a) Ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy klientem ( Klient ) i City Network Hosting

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) Ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy klientem ( Klient ) i City Network Hosting"

Transkrypt

1 Ogólne warunki korzystania z hostingu i domen. 1. Ogólne a) Ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy klientem ( Klient ) i City Network Hosting AB ( City Network ), dotyczące hostingu i rejestracji domen. b)klientem może byd osoba fizyczna lub prawna. Klient nie może w żadnym wypadku odsprzedawad części lub całości zakupionych usług osobom fizycznym i prawnym. 2. Opis usługi a) Zawartośd usługi wyszczególniona jest w potwierdzeniu . Zawiera informację o usłudze a także wszelkie aktualizacje strony City Network i ewentualne aktualizacje dotyczące klientów. b) Przywracanie kopii zapasowej, gdzie odpowiedzialnośd za szkody nie ponosi City Network, wymaga uiszczenia opłaty, znajdującej się na stronei City Network. c) Cały ruch przechodzi przez filtr anty spamowy i anty wirusowy. City Network zastrzega sobie prawo do nie przesyłania dalej wiadomości sklasyfikowanych jako spam lub zawierających wirusy. d) Usługi takie jak , bazy danych itp. są ograniczone do pewnej przestrzeni. Przy przekroczeniu tej przestrzeni, klient dostanie informację i możliwośd powiększenia jej, gdy zajdzie taka potrzeba. Cena za dodatkową przestrzeo określona jest na stronie City Network. e) City Network zapewnia bezpłatną obsługę techniczną przez e/mail, telefon i stronę City Network. Godziny otwarcia podane są na stronie. 3. Opłaty a) Cennik znajduje się na stronie City Network (www.citynetwork.pl). Opłaty są okresowe i wnoszone z góry. b) City Network zastrzega sobie prawo do zmian w strukturze i usługach. Informacja o zmianach powinna byd udostępniona minimum 30 dni przed ich wprowadzeniem, a nowe ceny będą dotyczyd następnego okresu rozliczeniowego. City Network ma prawo do natychmiastoej zmiany cen, z przyczyn tj. np. zmiana kursu walut, lub inne zdarzenia, na które City Network nie ma wpływu. c) Informacje o obniżkach cen nie muszą byd udostępnione. d) Jeśli klient nie mógł korzystad z usłgi z powodów zależnych od klienta, lub niezależnych od City Network, nie zwalnia to klienta od ponoszenia odpowiednich opłat.

2 4. Płatność a) Termin płatności wynosi 20 dni netto, o ile faktura nie stanowi inaczej. Płatnośd możliwa jest kartą, lub wpłatą na konto. Możliwa jest również obsługa w systemie Payex. Płatnośd jest wymagana z góry za kolejny okres rozliczeniowy. b) City Network ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych w przypadku nie wpłynięcia opłaty w terminie, a także obciążenia klienta kosztami windykacji i upomnieo. c) W przypadku nieuregulowania opłaty City Network ma prawo wstrzymad usługę, lub nawet ją zamknąd, do czasu uregulowania należności. d) Jeśli klient zwleka z częścią lub całością płatności przez długi czas, City Network ma prawo wypowiedzied umowę ze skutkiem natychmiastowym i wystawid klientowi ostateczną fakturę. 5. Umowa a) Umowa rozpoczyna się w momencie, gdy potwierdzenie zostanie wydane przez City Network. Umowa obejmuje okres, którego dotyczy płatnośd za hosting, domeny, lub inne usług. b) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Wyjątek stanowi sytuacja w której klient zaakceptował nową rejestrację lub odnowienie domeny w trakcie tego okresu poprzez . c) Umowa zostanie przedłużona po tym jak klient zapłaci fakturę za następny okres rozliczeniowy. d) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym momencie. Wypowiedzenie umowy powinno mied formę pisemną. City Network może udostępnid formularz do wypowiedzenia. Przy wypowiedzeniu umowy należy podad numer klienta. e) Przy wypowiedzeniu umowy, klient nie ma prawa do zwrotu kosztów za obecny okres rozliczeniowy. f) City Network może wypowiedzied umowę, gdy klient złamie warunki niniejszej umowy. Wypowiedzenie jest równoznaczne z usunięciem wszystkich danych klienta z systemu City Network. City Network zastrzega sobie prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy, gdy działania klienta szkodzą innym klientom City Network. g) City Network ma prawo do wypowiedzenia umowy, gdy klient nie dokonuje płatności, zgłosił wniosek o upadłośd, lub wykazuje inne oznaki niewypłacalności. h) Wraz z wygaśnięciem umowy klient traci prawo do korzystania z serwisu i usług. 6. Działanie i serwis a) W przypadku braku dostępu do usług, lub awarii dłuższej niż osiem (8)godzin, klient ma prawo do zniżek. Zniżka odpowiada wysokości 0,5% ceny za całą godzinę powyżej 8 godzin, w godzinach pracy (poniedziałek-piątek ).

3 Czas awarii liczy się od momentu zgłoszenia jej przez klienta do momentu jej naprawienia. Łączna zniżka jest ograniczona do stałej opłaty miesięcznej za dany miesiąc. b) Zniżka nie przysługuje klientowi, gdy działania związane z brakiem dostępu do usługi, lub awarią, są powiązane z działaniem klienta i mogą wynikad z niewłaściwego użytkowania. City Network ma prawo w takim wypadku do zwrotu poniesionych kosztów. c) Za awarię nie uważa się okresu w którym przeprowadzana jest standardowa obsługa techniczna, o której klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem. 7. Odpowiedzialność klienta. a) Klient jest odpowiedzialny za to, by informacje zawarte w usłudze nie naruszały praw osób trzecich. b) Klient jest odpowiedzialny za osoby mające możliwośd korzystad z jego zasobów. Jeśli osoby te łamią warunki umowy, Klient powinien poinformowad o tym naruszeniu City Network. c) Klient oświadcza, że ma wymagane pozwolenia do pobierania, rozpowszechniania i przechowywania informacji. d) Klient oświadcza, że usunie nieakceptowalne informacje i treści ze swojego kont ana prośbę City Network. City Network zastrzega sobie również prawo do sprawdzenia informacji zawartych w usłudze pod względem ich legalności. e) City Network ma prawo do sprawdzenia informacji zawartych w usłudze pod względem ich legalności, błędów i łamania prawa. Jeśli informacje te mogą zaszkodzid klientom City Network, serwerom lub sieci. 8. Odpowiedzialność City Network a) City Network nie odpowiada za informacje przekazywane za pomocą usługi i nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody wysządzone świadomie lub nieświadomie przez klienta. City Network nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy, nieuprawniony dostęp lub zakłócenia przez serwery City Network. b) Odpowiedzialnośd City Network ograniczona jest do błędów i szkód wynikających z zaniedbania City Network. Odpowiedzialności City Network za szkody majątkowe obejmuje tylko odszkodowania za bezpośrednie straty i ogranicza się do jednej czwartej (1 / 4) wysokości całkowitego rocznego ubezpieczenia. Odszkodowanie nie przysługuje za straty spowodowane np. obniżoną produkcją. c) Roszczenia o odszkodowanie należy składad na piśmie do City Network w ciągu siedmiu (7) dni od momentu odkrycia przez klienta odkryte lub powinny odkryli podstawą do roszczeo.

4 9. Nieprawidłowe korzystanie z sieci a) Klient nie ma prawa w żadnym wypadku próbowad nieautoryzowanego dostępu do sieci i zasobów komputerów, City Network, jak też innych, lubi nnego nieautoryzowanego użycia, zniszczenia lub zniekształcenia informacji zawartych w sieci. b) Właściciel sieci nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do sieci i zasobów, lub niszczenia lub zniekształcenia informacji zawartych w sieci. W przypadku takiego dostępu, City Network ma prawo do natychmiastowego zamknięcia usługi i pisemnego wypowiedzenia umowy. Klient powinien chronid City Network przed roszczeniami ze strony trzeciej, wynikającymi z niewłaściwego użytkowania usługi przez klienta. 10. Polityka prywatności a) City Network zarządza danymi użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane klientów nie są udostępniane trzeciej stronie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której klient złamie warunki umowy, lub władza będzie wymagała udostępnienia tego typu danych. 11. Siła wyższa a) Strony są zwolnione z odpowiedzialności za szkody i awarie wyrządzone przez okoliczności, na które żadna ze stron nie miała wpływu. Do takich okoliczności należy zaliczyd m.in. wojnę, włamanie, konflikt interesów, pożar lub inne błędy. 12. Transfer a) Transfer dostępnych usług może byd wykonany tylko za pisemną zgodą City Network. Obecny właściciel powinien wysład zawiadomienie o przeniesieniu do City Network celem akceptacji. b) Transfer zaczyna się od daty podpisania przez City Network zgody na transfer praw. c) Nowy klient nie może byd finansowo odpowiedzialny za zdarzenia występujące przed podpisaniem transferu. d) Poprzedni klient nie może byd finansowo odpowiedzialny za zdarzenia występujące po podpisaniu transferu. 13. Zmiana warunków a) City Network ma prawo do zmiany warunków umowy, zmiany wchodzą w życie 30 dni po ogłoszeniu tego typu zmian przez City Network.

5 14. Spór a) Wszystkie spory będą rozstrzygane wg szwedzkiego prawa dla sądu właściwego dla siedziby City Network tj. w Karlskronie. W sprawach roszczeniowych, stosuje się zasady postępowania sądowego. Właściciel strony może wnieśd sprawę informując drugą stronę pisemnie w przeciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia na drogę sądową. 15. Aktualna umowa a) Na stronie City Network / znajdują się aktualne warunki umowy.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z usług firmy Studio Rimm oraz warunki umowy zawartej z Usługobiorcą. 2. Poprzez Studio Rimm rozumie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe mają na celu określenie warunków technicznych i finansowych, na jakich OVH zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo