System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika"

Transkrypt

1 System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika

2 Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja sterownika systemowego tablicy interaktywnej ONfinity... 6 Pozycjonowanie odbioru sygna³u... 9 Kalibracja pozycjonowania Obs³uga pióra interaktywnego (E-Pen) ONfinity Program ONfinity Freeclass Bezpieczna wymiana i usuwanie baterii Te symbole umieszczone na baterii lub opakowaniu oznaczaj¹, e sprzêt nie mo e byæ zaliczony do odpadów domowych. Dla zapewnienia prawid³owego przetwarzania wyeksploatowanych baterii nale y przekazaæ je do odpowiedniego punktu, który zajmuje siê ich zbieraniem i recyklingiem. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce recyklingu baterii mo na uzyskaæ od organów samorz¹du lokalnego, w firmie zajmuj¹cej siê usuwaniem odpadów lub w miejscu, gdzie produkt zosta³ zakupiony. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO USUWANIA BATERII CR odkrêciæ pokrywê baterii wskaÿnika lub pióra, 2. usun¹æ bateriê CR123 znajduj¹c¹ siê w urz¹dzeniu, 3. usuniêt¹ bateriê CR123 sk³adowaæ w wyznaczanym do tego miejscu zbiorki. Sk³adowanie zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, e produkt nie mo e byæ zaliczony do odpadów domowych. Nale y go przekazaæ do odpowiedniego punktu, który zajmuje siê zbieraniem i recyklingiem urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych. Prawid³owe usuniêcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla œrodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje o recyklingu tego produktu, nale y siê skontaktowaæ z w³adzami lokalnymi, firm¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi zbierania i recyklingu urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych lub sprzedawc¹ tego sprzêtu. 2

3 Wprowadzenie Najwy szej klasy ca³kowicie bezprzewodowa przenoœna tablica interaktywna Urz¹dzenie ONfinity CM2 to w pe³ni wyposa ony system, pozwalaj¹cy na przekszta³cenie ka dej tablicy œcieranej na sucho, ekranu plazmowego lub dowolnej innej p³askiej powierzchni w tablicê interaktywn¹ lub ekran dotykowy. Swoj¹ bezkonkurencyjnoœæ zawdziêcza wyj¹tkowej technologii wykrywania pozycji obrazu, niewymagaj¹cej pod³¹czania odbiornika do powierzchni projekcyjnej. Rozwi¹zanie to umo liwia korzystanie z urz¹dzenia zaraz po w³¹czeniu. Mo liwoœæ przekszta³cenia œciany pomieszczenia w ogromny ekran dotykowy Korzystaj¹c z urz¹dzenia CM2 po³¹czonego z komputerem i rzutnikiem cyfrowym, mo na obs³ugiwaæ dostêpne na komputerze aplikacje za pomoc¹ specjalnego pióra interaktywnego ONfinity (E-Pen). Z jego pomoc¹ mo na dokonywaæ podkreœleñ, dopisków, uzupe³nieñ, dodawaæ rysunki i komentarze. Dokumenty utworzone w programach takich jak MS Word, Excel, PowerPoint lub strony HTML mo na po dokonaniu zmian zapisywaæ w celu póÿniejszego wykorzystania, drukowaæ lub przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹. Dlatego urz¹dzenie CM2 jest idealnym narzêdziem dydaktycznym, pozwalaj¹cym na prawdziwie interaktywne nauczanie grupy uczniów w klasie, dziêki czemu lekcje i prezentacje nabieraj¹ kolorów i w znacznie wiêkszym stopniu anga uj¹ uczestników. Co wiêcej, CM2 jest jedynym urz¹dzeniem zdolnym do interakcji z zarówno tward¹, jak i miêkk¹ powierzchni¹ projekcyjn¹, której maksymalna d³ugoœæ przek¹tnej mo e wynosiæ nawet 150 cali! Dostêpnoœæ skutecznych prezentacji interaktywnych w ka dym miejscu i czasie Takie cechy urz¹dzenia CM2, jak ca³kowita przenoœnoœæ i ³atwoœæ monta u, a przede wszystkim korzystna cena czyni¹ z niego idealne narzêdzie prezentacyjne dla szkó³, firm i instytucji. 3

4 Specyfikacje techniczne Czytnik Technologia rejestrowania ruchu: Podczerwieñ Maksymalna przestrzeñ robocza: 150" (przek¹tna) Pionowy k¹t rejestrowania: 38 +/- 2 stopnie Poziomy k¹d rejestrowania : 0-30 stopni Kalibracja pozycji: Pozycjonowanie optyczne Odleg³oœæ od ekranu projekcyjnego: m Interfejs USB 2.0 (3m) RS-232 (opcjonalne, dla odleg³oœci do 40 m) Tolerancja dok³adnoœci 1 piksel od œrodka ekranu dla rozdzielczoœci Pobór mocy Mniej ni 800 mw Waga 210 g Wymiary 150 x 105 x 32 mm WskaŸnik Emisja sygna³u: Podczerwieñ Przyciski steruj¹ce: 2 przyciski Zasilanie: 3V bateria litowa CR123A x 1 Wymiary wskaÿnika: 14.8 cm (d³ugoœæ); 19.5 mm (œrednica) Waga: 50g Waga wskaÿnika z bateri¹: 70 g regulacja d³ugoœci wskaÿnika: od 36 do 65 cm Pióro elektroniczne (opcjonalne) Emisja sygna³u: Podczerwieñ Sposób aktywacji: Czujnik nacisku Przyciski steruj¹ce: 2 przyciski Zasilanie: 3V bateria litowa CR123A x 1 Wymiary: 15.7 cm (d³ugoœæ); 19.5 mm (œrednica) Waga pióra z bateri¹: 35g Wymagania systemowe System operacyjny Microsoft Windows 2000/XP/Vista Procesor Intel Pentium lub nowszy Pamiêæ RAM: 128 MB (256 MB zalecane) lub wiêcej Minimalna iloœæ miejsca na dysku twardym: 30 MB Rekomendowane odleg³oœci od ekranu projekcyjnego Rozmiar ekranu projekcyjnego: Odleg³oœæ od ekranu projekcyjnego: ~3.0 m ~3.5 m ~4.0 m ~4.5 m 4

5 Najwa niejsze cechy produktu - Ca³kowita przenoœnoœæ i lekkoœæ (urz¹dzenie wa y jedynie 250 gramów) - Mo liwoœæ szybkiego pod³¹czenia do komputera za pomoc¹ ³¹cza USB - Brak koniecznoœci u ywania kabla lub odbiornika pod³¹czonego do powierzchni projekcyjnej - atwy monta za pomoc¹ statywu lub wieszaka sufitowego - Zdolnoœæ do interakcji z zarówno tward¹, jak i miêkk¹ powierzchni¹ projekcyjn¹, której maksymalna d³ugoœæ przek¹tnej mo e wynosiæ nawet 150 cali - Kontakt z powierzchni¹ dotykow¹ i wprowadzanie zmian za pomoc¹ ³atwego w u yciu i efektywnego interaktywnego pióra wyposa onego w dwa przyciski - Dostêpnoœæ dwóch modeli pióra interaktywnego: wysuwanego wskaÿnika i modelu Stylus, przypominaj¹cego zwyk³e pióro - atwy w u yciu ekranowy pasek narzêdzi, umo liwiaj¹cy dokonywanie ró norodnych zmian - Mo liwoœæ u ywania pióra Stylus w trybie dotykowym i bezdotykowym - Mo liwoœæ dotykowej obs³ugi aplikacji za pomoc¹ koñcówki pióra Stylus - atwoœæ ponownego odtwarzania, zapisywania, drukowania i wysy³ania poczt¹ elektroniczn¹ dokumentów z dokonanymi zmianami - Mo liwoœæ wspó³pracy z systemem operacyjnym Windows 98/2000/XP Monta zestawu i instalacja oprogramowania Monta Skrêcany wskaÿnik Przyciski steruj¹ce Bateria Zakrêcana pokrywa baterii W³¹cznik punktów pozycjonuj¹cych Kontrolka sygna³u Kontrolka zasilania 5

6 Panel tylny czytnika Kabel ³¹cz¹cy czytnik z komputerem 2 1 Port USB Port RS 232 Pod³¹cz koñcówkê 1 do czytnika CM 2 MAX a koñcówkê 2 do swojego komputera Instalacja oprogramowania W³ó dysk instalacyjny ONfinity do napêdu komputera i uruchom go, klikaj¹c na ikonê napêdu. Aby zainstalowaæ program na komputerze lub notebooku, wykonuj polecenia pojawiaj¹ce siê kolejno na monitorze. 6

7 Aby zainstalowaæ program konieczna jest zgoda na warunki licencyjne. Tu mo esz wybraæ lokalizacje do której zostanie zainstalowany program Aby zakoñczyæ instalacje kliknij Finish Uwaga: W razie problemów z pomyœlnym zakoñczeniem procesu instalacji, zaleca siê wykonanie nastêpuj¹cych kroków: 1. Uruchom dysk instalacyjny ONfinity za pomoc¹ narzêdzia Mój komputer 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonê setup launcher i wybierz opcjê Properties 3. Wybierz opcjê Compatibility 4. Nastêpnie wybierz opcjê Compatibility Mode i Windows 98/Windows ME 5. Kliknij Apply 7

8 Odinstalowanie programu Aby odinstalowaæ program, u yj nastêpuj¹cej œcie ki dostêpu w menu Start: Wszystkie programy>onfinity Interactive Whiteboard>Whiteboard uninstall Uwaga: odinstalowanie programu jest konieczne przed dokonaniem jego aktualizacji. Instalacja sterownika systemowego USB Do poprawnego dzia³ania systemu tablicy interaktywnej CM 2 MAX konieczna jest instalacja dwu sterowników systemowych - sterownik adaptera portu USB oraz sterownik portu USB. W celu instalacji postêpuj zgodnie z instrukcj¹: - W³ó CD-Rom, z programem, do napêdu. - Po zainstalowaniu oprogramowania tablicy interaktywnej CM 2 MAX, pod³¹cz urz¹dzenie do komputera kablem USB. - System wyœwietli komunikat o znalezieniu nowego sprzêtu. Po klikniêciu na dymek z komunikatem system uruchomi intalator nowego sprzêtu. 1. Zaznacz opcje umo liwiaj¹c¹ rêczny wybór sterownika 2. Zaznacz opcje instalacji automatycznej, kliknij Next 8

9 3. Poczekaj a program ukoñczy instalacjê 4. Kliknij Finish aby zakoñczyæ 5. Po ukoñczeniu instalacji system ponownie wyœwietli komunikat o znalezieniu nowego sprzêtu, jest to drugi, z wymaganych sterowników. Aby dokoñczyæ instalacje powtórz czynnoœci opisane w punktach od 1 do 4 niniejszego rozdzia³u. Pozycjonowanie odbioru sygna³u Umieœæ odbiornik sygna³u naprzeciwko powierzchni projekcyjnej w odleg³oœci oko³o dwukrotnie wiêkszej ni szerokoœæ obrazu, który chcesz uzyskaæ. Uwaga: aby osi¹gn¹æ optymaln¹ jakoœæ odbioru podczas u ytkowania, nale y unikaæ umieszczania jakichkolwiek przeszkód na drodze sygna³u oraz silnego oœwietlenia. 9

10 Naciœnij przycisk znajduj¹cy siê na wierzchu odbiornika; przedni panel odbiornika zacznie emitowaæ kropkê czerwonego œwiat³a. Ustaw po³o enie i k¹t nachylenia przedniego panelu czytnika tak aby œlad lasera znalaz³ siê na œrodku ekranu. Kalibracja pozycjonowania 1. Uruchom program. 2. Kliknij powy sz¹ ikonê znajduj¹c¹ siê w prawym dolnym rogu monitora. 3. Przy prawej krawêdzi monitora pojawi siê pasek narzêdzi. W celu rozpoczêcia procesu kalibracji wybierz opcje Calibrate. 10

11 4. PotwierdŸ dwa nastêpne komunikaty klikaj¹c OK 5. W lewym górnym rogu monitora pojawi siê niewielki zielony punkt. 6. Dotknij zielonego punktu koñcówk¹ pióra interaktywnego i naciœnij przycisk znajduj¹cy siê na piórze przez oko³o pó³ sekundy, dopóki punkt nie zmieni koloru na czarny. 7. Na monitorze pojawi siê kolejno 8 zielonych punktów. Powtórz czynnoœci opisane w punktach 7 i 8, aby skalibrowaæ ka dy z nich. 8. Cztery wyraÿne sygna³y dÿwiêkowe bêd¹ oznaczaæ zakoñczenie procesu kalibracji i gotowoœæ urz¹dzenia ONfinity CM2 MAX do u ycia. Uwaga: ka da zmiana ustawienia odbiornika sygna³u oznacza koniecznoœæ powtórzenia kalibracji. 11

12 Uwaga: Je eli punkty kalibracyjne nie zmienia swojego koloru na czarny oznacza to e czytnik stoi zbyt blisko ekranu. Nale y przestawiæ rzutnik i rozpocz¹æ proces kalibracji od pocz¹tku. Obs³uga pióra interaktywnego (E-Pen) ONfinity Wiêkszy przycisk na piórze interaktywnym ONfinity E-PEN s³u y do obs³ugi funkcji urz¹dzenia (zazwyczaj jego dzia³anie odpowiada dzia³aniu lewego przycisku myszki). Korzystanie z funkcji jest mo liwe poprzez wciœniêcie przycisku. Koñcówka pióra interaktywnego Stylus dzia³a poprzez nacisk i pe³ni tê sam¹ rolê, co przycisk na piórze. Po uruchomieniu koñcówki mo na za jej poœrednictwem obs³ugiwaæ funkcje tablicy pióra bez u ycia przycisku. Zaleca siê trzymanie pióra podczas pisania pod okreœlonym k¹tem do powierzchni projekcyjnej, aby unikn¹æ blokowania sygna³u d³oni¹. Stylus Tryb interaktywny (myszki) Tryb pisania (wprowadzania zmian) Tryb tablicowy wskaÿnik trybu wskaÿnik trybu wskaÿnik trybu lewy przycisk myszki prawy przycisk myszki przycisk s³u ¹cy do wprowadzania zmian przycisk s³u ¹cy do pisania Pióro wskaÿnik trybu obs³uga funkcji za pomoc¹ koñcówki pióra wskaÿnik trybu obs³uga funkcji za pomoc¹ koñcówki pióra wskaÿnik trybu obs³uga funkcji za pomoc¹ koñcówki pióra lewy przycisk myszki prawy przycisk myszki przycisk s³u ¹cy do wprowadzania zmian przycisk s³u ¹cy do pisania 12

13 Program ONfinity Freeclass Program ONfinity Freeclass zapewnia systemowi tablicy interaktywnej ONfinity doskona³y poziom interaktywnoœci dziêki ró norodnym i wszechstronnym funkcjom, które mo na obs³ugiwaæ w trybach: - interaktywnym (myszki), pisania (wprowadzania zmian) oraz tablicowym. Po uruchomieniu systemu program rozpoczyna funkcjonowanie w trybie interaktywnym. W tym trybie pióro elektroniczne dzia³a dok³adnie tak samo jak mysz, co umo liwia u ycie funkcji takich, jak pojedyncze i podwójne klikniêcie lub przesuwanie obiektu na monitorze. Aby przejœæ z trybu interaktywnego do trybu pisania, nale y klikn¹æ koñcówk¹ pióra ikonê w lewym górnym rogu paska narzêdzi, po czym ikona zmieni wygl¹d na. W trybie pisania program Freeclass oferuje szeroki zakres narzêdzi do pisania i wprowadzania zmian, takich jak rysowanie, zaznaczanie fragmentów tekstu, tworzenie linii lub figur w kszta³cie prostok¹ta lub okrêgu. U ytkownik mo e równie zaznaczaæ najistotniejsze treœci, dokonywaæ nagrañ oraz p³ynnie pisaæ. Mo liwe jest równie przewijanie stron podczas pisania za pomoc¹ funkcji przewijania stron. Wszystkie utworzone za pomoc¹ programu teksty, rysunki oraz wprowadzone zmiany mo na zapisaæ w formacie pliku graficznego w celu póÿniejszego wykorzystania. Tryb tablicowy umo liwia korzystanie z tego samego zestawu narzêdzi edycyjnych, takich jak rysowanie, zaznaczanie, tworzenie linii lub figur itd. Ponadto tryb tablicowy obejmuje funkcjê nagrywania w czasie rzeczywistym. Wszystkie treœci utworzone podczas pracy w trybie tablicowym s¹ jednoczeœnie nagrywane w celu póÿniejszego odtworzenia. Wszystkie trzy tryby funkcjonowania programu oferuj¹ ró norodne dodatkowe narzêdzia takie jak zaciemnianie czêœci ekranu, naœwietlanie fragmentu obrazu itd., aby umo liwiæ u ytkownikowi ³atwe podkreœlanie najwa niejszych punktów prezentacji, co znacznie zwiêksza jej atrakcyjnoœæ i skutecznoœæ. Uwaga: Je eli system nie funkcjonuje normalnie i kursor na monitorze nie zachowuje siê prawid³owo z powodu zak³óceñ powodowanych przez Ÿród³o œwiat³a, nale y odczekaæ 30 sekund. Program automatycznie zakoñczy zak³ócony sygna³ i kursor powróci do normy. Wówczas nale y usun¹æ Ÿród³o œwiat³a bêd¹ce powodem zak³óceñ i ponownie uruchomiæ program. Na ekranie pojawi siê nastêpuj¹ce okno dialogowe: Menu g³ówne programu Freeclass Aby wejœæ do menu g³ównego programu kliknij przyciskiem na piórze powy sz¹ ikonê znajduj¹c¹ siê po prawej stronie systemowego paska zadañ. 13

14 Minimalizuj Ustawienia zapisu Kalibracja O programie Wy³¹cz Interface programu FreeClass Tryb interaktywny: E-pióro dzia³a jak mysz. Kliknij aby wejœæ w tryb notatek. Tryb notatek: E-pióro umo liwia pisanie i rysowanie. Kliknij aby wejœæ w tryb interaktywny Tryb tablicowy: tablica interaktywna Ko³o Przerysowanie notatek Czyszczenie ekranu Nastêpna strona Wirtualna klawiatura Poprzednia strona Zrzut ekranu Gumka marz¹ca Oœwietlenie punktowe Marker Maska ekranowa Kolor pióra Gruboœæ pióra Zmiana funkcji przycisku E-pióra (symulacja lewego lub prawego klawisza myszy) Minimalizuj Krzywa Powrót do trybu interaktywnego Prosta Wskazanie trybu notatek Prostok¹t Wskazanie trybu gumki 14

15 Funkcja wyboru t³a Otwieranie/zamykanie nawigatora Funkcja poboru t³a z pulpitu Skok do pierwszej strony Nowa strona Skok do ostatniej strony Kasowanie strony Skok do koñca strony Kopiowanie Odtwarzanie od bie ¹cej do ostatniej strony Otwieranie zachowanych dokumentów Zachowywanie dokumentów Odtwarzanie bie ¹cej strony Przewijanie stron do góry Podgl¹d wydruku Przewijanie stron w dó³ Druk Stop Maska ekranowa jest narzêdziem pozwalaj¹cym na przykrycie (bez usuwania) zawartoœci ekranu. Do skalowanie maski ekranowej s³u ¹ kontrolery: oraz W celu zmiany rozmiaru maski kliknij na kontroler kszta³tu i przeci¹gnij w po ¹danym kierunku. Oœwietlenie punktowe jest narzêdziem s³u ¹cym do zaznaczenia/podkreœlenia czêœci ekranu w celu zwrucenia szczególnej uwagi s³uchaczy na dany element Kszta³t reflektora Wybór kloloru Reset Stopieñ przeÿroczystoœci 15

16 UMOWA GWARANCYJNA 1) Umowa zawarta miêdzy nabywc¹ sprzêtu (zwanym dalej U ytkownikiem), a dystrybutorem sprzêtu marki Onfinity w Polsce. Adres dystrybutora, zwanego dalej Gwarantem, mo na znaleÿæ na stronie Gwarancja obejmuje okres 24 miesiêcy od daty sprzeda y. Wszelkie roszczenia gwarancyjne powinny byæ zg³aszane do Gwaranta za poœrednictwem punktu sprzeda y, w którym nast¹pi³ zakup urz¹dzeñ Onfinity, lub bezpoœrednio do serwisu Onfinity w Polsce którego adres zosta³ podany na stronie Wszelkie informacje dotycz¹ce warunków gwarancji mo na uzyskaæ pisz¹c pod adres 2) Gwarant zobowi¹zuje siê usuwaæ bezp³atnie usterki ujawnione w okresie trwania niniejszej umowy. 3) Gwarant nie gwarantuje, e produkt spe³ni oczekiwania klienta oraz e jego funkcjonowanie bêdzie nieprzerwanie bezawaryjne. 4) Gwarant nie odpowiada za jakiekolwiek straty, poœrednie lub bezpoœrednie, wynik³e z u ytkowania lub niemo noœci u ytkowania zakupionych urz¹dzeñ. 5) Termin wykonania naprawy wynosi 14 dni od daty dostarczenia towaru do punktu serwisowego. W przypadku koniecznoœci odes³ania towaru do producenta, b¹dÿ sprowadzenia podzespo³ów zamiennych okres realizacji naprawy gwarancyjnej mo e ulec wyd³u eniu do 20 dni. Informacje o adresach punktów serwisowych mo na uzyskaæ na stronie 6) Reklamuj¹cy jest zobowi¹zany dostarczyæ uszkodzony towar do punktu serwisowego na koszt w³asny wraz z kart¹ gwarancyjn¹ i dowodem zakupu.w przypadku dostarczenia towaru w nieoryginalnym opakowaniu Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynik³e podczas transportu. 7) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych w wyniku niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu. 8) U ytkownik traci prawo do bezp³atnej naprawy gwarancyjnej w przypadku: - zerwania lub uszkodzenia plomby gwarancyjnej, - samodzielnych napraw, przeróbek, ulepszeñ sprzêtu, - u ytkowania sprzêtu niezgodnie z instrukcj¹. 9) Umowa Gwarancyjna wchodzi w ycie z chwil¹ zakupu sprzêtu. Nazwa sprzêtu tablica interaktywna Onfinity CM2MAX Numer seryjny Data sprzeda y Podpis i piecz¹tka sprzedawcy Lp Data Zakres naprawy Podpis

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

System przenośnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik użytkownika

System przenośnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik użytkownika System przenośnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik użytkownika Spis treści Wprowadzenie.1 Specyfikacje.2 Najważ niejszecechyproduktu.3 Montaż zestawuinstalacjaoprogramowania.4 InstalacjasterownikasystemowegotablicyinteraktywnejONfinity.6

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

TABLET BEZPRZEWODOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

TABLET BEZPRZEWODOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLET BEZPRZEWODOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 2 S t r o n a Spis treści I. Budowa tabletu.3 II. Instalacja oprogramowania i sterownika

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

QIT 500. Instrukcja obsługi

QIT 500. Instrukcja obsługi QIT 500 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Rozdział 1. Zawartość opakowania...3 Rozdział 2. Wymagania systemowe...4 Rozdział 3. Zapoznanie z produktem...5 Rozdział 4. Przygotowanie do pracy...7 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1 CENTRUM ROZWOJU ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW tel.: (0-12) 632 82 74, 76 fax: (0-12) 632 58 64 e-mail: ext@explotrans.com.pl http://www.explotrans.com.pl ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 Instrukcja użytkownika DA-71814 Wstęp Dziękujemy za korzystanie z bezprzewodowej kamery nowej generacji. Z urządzenia można korzystać zaraz po jego podłączeniu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand AV USB 2.0 to konwerter analogowego sygnału video na magistrali USB 2.0, który pozwala zgrywać materiał video do komputera, a dołączone oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi SP@CECOM RF SET MT140 Instrukcja obs³ugi Witamy Zestaw SP@CECOM RF SET to klawiatura i mysz komunikuj¹ca siê z komputerem za poœrednictwem fal radiowych, co przede wszystkim likwiduje problem pl¹cz¹cych

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj Witamy Szybki start 1 2 3 Pod³¹cz Zainstaluj U ywaj philips + Zawartoœæ opakowania Baza CD640 ALBO - Connect Install Enjoy S³uchawka CD640/CD645 Baza CD645 Zasilacz bazy Welcome Quick start guide 3 1 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi panelu dealera

Instrukcja obs³ugi panelu dealera Instrukcja obs³ugi panelu dealera strona 2: logowanie strona 3: edycja profilu strona 5: dodawanie filmów strona 6: dostêpne pojazdy strona 8: pojazdy demonstracyjne Kraków, 2011 proszê wpisaæ login i

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO TESTÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SYSTEM DO TESTÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM DO TESTÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem uŝytkowania prosimy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 2 S t r o n a Spis treści I. Główne funkcje oprogramowania ivote..3 II. Budowa i obsługa

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo