WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009 roku Część I Rzeszów, roku

2 1. Czy kursy BHP mogą być również realizowane w typie 3 projektów? W związku z tym, że obowiązek przeszkolenia pracownika z bezpieczeństwa i higieny pracy jest nałożony przepisami prawa na pracodawcę i jest on organizowany pod konkretne stanowisko pracy, ze względu na możliwość wystąpienia pomocy publicznej dla przedsiębiorców, IP zaleca by tego rodzaju kursy realizowane były tylko i wyłącznie w ramach typu 1 projektów poddziałania Natomiast jeżeli jest to kurs przygotowujący do wykonywania zawodu inspektora BHP to możliwa jest jego realizacja w ramach projektów typu Jakie są różnice między szkoleniem a doradztwem? Doradztwo ukierunkowane jest na rozwiązanie konkretnego problemu, tak więc zakres tematyczny doradztwa jest uwarunkowany indywidualnymi potrzebami osoby (klienta), której problem ma zostać rozwiązany. W trakcie doradztwa ważna jest pomoc w zrozumieniu istoty problemu oraz ustalenie i wybór najlepszej propozycji rozwiązania tego problemu. Program doradztwa jest więc elastyczny. Szkolenie ma charakter edukacyjny, określoną grupę docelową i jest to systematyczny, planowy oraz podlegający kontroli proces, skoncentrowany na wiedzy, kompetencjach czy kwalifikacjach. Realizowane jest w oparciu o z góry ustalony program, taki sam dla wszystkich uczestników szkolenia. 3. Przy szkoleniach zawodowych jak weryfikować czy instytucja cieszy się powszechnym zaufaniem, czy istnieje katalog takich instytucji? Czy są to instytucje publiczne, czy firmy prywatne, które mają doświadczenie w danym typie szkoleń? Beneficjent nie powinien podejmować się weryfikacji instytucji cieszącej się powszechnym zaufaniem gdyż kryterium odnoszące się do certyfikatów dotyczy przede wszystkim istniejących i uznawanych systemów certyfikacji wynikających z przepisów prawa (np. egzamin spawacza, ochrony osób i mienia, państwowe egzaminy zawodowe prowadzone przez uprawnione do tego podmioty), powszechnych standardów (np. ISO, PRINCE2) lub uprawnień (również tych wynikających z praw producenckich np. rodziny certyfikatów Microsoft). We wniosku o dofinansowanie nie musi być wskazana z nazwy firma certyfikująca, natomiast należy określić rodzaj certyfikatu oraz wskazać na podstawy jego w Rzeszowie Strona 2

3 wydawania. Jeżeli certyfikat zostanie wydany przez firmę zewnętrzną wówczas należy wyraźnie zaznaczyć we wniosku podwykonawstwo. 4. Jakie warunki musi spełniać projekt, aby spełnić kryteria strategiczne wdrażania Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania? Projekt realizowany z EFS musi mieć charakter uzupełniający w stosunku do projektu RCTNTW w zakresie jaki nie jest możliwy do realizacji w tym projekcie (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz zgodnie z kryterium wykorzystywać produkty (np. budynki, sprzęt i inne) projektu infrastrukturalnego w ramach, którego te produkty powstały. Projekt w ramach EFS może np. dotyczyć przygotowania kadry pracującej w Regionalnym Centrum, organizacji działań promocyjnych i upowszechniających (seminaria, szkolenia) transfer konkretnych rozwiązań do przedsiębiorstw. W dokumentacji konkursowej określono, iż spełnienie tego kryterium będzie się odbywało na podstawie punktu 3.1 (opis uzasadnienia i celów, gdzie badane będzie na ile potrzeba realizacji projektu wynika z realizacji innego projektu inwestycyjnego w tym przypadku RCTNTW) oraz 3.3 (w którym powinien znaleźć się również opis komplementarności wniosku EFS z projektem EFRR) wniosku o dofinansowanie. 5. Czy w ramach POKL Poddziałania możliwa jest realizacja szkoleń w powiązaniu z projektem wdrażanym w ramach RPO 1.1 Schemat B (Bezpośrednie Inwestycje)? Jest możliwa realizacja takich szkoleń. Jeżeli dany przedsiębiorca w ramach 1 Osi Priorytetowej RPO zakupi np. maszyny do swojej firmy i w związku z tym będzie potrzebował przeszkolić pracowników, którzy mają te maszyny obsługiwać, to wówczas jest możliwa realizacja projektu szkoleniowego w dla pracowników tego przedsiębiorcy w zakresie obsługi tej maszyny. Wniosek taki będzie spełniał kryterium strategiczne odnoszące się do komplementarności projektów EFS z projektami realizowanym w ramach RPO i otrzyma dodatkowe punkty strategiczne, zgodnie z opisanym w Zasadach dokonywania wyboru projektów PO KL sposobem ich przyznawania. w Rzeszowie Strona 3

4 6. Czy zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia MEN z 3 lutego 2006 r. spełnia wymogi szkolenia zawodowego, który kończy się wydaniem certyfikatu, to rozporządzenie dotyczy uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych? Zgodnie z kryterium strategicznym przez certyfikat rozumie się dokument wydawany przez instytucję do tego uprawnioną (akredytowaną) lub cieszącą się powszechnym zaufaniem. Dodatkowo taki certyfikat powinien potwierdzać prawo do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane kompetencje w zakresie określonym w certyfikacie. Kryterium to dotyczy certyfikatów wydawanych w ramach funkcjonujących systemów certyfikacji, jak również tych, które są wydawane w oparciu o przepisy prawa określające warunki niezbędne do uzyskania takiego certyfikatu (dla przykładu będą to certyfikaty zarządzania projektami IPMA, PRINCE2, certyfikat menedżera jakości, uprawnienia operatorów maszyn ciężkich, spawaczy, operatorów wózków podnośnikowych z napędem silnikowym, przewozu materiałów niebezpiecznych, ochrony mienia i osób, samodzielnego księgowego, audytora energetycznego). Wskazane w zapytaniu zaświadczenie potwierdza jedynie uczestnictwo we wskazanej w rozporządzeniu formie kształcenia i w opinii IP nie spełnia kryterium strategicznego dotyczącego szkolenia kończącego się uzyskaniem certyfikatu. 7. Czy wszystkie podmioty realizujące projekt powinny być niezależne od pracodawcy uczestników szkolenia? Jeśli podmiotem realizującym projekt typu 3 w ramach jest jednostka organizacyjne starostwa, czy to oznacza, że pracownicy starostwa nie mogą brać udziału w tym projekcie? Według SzOP wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia, dlatego pracownicy starostwa nie mogą brać udziału w projekcie typu 3 jeżeli jest on realizowany przez jednostkę organizacyjną tego starostwa. 8. Czy pracownicy JST i ich jednostek organizacyjnych np. pracownicy szkół mogą być uczestnikami projektu typu 3? Tak pracownicy JST i ich jednostek organizacyjnych mogą brać udział w projektach typu 3. Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, grupą docelową i w Rzeszowie Strona 4

5 zarazem uczestnikami w projektach typu 3 w Podziałaniu są dorosłe osoby pracujące, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach o ile zatrudnieni są na podstawie rodzajów umów wskazanych w SzOP. 9. Czy można zgłosić do prowadzenia szkolenia trenera z zagranicy (spoza UE), czy można opłacić jego koszty przejazdu i noclegu? Jeżeli w Polsce nie można znaleźć takiego specjalisty, to jest możliwe zatrudnienie trenera z zagranicy. Koszty podróży oraz noclegu powinny być wliczone w jego wynagrodzenie, jeżeli będzie on zatrudniony na umowę cywilno-prawną. Ponoszenie tego rodzaju podwyższonych kosztów powinno zostać szczególnie uzasadnione we wniosku o dofinansowanie. 10. Czy zamiast wpłaty 10% wartości szkolenia przez uczestników może wystąpić wkład własny beneficjenta? Nie ma takiej możliwości, ponieważ wkład w postaci częściowej odpłatności za szkolenie musi pochodzić od uczestnika, jest on wykazywany jako przychód projektu i pomniejsza kwotę dofinansowania. Nie należy mylić częściowej odpłatności uczestnika projektu z wkładem własnym beneficjenta, który jest obowiązkowy w projektach objętych pomocą publiczną. 11. Czy dane finansowe w załączniku mogą być podane za rok 2008 w przypadku spółki działającej dłużej niż rok? TAK, dane finansowe zamieszczane w tabeli będącej załącznikiem do wniosku są wykazywane za ostatni zamknięty rok obrotowy, wyjątkiem będzie tylko sytuacja, kiedy rok obrotowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W załączniku należy zatem wskazać jakiego okresu dotyczą informacje przedstawiane w tabeli. 12. Czy w projektach z komponentem współpracy ponadnarodowej istnieje ograniczenie co do kraju partnera? Nie ma takich ograniczeń. 13. Czy partnerstwo z uczelnią wyższą jest oceniane na korzyść projektu? Nie ma katalogu preferowanych partnerów. Wybór partnera jest uzależniony od charakteru projektu i roli jaką spełniać ma w projekcie partner. Oczywiście decyzja o zaangażowaniu w realizację projektu partnera musi być uzasadniona. Wybór w Rzeszowie Strona 5

6 partnera oceniany jest w kontekście możliwości partnerstwa i realizowanych przez partnera zadań. 14. Czy wymagane jest pełnomocnictwo dla jednostek nie posiadających osobowości prawnej? Na etapie składanie wniosków o dofinansowanie nie należy dołączać innych załączników niż te wymienione w dokumentacji konkursowej. Osoba składająca podpis w części V wniosku o dofinansowanie (wskazana w punkcie 2.6) powinna w momencie składania wniosku mieć prawo reprezentowania beneficjenta, wynikające z dokumentów określających sytuację prawną beneficjenta (KRS, Statut, inne) lub też pełnomocnictw i upoważnień. Fakt posiadania prawa do reprezentowania w momencie składania wniosku o dofinansowanie weryfikowany jest przed podpisaniem umowy. 15. Czy koszty zabezpieczenia są kwalifikowane? Tak, koszty zabezpieczenia są kwalifikowanym wydatkiem. 16. Czy połączenie typów projektów 1 z 2 powoduje zsumowanie punków za spełnienie kryteriów strategicznych? Nie jest możliwe sumowanie punków strategicznych. 17. Na czym polega zasada konkurencyjności? W przypadku realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą Beneficjent stosuje się do następujących reguł: zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Równocześnie Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie, powyższego zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert. W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną. Beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są w Rzeszowie Strona 6

7 zebrane oferty. Wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia Beneficjent dokonuje w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks. W przypadku gdy Beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, może zostać wezwany na wniosek Instytucji Pośredniczącej lub organów kontrolnych do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie. Zasady tej nie stosuje się w odniesieniu do osób lub usług rozliczanych w ramach kosztów personelu w projekcie. 18. W jaki sposób należy szacować koszty pośrednie partnera projektu? Wszystkie koszty partnera zarówno pośrednie jak i bezpośrednie powinny być szacowane i planowane analogicznie do kosztów lidera. Opierając się na podziale zadań pomiędzy lidera i partnera, podziałowi również podlega budżet projektu związany z wykonaniem tych zadań.. Partner oblicza więc koszty pośrednie poprzez porównanie przypisanych mu wydatków w projekcie do obrotów w firmie w analogicznym co realizacja zadań w projekcie czasie sprzed złożenia wniosku o dofinansowanie. We wniosku o dofinansowanie metodologia lidera i partnera powinny być zaprezentowane odrębnie. 19. Co to znaczy, ze parter uczestniczy w zarządzaniu projektem? Zapis ten oznacza, że parter projektu powinien mieć wpływ na procesy decyzyjne w projekcie (w szczególności na podejmowanie decyzji w odniesieniu do zadań i etapów, które zgodnie z umową partnerską zostały mu powierzone do realizacji), jednak nie jest dopuszczalna sytuacja, w której w całości przejmuje on odpowiedzialność za realizację zadania związanego z zarządzaniem. Odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi lider, dlatego generalnie zarządzanie projektem powinno należeć do kompetencji lidera. 20. Jak oszacować wysokość 10% odpłatności za szkolenie, jeżeli w regionie nie ma podobnych szkoleń, czy można wziąć pod uwagę terytorium całej Polski? Przy ustalaniu wysokości odpłatności można brać pod uwagę terytorium całej Polski. Szczególnie wówczas gdy planowane w projekcie szkolenia nie są dostępne na rynku w Rzeszowie Strona 7

8 regionalnym. Trzeba również pamiętać, by w dokumentacji projektu zachować oferty, na podstawie, których oszacowano wysokość odpłatności uczestników. 21. Czy wysokość obrotów u Wnioskodawcy wpływa na ocenę wniosku, co w przypadku, jeżeli w danej firmie nie ma obrotów? Przy ocenie wniosku badana jest płynność finansowa i zdolność zarządzania finansami. WUP w Rzeszowie nie stosuje wytycznych dotyczących minimalnego wymaganego obrotu lub przychodu. Ocena tego elementu potencjału Beneficjenta jest dokonywana indywidualnie przez każdego oceniającego. 22. Czy w sytuacji, gdy trener prowadzi działalność gospodarczą zachodzi podwykonawstwo? Tak jest to podwykonawstwo. Na etapie planowania często nie ma możliwości określenia rodzaju formy zatrudnienia trenerów. Jeżeli we wniosku nie wskazano, że jakieś zadanie zostanie wykonane w podwykonawstwie, a w trakcie realizacji beneficjent zleci innemu podmiotowi realizację tej części projektu, to zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności wydatków wydatek ten może zostać uznany za niekwalifikowalny. Bezpiecznym rozwiązaniem będzie w uzasadnieniu kosztów zaznaczyć, że część działań może być realizowana w podwykonawstwie wraz z wyjaśnieniem sytuacji, w której taka sytuacja może wystąpić. 23. Czy można złożyć dwa wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu 8/POKL/8.1.1/2009? Projektodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zapisami Dokumentacji konkursowej (punkt szczegółowe kryteria dostępu) jeden podmiot (działając jako Beneficjent lub Partner) składa nie więcej niż dwa wnioski w ramach jednego konkursu. 24. Jakie są obowiązkowe załączniki do wniosku o dofinansowanie? W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, Beneficjent składa Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wypełnioną tabelą stanowiącą załącznik 6.7 Dokumentacji konkursowej. W przypadku, gdy Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą powyżej jednego roku Załącznik powinien zawierać dane finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku gdy działalność prowadzona jest poniżej jednego roku wówczas dane finansowe powinny obejmować okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w Rzeszowie Strona 8

9 złożenia wniosku. Jeżeli projekt przewiduje udział partnera lub partnerów każdy z tych podmiotów składa także załącznik nr 6.7. Partner, który nie posiada osobowości prawnej wypełnia załącznik nr 6.8, a w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, wypełnia załącznik nr 6.9 Dokumentacji konkursowej. Wymóg składania informacji określających sytuacje finansową nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku Projektów dotyczących współpracy ponadnarodowej Beneficjent składa również list intencyjny w sprawie partnerstwa ponadnarodowego. 25. Czy jest możliwość złożenia projektu z okresem realizacji od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. i jak IP ocenia tak odległy czas rozpoczęcia realizacji projektu? Zakładany termin realizacji projektu musi mieścić się w okresie od dnia złożenia wniosku w IP do dnia 31 grudnia 2011 r. Wnioskodawca zakładając odległy moment rozpoczęcia realizacji projektu musi uwzględnić zmieniające się warunki rynkowe np. wzrost cen. Jednak najistotniejszym aspektem i ryzykiem w takim przypadku jest przede wszystkim możliwość zdezaktualizowania się projektu a w szczególności problemu, do rozwiązania którego projekt ma się przyczynić. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie powinien także uzasadnić wybór ww. okresu realizacji projektu. Należy również pamiętać, że po zatwierdzeniu wniosku do realizacji nie istnieje możliwość podniesienia wnioskowanej kwoty dofinansowania. 26. Czy można łączyć typy projektów (1) i (2)? Zgodnie z zapisami Dokumentacji konkursowej (punkt szczegółowe kryteria dostępu) jeden projekt nie może łączyć typów (1) i (2) z typem (3). Tym samym należy rozumieć, iż typy (1) i (2) mogą występować w jednym projekcie. 27. Czy jest planowana zmiana liczby znaków w polach opisowych wniosku? Obowiązujący limit uniemożliwia zawarcie wszystkich informacji w takim stopniu szczegółowości jaki jest wymagany? Zwiększenie liczby znaków w części opisowej wniosku o dofinansowanie jest planowane, aczkolwiek nie jest znany termin tej zmiany. Jeśli taka możliwość się pojawi, stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej WUP Rzeszów. w Rzeszowie Strona 9

10 28. Czy wkład własny ponosi organizacja czy uczestnicy szkoleń? W przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej (typ 1 i 2) wkład własny zawsze jest ponoszony przez beneficjenta pomocy publicznej (podmiot prowadzący działalność gospodarczą). W przypadku projektów typu 3 uczestnicy projektu (grupy docelowe, beneficjenci ostateczni) ponoszą częściową odpłatność za udział w szkoleniu w wysokości minimalnej 10% rynkowej wartości szkolenia w regionie lub 10% faktycznych kosztów organizacji szkolenia. 29. Jakie muszą być spełnione przesłanki aby uznać, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL za podmiot w trudnej sytuacji ekonomicznej należy rozumieć: - mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) lub - duże przedsiębiorstwo, które spełnia kryteria przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2). 30. Którego typu projektów dotyczy limit 20% pracowników z jednej firmy?. W projektach typu 3, skierowanych do osób pracujących, chcących z własnej inicjatywy podnosić swoje kwalifikacje zawodowe nie przewiduje się występowania pomocy publicznej, niemniej jednak muszą być spełnione łącznie następujące warunki: - wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależne od pracodawcy, -szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia, - szkolenie jest realizowane poza godzinami pracy uczestników, - nabór na szkolenia ma charakter otwarty oraz w Rzeszowie Strona 10

11 - pracownicy zatrudnieni w jednym zakładzie pracy/u jednego pracodawcy (będącego przedsiębiorcą) nie mogą stanowić więcej niż 20% uczestników szkolenia realizowanego w ramach danego projektu. 31. Czy przy projektach powyżej 1 mln PLN wymagany jest audyt zewnętrzny? W ramach PO KL audyt zewnętrzny projektu nie jest co do zasady wymagany. Tym niemniej, może być kwalifikowalny, jeżeli jest wymagany przez Instytucję Pośredniczącą i został uwzględniony w budżecie projektu. W przypadku konkursu 8/POKL/8.1.1/2009 audyt projektu nie jest wymagany tak więc również nie jest kwalifikowalny. 32. Realizacja projektu rozpoczyna się od 1 września 2009 r. Czy wydatki poniesione przed tym terminem będą kwalifikowalne? Okres kwalifikowania wydatków dla każdego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie projektu. Środki na finansowanie projektu mogą być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowane oraz dotyczyć będą okresu realizacji projektu. W związku z powyższym w prezentowanym przypadku wydatki poniesione przed 1 września będą wydatkami niekwalifikowalnymi. 33. Czy jednostka publiczne (np. muzeum) muszą mieć wyliczone koszty pośrednie? Jeśli tak to w jaki sposób? Nie ma obowiązku wykazywania kosztów pośrednich w każdym wniosku o dofinansowanie. Natomiast w przypadku uwzględnienia ich we wniosku, obowiązkowo, niezależnie od przyjętego rodzaju rozliczenia kosztów pośrednich i statusu prawnego beneficjenta (lub partnera) koszty te muszą być uzasadnione poprzez wskazanie metodologii ich wyliczenia. Beneficjent przedstawia zakładane koszty projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie IV dotyczącym budżetu w podziale na koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty pośrednie stanowią koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu. Beneficjent zamierzający realizować projekt sam określa zadania, jakie będą realizowane w projekcie, a następnie do nich przyporządkowuje odpowiednie wydatki, które muszą być poniesione, aby projekt został prawidłowo zrealizowany. w Rzeszowie Strona 11

12 Przykład metodologii wyliczania kosztów pośrednich znajduje się w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 34. Czy koszt obsługi projektu może być zawarty w zadaniu zarządzanie? Z reguły koszty personelu obsługowego stanowią koszty pośrednie, ponieważ nie można ich bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu. Są to m.in. wydatki personelu (np.: pracownik sekretariatu), który nie jest przypisany bezpośrednio do projektu, ale zajmuje się bieżącą obsługą jednostki jako podmiotu gospodarczego. Jednakże, nie wyklucza się możliwości ujęcia kosztów personelu obsługowego w kosztach bezpośrednich w zadaniu zarządzanie. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku zatrudnienia w ramach odrębnej umowy pracownika, który będzie wykonywał zadania tylko i wyłącznie dotyczące realizowanego przez Beneficjenta projektu. 35. Co oznacza zapis prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej w ramach projektu? Wymóg utrzymywania odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem wprowadzają na Beneficjentów przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności. Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach PO KL. W przypadku Beneficjentów prowadzących pełną księgowość zapis prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej oznacza odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości polegające na wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości i kontroli lub wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem. Odrębny system księgowy to prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej, nie zaś odrębnych ksiąg rachunkowych. W przypadku Beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez w Rzeszowie Strona 12

13 comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego Kumultatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu nr na koniec miesiąca:./rok. Zestawienie obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań oraz kosztów pośrednich (w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków). Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej poniesione wydatki. 36. Czy noty księgowe (za podręczniki dla uczestników szkoleń) wystawiane przez jeden z naszych oddziałów stowarzyszenia(wydawnictwo) są uznawane za dokument księgowy potwierdzający poniesienie kosztu kwalifikowanego? Co do zasady dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nota księgowa jest dowodem rozliczeniowym stosowanym do udokumentowania wynagrodzenia właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Sposób udokumentowania notą poniesionego wydatku powinien być zgodny z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz z wewnętrznie przyjętą polityką rachunkowości stowarzyszenia. Natomiast należy pamiętać, że beneficjent rozlicza się z realizacji projektu na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. Jeżeli więc prowadzi działalność wydawniczą powinien rozliczać faktyczne koszty wydruku materiałów wykorzystywanych w projekcie (np. wynagrodzenie edytora, papier) ponieważ nie będą one związane tylko i wyłącznie z projektem powinny zostać ujęte w kosztach pośrednich projektu. w Rzeszowie Strona 13

14 37. Jak należy w ewidencji księgowej ująć wpłaty uczestników szkoleń? Czy przychód z tego tytułu pomniejsza kwotę o dofinansowanie? Czy należy wystawiać za wpłaty faktury VAT? Czy należy prowadzić odrębny rejestr sprzedaży? Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu PO KL. Przychód z obowiązkowych wpłat uczestników szkoleń musi zostać ujęty w budżecie projektu (przychód zaplanowany) i pomniejszy kwotę dofinansowania. Sposób dokumentowania wpłat oraz ujęcia przychodu w ewidencji księgowej wynika z charakteru prowadzonej działalności oraz wewnętrznie przyjętej przez Beneficjenta polityki rachunkowości. Natomiast konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL. w Rzeszowie Strona 14

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.)

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.) Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU Spotkanie współfinansowane ze środków w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego styczeń 2011 r. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 77/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię?

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię? W związku z rozbieżnymi zapisami dotyczącymi grupy docelowej w ramach Poddziałania 8.1.1 informujemy, że zapisy Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 25/POKL/8.1.1/2011 (pkt 1.4) w tym zakresie pochodzą

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER 1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 2. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego Zasady oceny spełniania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (ogólne kryteria formalne)

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (ogólne kryteria formalne) ZAŁĄCZNIK NR 5 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (ogólne kryteria formalne) LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 2 lipca 2009 roku

Rzeszów, 2 lipca 2009 roku Odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu zamkniętego nr 11/POKL/8.1.1/2009 które odbyło się w dniu 26.06.2009 roku Rzeszów, 2 lipca 2009 roku 1.Czy można samemu wykonać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 8 maja 2009 roku

Rzeszów, 8 maja 2009 roku Odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu otwartego nr 10/POKL/8.1.2/2009 które odbyło się w dniu 29.04.2009 roku Rzeszów, 8 maja 2009 roku 1. Czy w typie 3 projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU - TYPY PROJEKTÓW. 1. Jakie typy operacji może obejmować projekt?

I. PRZEDMIOT KONKURSU - TYPY PROJEKTÓW. 1. Jakie typy operacji może obejmować projekt? Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw I. PRZEDMIOT KONKURSU - TYPY PROJEKTÓW 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:.

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Regulamin finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Aneta Zaraś Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowej Departament Wdrażania EFS w MPiPS

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Załącznik nr XI Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego. w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego. w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 1. Czy można złożyć

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER Załącznik 8 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych Katowice 4.11.2015 roku Umowa o dofinansowanie projektu 15 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień 1. Beneficjent,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 190/2016 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 190/2016 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 września 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 190/2016 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOLSZTYNIE

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOLSZTYNIE ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOLSZTYNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Katowice, 14 lipca 2016 r. OCZEKIWANIA - POTRZEBY- BARIERY potencjalnych UP Zbyt ogólne opisy dotyczące: oczekiwań:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r Wykaz zmian do Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL

Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL Konkurs nr 10/POKL/9.3/2009 Spotkanie informacyjne 17 czerwca 2009 r. Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Konkurs zamknięty nr RPMA.10.02-IP.01-14-015/16 Lista została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Finanse w projektach współpracy ponadnarodowej

Finanse w projektach współpracy ponadnarodowej Finanse w projektach współpracy ponadnarodowej Konkurs POKL/8.2.1/PWP/2013 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modele współpracy 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Konkurs zamknięty nr RPMA.10.03.04 - IP.01-14-004/15

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu ogólne

Pytania dotyczące konkursu ogólne Pytania dotyczące konkursu ogólne Pytanie 1: Jak należy rozliczać wydatki w projektach partnerskich (wydatki na wynagrodzenie pracowników Partnera, wydatki na zakup elementów do budowy prototypów itp.)?

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL KOSZTY POŚREDNIE (tj. część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne, 01 sierpień 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r.

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Prowadzący: Miłosz

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Warunkiem prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9: Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL

Załącznik nr 9: Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL Załącznik nr 9: Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL 1. Definicja i cel audytu zewnętrznego Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zasady finansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Zasady finansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego DLA PRACODAWCÓW zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji swoich pracowników, możesz ubiegać się w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r. Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r. Wyjaśnienia wewnętrznych procedur zawierania umów z wykonawcami do których nie ma zastosowania ustawa

Bardziej szczegółowo