Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A.

2 HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca w bran y informatycznej od roku 2000, stworzona w celu budowania i wdra ania programów dla przemys³u poligraficznego i opakowaniowego na ca³ym œwiecie. W roku 2002 SISTRADE odczu³a skutki miêdzynarodowej recesji zwi¹zanej z bran ¹, która to recesja dotknê³a tak e du e firmy zajmuj¹ce siê oprogramowaniem. Tym niemniej postanowiliœmy rozpocz¹æ miêdzynarodow¹ ekspansjê jako wa ny gracz na œwiatow ym rynku systemów MIS (Management Information System) ERP (Enterprise Resouce Planning). Dziœ w pewnych wertykalnych segmentach tego rynku jesteœmy ju liderami. PROFIL FIRMY SISTRADE dostarcza rozwi¹zania klasy MIS ERP dla bran y poligraficznej na ca³ym œwiecie. Nasz produkt - SISTRADE PRINT zosta³ stworzony od podstaw w firmie SISTRADE jako zintegrowany pakiet oferuj¹cy rzeczywiste wartoœci naszym klientom. SISTRADE oferuje tak e us³ugi doradcze zwi¹zane z naszymi rynkami docelowymi. Najwy szej klasy oprogramowanie oraz wysokiej jakoœci us³ugi gwarantuj¹ naszym klientom stworzenie kompleksowego rozwi¹zania niezale nie od rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci (B2B, B2C). SISTRADE ma klientów i partnerów w wielu krajach m.in. Portugalii, Hiszpanii, Brazylii, Holandii i S³owenii. System MIS ERP SISTRADE PRINT posiada narzêdzia do automatycznej obs³ugi sprzeda y us³ug, logistyki, produkcji, planowania, wspó³pracy z partnerami handlowymi i wiele innych funkcji niezbêdnych dla firm poligraficznych. Us³ugi oferowane przez nas zwi¹zane s¹ z t¹ technologi¹ i dotycz¹ usprawnienia procesów biznesowych na rynkach docelowych. W ich zakres mo e wchodziæ przeprojektowanie procesów, szkolenia, tworzenie specjalistycznego oprogramowania oraz ogólne doradztwo. G³ównym celem firmy SISTRADE jest zapewnienie optymalnych powi¹zañ pomiêdzy dostawcami, klientami i partnerami handlowymi zaanga owanymi w proces produkcji poligraficznej. ORGANIZACJA SISTRADE podzielono na cztery dzia³y, podlegaj¹ce administracji i dyrekcji. Dzia³ marketingu i sprzeda y zajmuje siê tworzeniem materia³ów marketingowych, poszukiwaniem klientów i procesem sprzeda y. Dzia³ kontraktów odpowiada za realizacjê projektów wdro eniowych i za dotrzymywanie uzgodnionych terminów. Dzia³ badañ i rozwoju odpowiada za przygotowanie nowych rozwi¹zañ technicznych, zaœ dzia³ administracji i finansów zapewnia odpowiednie us³ugi dla reszty firmy. Administracji Dyrekcji Marketingu i Sprzeda y Kontraktów Badañ i Rozwoju Administracji i Finansów rynek krajowy rynek miêdzynarodowy

3 MISJA Nawi¹zanie partnerskich relacji z klientami w celu uzyskania okreœlonych rezultatów, zwiêkszenia innowacyjnoœci i stworzenia dodanej wartoœci dziêki wspólnym decyzjom na wysoce konkurencyjnym rynku technologii IT. Podkreœlenie znaczenia rozwoju biznesowego z u yciem innowacyjnych technologii, w pe³ni zadowalaj¹cego naszych klientów, a jednoczeœnie pozwalaj¹cego na samorealizacjê naszych pracowników. Stanowi to wartoœæ dodan¹ dla naszych klientów, naszego dzia³u HR i naszych akcjonariuszy. WARTOŒCI I KULTURA FIRMY W firmie SISTRADE zajmuj¹cej siê technologiami IT dostêp do najnowszych i najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ jest codziennoœci¹; pod wzglêdem technologicznym nie ma ró nicy pomiêdzy kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ i pozosta³ymi pracownikami. Dziêki operacyjnemu zbli eniu wszystkich zatrudnionych przekazywanie wartoœci firmowych odbywa siê wielokierunkowo. Takie wartoœci jak innowacyjnoœæ, wsparcie i praca grupowa oddzia³ywaj¹ na organizacjê i funkcjonowanie firmy. Rozwój firmy realizuje siê poprzez bezpoœrednie zastosowanie podstawowych wartoœci, takich jak: zdolnoœæ do innowacji, praca grupowa, ci¹g³e samodoskonalenie, kreatywnoœæ, jakoœæ, przejrzystoœæ, odpowiedzialnoœæ, elastycznoœæ, profesjonalna etyka, skromnoœæ i dostêpnoœæ. Pragniemy tak e promowaæ w firmie wartoœci natury socjalnej, z których solidarnoœæ ma szczególne znaczenie. Wartoœci kulturowe i czynniki takie jak harmonia, poszanowanie œrodowiska i d¹ enie do doskona³oœci zawsze bêd¹ dla nas wyzwaniem. PARTNERZY TECHNOLOGICZNI GDZIE JESTEŒMY Porto, Portugalia R. Manuel Pinto de Azevedo, n 64B Porto, Portugal Lizbona, Portugalia Madryt, Hiszpania Barcelona, Hiszpania Bogota, Kolumbia Sao Paulo, Brazylia Ruurlo, Holandia Kowno, Litwa (republiki ba³tyckie) Ljubljana, S³owenia Warszawa, Polska

4 RYNKI DOCELOWE SISTRADE oferuje oprogramowanie i us³ugi doradcze dla przemys³u poligraficznego i opakowaniowego na ca³ym œwiecie. System SISTRADE PRINT przygotowano dla nastêpuj¹cych segmentów rynku: Rynek Docelowy krajowy obs³uga przemys³u :: Druk offsetowy (arkuszowy i zwojowy) :: Druk opakowañ giêtkich (flekso- i wklês³odruk) :: Zadrukowanie opakowañ twardych :: Produkcja etykiet :: Produkcja formularzy :: Druk cyfrowy SISTRADE d¹ y do zajêcia czo³owego miejsca na rynku systemów MIS ERP dla przemys³u poligraficznego. miêdzynarodowy przemys³ poligraficzny WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A rozpoczê³a dzia³anie na rynkach miêdzynarodowych w roku 2003, eksportuj¹c swój system zarz¹dzania firm¹ SISTRADE PRINT. W chwili obecnej firma posiada ju partnerów lub klientów w takich krajach jak Hiszpania, S³owenia, Holandia, Litwa, Kolumbia, Brazylia i Polska. W fazie studyjnej s¹ projekty utworzenia firm partnerskich w USA, Niemczech i Austrii. Przewidujemy tak e wprowadzenie naszego produktu na rynki Francji, W³oszech, Wielkiej Brytanii i Czech. Pocz¹wszy od roku 2003 SISTRADE uczestniczy w miêdzynarodowych targach i imprezach tematycznych zwi¹zanych z bran ¹ poligraficzn¹, w krajach takich jak Hiszpania, S³owenia, Austria, Niemcy, Czechy, USA i Wielka Brytania. W przysz³oœci SISTRADE zamierza nadal inwestowaæ w rynek miêdzynarodowy, prezentuj¹c swój system na targach bran owych, aktywnie poszukuj¹c partnerów i organizuj¹c lokalne seminaria oraz pokazy. Proces miêdzynarodowego rozwoju firmy SISTRADE nie by³by mo liwy bez sukcesu produktu SISTRADE PRINT, pierwszego w pe³ni przegl¹darkowego systemu MIS ERP dla bran y poligraficznej. Szanse tego rozwoju nadal oceniamy niezwykle pozytywnie. Dziêki dynamicznemu, silnemu i agresywnemu marketingowi SISTRADE zdo³a³a wywalczyæ sobie miejsce wœród du ych dostaw ców systemów zarz¹dzania firm¹. W po³¹czeniu z jedn¹ z najwa niejszych regu³ firmy - klient musi zawsze byæ zadowolony - oznacza to jasn¹ przysz³oœæ zarówno dla SISTRADE, jak i dla systemu SISTRADE PRINT. Wg Sousa Ribeiro, dyrektora generalnego firmy SISTRADE, musimy patrzeæ na przysz³oœæ jak na rosn¹ce Ÿród³o biznesu, a tak e jak na inwestycjê. Na rynku portugalskim SISTRADE ju jest najwa niejszym graczem w zakresie systemów MIS ERP dla poligrafii, wiêc droga jest jasna musimy iœæ naprzód i osi¹gn¹æ to samo w zakresie miêdzynarodowym.

5 ROZWI ZANIA System SISTRADE PRINT jest proponowanym przez firmê kompleksowym rozwi¹zaniem z zakresu IT. Program ten zosta³ w ca³oœci opracowany i stworzony przez SISTRADE w oparciu o technologie firmy Microsoft, jak np. Visual Basic, HTML, JavaScript. Wewnêtrzny system bazy danych wykorzystuje mechanizm MS SQL Server, zaœ idealn¹ platform¹ systemow¹ jest dlañ MS Windows Server. Ca³y interfejs aplikacji oparto na przegl¹darce internetowej program jest wiêc dostêpny jak strona WWW wewn¹trz Internet Explorera, co oznacza, e w razie potrzeb klienci mog¹ korzystaæ z aplikacji w dowolnym miejscu œwiata. ZARZ DZANIE SPRZEDA I WYCENY :: Mo liwoœæ wycen z³o onych produktów :: Cenniki dynamiczne i personalizowane (dla okreœlonego klienta) :: Automatyczne tworzenie zamówienia z wyceny :: Modu³ CRM (zarz¹dzanie relacjami z klientami) :: Automatyczne wyliczanie rozstawienia u ytków na arkuszu/formie :: Symulacja i wyliczanie innych iloœci/parametrów :: Œledzenie dokumentów :: Elastyczna struktura indeksu materia³ów :: Karty wyrobu :: Wielopoziomowe zapotrzebowanie materia³ów :: Zakresy operacyjne :: Bezpoœrednie wystawianie kart zleceñ :: Wsparcie fakturowania :: Elektroniczne faktury z podpisem cyfrowym :: Mechanizm wewnêtrznej akceptacji :: Zarz¹dzanie bankami i dokumentami bankowymi ZARZ DZANIE MAGAZYNEM I ZAKUPAMI :: Zarz¹dzanie dostawcami :: Obs³uga wielu magazynów :: Zarz¹dzanie partiami dostaw :: Ci¹g³a kontrola stanu magazynu z dwiema jednostkami miar :: Kontrola materia³ów za pomoc¹ kodów kreskowych :: Zarz¹dzanie planowymi dostawami :: Tworzenie dokumentów przewozowych :: Wystawianie zleceñ zakupu na podstawie ¹dañ MRP (Material Requirements Planning)

6 ZARZ DZANIE PRODUKCJ :: Graficzna wizualizacja procesów w firmie (SCADA Supervision Control And Data Acquisition) :: Nadzór nad produkcj¹ w czasie rzeczywistym :: Wystawianie i kontrola kart zleceñ :: Wyliczanie miejsc powstawania kosztów :: Wyliczanie rzeczywistego kosztu zlecenia :: Porównanie planowanych i rzeczywistych wartoœci :: Œledzenie procesów :: Rejestracja danych REJESTRACJA DANYCH :: Automatyzacja procesu :: Kontrola poprawnoœci pracy urz¹dzeñ :: Programowanie automatyki :: Konfiguracja terminali zbiorczych :: Odczyt danych za pomoc¹ kodów kreskowych PLANOWANIE :: Tworzenie harmonogramów (CRP Capacity Resource Planning) wykresy Gantta :: Symulacja przysz³ej produkcji :: Planowanie produkcji przyjêtych zleceñ :: Natychmiastowa aktualizacja danych do planowania :: Planowanie zapotrzebowania materia³ów (MRP Material Requirements Planning) :: Planowanie wykorzystania zasobów (MRP II Manufacturing Resource Planning)

7 E-BIZNES :: Zapytania ofertowe bezpoœrednie lub poprzez handlowców w Internecie :: Wyszukiwanie i pobieranie danych o klientach :: Kontrola stanu pracy przez handlowca lub klienta :: Aktualizacja cenników dostawców :: Stan realizacji zamówieñ i szacowane czasy dostawy w Internecie URZ DZENIA PRZENOŒNE :: Dostêp do systemu na urz¹dzeniach przenoœnych (palmtop) :: Wyszukiwanie wycen :: Wyszukiwanie kart zleceñ :: Zarz¹dzanie klientami :: Zarz¹dzanie zapasami UTRZYMANIE RUCHU :: Graficzna definicja struktury wyposa enia :: Konfigurowane plany obs³ugi serwisowej :: Rejestracja awarii i dzia³añ naprawczych :: Zarz¹dzanie kartami zleceñ serwisowych KONTROLA JAKOŒCI :: Definicja standardów jakoœci :: Okreœlenie parametrów kontrolnych dla materia³ów :: Kalibracja urz¹dzeñ i rejestracja danych wzorcowych :: Kontrola jakoœci surowców :: Zarz¹dzanie niezgodnoœciami :: Kontrola kosztów jakoœci i integracja z systemem finansowym

8 BALANCED SCORECARDS Finanse :: Ocena efektów dzia³ania firmy :: Identyfikacja i definicja wszystkich procesów biznesowych :: WskaŸniki wydajnoœci :: Wyniki dla ró nych przekrojów danych :: Definicja i wzorcowanie procesów Stabilnoœæ finansowa. Jaki obraz prezentowaæ udzia³owcom? Zamiary WskaŸniki Cele Dzia³ania Klienci Procesy biznesowe Zgodnie z wizj¹, jaki obraz przedstawiaæ klientom? Zamiary WskaŸniki Cele Dzia³ania Wizja i strategia Dla zadowolenia klientów i udzia³owców, które procesy powinny byæ priorytetowe? Zamiary WskaŸniki Cele Dzia³ania Nauka i wzrost Jak zachowaæ zdolnoœæ do wzrostu i zmian, byrealizowaæ nasz¹ wizjê? Zamiary WskaŸniki Cele Dzia³ania JDF - Job Definition Format :: Przekazywanie danych z wyceny do przygotowalni :: Przesy³ i kontrola danych z przygotowalni do produkcji :: Przesy³ i kontrola danych z produkcji do introligatorni Karta Zlecenia Naœwietlony noœnik (forma) Materia³y Farba Profil farbowy Parametry, rozstawienie u ytków Elementy pracy SCM zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw (Supply Chain Management) :: Wirtualny ³añcuch powi¹zañ firmy z dostawcami i podwykonawcami :: Kontrola stanów magazynowych u dostawców i podwykonawców :: Optymalizacja planowania dostaw :: Zarz¹dzanie potrzebami :: Zarz¹dzanie transportem

9 US UGI DORADZTWO SISTRADE oferuje ró norodne us³ugi doradcze, zapewniaj¹c skuteczne wdro enie systemu i gwarantuj¹c osi¹gniêcie za³o onych celów w firmie czy instytucji, co przynosi konkretne korzyœci i rzeczywisty zwrot z inwestycji. SZKOLENIA Bior¹c pod uwagê szeroki zakres wdro enia systemu SISTRADE PRINT, bezpoœrednie szkolenie jest kluczowym elementem zapewniaj¹cym maksymaln¹ korzyœæ dla klienta. Zespó³ SISTRADE oferuje szkolenia ogólne, a tak e specjalistyczne i techniczne szkolenia dotycz¹ce SISTRADE PRINT, w zale noœci od potrzeb klienta. WSPARCIE I SERWIS TECHNICZNY Nasz dzia³ wsparcia klienta ma na celu zapewnienie ca³kowitej satysfakcji klienta za pomoc¹ kompletnej obs³ugi serwisowej wysokiej jakoœci, spe³niaj¹cej wymagania techniczne i oczekiwania klienta. Zespó³ pomaga klientowi utrzymaæ system SISTRADE PRINT we w³aœciwym stanie i prawid³owej konfiguracji, zgodnie z jego potrzebami i oczekiwaniami. W razie zaistnienia problemów doœwiadczeni in ynierowie SISTRADE s¹ gotowi do ich usuwania. ANALIZA WYMAGAÑ Zespó³ projektowy SISTRADE, wraz z odpowiednimi pracownikami ze strony klienta, analizuje szczegó³owo wszystkie czynnoœci niezbêdne w procesach wewn¹trzfirmowych. Efektem analizy jest pisemne opracowanie okreœlaj¹ce wszystkie parametry wymagane do w³aœciwej konfiguracji systemu. ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER Ze wszystkich systemów oferowanych przez SISTRADE mo na tak e korzystaæ w drodze licencji zdalnej, bez koniecznoœci zakupu sprzêtu ani programów, a jedynie po uiszczeniu miesiêcznej op³aty licencyjnej. Odpowiedzialnoœæ za sprawnoœæ i dostêpnoœæ aplikacji spoczywa na firmie SISTRADE. Klient mo e wykorzystywaæ system przez Internet z dowolnego miejsca œwiata. WEB HOSTING I PROJEKTOWANIE PORTALI SISTRADE oferuje us³ugi tworzenia portali firmowych, wortali e-biznesowych (rynki prywatne, B2C, B2B sprzeda i zakupy) oraz portali dla pracy grupowej, jak te mo liwoœæ hostingu portali, aplikacji sieciowych na w³asnych serwerach, z mo liwoœci¹ zarz¹dzania sprzêtem. OUTSOURCING Dziêki tej metodzie SISTRADE mo e zaoferowaæ kompleksow¹ us³ugê serwisu sprzêtu i oprogramowania klienta. Przejmuje w ten sposób pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za poprawne dzia³anie systemu, co przek³ada siê na wiêksz¹ niezale noœæ od zewnêtrznych us³ug serwisowych i umo liwia klientowi skoncentrowanie siê na podstawowej dzia³alnoœci firmy.

10 METODOLOGIA IMPLEMENTACJI Metoda MIPS opracowana przez SISTRADE zawiera szereg regu³ wdro enia i zarz¹dzania projektem, które maj¹ zminimalizowaæ ryzyko oraz zoptymalizowaæ wykorzystanie ró norodnych zasobów, w szczególnoœci pieniêdzy, ludzi i czasu. To nie tylko metodologia, ale i filozofia yciowa zestaw wewnêtrznych wartoœci firmy systematyzuj¹cych procesy wdro enia oraz wyznaczaj¹cych drogi osi¹gania celów, w d¹ eniu do ci¹g³ego samodoskonalenia. W przyjêtej metodzie wszystkie czynnoœci niezbêdne w projekcie, niezale nie od wykonawcy, ujête s¹ na linii czasu, gwarantuj¹c bezpieczn¹ i ci¹g³¹ realizacjê zadañ w oparciu o efektywny proces komunikacji pomiêdzy klientem i SISTRADE. Metodologia MIPS zapewnia stabilne, metodyczne wdro enie w oparciu o fazowy podzia³ zadañ i etapow e punkty kontrolne. Potwierdzaj¹ one organizacyjn¹ i techniczn¹ sprawnoœæ ekipy SISTRADE, a tak e stanowi¹ element gwarancji osi¹gniêcia celów dla klienta. W celu zapewnienia w³aœciwej koordynacji wszystkich zasobów przypisanych do projektu, MIPS tworzy dwupoziomowe kierownictwo z poziomem techniczno-handlowym (kontrola i sterowanie niezbêdnymi funkcjami projektu) oraz poziomem organizacyjnym (koordynacja dzia³añ wdro eniowych i operacyjnych). Udzia³ zasobów Sistrade, % Analiza wymagañ (faza 1) Harmono-gram wdro enia Oferta i umowa Pocz¹tek projektu Lista testów Lista modyfikacji Analiza wymagañ [Faza2] Lista funkcjonalnoœci Sistrade Print Analiza wymagañ, instalacja, parametryzacja standardowa Sistrade Print Lista niezgodnoœci Dokument z analizy wymagañ Lista specyficznych dodatków Parametryzacja wg specyficznych wymagañ klienta Lista testów Macierz funkcjonalnoœci Weryfikacja i uruchomienie Koniec Projektu Czas Skala CMMI - Capability Maturity Model Integration Przy tworzeniu oprogramowania SISTRADE korzysta ze standardu CMMI, rozwiniêtego z wersji SW-CMM 2.0C, stosowanego w firmach produkuj¹cych oprogramowanie i pragn¹cych wdro yæ metodologiê CMM. Najwa niejsz¹ cech¹ tego standardu jest jego kompletnoœæ to zarówno standard ogólnego rozwoju produktu, jak te i specyficznych procesów tworzenia oprogramowania. Model CMMI ma piêæ poziomów dojrza³oœci, gdzie poziom 1 odpowiada wczesnej fazie rozwoju, zwi¹zanej z dezorganizacj¹ i chaosem, a poziom 5 odpowiada dojrza³oœci, zwi¹zanej z wymuszon¹ optymalizacj¹ regu³ zarówno w oprogramowaniu, jak i w rzeczywistych procesach. Najbardziej znanym graficznym obrazem CMMI jest piramida dojrza³oœci. SISTRADE obecnie wdra a regu³y poziomu 2 CMMI i przygotowuje siê do wdro enia regu³ poziomu 3. Poziom 2 CMMI odpowiada certyfikatowi jakoœci ISO 9001:2000. ML 1 ML 2 ML 4 ML 3 ML 5 Organizacja Organizaç o

11 OBS UGA KLIENTA W celu zarz¹dzania wdro onymi projektami, gdzie podstawowym czynnikiem staje siê zadowolenie klienta, SISTRADE stworzy³a dzia³ obs³ugi klienta Customer Care Sistrade Call Centre, znany te jako CCRM (Customer Care Relationship Management). Dzia³ ten stworzono na podstawie zestawu procesów zorganizowanych wg odpowiedniego modelu biznesowego. Podstawowe cele obs³ugi klienta to: :: Rejestracja wszystkich kontaktów z klientem, pozwalaj¹ca na pe³n¹ wiedzê o informacji posiadanej przez klienta :: Zarz¹dzanie i kontrola zmian w programie wprowadzonych u danego klienta w wyniku adaptacji lub powstania nowych potrzeb :: Kontrola usuwania zmian w oprogramowaniu :: Rozwi¹zywanie problemów zg³aszanych przez klientów :: Spe³nienie oczekiwañ klientów w najkrótszym czasie :: Utrzymanie lojalnoœci obecnych klientów :: Zapewnienie zadowolenia klientów :: Szkolenia i wyjaœnianie w¹tpliwoœci po zakoñczeniu procesu wdro enia KONTAKT

12 SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A.

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 130 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom VII l zeszyt 3 Bo ena Paw³owska, Anna Strychalska-Rudzewicz Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Kazimierz W. Krupa* Pavlo Skotnyy** Wojciech Krupa*** Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa Innowacyjnoœæ Unii

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo