta, zgodnie z art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. 5. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy albo na odległość poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 powinno być złożone do Komórki organizacyjnej. 7. W przypadku odstąpienia Abonenta od Umowy w trybie określonym w ust. 5., Umowa uważana jest za niezawartą, a Abonent jest zwolniony z wszelkich opłat abonamentowych. Abonent nie jest zwolniony z opłat z tytułu wykonanych połączeń oraz wykorzystanych usług płatnych W imieniu TP Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 2. Abonent może zawrzeć Umowę oraz składać inne oświadczenia woli z nią związane osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela. strona 3 z 7

4 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Abonenta w zakresie zawarcia lub wykonywania Umowy winno być udzielone w formie pisemnej Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub na czas określony. 2. Umowa zawarta na czas określony uważana będzie za przekształconą w Umowę zawartą na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie co najmniej 30 dni przed upływem terminu, na jaki została zawarta Umowa. Opłaty za świadczenie Usługi będą pobierane zgodnie z warunkami właściwymi dla Umowy zawartej na czas nieokreślony. 16 TP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy: 1) w przypadku, gdy nie ma możliwości świadczenia Usługi ze względu na istniejące warunki techniczne, 2) w wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej, dokonanej na podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej lub 3) w przypadku, określonym w 5 ust TP może uzależnić zawarcie Umowy od: 1) udostępnienia przez klienta danych przewidzianych w art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800, ze zmianami), 2) dostarczenia przez klienta dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec TP lub 3) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej klienta, wynikającej z danych będących w posiadaniu TP lub udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej. 18 TP ma w szczególności prawo do: 1) dostępu do urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp, Dekodera i Karty w celu sprawdzenia ich stanu technicznego w ustalonym z Abonentem czasie, 2) obciążenia Abonenta opłatą określoną w Cenniku z tytułu uszkodzenia urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp, Dekodera lub Karty. 3) obciążenia Abonenta opłatą określoną w Cenniku w przypadku niezwrócenia urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp, Dekodera lub Karty albo ich zwrotu w stanie gorszym, niż wynikałoby to z normalnego zużycia w trakcie prawidłowej eksploatacji, 4) zawieszenia lub ograniczenia świadczenia Usługi do czasu uregulowania przez Abonenta wynikających z faktury VAT wymagalnych należności związanych ze świadczeniem przez TP usług, powyższe nie narusza prawa do rozwiązania Umowy w trybie 19, ust W przypadku Umowy zawartej na czas określony, okres, na który została zawarta Umowa liczony jest od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług określonego w 5 ust. 3 i upływa z końcem okresu na jaki została zawarta Umowa. 2. Zawarcie Umowy na czas określony lub Umowy z ofertą promocyjną związane jest z przyznaniem Abonentowi ulg szczegółowo określonych w Umowie. 3. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 4. Abonent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy: 1) z przyczyn leżących po stronie TP nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez 30 dni lub 2) TP świadczy Usługę niezgodnie z Umową. 5. TP może rozwiązać Umowę za skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) stwierdzenia braku możliwości technicznych w trakcie świadczenia Usługi. 2) gdy Abonent narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z Usługi lub niewłaściwego wykonywania przez Abonenta Umowy, Regulaminu lub Cennika, a w szczególności: a) opóźnienia w regulowaniu opłat przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia płatności określonego na fakturze VAT lub b) korzystania z Hasła lub PIN, których nie uzyskał w procesie Rejestracji. 6. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez TP z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, TP ma prawo żądać zwrotu przyznanych Abonentowi ulg, określonych w 2 ust. 4, z wyłączeniem przypadków określonych w 4 ust. 3. TP nalicza kwotę ulgi należną do zwrotu przez Abonenta proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do końca Umowy. 7. TP może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zaprzestania świadczenia Usługi. 8. Oświadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiązania Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej w Komórce organizacyjnej lub doręczone na adres korespondencyjny TP wskazany na fakturze VAT. 9. W przypadku zmiany Lokalu skorzystanie z Usługi wymaga ponownego złożenia zamówienia. 10. Nie istnieje możliwość dokonania zmiany Abonenta w ramach Umowy. 11. Świadczenie Usługi nie może zostać na wniosek Abonenta zawieszone W ciągu 14 dni roboczych od dnia wygaśnięcia, rozwiązania, odstąpienia od Umowy lub zmiany sposobu świadczenia Usługi, o której mowa w 4 ust. 4, Abonent zobowiązany jest do zwrotu urządzeń oddanych mu do używania w ramach Umowy. Platformę multimedialną tp, Dekoder oraz Kartę Abonent zobowiązany jest dostarczyć wraz z kompletnym wyposażeniem do Komórki organizacyjnej. 2. W przypadku nie zwrócenia urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp, Dekodera lub Karty albo ich zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia w trakcie prawidłowej eksploatacji, Abonent obciążony zostanie opłatą określoną w Cenniku. 3. Jeśli w chwili zwrotu urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp lub Dekodera, urządzenia te znajdować się będą w stanie niekompletnym wówczas Abonent będzie zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody poprzez odkupienie brakującej części. W przeciwnym razie TP nie przyjmie od Abonenta tych urządzeń i obciąży go opłatą określoną w Cenniku Zmiana Wariantu następuje na podstawie aneksu do Umowy. 2. Zamówienie dotyczące zmiany Wariantu w kolejnym Okresie rozliczeniowym powinno zostać złożone nie później, niż 10 dni przed rozpoczęciem Okresu rozliczeniowego, w którym zmiana ma nastąpić. 3. Zamówienia na zmianę Wariantu, złożone na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem Okresu rozliczeniowego, od którego zmiana ma nastąpić, będą traktowane jak złożone w kolejnym Okresie rozliczeniowym. 4. Zmiana Wariantu może nastąpić tylko jeden raz w ciągu Okresu rozliczeniowego. 5. W przypadku zmiany Wariantu na niższy, naliczanie opłat następuje od kolejnego Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym zostało złożone zamówienie, z zastrzeżeniem ust W przypadku zmiany Wariantu na wyższy, naliczanie opłat następuje od kolejnego Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym została przeprowadzona techniczna rekonfiguracja świadczenia Usługi. 7. W przypadku zmiany Wariantu na niższy zostanie naliczona opłata migracyjna zgodnie z Cennikiem. 8. Techniczna rekonfiguracja świadczenia Usług następuje w terminie do ostatniego dnia (włącznie) Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym zostało złożone zamówienie, z zastrzeżeniem ust TP zastrzega sobie prawo odmowy dokonania technicznej rekonfiguracji świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia braku możliwości technicznych. W przypadku zaistnienia takich okoliczności TP świadczy Usługę na dotychczasowych zasadach. 10. W przypadku zmiany Wariantu Abonent nie jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownego procesu Rejestracji. strona 4 z 7

5 Dział V Odpowiedzialność TP odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. 2. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej niezależnie od tego czy przerwa dotyczyła usługi neostrada tp czy usługa tv. 3. Kara umowna nie przysługuje, jeżeli w Okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 36 godzin. 4. Niezależnie od kary umownej, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu Usługi trwająca co najmniej 24 godziny, Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej niezależnie od tego czy przerwa dotyczyła usługi neostrada tp czy usługa tv. 5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej w ust. 2 kary umownej Abonentowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. Abonentowi przysługuje również uprawnienie do żądania kary umownej i zwrotu opłaty abonamentowej za dane płatne okresowo Usługi dodane, na zasadach określonych w ust Zgłoszenie dotyczące przerwy w świadczeniu Usługi powinno zostać wniesione w dniu, w którym Abonent stwierdził wystąpienie takiej przerwy. 8. TP zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany uszkodzonych urządzeń oddanych Abonentowi do używania w ramach Umowy, w tym Platformy multimedialnej tp lub Dekodera lub Karty, w przypadku ujawnienia się podczas instalacji lub eksploatacji wad technicznych któregokolwiek z tych elementów. 9. Wymiana, o której mowa w ust. 8 następuje po zgłoszeniu telefonicznym i uzyskaniu numeru zgłoszenia, dostarczeniu kompletnego elementu do Komórki organizacyjnej, podaniu numeru zgłoszenia i podpisaniu Protokołu zdawczo odbiorczego TP nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet. 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi usługami TP podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi. 24 TP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: 1) treści przekazywane podczas korzystania z Usługi, 2) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta przed ingerencją osób trzecich, 3) rejestrację domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z Usługi, 4) szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi (z zastrzeżeniem 22 ust. 2-4), 5) następstwa udostępnienia przez Abonenta Jego Hasła lub PIN osobom trzecim, 6) korzystanie z Usługi poza Lokalem, 7) wadliwe działanie Usługi w przypadku niewłaściwego zainstalowania i użytkowania przez Abonenta Platformy multimedialnej tp, Dekodera, Karty lub Anteny, 8) TP wyklucza swoją odpowiedzialność z tytułu usług świadczonych na rzecz Abonenta przez Partnera TP w ramach oferowanego przez niego Pakietu Partnera TP. 25 Abonent ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone przez użytkowników sieci Internet, posługujących się jego Hasłem lub PIN. Dział VI Opłaty Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Usługi oraz Usług dodanych zgodnie z Cennikiem. 2. W ramach opłaty abonamentowej Abonent otrzymuje: 1) dostęp do sieci Internet o określonej w Cenniku prędkości transmisji danych od i do swojego komputera, 2) dostęp do Programów telewizyjnych w ramach Pakietu podstawowego, 3) możliwość korzystania z Platformy multimedialnej tp, 4) możliwość korzystania z Dekodera i Karty, 5) udogodnienia towarzyszące, określone w Cenniku. 3. Jeżeli okres świadczenia Usługi nie obejmuje pełnego Okresu rozliczeniowego, wówczas za każdy dzień świadczenia Usługi w takim Okresie rozliczeniowym Abonent zapłaci opłatę w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej. 4. Korzystanie z droższego Dekodera zgodnie z Cennikiem łączy się z obowiązkiem wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu udostępnienia Dekodera oraz dopłaty do opłaty abonamentowej. Różnica będzie naliczana przez cały okres obowiązywania Umowy. 5. TP pobierze opłatę jednorazową za sprzedaż Abonentowi Anteny. 6. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w 6 pkt 8, Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnej z Cennikiem. 7. Jeśli Abonent zalega z opłatą za Usługę przez co najmniej jeden okres rozliczeniowy TP ma prawo zawieszenia lub ograniczenia świadczenia Usługi do czasu uregulowania wymagalnych należności wraz z odsetkami. 8. TP pobiera opłaty zgodne z Cennikiem za ponowne włączenie Usługi Naliczanie opłat następuje od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi, określonego w 5 ust W przypadku nieotrzymania faktury VAT za Okres rozliczeniowy, Abonent powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w Komórce organizacyjnej. 3. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek TP. 5. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat TP nalicza odsetki ustawowe. 6. Faktury VAT za usługi telekomunikacyjne doręczane są Abonentowi przesyłką pocztową w granicach Rzeczpospolitej Polskiej lub w inny uzgodniony sposób. 7. Abonent jest zobowiązany do wpłacania należności za usługi zgodnie z wystawiona fakturą na indywidualny numer konta bankowego podany w dokumencie płatniczym, którego dotyczy wpłata. W przypadku, gdy Abonent dokonuje wpłaty na druku niestandardowym (druku wpłaty innym niż wysłany wraz z dokumentem płatniczym) lub za pomocą przelewu bankowego, zobowiązany jest podać swój numer ewidencyjny, określony na dokumencie płatniczym oraz podać numer dokumentu, za który następuje wpłata. W przypadku braku takiego wskazania, wpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości wynikających z najstarszych faktur VAT wraz z odsetkami. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta dokonującego wpłaty, zostanie ona zwrócona przez TP do banku, który zrealizował wpłatę. 8. W sytuacjach szczególnych lub niezależnych od TP, TP może doliczyć do faktury za bieżący okres rozliczeniowy wartość z poprzednich okresów rozliczeniowych, jeżeli opłaty te w wysokości zgodnej z cennikami TP nie zostały uwzględnione w fakturach za te okresy - bez dodatkowego powiadomienia, zgodnie z wymaganiami przepisów podatkowych. W przypadku naliczenia opłat z poprzednich okresów na bieżącej fakturze, TP na wniosek abonenta, rozłoży jego należność na raty, o ile wartość tych opłat na fakturze przekroczy wartość abonamentu płaconego aktualnie przez tego klienta, przy czym liczba rat będzie nie większa niż liczba miesięcy, za które Klientowi nie była wystawiona faktura VAT. strona 5 z 7

6 Dział VII Reklamacje Abonent może składać reklamacje z tytułu niedotrzymania z winy TP terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi w każdej Komórce organizacyjnej lub za pośrednictwem COT. 2. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w Komórce organizacyjnej, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. 3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Komórce organizacyjnej, osoba upoważniona przez TP przyjmująca reklamację potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej. 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, TP w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej, chyba że w tym terminie udzieli odpowiedzi na reklamację. 5. Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Umowa została nienależycie wykonana albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury VAT zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu Umowy. 6. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpoznania, o czym TP niezwłocznie powiadamia Abonenta Reklamacja powinna zawierać: 1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) numer telefonu lub łącza, na którym świadczona jest Usługa, 5) numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez TP, umieszczony na fakturze VAT lub adres zakończenia łącza, 6) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, 7) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku żądania ich wypłaty, 8) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt 7, 9) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 2. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Komórki organizacyjnej W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w Regulaminie, za wyjątkiem 29 ust.1, pkt 7, TP niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, a także - o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji - niezwłocznie wzywa Abonenta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 2. W wezwaniu TP wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, że nie uzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie jej bez rozpoznania Komórka organizacyjna rozpatrująca reklamację udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 1) nazwę Komórki organizacyjnej rozpatrującej reklamację, 2) powołanie podstawy prawnej, 3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, 4) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności określenie kwoty i terminu jej wypłaty, 5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a także o prawie dochodzenia roszczeń przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach postępowania mediacyjnego lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 6) podpis upoważnionego pracownika TP, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 2. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna: 1) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, 2) zostać doręczona Abonentowi przesyłką poleconą W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości naliczonych opłat, TP wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji z tytułu odszkodowania lub innej należności, zgodnie z życzeniem Abonenta, zwracane są przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaliczane w formie bonifikaty na poczet przyszłych należności. 2. W przypadku gdy TP posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego, tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Potrąconą kwotę wykazuje się w kolejnej fakturze VAT. Oświadczenie TP o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację. 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej wysokości naliczonych opłat, za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. Dział VIII Postanowienia przejściowe i końcowe 33 W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie i Cenniku stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego spory mogące wyniknąć z tej Umowy, z zastrzeżeniem ust Spory mogące wyniknąć z Umowy mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub poddane pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 35 Abonent jest zobowiązany do poinformowania TP o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w Umowie oraz wszczęciu wobec niego postępowań sądowych mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian lub wszczęcia postępowań. W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysłana przez TP, będzie uważana za skutecznie doręczoną TP powiadamia Abonenta o każdej zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, a w razie skorzystania z tego prawa TP nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. strona 6 z 7

7 2. TP powiadamia Abonenta o podwyższeniu cen usług telekomunikacyjnych z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego. W przypadku braku akceptacji podwyższenia cen Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, a w razie skorzystania z tego prawa TP nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z zastrzeżeniem zwrotu ulgi przyznanej Abonentowi. 3. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić jedynie przed wejściem w życie odpowiednio Regulaminu lub Cennika i jest skuteczne od dnia wejścia w życie odpowiednio Regulaminu lub Cennika. 4. Doręczenie Regulaminu lub Cennika może w szczególności nastąpić w formie przesyłki elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym, dostarczonej na domyślny adres poczty elektronicznej, o którym mowa w Regulaminie, o ile Abonent wyrazi zgodę na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej w związku z Umową. 37 Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 października 2008 r. strona 7 z 7

regulamin usługi Internet satelitarny

regulamin usługi Internet satelitarny regulamin usługi Internet satelitarny Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Cennik Cennik usługi

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon

regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa napodstawie 2) Aplikacja

Bardziej szczegółowo

regulamin usługa tv Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne

regulamin usługa tv Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne regulamin usługa tv Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy zawartej z TP w formie pisemnej, będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi neostrada tp

regulamin świadczenia usługi neostrada tp regulamin świadczenia usługi neostrada tp Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Autoryzacja weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Neostrada + Usługa TV

regulamin usługi Neostrada + Usługa TV regulamin usługi Neostrada + Usługa TV Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer..

Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer.. Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer.. zawarta w.. dnia. Pomiędzy: Firmą NEW! COMP Leszek Rydzewski Ul. Parkowa 1 43-430 Skoczów a Abonentem: Imię i Nazwisko / Firma.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY WSPÓLNEJ ITI NEOVISION SP. Z O.O. I CYFROWEGO DOMU SP. Z O.O. DLA KLIENTÓW TP

REGULAMIN OFERTY WSPÓLNEJ ITI NEOVISION SP. Z O.O. I CYFROWEGO DOMU SP. Z O.O. DLA KLIENTÓW TP REGULAMIN OFERTY WSPÓLNEJ ITI NEOVISION SP. Z O.O. I CYFROWEGO DOMU SP. Z O.O. DLA KLIENTÓW TP Rozdział I. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto podanych dalej wyrazów lub zwrotów, należy je

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

ITI Neovision S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange

ITI Neovision S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange Regulamin Oferty wspólnej ITI Neovision S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange Rozdział I. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto podanych dalej wyrazów lub zwrotów należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi neofon tp Dział I. Definicje 1 UŜyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

regulamin świadczenia usługi neofon tp Dział I. Definicje 1 UŜyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: regulamin świadczenia usługi neofon tp Dział I. Definicje 1 UŜyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Aplikacja oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

regulamin Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne

regulamin Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne regulamin Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

regulamin uczestnictwa w pilotażu oferty multipakiet tp 50 Mb/s Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne

regulamin uczestnictwa w pilotażu oferty multipakiet tp 50 Mb/s Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne regulamin uczestnictwa w pilotażu oferty multipakiet tp 50 Mb/s Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Oferta na podstawie Umowy.

Bardziej szczegółowo

regulamin Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

regulamin Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową regulamin Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Dział I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Bajt Computers Jan Treliński Z siedzibą przy ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM TV

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM TV REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM TV I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, w tym warunki techniczne, świadczenia usługi dostępu do sekcji serwisu WWW,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon

regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon regulamin świadczenia usług dostęp do Internetu i Neofon Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Aplikacja

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Termin rozpoczęcia świadczenia usług.. 1)

WZÓR. Termin rozpoczęcia świadczenia usług.. 1) Niniejszy dokument jest wyłącznie WZOREM umowy, prosimy go nie wypełniać i nie przesyłać do TP. Ewentualne wypełnienie dokumentu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Umowa o świadczenie publicznie

Bardziej szczegółowo

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Usługa świadczona jest przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A.

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A. regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A. Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, który jest stroną Umowy zawartej z TP o

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 47 /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 29 marca 2013 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1 1. Użyte w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi PPV

Regulamin świadczenia Usługi PPV Regulamin świadczenia Usługi PPV 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zakres i warunki udostępniania przez Operatora na rzecz Abonenta Transmisji w formie Usługi PPV przy użyciu technicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON)

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) Zawarty w dniu 28 listopada 2016 roku w Ropczycach pomiędzy : Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Internet dla Każdego K z dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje od 01.03.2012.2012 r. do 30.06.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet dla każdego

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET 1 Postanowienia ogólne i definicje umowne 1. Regulamin określa szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług, w tym tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud*

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* *1.* Postanowienia*ogólne* 1.1 Niniejszyregulamin(dalej:"Regulamin")zawieraogólnewarunkipłatnegokorzystaniazusługiATMANCloud przezklientanabywającegousługę(dalej:"usługa").

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv

regulamin neostrada tp + usługa tv regulamin neostrada tp + usługa tv Spis treści Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne Dział III. Zakres i szczególne warunki świadczenia usług Rozdział 1 neostrada tp Rozdział 2 usługa tv Dział

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą KAJA Komputer we Wschowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Aneks nr. telefon kontaktowy...

WZÓR. Aneks nr. telefon kontaktowy... Niniejszy dokument jest wyłącznie WZOREM aneksu, prosimy go nie wypełniać i nie przesyłać do TP. Ewentualne wypełnienie dokumentu nie jest równoznaczne z zawarciem aneksu. Aneks nr do Umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi pakiety telewizyjne tp Spis treści: Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne

regulamin świadczenia usługi pakiety telewizyjne tp Spis treści: Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne regulamin świadczenia usługi pakiety telewizyjne tp Spis treści: Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne Dział III. Zakres i warunki świadczonej Usługi Dział IV. Umowa Rozdział I. Zawarcie i

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, sposób i termin składania oraz rozpoznawania Reklamacji składanych przez abonentów Telewizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo