ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Na podstawie 7 ust. 2 pkt 18 oraz 52 ust. 3 i 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 115/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg zarządzam: 1. Przeprowadzenie samooceny funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg systemu kontroli zarządczej Samoocena, o której mowa w 1 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem ankiet (kwestionariuszy) samooceny kontroli zarządczej, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Podstawą dokonania samooceny będą również wyniki audytów wewnętrznych, kontroli (wewnętrznych i zewnętrznych), jakie były przeprowadzone w Urzędzie w roku Ankiety opracowane są odrębnie dla kierowników komórek organizacyjnych (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) oraz pozostałych pracowników Urzędu (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia) i wypełniane są anonimowo. 3. Wyniki samooceny podlegają udokumentowaniu w formie pisemnego raportu zawierającego w szczególności: 1) cel przeprowadzanej samooceny, 2) zakres samooceny (zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy), 3) wyniki samooceny, w tym między innymi: a) ogólną ocenę stanu kontroli zarządczej, dokonaną w oparciu o uzyskane informacje z ankiet jak również w oparciu o analizę dokumentacji pokontrolnej. b) zidentyfikowane w oparciu o uzyskane informacje ryzyka, słabości kontroli zarządczej (jeżeli takie zostaną zidentyfikowane), c) propozycje działań naprawczych (w przypadku zidentyfikowania ryzyk lub słabości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej) Odpowiedzialnym za koordynację procesu samooceny wyznaczam Biuro Audytu i Kontroli. 2. Biuro Audytu i Kontroli ustali zasady i tryb dystrybuowania ankiet oraz zapewni wszelką pomoc merytoryczną niezbędną do rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia samooceny. Biuro po zebraniu wyników ankiet sporządzi pisemny raport uwzględniając wymogi określone w 3 ust. 1, który zostanie przedstawiony do zapoznania Prezydentowi, celem podjęcia decyzji o wdrożeniu zaproponowanych działań naprawczych. 5. Samoocena, o której mowa w niniejszym zarządzeniu przeprowadzona zostanie najpóźniej do 31 lipca 2016 roku. 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Audytu i Kontroli. Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 1

2 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Janusz Gromek Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 36/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2016 r. Ankieta - kierownicy komórek organizacyjnych Lp. PYTANIE TAK NIE 1 Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania? 2 Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie? 3 Jak ocenia Pani/Pan atmosferę pracy (poziom zintegrowania zespołu, wzajemne zaufanie, jakość stosunków międzyludzkich, itp.) w Pani/Pana komórce organizacyjnej SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza niską ocenę, a 5 oznacza wysoką ocenę panującej w komórce organizacyjnej atmosfery pracy) 4 Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania? 5 Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy? 6 Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej Trudno to ocenić UWAGI (w przypadku udzielenia odpowiedzi NIE wskazane jest krótkie odniesienie się (uzasadnienie) tej odpowiedzi. Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 1

4 posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego realizowania przez nich zadań? 7 Jak ocenia Pan/Pani przydatność, efektywność szkoleń w których brali, w roku 2015 udział podlegli Pani/Panu pracownicy, w odniesieniu do wykonywanych obowiązków służbowych? SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza niską przydatność, a 5 oznacza bardzo dużą przydatność szkoleń) 8 Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)? 9 Jak ocenia Pani/Pan poziom motywacji do pracy pracowników w Pani/Pana komórce organizacyjnej SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza, że pracownicy nie są zupełnie zmotywowani do pracy, a 5 oznacza bardzo wysokie zmotywowanie pracowników do pracy. 10 Jak ocenia Pani/Pan funkcjonujący w Urzędzie system motywacji do pracy pracowników? SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza, że w Urzędzie nie ma żadnych narzędzi mogących wpływać na zmotywowanie pracowników do lepszej i bardziej efektywnej pracy, a 5 oznacza, że stosowane techniki (narzędzia) motywacyjne są w zupełności wystarczające do tego aby czuć się w pełni zmotywowanym do lepszej i bardziej efektywnej pracy. 11 Jeżeli w pytaniu 10 udzielono odpowiedzi w skali od 1 do 3, to proszę w kilku zdaniach podać, jakie Pana/Pani zdaniem działania należałoby lub można byłoby podjąć aby system motywacyjny w Urzędzie był bardziej efektywny i skuteczny? 12 Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 2

5 pracowników z Pani/Pana komórki organizacyjnej? 13 Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonuje Pani/Pan oceny wykonywania przez nich zadań? 14 Czy istniejące w Urzędzie procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności? 15 Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań? 16 Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana? 17 Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki? 18 Jak ocenia Pan/Pani podział zadań i obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników Pani/Pana komórki organizacyjnej? SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza, że przydzielone pracownikom zadania i obowiązki nie są adekwatne do posiadanych przez nich kompetencji (wiedzy merytorycznej), pracownicy są zbytnio obciążeni zadaniami i obowiązkami (nie są w stanie terminowo i sprawnie realizować powierzonych im zadań i obowiązków), a 5 oznacza, że pracownicy posiadają niezbędne kompetencje i wiedze merytoryczną do wykonywania zadań i obowiązków, oraz że ilość zadań i obowiązków przydzielanych poszczególnym pracownikom pozwala na ich terminowe i sprawne realizowanie. 19 Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 3

6 niższe szczeble Pani/Pana komórki organizacyjnej? 20 Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy komórki organizacyjnej są świadomi misji Urzędu? Czy podczas wykonywania bieżących zadań i obowiązków pracownicy kierują się Pana/Pani zdaniem misją Urzędu? 21 Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w 2015 roku w innej formie niż regulamin organizacyjny (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)? 22 Czy pracownicy komórki organizacyjnej zostali zapoznani z celami i zadaniami, które były do osiągnięcia w 2015 roku? należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 21 brzmi TAK 23 Czy do poszczególnych zadań określonych w planie pracy na 2015 rok byli wyznaczani konkretni pracownicy, bezpośrednio odpowiedzialni za te zadania? - należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 21 brzmi TAK 24 Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań? 25 Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań (np. sprawozdania z realizacji planów pracy)? 26 Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? 27 Czy w przypadku pojawienia się zagrożeń w Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 4

7 terminowym, sprawnym zrealizowaniu zadań i obowiązków podejmowane są działania zmierzające do usunięcia tych zagrożeń lub ich zminimalizowania? (jeśli TAK proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 29) 28 Czy o istotnych zagrożeniach w realizacji zadań i obowiązków informowane jest Kierownictwo Urzędu? 29 Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do aktualnych procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie? 30 Czy znane są Pani/Panu obowiązujące w Urzędzie mechanizmy (procedury) mające za zadanie utrzymywać ciągłość działalności Urzędu na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii systemu informatycznego)? (jeśli TAK proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 32). 31 Jak Pan/Pani ocenia funkcjonujące w Urzędzie mechanizmy (procedury) mające za zadanie utrzymywać ciągłość działalności Urzędu na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii systemu informatycznego)? SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza, funkcjonujące w Urzędzie mechanizmy (procedury) w żadne sposób nie zabezpieczają Urzędu przed utratą ciągłości działalności (np. dokumenty, zasoby informatyczne nie są właściwie zabezpieczone na wypadek awarii), a 5 oznacza, że funkcjonujące mechanizmy (procedury) w pełni gwarantują zachowanie ciągłości działalności na wypadek awarii. 32 Czy pracownicy Pani/Pana komórki organizacyjnej zostali zapoznani z mechanizmami (procedurami) służącymi utrzymaniu działalności na wypadek awarii? 33 Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 5

8 komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników? 34 Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej są osoby niezastąpione, których nieobecność może utrudnić lub uniemożliwić realizację bieżących zadań i obowiązków? 35 Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej? 36 Czy Pani/Pana zdaniem istniejący w Urzędzie przepływ informacji oraz komunikacja pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi jest wystarczający do tego aby sprawnie i terminowo realizować zadania i obowiązki (w szczególności dotyczy to tych zadań, w które zaangażowanych jest więcej niż jedna komórka organizacyjna)? SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza, że zarówno przepływ i informacji jak i komunikacja funkcjonuje na bardzo niskim poziomie i stanowi utrudnienia w sprawnym i terminowym realizowaniu zadań, a 5 oznacza, że system komunikacji i przepływu informacji, jaki funkcjonuje w Urzędzie jest wystarczający do tego aby sprawnie i terminowo realizować zadania). 37 Jeżeli w pytaniu 36 udzielono odpowiedzi w skali od 1 do 3, to proszę w kilku zdaniach podać, jakie Pana/Pani zdaniem działania należałoby lub można byłoby podjąć aby usprawnić przepływ informacji i komunikację pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu. 38 Czy w Urzędzie funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi urzędami, jednostkami organizacyjnymi Gminy, spółkami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiąganie celów i Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 6

9 realizację zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej? 39 Jak Pani/Pan ocenia funkcjonujący w Urzędzie system obiegu dokumentacji i korespondencji (czy system ten gwarantuje sprawne, rzetelne i terminowe realizowanie zadań przez nadzorowaną przez Panią/Pana komórkę organizacyjną)? SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza, że funkcjonujący system jest nieefektywny i wymaga natychmiastowego usprawnienia, ponieważ bardzo utrudnia terminowe, sprawne i rzetelne realizowanie zadań, a 5 oznacza, że system ten jest efektywny i nie wymaga podejmowania jakichkolwiek działań usprawniających). 40 Jeżeli w pytaniu 39 udzielono odpowiedzi w skali od 1 do 3, to proszę w kilku zdaniach podać, jakie Pana/Pani zdaniem działania należałoby lub można byłoby podjąć aby usprawnić system obiegu dokumentacji i korespondencji 41 Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy kierowanej przez Panią/Pana komórki organizacyjnej posiadają odpowiednie zabezpieczenie organizacyjne (organizacja miejsca pracy, narzędzia pracy, systemy informatyczne) do sprawnego i terminowego realizowania swoich obowiązków? 42 Jeżeli w pytaniu 41 padła odpowiedź NIE, to proszę podać występujące w komórce organizacyjnej utrudnienia organizacyjne. 43 Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania Urzędu? 44 Jakie kluczowe problemy Pani/pana zdaniem utrudniają realizację zadań przez Urząd? 45 Proszę podać w kilku zdaniach, jakie działania należałoby lub można byłoby podjąć jako jedne z pierwszych, aby poprawić, usprawnić funkcjonowanie Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 7

10 Urzędu? Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 8

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 36/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2016 r. Ankieta do samooceny kontroli zarządczej (rok 2015) pracownicy Urzędu Miasta Kołobrzeg Lp. PYTANIE TAK NIE 1 Czy Pani/Pan wie, jakie zachowania pracowników uznawane są w Urzędzie za nieetyczne? 2 Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie? 3 Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych Urzędu przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie? 4 Jak ocenia Pani/Pan atmosferę pracy (poziom zintegrowania zespołu, wzajemne zaufanie, jakość stosunków międzyludzkich, itp.) w komórce organizacyjnej, w której Pani/Pan pracuje? SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza niską ocenę, a 5 oznacza wysoką ocenę panującej w komórce organizacyjnej atmosfery pracy) 5 Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania? 6 Jak ocenia Pan/Pani przydatność, efektywność szkoleń, w których brał/a Pan/Pani udział w 2015 roku, Trudno to ocenić UWAGI (w przypadku udzielenia odpowiedzi NIE wskazane jest krótkie odniesienie się (uzasadnienie) tej odpowiedzi. Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 1

12 w odniesieniu do wykonywanych obowiązków służbowych SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza niską przydatność, a 5 oznacza bardzo dużą przydatność szkoleń) 7 Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy? 8 Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na Pani/Pana stanowisku pracy (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy)? 9 Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze? 10 Czy są Pani/Panu znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pani/Pana zadań? 11 Jak ocenia Pani/Pan funkcjonujący w Urzędzie system motywacji do pracy pracowników? SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza, że w Urzędzie nie ma żadnych narzędzi mogących wpływać na zmotywowanie pracowników do lepszej i bardziej efektywnej pracy, a 5 oznacza, że stosowane techniki (narzędzia) motywacyjne są w zupełności wystarczające do tego aby czuć się w pełni zmotywowanym do lepszej i bardziej efektywnej pracy. 12 Jeżeli w pytaniu 11 udzielono odpowiedzi w skali od 1 do 3, to proszę w kilku zdaniach podać, jakie Pana/Pani zdaniem działania należałoby lub można byłoby podjąć aby system motywacyjny w Urzędzie był bardziej efektywny i skuteczny? 13 Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych Pani/Panu zadań? 14 Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia Urzędu? Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 2

13 15 Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w 2015 roku w innej formie niż regulamin organizacyjny (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)? 16 Czy bezpośredni przełożony zapoznał Panią/Pana z obowiązującym planem pracy Wydziału? należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 15 brzmi TAK 17 Czy bezpośredni przełożony wyznaczył Panią/ Pana do realizacji konkretnych zadań ujętych w planie pracy na 2015 rok należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 15 brzmi TAK 18 Czy cele i zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 15 brzmi TAK 19 Czy w przypadku pojawienia się zagrożeń w terminowym, sprawnym zrealizowaniu zadań i obowiązków podejmowane są działania zmierzające do usunięcia tych zagrożeń lub ich zminimalizowania? (jeśli TAK proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 22) 20 Czy o istotnych zagrożeniach w realizacji zadań i obowiązków informuje Pan/Pani bezpośredniego przełożonego? 21 Jeżeli w pytaniu 20 padła odpowiedź TAK, to czy bezpośredni przełożony podejmuje (lub wspomaga Panią/Pana) działania zmierzające do wyeliminowania pojawiających się zagrożeń? 22 Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do aktualnych procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie? 23 Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana? Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 3

14 24 Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)? 25 Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań? 26 Czy znane są Pani/Panu obowiązujące w Urzędzie mechanizmy (procedury) mające za zadanie utrzymywać ciągłość działalności Urzędu na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii systemu informatycznego)? (jeśli TAK proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 28). 27 Jak Pan/Pani ocenia funkcjonujące w Urzędzie mechanizmy (procedury) mające za zadanie utrzymywać ciągłość działalności Urzędu na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii systemu informatycznego)? SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza, że funkcjonujące w Urzędzie mechanizmy (procedury) w żaden sposób nie zabezpieczają Urzędu przed utratą ciągłości działalności (np. dokumenty, zasoby informatyczne nie są właściwie zabezpieczone na wypadek awarii, pożaru, powodzi, zalania, itp.), a 5 oznacza, że funkcjonujące mechanizmy (procedury) w pełni gwarantują zachowanie ciągłości działalności na wypadek awarii, pożaru, powodzi, zalania, itp.). 28 Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy? 29 Jak Pan/Pani ocenia funkcjonujący w Wydziale system zastępstw? SKALA od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że system zastępstw jest nieefektywny (np. w razie nieobecności w pracy żaden z pozostałych (wyznaczonych) pracowników nie przejmuje Pani/Pana obowiązków, co Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 4

15 skutkuje spiętrzeniem się dokumentów, spraw do realizacji), a 5 oznacza, że funkcjonujący system zastępstw jest w pełni efektywny (np. w razie nieobecności w pracy, pozostali (wyznaczeni) pracownicy przejmują Pana/Pani obowiązki, co eliminuje spiętrzanie się spraw, dokumentów do realizacji). 30 Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem? 31 Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań? 32 Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej? 33 Czy Pani/Pana zdaniem istniejący w Urzędzie przepływ informacji oraz komunikacja pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi jest wystarczający do tego aby sprawnie i terminowo realizować zadania i obowiązki (w szczególności dotyczy to tych zadań, w które zaangażowanych jest więcej niż jedna komórka organizacyjna)? SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza, że zarówno przepływ i informacji jak i komunikacja funkcjonuje na bardzo niskim poziomie i stanowi utrudnienia w sprawnym i terminowym realizowaniu zadań, a 5 oznacza, że system komunikacji i przepływu informacji, jaki funkcjonuje w Urzędzie jest wystarczający do tego aby sprawnie i terminowo realizować zadania). 34 Jeżeli w pytaniu 33 udzielono odpowiedzi w skali od 1 do 3, to proszę w kilku zdaniach podać, jakie Pana/Pani zdaniem działania należałoby lub można byłoby podjąć aby usprawnić przepływ informacji i Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 5

16 komunikację pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu. 35 Czy w Urzędzie funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi urzędami, jednostkami organizacyjnymi Gminy, spółkami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej? 36 Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w Urzędzie zasad, procedur, instrukcji itp.? 37 Jak Pani/Pan ocenia funkcjonujący w Urzędzie system obiegu dokumentacji i korespondencji (czy system ten gwarantuje sprawne, rzetelne i terminowe realizowanie przez Pana/Panią zadań i obowiązków)? SKALA od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza, że funkcjonujący system jest nieefektywny i wymaga natychmiastowego usprawnienia, ponieważ bardzo utrudnia terminowe, sprawne i rzetelne realizowanie zadań, a 5 oznacza, że system ten jest efektywny i nie wymaga podejmowania jakichkolwiek działań usprawniających). 38 Jeżeli w pytaniu 37 udzielono odpowiedzi w skali od 1 do 3, to proszę w kilku zdaniach podać, jakie Pana/Pani zdaniem działania należałoby lub można byłoby podjąć aby usprawnić system obiegu dokumentacji i korespondencji 39 Czy posiada Pani/Pan odpowiednie zabezpieczenie organizacyjne (organizacja miejsca pracy, w tym między innymi systemy informatyczne) do sprawnego i terminowego realizowania swoich obowiązków? 40 Jeżeli w pytaniu 39 padła odpowiedź NIE, to proszę podać występujące utrudnienia organizacyjne. Id: 9B1B3150-9A05-447A A6E7C298EC. Podpisany Strona 6

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej kierownicy komórek organizacyjnych/samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej kierownicy komórek organizacyjnych/samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Jarosławiu WZÓR Załącznik nr 5 do Procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu. Ankieta do samooceny kontroli zarządczej kierownicy komórek organizacyjnych/samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 10 /13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach Na podstawie art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do samooceny kierownicy komórek organizacyjnych TRUDNO TO OCENIĆ

Kwestionariusz do samooceny kierownicy komórek organizacyjnych TRUDNO TO OCENIĆ Załącznik Nr 1 do procedur kontroli zarządczej - kierownicy komórek organizacyjnych Kwestionariusz do samooceny kierownicy komórek organizacyjnych Lp. PYTANIE TAK NIE 1 2 3 4 5 6 7 Czy pracownicy są informowani

Bardziej szczegółowo

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu kierownicy komórek organizacyjnych

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu kierownicy komórek organizacyjnych Pieczęć Wydziału Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. Ankieta do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu kierownicy komórek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 11 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 11 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE NR 5/2011 WÓJTA GMINY KOLNO zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej WIJHARS Zielona Góra kierownicy komórek organizacyjnych

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej WIJHARS Zielona Góra kierownicy komórek organizacyjnych Załącznik Nr 5 do Regulaminu kontroli zarządczej Ankieta do samooceny kontroli zarządczej WIJHARS Zielona Góra kierownicy komórek organizacyjnych L.p. PYTANIE TAK NIE Trudno to ocenić a) Odniesienie do

Bardziej szczegółowo

Wójt (-) Jerzy Ulbin

Wójt (-) Jerzy Ulbin ZARZĄDZENIE NR 0050.102. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 23 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 23 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 13 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 13 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20/2013 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury corocznej samooceny kontroli zarządczej w gminie Małkinia Górna. Na podstawie art. 69 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka. Właściciel ryzyka. Lp. Cel/zadanie Kategoria ryzyka Wpływ Prawdopodobieństwo

Ocena ryzyka. Właściciel ryzyka. Lp. Cel/zadanie Kategoria ryzyka Wpływ Prawdopodobieństwo Załącznik nr 1 do Procedury zarządzania ryzykiem Ocena ryzyka Ryzyko Analiza ryzyka Właściciel ryzyka Lp. Cel/zadanie Kategoria ryzyka Wpływ Prawdopodobieństwo Istotność ryzyka (wpływ x prawdopodobieństwo)

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 313/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 grudnia 2013 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA ROK Cel: Jako kierujący komórką

Bardziej szczegółowo

Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia nr 120.Z.6.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2017 r. Cel: Formularz samooceny

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

Komórka organizacyjna starostwa...

Komórka organizacyjna starostwa... Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2016 Starosty Skarżyskiego Komórka organizacyjna starostwa... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ZA ROK 2016

Bardziej szczegółowo

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej Załącznik nr 1 do Regulaminu kontroli zarządczej Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej 1 1. Ustala się zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 89/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY. NIE w pełnym zakresie

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY. NIE w pełnym zakresie Załącznik Do Zarządzenia Nr 562/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2011 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY Lp. ZAGADNIENIE TAK NIE NIE w pełnym zakresie OCENA * UWAGI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Czy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Wydział... ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM TCZEW

Wydział... ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM TCZEW Załącznik Nr 1 do Zasad Kontroli Zarządczej w Gminie Miejskiej Tczew, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Tczewa Wydział... ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia.«. sierpnia 2011 r.

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia.«. sierpnia 2011 r. Vf 5, B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ul.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie ZARZĄDZENIE Nr.^.72011 tel. 094-3633485; tex. 094-3633113 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia.«. sierpnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 12 grudnia 2017 roku DOP /17

Poznań, 12 grudnia 2017 roku DOP /17 Poznań, 12 grudnia 2017 roku DOP-0212-141/17 Zarządzenie nr 141/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK..

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 532011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2011roku KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Lp. Pytanie Tak Nie Nie wiem Uwagi/wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 28 maja 2013r.

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 28 maja 2013r. Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia zasad systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Chynowie oraz w Jednostkach Organizacyjnych Gminy

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ dla Dyrektorów Wydziałów. Komórka organizacyjna:... A. Środowisko wewnętrzne

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ dla Dyrektorów Wydziałów. Komórka organizacyjna:... A. Środowisko wewnętrzne KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ dla Dyrektorów Wydziałów Komórka organizacyjna:... A. Środowisko wewnętrzne Środowisko wewnętrzne to: zarówno struktury wspierające zarządzanie (odpowiednia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

2 Kontrola zarządcza w Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku to system realizowanych procedur oraz nastawienie kierownictwa i pracowników.

2 Kontrola zarządcza w Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku to system realizowanych procedur oraz nastawienie kierownictwa i pracowników. ZARZĄDZENIE NR 12/2016. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku z dnia 31.12.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 114/2011 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

ZARZĄDZENIE NR 114/2011 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW ZARZĄDZENIE NR 114/2011 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY WAGANIEC Zal^cznik nr 2 do Procedur samooceny

WOJT GMINY WAGANIEC Zal^cznik nr 2 do Procedur samooceny WOJT GMINY Zal^cznik nr 2 do Procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarz^dczej Ankieta do samooceny kontroli zarzqdczej - pracownicy jednostki L.p. PYTANIE TAK NIE Trudno to ocenic Czy Pani/Pan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/0050/2011 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej.

ZARZĄDZENIE NR 24/0050/2011 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej. ZARZĄDZENIE NR 24/0050/2011 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej Na podstawie art 69 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/ 2011

Zarządzenie Nr 4/ 2011 Zarządzenie Nr 4/ 2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia systemu kontroli zarządczej Podstawa prawna: * Ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 163/2011 z dnia 29.12.2011 r. Standard 1: Przestrzeganie wartości etycznych Kierownika 1.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Regulamin kontroli zarządczej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Załącznik do zarządzenia nr.../2014 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 2014 r. Regulamin kontroli zarządczej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik do Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia.16.02.2011 r. Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie w Starostwie Powiatowym w Polkowicach Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik nr 2 do zasad kontroli zarządczej II poziomu w powiatowych jednostkach organizacyjnych L.p. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ TAK NIE NIE W PEŁN I

Bardziej szczegółowo

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej Załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Głogowie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów. Zasady monitorowania i dokonywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 grudnia 2012 roku. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku

Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 grudnia 2012 roku. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Na podstawie : art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej załącznik Nr 6 do Regulaminu kontroli zarządczej Numer pytania Tak/nie Odpowiedź Potrzebne dokumenty Środowisko wewnętrzne I Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11 /2011

ZARZĄDZENIE nr 11 /2011 ZARZĄDZENIE nr 11 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie z dnia 26 września 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 133/12/13

Zarządzenie nr 133/12/13 ZARZĄDZENIE NR 133/12/13 z dnia 25.01.2013r. Zarządzenie nr 133/12/13 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 25 stycznia 2013r. W sprawie: Wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp.

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp. Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 13 505 Poz. 67 Za³¹cznik do decyzji nr 250 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2010 r. ARKUSZ SAMOOCENY funkcjonowania kontroli zarządczej w....

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK. z dnia 29 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK. z dnia 29 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Kwestionarisz samooceny

Kwestionarisz samooceny Kwestionarisz samooceny 1) Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarzadzające, tj. Dyrektora jednostki, Kierowników jednostek organizacyjnych. Proces

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ UWAGI/DODATKOW E INFORMACJE

ARKUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ UWAGI/DODATKOW E INFORMACJE Załącznik Nr 2 do zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej ARKUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ w nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

DZENIE NR 16/12 DYREKTORA MIEJSKIEGO O

DZENIE NR 16/12 DYREKTORA MIEJSKIEGO O ZARZĄDZENIE NR 16/12 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad samooceny kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04 stycznia 2017r. Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów I. Definicje i skróty Prezydent Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R-0300-62/11 Zarządzenie Nr../2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia... 2011r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne.

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 marca 2016 r. Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy Standardy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Zarządczej

Regulamin Kontroli Zarządczej Regulamin Kontroli Zarządczej A. Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2010 Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Regulaminu kontroli zarządczej KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ CZĘŚĆ I ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE 5. 7. 9. 1 1 PRZESTRZEGANIE

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OA Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września

INFORMACJA. Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OA Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września INFORMACJA z samooceny kontroli zarządczej dokonanej za rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Kole na podstawie badań ankietowych wśród pracowników i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. CEL

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SZUBINA. z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Szubin

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SZUBINA. z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Szubin ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2016 BURMISTRZA SZUBINA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Szubin Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, DOP-0212-101/11 Poznań, 18 lipca 2011 roku Zarządzenie nr 101/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie

Zasady kontroli zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie Zasady kontroli zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie 1. Kontrola zarządcza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie, zwanym dalej zespołem, to ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M KO N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J PRZEDSZKOLA NR 8 W SKIERNIEWICACH

S Y S T E M KO N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J PRZEDSZKOLA NR 8 W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 9./2011 Dyrektora Przedszkola Nr 8w Skierniewicach z dnia 24.11.2011 S Y S T E M KO N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J PRZEDSZKOLA NR 8 W SKIERNIEWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia i poprawy wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Miasta Olsztyn. jakości audytu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia 30.11.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ z dnia 18 lipca 2011

ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ z dnia 18 lipca 2011 ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ z dnia 18 lipca 2011 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej

Regulamin kontroli zarządczej Regulamin kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ PRZEDSZKOLA NR 4 NA 2010 ROK Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2011 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 29 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 85/2011 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 29 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 85/2011 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych. Na podstawie art.69 ust 1 pkt 2, ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzam Zasady kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Wprowadzam Zasady kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 71 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece Zarządzenie nr 12/11 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu z dnia 15-09 - 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej II poziomu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego Na

Bardziej szczegółowo