SIMATIC S Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200"

Transkrypt

1 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200

2 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym sterownikiem PLC. Dzi ki zwartej zabudowie, du ej wydajnoêci oraz mo liwoêci przetwarzania programu i procesu w czasie rzeczywistym dedykowany jest producentom maszyn i urzàdzeƒ. Posiada rozbudowane mo liwoêci komunikacyjne, co pozwala na budow zdecentralizowanych struktur sterowania. Budowa modu owa sterownika SIMATIC S7-200 pozwala na jego dostosowanie do wymagaƒ i potrzeb klienta. Jednostka centralna CPU posiadajàca zintegrowane wejêcia/wyjêcia binarne mo e byç uzupe niona o dodatkowe modu y rozszerzeƒ. System SIMATIC S7-200 charakteryzuje si nast pujàcymi w aêciwoêciami: Du à wydajnoêcià (obs uga znacznej iloêci sygna ów, przetwarzaniem programu w czasie rzeczywistym). Budowà modu owà (dostosowywanie iloêci i typu modu ów rozszerzeƒ do wymagaƒ aplikacji). Otwarta komunikacja (ró norodne interfejsy komunikacyjne: PROFIBUS-DP, Ethernet, ASI, PPI, MPI, Modbus, Free ASCII). Dzi ki oprogramowaniu STEP7 Micro/Win programowanie sterownika SIMATIC S7-200 jest niezwykle proste. Gotowe biblioteki instrukcji oraz wygodny edytor pozwalajà w krótkim czasie przygotowaç nawet skomplikowane aplikacje. Sterowniki SIMATIC S7-200 znalaz y zastosowanie w milionach aplikacji na ca ym Êwiecie. Komunikacja 2 1. Zintegrowany z CPU interfejs RS 485, transmisja danych z pr dkoêciami od 0,3 do 187 Kb/s. 2. Zaimplementowany protokó PPI, pozwalajàcy na tworzenie sieci w strukturach wielomasterowych. 3. Mo liwoêç definicji w asnego protoko u komunikacyjnego w trybie swobodnym portu (Free-port). 4. Bezproblemowa i szybka komunikacja w sieci PROFIBUS-DP w trybie slave poprzez dedykowany modu rozszerzenia. 5. Wydajna i prosta komunikacja w sieci AS-Interface w trybie master za pomocà modu u rozszerzenia. 6. Zdalna komunikacja poprzez modu modemu, transmisja danych mi dzy uczestnikami sieci oraz teleserwis. 7. Mo liwoêç pracy w sieci Ethernet przy wykorzystaniu modu u rozszerzenia. 8. Komunikacja i wymiana danych w sieci Internet dzi ki specjalizowanemu modu owi rozszerzenia. 9. Mo liwoêç wizualizacji danych na komputerze PC przy wykorzystaniu oprogramowania PC Access-OPC serwer.

3 Budowa modu owa 5 dost pnych jednostek centralnych zoptymalizowanych pod kàtem wydajnoêci i mo liwoêci komunikacyjnych. Du a ró norodnoêç modu ów rozszerzeƒ: - Binarne/analogowe skalowanie do wymagaƒ projektu. - Profibus pracuje w trybie slave. - AS-Interface pracuje w trybie master. - Przetworniki temperatury. - Pozycjonowanie. - Zdalna diagnostyka i komunikacja. - Komunikacje Ethernet/Internet. Funkcje obs ugi operatorskiej HMI. Oprogramowanie Step7-Micro/Win z bibliotekà Micro/Win add-on library. Doskona a wydajnoêç 1. Niewielkie wymiary i kompaktowa budowa predysponuje SIMATIC S7-200 do zastosowaƒ w miejscach o ograniczonej przestrzeni zabudowy. 2. FunkcjonalnoÊç i obs uga jednakowa dla wszystkich jednostek centralnych CPU. 3. Du a pami ç. 4. Obs uga procesów w czasie rzeczywistym, przy zapewnieniu wydajnoêci, niezawodnoêci i bezpieczeƒstwa. 5. Prostota obs ugi i programowania dzi ki oprogramowaniu STEP7-Micro/Win, zarówno dla poczàtkujàcych, jak i dla ekspertów. 3

4 Szybkie, inteligentne, kompaktowe System o wielkich mo liwoêciach Cechy dotychczasowych sprawdzonych na ca ym Êwiecie rozwiàzaƒ: Wysoka funkcjonalnoêç. Mo liwoêç rozbudowy o dodatkowe modu y rozszerzeƒ. Zintegrowany port RS485 do zastosowaƒ komunikacyjnych. Sterowanie w czasie rzeczywistym. Sterowanie procesów sekwencyjnych. Sterowanie szybkimi procesami za pomocà przerwaƒ czasowych i procesowych. Kompaktowa obudowa. Proste i pewne àczenie modu ów rozszerzeƒ. CPU 221 6/4 wejêç/wyjêç CPU 222 8/6 wejêç/wyjêç (I/Q) + maks. 2 modu y = 78 I/Q Binarne i analogowe modu y rozszerzeƒ Budowa modu owa systemu. Mo liwoêç wyboru iloêci kana ów binarnych 4/4 do 16/16 wejêç/wyjêç 32/32 wejêç/wyjêç. Modu y analogowe 4/0, 4/1 lub 0/2 wejêç/wyjêç analogowych. Modu y o zwi kszonej obcià alnoêci 5 A DC lub 10 A przekaêniki. CPU 224 XP jednostka centralna ze zintegrowanymi 2 wejêciami / 1 wyjêciem analogowym. NowoÊci: 50% zwi kszona pami ç programu dla CPU. 60% zwi kszona pami ç danych dla CPU. Nowy modu pami ci EEPROM zapewniajàcy: - zarzàdzanie recepturami, danymi ze stemplem czasowym - data logging, - zabezpieczanie aplikacji u ytkownika w STEP 7 Micro/Win lub zapis dokumentacji w ró nych formatach. PID auto tuning regulatora. 2 interfejsy komunikacyjne dla jednostek centralnych CPU 224XP, CPU 226. Zintegrowane wejêcia/wyjêcie analogowe dla CPU224 XP. CPU /10 wejêç/wyjêç (I/Q) + maks. 7 modu ów CPU 224 XP 14/10 wejêç/wyjêç (I/Q) 2/1 analog I/Q + maks. 7 modu ów = 168 I/Q CPU 226 Modu y wejêç binarnych Modu y wyjêç binarnych Oprogramowanie STEP 7-Micro/Win Prosta obs uga. Integracja w systemie Windows. Konfiguracja z o onych funkcji programowych za pomocà kreatorów Wizard. Wydajne i zoptymalizowane czasowo instrukcje programowe. Status programu w trybie STL (lista instrukcji), LAD (drabinka), FBD (schemat blokowy). 24/16 wejêç/wyjêç (I/Q) + maks. 7 modu ów = 248 I/Q Modu y wejêç/wyjêç binarnych 4

5 Modu y dla specjalnych zastosowaƒ TC - modu pomiaru temperatury o rozdzielnoêci 0,1 C. RTD - modu pomiaru temperatury wspó pracujàcy z rezystancyjnymi przetwornikami temperatury. EM253 - modu sterowania silnikiem krokowym lub serwo. Gotowe funkcje pozycjonowania, szukania punktu referencyjnego, profile sterowania, mo liwoêç kszta towania charakterystyki typu S. Modu pomiaru temperatury RTD Modu y komunikacyjne Modu Ethernet/Internet. Komunikacja w sieci Ethernet z protoko em TCP/IP. Dodatkowa funkcjonalnoêç: - klient, FTP protokó. - WEB serwer. Modu PROFIBUS-DP. Praca w sieci PROFIBUS-DP w trybie slave. Wspó praca ze wszystkimi CPU, poczàwszy od CPU222. Modu AS-Interface. Wspó pracuje ze wszystkimi CPU, poczàwszy od CPU222. Modu AS-Interface pracuje jako master sieci ASI. Modu modemu umo liwia poprzez analogowà sieç telefonicznà: - Zdalnà diagnostyk sterownika. - Wymian danych pomi dzy CPU. - Komunikacj w protokole Modbus. Modu AS-Interface master. Maks. 2 modu y Modu Ethernet CP243-1 Panele operatorskie i monitoring TD 200 WyÊwietlacz LCD 2 wiersze, 20 znaków. 8 programowalnych przycisków. Meldunki i alarmy. Forsowanie wejêç oraz wyjêç. TD 200 C WyÊwietlacz LCD 2 wiersze, 20 znaków. Do 20 programowalnych przycisków. Mo liwoêç definiowania wyglàdu i wielkoêci przycisku. Mo liwoêç stworzenia w asnego wyglàdu panela. OP 73 micro WyÊwietlacz graficzny 3. WyÊwietlanie meldunków, definiowanie klas meldunków. Mo liwoêç wyboru 5 j zyków regionalnych. TP 170 micro/tp 177 micro WyÊwietlacz graficzny 5,7. WyÊwietlanie meldunków, definiowanie klas meldunków. Mo liwoêç wyboru 5 j zyków regionalnych. TD 200 Modu pomiaru temperatury TC PROFIBUS-DP-Slave maksymalnie 2 modu y Modu Ethernet /Internet CP243-1 IT TD 200C Modu pozycjonowania EM 253 Modu modemu EM 241 S7-200 obs uguje wszystkie panele SIMATIC HMI TP 177micro 5

6 Zdalny nadzór, serwis, obs uga Komunikacja na ka dym poziomie sterowania Sterownik SIMATIC S7-200 posiada bogate mo liwoêci komunikacyjne. Zintegrowane ze sterownikiem porty komunikacyjne mogà pracowaç przy pr dkoêciach transmisji danych od 0,3 do 187,5 kb/s. Obs ugujà nast pujàce tryby pracy: Zintegrowane porty komunikacyjne przystosowane sà do pracy w sieciach komunikacyjnych. Maksymalna liczba uczestników sieci wynosi 126. Uczestnikami sieci mogà byç programatory SIMATIC PG, panele operatorskie SIMATIC HMI, komputery SIMATIC PC oraz inne sterowniki PLC SIMATIC. Standardowo porty komunikacyjne obs ugujà protokó PPI, mogà te pracowaç w protokole MPI jako slave. Pozwala to na wspó prac z innymi komponentami systemu TIA (Totally Integrated Automation), takimi jak SIMATIC S7-300/400, SIMATIC HMI itd. Zintegrowane porty komunikacyjne mogà pracowaç równie w trybie swobodnym portu - Free Port (maks. pr dkoêç transmisji 115,2 kb/s), co pozwala na opracowanie w asnych protoko ów komunikacyjnych wykorzystujàcych standard ASCII. Dzi ki temu mo liwa jest komunikacja z modemami, drukarkami, czytnikami kodów paskowych, komputerami PC oraz obcymi sterownikami. W trybie Free Port dost pny jest protokó USS do komunikacji z maksymalnie 31 falownikami Micromaster lub SINAMICS. Zintegrowane porty komunikacyjne, przy wykorzystaniu gotowych funkcji bibliotecznych, mogà komunikowaç si równie z innymi urzàdzeniami w protokole Modus RTU w trybie master oraz slave. CPU 221 CPU 222 CPU SINAMICS G110 Sensoren Aktoren PC Access - dost p do danych na komputerze PC 6 Oprogramowanie PC Access jest serwerem OPC przewidzianym do wizualizacji danych ze sterowników S7-200 na komputerze PC. Jako OPC serwer - PC Access poêredniczy w wymianie danych pomi dzy aplikacjà u ytkownika pracujàcà jako klient OPC a sterownikami S Aplikacjà u ytkownika mo e byç np. MS Excell, aplikacja napisana w MS Visual Basic, Protool/Pro, WinCC flexible RT, WinCC, Wonderware. W PC Access mo na zdefiniowaç do 8 po àczeƒ w sieci PPI. PC Access umo liwia komunikacj ze sterownikiem S7-200 za pomocà : - Kabla PC/PPI (kabel po àczony jest do RS232 na PC, z drugiej strony do portu sterownika S7-200, tryb PPI). - Procesora komunikacyjnego CP 243-1IT z wykorzystaniem protoko u FTP (File Transfer Protocol) lub Ethernetu i protoko u TCP/IP. - Procesora komunikacyjnego np. CP5512 lub CP5611 (tryb PPI). PC Access

7 PROCESS FIELD BUS Komunikacja za pomocà modemu Modu modemu umo liwia komunikacj pomi dzy sterownikami w komutowanych sieciach analogowych, oraz poprzez bramki z telefonià komórkowà. Dodatkowo dost pne sà nast pujàce funkcje: Teleserwis - zdalna obs uga i diagnostyka sterownika SIMATIC S Mo liwoêç transferu programu, danych, badanie statusu pracy programu sterownika. Wymagane jest posiadanie w komputerze lub programatorze lokalnym modemu analogowego np. w postaci karty PCMCIA. Wymiana danych - mo liwoêç zdefiniowania stacji g ównej (sterownik SIMATIC S7-200, modu modemu) oraz stacji podrz dnych (sterownik SIMATIC S7-200, modu modemu), celem okresowej wymiany danych pomi dzy stacjami. Swobodny wybór protoko u komunikacji pomi dzy Modbus RTU i PPI. Dodatkowo istnieje mo liwoêç wysy ania komunikatów SMS na telefony komórkowe lub meldunków na fax. CPU 224 XP CPU 226 Modu y rozszerzeƒ Industrial Ethernet / Internet DI/DQ/AI/AQ PPI/MPI Slave Freeport Modbus RTU master/slave USS ASCII Komunikacja w sieci Profibus Modu EM277 pozwala na komunikacj sterownika SIMATIC S7-200 w sieci PROFIBUS-DP w trybie slave. Maksymalna pr dkoêç transmisji 12 Mb/s. Pojedyncze uk ady sterowania wyposa one w sterownik SIMATIC S7-200 oraz modu EM277, mogà byç àczone w du e systemy sterowania liniami produkcyjnymi. PG (programator) /PC. Text-Display. Panel operatorski. Drukarka. Modem. Czytnik kodów. Inne urzàdzenia. Komunikacja w sieci AS-Interface Modu rozszerzenia CP243-2 jest masterem sieci AS-Interface. Wspó pracuje ze wszystkimi sterownikami SIMATIC S7-200 poczàwszy od CPU222, CP243-2 obs uguje zgodnie ze specyfikacjà V2.1 do 62 uczestników sieci slave. Maksymalne mo liwoêci rozbudowy to obs uga do 248 wejêç binarnych oraz 186 wyjêç binarnych. Z ca kowitej liczby 62 uczestników, 31 z nich mo e byç typu analogowego. Parametryzacja sieci AS-Interface nast puje za pomocà kreatora w oprogramowaniu Step7-Micro/Win. S7-300/400 LOGO! 7

8 Oprogramowanie przyjazne dla u ytkownika FunkcjonalnoÊç i atwoêç obs ugi Oprogramowanie STEP7-Micro/Win zosta o zoptymalizowane pod kàtem wydajnoêci i czasu realizacji instrukcji programowych. Zapewnia u ytkownikowi oszcz dnoêç czasu przy realizacji projektów, dzi ki przejrzystemu edytorowi, atwo dost pnej bibliotece instrukcji i rozbudowanemu menu kontekstowemu z funkcjà pomocy. Oprogramowanie obs uguje dwa standardy programowania: SIMATIC oraz IEC NowoÊç STEP7-Micro/WIN 4.0 Najnowsza wersja STEP7-Micro/Win 4.0 wspó pracuje z Windows 2000 oraz Windows XP. Wbudowana funkcja Trend Charts pozwala na podglàd zmiennych w formie wykresów czasowych. Oprogramowanie posiada zintegrowany Auto-Tuning regulatora PID oraz nowe kreatory z o onych funkcji programowych Wizard, np. zarzàdzanie recepturami, data logging. Dodatkowo dost pne sà równie funkcje diagnostyczne z mo liwoêcià wizualizacji stanów pracy sterownika na zintegrowanych diodach LED. Mo liwa jest równie edycja w trybie RUN oraz download w trakcie pracy sterownika SIMATIC S Dost pne sà trzy edytory pozwalajàce na tworzenie aplikacji u ytkownika: STL - lista instrukcji LAD - drabinka instrukcji FBD - schemat blokowy Zintegrowane funkcje Online Runtime-Edit Online-Status 2 Pomoc kontekstowa Online dla wszystkich funkcji 3 Przejrzysta i u yteczna symbolika w tabeli symboli: Standardowa tabela symboli Tabela definiowana przez u ytkownika 4 Strukturalne oprogramowanie z wykorzystaniem bibliotek: Biblioteka USS-Protokó do sterowania falownikami Biblioteka Modbus Biblioteki definiowane przez u ytkownika 5 Strukturalne programowanie z wykorzystaniem podprogramów: Podprogramy z parametrami Podprogramy zabezpieczone has em Wielokrotnie wywo ywane podprogramy Import/Export podprogramów SIMATIC WinCC flexible Micro Jest to oprogramowanie narz dziowe s u àce do tworzenia aplikacji dla dedykowanych sterownikom S7-200 paneli operatorskich OP73 micro, TP 170 micro, TP 177 micro. Za pomocà bardziej zaawansowanych pakietów projektowych takich jak: WinCC flexible Compact/Standard /Advanced istnieje równie mo liwoêç programowania powy szych paneli. Oprogramowanie pozwala na definiowanie obiektów graficznych, zarzàdzanie zmiennymi, alarmami itd. Dla paneli przeznaczonych dla S7-200 wymagane jest posiadanie kabla PC/PPI, który s u y do wgrania przygotowanej aplikacji do paneli. 6 Debugging Szybkie Online wyszukiwanie b dów Lokalizowanie b dów przez obs ug myszà 8

9 Kreator Pozycjonowania Panel Kontrolny Kreator Pozycjonowania Panel Kontrolny IT-Kreator Modem-Kreator Wa niejsze cechy kreatorów programowych Graficzna parametryzacja zamiast programowania Automatyczna analiza zaj toêci pami ci Generacja gotowego kodu programu z komentarzami Kreator pozycjonowania Parametryzacja danych maszynowych Generacja zdefiniowanych profili pr dkoêci Wybór sposobu szukania punktu referencyjnego STEP 7-Micro/WIN wspomaga i przyspiesza tworzenie aplikacji dzi ki wbudowanym kreatorom Wizards: TD 200 & TD 200C PID Regulacja HSC szybkie liczniki NetR-NetW sieci PPI AS-Interface Ethernet/Internet Pozycjonowanie Panel kontrolny Modem Data Logging PID Auto-Tuning PTO (wyjêcie impulsowe) Receptury IT-Kreator Modem-Kreator Panel kontrolny Gotowe aplikacje typu motion Testy i modyfikacje parametrów pozycjonowania Modyfikacja profili pr dkoêci IT-kreator Konfiguracja i parametryzacja us ug oraz FTP Parametryzacja wymiany danych pomi dzy CPU-CPU poprzez Ethernet Modem-kreator Parametryzacja danych do wymiany pomi dzy CPU-CPU Wysy anie wiadomoêci SMS Teleserwis z funkcjà callback oraz zabezpieczeniem has em 9

10 Wydajny, niezawodny, prosty w obs udze Przystosowany do realizacji dowolnych zadaƒ automatyki Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym Sterowniki SIMATIC S7-200 zosta y zaprojektowane do zadaƒ zwiàzanych z przetwarzaniem danych w czasie rzeczywistym. Pozwalajà na sterowanie i kontrol procesów szybkozmiennych dzi ki odpowiedniemu przygotowaniu sprz towemu. 4 do 6 niezale nych szybkich liczników 30 khz oraz 2x200 khz dla CPU 224XP, do wspó pracy z enkoderami inkrementalnymi lub szybkim zliczaniem procesów zewn trznych. 4 niezale ne wejêcia alarmowe o czasie reakcji 0,2 ms. 2 wyjêcia impulsowe 20 khz oraz 2x100 khz dla CPU 224XP z modulacjà szerokoêci impulsu PWM oraz modulacjà cz stotliwoêci, np. do sterowania silnikami krokowymi. 2 przerwania czasowe o czasie reakcji 1 ms do przetwarzania czasowo zale nych procesów. Szybkie wejêcia analogowe o czasie konwersji 25 μs z rozdzielczoêcià 12 bitowà. Zegar czasu rzeczywistego. Przerwania czasowe Od 1 do 255 ms z rozdzielczoêcià 1 ms. Szybkie liczniki Liczniki sà niezale ne mi dzy sobà oraz niezale ne od cyklu programu. Czas pomi dzy odczytem wartoêci na wejêciu licznika do zapisu na jego wyjêciu wynosi 300 μs. Dla enkoderów inkrementalnych wykrywane sà wszystkie 4 zbocza. Schemat systemu wykorzystujàcego sterowanie w czasie rzeczywistym 4. Transport 3. Proces 2. Test 1. Przesuw WejÊcia alarmowe 4 niezale ne wejêcia. Czas odpowiedzi 200 μs μs dla detekcji sygna u /300 μs dla zapisania na wyjêciu. Detekcja zbocza narastajàcego i opadajacego. Maks. 16 przerwaƒ uzale nionych od przydzielonych priorytetów. 4. Transport 3. Proces 2. Test 1. Przesuw Równoległe wykorzystanie wszystkich kroków procesu Krótki czas odpowiedzi wymagany w systemach czasu rzeczywistego 4/6 niezale nych sprz towych liczników 4 niezale ne wejêcia przerwaƒ 2x20 khz wyjêcie impulsowe przerwanie czasowe szybkie wejêcie analogowe potencjometr analogowy zegar czasu rzeczywistego szybkie wykonanie instrukcji krótki czas cyklu Dane techniczne CPU 221 CPU 222 CPU 224/224 XP CPU 226 HSC szybkie liczniki Niezale ne wejêcia alarmowe WyjÊcia impulsowe PWM, PTO Przerwania czasowe 1 do 250 ms 1 do 250 ms 1 do 250 ms 1 do 250 ms Zegar czasu rzeczywistego opcjonalny opcjonalny zintegrowany zintegrowany SzybkoÊç przetwarzania danych binarnych 0,22 μs 0,22 μs 0,22 μs 0,22 μs 10

11 Nowoczesna technologia Modu pami ci Ma y i praktyczny Zasilacz SITOP power - dedykowany do zastosowaƒ z SIMATIC S7-200 Zasilacz SITOP power 24 V DC / 3,5 A jest przystosowany do wspó pracy ze sterownikiem SIMATIC S Posiada elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Montowany jest na standardowej szynie DIN 35 mm. Dla wymagajàcych klientów - SIPLUS Sterowniki rodziny SIPLUS sà przystosowane dla trudnych warunków klimatycznych. Posiadajà rozszerzony zakres temperatury pracy od - 25ºC do + 70ºC, zwi kszonà ochron przed kondensacjà pary wodnej i sà bardziej odporne na zmiany napi ç zasilajàcych. + 70ºC EEPROM-modu pami ci Modu pami ci s u y do przechowywania i zabezpieczenia programu u ytkownika. Istnieje mo liwoêç wgrywania, kasowania oraz przeglàdania danych na module pami ci przy wykorzystaniu oprogramowania STEP7-Micro/Win. Modu pami ci wykorzystywany jest równie jako êród o danych potrzebne do wgrania nowej aplikacji bez posiadania oprogramowania STEP7-Micro/Win. Aby przegraç aplikacj programu z modu u pami ci do sterownika SIMATIC S7-200, wystarczy umieêciç modu w sterowniku oraz za àczyç napi cie zasilajàce. Program automatycznie zostanie przes any z modu u pami ci do pami ci sterownika SIMATIC S Modu posiada 64 KB lub 256 KB. Dokumentacja projektu Mo liwoêç wgrania do modu u pami ci plików:.bmp,.pdf,.doc. Mo liwoêç zabezpieczenia ca ego projektu, czyli programu, pami ci danych, zmiennych. Zarzàdzanie recepturami Definiowanie oraz zabezpieczenie receptur, np. danych produkcyjnych, parametrów maszyny. Lepsze wykorzystanie pami ci programu poprzez wykorzystywanie w programie w danej chwili w pami ci sterownika tylko jednej receptury. Modu baterii Aby zapewniç podtrzymanie danych pami ci wewn trznej sterownika nale y u yç modu u baterii. Standardowo bez obecnoêci baterii dane podtrzymywane sà przez ok. 5 dni przez wewn trzny kondensator o du ej pojemnoêci. Bateria pozwala podtrzymywaç pami ç danych przez ok 200 dni. Zegar czasu rzeczywistego Wykorzystywany jest do zliczania czasu pracy maszyn w sytuacjach, gdy konieczne jest przyporzàdkowanie do zmiennej, np. do alarmów czasu i daty wystàpienia zdarzenia. Zegar ma wbudowany automatyczny prze àcznik lato - zima. Potencjometry analogowe Zintegrowane ze sterownikiem SIMATIC S7-200 potencjometry analogowe s u à do zadawania wartoêci poczàtkowych, np. dla liczników. Po o enie kàtowe potencjometru przetwarzane jest w okreêlonych rejestrach sterownika SIMATIC S7-200 na wartoêç dziesi tnà. Dzi ki temu nie ma potrzeby ingerencji w program i r cznej zmiany wartoêci wybranych parametrów. - 25ºC Data logging Dynamiczne zabezpieczenia danych i zmiennych alarmowych z przyporzàdkowaniem do nich czasu i daty wystàpienia zdarzenia. Cykliczne zapisywanie wybranych danych procesowych. Mo liwoêç transferu danych do komputera PC. 11

12 Przeglàd mo liwoêci systemu Dane techniczne Dane techniczne CPU 221, 222, 224, 224 XP i 226: W aêciwoêci CPU 221, 222, 224, 224 XP, Bitowe operacje zmiennoprzecinkowe zgodne ze standardem IEEE Tak Parametryzowalny regulator PID do 8 niezale nych regulatorów PID Czas przetwarznia operacji bitowej 0,22 μs Przerwania czasowe 2 (czasy cyklu pomi dzy 1 i 255 z rozdzielczoêcià 1 ms) Przerwania sprz towe od zbocza sygna u Maks. 4 wejêcia Pami ç bitowa, zegary, liczniki 256 Szybkie liczniki 4-6 (w zale noêci od CPU) maks. 30 khz oraz 200 khz dla CPU 224 XP WyjÊcie impulsowe (okres lub cz stotliwoêç mo e byç zmieniana) 2 wyjêcia, ka de 20 khz (dla wersji DC), 100 khz dla CPU 224 XP Pami ç programu i danych Podtrzymanie (nieulotna) Zabezpieczenia dynamiczne danych przy zaniku napi cia zasilajàcego Podtrzymanie: za pomocà kondensatora lub modu u baterii Nieulotna: zabezpieczenie bloku danych lub programu w pami ci EEPROM z pomocà programu Step7 Micro/Win Czas podtrzymania danych za pomocà baterii Typowo 200 dni Czas podtrzymywania danych za pomocà kondensatora Zintegrowane interfejsy komunikacyjne Maks. pr dkoêç przesy ania danych Oprogramowanie konfiguracyjne Opcjonalny modu pami ci Typowo godz. (w zale noêci od CPU) Interfejs RS485 obs ugujàcy nast pujàce protoko y: PPI master lub MPI/slave, Freeport (swobodnie programowalny protokó ASCII) 187,5 Kb/s (PPI/MPI) lub 115,2 Kb/s (Freeport) Step7 Micro/Win obs uguje wszystkie standardy takie jak: STL, FBD, LAD Programowany w sterowniku CPU, zabezpiecza program, dane, data logging, receptury, dokumentacje Wersja DC/DC/DC Zasilanie WejÊcie binarne WyjÊcia binarne Wersja AC/DC/przekaênik Zasilanie WejÊcia binarne WyjÊcia binarne Tak 24 V DC 24 V DC 24 V DC, maks. 0,75 A; mo liwoêç àczenia równoleg ego w celu zwi kszenia odpornoêci na obcià enie Tak V AC 24 V DC 5-30 V DC lub V AC maks. 2 A (przekaênik) 12

13 CPU - szczegó owe dane techniczne W aêciwoêci CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 224 XP CPU 226 Zintegrowane wejêcia/wyjêcia binarne 6 we/4 wy 8 we/6 wy 14 we/10 wy 14 we/10 wy 24 we/16 wy Binarne wejêcie/wyjêcie maks. iloêç wejêç, wyjêç wraz z modu ami rozszerzeƒ 40/38/78 94/82/168 94/82/ /120/248 Analogowe wejêcie/wyjêcie maks. iloêç 2 AI/ 1 AO zintegrowane wejêç, wyjêç wraz z modu ami rozszerzeƒ 8/4/10 28/14/35 30/15/38 28/14/35 Pami ç programu 4 KB 4 KB 8/12 KB 12/16 KB 16/24 KB Pami ç danych 2 KB 2 KB 8 KB 10 KB 10 KB Zabezpieczenia dynamiczne danych za pomocà kondensatora typ. 50 godz typ. 50 godz typ. 100 godz typ. 100 godz typ. 100 godz Szybkie liczniki 4 x 30 khz, 4 x 30 khz, 6 x 30 khz, 4 x 30 khz, 2 x 200 khz 6 x 30 khz, przy czym 2x20 khz przy czym 2x20 khz przy czym 4x20 khz 3x20 khz, 1x100 khz przy czym 4x20 khz wykorzystywane wykorzystywane wykorzystywane wykorzystywane wykorzystywane jako liczniki A/B jako liczniki A/B jako liczniki A/B jako liczniki A/B jako liczniki A/B Interfejs komunikacyjny RS Obs ugiwane protoko y: - PPI Master/Slave Tak Tak Tak Tak dla obydwu interfejsów Tak dla obydwu interfejsów - MPI Slave Tak Tak Tak Tak Tak - Freeport (swobodnie programowalny protokó ASCII) Tak Tak Tak Tak Tak Inne w aêciwoêci komunikacyjne brak mo liwoêci rozszerzeƒ Tak, PROFIBUS-DP-Slave Tak, PROFIBUS-DP-Slave Tak, PROFIBUS-DP-Slave Tak, PROFIBUS-DP-Slave i/lub AS-Interface- i/lub AS-Interface- i/lub AS-Interface- i/lub AS-Interface- i/lub AS-Interface- Master/Ethernet/ Master/Ethernet/ Master/Ethernet/ Master/Ethernet/ Internet/Modem Internet/Modem Internet/Modem Internet/Modem Zintegrowany 8-bitowy potencjometr analogowy Zegar czasu rzeczywistego opcja opcja Tak Tak Tak Zintegrowany zasilacz DC 24 V. maks. 180 ma maks. 180 ma maks. 280 ma maks. 280 ma maks. 400 ma Listwa przy àczeniowa Tak Tak Tak Wymiary (d x wys x szer) w mm 90 x 80 x x 80 x ,5 x 80 x x 80 x x 80 x 62 Numery katalogowe 6ES72110AA230XB0 6ES72121AB230XB0 6ES72141AD230XB0 6ES72142AD230XB0 6ES72162AD230XB0 6ES72110BA230XB0 6ES72121BB230XB0 6ES72141BD230XB0 6ES72142BD230XB0 6ES72162BD230XB0 13

14 Przeglàd mo liwoêci systemu Dane techniczne Dane techniczne Binarne modu y wejêcia/wyjêcia EM 221 EM 222 EM 222 Liczba wej/wyj binarnych 8 wejêç (DC) 8 wyjêç (DC) 8 wyjêç (przekaênik) Liczba wejêç 8 Typ wejêcia 24 V DC Zmiana polaryzacji wejêç Tak Napi cie wejêciowe 24 V DC, maks. 30 V Izolacja elektryczna Tak àczenie w grupy 4 wejêcia Liczba wyjêç 8 8 Typ wyjêcia 24 V DC przekaênik Pràd obcià enia 0,75 A mo liwoêç 2 A równoleg ego àczenia dla zwi kszenia odpornoêci na obcià enie Napi cie wyjêciowe DC 20,4-28,8 V 5-30 V Napi cie wyjêciowe AC V Izolacja elektryczna Tak Tak àczenie w grupy 4 wyjêcia 4 wyjêcia Listwa przy àczeniowa Tak Tak Tak Wymiary (d. x wys. x szer.) w mm 46 x 80 x x 80 x x 80 x 62 Numery katalogowe 6ES72211BF220XA0 6ES72221BF220XA0 6ES72221HF220XA0 Binarne modu y wejêcia/wyjêcia EM 221 EM 222 EM 222 Liczba wej/wyj binarnych 16 wejêç (DC) 4 wyjêcia (DC) 4 wyjêcia (przekaênik) Liczba wejêç 16 Typ wejêcia 24 V DC Zmiana polaryzacji wejêç Tak Napi cie na wejêciu 24 V DC, maks. 30 V Izolacja elektryczna Tak àczenie w grupy 4 wejêcia Liczba wyjêç 4 4 Typ wyjêcia 24 V DC przekaênik Pràd wyjêciowy 5 A maks. na wyjêcie 10 A maks. na wyjêcie àczenie równoleg e dla zwi kszenia odpornoêci na obcià enie Napi cie wyjêciowe DC / AC 20,4-28,8 V V Izolacja elektryczna Tak Tak àczenie w grupy 1 wyjêcie 1 wyjêcie Listwa przy àczeniowa Tak Tak Tak Wymiary (d. x wys. x szer.) w mm 71,2 x 80 x x 80 x x 80 x 62 Numery katalogowe 6ES72211BH220XA0 6ES72221BD220XA0 6ES72221HD220XA0 Akcesoria RS 232 Smart Cable (Multimaster 1, 2 ) USB Smart Cable (Multimaster 3 ) Izolacja elektryczna Tak Tak Zasilanie z CPU z portu USB Obs ugiwane protoko y PPI i ASCII (Freeport) PPI Komunikacja PPI 9,6 Kb/s; 19,2 Kb/s; 187,5 Kb/s 9,6 Kb/s; 19,2 Kb/s; 187,5 Kb/s Ustawienia komunikacji prze àcznik DIP; RS 232 automatycznie niepotrzebne WyÊwietlacz LED Tak Tak 14 Wymagane oprogramowanie STEP 7-Micro/WIN V3.2 z SP4 STEP 7-Micro/WIN V3.2 z SP4 1 RS 232 Smart Cable: dla sieci i modemów zewn trznych (tak e GSM); 2 Ustawienia np modemów sà przechowywane na sta e 3 USB Smart Cable: Multimaster dla USB

15 Dane techniczne Binarne modu y wej/wyj EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 Liczba wej/wyj 4 wej (DC)/4 wyj (DC) 4 wej (DC)/4 wyj (przek.) 8 wej (DC)/8 wyj (DC) 8 wej (DC)/8 wyj (przek.) 16 wej (DC)/16 wyj (DC) 16 wej (DC)/16 wyj (przek.) 32 wej (DC)/32 wyj (DC) 32 wej (DC)/32 wyj (przek.) Liczba wejêç Typ wejêcia 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC Zmiana polaryzacji wejêç Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Napi cie na wejêciu 24 V DC, maks. 30 V 24 V DC, maks. 30 V 24 V DC, maks. 30 V 24 V DC, maks. 30 V 24 V DC, maks. 30 V 24 V DC, maks. 30 V 24 V DC, maks. 30 V 24 V DC, maks. 30 V Izolacja elektryczna Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak àczenie w grupy 4 wejêcia 4 wejêcia 8 wejêç 8 wejêç 16 wejêç 16 wejêç Liczba wyjêç Typ wyjêcia 24 V DC przekaênik 24 V DC przekaênik 24 V DC przekaênik 24 V DC przekaênik Pràd wyjêciowy 0,75 A mo liwoêc równoleg ego àczenia dla zwi kszenia odpornoêci na obcià enie 2 A 0,75 A mo liwoêç równoleg ego àczenia dla zwi kszenia odpornoêci na obcià enie 2 A 0,75 A mo liwoêç równoleg ego àczenia dla zwi kszenia odpornoêci na obcià enie 2 A 0,75 A mo liwoêç równoleg ego àczenia dla zwi kszenia odpornoêci na obcià enie Napi cie wyjêciowe DC 20,4-28,8 V 5-30 V 20,4-28,8 V 5-30 V 20,4-28,8 V 5-30 V 20,4-28,8 V 5-30 V Napi cie wyjêciowe AC V V V V Izolacja elektryczna Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak àczenie w grupy 4 4 4/4/ Listwa przy àczeniowa Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Wymiary (d. x wys. x szer.) w mm 46 x 80 x x 80 x 62 71,2 x 80 x 62 71,2 x 80 x ,3 x 80 x ,3 x 80 x x 80 x x 80 x 62 Numery katalogowe 6ES72231BF220XA0 6ES72231HF220XA0 6ES72231BH220XA0 6ES72231PH220XA0 6ES72231BL220XA0 6ES72231PL220XA0 6ES72231BM220XA0 6ES72231PM220XA0 Analogowe modu y wej/wyj EM 231 EM 232 EM 235 Liczba wej/wyj analogowych 4 wej analogowe 2 wyj analogowe 4 wej/1wyj analogowe Liczba wejêç 4 4 Typ wejêcia 0-10 V/0-20 ma 0-10 V/0-20 ma Zakresy napi ç 0-10 V, 0-5 V 0-10 V, 0-5 V +/-5 V, +/-2,5 V +/-5 V, +/-2,5 V u. i pozosta e zakresy RozdzielczoÊç 12 b 12 b Izolacja elektryczna Nie Nie Liczba wyjêç 2 1 Typ wyjêcia +/-10 V, 0-20 ma +/-10 V, 0-20 ma RozdzielczoÊç 12 bitowe napi cie 12 bitowe napi cie 11 bitowy pràd 11 bitowy pràd Izolacja elektryczna Nie Nie Listwa przy àczeniowa Nie Nie Nie Wymiary (d. x wys. x szer.) w mm 71,2 x 80 x x 80 x 62 71,2 x 80 x 62 Numery katalogowe 6ES72310HC220XA0 6ES72320HB220XA0 6ES72350KD220XA0 2 A 15

16 Przeglàd mo liwoêci systemu Dane techniczne Dane techniczne Modu y pomiaru temperatury EM 231 TC termoogniwa EM 231 RTD przetworniki rezystancyjne Liczba wejêç/wyjêç 4 AI wej. analogowe 2 AI wej. analogowe Liczba wejêç 4 2 Typ wejêcia Termoogniwa Pt 100, 200, 500, 1000 Ohm, typ S, T, R, E, N, K, J Pt /-80 mv Ni 10, 120, 1000 Ohm R 150, 300, 600 Ohm RozdzielczoÊç 15 b + znak 15 b + znak Izolacja elektryczna 500 V AC 500 V AC Kompensacja temperatury Tak Nie wymagane Sposób pod àczenia dwa przewody dwu-, trój-, lub czteroprzewodowe Maks. d ugoêç kabla do czujnika 100 m 100 m Listwa przy àczeniowa Nie Nie Wymiary (d x wys x szer) w mm 71,2 x 80 x 62 71,2 x 80 x 62 Numer katalogowy 6ES72317PD220XA0 6ES72317PB220XA Temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita przetwarzane sà na wartoêci z dok adnoêcià do jednego miejsca po przecinku Liczba wejêç Typ wejêcia IloÊç zintegrowanych wyjêç Modu pozycjonowania EM punktów (RP, LMT-, LMT+, ZP, STP) aktywny stan 1 / aktywny stan 0 (IEC Typ 1 z wy àczeniem ZP) 6 punktów (4 sygna y) Typ wyjêcia P0+, P0-, P1+, P1- RS-422 P0, P1+, DIS, CLR otwarty kolektor Maks. cz stotliwoêç pracy P0+, P0-, P1+, P1-200 khz Napi cie zasilajàce: L+ zasilanie modu u 11 bis, 30 V DC L + napi cie na wyjêciu +5 V DC +/-10 %, maks. 200 ma L - zasilanie pràdowe VS, 5V DC Pràd obcià enia 12 V DC-wejÊcie 24 V DC-wejÊcie 0 ma - bez obcià enia 120 ma 70 ma 200 ma - z obcià eniem znamionowym 300 ma 130 ma Wymiary (d. x wys. x szer.) w mm 71,2 x 80 x 62 Waga 0,190 kg Pobór mocy 2,2 W Wymagania zasilania +5 V DC 190 ma +24 V DC 70 ma Numer katalogowy 6ES72531AA220XA0 16

Pewny i niezawodny system sterowania. micro automation

Pewny i niezawodny system sterowania. micro automation Pewny i niezawodny system sterowania micro automation Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym sterownikiem PLC. Dzi ki zwartej

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania Simatic S7-200 www.siemens.pl/simatic Modułowy, kompaktowy, o dużych możliwościach komunikacyjnych. Mały, a wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Schematy pod àczeƒ zewn trznych sygna ów dla zintegrowanych z jednostkà centralnà wejêç / wyjêç binarnych oraz dla modu ów rozszerzeƒ

Schematy pod àczeƒ zewn trznych sygna ów dla zintegrowanych z jednostkà centralnà wejêç / wyjêç binarnych oraz dla modu ów rozszerzeƒ typu pnp typu npn CPU 224 XP /wyjêcia analogowe Schematy pod àczeƒ zewn trznych sygna ów dla zintegrowanych z jednostkà centralnà wejêç / wyjêç binarnych oraz dla modu ów rozszerzeƒ Schematy pod àczeƒ

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

LOGO! Sterowanie zamykaniem i otwieraniem okna dachowego przy wykorzystaniu czujnika wilgoci LOGO! Sterowanie wentylacjà LOGO!

LOGO! Sterowanie zamykaniem i otwieraniem okna dachowego przy wykorzystaniu czujnika wilgoci LOGO! Sterowanie wentylacjà LOGO! W zakresie automatyzacji domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych Siemens wyznacza kolejne kierunki rozwoju. Z pomocà prostych i tanich urzàdzeƒ umo liwia nam sterowanie oêwietleniem, ogrzewaniem, klimatyzacjà,

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66%

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66% ZESTAWY PROMOCYJNE S7-1200 6ES7212-1BD32-4YB0 S7-1200 za 1200 sterownik SIMATIC S7-1200 CPU 1212C, AC/DC/REL, zintegrowane 8DI/6DO/2AI (199EUR*) Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych:

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 %

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 % Dane techniczne Key Panels Innowacyjne panele operatorskie KP8 PN KP8F PN KP32F PN Rodzaj obsługi Przyciski funkcyjne (programowalne) 8 8 32 Rodzaj sygnalizacji Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Elastyczne systemy wytwarzania

Elastyczne systemy wytwarzania ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Instrukcja 1 Temat: Prototypowanie algorytmów sterowania pracą elastycznej linii w środowisku sterownika PLC S7-300 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

XBTN200 XBTN400 XBTN410 XBTN401 XBTNU400

XBTN200 XBTN400 XBTN410 XBTN401 XBTNU400 Tekstowe panele operatorskie Magelis XBT N z ekranem matrycowym (1) WyÊwietlacz Liczba znaków linie po 0 znaków 4 linie po 0 znaków PodÊwietlenie LCD PodÊwietlenie LCD PodÊwietlenie LCD zielony 3 kolory

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania sterowników SIMATIC S w języku LAD / Tomasz Gilewski. Legionowo, cop Spis treści

Podstawy programowania sterowników SIMATIC S w języku LAD / Tomasz Gilewski. Legionowo, cop Spis treści Podstawy programowania sterowników SIMATIC S7-1200 w języku LAD / Tomasz Gilewski. Legionowo, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wstęp 13 1. Pierwsze kroki 15 1.1. Wymogi bezpieczeństwa 16 1.2. Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 W tym dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece

Bardziej szczegółowo

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 3 Przedmowa...9 Wstęp... 13 1. Pierwsze kroki... 15 1.1. Wymogi bezpieczeństwa...16 1.2. Pomoc techniczna...17 1.3. TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 1.3.1. Opis części składowych środowiska

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31

JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31 W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31/JZ20-J- R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeƒstwo maszynowe

Bezpieczeƒstwo maszynowe Bezpieczeƒstwo maszynowe Preventa - dla wi kszego bezpieczeƒstwa Preventa Odkrywcze i nowatorskie rozwiàzania bezpieczeƒstwa Preventa zapewniajà maksymalnà ochron we wszystkich funkcjach bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal

SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal Przegląd produktów SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal Moc + Wydajność Nowy wymiar w automatyce Intuicyjne, wydajne, bezpieczne TIA Portal wiodące narzędzie inżynierskie wwww.siemens.pl/simatic Więcej na stronie:

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria XP i CP

Sterowniki PLC seria XP i CP Sterowniki PLC seria XP i CP Jednostka centralna CPU Pamięć programu 128K kroków (wbudowana), obsługa 8192 punktów, CPU-XP1A CM1-XP1A max 16 modułów rozszerzeń, 0,075 usek/instrukcję, arytmetyka zmiennoprzecinkowa,

Bardziej szczegółowo

Programowany w TIA Portal SIMATIC S7-1200. www.siemens.pl/s7-1200

Programowany w TIA Portal SIMATIC S7-1200. www.siemens.pl/s7-1200 Programowany w TIA Portal SIMATIC S7-1200 www.siemens.pl/s7-1200 Wiele możliwości w dobrej cenie. SIMATIC STEP 7 Basic Funkcjonalność: Intuicyjne oprogramowanie inżynierskie Biblioteki globalne pozwalają

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do SIMATIC S7200, panele operatorskie i moŝliwości ich konfiguracji FAQ: 489998/PL Data: 7/08/2007 Sterownik S7200 umoŝliwia podłączenie róŝnego typu paneli, przy uŝyciu wybranej sieci komunikacyjnej z określoną

Bardziej szczegółowo

MOELLER PS4-300. Stanowisko Laboratoryjne. Zakład Napędu ISEP PW

MOELLER PS4-300. Stanowisko Laboratoryjne. Zakład Napędu ISEP PW MOELLER PS4-300 Stanowisko Laboratoryjne Zakład Napędu ISEP PW 1. Wstęp Stanowisko laboratoryjne pozwala wykonywać ćwiczenia związane z programowaniem i pracą sterownika PLC w sieci Profibus DP. Model

Bardziej szczegółowo

MODUŁY I/O I KONWERTERY

MODUŁY I/O I KONWERTERY MODUŁY I/O I KONWERTERY Moduły i konwertery znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach: Systemy monitoringu sygnałów Rozszerzenie wejść i wyjść sterowników PLC Transmisja radiowa i szeregowa sygnałów automatyki

Bardziej szczegółowo

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller.

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller. www.eaton.com www.moeller.pl/easy Łatwy start Informacje o produkcie Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100 Przeka niki programowalne easy pozwalaj¹ w

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

q q Modu owe Zelio Time przekaêniki czasowe Minimalne wymiary Uproszczona instalacja

q q Modu owe Zelio Time przekaêniki czasowe Minimalne wymiary Uproszczona instalacja Zelio Time przekaêniki czasowe Modu owe Minimalne wymiary Seria Zelio Time MODULAR pozwala na zmniejszenie wymiarów instalacji dzi ki swojej szerokoêci 17,5 mm. Uproszczona instalacja Prostota i dok adnoêç

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S.

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S. Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU 315-2 PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

www.geomor.com.pl GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN,

www.geomor.com.pl GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, www.geomor.com.pl PRZYRZĄDY DO POMIARU I REJESTRACJI WILGOTNOŚCI GLEBY FIRMY DECAGON DEVICES Tel/fax: +48 91 482 60 87 E-Mail: geomor@geomor.com.pl Internet: www.geomor.com.pl NIP 955-16-51-778 REGON:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1)

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Seria EDC: moc 0.2 kw 0.75 kw. sterowanie pozycją - wyświetlacz (tylko w serii EDB) - edycja parametrów, alarmy - wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe - kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring. Broszura 04/2006

Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring. Broszura 04/2006 Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring Broszura 04/2006 Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX Przeglàd

Bardziej szczegółowo

4.2 STEROWNIKI SERII RCC

4.2 STEROWNIKI SERII RCC ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ASTRAADA PLC 4.2 STEROWNIKI SERII RCC HERCC972-8 wejść dyskretnych (12/24 VDC), 4 wyjścia dyskretne (24VDC), 8 wejść analogowych (0 20 ma), 4 wyjścia analogowe (0 20 ma),

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! DWIE SUPERPROMOCYJNE OFERTY SPECJALNE!!! Zestaw sterownika SAIA PCD xx7 (czyt. str. 8) Terminale ESA Elettronica (czyt. str.

UWAGA!!! DWIE SUPERPROMOCYJNE OFERTY SPECJALNE!!! Zestaw sterownika SAIA PCD xx7 (czyt. str. 8) Terminale ESA Elettronica (czyt. str. !! " # ' ( $( )* + ),,, -./ a-! " 0&1 oduktu, systemu WIZCON dla Windows i Internetu. Jak in- (! # ( jak i internetowe funkcje SCADA w jeden pakiet. Wizcon 7.5 # /2( #! "3./4&52ccess.../ ( 2 / (!6 78!

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Przegląd produktów SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Moc + Wydajność Nowy wymiar w automatyce Intuicyjne, wydajne, bezpieczne TIA Portal wiodące narzędzie inżynierskie siemens.pl/simatic Więcej

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Seria 12 - Zegary sterujàce 16 A. Funkcje

Seria 12 - Zegary sterujàce 16 A. Funkcje Funkcje Mechaniczny zegar sterujàcy - Dobowy * - Tygodniowy ** Typ 12.01-1 zestyk przełàczny 16 A, Typ 12.11-1 zestyk zwierny 16 A, szer. 17.6 mm Typ 12.31-0000 dobowy - 1 zestyk przełàczny 16 A Typ 12.31-0007

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo

Falowniki serii 650G. Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw - 7.5 kw

Falowniki serii 650G. Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw - 7.5 kw Falowniki serii 650G Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw - 7.5 kw AC650G Napędy AC Ogólnego zastosowania Zakres : 0,25 kw 7,5 kw Napędy AC650G idealnie nadają się do zastosowań wymagających dokładnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Zastosowanie systemów HMI (wersja 1309) II Pierwszy projekt (wersja 1309) Kurs Wizualizacja z WinCC flexible

Spis treści. Dzień 1. I Zastosowanie systemów HMI (wersja 1309) II Pierwszy projekt (wersja 1309) Kurs Wizualizacja z WinCC flexible Spis treści Dzień 1 I Zastosowanie systemów HMI (wersja 1309) I-3 Podstawowa konfiguracja systemu wizualizacji I-4 Systemy wizualizacji oferowane przez firmę SIEMENS I-5 Podstawowe parametry systemów wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

PANELE OPERATORSKIE PANELVIEW COMPONENT

PANELE OPERATORSKIE PANELVIEW COMPONENT PANELE OPERATORSKIE PANELVIEW COMPONENT PRZYJAZNE ROZWIĄZANIA HMI PANEL OPERATORSKI PANELVIEW Jeśli potrzebujesz produktu o wysokiej jakości i atrakcyjnej cenie, możesz wybrać panel operatorski firmy Rockwell

Bardziej szczegółowo

Spis procedur i programów

Spis procedur i programów Spis procedur i programów Przykład 1.1. Szablon programu.................................... 10 Przykład 2.1. Dodawanie liczby jednobajtowej do trzybajtowej....................15 Przykład 2.2. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S Sterownik SIMATIC.

SIMATIC S Sterownik SIMATIC. SIMATIC S7-1200 Sterownik SIMATIC www.siemens.pl/s7-1200 Modularny. Wydajny. Łatwy w użyciu. - - - - - - Sterownik automatyki. 2 22 Wprowadzenie Numery katalogowe 4 14 18 Sterownik Panele Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS SYSTEMU... 3

OGÓLNY OPIS SYSTEMU... 3 Spis treêci OGÓLNY OPIS SYSTEMU................................................. 3 KONFIGURACJE SYSTEMU..............................................4-7 Konfiguracja podstawowa.....................................................

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

Liczniki XBK. Telemecanique

Liczniki XBK. Telemecanique Powrót Liczniki XBK Telemecanique Katalog Liczniki impulsów i czasu pracy Informacje podstawowe Typ urzàdzenia Typ wyêwietlania Warunki pracy XBK-T liczniki impulsów XBK-H liczniki czasu pracy mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

BIAP Sp. z o.o. Gratulujemy i esów. # '!& Serdecznie gratulujemy firmie. naszemu regionalnemu dystrybutorowi. zdobycia na targach TAREL 98

BIAP Sp. z o.o. Gratulujemy i esów. # '!& Serdecznie gratulujemy firmie. naszemu regionalnemu dystrybutorowi. zdobycia na targach TAREL 98 %& # '!& imprezie wystawienniczej targom AUTOMATICON. Firma! "" "# % & przez nas produkty. ' % (# ' " )*+), -. a- % % & SAIA-Burgess Electronics sterowniki SAIA //0 zgodne ze sterownikami SIMATIC S7 (!!!).

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH RCC

INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH RCC 128KB pamięci programu Programowanie on-line port szeregowe RS232 port Ethernet port CAN z obsługą CsCAN Port MicroSD Obsługa operacji zmiennoprzecinkowych Obsługa PID Wbudowane wejścia/wyjścia dyskretne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sterownik programowalny MS 120 Certyfikat

Sterownik programowalny MS 120 Certyfikat Krótki opis Sterownik MS120 przeznaczony jest do komór parzelniczych, wędzarniczych, dojrzewalniczych oraz komór schładzania szokowego. Można go również wykorzystać w urządzeniach rozmrażających lub mrożących.

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje Funkcje 78.12 78.36 Zakres modułowych zasilaczy DC Wysoka efektywnoêç (do 91%) Niskie (< 0.4 W) zu ycie energii w trybie czuwania Ochrona termiczna: wewn trzna, z wyłàczeniem Vout Ochrona zwarciowa: tryb

Bardziej szczegółowo

CF 50 CIEP OMIERZ. Modu owa konstrukcja Konfiguracja w miejscu zainstalowania.

CF 50 CIEP OMIERZ. Modu owa konstrukcja Konfiguracja w miejscu zainstalowania. CF 50 CIEP OMIERZ Modu owa konstrukcja Konfiguracja w miejscu zainstalowania. Pomiar energii, obj toêci i czas przekroczenia ponad zaprogramowany próg, który mo na wybraç spoêród wielkoêci: Moc, Przep

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1200/F i panele BASIC

SIMATIC S7-1200/F i panele BASIC Programowany w TIA Portal SIMATIC S7-1200/F i panele BASIC Maksymalna wydajność przy minimalnych nakładach. Teraz sterowanie i bezpieczeństwo w jednym PLC! www.siemens.pl/s7-1200 Intuicyjne, wydajne, bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

PoniŜej przedstawiono przykład komunikacji pomiędzy CPU224XP a CPU314C-2 DP. UŜyty sprzęt:

PoniŜej przedstawiono przykład komunikacji pomiędzy CPU224XP a CPU314C-2 DP. UŜyty sprzęt: Sieć PROFIBUS DP pozwala na komunikację Master-Slave, w której S7-200 wraz z modułem EM277 pracują w trybie Slave, natomiast S7-300 pracuje w trybie Master. Typowa sieć PROFIBUS to jedno urządzenie Master

Bardziej szczegółowo