Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A.

2 HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca w bran y informatycznej od roku 2000, stworzona w celu budowania i wdra ania programów dla przemys³u poligraficznego i opakowaniowego na ca³ym œwiecie. W roku 2002 SISTRADE odczu³a skutki miêdzynarodowej recesji zwi¹zanej z bran ¹, która to recesja dotknê³a tak e du e firmy zajmuj¹ce siê oprogramowaniem. Tym niemniej postanowiliœmy rozpocz¹æ miêdzynarodow¹ ekspansjê jako wa ny gracz na œwiatow ym rynku systemów MIS (Management Information System) ERP (Enterprise Resouce Planning). Dziœ w pewnych wertykalnych segmentach tego rynku jesteœmy ju liderami. PROFIL FIRMY SISTRADE dostarcza rozwi¹zania klasy MIS ERP dla bran y poligraficznej na ca³ym œwiecie. Nasz produkt - SISTRADE PRINT zosta³ stworzony od podstaw w firmie SISTRADE jako zintegrowany pakiet oferuj¹cy rzeczywiste wartoœci naszym klientom. SISTRADE oferuje tak e us³ugi doradcze zwi¹zane z naszymi rynkami docelowymi. Najwy szej klasy oprogramowanie oraz wysokiej jakoœci us³ugi gwarantuj¹ naszym klientom stworzenie kompleksowego rozwi¹zania niezale nie od rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci (B2B, B2C). SISTRADE ma klientów i partnerów w wielu krajach m.in. Portugalii, Hiszpanii, Brazylii, Holandii i S³owenii. System MIS ERP SISTRADE PRINT posiada narzêdzia do automatycznej obs³ugi sprzeda y us³ug, logistyki, produkcji, planowania, wspó³pracy z partnerami handlowymi i wiele innych funkcji niezbêdnych dla firm poligraficznych. Us³ugi oferowane przez nas zwi¹zane s¹ z t¹ technologi¹ i dotycz¹ usprawnienia procesów biznesowych na rynkach docelowych. W ich zakres mo e wchodziæ przeprojektowanie procesów, szkolenia, tworzenie specjalistycznego oprogramowania oraz ogólne doradztwo. G³ównym celem firmy SISTRADE jest zapewnienie optymalnych powi¹zañ pomiêdzy dostawcami, klientami i partnerami handlowymi zaanga owanymi w proces produkcji poligraficznej. ORGANIZACJA SISTRADE podzielono na cztery dzia³y, podlegaj¹ce administracji i dyrekcji. Dzia³ marketingu i sprzeda y zajmuje siê tworzeniem materia³ów marketingowych, poszukiwaniem klientów i procesem sprzeda y. Dzia³ kontraktów odpowiada za realizacjê projektów wdro eniowych i za dotrzymywanie uzgodnionych terminów. Dzia³ badañ i rozwoju odpowiada za przygotowanie nowych rozwi¹zañ technicznych, zaœ dzia³ administracji i finansów zapewnia odpowiednie us³ugi dla reszty firmy. Administracji Dyrekcji Marketingu i Sprzeda y Kontraktów Badañ i Rozwoju Administracji i Finansów rynek krajowy rynek miêdzynarodowy

3 MISJA Nawi¹zanie partnerskich relacji z klientami w celu uzyskania okreœlonych rezultatów, zwiêkszenia innowacyjnoœci i stworzenia dodanej wartoœci dziêki wspólnym decyzjom na wysoce konkurencyjnym rynku technologii IT. Podkreœlenie znaczenia rozwoju biznesowego z u yciem innowacyjnych technologii, w pe³ni zadowalaj¹cego naszych klientów, a jednoczeœnie pozwalaj¹cego na samorealizacjê naszych pracowników. Stanowi to wartoœæ dodan¹ dla naszych klientów, naszego dzia³u HR i naszych akcjonariuszy. WARTOŒCI I KULTURA FIRMY W firmie SISTRADE zajmuj¹cej siê technologiami IT dostêp do najnowszych i najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ jest codziennoœci¹; pod wzglêdem technologicznym nie ma ró nicy pomiêdzy kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ i pozosta³ymi pracownikami. Dziêki operacyjnemu zbli eniu wszystkich zatrudnionych przekazywanie wartoœci firmowych odbywa siê wielokierunkowo. Takie wartoœci jak innowacyjnoœæ, wsparcie i praca grupowa oddzia³ywaj¹ na organizacjê i funkcjonowanie firmy. Rozwój firmy realizuje siê poprzez bezpoœrednie zastosowanie podstawowych wartoœci, takich jak: zdolnoœæ do innowacji, praca grupowa, ci¹g³e samodoskonalenie, kreatywnoœæ, jakoœæ, przejrzystoœæ, odpowiedzialnoœæ, elastycznoœæ, profesjonalna etyka, skromnoœæ i dostêpnoœæ. Pragniemy tak e promowaæ w firmie wartoœci natury socjalnej, z których solidarnoœæ ma szczególne znaczenie. Wartoœci kulturowe i czynniki takie jak harmonia, poszanowanie œrodowiska i d¹ enie do doskona³oœci zawsze bêd¹ dla nas wyzwaniem. PARTNERZY TECHNOLOGICZNI GDZIE JESTEŒMY Porto, Portugalia R. Manuel Pinto de Azevedo, n 64B Porto, Portugal Lizbona, Portugalia Madryt, Hiszpania Barcelona, Hiszpania Bogota, Kolumbia Sao Paulo, Brazylia Ruurlo, Holandia Kowno, Litwa (republiki ba³tyckie) Ljubljana, S³owenia Warszawa, Polska

4 RYNKI DOCELOWE SISTRADE oferuje oprogramowanie i us³ugi doradcze dla przemys³u poligraficznego i opakowaniowego na ca³ym œwiecie. System SISTRADE PRINT przygotowano dla nastêpuj¹cych segmentów rynku: Rynek Docelowy krajowy obs³uga przemys³u :: Druk offsetowy (arkuszowy i zwojowy) :: Druk opakowañ giêtkich (flekso- i wklês³odruk) :: Zadrukowanie opakowañ twardych :: Produkcja etykiet :: Produkcja formularzy :: Druk cyfrowy SISTRADE d¹ y do zajêcia czo³owego miejsca na rynku systemów MIS ERP dla przemys³u poligraficznego. miêdzynarodowy przemys³ poligraficzny WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A rozpoczê³a dzia³anie na rynkach miêdzynarodowych w roku 2003, eksportuj¹c swój system zarz¹dzania firm¹ SISTRADE PRINT. W chwili obecnej firma posiada ju partnerów lub klientów w takich krajach jak Hiszpania, S³owenia, Holandia, Litwa, Kolumbia, Brazylia i Polska. W fazie studyjnej s¹ projekty utworzenia firm partnerskich w USA, Niemczech i Austrii. Przewidujemy tak e wprowadzenie naszego produktu na rynki Francji, W³oszech, Wielkiej Brytanii i Czech. Pocz¹wszy od roku 2003 SISTRADE uczestniczy w miêdzynarodowych targach i imprezach tematycznych zwi¹zanych z bran ¹ poligraficzn¹, w krajach takich jak Hiszpania, S³owenia, Austria, Niemcy, Czechy, USA i Wielka Brytania. W przysz³oœci SISTRADE zamierza nadal inwestowaæ w rynek miêdzynarodowy, prezentuj¹c swój system na targach bran owych, aktywnie poszukuj¹c partnerów i organizuj¹c lokalne seminaria oraz pokazy. Proces miêdzynarodowego rozwoju firmy SISTRADE nie by³by mo liwy bez sukcesu produktu SISTRADE PRINT, pierwszego w pe³ni przegl¹darkowego systemu MIS ERP dla bran y poligraficznej. Szanse tego rozwoju nadal oceniamy niezwykle pozytywnie. Dziêki dynamicznemu, silnemu i agresywnemu marketingowi SISTRADE zdo³a³a wywalczyæ sobie miejsce wœród du ych dostaw ców systemów zarz¹dzania firm¹. W po³¹czeniu z jedn¹ z najwa niejszych regu³ firmy - klient musi zawsze byæ zadowolony - oznacza to jasn¹ przysz³oœæ zarówno dla SISTRADE, jak i dla systemu SISTRADE PRINT. Wg Sousa Ribeiro, dyrektora generalnego firmy SISTRADE, musimy patrzeæ na przysz³oœæ jak na rosn¹ce Ÿród³o biznesu, a tak e jak na inwestycjê. Na rynku portugalskim SISTRADE ju jest najwa niejszym graczem w zakresie systemów MIS ERP dla poligrafii, wiêc droga jest jasna musimy iœæ naprzód i osi¹gn¹æ to samo w zakresie miêdzynarodowym.

5 ROZWI ZANIA System SISTRADE PRINT jest proponowanym przez firmê kompleksowym rozwi¹zaniem z zakresu IT. Program ten zosta³ w ca³oœci opracowany i stworzony przez SISTRADE w oparciu o technologie firmy Microsoft, jak np. Visual Basic, HTML, JavaScript. Wewnêtrzny system bazy danych wykorzystuje mechanizm MS SQL Server, zaœ idealn¹ platform¹ systemow¹ jest dlañ MS Windows Server. Ca³y interfejs aplikacji oparto na przegl¹darce internetowej program jest wiêc dostêpny jak strona WWW wewn¹trz Internet Explorera, co oznacza, e w razie potrzeb klienci mog¹ korzystaæ z aplikacji w dowolnym miejscu œwiata. ZARZ DZANIE SPRZEDA I WYCENY :: Mo liwoœæ wycen z³o onych produktów :: Cenniki dynamiczne i personalizowane (dla okreœlonego klienta) :: Automatyczne tworzenie zamówienia z wyceny :: Modu³ CRM (zarz¹dzanie relacjami z klientami) :: Automatyczne wyliczanie rozstawienia u ytków na arkuszu/formie :: Symulacja i wyliczanie innych iloœci/parametrów :: Œledzenie dokumentów :: Elastyczna struktura indeksu materia³ów :: Karty wyrobu :: Wielopoziomowe zapotrzebowanie materia³ów :: Zakresy operacyjne :: Bezpoœrednie wystawianie kart zleceñ :: Wsparcie fakturowania :: Elektroniczne faktury z podpisem cyfrowym :: Mechanizm wewnêtrznej akceptacji :: Zarz¹dzanie bankami i dokumentami bankowymi ZARZ DZANIE MAGAZYNEM I ZAKUPAMI :: Zarz¹dzanie dostawcami :: Obs³uga wielu magazynów :: Zarz¹dzanie partiami dostaw :: Ci¹g³a kontrola stanu magazynu z dwiema jednostkami miar :: Kontrola materia³ów za pomoc¹ kodów kreskowych :: Zarz¹dzanie planowymi dostawami :: Tworzenie dokumentów przewozowych :: Wystawianie zleceñ zakupu na podstawie ¹dañ MRP (Material Requirements Planning)

6 ZARZ DZANIE PRODUKCJ :: Graficzna wizualizacja procesów w firmie (SCADA Supervision Control And Data Acquisition) :: Nadzór nad produkcj¹ w czasie rzeczywistym :: Wystawianie i kontrola kart zleceñ :: Wyliczanie miejsc powstawania kosztów :: Wyliczanie rzeczywistego kosztu zlecenia :: Porównanie planowanych i rzeczywistych wartoœci :: Œledzenie procesów :: Rejestracja danych REJESTRACJA DANYCH :: Automatyzacja procesu :: Kontrola poprawnoœci pracy urz¹dzeñ :: Programowanie automatyki :: Konfiguracja terminali zbiorczych :: Odczyt danych za pomoc¹ kodów kreskowych PLANOWANIE :: Tworzenie harmonogramów (CRP Capacity Resource Planning) wykresy Gantta :: Symulacja przysz³ej produkcji :: Planowanie produkcji przyjêtych zleceñ :: Natychmiastowa aktualizacja danych do planowania :: Planowanie zapotrzebowania materia³ów (MRP Material Requirements Planning) :: Planowanie wykorzystania zasobów (MRP II Manufacturing Resource Planning)

7 E-BIZNES :: Zapytania ofertowe bezpoœrednie lub poprzez handlowców w Internecie :: Wyszukiwanie i pobieranie danych o klientach :: Kontrola stanu pracy przez handlowca lub klienta :: Aktualizacja cenników dostawców :: Stan realizacji zamówieñ i szacowane czasy dostawy w Internecie URZ DZENIA PRZENOŒNE :: Dostêp do systemu na urz¹dzeniach przenoœnych (palmtop) :: Wyszukiwanie wycen :: Wyszukiwanie kart zleceñ :: Zarz¹dzanie klientami :: Zarz¹dzanie zapasami UTRZYMANIE RUCHU :: Graficzna definicja struktury wyposa enia :: Konfigurowane plany obs³ugi serwisowej :: Rejestracja awarii i dzia³añ naprawczych :: Zarz¹dzanie kartami zleceñ serwisowych KONTROLA JAKOŒCI :: Definicja standardów jakoœci :: Okreœlenie parametrów kontrolnych dla materia³ów :: Kalibracja urz¹dzeñ i rejestracja danych wzorcowych :: Kontrola jakoœci surowców :: Zarz¹dzanie niezgodnoœciami :: Kontrola kosztów jakoœci i integracja z systemem finansowym

8 BALANCED SCORECARDS Finanse :: Ocena efektów dzia³ania firmy :: Identyfikacja i definicja wszystkich procesów biznesowych :: WskaŸniki wydajnoœci :: Wyniki dla ró nych przekrojów danych :: Definicja i wzorcowanie procesów Stabilnoœæ finansowa. Jaki obraz prezentowaæ udzia³owcom? Zamiary WskaŸniki Cele Dzia³ania Klienci Procesy biznesowe Zgodnie z wizj¹, jaki obraz przedstawiaæ klientom? Zamiary WskaŸniki Cele Dzia³ania Wizja i strategia Dla zadowolenia klientów i udzia³owców, które procesy powinny byæ priorytetowe? Zamiary WskaŸniki Cele Dzia³ania Nauka i wzrost Jak zachowaæ zdolnoœæ do wzrostu i zmian, byrealizowaæ nasz¹ wizjê? Zamiary WskaŸniki Cele Dzia³ania JDF - Job Definition Format :: Przekazywanie danych z wyceny do przygotowalni :: Przesy³ i kontrola danych z przygotowalni do produkcji :: Przesy³ i kontrola danych z produkcji do introligatorni Karta Zlecenia Naœwietlony noœnik (forma) Materia³y Farba Profil farbowy Parametry, rozstawienie u ytków Elementy pracy SCM zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw (Supply Chain Management) :: Wirtualny ³añcuch powi¹zañ firmy z dostawcami i podwykonawcami :: Kontrola stanów magazynowych u dostawców i podwykonawców :: Optymalizacja planowania dostaw :: Zarz¹dzanie potrzebami :: Zarz¹dzanie transportem

9 US UGI DORADZTWO SISTRADE oferuje ró norodne us³ugi doradcze, zapewniaj¹c skuteczne wdro enie systemu i gwarantuj¹c osi¹gniêcie za³o onych celów w firmie czy instytucji, co przynosi konkretne korzyœci i rzeczywisty zwrot z inwestycji. SZKOLENIA Bior¹c pod uwagê szeroki zakres wdro enia systemu SISTRADE PRINT, bezpoœrednie szkolenie jest kluczowym elementem zapewniaj¹cym maksymaln¹ korzyœæ dla klienta. Zespó³ SISTRADE oferuje szkolenia ogólne, a tak e specjalistyczne i techniczne szkolenia dotycz¹ce SISTRADE PRINT, w zale noœci od potrzeb klienta. WSPARCIE I SERWIS TECHNICZNY Nasz dzia³ wsparcia klienta ma na celu zapewnienie ca³kowitej satysfakcji klienta za pomoc¹ kompletnej obs³ugi serwisowej wysokiej jakoœci, spe³niaj¹cej wymagania techniczne i oczekiwania klienta. Zespó³ pomaga klientowi utrzymaæ system SISTRADE PRINT we w³aœciwym stanie i prawid³owej konfiguracji, zgodnie z jego potrzebami i oczekiwaniami. W razie zaistnienia problemów doœwiadczeni in ynierowie SISTRADE s¹ gotowi do ich usuwania. ANALIZA WYMAGAÑ Zespó³ projektowy SISTRADE, wraz z odpowiednimi pracownikami ze strony klienta, analizuje szczegó³owo wszystkie czynnoœci niezbêdne w procesach wewn¹trzfirmowych. Efektem analizy jest pisemne opracowanie okreœlaj¹ce wszystkie parametry wymagane do w³aœciwej konfiguracji systemu. ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER Ze wszystkich systemów oferowanych przez SISTRADE mo na tak e korzystaæ w drodze licencji zdalnej, bez koniecznoœci zakupu sprzêtu ani programów, a jedynie po uiszczeniu miesiêcznej op³aty licencyjnej. Odpowiedzialnoœæ za sprawnoœæ i dostêpnoœæ aplikacji spoczywa na firmie SISTRADE. Klient mo e wykorzystywaæ system przez Internet z dowolnego miejsca œwiata. WEB HOSTING I PROJEKTOWANIE PORTALI SISTRADE oferuje us³ugi tworzenia portali firmowych, wortali e-biznesowych (rynki prywatne, B2C, B2B sprzeda i zakupy) oraz portali dla pracy grupowej, jak te mo liwoœæ hostingu portali, aplikacji sieciowych na w³asnych serwerach, z mo liwoœci¹ zarz¹dzania sprzêtem. OUTSOURCING Dziêki tej metodzie SISTRADE mo e zaoferowaæ kompleksow¹ us³ugê serwisu sprzêtu i oprogramowania klienta. Przejmuje w ten sposób pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za poprawne dzia³anie systemu, co przek³ada siê na wiêksz¹ niezale noœæ od zewnêtrznych us³ug serwisowych i umo liwia klientowi skoncentrowanie siê na podstawowej dzia³alnoœci firmy.

10 METODOLOGIA IMPLEMENTACJI Metoda MIPS opracowana przez SISTRADE zawiera szereg regu³ wdro enia i zarz¹dzania projektem, które maj¹ zminimalizowaæ ryzyko oraz zoptymalizowaæ wykorzystanie ró norodnych zasobów, w szczególnoœci pieniêdzy, ludzi i czasu. To nie tylko metodologia, ale i filozofia yciowa zestaw wewnêtrznych wartoœci firmy systematyzuj¹cych procesy wdro enia oraz wyznaczaj¹cych drogi osi¹gania celów, w d¹ eniu do ci¹g³ego samodoskonalenia. W przyjêtej metodzie wszystkie czynnoœci niezbêdne w projekcie, niezale nie od wykonawcy, ujête s¹ na linii czasu, gwarantuj¹c bezpieczn¹ i ci¹g³¹ realizacjê zadañ w oparciu o efektywny proces komunikacji pomiêdzy klientem i SISTRADE. Metodologia MIPS zapewnia stabilne, metodyczne wdro enie w oparciu o fazowy podzia³ zadañ i etapow e punkty kontrolne. Potwierdzaj¹ one organizacyjn¹ i techniczn¹ sprawnoœæ ekipy SISTRADE, a tak e stanowi¹ element gwarancji osi¹gniêcia celów dla klienta. W celu zapewnienia w³aœciwej koordynacji wszystkich zasobów przypisanych do projektu, MIPS tworzy dwupoziomowe kierownictwo z poziomem techniczno-handlowym (kontrola i sterowanie niezbêdnymi funkcjami projektu) oraz poziomem organizacyjnym (koordynacja dzia³añ wdro eniowych i operacyjnych). Udzia³ zasobów Sistrade, % Analiza wymagañ (faza 1) Harmono-gram wdro enia Oferta i umowa Pocz¹tek projektu Lista testów Lista modyfikacji Analiza wymagañ [Faza2] Lista funkcjonalnoœci Sistrade Print Analiza wymagañ, instalacja, parametryzacja standardowa Sistrade Print Lista niezgodnoœci Dokument z analizy wymagañ Lista specyficznych dodatków Parametryzacja wg specyficznych wymagañ klienta Lista testów Macierz funkcjonalnoœci Weryfikacja i uruchomienie Koniec Projektu Czas Skala CMMI - Capability Maturity Model Integration Przy tworzeniu oprogramowania SISTRADE korzysta ze standardu CMMI, rozwiniêtego z wersji SW-CMM 2.0C, stosowanego w firmach produkuj¹cych oprogramowanie i pragn¹cych wdro yæ metodologiê CMM. Najwa niejsz¹ cech¹ tego standardu jest jego kompletnoœæ to zarówno standard ogólnego rozwoju produktu, jak te i specyficznych procesów tworzenia oprogramowania. Model CMMI ma piêæ poziomów dojrza³oœci, gdzie poziom 1 odpowiada wczesnej fazie rozwoju, zwi¹zanej z dezorganizacj¹ i chaosem, a poziom 5 odpowiada dojrza³oœci, zwi¹zanej z wymuszon¹ optymalizacj¹ regu³ zarówno w oprogramowaniu, jak i w rzeczywistych procesach. Najbardziej znanym graficznym obrazem CMMI jest piramida dojrza³oœci. SISTRADE obecnie wdra a regu³y poziomu 2 CMMI i przygotowuje siê do wdro enia regu³ poziomu 3. Poziom 2 CMMI odpowiada certyfikatowi jakoœci ISO 9001:2000. ML 1 ML 2 ML 4 ML 3 ML 5 Organizacja Organizaç o

11 OBS UGA KLIENTA W celu zarz¹dzania wdro onymi projektami, gdzie podstawowym czynnikiem staje siê zadowolenie klienta, SISTRADE stworzy³a dzia³ obs³ugi klienta Customer Care Sistrade Call Centre, znany te jako CCRM (Customer Care Relationship Management). Dzia³ ten stworzono na podstawie zestawu procesów zorganizowanych wg odpowiedniego modelu biznesowego. Podstawowe cele obs³ugi klienta to: :: Rejestracja wszystkich kontaktów z klientem, pozwalaj¹ca na pe³n¹ wiedzê o informacji posiadanej przez klienta :: Zarz¹dzanie i kontrola zmian w programie wprowadzonych u danego klienta w wyniku adaptacji lub powstania nowych potrzeb :: Kontrola usuwania zmian w oprogramowaniu :: Rozwi¹zywanie problemów zg³aszanych przez klientów :: Spe³nienie oczekiwañ klientów w najkrótszym czasie :: Utrzymanie lojalnoœci obecnych klientów :: Zapewnienie zadowolenia klientów :: Szkolenia i wyjaœnianie w¹tpliwoœci po zakoñczeniu procesu wdro enia KONTAKT

12 SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A.

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 572216 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 5-6 Lipiec Szczecin, Centrum miasta, Kod szkolenia: 572216 Koszt

Bardziej szczegółowo

opakowania styropianowe

opakowania styropianowe opakowania styropianowe PROJEKT OPAKOWANIA WYKONANIE TRANSPORT OMEGA PACKAGING SP. Z O.O. 43-190 Miko³ów ul. Koœciuszki 61 F tel. kom. 882 149 772 tel. kom. 516 902 274 e-mail: omegapackaging@onet.eu www.omegaopakowania.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 551016 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 27-28 Czerwiec Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 551016

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

System gastronomiczny izzyrest

System gastronomiczny izzyrest System gastronomiczny izzyrest Zasady licencjonowania: Ilość licencji to maksymalna ilość jednocześnie pracujących programów tj. równocześnie podłączonych do bazy danych np. mając zakupioną licencję na

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

naczynia, sztuæce jednorazowe

naczynia, sztuæce jednorazowe naczynia, sztuæce jednorazowe PROJEKT OPAKOWANIA WYKONANIE TRANSPORT OMEGA PACKAGING SP. Z O.O. 43-190 Miko³ów ul. Koœciuszki 61 F tel. kom. 882 149 772 tel. kom. 516 902 274 e-mail: omegapackaging@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014.

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Twoja praca na tym stanowisku będzie polegała na: Rozwijaniu wielowarstwowych, rozproszonych systemów informatycznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy EDORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. Forma prawna prowadzonej działalności SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku.

Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej  Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku. Oferta Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej www.log4.pl 133 344 Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku. 57 508 Tylu bran owych internautów odwiedzi³o

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo