Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych"

Transkrypt

1 Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu

2 Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski, Paweł Pierzchała, Albert Dabiński Data utworzenia: 5 stycznia 2011

3 Spis treści 1. Cel dokumentu Wstęp Nadzór Projektu w Projekcie P Proponowana struktura Nadzoru Projektu P Kierownik Biura Nadzoru Projektu... 6 Zastępca Kierownika Biura Nadzoru Projektu... 6 Zespół Ekspercki Zakres zadań Nadzoru Projektu P Zadania Biura Nadzoru Projektu Zadania Grupy Doradczej Użytkowników Zadania Grupy Doradczej Dostawców Zadania zaproponowanego Nadzoru Metodycznego projektu Zadania Zespołu Eksperckiego Formuła powołania Zespołu Eksperckiego i Nadzoru Metodycznego Formuła działania Biura Nadzoru Projektu Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Uzasadnienie dla utworzenia Biura Studium Wykonalności Projektu P Uzasadnienie Biznesowe Projektu P Potrzeby zgłaszane przez Regiony Regulamin Organizacyjny Centrum Cele działania Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Zakres zadań Biura Struktura Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Strona 3 z 16

4 1. Cel dokumentu 2. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest: propozycja organizacji oraz modelu budowy Nadzoru Projektu będącego elementem struktury zarządczej PRINCE2 w kontekście projektu P1 oraz zaproponowania formuły jego realizacji. przestawienie koncepcji utworzenia Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, zasad jego funkcjonowania w ramach Projektu P1, zadań oraz prognozowanego zapotrzebowania na zasoby. Koncepcja zarządzania projektem Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych została oparta o ustrukturalizowaną metodykę PRINCE2, jej podstawa są doświadczenia z tysięcy projektów oraz wkład wniesiony przez niezliczonych sponsorów projektów, kierowników projektów, zespoły projektowe, naukowców, szkoleniowców i konsultantów. Definiuje ona cztery rozdzielone poziomy zarządzania. Komitet Sterujący wraz z Nadzorem Projektu, Kierownik Projektu wraz ze Wsparciem Projektu, Kierownicy Zespołów oraz członkowie zespołów. Komitet Sterujący jest informowany okresowo o stanie projektu, decyduje o przejściach do kolejnych etapów i reaguje w sytuacjach kiedy realizacja projektu wychodzi poza ustalony zakres tolerancji. W celu wsparcia Komitetu Sterującego, a więc wzmocnienia poziomu zarządzania strategicznego buduje się odpowiedni Nadzór Projektu. Nadzór Projektu działa w imieniu i na rzecz Komitetu Sterującego, niezależnie od Kierownika Projektu w obszarze różnych aspektów projektu ma stanowić zaplecze dla Komitetu Sterującego poprzez delegowania niektórych uprawnień lub uzyskania specjalistycznych opinii na temat produktów zarządczych czy specjalistycznych Projektu. Poprzez możliwość delegowania reprezentacji w Nadzorze Projektu, Głównego Dostawcy (lub reprezentanta dostawców), Głównego Użytkownika (lub reprezentanta użytkowników) oraz Przewodniczącego Komitetu Sterującego, stanowi silne wsparcie odpowiedzialności Komitetu Sterującego za nadzór Projektu. Istotnym elementem Nadzoru Projektu są Zespoły Eksperckie na które składają się eksperci dziedzinowi, którzy mogą pochodzić spoza organizacji głównych interesariuszy Projektu. W sytuacji kiedy stali członkowie Komitetu Sterującego pełniący tą rolę obciążeni są innymi obowiązkami Nadzór Projektu poprzez wydzielonych na stałe specjalistów i zaproszonych do współpracy ekspertów dziedzinowych wspomaga działanie Komitetu Sterującego realizując Strona 4 z 16

5 wydelegowane przez Komitet Sterujący zadania. Nadzór w Projekcie będzie też mógł pełnić rolę wspierającą Kierownika Projektu. 3. Nadzór Projektu w Projekcie P Proponowana struktura Nadzoru Projektu P1 Rysunek 3 przedstawia proponowaną Strukturę Nadzoru Projektu zwanego dalej Biurem Nadzoru Projektu: Biuro Nadzoru Projektu Kierownik Biura Nadzoru Projektu Koordynator Grupy Doradczej Użytkowników i Dostawców Zastępca Kierownika Biura Nadzoru Projektu / Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Grupa Doradcza Użytkowników Grupa Doradcza Dostawców Zespół Ekspercki Nadzór Metodyczny Specjalista ds. Administracji Specjalista ds. Nadzoru Projektu Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Specjalista ds. Zarządzania Projektami Specjalista ds. Komunikacji i Promocji Specjalista ds. Standardów i Rozwoju e-zdrowia Rysunek 3. Proponowana struktura Biura Nadzoru Projektu W skład Biura Nadzoru Projektu wchodzą: 1. Kierownik Biura Nadzoru Projektu 2. Zastępca Kierownika Biura Nadzoru Projektu 3. Koordynator, Grupy Doradczej Użytkowników i Dostawców Strona 5 z 16

6 4. Grupa Doradcza Użytkowników wskazana przez Głównego Użytkownika, powinna posiadać kompetencje w zakresie specyfikacji wymagań i kontroli jakości. 5. Grupa Doradcza Dostawców wskazana przez Wykonawcę, powinna posiadać kompetencje w zakresie wiedzy specjalistycznej i dysponowania zasobami specjalistycznymi. 6. Zespół Ekspercki niezależni eksperci świadczący usługi doradcze, prace analityczne i eksperckie na rzecz Komitetu Sterującego dysponujący wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w obszarach zagadnień projektowych. 7. Nadzór metodyczny projektu niezależny doradca mający praktyczne kompetencje w zakresie metodycznego zarządzania projektami nadzór jakości dla produktów zarządczych oraz elementów sterowania w poszczególnych etapach projektu. 8. Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia zespół działający na rzecz interoperacyjności i spójności projektów informacyjnych w Ochronie Zdrowia realizowanych na szczeblu krajowym i regionalnym. Biuro scharakteryzowane jest szczegółowo w dalszej części niniejszego opracowania. 9. Specjalista ds. Nadzoru Metodycznego wsparcie prac Biura Nadzoru Projektu w kontekście standardów, technologii, metodyki zarządzania projektami. 10. Specjalista ds. Administracji realizacja działań logistycznych i administracyjnych Biura, zarządzanie konfiguracją. Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (Specjalista ds. Zarządzania Projektami, Specjalista ds. Komunikacji i Promocji, Specjalista ds. Standardów i Rozwoju e-zdrowia), Zespół Ekspercki, Specjalista ds. Nadzoru Projektu oraz Specjalista ds. Administracji są bezpośrednio podlegli i odpowiadają przed Zastępcą Kierownika Biura Nadzoru Projektu. Kierownik Biura Nadzoru Projektu Kierownik Biura Nadzoru Projektu odpowiada za pracę Biura oraz uzyskiwane przez nie efekty przed Komitetem Sterującym Projektu P1. Realizacja obowiązków Kierownika Biura Nadzoru Projektu wymaga doświadczenia w realizacji projektów informatyzacji podmiotów publicznych i posiadania szerokiej perspektywy związanej z głęboką wiedzą w tej dziedzinie. Zastępca Kierownika Biura Nadzoru Projektu Pełnienie roli Zastępcy Kierownika Biura Nadzoru Projektu wymaga wieloletniego doświadczenia i wiedzy w zakresie zarządzania projektami w tym w stosowaniu metodyki PRINCE2 przy realizacji złożonych projektów. Z uwagi na wymagana współpracę z zespołem ekspertów i nadzorem metodycznym, Zastępca Kierownika Biura Nadzoru Projektu powinien mieć również autorytet i dorobek naukowy z technologii informacyjnych oraz rozwiązań informacyjnych dla ochrony zdrowia (e-zdrowia). Strona 6 z 16

7 Rolę Zastępcy Kierownika Biura Nadzoru Projektu można łączyć z rolą Koordynatorem Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia jest również kierownikiem Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Takie połączenie daje możliwość transferu informacji o projektach regionalnych i zadbanie o ich integracje z projektem P1. Zespół Ekspercki Istotnym elementem Nadzoru Projektu jest Zespół Ekspercki, który merytorycznie najbardziej wspiera Komitet Sterujący. W ramach takiego Zespołu Eksperckiego należałoby wziąć pod uwagę również ekspertów zagranicznych, mających praktyczną wiedzę na temat rozwiązań stosowanych w konkretnych krajach Unii Europejskiej, co jest zasadne w kontekście interoperacyjności. Członkami Zespołu Eksperckiego, mogliby być eksperci z doświadczeniem europejskim, stanowiący pewnego rodzaju łącznik pomiędzy Projektem a instytucjami europejskimi, kompetentnymi w obszarze działania projektu. W tym celu proponuje się nawiązać kontakt z JASPERS i zwrócić się o współpracę na etapie uruchamiania i implementacji projektu Zakres zadań Nadzoru Projektu P1 Nadzór Projektu jako całość obejmuje podstawowe interesy interesariuszy projektu. Do jego obowiązków należy zaliczyć aktywności zapewniające, że: 1. Przez cały czas trwania projektu P1 istnieje współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami wzmacnia strategię zarządzania komunikacją. 2. Ryzyka są kontrolowane. 3. Zaplanowano zaangażowanie właściwych osób do kontroli jakości we właściwych momentach wytwarzania produktu. 4. Działania następcze wynikające z kontroli jakości, są prawidłowo wykonywane. 5. Zakres projektu nie rozszerza się niepostrzeżenie. 6. Zadowalająco funkcjonuje komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna. 7. Stosowane są ustalone standardy. 8. Spełniane są ustalone wcześniej specjalistyczne wymagania Zadania Biura Nadzoru Projektu 1. Organizacja wsparcia poprzez przygotowanie specjalistycznych opinii i ekspertyz dla Komitetu Sterującego, 2. Koordynacja działań w zakresie wymiany i udostępniania informacji pomiędzy interesariuszami Projektu, Strona 7 z 16

8 3. Nadzorowanie spójności i interoperacyjności Projektu, 4. Wsparcie Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, 5. Zapewnienie sprawnej komunikacji między podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne (IR) a CSIOZ, 6. Zapewnienie spójności i interoperacyjności produktów projektów Inicjatyw Regionalnych z produktami produktów centralnych realizowanych przez CSIOZ, 7. Usprawnienie działań w zakresie e-zdrowia w Polsce nakreślonych w takich dokumentach jak Plan informatyzacji e-zdrowie Polska na lata , m.in. poprzez transfer wiedzy między organizacjami realizującymi projekty w tym zakresie a projektem P1, 8. Koordynacja inicjatyw i promocja standardów, słowników i elementów niezbędnych do osiągnięcia interoperacyjności, 9. Monitorowanie wszystkich aspektów wykonania projektu i produktów Zadania Grupy Doradczej Użytkowników 1. Zapewnienie, że określenie potrzeb użytkowników projektu jest dokładne, pełne i jednoznaczne. 2. Informowanie o wpływie potencjalnych zmian z punktu widzenia użytkowników projektu. 3. Monitorowanie ryzyk mogących dotknąć użytkowników projektu. 4. Wspieranie działań dotyczących komunikacji oraz promocji. 5. Zapewnienie, żeby wszelkie działania przeglądu/kontroli jakości, związane z produktami na wszystkich etapach, miały odpowiednie przedstawicielstwo ze strony użytkowników. 6. Zagwarantowanie, że procedury kontroli jakości są prawidłowo stosowane w celu zapewnienia spełnienia wymogów użytkowników przez produkty Zadania Grupy Doradczej Dostawców 1. Doradzanie w sprawie Strategii Zarządzania Jakością oraz Strategii Zarządzania Konfiguracją (zawartych w Dokumencie Inicjującym Projekt). 2. Doradzanie w sprawie wyboru strategii wytwarzania produktów, zasad projektowania i użytych metod. 3. Zagwarantowanie, że wszelkie standardy Wykonawcy i operacyjnego wykorzystania produktów określone dla projektu są przestrzegane i efektywnie stosowane. 4. Opiniowanie z perspektywy Wykonawcy potencjalnych zmian i ich wpływu na prawidłowość, kompletność i integralność produktów w odniesieniu do Opisu Produktów. 5. Monitorowanie wszelkich ryzyk w aspektach wytwórczych projektu. Strona 8 z 16

9 6. Ocenianie, czy procedury kontroli jakości są prawidłowo stosowane tak, aby produkty spełniały stosowne wymagania Zadania zaproponowanego Nadzoru Metodycznego projektu 1. Wspomaganie Kierownika Projektu w opracowywaniu Uzasadnienia Biznesowego oraz Planu Przeglądu Korzyści. 2. Doradzanie w sprawie wyboru członków zespołu zarządzania projektem. 3. Doradzanie w sprawie Strategii Zarządzania Ryzykiem. 4. Przeglądanie Uzasadnienia Biznesowego pod kątem jego zgodności ze standardami Centrum oraz PIOZ. 5. Weryfikowanie Uzasadnienia Biznesowego w zestawieniu z wydarzeniami zewnętrznymi oraz postępami projektu. 6. Weryfikowanie, czy przyjmowane rozwiązania nadal dostarczają wartości odpowiedniej do poniesionych kosztów. 7. Ocenianie, czy ryzyko związane z projektem pozostaje w granicach tolerancji. 8. Ograniczanie nadmiernych żądań ze strony interesariuszy. 9. Informowanie zespołu zarządzania projektem o wszelkich zmianach spowodowanych programem, którego projekt P1 jest częścią. 10. Monitorowanie postępów realizacji etapów oraz projektu w odniesieniu do uzgodnionych tolerancji. 11. Aktywny udział w monitorowaniu i sterowaniu etapów w zakresie przyjętych tolerancji Zadania Zespołu Eksperckiego 1. Doradzanie w sprawach specjalistycznych zagadnień technicznych z obszaru technologii informacyjnych. 2. Doradzanie w kwestiach interoperacyjności projektu z systemami europejskimi. 3. Monitorowanie stanu projektu wynikające z wiedzy dziedzinowej związanej z produktami i usługami przedsięwzięcia. 4. Doradzanie w kwestii trendów w zakresie rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia. 5. Doradzanie w kwestiach adaptacji norm europejskich. 6. Przedstawianie dokumentów analitycznych w zakresie funkcjonujących i oczekiwanych przez wszystkich interesariuszy projektu rozwiązań informacyjnych i analitycznych. 7. Wykonywanie ekspertyz i analiz wnioskowanych przez Komitet Sterujący oraz Kierownika Projektu. Strona 9 z 16

10 8. Wsparcie Kierownika Projektu w odbiorze projektów, produktów analitycznych oraz specjalistycznych technicznych dostarczanych przez wykonawców w ramach Projektu P Formuła powołania Zespołu Eksperckiego i Nadzoru Metodycznego W ramach opracowywania niniejszego dokumentu przeprowadzono analizę, która wskazuje, że najbardziej skutecznym sposobem pozyskania wymaganych kompetencji, przy zachowaniu efektywności współpracy z ekspertami będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na podmiot, który dostarczy wymagane kompetencje w zakresie usług eksperckich. Zlecenie firmie doradczej, która sama skompletuje zespół o odpowiednich kwalifikacjach jest rozwiązaniem, które może zostać zrealizowane w sposób stosunkowo najłatwiejszy, gdyż istnieje szereg przedsiębiorstw świadczących takie usługi. Istnieje jednak ryzyko, iż osoby powoływane takim sposobem nie będą na tyle kompetentne na ile się oczekuje. Aby to ryzyko zminimalizować, przy wyborze firmy doradczej należy zadbać w umowie o stworzenie mechanizmów kontroli jakości wykonywanych prac poprzez konieczność akceptacji wykonawców ekspertyz przez Kierownika Biura Nadzoru lub Zastępcę Kierownika Biura Nadzoru. Proponowane rozwiązanie wymaga analizy oczekiwanych kompetencji członków zespołu i umieszczenie ich w kryteriach przyjęcia zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Właściwie określenie kryteriów kompetencji eksperckich jest kluczowe dla pozyskania osób będących w stanie zrealizować stawiane przed nimi zadania na oczekiwanym poziomie merytorycznym. Proponowane kryteria na tym etapie projektu to m.in.: staż pracy, liczba prac naukowych z dziedziny informatyki medycznej i telemedycyny, stopień naukowy, tytuł naukowy, tytuł zawodowy, przynależność do towarzystw i stowarzyszeń naukowych, branżowych, znajomość zagadnień technicznych dotyczących projektu poparta doświadczeniem w tym: o standardów technicznych, o architektury systemów informatycznych, o integracji systemów, o znajomość metodyki w której realizowany jest projekt, o znajomość trendów w zakresie rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia, o udział w projektach związanych z ochroną zdrowia, o znajomość zagadnień systemu ochrony zdrowia. Strona 10 z 16

11 Zatem, rekomenduje się formułę świadczenia prac eksperckich przez Firmę Doradczą, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który będzie podstawą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zawarte warunki związane z wymaganymi kompetencjami-zasobami oraz zasady ich angażowania. Formuła taka pozwali na pozyskanie określonych ekspertów, oraz umożliwi wpływ Zamawiającego na bieżącą weryfikację pozyskiwanych osób z kompetencjami Formuła działania Biura Nadzoru Projektu Powołane Biuro Nadzoru Projektu będzie jednostką podległą Komitetowi Sterującemu. Biuro jest niezależne od Kierownika Projektu, natomiast może go wspierać realizując zadania na rzecz projektu. Odpowiedzialność za działanie Biura ponosi Kierownik Biura Nadzoru Projektu. Kierownik Biura Nadzoru Projektu odpowiada przed Komitetem Sterującym. Za komunikację Komitetu Sterującego z Biurem odpowiada osoba pełniąca rolę Sekretarza Komitetu Sterującego P1. Za komunikację Biura z Komitetem Sterującym odpowiada Kierownik Biura Nadzoru Projektu, który może delegować obowiązki w tym zakresie na Zastępcę Kierownika Biura Nadzoru. 4. Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 4.1. Uzasadnienie dla utworzenia Biura Studium Wykonalności Projektu P1 Załącznik 5 do Studium Wykonalności opracowany przez Ernst&Young wymienia realizowane Inicjatywy Regionalne mające na celu rozwój elektronicznych usług ochrony zdrowia w poszczególnych województwach. W większości są one planowane przez zarządy województw i zakładają pozyskanie finansowania z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata Opracowanie wskazuje na istotność koordynacji działań na poziomie regionów (region-region) oraz na poziomie projektu centralnego (centrum-regiony). Koordynacja Inicjatyw Regionalnych jest konieczna w celu osiągnięcia interoperacyjności wytworzonych systemów i osiągnięcia spójności rozwiązań w funkcjonujących w obszarze e-zdrowia w Polsce. W Załączniku 5 do Studium Wykonalności Ernst&Young zaleca utworzenie stanowiska Koordynatora ds. Regionów (obecnie Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia) i ze względu na szeroki zakres zadań przewidzianych dla Koordynatora ds. Regionów wskazuje na potrzebę uruchomienie podległego mu Biura Projektowego ds. Regionów (obecnie Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia). W Załączniku 5 do Studium Wykonalności wskazuje się również na potrzebę powołania po zakończeniu projektu P1 stałej komórki, której celem będzie dalsza koordynacja i podtrzymanie Strona 11 z 16

12 wymiany informacji między Centrum a podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne. Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia będzie posiadać niezbędne kompetencje oraz zasoby i może zostać przekształcone do takiej jednostki Uzasadnienie Biznesowe Projektu P1 Uzasadnienie Biznesowe Projektu P1 wskazuje ryzyko braku zgodności wytwarzanych systemów z istniejącymi systemami jako jedno z głównych zagrożeń dla projektu. Utworzenie Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, które będzie koordynować projekty regionalne z projektami Centrum oraz innymi projektami regionalnymi pozwoli zniwelować to ryzyko i zapewnić interoperacyjność tworzonych systemów e-zdrowia Potrzeby zgłaszane przez Regiony Potrzeba wsparcia Inicjatyw Regionalnych ze strony Centrum była również sygnalizowana również przez regiony. Problem współpracy na linii regiony-centrum poruszany był na warsztatach projektowych , , W trakcie warsztatów projektowych dr Kazimierz Frączkowski przedstawił wyniki przeprowadzonej przez siebie ankiety na temat współpracy na linii Centrum podmioty realizujące Inicjatywy Regionalne z obszaru e-zdrowia. Ankieta skierowana była do kierowników projektów, liderów konsorcjów regionalnych, sponsorów i inicjatorów projektów, właścicieli uzasadnień biznesowych w projektach regionalnych oraz specjalistów dysponujących wiedzą na temat przedmiotu badania. Respondenci ankiety przeprowadzonej przez Kazimierza Frączkowskiego wskazali na potrzebę uruchomienia bazy wiedzy na temat realizowanych projektów, która pozwalałaby wymianę doświadczeń na temat napotykanych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania (opinia 100% respondentów). Ankieta wykazała również potrzebę utrzymywania rejestru zmian, w którym znajdowałyby się wszystkie zmiany w projektach centralnych mające wpływ na projekty regionalne. Wyniki ankiety potwierdzają również zasadność utrzymywania przez Centrum Rejestru Zagadnień, który będzie zawierał rekomendacje, rozwiązania problemów i komentarze oparte na doświadczeniach podmiotów realizujących projekty e-zdrowia (zarówno po stronie Centrum jak i projektów regionalnych) - 86,7% respondentów dostrzega zalety takiego rozwiązania. Ankietowani deklarują również chęć współpracy z Centrum: 75,9% respondentów chce współpracować z Centrum w obszarze technologii e-zdrowia, a 67,8% zgadza się raportować o stanie projektu wg referencyjnych metryk. O potrzebie stosowania standardów świadczy fakt, że 65,5% ankietowanych deklaruje chęć współpracy w tym zakresie. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez dr Kazimierza Frączkowskiego jednoznacznie pokazują, że podmioty realizujące Inicjatywy Regionalne oczekują konkretnego, zorganizowanego Strona 12 z 16

13 wsparcia ze strony Centrum w wielu obszarach dziedzinowych. Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych Ochrony Zdrowia może być jednostką zaspokajającą te potrzeby i realizującą cele Centrum, w szczególności w zakresie osiągania spójności i interoperacyjności w ramach e-zdrowia. Biuro powinno nawiązać długofalową współpracę z podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne. Współpraca ma obejmować cały czas życia projektów regionalnych, od opracowania koncepcji po zarządzanie zmianą we wdrożonych systemach. Zadaniem Biura Projektowego ds. Regionów ma być zarządzanie komunikacją między Centrum a podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne oraz między podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne. Wszelka komunikacja Centrum z podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne powinna przebiegać za pośrednictwem Biura Regulamin Organizacyjny Centrum Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia ma również realizować określone w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zadanie opracowywania standardów w dziedzinie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Standardy opracowywane w ramach działalności Biura służyć mają osiągnięciu interoperacyjności systemów informatycznych e-zdrowia w Polsce w zgodności z odpowiednimi normami europejskimi Cele działania Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Cele działania Biura w zakresie koordynacji projektów e-zdrowia wynikają bezpośrednio z postulatów zgłoszonych w tym zakresie przez dokumenty wymienione w Uzasadnieniu dla utworzenia Biura. Na ich podstawie wyszczególniono wymienione niżej cele: C1. Wsparcie Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia C2. Zapewnienie sprawnej komunikacji między podmiotami realizującymi IR a Centrum C3. Zapewnienie spójności i interoperacyjności produktów projektów IR z produktami projektów centralnych realizowanych przez Centrum C4. Usprawnienie działań w zakresie e-zdrowia poprzez transfer wiedzy między organizacjami realizującymi projekty w tym zakresie C5. Uruchamianie inicjatyw i promocja standardów, słowników i elementów niezbędnych do osiągnięcia interoperacyjności Zakres zadań Biura Załącznik 5 do Studium Wykonalności, Uzasadnienie Biznesowe Projektu P1, Wyniki badania Regionów oraz Regulamin Organizacyjny Centrum wskazują na następujący zakres zadań Biura w obszarze koordynacji projektów e-zdrowia: Strona 13 z 16

14 ZK1. Wspieranie Koordynatora ds. Regionów we wszystkich działaniach logistycznych i administracyjnych w ramach koordynacji współpracy z podmiotami realizującymi IR. ZK2. Organizacja spotkań oraz telekonferencji. ZK3. Zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w prace Centrum i pomiotami realizującymi IR. ZK4. Bieżące informowanie podmiotów realizujących IR o aktualnym stanie projektów centralnych. ZK5. Dostarczanie podmiotom realizującym IR informacji niezbędnych do zapewnienia ich zgodności z Projektem. ZK6. Eliminacja kolidujących punktów styku lub minimalizacja zakresu i skutków niezgodności. ZK7. Eliminacja neutralnych punktów styku. ZK8. Wyszukiwanie zgodnych punktów styku i wsparcie IR w ich utworzeniu. ZK9. Weryfikacja studiów wykonalności IR z koncepcją Projektu. ZK10. Zapewnienie wsparcia merytorycznego (np. poprzez dostarczanie wytycznych dotyczących poszczególnych elementów koncepcji Projektu). ZK11. Tworzenie warunków dla wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk między inicjatywami e-zdrowia objętymi przez kompetencje Biura. ZK12. Raportowanie o statusie projektów IR. ZK13. Obsługa zagadnień projektowych (opisane w Studium Wykonalności) oraz Rejestru Zagadnień. ZK14. Utrzymanie Rejestru Ryzyk dotyczących współpracy z IR. ZK15. Tworzenie międzyregionalnych zespołów wsparcia ds. najważniejszych obszarów (IT, modele referencyjne, standardy). ZK16. Tworzenie standardów, słowników i elementów niezbędnych do osiągnięcia interoperacyjności oraz ich promocja Struktura Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Aktualnie zadania wyznaczone w Studium Wykonalności dla Koordynatora ds. Regionów realizowane są przez Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi działania na rzecz zarówno projektu P1 jak i projektu P2. Międzyprojektowe działanie Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia nabiera nowego znaczenia w kontekście Nadzoru Projektu funkcjonującego między Komitetem Sterującym a Kierownikiem Projektu. Utworzenie Nadzoru Projektu proponuje Stowarzyszenie Strona 14 z 16

15 Project Management Polska (SPMP) w raporcie Przegląd projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Zgodnie z metodyką PRINCE2 Nadzór Projektu może realizować zadania zarówno na rzecz projektu, jak i Komitetu Sterującego. Metodyka wskazuje między innymi na następujące obowiązki Nadzoru Projektu: Wsparcie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zapewnienie stosowania właściwych standardów i spełnienia specjalistycznych wymagań (na przykład bezpieczeństwa). Sprawdzanie, czy projekt jest zgodny z ogólną strategią organizacji lub programu. Informować zespół zarządzania projektem o wszelkich zmianach spowodowanych programem, którego projekt jest częścią. Biorąc pod uwagę zakres zadań Biura (opracowywanie standardów, działania na rzecz interoperacyjności i spójności, komunikacja między projektowa i koordynacja projektów) wydaje się zasadne włączenie Biura w strukturę Nadzoru Projektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu Biuro będzie mogło realizować działania na rzecz projektów P1 i P2 mając również możliwość wspierania Komitetu Sterującego w zakresie komunikacji, działania na rzecz interoperacyjności, standardów i zapewnienia wsparcia merytorycznego. W zaproponowanym wyżej rozwiązaniu nazwa Biuro Projektowe ds. Regionów sugerowana przez Ernst&Young w Studium Wykonalności przestaje odzwierciedlać realny zakres zadań Biura. Proponuje się więc utworzenie Biura pod nazwą Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Zaprezentowane umiejscowienie Biura jest rozwiązaniem dopasowanym do bieżących i przyszłych potrzeb projektów P1 oraz P2. W przyszłości, w sytuacji zwiększenia liczby inicjatyw regionalnych oraz uruchomienia w ramach PIOZ kolejnych projektów (np. projektu P3) konieczne może być przeniesienie Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia na wyższy poziom zarządzania. W takiej sytuacji sugeruje się powołanie w ramach PIOZ projektu koordynacji, który prowadzić będzie Biuro przekształcone do struktury projektowej. Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia ma działać w ramach Biura Zarządzania Projektami Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (rysunek poniżej). Przedstawiona propozycja działania Biura nie wyklucza jego działania na rzecz innych Projektów realizowanych w ramach Biura Zarządzania Projektami Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Podstawowe działania na rzecz innych projektów są możliwe ponieważ Projekt P1 jest aktualnie największym z realizowanych projektów (zarówno pod względem zakresu jak i Strona 15 z 16

16 budżetu) i integruje zagadnienia obecne też w innych projektach. Zapewnienie zgodności z innymi projektami centralnymi i regionalnymi jest jednym z celów biura. Struktura samego Biura Projektowego ds. Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia ze względu na liczbę pracowników jest dwupoziomowa. Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia pełni rolę zastępcy kierownika Biura Nadzoru Projektu i zarządza zespołem projektowym. W Załączniku 5 Studium Wykonalności zidentyfikowano: 8 głównych Inicjatyw Regionalnych, 11 obszarów ich punktów styku z projektami centralnymi, 9 kolidujących punktów styku, 26 punktów styku, które nie zostały ocenione ze względu na brak danych w tym zakresie. Istnieje uzasadnione ryzyko, że znaczna część z nieocenionych punktów styku będzie kolidować z projektami centralnymi, obszary te wymagają więc szczególnej uwagi. Na dzień 30 sierpnia zakończonych było 39 projektów regionalnych, zaś 96 było realizowanych, z czego 42 to inwestycje bezpośrednio związane z e-zdrowiem, a 18 związane pośrednio. Zarządzaniem wszystkimi zadaniami w powyższych obszarach i projektach wymaga zatrudnienia w ramach Biura odpowiednich kadr realizujących zadania z obszarów zidentyfikowanych w niniejszym dokumencie. Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Specjalista ds. Zarządzania Projektami Specjalista ds. Komunikacji i Promocji Specjalista ds. Standardów i Rozwoju e-zdrowia Rysunek 1. Proponowana struktura Biura Koordynacji i Komunikacji w Ochronie Zdrowia. Specjalista ds. zarządzania projektem pełnił będzie rolę koordynatora projektu odciążając Koordynatora Projektów Informacyjnych z wydelegowanych przez niego obowiązków menedżerskich. Zakłada się, że Specjalista ds. zarządzania projektem będzie kierownikiem projektów realizowanych przez Biuro. Strona 16 z 16

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu.. 2012 roku pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu.. 2012 roku pomiędzy: POROZUMIENIE dotyczące partnerskiej współpracy w realizacji projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, realizowanego w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r. Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Witold Radzio zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r.

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r. DECYZJA NR DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH z dnia34maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania projektami informatycznymi w Centrum Projektów Na podstawie 6 ust. 6 Statutu Centrum Projektów,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Marek

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r. PROCEDURA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 200-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Stażysta / Analityk Biznesowy

Stażysta / Analityk Biznesowy Oferta pracy Stażysta / Analityk Biznesowy Karolina Rembowska Koordynator ds. Sprzedaży i Administracji 2014-12-10 Szanowni Państwo, oferuję Państwu możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia biznesowego

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami Metodyka zarządzania projektami Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Gliwice 2015 r. Wykłady: Zarządzanie projektem Andrzej Karbownik https://woiz.polsl.pl/moodle/file.php?file=/185/wyklad.pdf 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9040-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA WZP.6151.25.2015 2015-05578 Warszawa, 2015-05-15 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych REGULAMIN Prowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Miasto Elbląg Konsultacje społeczne powinny tworzyć płaszczyznę do partycypacji publicznej mieszkańców miasta Elbląga oraz elbląskich organizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Czy już czas na PLM? Efektywny wybór i wdrożenie rozwiązań wspomagających zarządzanie cyklem życia produktu. Systemy dla przedsiębiorstw GigaCon

Czy już czas na PLM? Efektywny wybór i wdrożenie rozwiązań wspomagających zarządzanie cyklem życia produktu. Systemy dla przedsiębiorstw GigaCon Czy już czas na PLM? Efektywny wybór i wdrożenie rozwiązań wspomagających zarządzanie cyklem życia produktu Systemy dla przedsiębiorstw GigaCon Dr Krzysztof Atłasiewicz, Dyrektor ds. Doradztwa Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Oferta 2012 ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Spis treści Szanowni Państwo... 3 Nasza oferta... 4 Kongresy, imprezy i wyjazdy integracyjne, imprezy firmowe,

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda PRINCE2 (nie tylko) dla IT czyli KIJEM W MROWISKO Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym OGC w Wielkiej Brytanii i innych krajach Logo Swirl TM jest znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki Aneks nr 3: Zasady i Procedury dla Grantów Blokowych, Funduszu na Przygotowanie Projektów, Funduszu Pomocy Technicznej oraz Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo