Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont:"

Transkrypt

1 Regulamin usług 1 Informacje wstępne Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: a. Cloud b. VPS c. Hosting d. Domeny e. Backup f. Gotowe produkty na serwerach fizycznych firmy Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a.: Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. ul. Włocławska Toruń NIP: REGON: KRS: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy zwanej dalej Operatorem. Definicje: - Użytkownik: osoba korzystająca ze strony internetowej dataspace.pl i wszelkiej jej funkcjonalności - Operator: usługodawca, świadczy usługi na rzecz Użytkownika i Abonenta - Abonent: Użytkownik, który dokonał opłaty zamówienia - Pakiet Cloud: zestaw parametrów określających konto Cloud - Konto VPS: zestaw parametrów określających konto VPS - Pakiet hostingowy: zestaw parametrów określających konto wirtualne - Konto wirtualne: wydzielona przestrzeń na dyskach serwerach wraz z dostępem do usług dzierżawiona przez Abonenta/Użytkownika - Konto VPS, serwer VPS, serwer Cloud: wydzielona, zagwarantowana przestrzeń na dysku serwera fizycznego wraz z dostępem do zasobów, dzierżawiona przez Abonenta/Użytkownika - Panel Klienta: jest miejscem grupującym najważniejsze informacje o Twoich usługach i ich statusie w

2 Data Space. To w nim znajdziesz podsumowanie rozliczeń oraz terminy ważności usług. Panel Klienta mieści się pod adresem:https://panel.dataspace.pl Abonent (Użytkownik, który dokonał zapłaty za złożone zamówienie) zawiera umowę z Operatorem, której warunki reguluje niniejszy Regulamin. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, powiadamiając o tym Abonentów drogą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem nowego Regulaminu w życie. Operator może przerwać świadczenie usług na rzecz Abonenta, gdy ten nie stosuje się do zapisów Regulaminu. 2 Zamówienie usług i aktywacja kont 1. W celu zamówienia usługi należy zapoznać się z parametrami pakietów VPS, Cloud, Hosting, Backup i Gotowych produktów na stronie: https://dataspace.pl 2. Ceny produktów znajdują się w Panelu Klienta. Wraz z parametrami produktów jest podawana ich cena. 3. Użytkownik w przypadku zainteresowania ofertą składa zamówienie poprzez aplikację sprzedażową dostępną pod adresem: https://panel.dataspace.pl podając dane niezbędne do założenia konta osobistego na serwerze Operatora. 4. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty na rzecz Operatora na podstawie otrzymanej faktury proforma w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 5. Operator dokonuje aktywacji konta po weryfikacji podanych danych przez Użytkownika i otrzymaniu należności od Użytkownika. 3 Opłaty i ceny 1. Ceny pakietów dostępne są na stronie https://dataspace.pl oraz w Panelu klienta. Wszystkie podane ceny w aplikacji sprzedażowej (panel.dataspace.pl) oraz na łamach serwisu dataspace.pl są cenami netto. 2. Ceny pakietów nie ulegają zmianie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, tj. okresu, za który Abonent dokonał płatności. 3. Abonent po zakończeniu okresu rozliczeniowego ma możliwość przedłużenia świadczenia usług, zgodnie z aktualnym na dzień składania zamówienia cennikiem. 4. Operator powiadomi poprzez Abonenta na 14 dni przed końcem świadczenia usług o możliwości ich przedłużenia. 5. Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia z góry Opłaty abonamentowej za dany Okres abonamentowy. 6. Użytkownik może uiścić Opłatę abonamentową wyłącznie w formie: a) przelewu bankowego na indywidualny numer rachunku przypisany do klienta przez Operatora, b) płatności online za pośrednictwem systemu płatności PayU. 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub problem w otrzymaniu należności wynikający ze strony osób trzecich - banku, poczty lub innego pośrednika.

3 8. Operator nie przyjmuje wpłat gotówką oraz jest uprawniony do odmowy uznania wpłat dokonanych w innych formach niż wskazane w 3 pkt Stan salda klienta jest dostępny w Panelu użytkownika. 10. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w wersji elektronicznej (PDF). 4 Obowiązki i odpowiedzialność Abonenta 1. Abonent ma obowiązek przestrzegania Regulaminu wykupionej usługi. 2. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania prawa polskiego oraz zasad korzystania z Internetu (netykiety). W szczególności Abonent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich. 3. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zgromadzone na wykupionym serwerze typu Cloud, VPS, Hosting, Gotowych produktach lub koncie wirtualnym. Tym samym Abonent odpowiada za treści znajdujące się na serwerze Cloud, VPS lub koncie wirtualnym w przypadku udostępnienia go osobom trzecim. 4. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszania świadczenia usług bez zwrotu należności, gdy: a. na serwerze Cloud, VPS, Hosting, Gotowych produktach lub konto wirtualne umieszczone zostaną treści sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym w tym treści o charakterze rasistowskim, faszystowskim lub wyzwalające agresję, nienawiść bądź też treści pornograficzne, b. Abonent będzie rozsyłał wiadomości o charakterze spamu tj. oferty handlowe lub reklamowe do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. "o świadczeniu usług drogą elektroniczną"), c. Abonent działa na szkodę innych użytkowników Internetu, d. Abonent nie uregulował należności za świadczenie usług, e Abonent uruchamia programy transmitujące obraz lub dźwięk w czasie rzeczywistym (z wyłączeniem serwerów typu Cloud), f. Abonent naruszy stabilność serwera fizycznego, w ramach, którego korzysta z serwera Cloud, VPS, konto wirtualne, utrudniając tym samym innym Abonentom korzystanie z usług i/lub gdy do takiego naruszania stabilności serwera dojdzie z przyczyn leżących po stronie Abonenta 5 Zobowiązania i odpowiedzialność Operatora 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Abonenta przez cały okres widniejący na fakturze VAT, potwierdzającej opłatę należności. 2. Operator gwarantuje dostęp do kont w ciągu całej doby i wszystkich dni w roku, Operator zastrzega sobie prawo do chwilowych przerw w dostępie do kont przez Abonenta w przypadku konserwacji systemów lub serwerów oraz w przypadku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. 3. Wszelkie przerwy w dostępie do kont wynikające z planowanych prac konserwacyjnych, aktualizacji systemów, migracji kont lub innych prac prowadzonych na serwerach Operatora będą publikowane na łamach strony: https://www.dataspace.pl/ 4. Operator zobowiązuje się do podania terminu pracy i szacowanego czasu potrzebnego do ich zakończenia. 5. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Abonentowi możliwie najwyższą, jakość usług oraz szybkie usuwanie ewentualnych usterek związanych z funkcjonowaniem kont użytkowników. 6. W przypadku przerw w świadczeniu usług dłuższych niż 48h Operator zobowiązuje się wydłużyć

4 okres ważności konta o 10 dni, za każde 24h przerwy licząc od początku przerwy w świadczeniu usługi. 7. Operator zobowiązuje świadczyć wsparcie techniczne na rzecz Abonenta 24h/dobę poprzez adres mailowy: Operator zobowiązuje odpowiedzieć drogą elektroniczną na zgłoszenie usterki lub problemów przez Abonenta w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zgromadzone na jego serwerach w ramach kont wirtualnych, serwerów VPS, serwerów Cloud swoich Abonentów. 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: a. braku możliwości świadczenia Usługi z przyczyn nie zawinionych przez Operatora, b. nieprawidłowego i/lub naruszającego Regulamin korzystania z Usługi, c. działania osób trzecich i innych czynników niezależnych od Operatora 6 Polityka prywatności 1. Operator na podstawie zgody Użytkownika przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym Podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi. 2. Dane są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Operator przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. 4. Operator jest uprawniony do przetwarzania danych przekazanych przez Użytkownika wyłącznie w zakresie czynności podejmowanych w celu należytego wykonania Usługi. 5. Operator zapewnia staranne zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kontrole i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie. 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie zbioru w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Użytkownika w części zarządzanej przez Użytkownika. 7. Operator zastrzega sobie prawo udostępnienia danych Abonenta lub Użytkownika w tym jego logów w przypadku wystąpienia o nie przez upoważnione organy państwowe. 8. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie treści reklamowych oraz ofert handlowych od Operatora. 7 Rozwiązanie umowy 1. Umowa ulega rozwiązaniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w przypadku, gdy Abonent nie dokonał przedłużenia ważności konta. 2. Abonent może rozwiązać umowę za porozumieniem stron. 3. Rozwiązanie umowy może nastąpić z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. 4. Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy albo rozwiązania umowy w trybie

5 natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy: a. Użytkownik poda w formularzu zamówienia nieprawdziwe dane, b. Operator uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, c. Usługi będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Użytkowników, a także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, iż Usługi będą wykorzystywane w opisany powyżej sposób, d. dojdzie do zawieszenia świadczenia usług w trybie 4 pkt 4, e. uprzednio Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Użytkowników albo w sposób sprzeczny z Regulaminem Operatora. 5. Operator zastrzega sobie prawo do braku zwrotu należności za niewykorzystany okres w przypadku, gdy Abonent nie stosuje się do zapisów Regulaminu. 6. Przedterminowe rozwiązanie umowy nie zobowiązuje Operatora do zwrotu należności za niewykorzystany okres. 7. Operator usunie wszystkie dane Abonenta lub Użytkownika w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy. 8. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia, jeżeli Operator nie wykonał w pełni zakupionej usługi. 8 Postanowienia końcowe 1. Pisemne reklamacje lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy przesyłać na adres siedziby Operatora lub na adres 2. Reklamacja lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinny zawierać: a. wskazanie danych Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację, b. wskazanie nazwy i typu Usługi, której reklamacja lub odstąpienie od umowy dotyczy, c. przedmiot reklamacji lub odstąpienia od umowy, d. okoliczności uzasadniające reklamację lub odstąpienie od umowy, e. wskazanie żądania. 3. Reklamacje lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłane w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) rozpatrzone zostaną w terminie do 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Abonent zostanie powiadomiony odpowiedzią wysłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres , z którego otrzymał reklamację. 4. Pisemna reklamacja lub odstąpienie od umowy Abonenta przesłana w formie listu doręczona pocztą na adres siedziby firmy lub złożona w siedzibie firmy Operatora rozpatrzona zostanie w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Abonent zostanie powiadomiony pisemną odpowiedzią wysłaną listem poleconym. 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji. 6. Operator uznaje, iż Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących

6 przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL !! REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL! 1. DEFINICJE 1. Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług, Projektu, Operatora, Wspierającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo