Umowa Świadczenia Usług W Firmie MZone Group. Regulamin Usług Hostingowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Świadczenia Usług W Firmie MZone Group. Regulamin Usług Hostingowych"

Transkrypt

1 Umowa Świadczenia Usług W Firmie MZone Group Regulamin Usług Hostingowych Przed dokonaniem zamówienia na usługę hostingową obowiązkowo prosimy zapoznad się z poniższym regulaminem. Regulamin stanowi integralną częśd umowy zawartej pomiędzy firmą MZone Group a Abonentem. W czasie rozpoczęcia korzystania z usług MZone Group, czyli opłacenia abonamentu za Serwer Wirtualny, Serwer VPS, Konto Reseller lub inną usługę, zostaje zawarta Umowa na Świadczenie Usług pomiędzy Abonentem a firmą MZone Group z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Gooderstone, Kings Lynn, 7 Church View PE33 9BZ. Umowa ta jest zgodna z obowiązującym prawem na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie nastąpiła rejestracja firmy MZone Group. 1. Postanowienia ogólne Poniższy regulamin zawiera warunki świadczenia usług hostingowych przez firmę MZone Group. Przed każdym zakupem Abonent ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem Usług Hostingowych (Umowa na Świadczenie Usług). Zamawiając usługę, Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuje. W sprawach nieobjętych regulaminem wszelkie nieścisłości prosimy zgłaszad w Panelu Klienta lub też na naszym Helpdesku. Abonent oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez MZone Group danych osobowych podanych podczas rejestracji. MZone Group zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Abonenta zgodnie z obowiązującym prawem w Wielkiej Brytanii, gdzie firma jest zarejestrowana i ma swoją siedzibę. Po zakooczeniu współpracy z Abonentem dane są automatycznie i nieodwracalnie kasowane. 2. Korzystanie z usług i promocje Aby rozpocząd korzystanie z naszych usług należy wypełnid odpowiedni formularz zawarty na naszej stronie. Aktywacja konta hostingowego nastąpi w przedziale czasowym od 5 min do 6 h w zależności od typu złożonego zamówienia (konta Reseller, VPS oraz Serwery Dedykowane w przeciągu 24 godzin po zaksięgowanej wpłacie za serwer). Istnieje możliwośd natychmiastowej aktywacji konta u dyżurnego Operatora poprzez Chat lub też poprzez nasz Helpdesk. Konta typu reseller, VPS, serwery dedykowane oraz domeny zostaną aktywowane po zaksięgowaniu pełnej należności za usługę w przeciągu do 24 godzin, po pozytywnej weryfikacji wpłaty na poczet usługi. Jeżeli notka nie mówi inaczej, wszelkie promocje nie dotyczą serwerów: VPS, Dedykowanych, Resellerów. Zabronione jest korzystanie z usług w sposób niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz Netykietą. W przypadku korzystania z Promocji prosimy zapoznad się z regulaminem promocji lub też zapytad o szczegóły na naszym Helpdesku lub też Operatora na czacie. W przypadku chęci skorzystania z usług celem tworzenia serwerów gier (nie dotyczy gier przeglądarkowych), gry Minecraft, serwerów TeamSpeak, mailing prosimy o wcześniejszy kontakt celem omówienia szczegółów zasad korzystania oraz przedstawienia stosownej oferty na tego typu usługi.

2 W przypadku rejestracji domen narodowych tj. np..co.uk,.uk,.de Rejestrator Narodowy danego kraju ma prawo zażądad od Abonenta potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji, a Abonent ma obowiązek dostosowad się do procedur i wytycznych wymaganych przez Rejestratora Narodowego Domen. W przypadku braku potwierdzenia danych lub postępowania niezgodnego z procedurami Rejestrator Narodowy Domen zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z danej domeny narodowej. Powyższe działania są całkowicie niezależne od procedur stosowanych przez firmę MZone Group i firma MZone Group nie ma wpływu na procedury i wytyczne stosowane przez Rejestratora Narodowego Domen danego kraju. W przypadku nie dostosowania się przez Abonenta do wymagao Rejestratora Domen Narodowych, a tym samym w przypadku zawieszenia lub w ostateczności do usunięcia przez Rejestratora Narodowego danej domeny z rejestru Abonent nie ma prawa żądad zwrotu pieniędzy od firmy MZone Group za rejestrację danej domeny. Abonent jest całkowicie odpowiedzialny za podjęcie i dostosowanie się do wytycznych i wymagao Rejestratora Domen Narodowych. MZone Group zezwoli na hostowanie specjalnych stron (serwisów o niecodziennej tematyce np. serwisy erotyczne nie to dotyczy pornografii), za odpowiednią opłatą dla tego typu serwisów/treści, zatwierdzonych przez naszą Firmę i na odpowiednim typie serwera. Bezpłatne Konto Testowe jego zawartośd jest całkowicie natychmiastowo usuwana w momencie upłynięcia terminu ważności konta. Konto testowe służy przetestowaniu usług świadczonych przez firmę MZone Group, posiada ustalone parametry, nie ma możliwości przywrócenia danych z konta testowego. W przypadku, gdy Abonent zamierza skorzystad z płatnych usług w firmie MZone Group musi pamiętad, że nie ma możliwości upgrade Konta Testowego do płatnej usługi z naszej oferty, gdyż Konto Testowe jest usługą całkowicie niezależną usługą, niezintegrowaną z usługami płatnymi z oferty MZone Group. Jeśli Abonent zamierza wykorzystad treści zamieszczone na Koncie Testowym musi pamiętad o wykonaniu kopii zapasowej zawartości konta we własnym zakresie. W przypadku skorzystania z darmowej migracji serwisów na nasze serwery, użytkownik nie może obniżyd pakietu hostingowego przez okres minimum 12 miesięcy. 3. Opłaty Rezygnacja z korzystania z usług świadczonych przez firmę MZone Group przed upływem abonamentu, o ile nie nastąpiło to z uzasadnionej winy firmy, nie pociąga to za sobą zwrotu kwoty abonamentu. Wszelkie obniżki lub podwyżki cen dotyczą wszystkich klientów. W przypadku Abonenta, który wykupił konto na czas określony, wówczas zmiana cen za usługę będzie obowiązywad Abonenta dopiero w następnym cyklu rozliczeniowym. Opłata abonamentowa jest kosztem korzystania z usług firmy MZone Group. Dodatkowo informujemy że opłaty za następny termin rozliczeniowy należy dokonywad : Konta typu reseller do 7 dni przed zakooczeniem poprzedniego abonamentu. Konta typu hostingowego do 2 dni przed zakooczeniem poprzedniego abonamentu. W celu anulowania usługi należy wypełnid formularz dostępny w Panelu Klienta

3 W razie nie dokonania opłaty w okresie do 7 dni od zakooczenia abonamentu, konto zostanie skasowane bez możliwości odtworzenia danych na nim wcześniej umieszczonych. Serwery nieopłacone przez Abonenta są blokowane po 24 godzinach, odblokowanie nastąpi tylko po uiszczeniu pełnej zaległej opłaty oraz opłaty aktywacyjnej zgodnej z aktualnym cennikiem. W przypadku chęci odnowienia domeny przeterminowanej, czyli po terminie jej ważności widocznym w Panelu Klienta oraz na fakturze prosimy o wcześniejszy kontakt z BOK celem ustalenia szczegółów dokonania wpłaty. MZone Group nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, gdy Abonent dokonał wpłaty za domenę po terminie jej ważności, gdy domena jest już w okresie kwarantanny i zwykłą procedurą nie może byd odnowiona. Wszelkie opłaty za odnowienie domen powinny byd dokonywane kilka dni przed terminem ich ważności. Za odnowienie domeny z kwarantanny pobierana jest dodatkowa opłata (oprócz opłaty za odnowienie) w wysokości 30zł+VAT. W przypadku chęci uiszczenia opłaty za usługę po terminie jej ważności prosimy o wcześniejszy kontakt z BOK W przypadku chęci zmiany pakietu na niższy Abonent musi taką zmianę zgłosid nam na minimum 2 tygodnie przed wygenerowaniem bieżącej faktury. W przypadku, gdy faktura jest już wygenerowana zmiana pakietu na niższy może nastąpid dopiero po opłaceniu bieżącej faktury. W przypadku, gdy Abonent chciałby uzyskad dostęp do tworzonej przez nas kopii zapasowej pobierana jest opłata w wysokości 100zł+VAT za udostępnienie Abonentowi dostępu do tej kopii zapasowej. Abonentowi przysługuje w danym miesiącu dwukrotne bezpłatne przywrócenie kopii zapasowej (nie dotyczy serwerów VPS i serwerów dedykowanych). W przypadku przekroczenia tego limitu może byd pobrana opłata jak za udostępnienie kopii zapasowej. Wszelkie wpłaty na konto bankowe muszą byd autoryzowane przez MZone Group Opłaty za faktury muszą byd uiszczone w walucie, w której faktura jest wygenerowana MZone Group zastrzega sobie możliwośd pobrania opłaty w wysokości 20 +VAT za odblokowanie serwisu zawieszonego z powodu: braku terminowej wpłaty, spamu, korzystania z serwisu niezgodnego z regulaminem, generowanego obciążenia powodującego niestabilnośd serwera, a tym samym usług innych Abonentów umieszczonych na tym samym serwerze (w tym przypadku może zostad ustalona kwota adekwatna do szkód poniesionych przez firmę MZone Group w wyniku działao Abonenta) W przypadku dokonania nieautoryzowanej wpłaty na konto bankowe, MZone Group zastrzega sobie możliwośd odmowy zaksięgowania wpłaty na koncie Abonenta W przypadku Abonentów dokonujących opłat za zablokowane konto hostingowe z powodu braku terminowej opłaty za usługę, wymagany jest wcześniejszy kontakt z firmą MZone Group celem ustalenia wymaganej opłaty za serwer

4 W przypadku Abonenta, który dokonał wpłaty za zablokowaną usługę z powodu braku terminowej opłaty bez ustalenia dokonania takiej wpłaty z firmą MZone Group, MZone Group może odmówid zaksięgowania takiej wpłaty i odblokowania takiej usługi MZone Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Abonent wpłaci pieniądze na nieprawidłowy numer konta lub na nieprawidłowe konto PayPal. W przypadku Abonenta, który dokonał wpłaty jako przelew bankowy lub też w formie innych dostępnych w firmie MZone Group form płatności, następnie podjął decyzję o rezygnacji z usług MZone Group wpłata nie jest zwracana. W przypadku żądania Abonenta zwrotu pieniędzy na konto bankowe Abonenta w Polsce, zwrot pieniędzy następuje w ciągu 60 dni od czasu zgłoszenia. Za zwrot pieniędzy na konto bankowe w Polsce pobierana jest opłata administracyjna, w wysokości minimum 50zł, w zależności od kwoty przelewu. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy na konto bankowe kwoty przelewu poniżej 100zł. Wszelkie zmiany terminu płatności przez Abonenta muszą byd zgłoszone przez Abonenta przed wygenerowaniem faktury. 4. Dane Abonenta Abonent jest zobowiązany do podania prawidłowych oraz prawdziwych danych osobowych podczas sekwencji zamawiania usługi. W przypadku wykrycia nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych w profilu Klienta przez Abonenta, Operator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta niezależnie od dokonanych opłat abonamentowych. Przed usunięciem konta, Abonent otrzyma informację o konieczności dokonania poprawek w swoim profilu. W przypadku uzyskania przez firmę MZone Group informacji o korzystaniu przez Abonenta z usług niezgodnie z przepisami prawa lub współżycia społecznego MZone Group ma prawo przetwarzad dane Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności oraz przekazad te dane odpowiednim organom władzy publicznej. 5. Zakres odpowiedzialności MZone Group MZone Group zobowiązuje się do: świadczenia usług Abonentowi, który nie złamał żadnego punktu regulaminu, przepisów prawa, Netykiety oraz regularnie opłaca wykupioną przez siebie usługę poinformowania Abonentów o zaplanowanej przerwie w działaniu serwera. MZone Group zastrzega sobie prawo do wstrzymania pracy serwera w przypadku wymaganej natychmiastowej interwencji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia Abonenta. Wszelkie informacje o planowanych przerwach w działaniu serwera lub też mogących wystąpid problemach z dostępem do usług są widoczne w Panelu Klienta oraz na naszym koncie Facebook MZone Group nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: przyczyn, na które MZone Group nie miał wpływu, np. w przypadku usunięcia lub uszkodzenia plików działania osób trzecich złamania regulaminu przez Abonenta

5 nieprawidłowego użytkowania kont przez Abonenta lub też nieprawidłowej obsługi własnego serwera/konta poprzez Abonenta 6. Odpowiedzialność MZone Group dołoży wszelkich starao do wykonywania automatycznej kopii bezpieczeostwa dla konta (serwera), wykonywanej przeważnie raz dziennie z wyjątkiem serwerów budżetowych, gdzie kopia zapasowa jest tworzona raz na 7 dni. Nie są wykonywane kopie bezpieczeostwa dla serwerów typu Reseller, VPS (z wyjątkiem opcji Managed) oraz dla sewerów dedykowanych, o taką kopię zapasową musi zadbad tylko i wyłącznie Abonent we własnym zakresie. Firma MZone Group nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na kontach, w przypadku zmiany hasła do konta, działania osób trzecich lub działania złośliwego skryptu, z którego powodu zostały usunięte lub uszkodzone pliki. MZone Group udostępnia możliwośd każdemu użytkownikowi wykonanie pełnej kopii zapasowej plików, bazy danych oraz filtrów poprzez panel kontrolny administratora, dlatego też MZone Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i karnej w przypadku kiedy automatycznie wykonana kopia zapasowa jest uszkodzona lub nie zawiera pełnych danych koniecznych do odtworzenia zawartości konta oraz kiedy np. kopia zapasowa nadpisze poprzednią i system zapisze kopię już z uszkodzonego konta na serwerze. MZone Group nie ponosi także żadnej odpowiedzialności prawnej w przypadku kiedy klient nie posiada na swoim komputerze lokalnym innej kopii zapasowej plików i nie ma możliwości ponownego odtworzenia poprzedniej zawartości dysku. Dlatego umożliwiamy oraz zalecamy wykonywanie takiej systematycznej i niezależnej kopii plików oraz zapisanie jej na swoim komputerze lokalnym. Firma MZone Group służy pomocą przy wykonaniu takiej niezależnej kopii zapasowej dla danych na serwerze na wyraźną taką prośbę. 7. Zakończenie współpracy MZone Group ma prawo wstrzymad dostarczanie usługi w każdej chwili, w przypadku: Jeżeli konto jest wykorzystywane do celów niezgodnych z angielskim prawem, wtedy MZone Group ma prawo do rozwiązania Umowy na Świadczenie Usług bez zwrotu wniesionej przez Abonenta opłaty abonamentowej. Konto posiada serwisy o tematyce ostrej erotyki i z udziałem nieletnich lub zawiera nielegalne pliki, zawiera treści niezgodne z regulaminem, treści zabronione regulaminem, treści łamiące obowiązujące prawo w Wielkiej Brytanii - takie konto zostanie natychmiastowo usunięte i skasowane bez możliwości zwrotu wniesionej przez Abonenta opłaty abonamentowej. Konto Abonenta generuje ogromne obciążenie serwera (dane te mogą się różnid dla każdego serwera, szczegóły na temat pełnych danych dotyczących obciążenia można uzyskad u dyżurnego operatora lub administratora) co może mied wpływ na działanie pozostałych kont naszych Klientów na danym serwerze lub obniża jakośd świadczonych usług. MZone Group w takim przypadku blokuje konto oraz występuje do Abonenta o zmniejszenie obciążenia generowanego z konta lub ewentualnie rozwiązuje umowę w przypadku braku chęci ze strony Abonenta próby rozwiązania problemu związanego z generowanym obciążeniem przez jego serwis. W tym przypadku MZone Group nie ma obowiązku zwrotu dokonanej wpłaty.

6 W przypadku przekroczenia określonych limitów dla poszczególnych usług lub też generowania wysokiego obciążenia na serwer, firma MZone Group zaproponuje serwer odpowiedni do obciążeo generowanych przez serwis Abonenta. W przypadku przerwania świadczenia usług na serwerze z powodu przeciążenia serwera z winy obciążeo generowanych przez serwis Abonenta i przekroczenia limitów dla danego typu usługi firma MZone Group nie ma obowiązu zwrotu pieniędzy za niewykorzystany abonament. 8. Zabronione oprogramowanie i obciążenie serwerów Ze względów bezpieczeostwa, etycznych oraz z dbałości o jakośd świadczonych usług przez firmę MZone Group, nie zezwalamy na: Instalowanie oprogramowania umożliwiającego nielegalny dostęp do serwerów lub plików w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu Instalowanie oprogramowania służącego do użytkowania serwera niezgodnie z prawem Instalowania oprogramowania które umożliwia nielegalnie kopiowanie plików z internetu Instalowanie oprogramowania do wysyłania niechcianych tzw. SPAM. W przypadku wykrycia takiego oprogramowania na koncie klienta, konto zostaje natychmiastowo zablokowane i usunięte. Nie zostaną również zwrócone wniesione opłaty za serwer, należne prowizje partnerskie czy kredyty. Przy nagminnym stosowaniu takich aplikacji bez żadnej reakcji ze strony klienta, zobowiązujemy się do powiadomienia odpowiednich służb Zamieszczanie złośliwych skryptów tzw. trojanów, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeostwa innych użytkowników, pliki zawierające taki skrypt zostaną usunięte bez powiadomienia. Firma w tym przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych klienta Instalowanie serwisów generujących bardzo duże obciążenie, tzn. takich, które uniemożliwiają innym użytkownikom serwera typu shared na korzystanie z serwera lub w znaczący sposób obniżają jakośd korzystania z tego serwera. Klient przed złożeniem zamówienia powinien powiadomid BOK o chęci wykupienia usługi pod serwis generujący bardzo duże obciążenie, wówczas BOK poinformuje klienta o możliwości umieszczenia takiego serwisu na odpowiednim serwerze. Całkowicie nie zezwalamy na instalowanie takich serwisów na serwerach typu współdzielony lub reseller Instalowanie oprogramowania, które w znaczący sposób pogarsza innym użytkownikom możliwośd korzystania z serwerów lub obniża jakośd usług Wykorzystywanie serwera celem zamieszczania na nim treści: wysoce obraźliwych, rasistowskich, nazistowskich, szydzących z ludzkich wierzeo, poglądów politycznych, godzących w dobro społeczne i ogółu, propagujących, szerzących nienawiśd lub nawołujących do niej, nawołujących do przemocy, agresji, czynów zabronionych prawem Zamieszczanie treści łamiących prawa autorskie i własnośd intelektualną Wysyłanie SPAM. W przypadku otrzymania informacji z odpowiednich instytucji o wysyłanych niechcianych mailach (Spam) z naszych serwerów lub też wykrycia przez nas

7 konta Abonenta, który wysyła spam, w takim przypadku konto Abonenta jest natychmiastowo zawieszone do czasu wyjaśnienia sytuacji lub jeśli jest to sytuacja powtarzająca się, wówczas MZone Group zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi dla Abonenta bez zwrotu uiszczonych opłat przez Abonenta oraz bez zwrotu należnych prowizji partnerskich i kredytów Wysyłanie mailingu. W przypadku chęci wysyłania mailingu z konta na naszym serwerze prosimy o wcześniejszy kontakt z BOK celem uzgodnienia szczegółów i przedstawienia ofert serwerów odpowiednich do tego typu zastosowao. W przypadku Abonentów (dotyczy w szczególności serwerów typu współdzielonego, kont resellerskich) wysyłających mailing z typów serwerów do tego nie przeznaczonych i nie uzgadnianych wcześniej szczegółów dotyczących tego typu zastosowao, MZone Group zastrzega sobie prawo do zablokowania Abonentowi dostępu do poczty lub też do zaprzestania świadczenia usług dla Abonenta W przypadku, gdy Abonent sądzi, że treści, serwisy, które zamierza umieścid na serwerze należącym do MZone Group mogą byd zakazane na serwerze w danej lokalizacji, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z naszym BOK celem omówienia szczegółów i zaproponowania rozwiązania lub też przedstawienia stosownej oferty. Odblokowanie konta Abonenta, które zostało zawieszone za wysyłkę SPAMu lub nieuzgodnionego z MZone Group mailingu będzie możliwe dopiero po uprzednim dokonaniu opłaty przez Abonenta (w wysokości 20 +VAT). W przypadku wykrycia ponownej wysyłki SPAMu lub nieuzgodnionego z MZone Group mailingu umowa zostanie natychmiastowo rozwiązana, a żadne opłaty wniesione przez Abonenta nie zostaną zwrócone.

REGULAMIN O ŚWIADCZENIU USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN O ŚWIADCZENIU USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN O ŚWIADCZENIU USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH obowiązuje od dnia: 25.12.2014 SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl Regulamin usług hostingowych na Linux.pl 1. Definicje 1. Terminy użyte w regulaminie: "Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych w serwisie SecurityHost.pl

Regulamin świadczenia usług hostingowych w serwisie SecurityHost.pl Regulamin świadczenia usług hostingowych w serwisie SecurityHost.pl Obowiązuje od 15.01.2010-1 - 1. Poniższy regulamin określa zasady uruchamiania i użytkowania usług przez Abonentów na serwerach SecurityHost

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy korzystania z usług automatycznych uti.pl

Regulamin szczegółowy korzystania z usług automatycznych uti.pl Regulamin szczegółowy korzystania z usług automatycznych uti.pl 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz I. Postanowienia ogólne II. Słownik art. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez LVL UP Michał Frąckiewicz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS 1. Definicje Operator firma pod nazwą ABAKS Adam Długosz, z siedzibą w Skowarcz ul. Gdańska 82 83-032 Pszczółki, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Z chwilą rejestracji konta oraz opłacenia usługi w Net-Speak, zostaje zawarta umowa na świadczenie usług.

Regulamin świadczenia usług. Z chwilą rejestracji konta oraz opłacenia usługi w Net-Speak, zostaje zawarta umowa na świadczenie usług. Regulamin świadczenia usług. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy serwisem Net-Speak.pl należącym do firmy PC-X, adres: 46-300 Olesno, ul. Słoneczna 8 zwanej dalej Net-Speak

Bardziej szczegółowo

Regulamin ViHost.PL I. Definicje. II. Postanowienia ogólne.

Regulamin ViHost.PL I. Definicje. II. Postanowienia ogólne. Regulamin ViHost.PL I. Definicje. 1) Operator firma VIBIZNES Paweł Jarosz z siedzibą w Świdnicy. 2) Abonent odbiorca (osoba fizyczna, prawna lub też podmiot nie posiadający osobowości prawnej) usług oferowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont:

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: Regulamin usług 1 Informacje wstępne Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: a. Cloud b. VPS c. Hosting d. Domeny e. Backup f. Gotowe produkty na

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć:

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH Z DNIA 01.01.2006r. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2006r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA-

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Management Tools

Regulamin świadczenia usługi Management Tools Regulamin świadczenia usługi Management Tools Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Definicje a. Usługodawca Management Tools Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10, 02-797 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA

REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA 1. Usługodawcą prowadzącym działalność w ramach niniejszego serwisu pod adresami elektronicznymi Serveradmin.pl jest Grzegorz Mac Piotr Kloc SERVERADMIN.PL spółka cywilna z/s 35

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z dodatkowych adresów IP

Szczegółowe warunki korzystania z dodatkowych adresów IP Szczegółowe warunki korzystania z dodatkowych adresów IP Wersja z dnia 29 listopada 2012 ARTYKUŁ 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe są uzupełnieniem Ogólnych warunków świadczenia przez OVH kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w IT-JOAN.

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w IT-JOAN. powrót do serwisu powrót do panelu klienta I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w IT-JOAN. 2. Usługodawcą jest IT-JOAN Joanna Kurek REGON: 142643558, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ ISRT.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług systemu rezerwacji terminów świadczonych przez Annę Gibas prowadzącą działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 Janmedia Interactive Sp. z o.o. Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 1. Postanowienia ogólne 1.1. Definicje używane w niniejszym dokumencie są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Hostowo Piotr Kurek.

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Hostowo Piotr Kurek. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Hostowo Piotr Kurek. 2. Usługodawcą jest Hostowo Piotr Kurek NIP: 821-248-63-42, REGON: 146347437 zwana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu SocialOn.pl (zwanego w dalszej części: Serwisem) prowadzonego przez firmę CONSUNEO Katarzyna Urbaniak, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS I. Definicje Pojęcia użyte w dalszej części regulaminu oznaczają: 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Witryna www z MontuCMS wydany

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Poniższy Regulamin formułuje zasady zakładania i użytkowania kont w ramach Usług

1. Poniższy Regulamin formułuje zasady zakładania i użytkowania kont w ramach Usług Regulamin I. Ogólne warunki sprzedaży II. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz platnosci. III. Postepowanie Reklamacyjne IV. Polityka prywatności i plików Cookies V. Postanowienia końcowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI THINKFLOW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI THINKFLOW Regulamin świadczenia usługi ThinkFlow 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi ThinkFlow, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Postanowienia ogólne. Art. 1

Regulamin. Postanowienia ogólne. Art. 1 Regulamin Postanowienia ogólne Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług oferowanych przez Lap.pl w serwisie WWW Lap.pl, a także zasady rejestracji oraz utrzymania nazw domen na serwerach

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1 Operatorem aplikacji internetowej MyBrands24 jest Mytiqe Sp. Z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul.

REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1 Operatorem aplikacji internetowej MyBrands24 jest Mytiqe Sp. Z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul. REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1 Operatorem aplikacji internetowej MyBrands24 jest Mytiqe Sp. Z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno. 2 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób: Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SOFTWARE GURU Bogusz Pękalski za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem polisawchmurze.pl, na innych domenach

Bardziej szczegółowo

TWOJA RECEPCJA. Regulamin świadczenia usług

TWOJA RECEPCJA. Regulamin świadczenia usług TWOJA RECEPCJA Regulamin świadczenia usług 1 Rodzaj i zakres usługi 1. Usługa Twoja Recepcja (Usługa) jest udostępniana przez dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 Postanowienia ogólne. I.Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Flash Studio II.Usługodawcą jest Flash Studio z siedzibą przy ul. Potockich 69a

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o.

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych 9.01.2014 Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług rejestracji i utrzymania domen internetowych. Podjęcie współpracy

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin SMS Premium

1. Regulamin SMS Premium Regulamin SMS Premium (obowiązujący z dniem 10 kwietnia 2011) 1. Regulamin SMS Premium 1 Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Systemu Lojalnościowego eboomerang

Regulamin Platformy Systemu Lojalnościowego eboomerang Regulamin Platformy Systemu Lojalnościowego eboomerang Regulamin korzystania z usługi eboomerang świadczonej przez Essyo Sp z o.o. w modelu SaaS Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Pushango.com

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Pushango.com Regulamin korzystania z serwisu internetowego Pushango.com Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pushango Bartosz Ozdoba (dalej zwaną Operatorem), al.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje I. Postanowienia ogólne a. Definicje Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę i opłaciła wynagrodzenie zgodnie z procedurami.

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL

REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL Informacje ogólne: Adres strony hostowanej: Imię i nazwisko Prowadzącego: Miejsce zamieszkania Prowadzącego: Data urodzenia Prowadzącego: 1. Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia r.

Wersja z dnia r. Szczegółowe warunki korzystania z usługi Private Exchange Wersja z dnia 20.11.2015 r. Artykuł 1 Cel Celem niniejszego dokumentu jest określenie szczegółowych warunków technicznych instalacji na Platformie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA- Firma MUCHA s.c.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Serwis MultiCMS.pl, zwany dalej Serwisem lub Usługą jest udostępniany przez firmę PolishSEO.com Bartłomiej Usydus, zwaną dalej Firmą

Serwis MultiCMS.pl, zwany dalej Serwisem lub Usługą jest udostępniany przez firmę PolishSEO.com Bartłomiej Usydus, zwaną dalej Firmą Regulamin Serwis MultiCMS.pl, zwany dalej Serwisem lub Usługą jest udostępniany przez firmę PolishSEO.com Bartłomiej Usydus, zwaną dalej Firmą Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne Postanowienia wspólne dla wszystkich usług ZETO-RZESZÓW Sp.

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i gwarancji jakości usługi udostępniania

Bardziej szczegółowo

a) Ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy klientem ( Klient ) i City Network Hosting

a) Ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy klientem ( Klient ) i City Network Hosting Ogólne warunki korzystania z hostingu i domen. 1. Ogólne a) Ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy klientem ( Klient ) i City Network Hosting AB ( City Network ), dotyczące hostingu i rejestracji domen.

Bardziej szczegółowo

strona 1/5 wersja 2.0

strona 1/5 wersja 2.0 Umowa o świadczenie usługi Czas.pro Postanowienia niniejszej umowy wiążą MasterOne V2 Piotr Górski z siedzibą w Inowrocławiu (88-100) przy ul. Magazynowej 10, NIP: 5562622755, REGON: 260176588 dalej zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.!

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.! REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL* I. Postanowieniaogólne II. Definicje III. Obowiązekprzestrzeganiaprawa IV. ZasadyrejestracjiDomenyglobalnej V. ZasadyrejestracjiDomenypolskiej VI.

Bardziej szczegółowo

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733.

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733. REGULAMIN SERWISU GWARANCJUSZ.PL z dn. 30.12.2014 r. 1. Przedmiot regulaminu i terminologia Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Gwarancjusz.pl, zwanego dalej Portalem. Portalu Gwarancjusz.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań CLOUD Wersja z dnia 29 grudnia 2010 r.

Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań CLOUD Wersja z dnia 29 grudnia 2010 r. Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań CLOUD Wersja z dnia 29 grudnia 2010 r. DEFINICJE Cloud: Technologia umożliwiająca zdalny dostęp do wybranych zasobów oraz przestrzeni dyskowej. Konto przedpłacone:

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Zawarcie umowy 15) Z chwilą złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę i jego przyjęcia przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia współpracy o świadczenie

Zawarcie umowy 15) Z chwilą złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę i jego przyjęcia przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia współpracy o świadczenie Regulamin obowiązujący od 1.04.2015r Definicje: 1) Usługodawca Damian Ceckowski Progres-net ul.71 Pułku Piechoty 4 lok.1518-300 Zambrów 2) Usługobiorca- osoba fizyczna lub firma korzystająca z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay Ekstra Rozmowy w Firmie (24) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Obowiązuje od 04.12.2012 do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A.

Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A. Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A. I. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Blokada Klienta Resellera maksymalnie 30-dniowy okres, w trakcie, którego Klient Resellera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU Regulamin Giełdy Mobilnych Reklam dla serwisu MapAndU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. 2. Operatorem serwisu internetowego Giełda Mobilnych Reklam MapAndU,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS sprzedaż na Allegro

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS sprzedaż na Allegro I. Definicje Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS sprzedaż na Allegro Pojęcia użyte w dalszej części regulaminu oznaczają: 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Witryna www

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Home Business Services Sp. z o.o 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1.

Regulamin świadczenia usług przez Home Business Services Sp. z o.o 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Regulamin świadczenia usług przez Home Business Services Sp. z o.o 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Blokada Klienta Resellera- maksymalnie 30 - dniowy okres, w trakcie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie I. Postanowienia ogólne II. Definicje użyte w regulaminie III.Przedmiot umowy IV.Zawarcie umowy V. Rejestracja i obsługa domen VI.Płatności i faktury VII.Warunki techniczne świadczenia usług VIII.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z bloków RIPE Wersja z dnia 11/02/2011 DEFINICJE ARTYKUŁ 2. Warunki korzystania z usługi

Szczegółowe warunki korzystania z bloków RIPE Wersja z dnia 11/02/2011 DEFINICJE ARTYKUŁ 2. Warunki korzystania z usługi Szczegółowe warunki korzystania z bloków RIPE Wersja z dnia 11/02/2011 DEFINICJE RIPE: Operator regionalny zarządzający adresami IP na terenie Europy i Azji. ARTYKUŁ 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera wirtualnego Kimsufi (vks) Wersja z dnia 25.05.2012 r.

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera wirtualnego Kimsufi (vks) Wersja z dnia 25.05.2012 r. Szczegółowe warunki dzierżawy serwera wirtualnego Kimsufi (vks) Wersja z dnia 25.05.2012 r. Artykuł 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe mają na celu określenie warunków technicznych i finansowych, w jakich

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo