Umowa Świadczenia Usług W Firmie MZone Group. Regulamin Usług Hostingowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Świadczenia Usług W Firmie MZone Group. Regulamin Usług Hostingowych"

Transkrypt

1 Umowa Świadczenia Usług W Firmie MZone Group Regulamin Usług Hostingowych Przed dokonaniem zamówienia na usługę hostingową obowiązkowo prosimy zapoznad się z poniższym regulaminem. Regulamin stanowi integralną częśd umowy zawartej pomiędzy firmą MZone Group a Abonentem. W czasie rozpoczęcia korzystania z usług MZone Group, czyli opłacenia abonamentu za Serwer Wirtualny, Serwer VPS, Konto Reseller lub inną usługę, zostaje zawarta Umowa na Świadczenie Usług pomiędzy Abonentem a firmą MZone Group z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Gooderstone, Kings Lynn, 7 Church View PE33 9BZ. Umowa ta jest zgodna z obowiązującym prawem na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie nastąpiła rejestracja firmy MZone Group. 1. Postanowienia ogólne Poniższy regulamin zawiera warunki świadczenia usług hostingowych przez firmę MZone Group. Przed każdym zakupem Abonent ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem Usług Hostingowych (Umowa na Świadczenie Usług). Zamawiając usługę, Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuje. W sprawach nieobjętych regulaminem wszelkie nieścisłości prosimy zgłaszad w Panelu Klienta lub też na naszym Helpdesku. Abonent oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez MZone Group danych osobowych podanych podczas rejestracji. MZone Group zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Abonenta zgodnie z obowiązującym prawem w Wielkiej Brytanii, gdzie firma jest zarejestrowana i ma swoją siedzibę. Po zakooczeniu współpracy z Abonentem dane są automatycznie i nieodwracalnie kasowane. 2. Korzystanie z usług i promocje Aby rozpocząd korzystanie z naszych usług należy wypełnid odpowiedni formularz zawarty na naszej stronie. Aktywacja konta hostingowego nastąpi w przedziale czasowym od 5 min do 6 h w zależności od typu złożonego zamówienia (konta Reseller, VPS oraz Serwery Dedykowane w przeciągu 24 godzin po zaksięgowanej wpłacie za serwer). Istnieje możliwośd natychmiastowej aktywacji konta u dyżurnego Operatora poprzez Chat lub też poprzez nasz Helpdesk. Konta typu reseller, VPS, serwery dedykowane oraz domeny zostaną aktywowane po zaksięgowaniu pełnej należności za usługę w przeciągu do 24 godzin, po pozytywnej weryfikacji wpłaty na poczet usługi. Jeżeli notka nie mówi inaczej, wszelkie promocje nie dotyczą serwerów: VPS, Dedykowanych, Resellerów. Zabronione jest korzystanie z usług w sposób niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz Netykietą. W przypadku korzystania z Promocji prosimy zapoznad się z regulaminem promocji lub też zapytad o szczegóły na naszym Helpdesku lub też Operatora na czacie. W przypadku chęci skorzystania z usług celem tworzenia serwerów gier (nie dotyczy gier przeglądarkowych), gry Minecraft, serwerów TeamSpeak, mailing prosimy o wcześniejszy kontakt celem omówienia szczegółów zasad korzystania oraz przedstawienia stosownej oferty na tego typu usługi.

2 W przypadku rejestracji domen narodowych tj. np..co.uk,.uk,.de Rejestrator Narodowy danego kraju ma prawo zażądad od Abonenta potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji, a Abonent ma obowiązek dostosowad się do procedur i wytycznych wymaganych przez Rejestratora Narodowego Domen. W przypadku braku potwierdzenia danych lub postępowania niezgodnego z procedurami Rejestrator Narodowy Domen zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z danej domeny narodowej. Powyższe działania są całkowicie niezależne od procedur stosowanych przez firmę MZone Group i firma MZone Group nie ma wpływu na procedury i wytyczne stosowane przez Rejestratora Narodowego Domen danego kraju. W przypadku nie dostosowania się przez Abonenta do wymagao Rejestratora Domen Narodowych, a tym samym w przypadku zawieszenia lub w ostateczności do usunięcia przez Rejestratora Narodowego danej domeny z rejestru Abonent nie ma prawa żądad zwrotu pieniędzy od firmy MZone Group za rejestrację danej domeny. Abonent jest całkowicie odpowiedzialny za podjęcie i dostosowanie się do wytycznych i wymagao Rejestratora Domen Narodowych. MZone Group zezwoli na hostowanie specjalnych stron (serwisów o niecodziennej tematyce np. serwisy erotyczne nie to dotyczy pornografii), za odpowiednią opłatą dla tego typu serwisów/treści, zatwierdzonych przez naszą Firmę i na odpowiednim typie serwera. Bezpłatne Konto Testowe jego zawartośd jest całkowicie natychmiastowo usuwana w momencie upłynięcia terminu ważności konta. Konto testowe służy przetestowaniu usług świadczonych przez firmę MZone Group, posiada ustalone parametry, nie ma możliwości przywrócenia danych z konta testowego. W przypadku, gdy Abonent zamierza skorzystad z płatnych usług w firmie MZone Group musi pamiętad, że nie ma możliwości upgrade Konta Testowego do płatnej usługi z naszej oferty, gdyż Konto Testowe jest usługą całkowicie niezależną usługą, niezintegrowaną z usługami płatnymi z oferty MZone Group. Jeśli Abonent zamierza wykorzystad treści zamieszczone na Koncie Testowym musi pamiętad o wykonaniu kopii zapasowej zawartości konta we własnym zakresie. W przypadku skorzystania z darmowej migracji serwisów na nasze serwery, użytkownik nie może obniżyd pakietu hostingowego przez okres minimum 12 miesięcy. 3. Opłaty Rezygnacja z korzystania z usług świadczonych przez firmę MZone Group przed upływem abonamentu, o ile nie nastąpiło to z uzasadnionej winy firmy, nie pociąga to za sobą zwrotu kwoty abonamentu. Wszelkie obniżki lub podwyżki cen dotyczą wszystkich klientów. W przypadku Abonenta, który wykupił konto na czas określony, wówczas zmiana cen za usługę będzie obowiązywad Abonenta dopiero w następnym cyklu rozliczeniowym. Opłata abonamentowa jest kosztem korzystania z usług firmy MZone Group. Dodatkowo informujemy że opłaty za następny termin rozliczeniowy należy dokonywad : Konta typu reseller do 7 dni przed zakooczeniem poprzedniego abonamentu. Konta typu hostingowego do 2 dni przed zakooczeniem poprzedniego abonamentu. W celu anulowania usługi należy wypełnid formularz dostępny w Panelu Klienta

3 W razie nie dokonania opłaty w okresie do 7 dni od zakooczenia abonamentu, konto zostanie skasowane bez możliwości odtworzenia danych na nim wcześniej umieszczonych. Serwery nieopłacone przez Abonenta są blokowane po 24 godzinach, odblokowanie nastąpi tylko po uiszczeniu pełnej zaległej opłaty oraz opłaty aktywacyjnej zgodnej z aktualnym cennikiem. W przypadku chęci odnowienia domeny przeterminowanej, czyli po terminie jej ważności widocznym w Panelu Klienta oraz na fakturze prosimy o wcześniejszy kontakt z BOK celem ustalenia szczegółów dokonania wpłaty. MZone Group nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, gdy Abonent dokonał wpłaty za domenę po terminie jej ważności, gdy domena jest już w okresie kwarantanny i zwykłą procedurą nie może byd odnowiona. Wszelkie opłaty za odnowienie domen powinny byd dokonywane kilka dni przed terminem ich ważności. Za odnowienie domeny z kwarantanny pobierana jest dodatkowa opłata (oprócz opłaty za odnowienie) w wysokości 30zł+VAT. W przypadku chęci uiszczenia opłaty za usługę po terminie jej ważności prosimy o wcześniejszy kontakt z BOK W przypadku chęci zmiany pakietu na niższy Abonent musi taką zmianę zgłosid nam na minimum 2 tygodnie przed wygenerowaniem bieżącej faktury. W przypadku, gdy faktura jest już wygenerowana zmiana pakietu na niższy może nastąpid dopiero po opłaceniu bieżącej faktury. W przypadku, gdy Abonent chciałby uzyskad dostęp do tworzonej przez nas kopii zapasowej pobierana jest opłata w wysokości 100zł+VAT za udostępnienie Abonentowi dostępu do tej kopii zapasowej. Abonentowi przysługuje w danym miesiącu dwukrotne bezpłatne przywrócenie kopii zapasowej (nie dotyczy serwerów VPS i serwerów dedykowanych). W przypadku przekroczenia tego limitu może byd pobrana opłata jak za udostępnienie kopii zapasowej. Wszelkie wpłaty na konto bankowe muszą byd autoryzowane przez MZone Group Opłaty za faktury muszą byd uiszczone w walucie, w której faktura jest wygenerowana MZone Group zastrzega sobie możliwośd pobrania opłaty w wysokości 20 +VAT za odblokowanie serwisu zawieszonego z powodu: braku terminowej wpłaty, spamu, korzystania z serwisu niezgodnego z regulaminem, generowanego obciążenia powodującego niestabilnośd serwera, a tym samym usług innych Abonentów umieszczonych na tym samym serwerze (w tym przypadku może zostad ustalona kwota adekwatna do szkód poniesionych przez firmę MZone Group w wyniku działao Abonenta) W przypadku dokonania nieautoryzowanej wpłaty na konto bankowe, MZone Group zastrzega sobie możliwośd odmowy zaksięgowania wpłaty na koncie Abonenta W przypadku Abonentów dokonujących opłat za zablokowane konto hostingowe z powodu braku terminowej opłaty za usługę, wymagany jest wcześniejszy kontakt z firmą MZone Group celem ustalenia wymaganej opłaty za serwer

4 W przypadku Abonenta, który dokonał wpłaty za zablokowaną usługę z powodu braku terminowej opłaty bez ustalenia dokonania takiej wpłaty z firmą MZone Group, MZone Group może odmówid zaksięgowania takiej wpłaty i odblokowania takiej usługi MZone Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Abonent wpłaci pieniądze na nieprawidłowy numer konta lub na nieprawidłowe konto PayPal. W przypadku Abonenta, który dokonał wpłaty jako przelew bankowy lub też w formie innych dostępnych w firmie MZone Group form płatności, następnie podjął decyzję o rezygnacji z usług MZone Group wpłata nie jest zwracana. W przypadku żądania Abonenta zwrotu pieniędzy na konto bankowe Abonenta w Polsce, zwrot pieniędzy następuje w ciągu 60 dni od czasu zgłoszenia. Za zwrot pieniędzy na konto bankowe w Polsce pobierana jest opłata administracyjna, w wysokości minimum 50zł, w zależności od kwoty przelewu. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy na konto bankowe kwoty przelewu poniżej 100zł. Wszelkie zmiany terminu płatności przez Abonenta muszą byd zgłoszone przez Abonenta przed wygenerowaniem faktury. 4. Dane Abonenta Abonent jest zobowiązany do podania prawidłowych oraz prawdziwych danych osobowych podczas sekwencji zamawiania usługi. W przypadku wykrycia nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych w profilu Klienta przez Abonenta, Operator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta niezależnie od dokonanych opłat abonamentowych. Przed usunięciem konta, Abonent otrzyma informację o konieczności dokonania poprawek w swoim profilu. W przypadku uzyskania przez firmę MZone Group informacji o korzystaniu przez Abonenta z usług niezgodnie z przepisami prawa lub współżycia społecznego MZone Group ma prawo przetwarzad dane Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności oraz przekazad te dane odpowiednim organom władzy publicznej. 5. Zakres odpowiedzialności MZone Group MZone Group zobowiązuje się do: świadczenia usług Abonentowi, który nie złamał żadnego punktu regulaminu, przepisów prawa, Netykiety oraz regularnie opłaca wykupioną przez siebie usługę poinformowania Abonentów o zaplanowanej przerwie w działaniu serwera. MZone Group zastrzega sobie prawo do wstrzymania pracy serwera w przypadku wymaganej natychmiastowej interwencji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia Abonenta. Wszelkie informacje o planowanych przerwach w działaniu serwera lub też mogących wystąpid problemach z dostępem do usług są widoczne w Panelu Klienta oraz na naszym koncie Facebook MZone Group nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: przyczyn, na które MZone Group nie miał wpływu, np. w przypadku usunięcia lub uszkodzenia plików działania osób trzecich złamania regulaminu przez Abonenta

5 nieprawidłowego użytkowania kont przez Abonenta lub też nieprawidłowej obsługi własnego serwera/konta poprzez Abonenta 6. Odpowiedzialność MZone Group dołoży wszelkich starao do wykonywania automatycznej kopii bezpieczeostwa dla konta (serwera), wykonywanej przeważnie raz dziennie z wyjątkiem serwerów budżetowych, gdzie kopia zapasowa jest tworzona raz na 7 dni. Nie są wykonywane kopie bezpieczeostwa dla serwerów typu Reseller, VPS (z wyjątkiem opcji Managed) oraz dla sewerów dedykowanych, o taką kopię zapasową musi zadbad tylko i wyłącznie Abonent we własnym zakresie. Firma MZone Group nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na kontach, w przypadku zmiany hasła do konta, działania osób trzecich lub działania złośliwego skryptu, z którego powodu zostały usunięte lub uszkodzone pliki. MZone Group udostępnia możliwośd każdemu użytkownikowi wykonanie pełnej kopii zapasowej plików, bazy danych oraz filtrów poprzez panel kontrolny administratora, dlatego też MZone Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i karnej w przypadku kiedy automatycznie wykonana kopia zapasowa jest uszkodzona lub nie zawiera pełnych danych koniecznych do odtworzenia zawartości konta oraz kiedy np. kopia zapasowa nadpisze poprzednią i system zapisze kopię już z uszkodzonego konta na serwerze. MZone Group nie ponosi także żadnej odpowiedzialności prawnej w przypadku kiedy klient nie posiada na swoim komputerze lokalnym innej kopii zapasowej plików i nie ma możliwości ponownego odtworzenia poprzedniej zawartości dysku. Dlatego umożliwiamy oraz zalecamy wykonywanie takiej systematycznej i niezależnej kopii plików oraz zapisanie jej na swoim komputerze lokalnym. Firma MZone Group służy pomocą przy wykonaniu takiej niezależnej kopii zapasowej dla danych na serwerze na wyraźną taką prośbę. 7. Zakończenie współpracy MZone Group ma prawo wstrzymad dostarczanie usługi w każdej chwili, w przypadku: Jeżeli konto jest wykorzystywane do celów niezgodnych z angielskim prawem, wtedy MZone Group ma prawo do rozwiązania Umowy na Świadczenie Usług bez zwrotu wniesionej przez Abonenta opłaty abonamentowej. Konto posiada serwisy o tematyce ostrej erotyki i z udziałem nieletnich lub zawiera nielegalne pliki, zawiera treści niezgodne z regulaminem, treści zabronione regulaminem, treści łamiące obowiązujące prawo w Wielkiej Brytanii - takie konto zostanie natychmiastowo usunięte i skasowane bez możliwości zwrotu wniesionej przez Abonenta opłaty abonamentowej. Konto Abonenta generuje ogromne obciążenie serwera (dane te mogą się różnid dla każdego serwera, szczegóły na temat pełnych danych dotyczących obciążenia można uzyskad u dyżurnego operatora lub administratora) co może mied wpływ na działanie pozostałych kont naszych Klientów na danym serwerze lub obniża jakośd świadczonych usług. MZone Group w takim przypadku blokuje konto oraz występuje do Abonenta o zmniejszenie obciążenia generowanego z konta lub ewentualnie rozwiązuje umowę w przypadku braku chęci ze strony Abonenta próby rozwiązania problemu związanego z generowanym obciążeniem przez jego serwis. W tym przypadku MZone Group nie ma obowiązku zwrotu dokonanej wpłaty.

6 W przypadku przekroczenia określonych limitów dla poszczególnych usług lub też generowania wysokiego obciążenia na serwer, firma MZone Group zaproponuje serwer odpowiedni do obciążeo generowanych przez serwis Abonenta. W przypadku przerwania świadczenia usług na serwerze z powodu przeciążenia serwera z winy obciążeo generowanych przez serwis Abonenta i przekroczenia limitów dla danego typu usługi firma MZone Group nie ma obowiązu zwrotu pieniędzy za niewykorzystany abonament. 8. Zabronione oprogramowanie i obciążenie serwerów Ze względów bezpieczeostwa, etycznych oraz z dbałości o jakośd świadczonych usług przez firmę MZone Group, nie zezwalamy na: Instalowanie oprogramowania umożliwiającego nielegalny dostęp do serwerów lub plików w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu Instalowanie oprogramowania służącego do użytkowania serwera niezgodnie z prawem Instalowania oprogramowania które umożliwia nielegalnie kopiowanie plików z internetu Instalowanie oprogramowania do wysyłania niechcianych tzw. SPAM. W przypadku wykrycia takiego oprogramowania na koncie klienta, konto zostaje natychmiastowo zablokowane i usunięte. Nie zostaną również zwrócone wniesione opłaty za serwer, należne prowizje partnerskie czy kredyty. Przy nagminnym stosowaniu takich aplikacji bez żadnej reakcji ze strony klienta, zobowiązujemy się do powiadomienia odpowiednich służb Zamieszczanie złośliwych skryptów tzw. trojanów, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeostwa innych użytkowników, pliki zawierające taki skrypt zostaną usunięte bez powiadomienia. Firma w tym przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych klienta Instalowanie serwisów generujących bardzo duże obciążenie, tzn. takich, które uniemożliwiają innym użytkownikom serwera typu shared na korzystanie z serwera lub w znaczący sposób obniżają jakośd korzystania z tego serwera. Klient przed złożeniem zamówienia powinien powiadomid BOK o chęci wykupienia usługi pod serwis generujący bardzo duże obciążenie, wówczas BOK poinformuje klienta o możliwości umieszczenia takiego serwisu na odpowiednim serwerze. Całkowicie nie zezwalamy na instalowanie takich serwisów na serwerach typu współdzielony lub reseller Instalowanie oprogramowania, które w znaczący sposób pogarsza innym użytkownikom możliwośd korzystania z serwerów lub obniża jakośd usług Wykorzystywanie serwera celem zamieszczania na nim treści: wysoce obraźliwych, rasistowskich, nazistowskich, szydzących z ludzkich wierzeo, poglądów politycznych, godzących w dobro społeczne i ogółu, propagujących, szerzących nienawiśd lub nawołujących do niej, nawołujących do przemocy, agresji, czynów zabronionych prawem Zamieszczanie treści łamiących prawa autorskie i własnośd intelektualną Wysyłanie SPAM. W przypadku otrzymania informacji z odpowiednich instytucji o wysyłanych niechcianych mailach (Spam) z naszych serwerów lub też wykrycia przez nas

7 konta Abonenta, który wysyła spam, w takim przypadku konto Abonenta jest natychmiastowo zawieszone do czasu wyjaśnienia sytuacji lub jeśli jest to sytuacja powtarzająca się, wówczas MZone Group zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi dla Abonenta bez zwrotu uiszczonych opłat przez Abonenta oraz bez zwrotu należnych prowizji partnerskich i kredytów Wysyłanie mailingu. W przypadku chęci wysyłania mailingu z konta na naszym serwerze prosimy o wcześniejszy kontakt z BOK celem uzgodnienia szczegółów i przedstawienia ofert serwerów odpowiednich do tego typu zastosowao. W przypadku Abonentów (dotyczy w szczególności serwerów typu współdzielonego, kont resellerskich) wysyłających mailing z typów serwerów do tego nie przeznaczonych i nie uzgadnianych wcześniej szczegółów dotyczących tego typu zastosowao, MZone Group zastrzega sobie prawo do zablokowania Abonentowi dostępu do poczty lub też do zaprzestania świadczenia usług dla Abonenta W przypadku, gdy Abonent sądzi, że treści, serwisy, które zamierza umieścid na serwerze należącym do MZone Group mogą byd zakazane na serwerze w danej lokalizacji, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z naszym BOK celem omówienia szczegółów i zaproponowania rozwiązania lub też przedstawienia stosownej oferty. Odblokowanie konta Abonenta, które zostało zawieszone za wysyłkę SPAMu lub nieuzgodnionego z MZone Group mailingu będzie możliwe dopiero po uprzednim dokonaniu opłaty przez Abonenta (w wysokości 20 +VAT). W przypadku wykrycia ponownej wysyłki SPAMu lub nieuzgodnionego z MZone Group mailingu umowa zostanie natychmiastowo rozwiązana, a żadne opłaty wniesione przez Abonenta nie zostaną zwrócone.

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady i warunki

Ogólne zasady i warunki Ogólne zasady i warunki Niniejsza gra obsługiwana jest przez firmę Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straβe. 22, 80807 Monachium, Niemcy zwaną dalej TRAVIAN GA- MES. Usługi związane z umową dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo