Funkcje oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcje oprogramowania"

Transkrypt

1 Funkcje oprogramowania

2 Funkcje serwerowe dla sieci lokalnej (LAN) Serwer plików przechowywanie i udostępnianie plików w sieci lokalnej, zarządzanie uŝytkownikami i grupami, nadawanie odpowiednich praw dostępu oraz zarządzanie dostępną przestrzenią dyskową indywidualnie dla kaŝdego uŝytkownika lub grupy uŝytkowników. Backup z technologią Netburn moŝliwość automatycznego wykonywania kopii zapasowej, ochrona uŝytkowników przed przypadkową utratą cennych danych, dzięki technologii NetBurn moŝliwość nagrywania danych bezpośrednio z ethernusa na płytę DVD poprzez podłączenie do ethernusa nagrywarki DVD przez port USB, automatyczne tworzenie dodatkowych kopii zapasowych danych na innym urządzeniu (oddalonym geograficznie) zgodnie z dobrą praktyką wykonywania kopii bezpieczeństwa (IV kwartał 2007). Serwer wydruku współdzielenie w sieci dowolnej drukarki USB czy LPT, nadawanie odpowiednich uprawnień do drukowania poszczególnym uŝytkownikom i grupom uŝytkowników, zarządzanie kolejką wydruku. Serwer DHCP szybka i bezproblemowa konfiguracja sieci lokalnej i połączenia z Internetem, nadawanie komputerom intuicyjnych przyjaznych dla uŝytkownika nazw, które wykorzystywane są w logach, statystykach, statusach, itp. bezpieczne zarządzanie komputerami w sieci uniemoŝliwiające podłączenie się do niej nieznanym komputerom do serwera i sieci rozległej. Serwer Backupu bezpieczeństwo cennych danych tryby pracy: wykonywanie kopii na Ŝądanie, wykonywanie kopii w ustalonym harmonogramie rodzaje backupu pełny, przyrostowy, róŝnicowy backup wszystkich przechowywanych na urządzeniu danych backup ustawień urządzenia dający moŝliwość powrotu do stanu z wybranego przez uŝytkownika momentu. Szybka reakcja na awarię sprzętowe rozwiązania oraz zapewnienie ciągłości pracy urządzenia. SERWER PLIKÓW maksymalna ilość uŝytkowników maksymalna ilość grup maksymalna ilość zasobów maksymalna ilość jednoczesnych połączeń maksymalna ilość podłączonych dysków zewnętrznych nadawanie uprawnień dostępu obsługa protokołów Współpraca z systemami uŝytkownikom, grupom SMB, CIFS(TCP/IP) Windows 95,98, Me, NT, 2000, XP, Vista Linux, Mac OS X inne obsługujące protokoły SMB lub CIFS

3 SERWER WYDRUKU obsługiwane typy drukarek maksymalna ilość urządzeń nadawanie uprawnień dostępu kolejka wydruku obsługa protokołów współpraca z systemami SERWER DHCP półautomatyczne ustawienia przypisywanie konkretnych adresów komputerom przypisywanie nazw komputerom status rozdanych adresów przyznawanie adresów jedynie znanym komputerom blokowanie komunikacji z nieznanych komputerów SERWER BACKUPU tryby pracy rodzaje backupu maksymalna ilość przechowywanych kopii docelowy nośnik dziennik zdarzeń LPT, USB LPT - 1 USB - nielimitowane uŝytkownikom, grupom SMB, CIFS (TCP/IP) Windows 95,98, Me, NT, 2000, XP, Vista Linux, Mac OS X inne obsługujące protokoły SMB lub CIFS na Ŝądanie, harmonogram pełny, róŝnicowy, przyrostowy nie limitowane dysk lokalny, dysk zewnętrzny, nośnik optyczny ethernus 2 funkcje oprogramowania 3

4 Funkcje sieciowe (połączenie z Internetem) Funkcje z tej grupy umoŝliwiają: profesjonalnie zabezpieczyć styk sieci lokalnej z Internetem, zdefiniować rozbudowane polityki bezpieczeństwa dla grup lub pojedynczych komputerów, umoŝliwić zdalny dostęp do zasobów sieci lokalnej, w tym do systemu obiegu dokumentów. Profesjonalny router z obsługą dwóch łączy zewnętrznych obsługa dwóch łączy WAN w trybach: main backup oraz load balance, opcje failover i failback dające ciągłość komunikacji z Internetem, definiowanie tablic routingu - moŝliwość kierowania danego typu ruchu wybranym interfejsem sieciowym, zarządzanie pasmem i nadawanie priorytetów dla ruchu, określenie limitów transferów indywidualnie dla kaŝdego komputera i serwera wirutalnego, blokowanie dostępu do sieci dla aplikacji korzystających z połączenia z Internetem (komunikatory typu Gadu-Gadu, FTP, P2P i inne), tworzenie zaawansowanych reguł ruchu indywidualnie dla kaŝdego komputera i serwera wirtualnego, czasowe reguły ruchu umoŝliwiające np. nadawanie cyklicznych praw dostępu do Internetu, podgląd i kontrola nad tym co dzieje się w sieci, dzięki przejrzystym logom i statystykom generowanym w czasie rzeczywistym. Firewall ochrona komputerów przed zagroŝeniami z Internetu, m.in. atakami hackerów, moŝliwość zdefiniowania klarownej i skutecznej polityki bezpieczeństwa dzięki regułom predefiniowanym, moŝliwości monitorowania ruchu z i do sieci lokalnej, pozwalająca na uzyskanie wielu cennych informacji o ruchu w sieci, moŝliwość analizowania ruchu dzięki przejrzystym logom. VPN wygodne i bezpieczne połączenie z siecią firmy z dowolnego miejsca na świecie, dające moŝliwość bezpiecznego wykorzystywania jej zasobów pracując, tak jakby siedziało się przy swoim biurku, połączenie sieci rozproszonych w jedną logiczną całość, szyfrowanie całej komunikacji uniemoŝliwiające podglądanie danych przez osoby trzecie, autoryzacja uŝytkowników poprzez bezpieczny system kluczy i certyfikatów, do których dostęp moŝe być dodatkowo zabezpieczony hasłem (waŝność klucza moŝna odwoływać jednym kliknięciem w dowolnym momencie), ilość uŝytkowników mogących jednocześnie korzystać z serwera (administrator moŝe ją precyzyjnie określić), rozbudowany system raportowania: logi systemowe z informacją o połączeniach oraz generowane na bieŝąco statystyki. Serwer Proxy pamięć podręczna (cache) dla przeglądanych stron internetowych (http), monitorowanie odwiedzanych stron (dla kaŝdego zdefiniowanego i zautoryzowanego na serwerze uŝytkownika), ethernus 2 funkcje oprogramowania 4

5 filtrowanie oraz blokowanie dostępu do określonych serwisów internetowych, ROUTER maksymalna przepustowość 1000 [Mbps] ilość interfejsów 2 maksymalna ilość reguł maksymalna ilość komputerów obsługa wielu adresów IP na interface WAN klient DHCP dla interface WAN Maskarada Routowane protokoły TCP, UDP, ICMP, GRE, L2TP, IPIP, ESP tłumaczenie adresów i portów sieciowych NAT i NAPT forward portów (serwery wirtualne) Tablica routingu ograniczanie prędkości ruchu (shaping) LAN, DMZ - według adresu IP i MAC limity na ruch przychodzący i wychodzący z LAN według adresu IP i MAC limit ilości połączeń dla całej sieci, dla komputera, dla reguły ustalanie prędkości i priorytetów dla danego typu ruchu (w tym analizowanie warstwy 7) reguły dla: całej sieci Quality of Service kaŝdego komputera z sieci LAN kaŝdego serwera wirtualnego kaŝdej usługi ethernusa oraz ruchu klienckiego z ethernusa ustawiane dla serwerów wirtualnych, ruchu reguły czasowe komputerów sieci lokalnej do Internetu status połączeń w czasie rzeczywistym ( z prędkością połączeń) rok, miesiąc, dzień ilość danych, wykorzystanie statystyki łącza, wartości średnie i szczytowe dla kaŝdego komputera dziennik zdarzeń ściśle określonego przez uŝytkownika ruchu, moŝliwość łatwego filtrowania logów maksymalna ilość reguł FIREWALL maksymalna ilość reguł maksymalna ilość komputerów metoda filtrowania pakietów predefiniowane strefy ochrona przed atakami DoS, DDos wyłączenie odpowiedzi na ping ochrona przed skanowaniem portów filtrowanie sieci Peer to peer filtrowanie aplikacji limit połączeń reguły czasowe filtrowanie ruchu z sieci lokalnej dynamiczne filtrowanie ruchu dziennik zdarzeń maksymalna ilość reguł Stateful Packet LAN, WAN_IP, WAN_IF, VPN edonkey, emule, Kademlia, KaZaA, FastTrack, Gnutella, Direct Connect, BitTorrent, extended BT i inne predefiniowane dla określonych przez administratora reguł wg IP i MAC LAN, WAN, VPN ściśle określonego przez uŝytkownika ruchu, moŝliwość łatwego filtrowania logów ethernus 2 funkcje oprogramowania 5

6 VPN połączenia VPN typu maksymalna przepustowość maksymalna ilość reguł maksymalna ilość komputerów szyfrowanie autoryzacja zarządzanie kluczami kompresja automatyczne wznawianie zerwanego połączenia darmowe oprogramowanie klienckie dla RoadWarrior, LAN-to-LAN 100 [Mbps] SSL/TLS Klucz prywatny (1024b) CA LZO Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac OS X ethernus 2 funkcje oprogramowania 6

7 Funkcje serwerowe (usługi intra- i internetowe) Serwer WWW obsługa skryptów PHP5, moŝliwość szyfrowanego połączenia SSL, równieŝ z wykorzystaniem zewnętrznego certyfikatu. Serwer poczty z funkcją Webmail wydajny serwer poczty, ustalanie limitów (konfiguracja) globalnych oraz indywidualnych dla kont, zdalny dostęp Webmail do kont pocztowych uŝytkowników, moŝliwość uruchomienia poczty wewnętrznej między uŝytkownikami sieci lokalnej. Serwer FTP przesyłanie duŝych plików przez Internet, zarządzanie kontami i prawami dostępu, moŝliwość połączenia szyfrowanego. Serwer DNS dostęp do komputerów w sieci za pomocą łatwych do zapamiętania nazw, moŝliwość świadczenia usług hostingowych. SERWER POCZTY maksymalna ilość obsługiwanych domen maksymalna ilość obsługiwanych skrzynek pocztowych maksymalna ilość aliasów przypisanych do danego konta pocztowego obsługa protokołów obsługa szyfrowanych transmisji (SSL) moŝliwość limitowania wielkości pojedynczej wiadomości moŝliwość limitowania wielkości skrzynki pocztowej moŝliwość definiowania przekierowań moŝliwość definiowania autoodpowiedzi moŝliwość definiowania filtrów moŝliwość definiowania skrzynki typu catch-all moŝliwość definiowania konta pocztowych dostępnych jedynie lokalnie moŝliwość definiowania aliasów wielokrotnych (odnoszących się do wielu kont pocztowych) restrykcje serwera poczty filtrowanie i monitorowanie definiowanie filtrów dla SMTP, POP3 wg. tematu, treści, nadawcy, odbiorcy, załącznika, flagi, rozmiaru, daty weryfikacja serwera nadawcy, adresu nadawcy itp. definiowanie stref zaufanych wiadomości przychodzących wiadomości wychodzących wiadomości wewnętrznych całego serwera wybranej domeny wybranego konta pocztowego ethernus 2 funkcje oprogramowania 7

8 kryteria filtrowania podejmowane akcje (filtrowanie) statystyki logi status BEZPIECZEŃSTWO POCZTY ANTYSPAM PANDA SOFTWARE ochrona przed akcje filtrowanie selektywne moŝliwość ustalenia stopnia czułości filtru EMBEDOS Filtr Podejmowane akcje filtrowanie selektywne moŝliwość ustalenia stopnia czułości filtru Nadawca Temat Rozmiar Odbiorcy Liczba odbiorców Załącznik Nazwa załącznika Typ MIME Data Czas Klasyfikacja przez filtr antyspamowy Dowolny nagłówek wiadomości Kopiuj do folderu Usuń wiadomość Uznaj za SPAM PrzekaŜ do Wyślij wiadomość Wyślij wiadomość GG Dodaj nagłówek Usuń nagłówek Zmień nagłówek roczne, miesięczne, dzienne ilość wiadomości oraz ilość danych (globalnie i dla kaŝdego konta pocztowego), średnia wielkość wiadomości, rozkłady godzinowe i tygodniowe Informacja o: dacie, nadawcy, odbiorcy, rozmiarze wiadomości, statusie oraz odpowiedzi serwera. łatwe filtrowanie logów oraz export pełnego logu serwera do pliku. obsługa kolejki pocztowej niechcianą pocztą, fałszywkami dodanie dowolnego tekstu do tematu wiadomości przekazanie wiadomości do dowolnej skrzynki usunięcie białe listy domen i adresów czarne listy domen i adresów Inteligentny filtr porównawczy z moŝliwością nauki za pomocą dowolnych, własnych przesyłek elektronicznych przenieś do folderu kopia do folderu usuń wiadomość dodanie dowolnego tekstu do tematu wiadomości białe listy domen i adresów czarne listy domen i adresów ethernus 2 funkcje oprogramowania 8

9 Grey list DNSBL ANTYWIRUS skanowanie wiadomości eliminowanie wykrywanie podszywania akcja po wykryciu wirusa skanowanie selektywne Logi, statystyki, status Aktualizacje BACKUP POCZTY tryby pracy maksymalna ilość trzymanych kopii docelowy nośnik logi WEBMAIL podstawowe operacje na wiadomościach moŝliwość tworzenia dodatkowych folderów wyszukiwanie wiadomości według definiowanie nazwy nadawcy definiowanie adresu zwrotnego definiowanie kodowania znaków moŝliwość zmiany hasła moŝliwość definiowania autoodpowiedzi moŝliwość filtrowania wiadomości według moŝliwość definiowania przekierowań białe listy domen i adresów czarne listy domen i adresów przychodzących wychodzących skompresowanych wirusów spyware dialerów Ŝartów narzędzi hackerskich oczyść przenieś usuń część zawierająca wirusa usuń wiadomość według: rozszerzenia pliku pliku mime według domeny codziennie kopiowanie danych: na Ŝądanie harmonogram dysk lokalny, dysk zewnętrzny, nośnik optyczny, odbieranie, wysyłanie, odpowiadanie, przesyłanie, podgląd, kopiowanie, usuwanie, drukowanie tematu, treści, nadawcy, odbiorcy, załącznika, flagi, rozmiaru, daty z moŝliwością wykluczenia adresów oraz opcją wysyłania autoodpowiedzi tylko raz do jednego nadawcy tematu, treści, nadawcy, odbiorcy, załącznika, flagi, rozmiaru, daty SERWER WWW maksymalna ilość obsługiwanych stron maksymalna ilość aliasów dla danej strony obsługa protokołów HTTP, HTTPS (równieŝ własny certyfikat) obsługa skryptów PHP ethernus 2 funkcje oprogramowania 9

10 moŝliwość konfiguracji domyślnego kodowania stron moŝliwość definiowania domyślnego języka dokumentów moŝliwość definiowania katalogu logu dla kaŝdej strony moŝliwość definiowania katalogu tmp dla kaŝdej strony automatyczne wznawianie zerwanego połączenia moŝliwość ograniczenia dostępu do strony statystyki logi status SERWER FTP maksymalna ilość uŝytkowników obsługa szyfrowanych transmisji (TLS) definiowanie komunikatu powitalnego moŝliwość definiowania czasu nieaktywności moŝliwość definiowania limitów na ilość połączeń statystyki SERWER DNS maksymalna ilość obsługiwanych domen tryby pracy kreator ułatwiający definiowanie domeny kreator ułatwiający definiowanie rekordów obsługiwane typy rekordów moŝliwość definiowania TTL dla kaŝdego rekordu przez autoryzacje uŝytkownika moŝliwość wygenerowania statystyk z pliku pełnego logu osobne dla kaŝdego serwisu w formie pełnego pliku zawarte informacje: adres IP, który zasób, akcja ogólnie, dla adresu IP, dla uŝytkownika roczne, miesięczne, dzienne - ilość połączeń, ilość wysłanych/odebranych danych globalnie i dla kaŝdego uŝytkownika, rozkłady godzinowe i tygodniowe master/slave A, AAAA, CNAME, HINFO, MX, NAPTR, NS, PTR, TXT ethernus 2 funkcje oprogramowania 10

11 Funkcje serwerowe (bazy danych) Stabilny serwer bazodanowy obsługa baz danych SQL, wymaganych przez większość profesjonalnych programów finansowo-ksiegowych, systemów zarządzania kontaktami (CRM), współdzielonych baz wiedzy, systemów pracy grupowej itp. Serwer SQL dla serwisów WWW rozszerzenie moŝliwości WWW poprzez tworzenie zaawansowanych portali lub sklepów internetowych wykorzystanie innych aplikacji wymagających do poprawnej pracy współpracy z bazą danych. SERWER FIREBIRD obsługiwane standardy SQL transakcje podłączenia do bazy przykładowe oprogramowanie korzystające z bazy licencjonowanie SQL-92, częściowo SQL-99 Procedury wbudowane Triggery Język PSQL do pisania procedur wbudowanych oraz triggerów Transakcje - zgodne z ACID Referential Integrity Architektura Multi-Generational Wspomaganie dla Funkcji UŜytkownika (UDFs) podstawowy poprzez aplikację dostępową (API), sterowniki dbexpress, ODBC, OLEDB,.Net provider, JDBC, podstawowy dostęp dla języków Python, PHP, Perl itp. Raks SQL, Sente, Hermes, Pascom licencja BSD dla wszystkich zastosowań SERWER MySQL obsługiwane standardy SQL transakcje podłączenia do bazy ANSI SQL, SubQueries, Joins, Cursors, Prepared Statements, Views, Triggers, Stored Procedures, User-Defined Functions, Information Schema, Unicode Referential Integrity, Server-enforced Data Integrity Strong Data type Support, Optimized Datatype Support ACID Transactions, Commit, Rollback, Foreign Keys, Referential Integrity, Row-level Locking, Customizable Lock Isolation Levels, Distributed Transactions (XA), Snapshot Repeatable Reads, Timed Deadlock Detection MySQL Native C Library MySQL Drivers for ODBC, JDBC, Community Drivers for PHP, Perl, Python, Ruby, etc MySQL Connector/MXJ for deployment as a JMX MBean ethernus 2 funkcje oprogramowania 11

12 przykładowe oprogramowanie korzystające z bazy licencjonowanie BACKUP BAZ DANYCH tryby pracy maksymalna ilość trzymanych kopii docelowy nośnik dziennik zdarzeń Bs4 CRM, Cerberus Helpdesk, Sysbotz Enterprise Business Software, PhpBMS, CitrusDB oprogramowanie do zarządzania kontaktami (CMS), tworzenie sklepów internetowych licencja GPL dla zastosowań niekomercyjnych licencja komercyjna dla innych zastosowań kopiowanie danych, na Ŝądanie, cykliczny nie limitowane dysk lokalny, dysk zewnętrzny, nośnik optyczny ethernus 2 funkcje oprogramowania 12

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Załącznik Nr 5 Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod

Bardziej szczegółowo

Tam gdzie kończy się internet, zaczyna się Entensys Przedstawienie oferty firmy Entensys. Piotr Holenc Systemy Informatyczne ITXON

Tam gdzie kończy się internet, zaczyna się Entensys Przedstawienie oferty firmy Entensys. Piotr Holenc Systemy Informatyczne ITXON Tam gdzie kończy się internet, zaczyna się Entensys Przedstawienie oferty firmy Entensys. Piotr Holenc Systemy Informatyczne ITXON Firma Entensys jest producentem oprogramowania do ochrony danych. Od 2006

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 Sprzęt komputerowy i peryferia 1.1 Komputer do wirtualizacji 2 szt. Procesor: Czterordzeniowy, ze sprzętowym wsparciem dla wirtualizacji, uzyskujący co najmniej 7000

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU Załącznik Nr 7 do SIWZ WYSZCZEGÓLNIENIE LOKALIZACJI DO KTÓRYCH MA BYĆ DOSTARCZONY SPRZĘT Część I 1) Sąd Rejonowy w Gostyniu ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń 1 serwer 2) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. świrki

Bardziej szczegółowo

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

Minimum 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1 x PCI

Minimum 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1 x PCI 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr 1 Procesor Wersja BOX, z rodziny x86, dwurdzeniowy, 2MB

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo