Spis treści Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Bartosz Bartniczak, Tadeusz Borys, Renata Brajer-Marczak, Eugenia Czernyszewicz,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Bartosz Bartniczak, Tadeusz Borys, Renata Brajer-Marczak, Eugenia Czernyszewicz,"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp... 9 Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Zaangażowanie organizacyjne istota, pomiar i wdrożenie Bartosz Bartniczak, Sposoby badania satysfakcji użytkowników Banku Danych Lokalnych Tadeusz Borys, Kluczowe wymiary orientacji na wyniki Renata Brajer-Marczak, Wyniki procesów z perspektywy dojrzałości procesowej organizacji zorientowanych na jakość Eugenia Czernyszewicz, Samoocena jako element oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i doskonalenia organizacji ukierunkowanej na wyniki Ewa Czyż-Gwiazda, Systemy pomiaru wyników w organizacjach Anna Dobrowolska, Wpływ projektowania systemu pomiaru procesów na osiąganie celów organizacji w koncepcji TQM Joanna Ejdys, Foresight znormalizowanych systemów zarządzania Grzegorz Grela, Mariusz Hofman, Agnieszka Piasecka, Podejście procesowe w organizacjach zorientowanych projakościowo Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Aspekty środowiskowe a orientacja na wyniki w przedsiębiorstwach wdrażających ekoinnowacje Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Wsparcie dla przedsiębiorstw podczas wdrażania systemu zarządzania środowiskowego Piotr Jedynak, Orientacja na wyniki w optyce badaczy znormalizowanych systemów zarządzania Marian Kachniarz, Koncepcja systemu oceny efektywności samorządu lokalnego Ewa Kastrau, Rola identyfikacji aspektów środowiskowych i ich oceny w procesie eliminacji negatywnego wpływu działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych na środowisko naturalne Maja Kiba-Janiak, Wykorzystanie metody servqual do analizy jakości usług w obszarze transportu zbiorowego Romuald Kolman, Analiza efektów systemu Dariusz Kosiorek, Katarzyna Szczepańska, Aspekty badania satysfakcji pracowników Adam Kosiuk, Pomiar efektów gospodarowania. Zrównoważona Karta Wyników Krzysztof Kud, Doskonalenie kształtowania przestrzeni

2 6 Spis treści Marta Kusterka-Jefmańska, Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym wybrane doświadczenia europejskie i doświadczenia polskich samorządów Andrzej Kwintowski, Wybrane narzędzia pomocne przy postępowaniu z wyrobem niezgodnym Krystyna Lisiecka, Modele pomiaru wyników w organizacjach Jerzy Łańcucki, Jakość a satysfakcja klienta w usługach Jacek Łuczak, Marcelina Górzna, Ocena skuteczności metodyki zarządzania projektami PRINCE2 w administracji publicznej Alina Matuszak-Flejszman, Determinanty skuteczności znormalizowanych systemów zarządzania Mieczysław Morawski, Procesy dzielenia się wiedzą z udziałem pracowników kluczowych w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych Franciszek Mroczko, Skuteczne public relations w zarządzaniu kryzysowym Krzysztof Nowosielski, Koszty jakości controllingu Stanisław Nowosielski, Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji Piotr Rogala, Zasada orientacji na wyniki a system zarządzania jakością Magdalena Rojek-Nowosielska, Zasady społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw wobec pracowników w kontekście zasad Modelu Doskonałości EFQM Agata Rudnicka, Mierzenie wpływu społecznego przedsiębiorstw Elżbieta Skrzypek, Wyznaczniki dojrzałości jakościowej organizacji w świetle wyników badań Elżbieta Aleksandra Studzińska, Metody pomiaru efektywności banków Katarzyna Szczepańska, Podstawy satysfakcji klienta w zarządzaniu jakością i jej implikacje Tadeusz Wawak, Zarys modelu doskonalenia zarządzania w szkołach wyższych Radosław Wolniak, Kryterium przywództwa w procesie oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością Leszek Woźniak, Sylwia Dziedzic, Ekoinnowacyjność i ekoinnowacje jako kryterium drogi ku ekologicznej i społecznej doskonałości Krzysztof Zymonik, Gwarancja producencka w kontekście odpowiedzialności za produkt Summaries Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Organizational engagement essence, measurement and implementation... 23

3 Spis treści 7 Bartosz Bartniczak, Methods of research of Local Data Bank users satisfaction Tadeusz Borys, Key dimensions of orientation to results Renata Brajer-Marczak, The results of processes from the perspective of the process maturity of quality oriented organizations Eugenia Czernyszewicz, Self-assessment as an element of assessing the effectiveness of the quality management system and improving results oriented organization Ewa Czyż-Gwiazda, Performance measurement systems in organisations Anna Dobrowolska, Influence of the design of the measurement system of processes on achieving goals in the TQM organizations Joanna Ejdys, Application of foresight studies in the field of quality, environemntal and safety management systems Grzegorz Grela, Mariusz Hofman, Agnieszka Piasecka, Process approach in process oriented organizations Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Environmental aspects and orientation to results in enterprises implementing eco-innovations Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Support for enterprises during the process of implementation of the Environmental Management System Piotr Jedynak, Orientation to results from the perspective of standarised management systems researchers Marian Kachniarz, Concept of a local government efficiency assessment system Ewa Kastrau, Role of identification of environmental aspects and their assessment within the process of elimination of the negative impact that collecting of municipal waste has on natural environment Maja Kiba-Janiak, Application of the servqual method for an analysis of service quality in the field of collective transport Romuald Kolman, System effects analysis Dariusz Kosiorek, Katarzyna Szczepańska, Aspects of research on employees job satisfaction Adam Kosiuk, Tools for measuring the effectiveness of economy. Balanced scorecard Krzysztof Kud, Principles of excellence in the space management in municipalities Marta Kusterka-Jefmańska, Life quality measurement at the local level selected european experience and the experience of polish local government Andrzej Kwintowski, Selected tools helpful in proceeding with a nonconforming product Krystyna Lisiecka, Measurement result models in organizations Jerzy Łańcucki, Quality and customer satisfaction in services

4 8 Spis treści Jacek Łuczak, Marcelina Górzna, Evaluation of the effectiveness of the project management methodology PRINCE2 in the public administration 299 Alina Matuszak-Flejszman, Determinants of the effectiveness of standardised management systems Mieczysław Morawski, Processes of sharing knowledge with key members in selected tourist enterprises Franciszek Mroczko, Effective public relations in crisis management Krzysztof Nowosielski, Quality costs of controlling Stanisław Nowosielski, Process maturity and organisation business results Piotr Rogala, Results orientation versus the quality management system iso Magdalena Rojek-Nowosielska, Corporate Social Responsibility principles toward employees in the context of EFQM Excellence Model s principles Agata Rudnicka, Corporate social impact measurement Elżbieta Skrzypek, Quality maturity in the light of research findings Elżbieta Aleksandra Studzińska, Methods for measuring the effectiveness of banks Katarzyna Szczepańska, Fundamentals of customer satisfaction in quality management and its implications Tadeusz Wawak, Outline of the management improvement model in higher education institutions Radosław Wolniak, Criterion for leadership in the process of evaluation of the maturity of a quality management system Leszek Woźniak, Sylwia Dziedzic, Ecological innovative character and ecological innovations as a means of ecological and social excellence Krzysztof Zymonik, Producer s guarantee in the context of product liability. 510

5 Wstęp Orientacja na wyniki jest jedną z ośmiu zasad zarządzania jakością sformułowanych przez EFQM 1. Chociaż zasada ta jest intuicyjnie zrozumiała, to jej szczegółowa interpretacja, a zwłaszcza praktyczna realizacja, przysparza nadal wielu trudności. Celem tej książki jest przedstawienie różnych propozycji rozwiązań oraz wyników badań odnoszących się właśnie do tej zasady. Zaprezentowane w książce rozważania koncentrują się na trzech problemach. Dotyczą one: rozpoznania symptomów orientacji na wyniki na poziomie organizacji; z treści wielu artykułów zawartych w tym zeszycie wynika, że tymi symptomami niejako przejawami doskonałości są to przede wszystkim: skuteczność, efektywność, sprawność, dojrzałość organizacji (jakościowa, procesowa), ciągłość działania, integralność, kreatywność/innowacyjność oraz satysfakcja interesariuszy; metod pomiaru wyników organizacji z wykorzystaniem ciągle rosnącego instrumentarium kwantyfikacji wyników, w tym m.in. zrównoważonej karty wyników, benchmarkingu wewnętrznego, pomiaru satysfakcji różnych grup interesariuszy, pomiaru wpływu różnych systemów zarządzania (jakości, środowiskowego itp.) na wyniki organizacji; rozstrzygnięcia ważnego dylematu: czy orientacja na wyniki jest tylko jedną z zasad zarządzania jakością i różnych modeli doskonałości, czy też występuje w roli szczególnej zasady reprezentując wszystkie kryteria (symptomy doskonałości) i zasady zarządzania, czyli jako ich nośnik informacji i syntetyczny obraz. Opracowanie zawiera poglądy Autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie oraz instytucje (przedsiębiorstwa, lokalną administrację publiczną), mających bogate doświadczenia w praktyce. Różnorodność i szeroki przekrój tych poglądów i doświadczeń pozwalają mieć nadzieję, że każdy Czytelnik znajdzie w tej książce coś interesującego i inspirującego do prowadzenia własnych badań i do pogłębionej refleksji. Należy podkreślić, że niniejszy zbiór artykułów podlegał nie tylko wnikliwemu procesowi recenzowania, ale także dodatkowej weryfikacji naukowej podczas dyskusji na konferencji Orientacja na wyniki jako kryterium doskonałości, która odbyła się w czerwcu 2012 roku w Piechowicach 2. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji, a zwłaszcza Autorom i tym osobom, które uczestniczyły w pracach organizacyjnych. Zachęcamy też Czytelników do zapoznania się z treścią publikacji pt. Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 265, 2012). Jelenia Góra Wrocław, 2012 Tadeusz Borys, Piotr Rogala 1 W 2009 roku zasada ta została przeformułowana na osiąganie zrównoważonych wyników. 2 Poszczególne edycje konferencji poświęcone są kolejnym kryteriom Modelu Doskonałości EFQM. Pierwsza konferencja pt. Przywództwo na rzecz doskonałości odbyła się w październiku 2006 roku.

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE 6 OSTROŁĘKA 2008 RADA PROGRAMOWA Andrzej Borowicz, Bogusław Kaczmarek, Wojciech Wiszniewski, Piotr Bórawski, Mariola Grzybowska-Brzezińska,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Danuta SZWAJCA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Redakcja Witold BIAŁY Katarzyna MIDOR Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie GLIWICE 2013 RECENZENCI: dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. dr Ewa W. MARUSZEWSKA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo