Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology EKOLOGIA KRAJOBRAZU PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology EKOLOGIA KRAJOBRAZU PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE"

Transkrypt

1 Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Polish Association for Landscape Ecology Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology Tom XXIII Volume XXIII EKOLOGIA KRAJOBRAZU PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE THE LANDSCAPE ECOLOGY RESEARCH AND USAGE ASPECTS Redakcja tomu/volume edited by: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University, Cracow

2 Wydawca/ Published by: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Rada Programowa Czasopisma/Programme Council of the Journal: Przewodniczący/President: Andrzej Richling Sekretarz/Secretary: Agata Cieszewska Członkowie/Members: Tadeusz Chmielewski, Marian Drużkowski, Krystyna German, Andrzej T. Jankowski, Mariusz Kistowski, Ryszard Klimko, Leon Kozacki, Maciej Pietrzak, Zbigniew Podgórski, Jerzy Solon, Adolf Szponar, Krzysztof Wojciechowski, Wiesław Ziaja. Strona internetowa PAEK/ Website of PALE: Redaktor Naczelny Czasopisma/ Chief Editor of the Journal: Andrzej Richling Adres Redakcji Czasopisma: Editorial Office of the Journal: Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa, Polska Tel.: , Fax: Redakcja tomu/technical editing of volume: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski Recenzenci naukowi tomu /Scientific reviewers of volume: Mariusz Kistowski, Maciej Pietrzak, Wiesław Ziaja Tłumaczenie/ Translation: autorzy/by authors Skład I łamanie/volume prepared for printing: Małgorzata Ciemborowicz Zdjęcie na okładkę/photo on cover: Jarosław Balon Projekt logo PAEK/ PALE logo projekt: Andrzej Dąbrowski Publikacja dofinansowana przez/ Volume publication sponsored by: Uniwersytet Jagielloński 2009 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu ISSN ISBN Druk i oprawa: Drukarnia Eikon Plus, ul. Wybickiego 46, Kraków, tel , Kraków 2009

3 Spis treści Table of contents W poszukiwaniu syntez badawczych i utylitarnych Andrzej Richling Perspektywy rozwoju ekologii krajobrazu Development prospects of landscape ecology... 7 Maciej Pietrzak Aktualne i nieaktualne problemy ekologii krajobrazu Current and out-of-date problems of landscape ecology Jerzy Solon O potrzebie standaryzacji badań ekologiczno-krajobrazowych dla celów praktycznych On the need of standardizationof landscape-ecological approaches for practical purposes.. 19 Krzysztof Badora O potrzebie i możliwościach przebudowy Krajowego Systemu Ochrony Krajobrazu About need and possibilities of reconstruction of the National Landscape Conservation System Mariusz Kistowski Zastosowanie koncepcji ekologii krajobrazu w planowaniu przestrzennym na szczeblu regionalnym The application of landscape ecology conception a regional level of spatial planning Sylwia Kulczyk Ekologia krajobraz turystyka: w poszukiwaniu wspólnego mianownika Ecology landscape tourism: in search of a common denominator Marek Degórski Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego Landscape as the reflection of natural and antropogenic processes in the megasystem of the geographical environment Jarosław Balon Porządki przestrzenne syntetyczna wizja krajobrazu Spatial orders a synthetic vision of landscape Miłosz Jodłowski Geoekologia wysokogórska w Polsce ograniczenia i perspektywy rozwoju High-mountain geoecology in Poland limits and perspectives of development... 71

4 Agata Ćwik Czy biolodzy potrzebują geografii? Perspektywa akademicka Do biologists need geography? The academic view W poszukiwaniu optymalnych metod Krystyna German Metody geoekologiczne w badaniach funkcjonowania środowiska przyrodniczego Geoecological methods in the research on the natural environment s functioning Wojciech Lewandowski W poszukiwaniu uniwersalnej typologii jednostek przyrodniczych In search of the universal typology of nature units Jarosław Czochański System monitoringu regionalnego jako narzędzie badań krajobrazowych i zarządzania przestrzenią Regional monitoring system as a tool of landscape research and spatial management Sylwia Horska-Schwarz Wskaźniki ekologiczne w badaniach jakości krajobrazu Ecological indicators in the studies of landscape quality Wojciech Maciejowski Regionalizacja fizycznogeograficzna przeszłość czy przyszłość geografii fizycznej? Physical-geographical regionalization past or future of physical geography? Zbigniew Borkowski Czym jest zgodność krajobrazu i jak ją szacować? What is conformity of landscape and how to estimate it? Jan Niedźwiecki Badanie mozaikowości krajobrazu wysokogórskiego Tatr z wykorzystaniem transektów geoekologicznych The research of patchiness of high-mountain landscape of Tatra Mountains with the application of the geoecological cross-sections Tomasz Tłuszcz Metodologiczne problemy wykorzystania metody kartowania fizycznogeograficznego na obszarach wyżynnych Methodological problems of using the landscape mapping method in upland areas

5 W poszukiwaniu rozwiązań szczegółowych Anna Orczewska Wykorzystanie historycznych źródeł kartograficznych we współczesnych badaniach z zakresu ekologii lasu The application of historic cartographic sources in current studies on woodland ecology Anatolij Melnyk Badania przyrodniczych zasobów turystycznych perspektywiczny kierunek badań ekologii krajobrazu(na przykładzie Czarnohory) Studying of natural tourism resources perspective field of research for landscape ecology (based on the Czarnohora Mts.) Rafał Kot Próba ujednolicenia rangi jednostek rzeźby terenu dla delimitacji geokompleksów wybranych krajobrazów nizinnych The attempt at unification of a rank of relief units for delimitation of geocomplexes in given lowland landscapes Paulina Łukaszewska (Drelich), Czesław Wysocki Waloryzacja fitocenoz dla potrzeb planowania przestrzennego The evaluation of plant communities units for the needs of spatial planning Adolf Szponar, Pavlo Shuber, Ewa Bilińska Metale ciężkie w glebach i szpilkach świerka w ekotopie regla górnego Czarnohory (Karpaty Wschodnie) Heavy metals in soils and in the needles of spruce in ecotope of the subalpine forests in Czarnohora (Eastern Carpathians) Karol Augustowski Charakterystyka korytarzy i ich rola w środowisku geograficznym okolic Gładyszowa w Beskidzie Niskim Characteristics of corridors and their role in geographic environment of Gladyszow region in the Beskid Niski Mts

6

Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology

Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Bardziej szczegółowo

2. Nadzór merytoryczny, programowy i techniczny nad czasopismem sprawuje Rada Programowa oraz Redaktor Naczelny Serii.

2. Nadzór merytoryczny, programowy i techniczny nad czasopismem sprawuje Rada Programowa oraz Redaktor Naczelny Serii. INSTRUKCJA DLA WYDAWCY SERII PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 1. Czasopismo Problemy Ekologii Krajobrazu jest publikacją seryjną, której współwydawcą jest Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Tomy Serii mogą

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie z badań nad krajobrazem kulturowym

Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie z badań nad krajobrazem kulturowym Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO DISSERTATIONS OF CULTURAL LANDSCAPE

Bardziej szczegółowo

Problemy Ekologii Krajobrazu. The Problems of Landscape Ecology. Klasyfikacje i oceny krajobrazów Polski drugiej dekady XXI wieku

Problemy Ekologii Krajobrazu. The Problems of Landscape Ecology. Klasyfikacje i oceny krajobrazów Polski drugiej dekady XXI wieku Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Polish Association for Landscape Ecology Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology Tom XL Volume XL Klasyfikacje i oceny krajobrazów Polski drugiej

Bardziej szczegółowo

STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOWANIU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO PRZEGLĄD POLSKICH DOŚWIADCZEŃ U PROGU INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOWANIU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO PRZEGLĄD POLSKICH DOŚWIADCZEŃ U PROGU INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska University of Gdańsk, Department of Physical Geography & Environmental Management Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Polish

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK PRACE GEOGRAFICZNE NR 253

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK PRACE GEOGRAFICZNE NR 253 1 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK PRACE GEOGRAFICZNE NR 253 2 GEOGRAPHICAL STUDIES No. 253 CULTURAL LANDSCAPES OF POLAND AND THEIR

Bardziej szczegółowo

Redaktor Naczelny Czasopisma / Chief Editor of the Journal: Andrzej Richling

Redaktor Naczelny Czasopisma / Chief Editor of the Journal: Andrzej Richling Wydawca / Published by: Wydzia³ Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Bogucki Wydawnictwo Naukowe Rada Programowa Czasopisma

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna przygotowania do druku

Instrukcja techniczna przygotowania do druku Instrukcja techniczna przygotowania do druku dla Serii Problemy Ekologii Krajobrazu Każdy tom Serii Problemy Ekologii Krajobrazu musi być przygotowany do druku zgodnie z poniższymi zasadami oraz musi otrzymać

Bardziej szczegółowo

Związki geografii z innymi naukami

Związki geografii z innymi naukami Podstawowe idee i koncepcje w geografii - Tom 7 Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Katedra Geografii Społecznej i Regionalnej Uniwersytetu Łódzkiego Związki

Bardziej szczegółowo

O potrzebie i możliwościach przebudowy Krajowego Systemu Ochrony Krajobrazu

O potrzebie i możliwościach przebudowy Krajowego Systemu Ochrony Krajobrazu Badora K., 2009, O potrzebie i możliwościach przebudowy Krajowego Systemu Ochrony Krajobrazu. Problemy ekologii krajobrazu, T. XXIII, 29 35. Badora K., 2009, About need and possibilities of reconstruction

Bardziej szczegółowo

Czy biolodzy potrzebują geografii? Perspektywa akademicka

Czy biolodzy potrzebują geografii? Perspektywa akademicka Ćwik A., 2009, Czy biolodzy potrzebują geografii? Perspektywa akademicka. Problemy ekologii krajobrazu, T. XXIII, 77 83. Ćwik A., 2009, Do biologists need geography? The academic view. The Problems of

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Redaktor Naczelny Czasopisma / Chief Editor of the Journal: Andrzej Richling

Redaktor Naczelny Czasopisma / Chief Editor of the Journal: Andrzej Richling Wydawca / Published by: Wydzia³ Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Bogucki Wydawnictwo Naukowe Rada Programowa Czasopisma

Bardziej szczegółowo

Ekologia krajobraz turystyka: w poszukiwaniu wspólnego mianownika

Ekologia krajobraz turystyka: w poszukiwaniu wspólnego mianownika Kulczyk S., 2009, Ekologia krajobraz turystyka: w poszukiwaniu wspólnego mianownika. Problemy ekologii krajobrazu, T. XXIII, 47 51. Kulczyk S., 2009, Ecology landscape tourism: in search of a common denominator.

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie i ochrona krajobrazu

Kształtowanie i ochrona krajobrazu Kształtowanie i ochrona krajobrazu Proseminarium licencjackie Zakład Geoekologii Instytutu Geografii Fizycznej dr Ewa Malinowska GEOEKOLOGIA naukowa synteza informacji o środowisku BADANIA CZYSTE służą

Bardziej szczegółowo

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Biuletyn PAEK

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Biuletyn PAEK I VI 2008 Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Biuletyn PAEK www.paek.ukw.edu.pl Zapraszamy współpracy! do W tym miejscu apelujemy o nadsył anie materiałów do Biuletynu: sprawozdań ze spotkań naukowych

Bardziej szczegółowo

Fenomen miejsca w poszukiwaniu tożsamości krajobrazu

Fenomen miejsca w poszukiwaniu tożsamości krajobrazu Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO DISSERTATIONS OF CULTURAL LANDSCAPE

Bardziej szczegółowo

Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego

Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 16 Dissertations Commission of

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce

Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Lewowickiego Jerzego Nikitorowicza Aliny Szczurek-Boruty Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology. aspekty badań

Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology. aspekty badań Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Polish Association for Landscape Ecology Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology Tom XLI Volume XLI Teoretyczne i praktyczne aspekty badań ekologiczno-krajobrazowych

Bardziej szczegółowo

Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology. Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku

Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology. Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Polish Association for Landscape Ecology Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology Tom XXXIX Volume XXXIX Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych

Bardziej szczegółowo

KONGRES GEOGRAFII POLSKIEJ

KONGRES GEOGRAFII POLSKIEJ Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Polskie Towarzystwo Geograficzne Komitet Nauk Geograficznych PAN Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych zapraszają na KONGRES GEOGRAFII POLSKIEJ z

Bardziej szczegółowo

Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo Kraków, kwietnia 2009 r.

Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo Kraków, kwietnia 2009 r. Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo Kraków, 17-18 kwietnia 2009 r. Komunikat nr 3 Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w konferencji:

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWA REDAKCJA NAUKOWA

RADA NAUKOWA REDAKCJA NAUKOWA Estetyka i Krytyka RADA NAUKOWA WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI (PRZEWODNICZĄCY), GRZEGORZ DZIAMSKI, BOHDAN DZIEMIDOK, TADEUSZ GADACZ, MARIA GOŁASZEWSKA, TERESA KOSTYRKO, ELŻBIETA PACZKOWSKA-ŁAGOWSKA, ZOFIA ROSIŃSKA,

Bardziej szczegółowo

O dwóch szkołach wyróżniania i klasyfikacji geokompleksów

O dwóch szkołach wyróżniania i klasyfikacji geokompleksów O dwóch szkołach wyróżniania i klasyfikacji geokompleksów Jarosław Balon Wprowadzenie Podstawowym sposobem badania organizacji środowiska przyrodniczego jest określanie jego struktury poziomej, rozumianej

Bardziej szczegółowo

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Biuletyn PAEK

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Biuletyn PAEK I VI 2007 Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Biuletyn PAEK www.paek.pwsz.edu.pl Zapraszamy współpracy! do W tym miejscu apelujemy o nadsył anie materiałów do Biuletynu: sprawozdań ze s p o t k a ń naukowych

Bardziej szczegółowo

Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology

Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Polish Association for Landscape Ecology Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology Tom XXXIII Volume XXXIII Zarządzanie systemami krajobrazowymi

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. W. SZAFERA TOM

PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. W. SZAFERA TOM P R Ą D N I K PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. W. SZAFERA TOM 22 2012 OJCÓW NATIONAL PARK THE PROFESSOR WŁADYSŁAW SZAFER MUSEUM PRąDNIK STUDIES AND REPORTS OF THE PROF. WŁADYSŁAW SZAFER MUSEUM Volume 22 OJCÓW

Bardziej szczegółowo

Obiekty religijne w krajobrazie

Obiekty religijne w krajobrazie Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 Dissertations of Cultural Landscape

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

Geoekologia i kształtowanie krajobrazu. Studia magisterskie w Zakładzie Geoekologii

Geoekologia i kształtowanie krajobrazu. Studia magisterskie w Zakładzie Geoekologii Specjalizacja Geoekologia i kształtowanie krajobrazu Studia magisterskie w Zakładzie Geoekologii www.wgsr.uw.edu.pl/geoekologia/ Absolwenci naszej specjalizacji znaleźli zatrudnienie między innymi w: Generalnej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA obowiązujący studentów II roku w roku akad. 2012/2013 KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA (SGGW w Warszawie)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA obowiązujący studentów II roku w roku akad. 2012/2013 KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA (SGGW w Warszawie) SEMESTR 1 PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA obowiązujący studentów II roku w roku akad. 2012/2013 KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA (SGGW w Warszawie) 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. Z/E ECTS Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Prace geograficzne i regionalne

Studia nad turystyką Prace geograficzne i regionalne Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Prace geograficzne i regionalne pod redakcją Włodzimierza Kurka i Roberta Faracika Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Projekty ocen środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w planowaniu przestrzennym

Projekty ocen środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w planowaniu przestrzennym Bródka S., 2012, Projekty ocen środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w planowaniu przestrzennym, T.XXXII, 27-35. Projekty ocen środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w planowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego

Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego Degórski M., 2009, Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. Problemy ekologii krajobrazu, T. XXIII, 53 60. Degórski M.,

Bardziej szczegółowo

Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki

Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki Marketing Istota i znaczenie marki Marketing Istota i znaczenie marki pod redakcją naukową Grażyny Nowaczyk i Dariusza Sobolewskiego Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2013 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

CMENTARZ SALWATORA PIERWSZA NEKROPOLA WROCŁAWSKICH PROTESTANTÓW CEMETERY OF OUR SAVIOUR THE FIRST PROTESTANT BURIAL SITE IN WROCŁAW

CMENTARZ SALWATORA PIERWSZA NEKROPOLA WROCŁAWSKICH PROTESTANTÓW CEMETERY OF OUR SAVIOUR THE FIRST PROTESTANT BURIAL SITE IN WROCŁAW WRATISLAVIA ANTIQUA 21 CMENTARZ SALWATORA PIERWSZA NEKROPOLA WROCŁAWSKICH PROTESTANTÓW CEMETERY OF OUR SAVIOUR THE FIRST PROTESTANT BURIAL SITE IN WROCŁAW ZESPÓŁ DO BADAŃ ŚREDNIOWIECZNEGO I NOWOŻYTNEGO

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Via Communicandi Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej

Via Communicandi Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej Via Communicandi Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej 1 Rada naukowa Marcin Brocki, David Burns (Salisbury University, USA), Ananta Kumar Giri (Madras Institute of Development Studies,

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY KULTUROWE

KRAJOBRAZY KULTUROWE Urszula Myga Piątek KRAJOBRAZY KULTUROWE ASPEKTY EWOLUCYJNE I TYPOLOGICZNE Cultural landscape Evolutionary and typological aspects Uniwersytet Śląski Katowice 2012 KRAJOBRAZY KULTUROWE ASPEKTY EWOLUCYJNE

Bardziej szczegółowo

ROLA BADAŃ TERENOWYCH W STUDIACH KRAJOBRAZOWYCH XXI WIEKU

ROLA BADAŃ TERENOWYCH W STUDIACH KRAJOBRAZOWYCH XXI WIEKU UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE INSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ZAKŁAD GEOGRAFII FIZYCZNEJ POLSKA ASOCJACJA EKOLOGII KRAJOBRAZU TATRZAŃSKI PARK NARODOWY serdecznie zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014 Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Wilkin Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: berc Fotolia.com Praca nagrodzona w V edycji konkursu Polska wieś dziedzictwo

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Regionalne ćwiczenia terenowe Karpaty. Carpahtian Mountains Field Classes in Regional Geography

KARTA KURSU. Regionalne ćwiczenia terenowe Karpaty. Carpahtian Mountains Field Classes in Regional Geography geografia, I stopień studia stacjonarne semestr IV aktualizacja 2016/2017 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Regionalne ćwiczenia terenowe Karpaty Carpahtian Mountains Field Classes in Regional Geography

Bardziej szczegółowo

Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska

Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska marzec 2014 r. Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Krajobraz a człowiek w czasie i przestrzeni

Krajobraz a człowiek w czasie i przestrzeni Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 20 Dissertations of Cultural Landscape

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Wroclaw Economic Review 23/1 (2017)

Ekonomia Wroclaw Economic Review 23/1 (2017) Acta Universitatis Wratislaviensis No 3754 23/1 (2017) Pod redakcją Katarzyny Szalonki Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Naukowa Tadeusz Bednarski Uniwersytet Wrocławski Walter Block Loyola University,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Warsaw, October 15-16, 2015 Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Paweł Franczak 1, Karolina Listwan-Franczak

Bardziej szczegółowo

Europejskie metropolie i ich regiony Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii

Europejskie metropolie i ich regiony Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii Europejskie metropolie i ich regiony Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii Maciej Smętkowski, Grzegorz Gorzelak, Marek Kozak, Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj, Katarzyna Wojnar Europejskie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Jarosław Becker, Monika Stankiewicz, Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa... 13 Andrzej Chluski,

Bardziej szczegółowo

Metodologiczne problemy wykorzystania metody kartowania fizycznogeograficznego na obszarach wyżynnych

Metodologiczne problemy wykorzystania metody kartowania fizycznogeograficznego na obszarach wyżynnych Tłuszcz T., 2009, Metodologiczne problemy wykorzystania metody kartowania fizycznogeograficznego na obszarach wyżynnych. Problemy ekologii krajobrazu, T. XXIII, 149 154. Tłuszcz T., 2009, Methodological

Bardziej szczegółowo

Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej

Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej pod redakcją Zbigniewa Długosza i Tomasza Rachwała Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji

Bardziej szczegółowo

Rola badań terenowych w tatrzańskich studiach krajobrazowych krakowskiego ośrodka uniwersyteckiego

Rola badań terenowych w tatrzańskich studiach krajobrazowych krakowskiego ośrodka uniwersyteckiego Balon J., 2015, Rola badań terenowych w tatrzańskich studiach krajobrazowych krakowskiego ośrodka uniwersyteckiego. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXXIX, 15 24. Rola badań terenowych w tatrzańskich studiach

Bardziej szczegółowo

First medical aid, safaty and hygiene of work, health protection

First medical aid, safaty and hygiene of work, health protection Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja-Poznań Direction of studies:tourism and recreation-poznań I rok SEMESTR ZIMOWY - I Ekonomia Economy 30 15 C egz. 6 Podstawy turystyki i rekreacji Basics of tourism

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe pracowników TPN

Dane teleadresowe pracowników TPN Dane teleadresowe pracowników TPN Imię i nazwisko Tel. stacjonarny Tel. komórkowy Adres e-mail Dział Ochrony Przyrody Filip Zięba kierownik 18 20 23 213 601 999 927 fzieba@tpn.pl Zespół Ochrony Ekosystemów

Bardziej szczegółowo

Field works: Environmental foundations of spatial management. Field works: socio-economic foundations of spatial management

Field works: Environmental foundations of spatial management. Field works: socio-economic foundations of spatial management Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) I rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Poznań Direction of studies: Spatial management-poznań SEMESTR ZIMOWY - I Rysunek techniczny i

Bardziej szczegółowo

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007 ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA Nr 18 2007 KRAKÓW 2007 NR 18 2007 FOLIA TURISTICA SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Jan Szumilak, Racjonalność zachowań

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie koncepcji ekologii krajobrazu w planowaniu przestrzennym na szczeblu regionalnym

Zastosowanie koncepcji ekologii krajobrazu w planowaniu przestrzennym na szczeblu regionalnym Kistowski M., 2009, Zastosowanie koncepcji ekologii krajobrazu w planowaniu przestrzennym na szczeblu regionalnym. Problemy ekologii krajobrazu, T. XXIII, 37 46. Kistowski M., 2009, The application of

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Środowisko przyrodnicze i krajobraz w badaniach i nauczaniu Profesor Krystyny German

Środowisko przyrodnicze i krajobraz w badaniach i nauczaniu Profesor Krystyny German Środowisko przyrodnicze i krajobraz w badaniach i nauczaniu Profesor Krystyny German Wojciech Maciejowski, Wiesław Ziaja Przebieg kariery naukowej Profesor doktor habilitowana Krystyna German ( z domu

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza pod redakcją naukową Adama R. Szromka PROKSENIA Kraków 2012 13 Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PL-DE data test case. Kamil Rybka. Helsinki, November 2017

PL-DE data test case. Kamil Rybka. Helsinki, November 2017 PL-DE data test case Kamil Rybka Helsinki, 13-14 November 2017 1 1 st step PL Data mapping 2 1 st step PL Data mapping PL Kod mspdata sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia W other-islands transport

Bardziej szczegółowo

CMENTARZE I OGRODY W KRAJOBRAZIE

CMENTARZE I OGRODY W KRAJOBRAZIE Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 22 Dissertations of Cultural Landscape

Bardziej szczegółowo

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH Spis treści Wprowadzenie 9 ARTYKUŁY I ROZPRAWY TADEUSZ LEWOWICKI Edukacja międzykulturowa - bilans otwarcia 2012 15 JERZY NIICITOROWICZ Fenomen wielokulturowości i prognozy rozwoju ku międzykulturowości

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Acta Universitatis Wratislaviensis No 3554 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ŚWIAT. wrzesień 2013 NR9 ISSN MIESIĘCZNIK DLA PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA

WYDAWNICTWO ŚWIAT. wrzesień 2013 NR9 ISSN MIESIĘCZNIK DLA PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA WYDAWNICTWO ŚWIAT wrzesień 2013 NR9 ISSN 2083-9227 MIESIĘCZNIK DLA PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA NR 9 WRZESIEŃ 2013 ROK I REDAKTOR NACZELNY dr Olgierd Łęski Redaguje zespół WYDAWNICTWO ŚWIAT sp. z o.o. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

O potrzebie standaryzacji badań ekologiczno-krajobrazowych dla celów praktycznych

O potrzebie standaryzacji badań ekologiczno-krajobrazowych dla celów praktycznych Solon J., 2009, O potrzebie standaryzacji badań ekologiczno-krajobrazowych dla celów praktycznych. Problemy ekologii krajobrazu, T. XXIII, 19 28. Solon J., 2009, On the need of standardization of landscape-ecological

Bardziej szczegółowo

Z METODYKI WYZNACZANIA GEOKOMPLEKSÓW. From the methodology of geocomplexes delimitation

Z METODYKI WYZNACZANIA GEOKOMPLEKSÓW. From the methodology of geocomplexes delimitation Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 46, ss. 143 153 Katarzyna Kaim Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geoekologii Z METODYKI WYZNACZANIA GEOKOMPLEKSÓW From the methodology

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA - obowiązujący od roku akad. 2012/2013 KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA (SGGW w Warszawie)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA - obowiązujący od roku akad. 2012/2013 KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA (SGGW w Warszawie) SEMESTR 1 PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA - obowiązujący od roku akad. 2012/2013 KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA (SGGW w Warszawie) Nazwa u 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. Historia kultury 30 15 15

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 11 PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ Dariusz

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Seria wydawnicza Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Seria wydawnicza Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Seria wydawnicza Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Redaktorzy naukowi serii: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska prof. dr hab. Elżbieta Hornowska Recenzja: prof. dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA - obowiązujący od roku akad. 2012/2013 KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA (SGGW w Warszawie)

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA - obowiązujący od roku akad. 2012/2013 KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA (SGGW w Warszawie) SEMESTR 1 PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA - obowiązujący od roku akad. 2012/2013 KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA (SGGW w Warszawie) Nazwa u Ogółem Wykłady Ćwicz. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem.

Bardziej szczegółowo

Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie między innymi w:

Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie między innymi w: Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie między innymi w: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Ministerstwie Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW Małgorzata Stępniewska MAES - Grupa Robocza UE ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (EU Working Group on Mapping and assessment of ecosystems and their services) European

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Geografia fizyczna Polski w ćwiczeniach i pytaniach. Zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii

Geografia fizyczna Polski w ćwiczeniach i pytaniach. Zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii Geografia fizyczna Polski w ćwiczeniach i pytaniach Zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii NR 96 Jan Maciej Waga Małgorzata Wistuba Mariusz Rzętała Geografia fizyczna Polski w ćwiczeniach i pytaniach

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu Redakcja Maciej P awski Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika Toru 2012 SPIS TRE CI Wst p... 7 Cz 1 Artyku y i rozprawy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Prawa i Administracji

Przegląd Prawa i Administracji Przegląd Prawa i Administracji Tom XCIV ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3542 Przegląd Prawa i Administracji Tom XCIV Pod redakcją MARIUSZA JABŁOŃSKIEGO Wrocław 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu fizycznogeograficznym

Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu fizycznogeograficznym Balon J., Krąż P. 2015. Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu fizycznogeograficznym. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL: 77 84. Przestrzenne zróżnicowanie i

Bardziej szczegółowo

Sacrum w krajobrazie

Sacrum w krajobrazie Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 17 Dissertations of Cultural Landscape

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ETOLOGIA GENETYKA

PSYCHOLOGIA ETOLOGIA GENETYKA PSYCHOLOGIA ETOLOGIA GENETYKA UNIWERSYTET WARSZAWSKI INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA PSYCHOLOGIA ETOLOGIA GENETYKA Tom 27 2013 Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2013 Wydawcą pisma PSYCHOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PRACA LICENCJACKA SPECJALNOŚĆ: GEOINFORMACJA PROPONOWANA PROBLEMATYKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PRACA LICENCJACKA SPECJALNOŚĆ: GEOINFORMACJA PROPONOWANA PROBLEMATYKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PRACA LICENCJACKA SPECJALNOŚĆ: GEOINFORMACJA PROPONOWANA PROBLEMATYKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Dr Jolanta Czerniawska (jolczer@amu.edu.pl) 1. Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby wybranego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo