Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych."

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. 1

2 I. ORGANIZATOR STUDIÓW, KIEROWNIK STUDIÓW WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa ul. Długa 44/50 tel. (22) Kierownik studiów: dr Tomasz Jeruzalski tel. (22) , II. NAZWA STUDIÓW Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Analiza opłacalności finansowej i efektywności działań w języku angielskim: Project management in enterprises and public institutions. Analysis of the financial cost-effectiveness and efficiency of activities III. CEL, ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ Oferta studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Analiza opłacalności finansowej i efektywności działań jest odpowiedzią na specyfikę rynku pracy i wynika z potrzeby wzbogacenia zakresu tematycznego zarządzaniem projektami o ekonomiczne zagadnienia dotyczące oceny opłacalności finansowej i efektywności prowadzenia projektu oraz o aspekty związane z przygotowaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych o charakterze zarówno lokalnym jak i międzynarodowym. Studia odpowiadają na potrzebę zdobywania wiedzy oraz praktycznych umiejętności menedżerskich i ekonomicznych niezbędnych w skutecznym zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Wypełniają niszę rynku edukacyjnego dokonując syntezy zarządzania projektami, ekonomicznej analizy opłacalności finansowej i efektywności realizacji projektów oraz aspektów prowadzenia projektów finansowanych ze środków unijnych. Wiedza i umiejętności praktyczne oferowane w toku studiów wychodzą naprzeciw potrzebie wzmacniania zdolności kierowania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania projektami realizowanymi zarówno w przedsiębiorstwach jak i instytucjach publicznych. Uczestnikom studiów zostanie przedstawiona teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu skutecznego prowadzenia projektów oraz ekonomicznych technik oceny opłacalności finansowej i efektywności realizacji projektów. W tym między innymi będzie to wiedza z zakresu definiowania i inicjowania projektu, określania struktury organizacyjnej projektu, planowania, sterowania i kontroli realizacji projektów, zarządzania procesem wytwarzania produktów projektu, zarządzania zespołem projektowym, analizy opłacalność inwestycji jakim jest projekt oraz oceny rezultatów realizacji projektu. 2

3 Znacząca część zajęć będzie przeprowadzona w postaci warsztatów polegających na indywidualnym i grupowym rozwiązywaniu zadań i case study z wykorzystaniem praktycznych technik, narzędzi i metod stosowanych podczas realizacji projektu. Reasumują studium pełnić będzie dwojakie funkcje: przygotować osoby mające zamiar pełnić funkcje projektowe, poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy do skutecznej realizacji projektu w zakładanym zakresie, harmonogramie i budżecie, oraz zapewnić osobom pełniącym już funkcje decydentów oceniających zasadność uruchomienia projektu, kierowników i członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych, osób zaangażowanych w przygotowanie nowego projektu finansowanego zarówno ze środków publicznych (w tym unijnych), jak i środków prywatnych oraz specjalistów oceniających opłacalność finansową i efektywność działań w ramach projektu wiedzę niezbędną do właściwego zarządzania projektem, w szczególności poprzez poszerzenie i uporządkowanie wiedzy menadżerskiej i ekonomicznej w zakresie prowadzenia i oceny projektów. IV. TRYB, FORMA, ZAKRES TEMATYCZNY STUDIÓW Priorytetem programowym jest nauczenie słuchaczy nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania oraz analizy finansowej, adekwatnych do wyzwań współczesnej konkurencji rynkowej i wykorzystujących najnowszą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych. Ideą przewodnią studiów jest skuteczne zarządzanie realizacją projektu wsparte ekonomiczną analizą opłacalności finansowej i efektywności działań projektowych. Zajęcia dydaktyczne w ramach dydaktycznych będą prowadzone w trybie zaocznym, podczas weekendowych zjazdów (sobota i niedziela). Zajęcia dydaktyczne będą przeprowadzone w formie wykładów, konwersatoriów, warsztatów i seminariów dyplomowych (łącznie 10 godz./uczestnika). Studia składają się z pięciu głównych modułów uzupełnionych zajęciami w pracowni komputerowej i seminarium podyplomowym. Moduł pierwszy dotyczy analizy sytuacji w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, która ma bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu. W ramach tego modułu zostanie przedstawiona tematyka z zakresu analiz strategicznych i rynkowych, oraz zarządzania zmianą w organizacji. Moduł drugi odnosi się do aspektów realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych (w tym unijnych). Zostanie w nim przedstawiona charakterystyka prowadzenia projektów pod rygorem przestrzegania prawa zamówień publicznych, a także kontrola takich projektów. Moduł trzeci, wykorzystanie technik, metod i metodyk skutecznej realizacji projektów ma charakter warsztatowy. W ramach modułu uczestnicy studiów zapoznają się z różnymi zagadnieniami realizacji projektów zgodnie z metodyką PRINCE2 i metodą łańcucha krytycznego oraz poznają zastosowanie skutecznych technik w komunikacji i negocjacji w projekcie. Moduł czwarty dotyczy oceny opłacalności finansowej i efektywność działań w ramach projektu. Zakres tematyczny tego modułu obejmuje analizę procesów w projekcie, analizę ekonomiczną i finansową, ocenę efektywności działań oraz zagadnienia dotyczące audytu i kontroli projektu. Moduł piąty to zagadnienia dotyczące realizacji największych projektów o charakterze strategicznym, krajowym i międzynarodowym. Oprócz ukazania środowiska i otoczenia takich projektów zostaną również przedstawione przykłady ich realizacji. Uzupełnieniem do prowadzonych modułów zajęć jest seminarium podyplomowe. 3

4 V. CZAS TRWANIA I SPOSÓB OCENIANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Analiza opłacalności finansowej i efektywności działań są studiami rocznymi, dwusemestralnymi, prowadzonymi w trybie studiów zaocznych. Studia obejmują w ramach programu podstawowego 10 godzin zajęć w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów oraz seminarium dyplomowego. Zajęcia prowadzone będą w języku polskim i będą się odbywały w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, zazwyczaj dwa razy w miesiącu na dwudniowych sesjach, w soboty i niedziele, najczęściej w wymiarze 6 lub godzin dydaktycznych dziennie. Pierwsza edycja studiów zostanie uruchomiona w październiku 2011 roku i zajęcia potrwają do czerwca 2012 roku. Planowana liczba słuchaczy w każdej edycji studiów wynosi 40 osób. Sposób oceniania efektów kształcenia się będzie dokonywany na podstawie napisanych prac dyplomowych oraz udziału w minimum 0 % zajęć objętych programem studiów (obecności). Uczestnicy studiów będą ponadto przechodzić egzamin dyplomowy, zwany obroną pracy dyplomowej. VI. KRYTERIA ZALICZENIA I UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Analiza opłacalności finansowej i efektywności działań jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów oraz napisanie i obrona z pozytywnym wynikiem pracy dyplomowej. Dodatkowo do ukończenia studiów wymagana jest obecność na przynajmniej 0 % wszystkich zajęć. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. VII. JĘZYK WYKŁADOWY Wszystkie zajęcia organizowane w ramach studiów podyplomowych będą przeprowadzane w języku polskim. VIII. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA STUDIA; Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wyższego wykształcenia (legitymowanie się dyplomem ukończenia co najmniej studiów licencjackich za zgodą Rady Wydziału), studia są kierowane do osób związanych z zarządzaniem projektami, którzy są pracownikami przedsiębiorstw, instytucji publicznych lub osób samo zatrudnionych. Limit przyjęć na studia wynosi 40 miejsc. W toku rekrutacji istotna będzie kolejność zgłoszeń Kandydaci na studia powinni złożyć w dziekanacie studiów: o odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o podanie o przyjęcie na studia z merytorycznym uzasadnieniem, o standardowy kwestionariusz osobowy, 4

5 o o o zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, CV wg własnego wzoru kandydata, trzy zdjęcia; dokonanie opłaty za uczestnictwo w studiach w wysokości 5 300,00 zł (wysokość opłaty za roczne studia) nastąpi po zakwalifikowaniu na studia, lecz przed datą rozpoczęcia studiów, na indywidualny rachunek bankowy, wskazany Słuchaczom. Dziekanat studiów: Pani Ewa Domańska WNE UW, Warszawa, ul. Długa 44/50, pok. K2 (22) , fax: (22) ; IX. SYLWETKA ABSOLWENTA I EFEKTY KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Analiza opłacalności finansowej i efektywności działań stanowią ofertę edukacyjnej dla pracowników, głównie kadry kierowniczej i samodzielnych specjalistów z przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Kierowane są do decydentów oceniających zasadność uruchomienia projektu, kierowników i członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych, osób zaangażowanych w przygotowanie nowego projektu finansowanego zarówno ze środków publicznych (w tym unijnych), jak i środków prywatnych oraz specjalistów oceniających opłacalność finansową i efektywność działań w ramach projektu. Absolwent studiów Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Analiza opłacalności finansowej i efektywności działań posiada szeroką, praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego kierowania projektami zarówno o charakterze lokalnym jaki i międzynarodowym. Potrafi zaplanować realizację projektu zgodnie z założeniami metodyki PRINCE2 oraz metody łańcucha krytycznego. Wie jak przeprowadzać analizę ekonomiczną i finansową projektów oraz jak sprawnie zarządzać realizacją projektów. Po ukończeniu studiów jego uczestnicy posiadają wiedzę z zakresu: modelowego procesu zarządzania projektem, realizacji projektów o charakterze strategicznym i międzynarodowym, Prawa Zamówień Publicznych w aspekcie realizacji projektów, metod prowadzenia badań marketingowych i analiz rynku na użytek realizacji projektów, analizy strategicznej w instytucjach publicznych i prywatnych. Po ukończeniu studiów jego uczestnicy potrafią: opracować plan i harmonogram projektu zgodnie z założeniami metody łańcucha krytycznego oraz metodyki PRINCE2, definiować i zarządzać strukturą organizacyjną projektu, analizować ryzyko w projekcie, określać produkty projektu i ich zależności, 5

6 przeprowadzać analizę ekonomiczną i finansową projektów, stosować techniki negocjacji w projekcie i skutecznej komunikacji w zespole projektowym, korzystać z zaawansowanych narzędzi informatycznych wspierających harmonogramowanie i realizację projektu. 6

7 X. PROGRAM STUDIÓW UWZGLĘDNIAJĄCY PRZEDMIOTY NAUCZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEMESTRACH, ICH WYMIAR I ROZKŁAD, FORMY ZAJĘĆ, WARUNKI ICH ZALICZENIA ORAZ UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW; I Semestr Lp. Nazwa przedmiotu Osoba prowadząca Typ (forma) Czas Sposób zajęć trwania zaliczenia 1. Projekty i ich interesariusze dr Tomasz Jeruzalski wykład 2 obecność 2. Analiza strategiczna w instytucjach publicznych i prywatnych prof. dr hab. Krzysztof Opolski konwersatorium obecność 3. Analizy rynkowe i marketingowe w projektach Jarosław Górski konwersatorium obecność 4. Zarządzanie zmianą w organizacji prof. dr hab. Krzysztof Opolski konwersatorium obecność 5. Perspektywy współpracy międzynarodowej i instytucje międzynarodowe prof. dr hab. J.J. Michałek konwersatorium obecność 6. Kierowanie projektami o znaczeniu strategicznym dla informatyzacji w Polsce z uwzględnieniem charakteru międzynarodowego dr Zbigniew Olejniczak wykład obecność 7. Organizowanie innowacyjnych projektów o charakterze międzynarodowym dr Igor Mitroczuk konwersatorium obecność. Projekty na Rynku Pracy prof. dr hab. Urszula Sztanderska konwersatorium 10 obecność 9. Zarządzanie projektami zgodnie z metodą łańcucha krytycznego Tomasz Wrzesiewski warsztaty 16 obecność 10. Definiowanie struktury organizacyjnej i struktury produktów projektu dr Tomasz Jeruzalski konwersatorium 6 obecność 11. Komunikacja i negocjacje w projekcie Ewa Opolska konwersatorium 12 obecność razem: 94 7

8 II Semestr Lp. Nazwa przedmiotu Osoba prowadząca Typ (forma) zajęć Czas trwania Sposób zaliczenia 1. Definiowanie i inicjowanie projektu dr Tomasz Jeruzalski dr inż.jan Gąsienica-Samek konwersatorium 6 obecność 2. Planowanie w projekcie, sterowanie i kontrola realizacji projektów dr inż.jan Gąsienica-Samek dr inż.roman Jelonek konwersatorium 6 obecność 3. Zarządzanie ryzykiem projektów dr inż.jan Gąsienica-Samek dr inż.roman Jelonek konwersatorium 4 obecność 4. Zarządzanie jakością w projekcie dr inż.jan Gąsienica-Samek dr inż.roman Jelonek konwersatorium 4 obecność 5. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych dr Piotr Modzelewski konwersatorium obecność 6. Realizacja i kontrola projektów finansowanych ze środków unijnych Bogdan Buczyński konwersatorium obecność 7. Prawo zamówień publicznych w aspekcie realizacji projektów Małgorzata Sobolewska konwersatorium obecność. Modelowanie i analiza procesów w projekcie dr Renata Gabryelczyk konwersatorium obecność 9. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych dr Piotr Modzelewski konwersatorium 6 obecność 10. Ocena efektywności projektów dr Katarzyna Kopczewska laboratorium obecność 11. Audyt i kontrola projektów Daria Bochnar konwersatorium obecność 12. Narzędzia informatyczne zarządzania projektami dr Tomasz Jeruzalski warsztaty obecność 13. Seminarium prof. dr hab. Urszula Sztanderska prof. dr hab. J.J. Michałek prof. dr hab. Krzysztof Opolski dr Katarzyna Kopczewska dr Piotr Modzelewski dr Renata Gabryelczyk dr Tomasz Jeruzalski seminarium razem: 6 4 obecność

9 Program studiów w podziale na moduły Liczba Moduł Nazwa modułu godzin w module I. II. III. IV. V. Przedprojektowe i projektowe analizy w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych Wykorzystanie technik, metod i metodyk skutecznej realizacji projektów Aspekty realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych Ocena opłacalności finansowej i efektywność działań w ramach projektu Realizacji projektów o charakterze strategicznym, krajowym i międzynarodowym l.p. Nazwa przedmiotu Czas trwania (godziny) 1. Projekty i ich interesariusze 2 2. Analiza strategiczna w instytucjach publicznych i prywatnych 3. Analizy rynkowe i marketingowe w projektach 4. Zarządzanie zmianą w organizacji 5. Zarządzanie projektami zgodnie z metodą łańcucha krytycznego Definiowanie struktury organizacyjnej i struktury produktów projektu 6 7. Komunikacja i negocjacje w projekcie 12. Definiowanie i inicjowanie projektu 6 9. Planowanie w projekcie, sterowanie i kontrola realizacji projektów Zarządzanie ryzykiem projektów Zarządzanie jakością w projekcie Narzędzia informatyczne zarządzania projektami 13. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych 14. Realizacja i kontrola projektów finansowanych ze środków unijnych 15. Prawo zamówień publicznych w aspekcie realizacji projektów 16. Modelowanie i analiza procesów w projekcie 17. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych 6 1. Ocena efektywności projektów 19. Audyt i kontrola projektów 20. Perspektywy współpracy międzynarodowej i instytucje międzynarodowe 21. Kierowanie projektami o znaczeniu strategicznym dla informatyzacji 34 w Polsce z uwzględnieniem charakteru międzynarodowego 22. Organizowanie innowacyjnych projektów o charakterze międzynarodowym 23. Projekty na Rynku Pracy 10 Seminarium Seminarium 4 Suma godzin: 10 Suma godzin: 10 9

10 XI.KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTÓW Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Analiza opłacalności finansowej i efektywności działań L.p. Nazwa przedmiotu, wykładowca, treści programowe Liczba godzin Moduł I. Przedprojektowe i projektowe analizy w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych Projekty i ich interesariusze - dr Tomasz Jeruzalski Celem zajęć jest charakterystyka aparatu pojęciowego zarządzania projektami. Przedstawiona zostanie specyfika projektu oraz obszary jego zarządzania. Następnie zostanie ukazana organizacja i cykl życia projektu z wyszczególnieniem procesów projektowych. W tym kontekście zostaną zaprezentowane podstawy metodyki PRINCE2 i PMI i analiza interesariuszy projektu. Analiza strategiczna w instytucjach publicznych i prywatnych - prof. dr hab. Krzysztof Opolski Tematyka zajęć: Rodowód, istota i proces zarządzania strategicznego Typy strategii Proces budowania strategii Zasady zarządzania strategicznego kotwice skutecznego zarządzania strategicznego Narzędzia analiza strategicznej i projektowania strategii Analiza otoczenia, w tym: klasyfikacja otoczenia, model 5 sił Portera Diagnoza strategiczna potencjału przedsiębiorstwa: analiza SWOT, analiza kluczowych czynników sukcesu Cykl życia organizacji, cykl życia produktu Typy strategii rozwoju i ograniczania wg Ansoffa i Portera Metody portfelowe: Boston Consulting Group, General Electric, Marakon Associates Podstawy Strategicznej Karty Wyników Analizy rynkowe i marketingowe w projektach - Jarosław Górski Celem zajęć jest przedstawienie różnych metod prowadzenia badań marketingowych i analiz rynku na użytek realizacji projektów (projektowania nowych przedsięwzięć rynkowych). Zajęcia mają przygotować studentów do projektowania i wykonywania badań marketingowych, w szczególności nauczyć projektowania badań i analiz na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. Informacja jako tworzywo zarządzania i marketingu Proces planowania marketingowego, ze szczególnym uwzględnieniem STP segmentacji, wyboru grup docelowych i pozycjonowania Jakościowe i ilościowe metody badawcze szczegółowa charakterystyka poszczególnych technik Zastosowanie technik badawczych jakie metody dla jakich celów Wybrane typy badań i analiz: badania potrzeb i oczekiwań, badania segmentacyjne, badania w procesie promocji Ćwiczenia w projektowaniu narzędzi badawczych pisanie briefu (zamówienia) na projekt badawczy Zarządzanie zmianą w organizacji - prof. dr hab. Krzysztof Opolski Zmiana jako podstawowy kontekst organizacyjny dla zarządzania projektem Rodzaje zmian w organizacji Postawy wobec zmian Źródła oporu wobec zmian w organizacji Od ignorancji do innowacji etapy ewolucji postaw ludzi względem zmian Proces wprowadzania zmian w organizacji zarządzanie zmianą jako zarządzanie projektem Strategie zarządzania zmianą Rola lidera w procesie wprowadzania zmiany strategicznej Strategie blokowania zmian Zarządzanie zmianą a zarządzanie konfliktem: typy konfliktów, taktyki zarządzania konfliktem, sposoby rozwiązywania konfliktów Moduł II. Wykorzystanie technik, metod i metodyk skutecznej realizacji projektów Zarządzanie projektami zgodnie z metodą łańcucha krytycznego - Tomasz Wrzesiewski Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z założeniami popularnej na świecie metody łańcucha krytycznego oraz jej implikacji w świecie zarządzania projektami. Warsztat prezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania realizacją projektu na czas. Prezentowana metoda łańcucha krytycznej jest rozwinięciem znanych od ponad 50 lat metod i dostosowaniem ich do sytuacji współczesnych projektów. W szczególności pozwala ona na minimalizację wpływu niepewności związanej z wykonaniem planu projektu. Prezentowane metody są w pełni zgodne z popularnymi standardami zarządzania projektem. Po ukończeniu warsztatu uczestnik potrafi zbudować model jednego projektu oraz zarządzać realizacją projektu. Uczestnik potrafi zapewnić skuteczność realizacji projektu poprzez uniknięcie konfliktu zasobów (w środowisku jednego projektu) oraz odpowiednie zarządzanie niepewnością wykonania planu. W ten sposób zagwarantowane zostaje uzyskanie planowanej daty zakończenia projektu

11 Metoda łańcucha krytycznego założenia I metodologia Podstawowe problemy zarządzania projektami w XXI wieku diagnoza I kroki zaradcze Uwarunkowania skutecznej implementacji metody łańcucha krytycznego w organizacji Modelowanie sieci projektu (harmonogramu) zgodnie z zasadą ALAP (as late as possible) oraz D50% (Duration 50%) Modelowanie sieci projektu (harmonogramu) biorąc pod uwagę dostępność zasobów ograniczających w projekcie Monitorowanie realizacji z wykorzystaniem narzędzia Fever Chart Zarządzanie portfelem projektów zgodnie z metodą łańcucha krytycznego wybrane zagadnienia Definiowanie i inicjowanie projektu - dr Tomasz Jeruzalski, dr inż.jan Gąsienica-Samek Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy metodycznej oraz przekazanie praktycznych uwag niezbędnych do skutecznego rozpoczęcia projektami zgodnie z zasadami metody PRINCE2. Zajęcia mają przygotować studentów do pracy w zespołach wykorzystujących metodykę PRINCE2 przygotowujących rozpoczęcie projektu. Składniki metodyki Organizacja projektu Fazy projektu Procesy w Zarządzaniu Projektami Przygotowanie i planowanie Uruchamianie projektu Dokument Inicjujący Projekt Planowanie w projekcie, sterowanie i kontrola realizacji projektów - dr inż. Jan Gąsienica-Samek, dr inż.roman Jelonek Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy metodycznej oraz przekazanie praktycznych uwag niezbędnych do skutecznego zarządzania projektami zgodnie z zasadami metody PRINCE2. Zajęcia mają przygotować studentów do pracy w zespołach wykorzystujących metodykę PRINCE2 realizujących projekty. Procesy w Zarządzaniu Projektami Kierowanie projektem Sterowanie etapami projektu Zarządzanie wytwarzaniem produktów Zamykanie projektu Procesy planowania Rola Kierownika projektu w osiągnięciu sukcesu Zarządzanie ryzykiem projektów - dr inż. Jan Gąsienica-Samek, dr inż. Roman Jelonek Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy metodycznej oraz przekazanie praktycznych uwag niezbędnych do skutecznego zarządzania ryzykiem projektu zgodnie z zasadami metody PRINCE2. Zajęcia mają przygotować studentów do pracy w zespołach wykorzystujących metodykę PRINCE2 do zarządzania ryzykiem projektowym. Składniki metodyki - Zarządzanie ryzykiem projektowym Identyfikacja ryzyk Ocena ryzyka Macierz ryzyka Planowanie akcji zapobiegawczych i awaryjnych Wyliczanie wartości funduszy awaryjnych Zarządzanie jakością w projekcie - dr inż. Jan Gąsienica-Samek, dr inż. Roman Jelonek Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy metodycznej oraz przekazanie praktycznych uwag niezbędnych do skutecznego zarządzania jakością projektu zgodnie z zasadami metody PRINCE2. Zajęcia mają przygotować studentów do pracy w zespołach wykorzystujących metodykę PRINCE2 do zarządzania jakością projektu. Składniki metodyki - Jakość w zarządzaniu projektami Techniki w Zarządzaniu Projektami Kontrola zmian Przeglądy jakości Zarządzanie dokumentacją projektową Teczka jakości Definiowanie struktury organizacyjnej i struktury produktów projektu - dr Tomasz Jeruzalski Celem zajęć jest przedstawienie wzorcowej struktury zarządzania projektem oraz zaprezentowane umiejętności stosowania zaawansowanych technik, planistycznych oraz organizacyjnych, które umożliwiają zdefiniowanie poprawnej struktury organizacyjnej projektu oraz struktury produktów projektu zgodnie z metodyką PRINCE2. Podczas zajęć uczestnicy będą rozwiązywać w grupach case study z zarządzania projektami. Charakterystyka uzasadnienia biznesowego dla projektu Omówienie struktury organizacyjnej projektu Case study: Organizacja zespołu zarządzania projektem Przedstawienie procesu zarządzanie wytwarzaniem produktów i techniki planowania opartego na produktach Case study: Przygotowanie opisu produktu dla produktu końcowego, diagramu struktury produktów i diagramu następstwa produktu

12 Komunikacja i negocjacje w projekcie - mgr Ewa Opolska Podstawowym założeniem merytorycznym zajęć jest fakt, że jakość kontaktów interpersonalnych wpływa na współpracę pomiędzy ludźmi, a tym samym na rezultat prac zespołów pracowników. Ważnym aspektem jest także wyposażenie uczestników szkolenia w narzędzia komunikowania się ze współpracownikami w sytuacji konfliktu. Elementy skutecznej komunikacji interpersonalnej Znaczenie odpowiedniego wyglądu i stroju kompetentnego Normy regulujące kontakty interpersonalne Dostosowanie sposobu prowadzenia rozmowy do typu zachowań i emocji rozmówcy praktyczny przewodnik po empatii i ingracjacji Skuteczna prezentacja argumentów co wzmacnia siłę przekonywania Metody finalizowania rozmowy zgodnie z założonym efektem Psychospołeczne bariery współpracy Wykorzystanie technik mediacyjnych w kontaktach ze współpracownikami Aspekty negocjacji w zarządzaniu projektami Narzędzia informatyczne zarządzania projektami - dr Tomasz Jeruzalski Celem zajęć jest zapoznanie z jednym z najpopularniejszych programów komputerowych wspomagających zarządzanie projektem - Microsoft Office Project. Uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego definiowania harmonogramów projektu z wykorzystaniem umiejętności planowania i kontrolowania realizacji poszczególnych zadań projektu. Podczas zajęć studenci poznają jak zarządzać zasobami oraz kosztami projektu Przygotowanie harmonogramu projektu Definiowanie zadań i zasobów projektu Definiowanie zależności pomiędzy zadaniami i ograniczeń Tworzenie wykresu Ganta Określenie kosztów projektu Przydzielanie zasobów do zadań projektowych Definiowanie czasu pracy i kalendarzy projektu Sprawdzanie i dostosowywanie projektu Statystyki projektu Raportowanie wykorzystania kosztów i zasobów projektu Moduł III. Aspekty realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych - dr Piotr Modzelewski Tematyka zajęć: Opracowanie projektu wg metodologii PCM, matryca logiczna projektu, wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania, partnerstwo i podwykonawstwo w logice projektu, podział kompetencji w projektach, wybór zasobów do realizacji projektu, struktura zarządzania projektem, zasady konstruowania budżetu, zasady tworzenia harmonogramu, kontraktowanie i rozliczanie projektu, monitorowanie i ewaluacja projektu, audyt projektu oraz zamknięcie projektu. Realizacja i kontrola projektów finansowanych ze środków unijnych - mgr Bogdan Buczyński Celem zajęć jest przedstawienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów wdrażania Funduszy Europejskich na bazie doświadczeń realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej Zajęcia mają przygotować studentów do poznania dokumentów programowych, na podstawie których realizowane są Programy Operacyjne. Przekazana zostanie wiedza o cyklu życia projektu od ogłoszenia konkursu do jego rozliczenia i funkcjonowania w okresie kontroli trwałości. Prezentację Programów Operacyjnych realizowanych w perspektywie finansowej Podstawy prawne oraz dokumenty programowe będące podstawą wdrażania i kontroli Programów Operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnych Programów Operacyjnych Cykl życia projektu - ogłaszanie konkursów, proces naboru wniosków aplikacyjnych, ocena formalna i merytoryczna, wdrażanie projektu, osiąganie wskaźników produktów i wskaźników realizacji Kontrola- instytucje kontrolne, rodzaje kontroli, kontrola trwałości projektu Korekty finansowe wymierzane za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych Praktyczne aspekty wypełniania wniosków aplikacyjnych oraz wdrażania projektów Prawo zamówień publicznych w aspekcie realizacji projektów - Małgorzata Sobolewska Celem zajęć jest przedstawienie systemu zamówień publicznych w kontekście zarządzania projektami finansowanymi ze środków pomocowych. Zajęcia mają przygotować studentów do definiowania obszarów ryzyka w projektach, opracowywania regulacji wewnętrznych gwarantujących prawidłowość wydatkowania środków, nauczyć umiejętności zasad zarządzania projektami a w szczególności ustalania wartości zamówień i dokumentowania czynności związanych z wydatkowaniem środków publicznych Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych Omówienie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem trybów udzielania zamówień Ustalanie wartości zamówienia w kontekście zarządzania projektami Opisu przedmiotu zamówienia Analizę nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków pomocowych Metodologię opracowywanie zasad zarządzania projektami Ćwiczenia z zakresu opracowywania wewnętrznych zasad zarządzania projektami 12 12

13 Moduł IV. Ocena opłacalności finansowej i efektywność działań w ramach projektu. Modelowanie i analiza procesów w projekcie - dr Renata Gabryelczyk Celem zajęć jest przekazanie Studentom umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie: identyfikacji procesów stanu obecnego przedsiębiorstw, stosowania wybranych metod definiowania i modelowania procesów, analiz czynników krytycznych dla przebiegu procesu, wdrażania usprawnień dla przebiegu procesu oraz wykorzystania do projektów narzędzi informatycznych w wyżej wymienionym zakresie. Podejście procesowe we współczesnym zarządzaniu ewolucja koncepcji od reinżynierii do zarządzania procesami Podstawowe zasady zarządzania w organizacji zorientowanej na procesy Projekt Business Process Orientation koncepcja ramowa Modelowanie i analizy procesów, kryteria wyboru i przykłady metod Modelowanie i analizy procesów zadania modelowania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Projektowanie koncepcji docelowej przebiegu procesów Architektury referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu Procesy w rozszerzonym przedsiębiorstwie tendencje rozwoju podejścia procesowego Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych - dr Piotr Modzelewski Tematyka zajęć: Wymogi dotyczące projektów inwestycyjnych, praktyczne wykorzystanie metodologii Cost Benefit Analysis (Analizy Kosztów i Korzyści) przy tworzeniu studiów wykonalności projektów inwestycyjnych w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej; analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analiza wielokryterialna, analiza wrażliwości i ryzyka, ustalenie całkowitych kosztów, przychody generowane przez projekt, wartość rezydualna inwestycji, korektor efektu inflacji, weryfikacja finansowej trwałości, wybór odpowiedniej stopy dyskontowej, określenie podstawowych wskaźników efektywności (finansowej wewnętrznej stopy zwrotu (FRR) z inwestycji (FRR/C) i z kapitału własnego (FRR/K), a także finansowej zaktualizowanej wartości netto (FNPV)), określenie wskaźnika współfinansowania, efekty fiskalne projektów inwestycyjnych, korekta o inne efekty zewnętrzne w zakresie analizy ekonomicznej. Ocena efektywności projektów - dr Katarzyna Kopczewska W ramach kursu przedstawione zostaną metody oceny projektów inwestycyjnych, powszechnie wykorzystywane w praktyce biznesowej. Poza metodami wyznaczania wskaźników i interpretacją wyniku, pokazane zostaną ich mocne i słabe strony, sposoby kontroli wyniku, a także powiązania pomiędzy tymi wskaźnikami. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na samodzielne prowadzenie oceny projektów inwestycyjnych oraz ocenę wrażliwości uzyskanych wyników. Zajęcia prowadzone w sali komputerowej przy wykorzystaniu programu MS Excel. Czemu służy ocena projektu inwestycyjnego? Cele i metody Miary w ocenie atrakcyjności projektu: Kwotowe: NPV Procentowe: IRR, MIRR, Profitability Index Czasowe: Okres zwrotu, Duration Czym jest stopa dyskontowa? Zbieżność kryteriów, zbieżność wyników czy wskaźniki dają jednoznaczne wskazówki do podjęcia decyzji? Praktyczne metody oceny projektów z wykorzystaniem MS Excel wykorzystanie funkcji wbudowanych Analiza wrażliwości wykorzystywanych miar odporność na zmiany danych wejściowych oraz metod obliczeniowych Audyt i kontrola projektów - Daria Bochnar Definicja i cel audytu zewnętrznego projektu ocena systemu kontroli wewnętrznych u projektodawcy Minimalne wymogi i zasady realizacji audytu zewnętrznego projektów Zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego jak przygotować dobry opis przedmiotu zamówienia Metodyka, zakres współpracy i wymagania audytora zewnętrznego wobec projektodawcy Cele i zakres audytu projektów w terenie Zasady realizacji wizytacji terenowych Kontrola dokumentacji i kontrola finansowa- czynności do wykonania; Sprawozdawczość z audytu projektu Rola komórek audytu wewnętrznego oraz audytora wewnętrznego w organizacji Międzynarodowe standardy pracy audytora 6 13

14 Moduł V. Realizacji projektów o charakterze strategicznym, krajowym i międzynarodowym. Perspektywy współpracy międzynarodowej i instytucje międzynarodowe - prof. dr hab. J.J. Michałek Celem zajęć jest ukazanie znaczenia głównych instytucji unijnych w procesie podejmowania decyzji, a zwłaszcza w procedurze budżetowej. Zostanie ukazana zależność pomiędzy interesami wspólnotowymi a narodowymi krajów członkowskich. Następnie zostaną wyjaśnione zasady polityki budżetowej oraz struktura dochodów i wydatków budżetowych UE. W tym kontekście zostanie wyjaśniona debata pomiędzy płatnikami i beneficjentami netto. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę struktury i ewolucji wydatków przeznaczonych na polityki strukturalne, z których finansowana jest większość projektów unijnych. Prezentacja głównych instytucji UE: Rada, Komisja i Parlament: zależność pomiędzy interesami narodowymi a wspólnotowymi Wyjaśnienie systemu podejmowania decyzji w UE i roli instytucji unijnych w procedurze budżetowej Budżet unijny: wyjaśnienie zasad polityki budżetowej UE i głównych źródeł dochodów: granice wydatków budżetowych w świetle perspektywy budżetowej Wydatki z budżetu unijnego: ewolucja struktury wydatków: znaczenie polityk strukturalnych, wspólnej polityki rolnej oraz wydatków na stymulowanie innowacji Kierowanie projektami o znaczeniu strategicznym dla informatyzacji w Polsce z uwzględnieniem charaktery międzynarodowego - dr Zbigniew Olejniczak Celem zajęć jest zaprezentowanie aspektów teoretycznych i doświadczeń praktycznych związanych z realizacją projektów o znaczeniu strategicznym dla państwa, jak również projektów o charakterze międzynarodowym. Zajęcia maja przygotować słuchaczy do przygotowywania nowych przedsięwzięć, m.in. finansowanych z udziałem środków europejskich. W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane nie tylko rekomendacje z wybranych metodyk dla projektów informatycznych, ale także rekomendacje i doświadczenia dla projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach wybranych programów operacyjnych. W zajęciach zostaną uwzględnione niektóre aspekty projektów o charakterze międzynarodowym. Realizacja projektów, ogólne rekomendacje metodologiczne, systematyka pojęć, Realizacja projektów IT, rekomendacje na podstawie wybranych metodyk, Studium wykonalności projektu, zakres, analiza wybranego studium wykonalności projektu o znaczeniu strategicznym, Zarządzanie realizacją projektu: dokumenty, monitoring realizacji, analizy i dane syntetyczne, Organizacja i obszar wsparcia projektu, Projekty o charakterze innowacyjnym; pojęcia, przygotowane projektu innowacyjnego, etapy realizacji, Analiza wybranych projektów o znaczeniu strategicznym, Przegląd zagadnień ogólnych związanych z realizacja projektów. Organizowanie innowacyjnych projektów o charakterze międzynarodowym - dr Igor Mitroczuk Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z metodyką prac przygotowania aplikacji oraz zarządzania projektami międzynarodowymi, w tym finansowanymi z funduszy strukturalnych UE. W czasie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: Przygotowanie aplikacji projektowej, w tym dobór partnerów konsorcjum Symulacja warsztatowa w grupach projektu międzynarodowego finansowanego ze środków strukturalnych UE Zarządzaniem projektem międzynarodowym Różnice kulturowe a dynamika projektu Zarządzanie czasem i koordynacja osiągania celów projektu zgodnie z harmonogramem projektu Projekty krajowe a projekty międzynarodowe. 23. Projekty na Rynku Pracy - prof. dr hab. Urszula Sztanderska Celem zajęć jest przedstawienie aspektów realizacji projektów na rynku pracy. W czasie zajęć zostaną przeprowadzone warsztaty podczas których uczestnicy będą rozwiązywali case study. Uzyskane rozwiązania będą dyskutowane i analizowane. Seminarium 4 10 RAZEM 10 14

15 XII.PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ Pierwsza edycja studiów zostanie uruchomiona w październiku 2011 r. i zajęcia potrwają do czerwca XIII. IMIENNY WYKAZ PRACOWNIKÓW (WRAZ Z PODANIEM AFILIACJI) WYBRANYCH DO REALIZACJI PROGRAMU. 1. Imię i nazwisko: prof. dr hab. Jan J. Michałek Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sylwetka zawodowa: Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Makroekonomii i Teorii handlu Zagranicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; absolwent studiów europejskich w College of Europe (Brugia); zastępcą stałego przedstawiciela RP przy Światowej Organizacji handlu (WTO: ); wieloletni ekspert Komitetu Integracji Europejskiej ( ). Współautor dwóch książek o integracji Polski z Unią Europejską i kilkunastu artykułów z tej dziedziny. Kierownik 4 projektów, finansowanych przez Komisję Europejską, analizujących różne aspekty polityki handlowej Unii Europejskiej. 2. Imię i nazwisko: prof. dr hab. Krzysztof Opolski Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sylwetka zawodowa: Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie budowania strategii, w tym strategii marketingowych i strategii jakości. Członek Rady Nadzorczej banku Citi Handlowy, międzynarodowej grupy eksperckiej CHER (Consortium for Higher Education) oraz Komitetu Doradczego New Connect przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących audytu strategicznego, bankowości, budowania biznes planów, zarządzania jakością. 3. Imię i nazwisko: dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sylwetka zawodowa: Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i profesor tej uczelni. Współpracownik wielu krajowych i międzynarodowych instytucji, w tym: IBnGR, IPiSS, CASE, UNDP, ILO etc. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji (książek i artykułów) oraz ponad 50 opracowań niepublikowanych (referatów, ekspertyz, raportów z badań) poświęconych głównie zagadnieniom z zakresu ekonomii pracy (w szczególności dotyczących bezrobocia strukturalnego, regionalnego zróżnicowaniach rynku pracy, funkcjonowania instytucji rynku pracy, sytuacji kobiet na rynku pracy oraz makroekonomicznych konsekwencji i uwarunkowań funkcjonowania rynku pracy) oraz ekonomii edukacji (szczególnie determinantom kształcenia wyższego, związków edukacji i rynku pracy etc). W pracy dydaktycznej, jej zainteresowania dotyczą w szczególności makroekonomii i ekonomii rynku pracy. 4. Imię i nazwisko: dr Renata Gabryelczyk Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sylwetka zawodowa: Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz studiów w Instytucie Informatyki Gospodarczej na Uniwersytecie Saarlandu w Saarbrücken (Niemcy). Pracę doktorską na temat modelowania i organizacji procesów biznesu obroniła w 1999 roku w swojej macierzystej uczelni (WNE UW), gdzie jest zatrudniona w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych na stanowisku adiunkta. Liczne staże badawcze i szkolenia z zakresu organizacji, modelowania i analiz procesów odbywała głównie w niemieckich ośrodkach: Instytucie Informatyki Gospodarczej i Centrum Transferu Technologii w Saarbrücken. Doświadczenie w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu zdobywała również podczas wyjazdów do ośrodków badawczych w Heidelbergu, w Konstancji, w Wiedniu. Brała udział w projektach badawczych na temat architektury zintegrowanych systemów informacyjnych organizacji gospodarczych oraz polityki i strategii współdziałania biznesu z technologiami informacyjnymi. Projekty praktyczne realizowała w zespole konsultantów prawnych i ekonomicznych Uni-Expert Sp. z o.o. Doświadczenie dydaktyczne w obszarze modelowania i zarządzania procesami, projektowania systemów informacyjnych organizacji, współczesnych koncepcji zarządzania zdobywa prowadząc wykłady i warsztaty praktyczne dla studentów dziennych i podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW oraz w innych szkołach wyższych. Jest autorką licznych publikacji dotyczących podejścia procesowego w organizacjach gospodarczych, w tym dwóch książek. 5. Imię i nazwisko: dr Tomasz Jeruzalski Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sylwetka zawodowa: Adiunkt w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych WNE UW. Zajmuje się realizacją projektów systemów informatycznych w administracji publicznej w praktyce od 2003 roku. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami IT, w szczególności finansowanymi z funduszy unijnych. Doradca przy tworzeniu systemu przyznawania dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Ekspert w Ministerstwie Gospodarki w Komisji Konkursowej do spraw oceny merytorycznej projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

16 6. Imię i nazwisko: dr Katarzyna Kopczewska Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sylwetka zawodowa: Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; autorka czterech książek w dziedzinie metod ilościowych oraz sektora publicznego oraz wielu artykułów naukowych. Prowadziła wykłady gościnne na uniwersytetach w Bolonii, Padwie, Cartagenie, Murci, odbyła stypendium w Leuven, wykładowca w programie MBA Uczelni Łazarskiego, na kursie przygotowującym do CFA, trener SENSE dla MSZ, prowadziła szkolenia z metod ilościowych w MS Excel i R dla MRR, kadry Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Totalizatora Sportowego i in.. Ekspert w wielu grantach badawczych, kierownik projektów w CASE dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dla Głównego Urzędu Statystycznego, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego etc., laureatka (I miejsce) XV konkursu banku DnB Nord na najlepszą pracę doktorską, członek polskiej sekcji ERSA (European Regional Science Association). 7. Imię i nazwisko: dr Piotr Modzelewski Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sylwetka zawodowa: Adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca m.in. przedmiotów: rachunkowość, controlling strategiczny i operacyjny, rachunkowość strategiczna. Ekspert w zakresie doradztwa strategicznego w instytucjach prywatnych i publicznych, administracji publicznej, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i zarządzania jakością w usługach publicznych. Konsultant i doradca licznych instytucji publicznych i prywatnych w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania projektami.. Imię i nazwisko: mgr Jarosław Górski Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sylwetka zawodowa: Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; absolwent studiów ekonomicznych oraz menedżerskich na UW. Członek zarządu Fundacji Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, doradca prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, ekspert gospodarczy Instytutu Sobieskiego, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Specjalizuje się w marketingu terytorialnym: prowadzi badania naukowe w tym obszarze (przygotowuje rozprawę doktorską na temat znaczenia marketingu narodowego dla gospodarczej konkurencyjności kraju); wykłada przedmioty związane z ekonomią i marketingiem. Inicjator i wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych nt. marketingu terytorialnego (WNE UW) oraz Konkursu Teraz Polska Promocja na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski. Trener i konsultant, doradza i szkoli pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tematyce marketingu miejsc. Autor publikacji naukowych, ekspertyz, wystąpień na konferencjach i komentarzy eksperckich dla mediów, członek gremiów konkursowych i komisji oceny projektów (m.in. Ministerstwo Gospodarki, Klub Twórców Reklamy, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego) w obszarze marketingu terytorialnego. 9. Imię i nazwisko: dr inż. Jan Gąsienica-Samek Afiliacja: niezależny ekspert Sylwetka zawodowa: Absolwent AGH Wydziału Metalurgicznego (197); doktor nauk technicznych WAT (193). Ponad 17 lat pracy, jako nauczyciel akademicki. Od 1995 pracownik brytyjskiej firmy ICL, wprowadzającej metodykę PRINCE2 w polskiej administracji. Posiada międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Practitioner (Certyfikat APMG). Trener i konsultant w zakresie IT, biznesu i projektów. Wykładał na studiach podyplomowych na PW (2002 r.). Doświadczony kierownik projektów i kierownik jakości w projektach realizowanych przez S&T (dawniej ICL). 10. Imię i nazwisko: dr inż. Roman Jelonek Afiliacja: niezależny ekspert Sylwetka zawodowa: Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1972) oraz studium doktoranckiego Instytutu Technologii Elektronowej (ITE) CEMI w Warszawie; doktor nauk technicznych (197). Od 1976 asystent, adiunkt, kierownik Zakładu w ITE, gdzie zajmował się komputerowymi metodami analiz i projektowania układów elektronicznych. W latach przez 4 lata pracował jako Assistant Professor i Associated Professor na Wydziale Komputerowym Uniwersytetu Al-Fateh w Libii. Od 1995 pracownik brytyjskiej firmy ICL, wprowadzającej metodykę PRINCE2 w polskiej administracji. Posiada międzynarodowe certyfikaty PRINCE2 Practitioner (od 1999), Managing Successful Programmes (MSP) Practitioner (od 2007) i TOGAF (od 2009). Trener i konsultant w zakresie IT, biznesu i projektów, a także architekt, projektant i analityk systemów IT. Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych i referatów konferencyjnych z zakresu komputerowych metod analiz i projektowania. Wykładał na studiach podyplomowych na PW (2002 r.). Doświadczony kierownik projektów i kierownik jakości w projektach realizowanych przez S&T (dawniej ICL i Fujitsu Services), Commercial Union i PZU. 11. Imię i nazwisko: dr Igor J. Mitroczuk Afiliacja: Ministerstwo Gospodarki Sylwetka zawodowa: Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tamże Obroniona praca doktorska Wydatki państwa a wzrost gospodarczy w Polsce i Czechach - analiza porównawcza. Absolwent Copenhagen Business School, Dania - Międzynarodowy program z zarządzania i marketingu w handlu międzynarodowym w 1991 roku. Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki w latach , następnie Radca Ministra i Naczelnik Wydziału Promocji Gospodarczej w Departamencie Instrumentów Wsparcia, następnie Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Gospodarki, odpowiedzialny za rozwój polityki klastrowej. Koordynator wielu projektów międzynarodowych. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Ekonomii/wykładowca MA Bradford University Koźminski Programme 16

17 12. Imię i nazwisko: dr Zbigniew Olejniczak Afiliacja: CPI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwetka zawodowa: Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych MSWiA od lipca W latach zatrudniony w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie m.in. jako Koordynator Pionu Realizacji Projektów. W latach członek i Przewodniczący Rady Informatyzacji. W latach uczestniczył w pracach prowadzonych w projekcie ALSO, w szczególności w zakresie przygotowania wdrożeń SI PULS, a także w przygotowaniu i wdrożeniu jednolitej struktury organizacyjnej w urzędach pracy, w związku z SI PULS. Od sierpnia 2002 do października 2006 dyrektor Departamentu Informatyki MPiPS. Wykładowca Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie. W ramach działalności dydaktycznej w WSzMiZ prowadzi zajęcia z przedmiotów: nauka organizacji i zarządzania, techniki organizatorskie i decyzyjne, analizy menedżerskie i symulacje komputerowe, zarządzanie kadrami, zarządzanie informacją. Przez kilkanaście lat związany z problematyką eksploatacji i budowy systemów informatycznych w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Od roku 2002 uczestniczył w realizacji Systemu Informacyjnego SYRIUSZ, którego wdrożenie zostało zakończone w grudniu Jest jednym z autorów koncepcji homologacji systemów informatycznych (opisanej w kilku oddzielnych publikacjach). Autor kilkudziesięciu publikacji o charakterze naukowym i publicystycznym. Laureat nagrody Marka Cara w roku Imię i nazwisko: mgr Daria Bochnar Afiliacja: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sylwetka zawodowa: Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Agencji Rządowej, audytor wewnętrzny (certyfikat Ministerstwa Finansów), posiada międzynarodowe uprawnienia audytorskie: CGAP i CIA, odbyła studia podyplomowe w zakresie kontroli wewnętrznej, posiada doświadczenie trenerskie w zakresie audytu wewnętrznego, ukończone kursy dla audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2005 (BS :2002), Konsultant Funduszy Europejskich. Specjalista w zakresie wymagań i audytu organizacji (publicznych i prywatnych) zajmujących się zarządzaniem i wydatkowaniem środków UEfundusze strukturalne, ze szczególnym uwzględnieniem procesu przygotowania pisemnych ksiąg procedur oraz organizacji środowiska kontroli wewnętrznej. Prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminu krajowego dla audytorów wewnętrznych od roku 2002, kursy przygotowawcze do egzaminu CGAP; kursy w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jsfp, zajęcia na studiach podyplomowych o specjalizacji audyt wewnętrzny, audyt środków unijnych, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jsfp, szkolenia dla pracowników administracji z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jsfp, z tematyki audytu wewnętrznego w administracji publicznej i w zakresie metodyki realizacji kontroli wg standardów INTOSA. 14. Imię i nazwisko: mgr Bogdan Buczyński Afiliacja: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Sylwetka zawodowa: absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji Podyplomowe Studium Administracji Kierunek- Kontrola Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej, Kierownik Wydziału Kontroli Projektów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w latach Starszy Radca w Departamentu Kontroli Celnej Głównego Urzędu Ceł. 15. Imię i nazwisko: mgr Ewa Opolska Afiliacja: Szkoła Głowna Handlowa Sylwetka zawodowa: Doświadczony wykładowca i menedżer instytucji szkoleniowych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie i program Master of Business Administration dla pracowników naukowych na Universite du Quebec w Montrealu (UQUAM). Była stażystką w Science Po w Paryżu i Tack Training International w Londynie. Od 1992 roku prowadzi prace doradcze oraz szkolenia dla instytucji i firm. Jej specjalizacja to zintegrowana komunikacja marketingowa (od strategii public relations do tworzenia konkretnych rozwiązań komunikacyjnych). Stale współpracuje z Ernst&Young Academy of Business, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz agencjami public relations. Tworzy nowatorskie programy warsztatów, ze skutecznym oprzyrządowaniem dydaktycznym. 16. Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Sobolewska Afiliacja: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Sylwetka zawodowa: Wykształcenie wyższe w zakresie administracji i zarządzania, wykształcenie uzupełniające podyplomowe w dziedzinie zamówień publicznych, 16 letnie doświadczenie i praktyka w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych, trener, (uprawnienia trenera UZP nabyte w 1997r.), członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia konsultantów zamówień publicznych. Kwalifikacje uzyskane w Instytutucie Kształcenia Konsultantów Europejskich: Konsultant Audytu Projektów Europejskich, Konsultant Studiów Wykonalności. Ukończone kursy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej zakończone egzaminami z zakresu: Unia Europejska i proces integracji europejskiej, Proces decyzyjny UE a zadania administracji centralnej,- Uczestnictwo w wybranych dziedzinach polityki UE z uwzględnieniem aspektów regionalnych. ECOTEC Research & Consulting Ltd. autorka ekspertyzy nt. analiza rozwiązań przyjętych w polskich przepisach dotyczących zamówień publicznych w kontekście programu PHARE i ZPORR, 2005r. Instytutem Prawa Zamówień - współautor opracowania Przewodnik po wzorcowych dokumentacjach przetargowych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz wzorach umów. 17

18 17. Imię i nazwisko: mgr Tomasz Wrzesiewski Afiliacja: Wydział Zarządzania UW Sylwetka zawodowa: Doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Kanadyjskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie. Wykładowca Ernst & Young Academy of Business. Trener i konsultant Mandarine Project Partners. Specjalista w zakresie restrukturyzacji, zarządzania strategicznego i zarządzania sprzedażą. Praktyk w zakresie wdrażania biznesowych rozwiązań strategicznych i sprzedażowych. Specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego. Ekspert w obszarze kompleksowego zarządzania projektami z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metodyk działania w tym zakresie. Doradca Dyrektora Generalnego Ministerstwa Srodowiska. W latach stały doradca ds. zarządzania Podkomisji Stałej ds. Energetyki Komisji Gospodarki Sejmu RP VI Kadencji XIV. Przewidywana liczba słuchaczy lub limit przyjęć; Przewidywany jest udział w studiach 40 osób z przedsiębiorstw i instytucji publicznych z różnych regionów Polski. XV. KOSZTORYS STUDIÓW Szczegółowy kosztorys stanowi załącznik do wniosku o uruchomienie studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Analiza opłacalności finansowej i efektywności działań. 1

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo