System przenośnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System przenośnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 System przenośnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik użytkownika

2 Spis treści Wprowadzenie.1 Specyfikacje.2 Najważ niejszecechyproduktu.3 Montaż zestawuinstalacjaoprogramowania.4 InstalacjasterownikasystemowegotablicyinteraktywnejONfinity.6 Pozycjonowanieodbiorusygnał u.9 Kalibracjapozycjonowania.1 Obsł ugapiórainteraktywnego(e-pen)onfinity.15 ProgramONfinityFreclas.16 2

3 Wprowadzenie Najwyższej klasy całkowicie bezprzewodowa przenośna tablica interaktywna Urzą dzenieonfinitycm2towpeł niwyposaż onysystem,pozwalają cynaprzekształ ceniekaż dej tablicyś cieranejnasucho,ekranuplazmowegolubdowolnejinejpł askiejpowierzchniwtablicę interaktywną lubekrandotykowy.swoją bezkonkurencyjnoś ć zawdzię czawyją tkowejtechnologi wykrywaniapozycjiobrazu,niewymagają cejpodł ą czaniaodbiornikadopowierzchniprojekcyjnej. Rozwią zanietoumoż liwiakorzystaniezurzą dzeniazarazpowł ą czeniu. Możliwość przekształcenia ściany pomieszczenia w ogromny ekran dotykowy Korzystają czurzą dzeniacm2poł ą czonegozkomputeremirzutnikiemcyfrowym,moż na obsł ugiwać dostę pnenakomputerzeaplikacjezapomocą specjalnegopiórainteraktywnego ONfinity(E-Pen).Zjegopomocą moż nadokonywać podkreś leń,dopisków,uzupeł nień,dodawać rysunkikomentarze.dokumentyutworzonewprogramachtakichjakmsword,excel,powerpoint lubstronyhtmlmoż napodokonaniuzmianzapisywać wcelupóź niejszegowykorzystania, drukować lubprzesył ać pocztą elektroniczną.dlategourzą dzeniecm2jestidealnymnarzę dziem dydaktycznym,pozwalają cymnaprawdziwieinteraktywnenauczaniegrupyuczniówklasie, dzię kiczemulekcjeiprezentacjenabierają kolorówiwznaczniewię kszymstopniuangaż ują uczestników.cowię cej,cm2jestjedynymurzą dzeniemzdolnymdointerakcjizarównotwardą, jakimię ką powierzchnią projekcyjną,którejmaksymalnadł ugoś ć przeką tnejmoż ewynosić nawet150cali! Dostępność skutecznych prezentacji interaktywnych w każdym miejscu i czasie Takiecechyurzą dzeniacm2,jakcał kowitaprzenoś noś ć ił atwoś ć montaż u,aprzedewszystkim korzystnacenaczynią zniegoidealnenarzę dzieprezentacyjnedlaszkół,firminstytucji. 3

4 Specyfikacje techniczne Czytnik ć Technologiarejestrowaniaruchu: Podczerwień Maksymalnaprzestrzeń robocza: 150"(przeką tna) Pionowyką trejestrowania: 38+/-2stopnie Poziomyką drejestrowania: 0-30stopni Kalibracjapozycji: Pozycjonowanieoptyczne Odległ oś odekranuprojekcyjnego: 1.5 5m Interfejs USB2.0(3m)orazRS-232 (opcjonalne,dlaodległ oś cido40m) Tolerancjadokł adnoś ci 1pikselodś rodkaekranu dlarozdzielczoś ci1024x768 Pobórmocy Mniejniż 80mW Waga 210g Wymiary 150x105x32m Wskaźnik ć Emisjasygnał u: Podczerwień Przyciskisterują ce: 2przyciski Zasilanie: 3VbaterialitowaCR123Ax1 Wymiarywskaź nika: 14.8cm(dł ugoś );19.5m(ś rednica) Waga: 50g Wagawskaź nikazbaterią : 70g regulacjadł ugoś ciwskaź nika: od36do65cm Pióro elektroniczne (opcjonalne) ć Emisjasygnał u: Podczerwień Sposóbaktywacji: Czujniknacisku Przyciskisterują ce: 2przyciski Zasilanie: 3VbaterialitowaCR123Ax1 Wymiary: 15.7cm(dł ugoś );19.5m(ś rednica) Wagapiórazbaterią : 35g Wymagania systemowe ć ć Systemoperacyjny: MicrosoftWindows20/XP/Vista Procesor: IntelPentiumlubnowszy Pamię RAM: 128MB(256MBzalecane)lubwię cej Minimalnailoś miejscanadyskutwardym:30mb Rekomendowane odległości od ekranu projekcyjnego Rozmiarekranuprojekcyjnego: Odległ oś ć odekranuprojekcyjnego: ~3.0m ~3.5m ~4.0m ~4.5m 4

5 Najważniejsze cechy produktu -Cał kowitaprzenoś noś ć ilekoś ć (urzą dzenieważ yjedynie250gramów) -Moż liwoś ć szybkiegopodł ą czeniadokomputerazapomocą ł ą czausb -Brakoniecznoś ciuż ywaniakablalubodbiornikapodł ą czonegodopowierzchniprojekcyjnej -Ł atwymontaż zapomocą statywulubwieszakasufitowego -Zdolnoś ć dointerakcjizarównotwardą,jakimię ką powierzchnią projekcyjną,której maksymalnadł ugoś ć przeką tnejmoż ewynosić nawet150cali -Kontaktzpowierzchnią dotykową iwprowadzaniezmianzapomocą ł atwegowuż yciu iefektywnegointeraktywnegopiórawyposaż onegowdwaprzyciski -Dostę pnoś ć dwóchmodelipiórainteraktywnego:wysuwanegowskaź nikaimodelustylus, przypominają cegozwykł epióro -Ł atwywuż yciuekranowypaseknarzę dzi,umoż liwiają cydokonywanieróż norodnychzmian -Moż liwoś ć uż ywaniapiórastyluswtrybiedotykowymibezdotykowym -Moż liwoś ć dotykowejobsł ugiaplikacjizapomocą koń cówkipiórastylus -Ł atwoś ć ponownegodtwarzania,zapisywania,drukowaniaiwysył aniapocztą elektroniczną dokumentówzdokonanymizmianami -Moż liwoś ć współ pracyzsystememoperacyjnymwindows98/20/xp Montaż zestawu i instalacja oprogramowania Montaż Skrę canywskaź nik Przyciskisterują ce Bateria Zakrę canapokrywa bateri Wł ą cznikpunktów pozycjonują cych Kontrolka sygnał u Kontrolka zasilania 5

6 Panel tylny czytnika Kabel łączący czytnik z komputerem 2 1 PortUSB PortRS232 Podł ą czkoń cówkę 1doczytnikaCM2MAXakoń cówkę 2doswojegokomputera Instalacja oprogramowania Wł óż dyskinstalacyjnyonfinitydonapę dukomputeralubnotebokaiuruchomgo,klikają c naikonę napę du.abyzainstalować programnakomputerzelubnoteboku,wykonujpolecenia pojawiają cesię kolejnonamonitorze. 6

7 Abyzainstalować programkoniecznajestzgodanawarunkilicencyjne. Tumoż eszwybrać lokalizacjedoktórejzostaniezainstalowanyprogram Abyzakoń czyć instalacjekliknijfinish Uwaga:Wrazieproblemówzpomyś lnymzakoń czeniemprocesuinstalacji,zalecasię wykonanie nastę pują cychkroków: 1.UruchomdyskinstalacyjnyONfinityzapomocą narzę dziamójkomputer 2.Prawymprzyciskiemyszykliknijnaikonę setuplauncheriwybierzopcję Properties 3.Wybierzopcję Compatibility 4.Nastę pniewybierzopcję CompatibilityModeiWindows98/WindowsME 5.KliknijAply 7

8 Odinstalowanie programu Abyodinstalować program,uż yjnastę pują cejś cież kidostę puwmenustart: Wszystkieprogramy>ONfinityInteractiveWhiteboard>Whiteboarduninstal Uwaga:odinstalowanieprogramujestkonieczneprzedokonaniemjegoaktualizacji. Instalacja sterownika systemowego USB Dopoprawnegodział aniasystemutablicyinteraktywnejcm2maxkoniecznajestinstalacja dwusterownikówsystemowych-sterownikadapteraportuusborazsterownikportuusb. Wceluinstalacjipostę pujzgodniezinstrukcją : -Wł óż CD-Rom,zprogramem,donapę du. -PozainstalowaniuoprogramowaniatablicyinteraktywnejCM2MAX,podł ą czurzą dzeniedo komputerakablemusb. -Systemwyś wietlikomunikatoznalezieniunowegosprzę tu.pokliknię ciunadymekzkomunikatem systemuruchomintalatornowegosprzę tu. 1.Zaznaczopcjeumoż liwiają cą rę cznywybórsterownika 2.Zaznaczopcjeinstalacjiautomatycznej,kliknijNext 8

9 3.Poczekajaż programukoń czyinstalację 4.KliknijFinishabyzakoń czyć 5.Poukoń czeniuinstalacjisystemponowniewyś wietlikomunikatoznalezieniunowego sprzę tu,jestodrugi,zwymaganychsterowników.abydokoń czyć instalacjepowtórzczynoś ci opisanewpunktachod1do4niniejszegorozdział u. Pozycjonowanie odbioru sygnału Umieś ć odbiorniksygnał unaprzeciwkopowierzchniprojekcyjnejwodległ oś ciokoł odwukrotnie wię kszejniż szerokoś ć obrazu,którychceszuzyskać. Uwaga: abyosią gną ć optymalną jakoś ć odbiorupodczasuż ytkowania,należ yunikać umieszczaniajakichkolwiekprzeszkódnadrodzesygnał uorazsilnegoś wietlenia. 9

10 Naciś nijprzyciskznajdują cysię nawierzchuodbiornika;przednipanelodbiornikazaczniemitować kropkę czerwonegoś wiatł a. Ustawpoł oż enieiką tnachyleniaprzedniegopaneluczytnikatakabyś ladlaseraznalazł się naś rodkuekranu. Kalibracja pozycjonowania 1.Uruchomprogram. 2.Kliknijpowyż szą ikonę znajdują cą się wprawymdolnymrogumonitora. 3.Przyprawejkrawę dzimonitorapojawisię paseknarzę dzi.wcelurozpoczę ciaprocesukalibracji wybierzopcjecalibrate. 10

11 4.Potwierdź dwanastę pnekomunikatyklikają cok 5.Wlewymgórnymrogumonitorapojawisię niewielkizielonypunkt. 6.Dotknijzielonegopunktukoń cówką piórainteraktywnegoinaciś nijprzyciskznajdują cysię napiórzeprzezokoł opół sekundy,dopókipunktniezmienikolorunaczarny. 7.Namonitorzepojawisię kolejno8zielonychpunktów.powtórzczynoś ciopisane wpunktach7i8,abyskalibrować każ dyznich. 8.Czterywyraź nesygnał ydź wię kowebę dą oznaczać zakoń czenieprocesukalibracjigotowoś ć urzą dzeniaonfinitycm2maxdouż ycia. Uwaga:każ dazmianaustawieniaodbiornikasygnał uoznaczakoniecznoś ć powtórzeniakalibracji. 11

12 Uwaga:Jeż elipunktykalibracyjneniezmieniaswojegokolorunaczarnyoznaczatoż eczytnikstoi zbytbliskoekranu.należ yprzestawić rzutnikirozpoczą ć proceskalibracjiodpoczą tku. Obsługa pióra interaktywnego (E-Pen) ONfinity Wię kszyprzycisknapiórzeinteraktywnymonfinitye-pensł uż ydobsł ugifunkcjiurzą dzenia (zazwyczajegodział anieodpowiadadział aniulewegoprzyciskumyszki).korzystaniezfunkcjijest moż liwepoprzezwciś nię cieprzycisku.koń cówkapiórainteraktywnegostylusdział apoprzeznacisk ipeł nitę samą rolę,coprzycisknapiórze.pouruchomieniukoń cówkimoż nazajejpoś rednictwem obsł ugiwać funkcjetablicypiórabezuż yciaprzycisku.zalecasię trzymaniepiórapodczaspisania podokreś lonymką temdopowierzchniprojekcyjnej,abyunikną ć blokowaniasygnał udł onią. Stylus Trybinteraktywny(myszki) Trybpisania (wprowadzaniazmian) Trybtablicowy wskaź niktrybu wskaź niktrybu wskaź niktrybu lewyprzyciskmyszki prawyprzyciskmyszki przycisksł uż ą cydo wprowadzaniazmian przycisk sł uż ą cy dopisania Pióro wskaź niktrybu obsł ugafunkcji zapomocą koń cówkipióra wskaź niktrybu obsł ugafunkcji zapomocą koń cówkipióra wskaź niktrybu obsł ugafunkcji zapomocą koń cówkipióra lewyprzyciskmyszki prawyprzyciskmyszki przycisksł uż ą cydo wprowadzaniazmian przycisk sł uż ą cy dopisania 12

13 Program ONfinity Freeclass ProgramONfinityFreclaszapewniasystemowitablicyinteraktywnejONfinitydoskonał ypoziom interaktywnoś cidzię kiróż norodnymiwszechstronymfunkcjom,któremoż naobsł ugiwać wtrybach: -interaktywnym(myszki),pisania(wprowadzaniazmian) oraztablicowym. Pouruchomieniusystemuprogramrozpoczynafunkcjonowaniewtrybieinteraktywnym. Wtymtrybiepióroelektronicznedział adokł adnietaksamojakmysz,coumoż liwiauż yciefunkcji takich,jakpojedynczeipodwójnekliknię cielubprzesuwanieobiektunamonitorze. Wceluż ywaniafunkcjiprawegoprzyciskmyszyzapomocą przyciskufunkcyjnegoznajdują cegosię napiórze,należ ynajpierwklikną ć ikonę napaskunarzę dzi.abyprzejś ć ztrybu interaktywnegodotrybupisania,należ yklikną ć koń cówką pióraikonę wlewymgórnym rogupaskanarzę dzi,poczymikonazmieniwyglą dna. WtrybiepisaniaprogramFreclasoferujeszerokizakresnarzę dzidopisaniaiwprowadzania zmian,takichjakrysowanie,zaznaczaniefragmentówtekstu,tworzenielinilubfigurwkształ cie prostoką talubokrę gu.uż ytkownikmoż erównież zaznaczać najistotniejszetreś ci,dokonywać nagrań orazpł yniepisać.moż liwejestrównież przewijaniestronpodczaspisaniazapomocą funkcjiprzewijaniastron.wszystkieutworzonezapomocą programuteksty,rysunkioraz wprowadzonezmianymoż nazapisać wformacieplikugraficznegowcelupóź niejszego wykorzystania. Trybtablicowyumoż liwiakorzystanieztegosamegozestawunarzę dziedycyjnych,takichjak rysowanie,zaznaczanie,tworzenielinilubfiguritd.ponadtotrybtablicowyobejmujefunkcję nagrywaniawczasierzeczywistym.wszystkietreś ciutworzonepodczaspracywtrybietablicowym są jednocześ nienagrywanewcelupóź niejszegodtworzenia. Wszystkietrzytrybyfunkcjonowaniaprogramuoferują róż norodnedodatkowenarzę dziatakiejak zaciemnianieczę ś ciekranu,naś wietlaniefragmentuobrazuitd.,abyumoż liwić uż ytkownikowił atwe podkreś lanienajważ niejszychpunktówprezentacji,coznaczniezwię kszajejatrakcyjnoś ć iskutecznoś ć. Uwaga:Jeż elisystemniefunkcjonujenormalnieikursornamonitorzeniezachowujesię prawidł owozpowoduzakł óceń powodowanychprzezź ródł oś wiatł a,należ yodczekać 30sekund. Programautomatyczniezakoń czyzakł óconysygnał ikursorpowrócidonormy.wówczasnależ y usuną ć ź ródł oś wiatł abę dą cepowodemzakł óceń iponownieuruchomić program. Naekraniepojawisię nastę pują ceoknodialogowe: Menu główne programu Freeclass Abywejś ć domenugł ównegoprogramukliknijprzyciskiemnapiórzepowyż szą ikonę znajdują cą się poprawejstroniesystemowegopaskazadań. 13

14 Minimalizuj Ustawieniazapisu Kalibracja Oprogramie Wył ą cz Interface programu FreeClass Trybinteraktywny:E-piórodział a jakmysz.kliknijabywejś ć wtrybnotatek. Trybnotatek:E-pióroumoż liwia pisanieirysowanie.kliknij abywejś ć wtrybinteraktywny Trybtablicowy:tablicainteraktywna Koł o Przerysowanienotatek Czyszczeniekranu Nastę pnastrona Wirtualnaklawiatura Poprzedniastrona Zrzutekranu Gumkamarzą ca Oś wietleniepunktowe Marker Maskaekranowa Kolorpióra Gruboś ć pióra ZmianafunkcjiprzyciskuE-pióra (symulacjalewegolubprawego klawiszamyszy) Minimalizuj Krzywa Powrótdotrybuinteraktywnego Prosta Wskazanietrybunotatek Prostoką t Wskazanietrybugumki 14

15 Funkcjawyborutł a Funkcjapoborutł azpulpitu Otwieranie/zamykanie nawigatora Skokdopierwszejstrony Nowastrona Skokdostatniejstrony Kasowaniestrony Skokdokoń castrony Kopiowanie Otwieraniezachowanych dokumentów Zachowywaniedokumentów Odtwarzanieodbież ą cej dostatniejstrony Odtwarzaniebież ą cejstrony Przewijaniestrondogóry Podglą dwydruku Przewijaniestronwdół Druk Stop Maskaekranowajestnarzę dziempozwalają cymnaprzykrycie(bezusuwania)zawartoś ciekranu. Doskalowaniemaskiekranowejsł uż ą kontrolery: oraz Wceluzmianyrozmiarumaskikliknijnakontrolerkształ tuiprzecią gnijwpoż ą danymkierunku. Oś wietleniepunktowejestnarzę dziemsł uż ą cymdozaznaczenia/podkreś leniaczę ś ciekranu wceluzwruceniaszczególnejuwagisł uchaczynadanyelement Kształ treflektora Wybórkloloru Reset Stopień przeź roczystoś ci 15

16

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu załącznik nr 2 - opis zamawianego sprzętu, pomocy naukowych i oprogramowania Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. Oznaczenie modelu Producent... L.p. 1 Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,

Bardziej szczegółowo

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start INTERWRITE TOUCHBOARD Szybki Start Spis treści Akcesoria.... 3 Montaż tablicy INTERWRITETouchBoard.... 3 Przechowywanie piórek InterwriteTouchBoard.... 4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 4 Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i Załącznik nr 1a do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo

ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI. 1. Wstę p

ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2, 9 (1971) ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI RYSZARD GRYBOŚ (GLIWICE) 1. Wstę p Podczas zderzenia dwóch ciał stał ych powstaje sił a wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe sprzęt

Zapytanie Ofertowe sprzęt Wrocław, 05.06.2013r. Zapytanie Ofertowe sprzęt I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 102 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Ignacego Daszyńskiego

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Ignacego Daszyńskiego 1. Komputer przenośny dla ucznia Załącznik nr 1 do SIWZ nazwa, typ, rok produkcji., producent Ekran TFT 14.0 LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare". Procesor

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model.

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Komputer stacjonarny - parametry (wymagania minimalne) Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, czterowątkowy, ze zintegrowanym układem graficznym,

Bardziej szczegółowo

Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: Lp. Nazwa sprzętu Ilość Opis elektronicznego (sztuki)

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny laptop z dedykowaną stacją dokującą

Komputer przenośny laptop z dedykowaną stacją dokującą JRP.231.22.2015.KG Załącznik nr 1 do OPZ zadanie I Procesor Płyta główna Ekran Pamięć operacyjna RAM BIOS Komputer przenośny laptop z dedykowaną stacją dokującą Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 4, 21 (1983) TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY KRZYSZTOF WILMAŃ SKI JPPT PAN 1. Wstę p 1.1. Cci artykułu. Opis problemów, wchodzą cych w skł ad termodynamiki

Bardziej szczegółowo

METODY OKREŚ LANIA LICZBY BIOTA I WSPÓŁ PRZEJMOWANIA CIEPŁ A. Spis oznaczeń

METODY OKREŚ LANIA LICZBY BIOTA I WSPÓŁ PRZEJMOWANIA CIEPŁ A. Spis oznaczeń MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA 1/ 2, 20 (1982) METODY OKREŚ LANIA LICZBY BIOTA I WSPÓŁ PRZEJMOWANIA CIEPŁ A CZYNNIKA KRZYSZTOF GRYSA (POZNAŃ) Instytut Mechaniki Technicznej Politechniki Poznań skiej

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

CYFROWA SZKOŁA - Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnej

CYFROWA SZKOŁA - Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do siwz 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy: komputera przenośnego uczniowskiego szt., komputera przenośnego nauczycielskiego 10 szt., szafki do przechowywania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa elementu Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego)

Lp. Nazwa elementu Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przenośny komputer dla ucznia 30 szt. 1 Procesor 2 Pamięć 3GB 3 HDD min. 320 GB Umożliwiający uzyskanie wydajności procesora na poziomie min. 2050 pkt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART PAMIĘCI:

CZYTNIK KART PAMIĘCI: Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr 45/10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. Nazwa Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniać sprzęt oferowany przez Wykonawcę Część

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

WGŁĘ BIANIE NARZĘ DZIA Z PERIODYCZNYM ZARYSEM KLINOWYM W OŚ RODEK PLASTYCZNY. 1. Wprowadzenie

WGŁĘ BIANIE NARZĘ DZIA Z PERIODYCZNYM ZARYSEM KLINOWYM W OŚ RODEK PLASTYCZNY. 1. Wprowadzenie MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2, 18 (1980) WGŁĘ BIANIE NARZĘ DZIA Z PERIODYCZNYM ZARYSEM KLINOWYM W OŚ RODEK PLASTYCZNY STANISŁAW O K O Ń SKI (KRAKÓW) 1. Wprowadzenie Potrzeba rozwią zania zagadnienia

Bardziej szczegółowo