REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL Informacje ogólne: Adres strony hostowanej: Imię i nazwisko Prowadzącego: Miejsce zamieszkania Prowadzącego: Data urodzenia Prowadzącego: 1. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin dotyczy nieodpłatnego świadczenia usługi hostingowej oferowanej przez firmę gram.pl spółka z o.o.. Regulamin obowiązuje od dnia 2 czerwca 2008 roku wszystkich korzystających z usług hostingowych. Na potrzeby niniejszego regulaminu przez Prowadzącego rozumie się osobę odpowiedzialną za serwis WWW, która na zasadach określonych w regulaminie korzysta z usługi hostingowej oferowanej przez gram.pl. Umieszczenie strony na serwerach gram.pl oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Prowadzącego niniejszego regulaminu oraz zapoznanie się z jego postanowieniami. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług. 2. Usługa W ramach świadczonej usługi gram.pl udostępnia Prowadzącemu hosting w ramach serwisu gram.pl, obejmujący minimum: - obsługę skryptów PHP5, - bazy MySQL, MB powierzchni dyskowej na WWW, - 5 GB powierzchni dyskowej na pliki do ściągania przez czytelników strony, - dostęp przez FTP, - nielimitowany transfer, - subdomenę w domenie gram.pl, - 5 kont w subdomenie.

2 Wszelkie dodatkowe świadczenia w ramach usługi będą uzgadniane z Prowadzącym indywidualnie. Wszelkiego rodzaju pliki powyżej 200MB powinny być linkowane do zewnętrznych źródeł (np. strony oficjalne producentów gier, duże serwisy hostujące pliki, etc.).w przypadku, gdy plik znajduje się na FTP gram.pl plik powinien być w pierwszej kolejności linkowany do FTP gram.pl. o Jeżeli plik ma zostać zamieszczony na serwerze gram.pl gram.pl musi każdorazowo wyrazić na to zgodę. Na każdej stronie i podstronie serwisu prowadzonego przez Prowadzącego musi się znaleźć: logotyp gram.pl dostarczony przez gram.pl, w zaakceptowanym przez gram.pl miejscu dostarczone przez gram.pl materiały reklamowe w formie grafik, dostarczone przez gram.pl materiały tekstowe związane z funkcjonowaniem gram.pl. W zawiązku z korzystaniem z Usługi, gram.pl może udostępnić na zasadnie wyłączności materiały do wykorzystania w ramach prowadzanego przez Prowadzącego serwisu. W żadnym wypadku jednak Prowadzący nie uzyskuje do przekazanych materiałów majątkowych praw autorskich i nie może rozporządzać nimi w celach innych niż związane z Usługą. 2.1 Forum dyskusyjne Gram.pl w ramach świadczonej usługi udostępnia Prowadzącemu powierzchnię dyskową oraz skrypt umożliwiający utworzenie forum dyskusyjnego działającego na potrzeby strony hostowanej w ramach serwisu gram.pl. Prowadzący zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad regulaminowych: - stałe moderowanie forum dyskusyjnego zapobiegające umieszczaniu wyrażeń o charakterze obraźliwym i naruszających przepisu Kodeksu Cywilnego, trzecie materiałów o treściach pornograficznych, trzecie materiałów o treściach faszystowskich oraz innych niezgodnych z artykułem 256 Kodeksu Karnego, trzecie materiałów o treściach nielegalnych, łamiących przepisy regulujące prawa autorskie (adresy stron warezowych, torrenty, cracki, seriale, etc.), - zamieszczanie na forum dyskusyjnym materiałów godzących w dobre imię firmy gram.pl i jej pracowników. Niewywiązywanie się z powyższych zasad stanowi podstawę do anulowania usług hostingowych oferowanych przez gram.pl.

3 Z chwilą wprowadzenia zmian w systemie hostowania for dyskusyjnych przez gram.pl, Prowadzący zobowiązany jest do podporządkowania się nowym ustaleniom, włączając w to sytuacje, w których bazy danych utworzone w trakcie dotychczasowego korzystania z usługi nie zostaną zachowane. Gram.pl nie udziela gwarancji na poprawność działania udostępnionych skryptów i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek treści, danych lub materiałów zamieszczanych w na łamach for dyskusyjnych. Gram.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane na forach działających w oparciu o oferowaną usługę. 3. Prowadzący Prowadzący korzystający z Usługi oświadcza, że jest osobą pełnoletnią (w przypadku osób niepełnoletnich bezwzględnie wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych). Do kontaktów z gram.pl w kwestiach związanych ze świadczoną usługą upoważniona jest tylko jedna osoba odpowiedzialna za prowadzenie serwisu, jeżeli jest więcej osób, które prowadzą serwis tylko jedna kontaktuje się z gram.pl. Uprawnienia do modyfikacji zawartości strony i hasła dostępu do serwera FTP otrzymuje od Administratora serwera Prowadzący oraz inne osoby, którym na wniosek Prowadzącego skierowany do gram.pl przyznane zostaną uprawnienia dostępu. Prowadzący ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób którym przyznany został dostęp do strony. 4. Odpowiedzialność Gram.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane na serwisie hostowanym przez redakcję serwisu Prowadzącego. Gram.pl dołoży wszelkich starań aby zapewnić Prowadzącemu stały dostęp do oferowanej usługi. Wszystkie usługi oferowane przez gram.pl powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług gram.pl odpowiedzialność ponosi wyłącznie Prowadzący. Gram.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Prowadzących. Przy zakładaniu konta Prowadzący zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje usunięciem konta. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, itp), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania Spamu, działania na szkodę pozostałych użytkowników sieci Internet, prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci. Umieszczanie na stronie treści reklamowych wymaga każdorazowo zgody gram.pl. Prowadzący zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim. Gram.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Prowadzącego lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

4 5. Świadczenia dodatkowe Wedle własnego uznania gram.pl może przekazać na rzecz Prowadzącego programy z oferty gram.pl. Osoba odpowiedzialna za stronę samodzielnie decyduje o przeznaczeniu przekazanych tytułów i rozdysponowaniu ich pomiędzy pozostałe osoby uprawnione do modyfikacji strony. 6. Informacje poufne Prowadzący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie wszedł w związku z podjętą z gram.pl współpracą, a które zostały zastrzeżone jako niejawne. Obowiązek dochowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i obowiązuje po rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu współpracy. Prowadzący zobowiązuje się do nie ujawniania poza prowadzonym serwisem WWW materiałów oraz informacji przekazanych przez gram.pl, a w szczególności wersji demonstracyjnych, materiałów audio i wideo, prezentacji itp., a także wszelkich informacji technicznych, technologicznych, handlowych dotyczących gram.pl, które uzyskał podczas obowiązywania niniejszej umowy lub w związku z jej wykonaniem. W przypadku naruszenia przez Prowadzącego obowiązku zachowania poufności informacji, firmie gram.pl przysługują następujące roszczenia: a. żądanie zaniechania naruszania obowiązku zachowania tajemnicy; b. żądanie usunięcia skutków naruszeń; c. żądanie naprawienia szkody, będącej konsekwencją naruszeń; 7. Rozwiązanie umowy Niezależnie od trybu rozwiązaniu umowy, gram.pl i Prowadzący zobowiązują się do niedziałania na szkodę drugiej strony, przez co rozumie się również dochowanie tajemnicy korespondencji oraz nieprzekazywanie osobom postronnym informacji dotyczących zasad współpracy. Stan ten ma charakter bezterminowy i nieodwołalny. W przypadku nieprzestrzegania przez Prowadzącego warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, gram.pl ma prawo do zawieszenia usług świadczonych na rzecz Prowadzącego i zablokowania dostępu do swoich serwerów ze skutkiem natychmiastowym. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne. W dniu rozwiązania umowy Prowadzącemu zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy prawa do materiałów przekazanych przez gram.pl, a zawartych w bazach danych serwisu, pozostają przy gram.pl z możliwością ich dalszego prezentowania w dotychczasowej postaci. 8. Postanowienia końcowe Prowadzący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług hostingowych. Dane będą przetwarzane przez firmę gram.pl zgodnie z ustawą z dnia roku o ochronie danych osobowych. Prowadzący oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji. Dane osobowe Prowadzącego nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim.

5 Gram.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy Prowadzący zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Załączniki: 1) Kserokopia dowodu osobistego Prowadzącego lub w przypadku nieukończenia przez Prowadzącego w dniu podpisania regulaminu 18. roku życia - jego prawnego opiekuna Oświadczam, że egzemplarz niniejszego regulaminu otrzymałem i po zapoznaniu się z jego treścią zawarte w nim zasady akceptuję.... (data i podpis)

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG FPShost.net. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN USŁUG FPShost.net. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN USŁUG FPShost.net 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Serwis FPShost.net dostępny pod adresem internetowym http://fpshost.net.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

5. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest Użytkownik Serwisu, który wykupił usługę jaką jest Serwer.

5. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest Użytkownik Serwisu, który wykupił usługę jaką jest Serwer. REGULAMIN USŁUG MineServ.eu I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Serwis MineServ.eu dostępny pod adresem internetowym http://mineserv.eu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SQUARE HOST z dnia 1 lipca 2011 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SQUARE HOST z dnia 1 lipca 2011 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SQUARE HOST z dnia 1 lipca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług: rejestracji i utrzymania domen internetowych oraz hostingu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo