Regulamin. Postanowienia ogólne. Art. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Postanowienia ogólne. Art. 1"

Transkrypt

1 Regulamin Postanowienia ogólne Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług oferowanych przez Lap.pl w serwisie WWW Lap.pl, a także zasady rejestracji oraz utrzymania nazw domen na serwerach należących do Lap.pl. Art. 2 Usługodawcą jest Lap.pl, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnat Sp. z o.o. ul. Gdańska 119, Bydgoszcz, zwany w dalszej części Regulaminu Lap.pl Art. 3 Z usług świadczonych przez Lap.pl korzystać mogą: Art. 4 osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Abonent zawierając umowę z Lap.pl na korzystanie z Usługi oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całej rozciągłości. Art. 5 Art Lap.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Dokonane zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w serwisie WWW Lap.pl. 2. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usługi serwera, Abonent będący konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu w serwisie WWW Lap.pl. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Lap.pl ma prawo do: o uznania sprzeciwu jako oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, o utrzymania Usługi na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego Usługi. Użyte w treści niniejszego Regulaminu określenia oznaczają: 1. Regulamin Regulamin świadczenia usług przez Lap.pl; 2. Abonent osoba fizyczna lub prawna zlecająca Lap.pl świadczenie Usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w serwisie WWW Lap.pl; 3. Konsument osoba fizyczna zawierająca umowę z Lap.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową; 4. Usługa usługa polegająca na oddaniu Abonentowi do korzystania powierzchni dysku serwera oraz uruchomieniu dostępnych usług dodatkowych w wybranym przez abonenta pakiecie ofertowym, zgodnie ze specyfikacją Usługi zamieszczoną w serwisie WWW Lap.pl; 5. Usługa dodatkowa usługa świadczona przez Lap.pl wyłącznie z usługą podstawową, której charakter oraz czas trwania został uzgodniony w sposób indywidualny pomiędzy Lap.pl a Abonentem, stanowiąca integralną część Usługi (w szczególności: SSH, Backup, Administracja serwisem); 6. Okres abonamentowy maksymalny okres czasu przeznaczony na wykorzystanie parametrów Usługi określonych w specyfikacji Usługi; 7. Limit powierzchni dyskowej określony w specyfikacji Usługi, możliwy do wykorzystania przez Abonenta obszar udostępnionej mu powierzchni dyskowej na serwerze Lap.pl; 8. Limit transferu określony w specyfikacji Usługi, możliwy do osiągnięcia w określonym przedziale czasowym, limit ruchu mierzony na warstwie łącza danych w kierunku z i do usługi. Do transferu zliczane są m.in. dane pobrane z serwera WWW, nagłówki protokołu HTTP, transfer generowany przez protokół FTP, SMTP, POP3, bazy danych i inne usługi uruchomione na potrzeby Abonenta;

2 9. Dostępność usługi Dostęp do Usługi za pomocą sieci internetowej poprzez protokoły. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji i konfiguracji systemu oraz czas zablokowania dostępności usługi na podstawie postanowień Regulaminu; 10. Administrator osoba wchodząca w skład zespołu osób czuwających nad prawidłową pracą serwerów Lap.pl; 11. Panel klienta strona internetowa dostępna po zalogowaniu się w serwisie WWW Lap.pl za pomocą danych wskazanych w formularzu zamówienia, służąca do zarządzania kontem oraz Usługą; 12. Autoryzowany adres adres podany przez Abonenta w Panelu klienta przy zamawianiu Usługi, lub w trakcie jej świadczenia przez Lap.pl. Dane osobowe Art Abonent zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania Usługi. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Abonenta nie są prawdziwe, Lap.pl ma prawo usunąć założone konto wraz z zamówioną Usługą bez prawa domagania się przez abonenta zwrotu opłat za niewykorzystanie Usługi. Powyższe nie wyłącza prawa Lap.pl do dochodzenia odszkodowania od Abonenta, odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 2. Lap.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta niezbędnych do wykonania Usługi. Podanie następujących danych osobowych w przypadku osób fizycznych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu złożenia zamówienia na Usługę: 1. nazwisko i imiona Abonenta, 2. adres zameldowania na pobyt stały, 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, 4. adres elektroniczny , 5. numer telefonu, 6. numer faksu (opcjonalnie). 3. W przypadku Abonentów nie będących osobami fizycznymi, podanie następujących danych jest obowiązkowe: 1. nazwa (firma) Abonenta, 2. numer NIP, 3. REGON, 4. siedziba (dokładny adres), 5. adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby), 6. adres elektroniczny , 7. numer telefonu, 8. numer faksu (opcjonalnie), 9. dane osoby kontaktowej. 4. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą udostępnionych przez Lap.pl narzędzi administracyjnych oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 5. Abonent, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Lap.pl, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zmian.). Obowiązek przestrzegania prawa Art Abonent zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (prawa osobiste, autorskie), dobrych obyczajów, ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usługi przez podmioty trzecie, którym Abonent udostępnia Usługę. 2. Zabrania się wykorzystywania Usługi do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, powszechnie uznanych za erotyczne lub pornograficzne, zamieszczania na serwerze Lap.pl nielegalnego oprogramowania oraz wykorzystywania Usługi do rozpowszechniania spamu. 3. W przypadku uzyskania przez Lap.pl informacji o korzystaniu przez Abonenta z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Lap.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej. 4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Abonenta, Lap.pl ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować dostępność Usługi. 5. Abonent zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym udostępnia on Usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.

3 Zamówienie usługi Art. 9 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a Lap.pl o świadczenie Usługi na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego określonego w specyfikacji usługi. Art Lap.pl zobowiązuje się do aktywowania Usługi wraz z kontem oraz domeną podaną przez Abonenta w elektronicznym wniosku zamówienia Usługi, a także na wyraźne życzenie Abonenta wystawienia faktury pro forma tytułem utrzymania usługi. 2. Usługa aktywowana jest na 7 dniowy okres próbny liczony od złożenia przez Abonenta zamówienia. 3. W wypadku nie wpłynięcia na konto Lap.pl opłaty abonamentowej w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, dostępność Usługi zostaje zablokowana. 4. Wpłynięcie na konto Lap.pl opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od złożenia zamówienia na Usługę, skutkuje przedłużeniem czasu jej świadczenia do końca okresu abonamentowego wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia, liczonego od chwili złożenia zamówienia. 5. Jeżeli dostęp do Usługi został zablokowany po upływie okresu próbnego, z chwilą wpływu opłaty abonamentowej na konto Lap.pl, w terminie wskazanym w ust. 4, dostęp do Usługi zostaje odblokowany. Abonentowi nie przysługuje roszczenie o obniżenie opłaty abonamentowej za czas zablokowania Usługi. 6. Brak wpływu opłaty abonamentowej na konto Lap.pl w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia skutkuje zaprzestaniem świadczenia Usługi oraz usunięciem wszystkich danych zamieszczonych na udostępnionej powierzchni dysku, w tym założonego konta. Zamówienie zostanie anulowane, o czym Lap.pl poinformuje Abonenta za pomocą poczty elektronicznej e- mail. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Usługi dodatkowe Art Abonent może zamówić Usługę dodatkową po wcześniejszym uzyskaniu od Lap.pl zgody na korzystanie z niej. Lap.pl wyraża zgodę na korzystanie z Usługi dodatkowej informując Abonenta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej, wskazując jednocześnie sposób i warunki świadczenia przez Lap.pl Usługi dodatkowej. 2. Złożenie przez abonenta zamówienia na Usługę dodatkową po spełnieniu warunków określonych w 1 jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a Lap.pl na Usługę dodatkową. 3. Usługa dodatkowa świadczona jest odpłatnie według stawki ustalonej indywidualnie pomiędzy Lap.pl a Abonentem. 4. Usługa dodatkowa świadczona jest w okresie uzgodnionym z Lap.pl. W każdym jednak wypadku umowa o świadczenie Usługi dodatkowej ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy na świadczenie Usługi względem Abonenta. 5. W wypadku niezastosowania się Abonenta do postanowień Regulaminu lub sposobu i warunków świadczenia Usługi dodatkowej, o których mowa w ust. 1, Lap.pl jest uprawniona do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi dodatkowej ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Abonent nie może dochodzić w całości lub w części zwrotu opłaty poniesionej z tytułu korzystania z Usługi dodatkowej. Przedłużenie okresu świadczenia Usługi Art Na 31, 14, 7, 3 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego Lap.pl poinformuje Abonenta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres abonamentowy, a także na żądanie Abonenta prześle fakturę pro forma za świadczenie Usługi za kolejny okres abonamentowy. 2. Abonent dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez wniesienie opłaty abonamentowej za kolejny okres abonamentowy na rachunek bankowy Lap.pl wskazany w Panelu klienta, najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu dotychczasowego okresu abonamentowego. Za dzień wniesienia opłaty przez Abonenta uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Lap.pl. 3. W wypadku nie wpłynięcia na konto Lap.pl opłaty abonamentowej za kolejny okres abonamentowy do chwili zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego dostęp do Usługi zostaje zablokowany po jego upływie. 4. Wpłynięcie na konto Lap.pl opłaty abonamentowej za Usługę w terminie 7 dni od zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego, skutkuje przedłużeniem czasu jej świadczenia na kolejny okres abonamentowy określony w wybranym przez Abonenta pakiecie ofertowym, liczony od chwili zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. 5. Jeżeli dostępność Usługi została zablokowana po upływie dotychczasowego okresu abonamentowego, z chwilą wpływu opłaty abonamentowej za kolejny okres abonamentowy na konto Lap.pl, w terminie wskazanym w ust. 2, dostęp do Usługi zostaje odblokowany. Abonentowi nie przysługuje roszczenie o obniżenie opłaty abonamentowej za czas zablokowania dostępności Usługi.

4 6. Abonent dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny okres abonamentowy, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z Usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu, cennika i specyfikacji Usługi, dostępnych w serwisie WWW Lap.pl i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym okresie abonamentowym. Wskazane wyżej warunki są jedynymi, na jakich Lap.pl świadczy Usługę. 7. Brak wpływu opłaty abonamentowej za kolejny okres abonamentowy na konto Lap.pl w ciągu 7 dni od chwili zakończenia dotychczasowego okresu abonamentowego skutkuje zaprzestaniem świadczenia Usługi, usunięciem wszystkich danych zamieszczonych na udostępnionej powierzchni dysku oraz skasowaniem konta Abonenta. O powyższym Lap.pl poinformuje Abonenta za pomocą poczty elektronicznej. Przekroczenie limitu transferu i powierzchni dyskowej Art. 13 Art W przypadku przekroczenia Limitu transferu Lap.pl zawiadomi o powyższym Abonenta pocztą elektroniczną. 2. W przypadku przekroczenia Limitu transferu, Abonent zobowiązany jest do zapłaty Lap.pl kwoty 5 złotych + VAT za każdy rozpoczęty 1 Gigabajt ruchu w określonym w specyfikacji Usługi przedziale czasowym. 3. Lap.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępności Usługi po przekroczeniu przez Abonenta Limitu transferu, do czasu uzgodnienia sposobu rozliczenia przekroczenia limitu transferu pomiędzy Abonentem a Lap.pl. W celu uzgodnienia sposobu rozliczenia przekroczenia Limitu transferu Abonent skontaktuje się z Lap.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisie WWW Lap.pl. 1. W przypadku przekroczenia Limitu powierzchni dyskowej Lap.pl zawiadomi o powyższym Abonenta pocztą elektroniczną. 2. W celu uzyskania dodatkowej przestrzeni na dysku serwera Abonent może: 1. samodzielnie usunąć część danych umieszczonych przez niego na dysku serwera, 2. zwrócić się do Lap.pl o zmianę umowy Usługi polegającą na skorzystaniu z innego pakietu ofertowego, oferującego większą ilość przestrzeni dyskowej. 3. W wypadku o którym mowa w art. 2 pkt b Usługa świadczona jest zgodnie z nowym pakietem ofertowym od chwili wpłynięcia na konto Lap.pl kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną Usługi w pakiecie ofertowym dotychczas stosowanym, a ceną Usługi w nowym pakiecie ofertowym ustalanej stosownie do okresu czasu pozostałego do zakończenia bieżącego okresu abonamentowego. 4. Lap.pl nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowe działanie Usługi po przekroczeniu przez Abonenta Limitu przestrzeni dyskowej. Płatności Art Opłata za Usługę ustalana jest według cennika znajdującego się na stronach serwisu WWW Lap.pl, obowiązującego w dniu zamówienia Usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego Usługi. Opłata abonamentowa jest niepodzielna. 2. Płatność za Usługę rozliczana jest w okresach abonamentowych. 3. Lap.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym w serwisie WWW Lap.pl i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny Usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Abonenta do końca opłaconego okresu abonamentowego. 4. Abonent zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia Usługi na wskazany przez Lap.pl rachunek bankowy, z adnotacją wskazującą na tytuł z jakiego dokonywana jest wpłata. 5. W przypadku dokonywania wpłaty na rachunek bankowy Lap.pl przez osoby trzecie, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania domeny lub nazwy użytkownika FTP wraz z określonym tytułem płatności. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi. 6. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Abonenta podane w Panelu klienta. 7. W przypadku dokonywania płatności za usługi świadczone przez Lap.pl wszelkie koszty związane z dokonywaniem wpłaty obciążają Abonenta. 8. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego w Polsce wskazanego przez Abonenta. Obowiązki i odpowiedzialność Abonenta Art Klient zobowiązany jest do informowania Lap.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, w szczególności do informowania o zmianie adresu poczty elektronicznej. 2. Abonent zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania Usługi.

5 Art. 17 Art Abonent jest zobowiązany korzystania przy kontaktowaniu się z Lap.pl z Autoryzowanego adresu Abonent zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności. 5. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Lap.pl Usługi. 6. Lap.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia Usługi na rzecz danego Abonenta, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli: 1. Abonent złamie postanowienia umowy, 2. Abonent będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami, 3. Abonent będzie działał na szkodę innych użytkowników serwerów Lap.pl lub użytkowników sieci Internet. 1. Abonent zobowiązany jest do zabezpieczenia danych znajdujących się na udostępnionej mu powierzchni dysku serwera w taki sposób, aby nie były one wykorzystywane przez osoby trzecie, zwłaszcza do wysyłania spamu. 2. W razie stwierdzenia przez Lap.pl wykorzystywania Usługi do rozpowszechniania spamu, Lap.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępności Usługi bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Abonenta. 3. Odblokowanie dostępności Usługi nastąpi po przedstawieniu przez Abonenta zmian jakich dokonał on w oprogramowaniu i danych znajdujących się na udostępnionej powierzchni dysku serwera, uniemożliwiających wykorzystanie Usługi przez osoby trzecie w przyszłości. 4. W wypadku o którym mowa w ust. 2 Abonentowi nie przysługują żadne roszczenia względem Lap.pl za czas zablokowania dostępności usługi. W razie awarii łącz, czy też niedostępności plików Abonenta w sieci Internet, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Lap.pl poprzez pocztę elektroniczną na adres: Art. 19 Art. 20 Art Abonent jest zobowiązany zapewnić bezpieczne działanie swoich pików, skryptów i aplikacji wykorzystywanych łącznie z Usługą. 2. Dane Abonenta umieszczone na udostępnionej powierzchni dysku serwera nie mogą zagrażać bezpieczeństwu serwerów Lap.pl. 3. Dostęp do danych niespełniających kryterium, o którym mowa w ustępie 2 zostanie zablokowany bez wcześniejszego powiadomienia o tym Abonenta. 1. Abonent w przypadku otrzymania zezwolenia na połączenia się z serwerem poprzez protokół SSH, zobowiązuje się używać tego protokołu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dokonanymi z Administratorem Lap.pl. 2. Wykorzystywanie przez Abonenta do łączenia się z serwerem protokołu SSH, które nie zostało uzgodnione z Administratorem, powoduje natychmiastowe wyłączenie dostępności usługi świadczonej na rzecz Abonenta, bez prawa do zwrotu opłaty abonamentowej. 3. Lap.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w razie zaistnienia sytuacji o której mowa w ust 2. W takim wypadku Abonentowi nie przysługują od Lap.pl żadne roszczenia związane z niewykonaniem umowy o świadczenie Usługi. 1. Abonent jest uprawniony do tworzenia kopii zapasowych wszystkich danych umieszczonych przez niego na udostępnionej powierzchni, dysku jak również ustawień związanych z administrowaniem kontem Abonenta. 2. Abonent jest uprawniony do samodzielnego odtworzenia danych utraconych wskutek zaistnienia awarii korzystając z posiadanych przez siebie kopii zapasowych. 3. Za brak kopii zapasowych umożliwiających odtworzenie danych znajdujących się na udostępnionej powierzchni dysku oraz ustawień związanych z administrowaniem kontem Abonenta Lap.pl nie odpowiada. Obowiązki i odpowiedzialność Lap.pl Art Lap.pl zobowiązana jest do prawidłowego skonfigurowania udostępnionych Abonentowi serwerów oraz świadczenia Usługi w pełnym zakresie z należytą starannością. Lap.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.

6 Art Lap.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Usługi związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których w miarę możliwości poinformuje Klienta pocztą lub za pomocą komunikatu w Panelu klienta. 3. Przerwy, w dostępności Usługi, o których mowa w ust. 2 nie mogą być dłuższe niż 72 godziny. 4. Przekroczenie maksymalnego okresu przerwy w dostępności usługi stanowi podstawę do ubiegania się przez Abonenta o zapłatę przez Lap.pl na jego rzecz kary umownej w wysokości 5 % wysokości opłaty abonamentowej netto, ustalonej według cennika zamówionej Usługi z każdy rozpoczęty dzień przerwy w dostępności Usługi. Ustalona pomiędzy Abonanetem a Lap.pl wysokość obniżenia opłaty abonamentowej rozliczana jest w momencie rozwiązania umowy o świadczenie Usługi i wyłącza dochodzenie przez Abonenta od Lap.pl odszkodowania przewyższającego rozliczoną kwotę. Czasowe wyłączenie poszczególnych procesów (SSL, SSH, HTTP, poczta elektroniczna, DirectAdmin i innych) nie stanowi przerwy w dostępności Usługi. Art. 24 Art. 25 Art W wypadku korzystania przez Abonenta z Usługi w sposób powodujący nadmierne obciążenia serwera, zagrażające możliwości świadczenia w sposób prawidłowy Usługi względem innych Abonentów, Lap.pl jest upoważniona do czasowego zablokowania dostępności Usługi. 2. Lap.pl niezwłocznie powiadomi Abonenta o zablokowaniu dostępności usługi w razie zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 oraz uzgodni z nim sposób i okres czasu, w którym powinny zostać poprawione skrypty Abonenta obciążające nadmiernie system. 3. Po poinformowaniu Lap.pl przez Abonenta o dokonanych zmianach skryptów dostępność Usługi zostanie przywrócona. 4. Z tytułu zablokowania Usługi w sytuacji określonej w ust. 1 Abonentowi nie przysługują żadne roszczenia względem Lap.pl. 1. Lap.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku: 1. braku ciągłości świadczenia Usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, 2. klęsk żywiołowych, 3. nieprawidłowego wykorzystania Usługi, 4. wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie, 5. naruszenia postanowień umowy przez Klienta. 2. Lap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Abonenta. 3. Lap.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 4. Odpowiedzialność Lap.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Abonenta. 5. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w ust. 1a, 3 i 4 nie mają zastosowania wobec Abonentów będących konsumentami. Lap.pl nie jest zobowiązana do tworzenia zapasowych kopii danych umieszczonych przez Abonenta na udostępnionej powierzchni dysku serwera. Lap.pl jest jednak uprawniona do sporządzania kopii zapasowych w/w danych i umieszczania tych danych na innych serwerach. Postępowanie reklamacyjne Art Reklamacja Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zostać przesłana Lap.pl w formie pisemnej na adres Lap.pl, ul. Gdańska 107, Bydgoszcz i określać: 1. dane Abonenta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Abonenta Lap.pl, 2. rodzaj usługi, której dotyczy, 3. zarzuty Abonenta, 4. okoliczności uzasadniające reklamację, 5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia. 2. Lap.pl zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformować Abonenta o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Lap.pl przez podmioty, za które Lap.pl nie ponosi odpowiedzialności, Lap.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

7 Postanowienia końcowe Art. 28 Art Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Lap.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku złamania przez Abonenta postanowień umowy. W takim wypadku Abonentowi nie przysługują względem Lap.pl żadne roszczenia z tytułu niewykonania umowy. Wszelkie zmiany cennika Usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego nie wpływają na wysokość ponoszonych przez Abonenta kosztów do końca ostatniego opłaconego okresu abonamentowego. Art Do umowy pomiędzy Abonentem a Lap.pl zastosowanie ma prawo polskie. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Lap.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla miasta Katowice. 3. Regulamin obowiązuje od dnia

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w IT-JOAN.

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w IT-JOAN. powrót do serwisu powrót do panelu klienta I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w IT-JOAN. 2. Usługodawcą jest IT-JOAN Joanna Kurek REGON: 142643558, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 Postanowienia ogólne. I.Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Flash Studio II.Usługodawcą jest Flash Studio z siedzibą przy ul. Potockich 69a

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Hostowo Piotr Kurek.

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Hostowo Piotr Kurek. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Hostowo Piotr Kurek. 2. Usługodawcą jest Hostowo Piotr Kurek NIP: 821-248-63-42, REGON: 146347437 zwana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS 1. Definicje Operator firma pod nazwą ABAKS Adam Długosz, z siedzibą w Skowarcz ul. Gdańska 82 83-032 Pszczółki, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN O ŚWIADCZENIU USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN O ŚWIADCZENIU USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN O ŚWIADCZENIU USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH obowiązuje od dnia: 25.12.2014 SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: 1.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć:

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH Z DNIA 01.01.2006r. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2006r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA-

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS I. Definicje Pojęcia użyte w dalszej części regulaminu oznaczają: 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Witryna www z MontuCMS wydany

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl Regulamin usług hostingowych na Linux.pl 1. Definicje 1. Terminy użyte w regulaminie: "Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS sprzedaż na Allegro

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS sprzedaż na Allegro I. Definicje Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS sprzedaż na Allegro Pojęcia użyte w dalszej części regulaminu oznaczają: 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Witryna www

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA- Firma MUCHA s.c.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i gwarancji jakości usługi udostępniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi serwera VPS. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin świadczenia usługi serwera VPS. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin świadczenia usługi serwera VPS. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia przez Blusoft Sp. z o.o., usługi serwera VPS polegającej na udostępnieniu do korzystania serwera w

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU OSI CompuTrain Sp. z o.o 03-980 Warszawa, ul. Witwickiego 3/41 tel./fax. 224011041 http://www.computrain.pl NIP 526-10-34-377 REGON 011216510 XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000569984 Kapitał Akcyjny 500

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy korzystania z usług automatycznych uti.pl

Regulamin szczegółowy korzystania z usług automatycznych uti.pl Regulamin szczegółowy korzystania z usług automatycznych uti.pl 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PARTNERSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

PROGRAM PARTNERSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Ośrodka Szkolenia Kierowców ELECTRA (zwanym dalej OSK ELECTRA) z siedzibą 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 41,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Domen

Regulamin Giełdy Domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin Giełdy Domen. 2. Usługodawcą jest nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.) z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ ISRT.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług systemu rezerwacji terminów świadczonych przez Annę Gibas prowadzącą działalność

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET obowiązuje od 01.07.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET I. DEFINICJE 1. Usługodawca: Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp. J. z siedzibą w Tychach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o.

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

nazwa.pl sp. z o.o. adres: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków www. nowyhosting.pl mail:kontakt@nowyhosting.pl Ogólne Warunki Umów

nazwa.pl sp. z o.o. adres: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków www. nowyhosting.pl mail:kontakt@nowyhosting.pl Ogólne Warunki Umów Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi w ramach serwisu nowyhosting.pl na rzecz Klienta przez nazwa.pl

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób: Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SOFTWARE GURU Bogusz Pękalski za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem polisawchmurze.pl, na innych domenach

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733.

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733. REGULAMIN SERWISU GWARANCJUSZ.PL z dn. 30.12.2014 r. 1. Przedmiot regulaminu i terminologia Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Gwarancjusz.pl, zwanego dalej Portalem. Portalu Gwarancjusz.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Network Solutions Mateusz Weiland, ul. Wiatraczna 4A/17, 76-200 Słupsk REGON: 221148800, NIP: 839-309-99-26. 1. Postanowienia ogólne

Network Solutions Mateusz Weiland, ul. Wiatraczna 4A/17, 76-200 Słupsk REGON: 221148800, NIP: 839-309-99-26. 1. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usług firmy Network Solutions Złożenie zamówienia w postaci pisemnej, w formie kontaktu telefonicznego, za pomocą korespondencji elektronicznej powoduje równoczesną akceptację niniejszego

Bardziej szczegółowo

2. Klientem jest podmiot zawierający z serwery.pl umowę o świadczenie usługi.

2. Klientem jest podmiot zawierający z serwery.pl umowę o świadczenie usługi. 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi w ramach serwisu serwery.pl na rzecz Klienta przez nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.!

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.! REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL* I. Postanowieniaogólne II. Definicje III. Obowiązekprzestrzeganiaprawa IV. ZasadyrejestracjiDomenyglobalnej V. ZasadyrejestracjiDomenypolskiej VI.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: home.pl - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. home.pl S.A., którego adresy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Ogólny świadczenia Usług Wiollo, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia Usług Wiollo, a także warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Niniejszy Regulamin został wydany w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

addhost. Regulamin świadczenia usług Addhost 2 Postanowienia ogólne

addhost. Regulamin świadczenia usług Addhost 2 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług Addhost 1 Definicje 1. Addhost - Grupa DKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14 lok. 3, 50-062 Wrocław, REGON: 361838255, KRS: 0000563989,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Dokonanie pierwszej zapłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Naruszenie zasad regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

1.5. W przypadku naruszenia zasad zawartych w niniejszym Regulaminie Dostawca ma prawo zablokować świadczenie usługi bez wcześniejszego ostrzeżenia.

1.5. W przypadku naruszenia zasad zawartych w niniejszym Regulaminie Dostawca ma prawo zablokować świadczenie usługi bez wcześniejszego ostrzeżenia. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu ul. Tysiąclecia 11, NIP: 578-000-44-98, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin Świadczenia Usługi Wise Shop ( zwany dalej Regulaminem), określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://balloonclothes.com/, w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne Postanowienia wspólne dla wszystkich usług ZETO-RZESZÓW Sp.

Bardziej szczegółowo