System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika"

Transkrypt

1 System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika

2 Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja sterownika systemowego tablicy interaktywnej ONfinity... 6 Pozycjonowanie odbioru sygna³u... 9 Kalibracja pozycjonowania Obs³uga pióra interaktywnego (E-Pen) ONfinity Program ONfinity Freeclass Bezpieczna wymiana i usuwanie baterii Te symbole umieszczone na baterii lub opakowaniu oznaczaj¹, e sprzêt nie mo e byæ zaliczony do odpadów domowych. Dla zapewnienia prawid³owego przetwarzania wyeksploatowanych baterii nale y przekazaæ je do odpowiedniego punktu, który zajmuje siê ich zbieraniem i recyklingiem. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce recyklingu baterii mo na uzyskaæ od organów samorz¹du lokalnego, w firmie zajmuj¹cej siê usuwaniem odpadów lub w miejscu, gdzie produkt zosta³ zakupiony. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO USUWANIA BATERII CR odkrêciæ pokrywê baterii wskaÿnika lub pióra, 2. usun¹æ bateriê CR123 znajduj¹c¹ siê w urz¹dzeniu, 3. usuniêt¹ bateriê CR123 sk³adowaæ w wyznaczanym do tego miejscu zbiorki. Sk³adowanie zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, e produkt nie mo e byæ zaliczony do odpadów domowych. Nale y go przekazaæ do odpowiedniego punktu, który zajmuje siê zbieraniem i recyklingiem urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych. Prawid³owe usuniêcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla œrodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje o recyklingu tego produktu, nale y siê skontaktowaæ z w³adzami lokalnymi, firm¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi zbierania i recyklingu urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych lub sprzedawc¹ tego sprzêtu. 2

3 Wprowadzenie Najwy szej klasy ca³kowicie bezprzewodowa przenoœna tablica interaktywna Urz¹dzenie ONfinity CM2 to w pe³ni wyposa ony system, pozwalaj¹cy na przekszta³cenie ka dej tablicy œcieranej na sucho, ekranu plazmowego lub dowolnej innej p³askiej powierzchni w tablicê interaktywn¹ lub ekran dotykowy. Swoj¹ bezkonkurencyjnoœæ zawdziêcza wyj¹tkowej technologii wykrywania pozycji obrazu, niewymagaj¹cej pod³¹czania odbiornika do powierzchni projekcyjnej. Rozwi¹zanie to umo liwia korzystanie z urz¹dzenia zaraz po w³¹czeniu. Mo liwoœæ przekszta³cenia œciany pomieszczenia w ogromny ekran dotykowy Korzystaj¹c z urz¹dzenia CM2 po³¹czonego z komputerem i rzutnikiem cyfrowym, mo na obs³ugiwaæ dostêpne na komputerze aplikacje za pomoc¹ specjalnego pióra interaktywnego ONfinity (E-Pen). Z jego pomoc¹ mo na dokonywaæ podkreœleñ, dopisków, uzupe³nieñ, dodawaæ rysunki i komentarze. Dokumenty utworzone w programach takich jak MS Word, Excel, PowerPoint lub strony HTML mo na po dokonaniu zmian zapisywaæ w celu póÿniejszego wykorzystania, drukowaæ lub przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹. Dlatego urz¹dzenie CM2 jest idealnym narzêdziem dydaktycznym, pozwalaj¹cym na prawdziwie interaktywne nauczanie grupy uczniów w klasie, dziêki czemu lekcje i prezentacje nabieraj¹ kolorów i w znacznie wiêkszym stopniu anga uj¹ uczestników. Co wiêcej, CM2 jest jedynym urz¹dzeniem zdolnym do interakcji z zarówno tward¹, jak i miêkk¹ powierzchni¹ projekcyjn¹, której maksymalna d³ugoœæ przek¹tnej mo e wynosiæ nawet 150 cali! Dostêpnoœæ skutecznych prezentacji interaktywnych w ka dym miejscu i czasie Takie cechy urz¹dzenia CM2, jak ca³kowita przenoœnoœæ i ³atwoœæ monta u, a przede wszystkim korzystna cena czyni¹ z niego idealne narzêdzie prezentacyjne dla szkó³, firm i instytucji. 3

4 Specyfikacje techniczne Czytnik Technologia rejestrowania ruchu: Podczerwieñ Maksymalna przestrzeñ robocza: 150" (przek¹tna) Pionowy k¹t rejestrowania: 38 +/- 2 stopnie Poziomy k¹d rejestrowania : 0-30 stopni Kalibracja pozycji: Pozycjonowanie optyczne Odleg³oœæ od ekranu projekcyjnego: m Interfejs USB 2.0 (3m) RS-232 (opcjonalne, dla odleg³oœci do 40 m) Tolerancja dok³adnoœci 1 piksel od œrodka ekranu dla rozdzielczoœci Pobór mocy Mniej ni 800 mw Waga 210 g Wymiary 150 x 105 x 32 mm WskaŸnik Emisja sygna³u: Podczerwieñ Przyciski steruj¹ce: 2 przyciski Zasilanie: 3V bateria litowa CR123A x 1 Wymiary wskaÿnika: 14.8 cm (d³ugoœæ); 19.5 mm (œrednica) Waga: 50g Waga wskaÿnika z bateri¹: 70 g regulacja d³ugoœci wskaÿnika: od 36 do 65 cm Pióro elektroniczne (opcjonalne) Emisja sygna³u: Podczerwieñ Sposób aktywacji: Czujnik nacisku Przyciski steruj¹ce: 2 przyciski Zasilanie: 3V bateria litowa CR123A x 1 Wymiary: 15.7 cm (d³ugoœæ); 19.5 mm (œrednica) Waga pióra z bateri¹: 35g Wymagania systemowe System operacyjny Microsoft Windows 2000/XP/Vista Procesor Intel Pentium lub nowszy Pamiêæ RAM: 128 MB (256 MB zalecane) lub wiêcej Minimalna iloœæ miejsca na dysku twardym: 30 MB Rekomendowane odleg³oœci od ekranu projekcyjnego Rozmiar ekranu projekcyjnego: Odleg³oœæ od ekranu projekcyjnego: ~3.0 m ~3.5 m ~4.0 m ~4.5 m 4

5 Najwa niejsze cechy produktu - Ca³kowita przenoœnoœæ i lekkoœæ (urz¹dzenie wa y jedynie 250 gramów) - Mo liwoœæ szybkiego pod³¹czenia do komputera za pomoc¹ ³¹cza USB - Brak koniecznoœci u ywania kabla lub odbiornika pod³¹czonego do powierzchni projekcyjnej - atwy monta za pomoc¹ statywu lub wieszaka sufitowego - Zdolnoœæ do interakcji z zarówno tward¹, jak i miêkk¹ powierzchni¹ projekcyjn¹, której maksymalna d³ugoœæ przek¹tnej mo e wynosiæ nawet 150 cali - Kontakt z powierzchni¹ dotykow¹ i wprowadzanie zmian za pomoc¹ ³atwego w u yciu i efektywnego interaktywnego pióra wyposa onego w dwa przyciski - Dostêpnoœæ dwóch modeli pióra interaktywnego: wysuwanego wskaÿnika i modelu Stylus, przypominaj¹cego zwyk³e pióro - atwy w u yciu ekranowy pasek narzêdzi, umo liwiaj¹cy dokonywanie ró norodnych zmian - Mo liwoœæ u ywania pióra Stylus w trybie dotykowym i bezdotykowym - Mo liwoœæ dotykowej obs³ugi aplikacji za pomoc¹ koñcówki pióra Stylus - atwoœæ ponownego odtwarzania, zapisywania, drukowania i wysy³ania poczt¹ elektroniczn¹ dokumentów z dokonanymi zmianami - Mo liwoœæ wspó³pracy z systemem operacyjnym Windows 98/2000/XP Monta zestawu i instalacja oprogramowania Monta Skrêcany wskaÿnik Przyciski steruj¹ce Bateria Zakrêcana pokrywa baterii W³¹cznik punktów pozycjonuj¹cych Kontrolka sygna³u Kontrolka zasilania 5

6 Panel tylny czytnika Kabel ³¹cz¹cy czytnik z komputerem 2 1 Port USB Port RS 232 Pod³¹cz koñcówkê 1 do czytnika CM 2 MAX a koñcówkê 2 do swojego komputera Instalacja oprogramowania W³ó dysk instalacyjny ONfinity do napêdu komputera i uruchom go, klikaj¹c na ikonê napêdu. Aby zainstalowaæ program na komputerze lub notebooku, wykonuj polecenia pojawiaj¹ce siê kolejno na monitorze. 6

7 Aby zainstalowaæ program konieczna jest zgoda na warunki licencyjne. Tu mo esz wybraæ lokalizacje do której zostanie zainstalowany program Aby zakoñczyæ instalacje kliknij Finish Uwaga: W razie problemów z pomyœlnym zakoñczeniem procesu instalacji, zaleca siê wykonanie nastêpuj¹cych kroków: 1. Uruchom dysk instalacyjny ONfinity za pomoc¹ narzêdzia Mój komputer 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonê setup launcher i wybierz opcjê Properties 3. Wybierz opcjê Compatibility 4. Nastêpnie wybierz opcjê Compatibility Mode i Windows 98/Windows ME 5. Kliknij Apply 7

8 Odinstalowanie programu Aby odinstalowaæ program, u yj nastêpuj¹cej œcie ki dostêpu w menu Start: Wszystkie programy>onfinity Interactive Whiteboard>Whiteboard uninstall Uwaga: odinstalowanie programu jest konieczne przed dokonaniem jego aktualizacji. Instalacja sterownika systemowego USB Do poprawnego dzia³ania systemu tablicy interaktywnej CM 2 MAX konieczna jest instalacja dwu sterowników systemowych - sterownik adaptera portu USB oraz sterownik portu USB. W celu instalacji postêpuj zgodnie z instrukcj¹: - W³ó CD-Rom, z programem, do napêdu. - Po zainstalowaniu oprogramowania tablicy interaktywnej CM 2 MAX, pod³¹cz urz¹dzenie do komputera kablem USB. - System wyœwietli komunikat o znalezieniu nowego sprzêtu. Po klikniêciu na dymek z komunikatem system uruchomi intalator nowego sprzêtu. 1. Zaznacz opcje umo liwiaj¹c¹ rêczny wybór sterownika 2. Zaznacz opcje instalacji automatycznej, kliknij Next 8

9 3. Poczekaj a program ukoñczy instalacjê 4. Kliknij Finish aby zakoñczyæ 5. Po ukoñczeniu instalacji system ponownie wyœwietli komunikat o znalezieniu nowego sprzêtu, jest to drugi, z wymaganych sterowników. Aby dokoñczyæ instalacje powtórz czynnoœci opisane w punktach od 1 do 4 niniejszego rozdzia³u. Pozycjonowanie odbioru sygna³u Umieœæ odbiornik sygna³u naprzeciwko powierzchni projekcyjnej w odleg³oœci oko³o dwukrotnie wiêkszej ni szerokoœæ obrazu, który chcesz uzyskaæ. Uwaga: aby osi¹gn¹æ optymaln¹ jakoœæ odbioru podczas u ytkowania, nale y unikaæ umieszczania jakichkolwiek przeszkód na drodze sygna³u oraz silnego oœwietlenia. 9

10 Naciœnij przycisk znajduj¹cy siê na wierzchu odbiornika; przedni panel odbiornika zacznie emitowaæ kropkê czerwonego œwiat³a. Ustaw po³o enie i k¹t nachylenia przedniego panelu czytnika tak aby œlad lasera znalaz³ siê na œrodku ekranu. Kalibracja pozycjonowania 1. Uruchom program. 2. Kliknij powy sz¹ ikonê znajduj¹c¹ siê w prawym dolnym rogu monitora. 3. Przy prawej krawêdzi monitora pojawi siê pasek narzêdzi. W celu rozpoczêcia procesu kalibracji wybierz opcje Calibrate. 10

11 4. PotwierdŸ dwa nastêpne komunikaty klikaj¹c OK 5. W lewym górnym rogu monitora pojawi siê niewielki zielony punkt. 6. Dotknij zielonego punktu koñcówk¹ pióra interaktywnego i naciœnij przycisk znajduj¹cy siê na piórze przez oko³o pó³ sekundy, dopóki punkt nie zmieni koloru na czarny. 7. Na monitorze pojawi siê kolejno 8 zielonych punktów. Powtórz czynnoœci opisane w punktach 7 i 8, aby skalibrowaæ ka dy z nich. 8. Cztery wyraÿne sygna³y dÿwiêkowe bêd¹ oznaczaæ zakoñczenie procesu kalibracji i gotowoœæ urz¹dzenia ONfinity CM2 MAX do u ycia. Uwaga: ka da zmiana ustawienia odbiornika sygna³u oznacza koniecznoœæ powtórzenia kalibracji. 11

12 Uwaga: Je eli punkty kalibracyjne nie zmienia swojego koloru na czarny oznacza to e czytnik stoi zbyt blisko ekranu. Nale y przestawiæ rzutnik i rozpocz¹æ proces kalibracji od pocz¹tku. Obs³uga pióra interaktywnego (E-Pen) ONfinity Wiêkszy przycisk na piórze interaktywnym ONfinity E-PEN s³u y do obs³ugi funkcji urz¹dzenia (zazwyczaj jego dzia³anie odpowiada dzia³aniu lewego przycisku myszki). Korzystanie z funkcji jest mo liwe poprzez wciœniêcie przycisku. Koñcówka pióra interaktywnego Stylus dzia³a poprzez nacisk i pe³ni tê sam¹ rolê, co przycisk na piórze. Po uruchomieniu koñcówki mo na za jej poœrednictwem obs³ugiwaæ funkcje tablicy pióra bez u ycia przycisku. Zaleca siê trzymanie pióra podczas pisania pod okreœlonym k¹tem do powierzchni projekcyjnej, aby unikn¹æ blokowania sygna³u d³oni¹. Stylus Tryb interaktywny (myszki) Tryb pisania (wprowadzania zmian) Tryb tablicowy wskaÿnik trybu wskaÿnik trybu wskaÿnik trybu lewy przycisk myszki prawy przycisk myszki przycisk s³u ¹cy do wprowadzania zmian przycisk s³u ¹cy do pisania Pióro wskaÿnik trybu obs³uga funkcji za pomoc¹ koñcówki pióra wskaÿnik trybu obs³uga funkcji za pomoc¹ koñcówki pióra wskaÿnik trybu obs³uga funkcji za pomoc¹ koñcówki pióra lewy przycisk myszki prawy przycisk myszki przycisk s³u ¹cy do wprowadzania zmian przycisk s³u ¹cy do pisania 12

13 Program ONfinity Freeclass Program ONfinity Freeclass zapewnia systemowi tablicy interaktywnej ONfinity doskona³y poziom interaktywnoœci dziêki ró norodnym i wszechstronnym funkcjom, które mo na obs³ugiwaæ w trybach: - interaktywnym (myszki), pisania (wprowadzania zmian) oraz tablicowym. Po uruchomieniu systemu program rozpoczyna funkcjonowanie w trybie interaktywnym. W tym trybie pióro elektroniczne dzia³a dok³adnie tak samo jak mysz, co umo liwia u ycie funkcji takich, jak pojedyncze i podwójne klikniêcie lub przesuwanie obiektu na monitorze. Aby przejœæ z trybu interaktywnego do trybu pisania, nale y klikn¹æ koñcówk¹ pióra ikonê w lewym górnym rogu paska narzêdzi, po czym ikona zmieni wygl¹d na. W trybie pisania program Freeclass oferuje szeroki zakres narzêdzi do pisania i wprowadzania zmian, takich jak rysowanie, zaznaczanie fragmentów tekstu, tworzenie linii lub figur w kszta³cie prostok¹ta lub okrêgu. U ytkownik mo e równie zaznaczaæ najistotniejsze treœci, dokonywaæ nagrañ oraz p³ynnie pisaæ. Mo liwe jest równie przewijanie stron podczas pisania za pomoc¹ funkcji przewijania stron. Wszystkie utworzone za pomoc¹ programu teksty, rysunki oraz wprowadzone zmiany mo na zapisaæ w formacie pliku graficznego w celu póÿniejszego wykorzystania. Tryb tablicowy umo liwia korzystanie z tego samego zestawu narzêdzi edycyjnych, takich jak rysowanie, zaznaczanie, tworzenie linii lub figur itd. Ponadto tryb tablicowy obejmuje funkcjê nagrywania w czasie rzeczywistym. Wszystkie treœci utworzone podczas pracy w trybie tablicowym s¹ jednoczeœnie nagrywane w celu póÿniejszego odtworzenia. Wszystkie trzy tryby funkcjonowania programu oferuj¹ ró norodne dodatkowe narzêdzia takie jak zaciemnianie czêœci ekranu, naœwietlanie fragmentu obrazu itd., aby umo liwiæ u ytkownikowi ³atwe podkreœlanie najwa niejszych punktów prezentacji, co znacznie zwiêksza jej atrakcyjnoœæ i skutecznoœæ. Uwaga: Je eli system nie funkcjonuje normalnie i kursor na monitorze nie zachowuje siê prawid³owo z powodu zak³óceñ powodowanych przez Ÿród³o œwiat³a, nale y odczekaæ 30 sekund. Program automatycznie zakoñczy zak³ócony sygna³ i kursor powróci do normy. Wówczas nale y usun¹æ Ÿród³o œwiat³a bêd¹ce powodem zak³óceñ i ponownie uruchomiæ program. Na ekranie pojawi siê nastêpuj¹ce okno dialogowe: Menu g³ówne programu Freeclass Aby wejœæ do menu g³ównego programu kliknij przyciskiem na piórze powy sz¹ ikonê znajduj¹c¹ siê po prawej stronie systemowego paska zadañ. 13

14 Minimalizuj Ustawienia zapisu Kalibracja O programie Wy³¹cz Interface programu FreeClass Tryb interaktywny: E-pióro dzia³a jak mysz. Kliknij aby wejœæ w tryb notatek. Tryb notatek: E-pióro umo liwia pisanie i rysowanie. Kliknij aby wejœæ w tryb interaktywny Tryb tablicowy: tablica interaktywna Ko³o Przerysowanie notatek Czyszczenie ekranu Nastêpna strona Wirtualna klawiatura Poprzednia strona Zrzut ekranu Gumka marz¹ca Oœwietlenie punktowe Marker Maska ekranowa Kolor pióra Gruboœæ pióra Zmiana funkcji przycisku E-pióra (symulacja lewego lub prawego klawisza myszy) Minimalizuj Krzywa Powrót do trybu interaktywnego Prosta Wskazanie trybu notatek Prostok¹t Wskazanie trybu gumki 14

15 Funkcja wyboru t³a Otwieranie/zamykanie nawigatora Funkcja poboru t³a z pulpitu Skok do pierwszej strony Nowa strona Skok do ostatniej strony Kasowanie strony Skok do koñca strony Kopiowanie Odtwarzanie od bie ¹cej do ostatniej strony Otwieranie zachowanych dokumentów Zachowywanie dokumentów Odtwarzanie bie ¹cej strony Przewijanie stron do góry Podgl¹d wydruku Przewijanie stron w dó³ Druk Stop Maska ekranowa jest narzêdziem pozwalaj¹cym na przykrycie (bez usuwania) zawartoœci ekranu. Do skalowanie maski ekranowej s³u ¹ kontrolery: oraz W celu zmiany rozmiaru maski kliknij na kontroler kszta³tu i przeci¹gnij w po ¹danym kierunku. Oœwietlenie punktowe jest narzêdziem s³u ¹cym do zaznaczenia/podkreœlenia czêœci ekranu w celu zwrucenia szczególnej uwagi s³uchaczy na dany element Kszta³t reflektora Wybór kloloru Reset Stopieñ przeÿroczystoœci 15

16 UMOWA GWARANCYJNA 1) Umowa zawarta miêdzy nabywc¹ sprzêtu (zwanym dalej U ytkownikiem), a dystrybutorem sprzêtu marki Onfinity w Polsce. Adres dystrybutora, zwanego dalej Gwarantem, mo na znaleÿæ na stronie Gwarancja obejmuje okres 24 miesiêcy od daty sprzeda y. Wszelkie roszczenia gwarancyjne powinny byæ zg³aszane do Gwaranta za poœrednictwem punktu sprzeda y, w którym nast¹pi³ zakup urz¹dzeñ Onfinity, lub bezpoœrednio do serwisu Onfinity w Polsce którego adres zosta³ podany na stronie Wszelkie informacje dotycz¹ce warunków gwarancji mo na uzyskaæ pisz¹c pod adres 2) Gwarant zobowi¹zuje siê usuwaæ bezp³atnie usterki ujawnione w okresie trwania niniejszej umowy. 3) Gwarant nie gwarantuje, e produkt spe³ni oczekiwania klienta oraz e jego funkcjonowanie bêdzie nieprzerwanie bezawaryjne. 4) Gwarant nie odpowiada za jakiekolwiek straty, poœrednie lub bezpoœrednie, wynik³e z u ytkowania lub niemo noœci u ytkowania zakupionych urz¹dzeñ. 5) Termin wykonania naprawy wynosi 14 dni od daty dostarczenia towaru do punktu serwisowego. W przypadku koniecznoœci odes³ania towaru do producenta, b¹dÿ sprowadzenia podzespo³ów zamiennych okres realizacji naprawy gwarancyjnej mo e ulec wyd³u eniu do 20 dni. Informacje o adresach punktów serwisowych mo na uzyskaæ na stronie 6) Reklamuj¹cy jest zobowi¹zany dostarczyæ uszkodzony towar do punktu serwisowego na koszt w³asny wraz z kart¹ gwarancyjn¹ i dowodem zakupu.w przypadku dostarczenia towaru w nieoryginalnym opakowaniu Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynik³e podczas transportu. 7) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych w wyniku niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu. 8) U ytkownik traci prawo do bezp³atnej naprawy gwarancyjnej w przypadku: - zerwania lub uszkodzenia plomby gwarancyjnej, - samodzielnych napraw, przeróbek, ulepszeñ sprzêtu, - u ytkowania sprzêtu niezgodnie z instrukcj¹. 9) Umowa Gwarancyjna wchodzi w ycie z chwil¹ zakupu sprzêtu. Nazwa sprzêtu tablica interaktywna Onfinity CM2MAX Numer seryjny Data sprzeda y Podpis i piecz¹tka sprzedawcy Lp Data Zakres naprawy Podpis

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Komfort i bezpieczeñstwo podró owania

Komfort i bezpieczeñstwo podró owania Komfort i bezpieczeñstwo podró owania EMG Poland Sp. zo.o. Instrukcja obs³ugi i monta u Wy³¹czny importer marki Steelmate na Polskê ul. Bronis³awa Czecha 59, 04-555 Warszawa tel.: 22 812 09 30, 22 518

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo